SPORTNIEUWS STADSNIEUWS. UIT DEN OMTREK. MOUSELINE en VOILE f 6.75 f 5.75 f 4.75 f 3.76 Ingezonden Stukken. Adverfentiën KUNSTAVOND JAN MUSCH KANTOORBEDIENDE, EEN FLINKE DIENSTBODE EEN NETTE DIENSTBODE NET MEISJE School- en Kerknieuw». Been bultcngeTrosc rijkssubsidie voor scboolboDW. JjNaar vernomen wordt hebben besturen ven Frie- ïche gemeenten, die voor schoolbouw buitengewone Rijkssubsidie wenschen aan te vragen, officieus be« ischeld ontvangen, dat door gebrek, aan middelen jVoorloopig die subsidie niet meer kan worden ver- peen d. Waar in verschillende dorpen de verleden jaar ge- [opende M.U.L.O.-scholen vergroot moeten worden, [ts dit voor de gemeentekas geen aangename tijding. Kunst en Wetenschap. Theo vin Doesburg te Rom«, per gelegenheid van een onhvikkelingeten- loonstellin» van zijn werken (van 1900— [1920) zal de heer Theo van Doesburg in de i.Casa d'arte Italiana" te Rome eenige voor- crachten houden over de „Constructieve jStijl-Beelding", terwijl mevrouw Pétro van Doesburg—Van Moorsel composities van 'meest moderne musici ten gehoore zal brem gen. Mengelberg's afscheid te N e w-Yor k. De New-York Times meldt, volgens de Tel., dat Mengelberg op zijn af scheidsconcert een grocte ovatie ten deel yiel. Mengelberg werd ontelbare keeren terug geroepen. Tallooze bloemstukken werden foor den dirigent aangedragen. Ten slotte drukte Mengelberg in korte be woordingen zijn dank jegens het publiek en orkest uit. Nog eenmaal zette het orkest zich neer en speelde het Amerikaansche volks lied. Ten slotte verscheen Mengelberg in gijn pelsjas. Het publiek bestormde het po dium en wenschte hem vaarwel. D e koristenstaking bij de Ned. Opera. De waarnemende voorzitter van den Bond van geëmployeerden van het Kunst- en Amusementsbedrijf deelt ons mede, dat 17 stakende koristen der Natio- 1 stale Opera besloten hebben uit den Bond te treden. De overigen, ten getale van 8, de Jtem uitmakende van het mannenkoor, heb ben verklaard zich bij de besluiten van het hoofdbestuur neer te leggen en blijven in den Bond georganiseerd. Het uittreden der enderen moet verband houden met een me- 'dedeeling der directie, inhoudende, dat de koristen zich nog slechts individueel voor werkhervatting kunnen aanmelden. Clirëlieonl. f w Naar aan de N. R. Crt. uit Brussel ge- jneld wordt, is de bekende coupletzanger Vhretienni (Van Esse) aldaar overleden. PaaschcongresderS. D. A. P. In het gisteaen te Utrecht voortgezette congres der Sociaal-democratische Arbei derspartij kwam aan de orde een resolutie in zake de internationale positie der S.D.A. toegelicht door mr. P. J. Troelstra. De uitvoerige resolutie betoogt, dat het tongres geen reden heeft in de internatio nale positie der S. D. A. P. verandering te brengen, waarom werd voorgesteld aan de gedelegeerden der partij in de organen der Tweede Internationale op te dragen: Voortdurend te wijzen op den verlammen- iden invloed, dien een coalitiepolitiek met kapitalistische partijen en deelneming aan burgerlijke regeeringen moet uitoefenen op den eneTgieken strijd tegen het imperialisme die juist in dit tijdperk der historie de le venstaak der Arbeiders-internationale is in verband daarmede te wijzen "op de noodzakelijkheid, dat geen leden van burger lijke conlitieregeeringeu of partijgenooten, ©p andere wijze in hun vrijheid van energie ke proletarische actie beperkt, aan de ver antwoordelijke leiding der Internationale deelnemen aan te dringen op zoodanige organisato rische maatregelen, dat ct van het execu tief comité een geregelde publieke actie kan I «itgaan te bevorderen, dat er voeling komt tus- ichen het comité der Labour Party dat zich n opdracht van het congres te Genève met de bemiddeling tusschen de partijen heeft telast en het Weensch comité; na te