FQTC-ARTI KELEN Enqelscho Pu L'IIHELLE Chapeilerie's w t langs dsn grooten weg. I. GRSOTENOQRST - HOF 20. „DE EEMLANDER" psiis n ihm z ust. BUITENLAND. FEUILLETON. A. VA 1*1 DE WEG. Langestraat 23. r VOETBALLEN en VOETBALSCHOENEN to®Jaargang No. 227 l^»r pott 1 2.(0, per week (met gwtl» verzekering ^gen ongelukken) 0.17s. afzonderlijke nummert f'OM. AMERSFOORTSCH DAGBLAI DIRECTEUR: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORl'WAL. TEL. INT 513. Dinsdan 29 SViaari 1921 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaantvc* d'r.gcn en Liefdadigheid*-idvr-tenticn voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bertaaa zeer voordccjigc bepalin en voor het advcrtccrcn Ecne circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. t^uitenlandsche Berichten. •B Uleben, 2 6 Maart. (W. B.) Gister- (wónd tegen tienen kwamen de communis ten' bijeen voor het oude raadhuis, waar de acht op hen vuurde. De communisten ierpen, voordat het kon worden verhin derd, zwaar geladen bommien in het huis van den directeur-generaal der Mannsfeldt- Schen Kupferschiefer Banenden Gewer- '^fchaft, het vakvereenigingsgebouw en het Raadhuis, waar groote schade aangerioht is. t>e politie omsingelde hen en wist hen met zware verliezen het raadhuis binnen te drij ven, waar de meesten gevangen werden ge- Svomen. De veiligheidspolitie maakte vijl gware machinegeweren en groote hoeveel- pedesn dynamiet bult. De ontsnapte commu nisten plunderden de villa van den direc teur van een ziekenhuis en lieten 't in de Sucht vliegen. Berlijn, 2 5 Maart. (W. B.) In den afgdloopen nacht werd op order van 't open baar ministerie de geheele oplage van de jnorgeneditie der Rothe Fahne van heden In beslag genomen. Breslau, 25 Maart. (W. B.) Van- rraoht werd op het huis, waarin een com missie voor Opper-Silezische aangelegen heden gevestigd is, een bomaanslag ge pleegd, die groote schade veroorzaakte. Men vermoedt, dat de aanslag door communisten of door Poolsche fanati-oi gepleegd Is. Dortmund, 26 Maart. (W. B.) In en d'emonstratievergadering der commu nisten werd er op aangedrongen vandaag algemeen het werk neer te leggen. De vakvereenigingen zijn tegen de staking en waarschuwen de arbeiders. De veiligheids politie werd gealarmeerd. Slerke patrouilles trekken door de stad. Coblentz, 26 Maart. (W, B.) De Rijnland-commissie besloot de voorschriften inzake de controle op telefoon en telegraiat opnieuw met een week te verlengen. De ver ordening inzake het toezicht op de kranten, met name wat het verbod betrof om be richten op te nemen over troepenbewegin gen, werd niet verlengd. Berlijn, 2 6 Maart. (N. T. A. Draad- I jos uit Nauen). In Torgau hadden, Zater- ingvoormiddag ernstige botsingen met oom- tomlsten plaats. Te Halle en op 't Leuna. rerk is de toestand uitermate ernstig. Ter roristen dwingen alle arbeiders van 18 tot 30 jaar onder bedreiging met den dood als zij weigeren dienst te nemen in 't roode leger. De Berlijnsche politiepresident heeft er tegen gewaarschuwd deel te nemen oan vergaderingen in de open lucht en stroat- tlenvonslraties, daaT de bladen van belde Communistische richtingen ronduit aanspo ren tot openlijken opstand tegen de plaatse lijke overheid. g Berlijn, 2 6 Maart. (W. B.) Naar de &laden berichten, trachtten in den nacht van Donderdag op Vrijdag een aantal commu nisten het huis van een gendarme te Ma- fiefeld bij Berlijn in de lucht te laten vlie gen. Het pian mislukte door de waakzaam heid der politie aldaar. Twaalf en een half .kilo roboriet werd in beslag genomen. B e r 1 ij n, 2 6 Maart. (W. B.) Naar de Voss. Ztg. uit Maagdenburg bericht, zijn als aanstichters der communistische actie in 't Mannsfeldsche gebied Russische bolsjewis ten opgetreden. Naar door 't opperpresidium