gaan in hoeverre het mogelijk zou 3ijn te komen tot gelijktijdige internationale acties voor bepaalde onderwerpen, als bijv. aanvaarding eener gemeenschappelijke leu ze en wijze van viering van het Meifeest, zoo mogelijk in overleg met het N. V. V. Mr. Troelstra betoogde in een uitvoerige rede dat er z.i. geen werkelijke vrede ge sloten is en de toestand van het oogenblik er een© is, die de kiemen in zich draagt van nieuwe beroeringen in de wereld. Thans viert aldus spr. het imperialisme hoog tij. Overal is het kapitaal uit op nieuwe roof tochten. Dat heeft de behoefte aan de inter nationale positie dei' arbeidersklasse sterk doen gevoelen. Op het oogenblik bestaat geen internationalewèl is er een interna tionale in de vakbeweging, een economische Internationale dus en het Ml aldus spr. aller dure plicht zijn om die internationale krachjig te beschermen. Wij moeten zei tpr. komen tot een nieuwe politieke inter nationale op den basis van arbeidsgemeen schap, met waarborging dei- nationale auto nomie voor ieder aangesloten land. Ten slotte beval de heer Troelstra de reeds in on ze vorige editre medegedeelde resoluti® van bel' partijbestuur aan Over deze resolutie onis-pon zich een zéér langdurig debat. D© rij van woordvoerders hield onafgebro ken aan. Men hoorde pro- en contra van de Veede internationale. De heer Vliegen stelde op de resolutie een kleine redactiewijziging voor, om de alinea Voortdurénd te wijzen enz." aldus te lezen: .Voortdurend te wijzen op den verlammen- Icn in.vloed_dien_aerL coalitiepolitiek met kapitalistiscK-imperalistische partijen enz." De heer Troelstra beantwoordde deze ge- daclgenvissetling, waarbij geen nieuwe ge zichtspunten werden naar voren gebracht. Wat de wijziging in de resolutie betreft, door Vliegen ingediend, meende spr. dat de be trokken alinea het beste ware te lezen door „kapitalistische partijen" eenvoudig te ver vangen door „imperialistische partijen." De ze wijziging werd goedgekeurd. De resolutie inzake de internationale werd daarna met op pl.m. 15 na algemeene stemmen aange nomen door 'het congres. De ochtendzitting die onafgebroken had geduurd van af den morgen 9 uur tol 2 uur in den middag, werd daama geschorst tot 3 uur. Na de pauze was de laatste middagzitting gewijd aan verschillende onderwerpen, be treffende propaganda, organisatie, enz. Bij de besprekingen daarover oppert de heer Schaper het denkbeeld om de congressen niet meer op de feestdagen te houden. Dat i denkbeeld zal overw ogen worden. De voor- zitter zegt in dit verband dat het volgende congres met het oog op de verkiezingen niet met Paschen maar reeds op Kerstmis gehouden zal moeten worden. Besloten werd de kwestie betreffend© de onvereenigbaarheid van functies uit te stel len tot het volgende congres. Tot gedelegeerde in het executieve co mité van de Tweede Internataionale werd gekozen de heer Troelstra, tot leden van den Internationalen Raad de heeren Vliegen en Wibaut. Tenslotte werd op voorstel van den heer R. Kuyper, het P. B. gemachtigd slappen te doen tot het houden van een „socialistische week" waarmede bedoeld wordt een ideale vacantieweek voor de partijleden, even tueel in samenwerking met het N. V. V. te gen geringen prijs. Met de gebruikelijke plichtplegingen wordt dan het Congres ge sloten. dem bond van lichamelijke opvoeding was zij de vereeniging1 in staat stelt haren er- aangezocht. 1 beid weder uit te breiden, spreekt. Niet ge- De marsch mag uitstekend geslaagd noeg kan dus op dezen steun worden eange- heeten. drongen, waar de tuberculose nog fmmer zulk een machtig vijand is. Schoorsteenbrand. Gistermorgen om II uur hebben drie agenten met behulp van de trouwe „Mini- max" een felle schoorsteenbrand gebluscht in het perceel Huygenslaan 5 Chr. Jeugdorganisatie. Men schrijft ons: Bovengenoemde organisatie had voor den tweeden Paaschdag een wandeltocht geor ganiseerd voor jongens en meisjes van der tien tot zeventien jaar welke uitnemend is geslaagd. Begunstigd door mooi weer werd 's mor gens om kwart voor acht op het stations plein verzameld, en zij vertrokken met onge veer honderdtwintig deelnemers om acht uur door Birkhoven naar Soest, waar zij on der gehoor van ds. Kleiweg van Wouden berg den dienst in de Ned. Herv. kerk bij woonden. Hierna werd de wandeling voortgezet naar Soestdijk om daar in een speeltuin de deel nemers gelegenheid te geven den inwendii- gen mensch te versterken. 'ma werd een kijkje genomen bij het grot van Pulman en bij den gedenknaald. Terwijl 's middags te half twee een bezoek werd gebracht aan het paleis der Koningin- Mooder. Nadat hier alles was bezichtigd werden uit dankbaarheid eenige coupletten van het Wilhelmus gezongen, en vertrokken zij van daar door de Baarnsche bosschen naar Baarn. Onderweg werd een half uur halt gehou- Agenda D a g e 1 ij k s Museum Flehite. Bioscoop LangestTaat. Vrijdag, Zaterdag, Zondag en Maandag: bioscoop De Arend. 30 Maart, De Arend, lezing Jhr. mr. dr. E. A. van Beresteyn (Socialisatie). 1 April. Rem. Kerk; Ned. Prot. Bond. Le zing Dr. Fetter, Rotterdam. 1 April. Amicitia. Dansavond. Gertrud Lcistikow. 2 April, Amicitia, Geheelonthouders-Too- neelvereehiging „Kunst en Strijd"'n Mis stap. 6 April. Amicitia, Zanguitvoering „Harpe Sions". 7 April, Amicitia. Vrije Soc. Ver. Spr. ds. Schermerhorn. 8 April. Amicitia. Gezelschap Cor Ruys. ,/t Hulpbruggetje". 10 April, Amicitia. Kunst na Arbeid, Voetbal. SoerobayaSingapore 30. Eerste Paaschdag* werd te Batavia de eerste internationale voetbalmatch tusschen Singapore en Soerabaja gehouden. De eindstand was 3—0 in het voordeel van Soerabaja. Het aantal toe schouwers ibédroeg -ongeveer vijftienduizend. den en kregen d>e jongelui gelegenheid om^00ne^lU'tvc^r^* te spelen naar hartelust. 11 e.n 12 APnl' Uitvoering Toonkunst Ongeveer drie uur kwamen tij in Baarn ij "s aan, waar zij hun intrek namen in de speel- J4 AprilW Nutsavond. Voordrach- tuin de Pauw. Hier werden zij op chocolade «e"M®vrM de W.js-Mouton. onthaald en konden rij den tijd met spelen f Apnl. Jubileum A. FC Quick, j I 17 April. Luthersche Kerk. Rel. Soc. Co- Toen Tn ook om vijf uur het sein voor j mité. Herdenking dr. H. W. Ph. E. v. d. Bergh vertrek werd gegeven om tijdig aan het VQ"„ J/neze. station te zijn voor den trein, speet het allen I dat deze dag zoo gauw was omgevlogen. 1 Melden wij nog dat er, dank zij de krach tige leiding, geen ongelukken van eenige 27 April, Amicitia, Leert goed doen, 30 April. Kinderfeesten Oranje-vereeivi- ging. 1 beteekenis zijn voorgevallen en geen wan klanken zijn gehooi d, dan ral het een ieder BURGELUKE STAND, van 29 Maart 1921. Geboren: Elisabeth, d. v. Pieter Mulder en duidelijk zijn dat de Chr. jeugdorganisatie jannetj6 Buitenhuis. Adrians Anthonia, d. een waar succes heeft gehad en de lei s ers v Qcrr^ gos €n jannetje Reintje van; Dier en leiders met voldoening op dezen dag kun- n Gehuwde Karei Albertus Groenhuijsen eni Maria Elisabeth Petronella Teeuwissen. Wik lem Driebergen en Adolphina Alwina Johan na van der Meiden. Benoeming. In de commirie in 1921 belast met het exami neeren voor M. O. Handelsweten schappen en L. O. beginselen der handels-j kennis is o.a. benoemd, de heer J. Peper, dir. der middelb. handelsdagschool alhier. I Pe r s o n a 1 i a. Onze stadgenoot, de heer J. W. Floor, slaagde voor het op 21 en 22 Maart te i Utrecht gehouden practijk-examen boek houden A, van de Nederlandsche vereeni- ging tot bevordering der handelswetenschap pen. Kunstavond Jan Musch. De van gemeentewege gehouden kunst avond van Jan