is vastgesteld, werden alleen reeds Maan dag 60 Russen in Eisieben ingehaald. Van nacht -hebben in 't rebelsch'e gebied 30 aanhoudingen plaats gehad. Hamburg, 26 Maart. (W. B.). De Goede Vrijdag is te Hamburg kalm voorbij gegaan.' Geesthacht, waar de kruitfabriek zich bevindt, was door 1500 tot 2000 ge- wapende communisten bezet. Een zoowat 300 man sterke afdeeüng der politie bezet te later Geesthacht en deed verscheidene arrestaties. Thans is er alles weer rustig. B e r 1 Ij n, 2 6 M a a r t. (N. T. A. Draad loos). Het optreden der politie in Midden- Duitschlnnd heeft tot nog toe de ontzetting van Eisieben gebracht; in het district MonnSfeld wint de politie veld. In de provin cie Saksen is het over 't algemeen rustig. De leiders der communisten te Eisieben na men de voorwaarden van Hörsing aan, n l. volledige onderwerping, inlevering van wa pens, maar men vreest, dat de leiders de oproerlingen niet meer in de hand hebben. Het Berlijnsche orgaan der onafhankelijken Die Freiheit, weet te vertellen, dat verschei dene leiders der Duitsche communisten naar Rusland gevlucht zijn. In 't gebied van Mannsfeld is geconstateerd, dat Russische bolsjewisten opgetreden zijn als leiders der communistische actie. Verleden Maandag kwamen te Eisieben zestig Russen aan. Nu worden alle buitenlanders, die niet in het oproergebied thuis behooren, onverbidde lijk verwijderd. In Hamburg is het rustig, te Berliin ook. Alleen in de voorstad Llchtenburg had een schietpartij met communisten plaatseen brigadier der veiligheidspolitie werd hierbij gedood. Te München is de rijksdagafge vaardigde Wendelin Thomas, die een com munistische betooging aanried ter vernieti ging van den staat, in hechtenis genomen. De Berlijnsche correspondent van Je Te- legr. meldt d.d. 28 Maart: Uit Essen wordt gemeld, dat de opstandige beweging zich in de laatste dragen, over het Roergebied in de streek van Essen heeft uitgebreid. In ver schillende steden van het Roergebied is de elgemeene staking afgekondigd. In de dis tricten Bochum, Gelsenkirchen en Dort- mundt, alsmede in 'een aantal industrieste den in het Rijnland is de „Ausnahme- zustanid" afgekondigd. Naar verluidt, hebben te Mettman-n ernstige onlusten plaats gehad. Het spoorwegverkeer tusschen Keulen en Hagen staat stil. Gisteren en heden hebben ook te Bssen In verschillende stadsgedeelten botsingen plaats gehad. Het orgaan van de communis ten verspreidt een pamflet, waarin de bevol king tot bloedige onlusten en tot onmiddel lijke afkondiging van de algemeene staking wondt aangespoord. De menigte hield betoo gingen op straat, hoewel de autoriteiten ver klaard hadden, dat alle stoornissen van het verkeer en betoogingen gewapenderhand zouden worden verijdeld. In den loop van den middag had op de Theaterplatz de eerste botsing plaats. Ben stoet betoogers, voorafgegaan door een vrouw met een rood vaandel, had het straatverkeer tot stilstand gebracht, waarop de politie Ingreep. Het gelukte haar door eenige schoten, waardoor niemand werd getroffen, de betoogers uit een te jagen. Op de Kopstadtplatz kwam het tot bloe dige onlusten, waarbij 14 personen werden gedood en 46 gewond. Onder de dooden bevinden zich eenige politiebeambten. De menigte was op 't plein samengestroomd. Het hoofd der politie gaf haar bevel uiteen te gaan, waaraan geen gevolg werd gege ven. Daarop loste de politie drie salvo's in de lucht; dit vuur werd door de menigte beantwoord met revolverschoten en door het werpen met eierhandgranaten. Uit een raam werd een bloemruiker geworpen, waar aan zich leen handgranaat bevond. De po litie zag zich toen verplicht met scherp te schieten, totdat het plein was ontruimd. L o n d e n, 2 6 M a a r t. (N. T. A. Draad loos uit Horsea). De koning heeft aan