Musch is naar wij verne- men nagenoeg uitverkocht. Men zie voor j bijzonderheden kaartverkoop de achter staande advertentie. Lichtbeelde n-a vond. A.s. Vrijdagavond wordt wind en we der dienende een lichtbeelden-avond gegeven in den tuin van het jongenshuis van het Leger des Heils. De S h a c 1 e t o n-f i 1 m. Ditmaal gaat de bioscoop „De Arend" een zeer bijzondere film geven, een film zóó merkwaardig en. grootsch als misschien nog niet werd vertoond. Want de heldenmoed en het lijden, de avonturen en de tegensla gen diie hierbij werden in beeld gebracht zijn niet verzonnen en met tallooze trucs in filmateliers geënsceneerd, maar zijn de werkelijkheid, de roemrijke levende werke lijkheid. Men moge een Zuidpool-expeditie een min of meer-utopisch doel achten, het houdt in één van de meest energieke uitingen varn den -mensch, die verbinding zoekt met Mars, die onvergankelijke pyramiden bouwde en die immer weer het grootsche durft onder de oogen zien. Zeker is een Pooltocht zwaarder dan een expeditie van Stanly of Livingstone en in hun memoires deden Peary en Amimsen in drukwekkende verhalen- van de geestkracht die gevraagd werd. En toch is het beeld meer suggestief dan de beschrijving en dat nu waarlijk een beeld, een film is verschenen, dat één der leden van de bemanning mr. Frank Hurley een levend doe innen t heeft veroverd' door een nen terug zien. Jaarverslag Amersf. Vereen, tot Bestrijding der Tuberculose. In het jaarverslag over 1920 van boven gemelde Vereeniging vinden wij de vol gende bijzonderheden Het bestuur bleef geheel ongewijzigd. Met ingang van 1 November '20 werd dok ter M. C. G. Middelburg, geneesheer aan het Sanatorium voor longlijders te Putten, ber >emdi cöt dokter aan het Consultatiebu reau. In de maand Februari werd een tombola gehouden, die netto 248.50 opbracht. Een uitvoering van het Amersfoortsohe dames- zangkoor bracht netto op 195.95. De vereeniging kwam door schenking in het bezit van een kunstmatige hoogtezon. De Emmabloem, op 21 April verkocht, bracht op (bruto) 557.83Vs. De nieuwe houten li-ghel werd 3 Juni offi cieel geopend. Hst consulfatiöbureau werd bezooht door 56 mannen, 90 vrouwen en 190 kinderen. Mannen Vrouwen Kind-eren 1. Sanatoria 1 3 2. Herstellingsorden 1 1 3. kinder vacantiekolonies 8 4. Ziekenhuizen 8 4 5. Families buiten 1 Twee patiënten genoten finantieelen steun. In huis werden verpleegd 19 patiënten. Hulp in de huishouding werd verleefld in 4 gevallen en waschhulp in 5 gevallen. Marktberichten. Amersfoort. Kaasmarkt 29 Maart 1921. Aangevoerd 2 wagen3 bevattende 425 K.G. kaas. Prijzen 75.— tot 79.per 50 K.G. Handel matig. Telnfonisch Weerbericht. Naar waarnm""» tn den morgan ran I 30 Maart 1C21, Hoogste stand 762.4 te Toulouse. '*'i Laagste stand 731.5 te Seydisljord. Verwachting tot den avond van 31 Mrt. Matige, later wellicht toenemende wind uit W. richtingen, meest zwaar bewolkt, waarschijnlijk buiig, weinig verandering in temperatuur. W i e 1 r ij d e r s, fietslantaarn aansteken 7.00 uur. Bet opnemen van ingezonden tUüeken beteeketf geenszins dat ds tiedactu met den inhoud instemt, copte ioordt aan den inzender niê$ teruggegeven. Vestigt U te Amersfoort, gezond en mooi wonen I Geachte heer Redacteur, Beleefd verzoek ik U een plaats fn uw blad om even te wijzen op de verregaande ver vuiling van de slooten in Amersfoort, reeds De lighallen waren geopend van 1 Januari vele jaren. '20 tot 31 Dec. 20. Van af 1 Juli 20 wa- j ^an ^en hoofdweg van Amersfoort, den ren de ligh-?llen ook «des Zondags geopend. Utrechtschen weg, op den hoek van den Het aantal plaatsen is 26. Het aantal pa- Berkenweg, wordt het oog eerst getroffen en tiénten varieerde van 18 tot 25. 