het wetsontwerp tot het verkrijgen der Duitsche schadevergoeding (de „reparations bill" be treffende de 50 van de waarde der door Duitschland in Engeland geïmporteerde goe deren), zijn goedkeuring gehecht. Het is daardoor tot wet gewórden. Londen, 26 Maart. (N. T. A. Draadloos van Horsea). De federatie van de mijnwerkers, die Donderdag een conferen tie met de eigenaars had, heeft het loon- voorstel der mijneigenaars op den grond slag van de districtscommissies verworpen. De mijnwerkers eischtn een verhooging van alle loonen. Zoowel mijnwerkers als eigenaars zijn naar hun districten terugge keerd en zullen beiderzijds aan de regee ring rapport uitbrengen. De eigenaars willen plaatselijke bijeenkomsten met de mijnwer kers beleggen. De schade wordt op verscheidene honderd duizenden ponden sterling geraamd. K n i g s h 11 e, 2 5 Maart. (\V. B.) Over Königs'nütte is, als preventieve maat regel, de slant van beleg afgekondigd. P 1 e s s, 2 6 Maart. (\V. B.). In deze streek hebben ernstige wandaden plaats ge had jegens het kantoorpersoneel van fa brieken en mijnen. Veertig Duitschgezinde kantoorbedienden zijn door houw- en steek wonden ernstige gekwetst cn moesten met hun gezin vluchten. Par ij s, 26 Maart. (N. T. A. Draad loos). Na de stemming in Opper-Silezië hebben volgens Fransche kranteberichten, de Polen te Warschau feest gevierd, omdat zij den uitsiog Van 't plebisciet opvatten als een groote overwinning. Het feit, dat de Poolsche mark op de Berlijnsche beurs zoo snel de hoogte ingaat, wordt beschouwd als 't beste bewijs, dat de stemming een Poolsch succes was. Volgens de Petit Parisien zou generaal Lerond den Poolschen en Duitschen ple biscietcommissaris hebben uitgenoodigd hem zijn wenschen kenbaar te maken om trent de grenslijn, die moet worden getrok ken. Het blad meent te weten, dat de Pool sche plebiscietcommissaris Korfanty een lijn zou aanprijzen, die, uitgaande van de Tsjecho-Slowakische grens, zou loopen langs den Oder, tot ongeveer 15 mijl ten Z. van Kosel, vanwaar zij in schuinsche Londen, 26 Maart. (R.) Van twee uur vannacht tot vanochtend half zeven heb ben strijdkrachten der kroon Weslport (graafschap Mayo) in -een hel herschapen om wraak te nemen voor de hun onlangs te Carrowbennedy gelegde hinderlaag. Onop houdelijk weerklonk -in verschillende deelen der stad salvo na salvo. Huizen en winkels werden met handgranaten vernield en het huisraad in brand gestoken. Van één huis werden alle meubels op een hoop gegooid en daar met handgranaten vernield. De stad gaf vanochtend een jammerlijk 'beeld te aan schouwen. Sinds Dinsdag, toen de -hinderlaag gelegd was, sliep een groot deel der bevolking bui ten de stad; verscheid-enen zochten hun toevlucht in de werkinrichting. In Antrim hadden gisteren wandaden plaats op de spoorwegen, zooals het vernie len van seinhuizen én andere gebouwen. Londen, 2 6 M a a r t. (N. T. A. Draad loos uit Horsea). Ter uitvoering van het be sluit der regeering, om gewelddaad en mis daad te onderdrukken, -betrachten de troe pen der regeering in Ierland de grootste waakzaamheid bij 'het opsporen van wapens en andere' hulpmiddelen der opstandelingen. Gisteren sloeg de hulppolitie een mooien slaghet grootste tot dusver nog door de autoriteiten opgespoorde wapenmagazijn van de opstandelingen v. erd te Dublin ont dekt in een paar stéllen. Mer. trof daar aan 400 bommen van verschillende afmetingen, geweren, jachtgeweren, revolvers, twaalf 8- ponds granaten, een pom-pom met ammu nitie, een volledige telefooninstallatie, drie auto's en twee motorfietsen. Londen, 27 Maart. (R.) Vier groote hooibergen rijn gisteravond verbrand in een noordelijke voorstad van Londen. Er is een groote massa petroleum gevonden. Ook worden een aantal branden van boerenhoe ven gemeld uit de buurt van Sta-lbans en uit de buurt van Newcastle aan de Tyne. richting naar 't N. O. zou loopen. Zoodoen de zou Duitschland een deel van 't district Oppeln krijgen en een breede strook van tennaastebij acht mijl langs de Westgrens van 't district Rosenberg. De Petit Parisien wijst er op, dat in werkelijkheid Duitschland de meerderheid slechts heeft behaald in 9 van de 21 Opper-Silezische arrondissemen ten. Deze 9 arrondissementen vormen het W. deel der provincie en grenzen aan Duitschland. In de 12 andere die aan de Poolsche provincie grenzen, verkreeg Polen 381.000 stemmen, al kwam een groot aan tal Duitschers daar één dag stemmen om er- stellig nooit terug te keeren. Voor Duitsch land vloeit hieruit voort, dat deze kolen- streek, met een joarlijksche productie van 40 millloen ton, bij Polen terug moet ko men. Oppeln, 28 Maart, (H.-R.). De mijn- directie» te Plesz had besloten de steenko lenmijnen te sluiten, onder voorwendsel, dat de onveiligheid zoo groot was. De inter- geollieerde commissie gaf tegenbevel om daardoor werkloosheid en onlusten onder de bevolking te voorkomen, die bij de volks stemming haar aanhankelijkheid aan Polen had betoond. De Brïtsche commissaris, die het toezicht uitoefent in het district Grosz- Strehlitz heeft 12 Duitschers laten arrestee ren, die behoorden tot een strijd-organisa- tie. Rome, 27 Maart, (B. T. A.) De socia listische gemeenteraad van Mantua -heeft ontslag genomen. Te Magione (district Pe rugia) heeft de socialistische burgemeester, toen -hij hoorde dat een aantal fascisten de stad- naderde, de vlucht genomen, met me deneming der gemeentefinanciën. Onder gejuich der menigte drongen de fascisten het gemeentehuis binnen en hescher* de nationale vlag op het gebouw. Rome, 2 6 HI a a r t. (B. T- A.) De fas cisten te Piacenza zijn, uit wraak voor het in brand steken van boerderijen, naar Ziano getrokken, waar zij tie arbeidsbeurs in vlammen deden opgaan. Perugia, 26 Maart. (11. T. A.) Da vergeldingsri.;dert iler i«scisten hebben da socialistische leiders genoodzaakt te vluch ten. De arbeidsbeurzen en de veelvuldig noorsocinlisterr bezochte café s werd n door de fascisten bestormd. P n r ij s, 2 5 Maart. (B T. A De Pe ilt Parisien verneemt uit Athene, dat me vrouw Manos, de morganatische tch: e- noote van den gei "zen koning Al vonder van Griekenland het leven schonk aan een dochter. Athene, 28 M a r t. (R.) Volgens een officieus bericht hebben de Grieken Kara—i Hissar beze:. Athene, 2 7 Maart. (B. T. A.) Een Grieksch officieel communiqué zt: De opmarsch van onze 'roepen duurt voort. De le.gerafdee'ing, die ten Z. van het Oetsjak- gebied opereert, vervolgt d?n viieiul. na de zen te hebben verjaagd, in he; bergachtig gebied ten oosten van Toeloembockar, hoe wel die vervoiging wordt belemmerd door, de vele sneeuw. Onze.verliezen zijn: vier manschappen gedood en 26 gewond, voorts twee officieren gekwetst. Wij namen 320 ge vangenen, o.w. drie officieren en veroven. den vier kanonnen, vier mitrailleurs en veel ander oorlogstuig, o.a. 11 wagens vol hout. De legerafdeeling, die in het N. opereert, in den sector-Broessa, is voortgerrrkt tot dp lijn Basardsik10 K.M. ten oosien van Biladji'k. Onze vliegtuigen hebben 't vlieepnrk le Ek-isjeir gebombardeerd. De vijand is terug getrokken. Const antlnopel, 2 5 Maart. (B. T. A.) Daar de Grieksche troepen het offen- sief hervat hebben, heeft de regeering van Angora een rondschrijven gericht tot alle provinciale gouverneurs om hen te bevelen alle beschikbare fondsen te reserveeren vöor de behoeften -van het leger. In Turksche kringen vreest men, da: de aanval van Grieksche patrouilles in de streek van Ismid en Oesjak zal overgaan in een oilensief op groote schaal. Br heerscht ten deze opzich te groote verdeeldheid in de politieke krin gen te Constantinopel. Constantinople], 27 Maart- (R.) Om haar strikte onzijdigheid te toonen bij de Grieksch-Ti.rksche vijandelijkheden heeft de Engelsch© regeering aan generaal Ha rington, Britsch bevelhebber in de Zwarte Zee, order gegeven van het commando van de Grieksche troepen af te zien. Alle Brit- sche troepen zullen worden teruggetrokken. Het Grieksche leg-erbericht van 24 dezer luidt: De opmarsch in den sector van Oesjak wordt voort-gezet. Zwakke tegenstand der Turken is overwonnen. Wij bezetten een linie 50 K.M. ten Oosten van Oesjak en maakten 200 gevangenen. De Griekscha verliezen zijn gering. In den sector van Broessa wordt die vervolging der Turken voortgezet. Een linie in den omlrc-k vun Bii-idijk is bereikt, 80 K.M. ten Oosten ven Broessa. Het ieg-er zet de vervolging voort. Peking, 2 6 M a a r t. (R.). Hongers nood veroorzaakt vreese'ijke verwoestingen in de provincies Hokan, Shansi en Chili. Vijftigduizend doorien znii er in Shensi, de pest heerscht in Cliihli, de typhus in Mo han. Parijs, 2 8 Maart (B. T. A.) Volgens berichten uit Tokio aan -de Pai-ijsche bladen heeft in de Japonsche hoofdstad een gewel dige ontploffing, die een volkrijke wijk ver nielde, tal van branden veroorzaak Er zijn' duizenden woningen vernield en elteliike duizenden inwoners zijn dakloos. Des nachts is alles van vuur, de ster- eiï, d? gedachten, die toenen. Naar het Engelsch van JEFFER7 FARNOL. 17 'Plotseling, alsof hij gehoorzaamde aan Het Een of ander teeken, stond hij Op, knoopte gijn- Overjas los, trok ze uit en wierp ze over tie leuning- van de brug- kMijnheer Chester lag geknield voor de ngwerpige doos, en ik zag de pistolen glliv g-0ren, toen hij ze omhoog ihreld. De af stand was reeds bepaald en aangeg-ven, .en ge twee mannen namer» hun plaats in...- >ir Jasper, nog in zijn overjas, zijn hoed >ver de oogen, zijrv das losbengeüénd, een «and in zijn zak, de andere om het wapen ic-Uemdzijn tegenstander daarentegen uchtig en op rijn gemak, een dandy van de t'l van zijn -hoed tot de zolen van zijn glim- »nde laarzen. Bijna tegelijkertijd hieven zet -den eran op. 'toy keek van den een naar -den ander; »n zakdoek wuifde en op hetzelfde oogen- «tik klonk de knal van een pistool. sag Sir Jasper achteruit waggefen, -zloh ■tcihten, en terug vuren!; en terwijl de damp nog in de stille lucht hing, Mi als een- blinde, en atorite neer. is fcaMijnheer Ghett-er aa. no£ two a of drfe an deren snelden toe, en knielden bij heim neer, terwijl zijn tegenstander schouderophalend zijn hoed afnam en aan zijn bleeken getuige het gat van den kogel liet zien. ■Een oogenblik later hadden ze Sir Jasper opgenomen, maar toen ik zag, hoe zijn hoofd neerhing, kwam er plotseling een gevoel van ontzetting over mijwant nu wist ik zeker, dat hij nooit meer denzelfden weg terug zou gaan. Toch waren zijn oogen wijd open en staarden omhoogze staarden even inge spannen naar den 'blauwen hemel als ze het gedaan hadden in de herber-g. Toen -keek ook ik op naar den wolkeloo- zen 'hemel, en wierp ©en -blik over het schoone land om mij heenen op dat oogenblik herinnerde ik mij plotseling zijn voorspelling van ©en uur geleden. Het was werkelijk een schitterende dag geworden HOOFDSTUK XI. Waarin van een korte schermut seling in „De Schak ers"-h erberg wordt verteld. Nog vroeg in den morgen kwam ik te Ton- bridge aan, en de hoofdstraat volgend-, zag ik weldra aan de rechterzijde een herberg, die, zooals ik mij herinner, „De Schakers" heette. Er stonden- verscheiden '.eegloopers te lanterfanten voor de deur, anderen zaten op de lage banken, maar aller oogen waren •op één punt gericht. Toen ik stilstond voor de herberg en op keek naar den snieeuwwitten gevel, en naar de zware dwersbinten, kwam er van het erf waar de stallen waren, een man te voor schijn in een gestreept vest en laarzen met gele verlakte kappen en -een rood gelaat, die een strootje achte^ zijn oor vandaan haalde en er peinzend op begon te kauwentol de zen man wendde ik mij. „Goeden middag!" zei ik. „Middag I" antwoordde hij. „Een prachtige dag t" zei ik. „Zoo 1" vroeg hij. „Zeker is het een mooie dag," zei ik, een weinig van mijn stuk gebracht door zijn op treden, „zeker is het een mooie dag!" „Zoo!" zei hij, waarna hij het strootje zeer handig van den eenen mondhoek naar den onderen werktedaarna keek hij met nog meer aandacht den weg af. „Waar kijk je naar?" vroeg ik. Heuvel I" zei hij. „En waarom kijk je naar den heuvel V- „Post," zei hij. bij: „0," zei ik. „Ja," zei hij. „Is het de Loiwi-eivsehe postwagen I" „Ja," zei hij. „Houdt hij hier stil Ja," zei hij. „Zeg je nog wei eens iet* anders Jan „Ja"?" vroeg ik. Hij hield op met het kauwen op zijn stroot je, en het was alsof 'hij deze vraag in zijn geest verwerkte, terwijl zijn oogen in de ver te bleven staren; toen begon hij opnieuw te kauwen. „Ja," zei hij. „Kun je mij dan misschien zeggen) hoe veel mijl het is....'5 „Vijf," zei hij. „Ik wilde je vragen hoe ver het is naar.. „Wells!" zei hij. „Ja,dat is zoomaar hoe wist je dat?" „Dat ben ik gewend I" zei hij. „Wat bedoel je?" „Dat vragen ze allemaal!" „Wie allemaal?" „Landlooperszei hij. „O, dus je ziet mij voor een landlooper aan?" „Ja," zei hij. „En jij," zei ik, „doet me denken' oan een Semi-idioten monnik. „Zoo?" zei hij, terwijl hij met lichtelijk gefronste wenkbrauwen naar den heuvel tuurde. ,Je hebt natuurlijk nooit gehoord van Ra belais of Panurges" zei ik. De stalknecht nam de stroohalm uit zijn mond, keek er aandachtig naar en stopte haar toen weer in zijn mond. „Neen," zei hij. „Dat is jammer I" zei ik, en ik wilde mij reeds orwkeeren, om heen te gaan, toen hij plotseling een zijner vuisten uit zijn zak trok en naar mij uitstak. „Kijk daar eens naar I" beval hij. „Nog al vuil," bekende ik, „maar anders ■een goed, bruikbaar lichaamsdeel, dat is ze ker." „Daar zal ik," ze! hij, de vuist uitstekend en intrèkkend, „daar zal ik ie eens op ie oogen mee trommelen l" nWerkelijk zei ik. „Jal" zei hij. „En waarom?" I „tk ben geen semmie, en ook geen idi- oot en wat dat andere betreft ja kent zelf een monnik, zeg ik je," zei hij doodbedaard. „Toch," zei ik, „ben je begiftigd met eenl beknopte beslistheid van spreken, die mijl sterk 'herinnert aan „Joe," riep hij plotseling over zijn sclrou- der, „Post, Joe!" Ik richtte mijn oogen naar den top van den heuvel, maar ik zag slechts nep ijl wolkje, dat echter lang saam dichter en grooter werd, en uit dat wolkje klonken- weldra de zilver- rerï klanken var. een hoorn. Eindelijk zag ik den postwagen zelf, en toen ik hem zoo snel. den -heuvel af zag dalen, kwam er eer» ver-' lorvgen in mij op daar bovenop m zitten, meS de zon -boog boven mij, de zachte weg be-i rieden me, en de vrind spelend door mijnt haer. Daar kwam hij aan in gallop, schok kend en slingerend, een goede vijftien mijl in het uurdaar kwam hij aan, nu eens in de groene schaduw der boomen, dan weer, in' den vollen zonneschijn, altijd met de dichter wordende stofwolk er acliter aan; en intusschen schalden de heldere, hooge, vroolijke tonen van den hoorn. Uit de koele sdhaduw van het erf van de herberg Uonk het geluid van paardenge trappel, 'het rammelen van kettingen, en eert paar krachtige vloeken, en weldra versche nen vier versohe paarden, door twee man nen ge-leid, die beide 'hooge laarzen met gele verlakte kappen droegen, een gestreept ve^ en beiden od strooties kauwden. IWordt vervolgd!.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1