1 geboeid door eenige prachtige palen, in In 't afgeloopen jaar werden verpleegd 54 rustieke stijl, een klein beetje vermolmd, patiënten (4 mannen, 20 vrouwen en 30 kin- waartussohen in schitterend mooie, futuristi- deren), hiervan verbeterd-en 44 patiënten, j scbe bochten en kronkeling het kunstig ge bleven gelijk 7 patiënten en overleed 1 pa- maakte prikkeldraad hangt, tiënt2 patiënten bleven weg zonder opgaaf Naast dit fraai geheel, in de diepte, kab- vsn redenen. belt groen, slijmerig, stinkend water, of Be- Het aantal verpleegdagen was 6005. De ver gezegd zijn er tusschen modderbanken uitgaven voor het dagsanalorium waren eenige geultjes en plassen van die vloei- 9566.09, zoodat per patiënt per verpleeg- dag 1.60 werd besteed. Deze toestand van slooten is haast over- In de verplecggelden werd voorzien door8j Amersfoort, o.a. zeer fraai te zien bij de patiënten zelf, door het Bur gel ijk Arm-1 spoorsloot langs den Berkenweg en dicht bestuur, door particuliere bijdragen, door bij de Legere School op den Leusderweg. het ziekenfonds van het spoor en door sn- Qok heersoht op sommige plaatsen op de de-re liefdadige instellingen. Ufcr. Weg nog de schoone gewoonte om 'het In het afgel-oopen jaar werd weer voorna- bad- en wraschwater op straat te laten loo- irtelijk melk verstrekt, enkele patiënten kre- pen/ 2oodat b.v. tegenover den Berkenwog gen paardenbiefstu-k. af en toe de behoefte gevoeld) wordt aan Het aantal patiënten per maand bedroeg vlondertje. filmtoestel mede te nemen en zelfs de aan grijpendste gevaarlijkste scènes te filmen is een conquête even groot als gansch de ex peditie ?èlf. I De wondermooie uitvinding der bioscoop is hiermede het glorierijkst geprezen en wij kunnen ons dan ook niet indenken dat eenig j stadgenoot zal verzuimen deze aangrijpen de getuigenis van de Shackle ton Zuidpool- expeditie te gaan zien. De geestkracht der j deelnemers èn de bioscooplcunst hebben daar recht opf A f sta n <3 s m ar s c h 35 K. M. Vrijwillige Landstorm a-fd. Amersfoort. Al de deelnemers aan bovenstaande marsch, op den tweeden Paaschdag gehou den, hebben deze in de bepaalde tijd afge legd. De marsch stond ond'er leiding van ser geant H. A. Vierdag en werd gecontroleerd door dan. heer v. dL Vlmrt. die daartoe door J ongeveer 12, waaronder volwassenen en kin deren, die allen 6 weken achter elkaar melk ontvingen. De inkomsten bedroeg-en 722.86X, de uitgaven 608.04Yi, zoodat 't batig saldo 114.82 bedraagt. De inkomsten bestaan uitgiften, ja-arlijk- sche, driemaandelijksohe en ma andelij ksche •bijdragen. Hopende, dat hierin door maohthebbenden verandering zal worden gebracht, Teeken üc Een Abonoé. Geachte Redacteur, Verzoeke beleefd onderstaand! artikeltje in uw veel gelezen blad te willen opnemen. Onder het hoofd „Sportnieuws" in het Niettegenstaande vele leden bedankt heb- Am. Dagblad leest men dikwijls d-e uitslagen ben, bedroegen de inkomsten 22 meer dan van de A.Z.M.C. wedstrijdenvolgens de 't vorige jaar. Bij het verstrekken van melk wordt reke- courant slechts bestaande uit voetballen. - In 't algemeen, vooral 's Maandags, zijn ning gehouden met de inkomsten der ge- heele kolommen gewijd aan het voetbalspel, zinnen,- jtulw. in sommige gezinnen wordt t maar nooit vindt men een uitslag van eert 10 cent per Li-ter zelf betaald, nu de melk 25 gespeelde slingerbelwedstrijd, laat staan cent per L. kost. «ene beschouwing over het speL Onder kennissen en familieleden van pa- Of behoort het slmgerbalspel misschien tienten zijn vele leden gewonnen. niet thuis onder dë rubriek „openluchtspe- Uit deze greep gedaan in 't jaarverslag len blijkt wel ten teerste, hoe intens en onver- j Eigenaardig is het, da* door de A.Z.M.L. moeki de arbeid der vereeniging is, hoe zij I wel slinger balwedstrijden georganiseerd in staat is op te treden tegen de Tubercu- worden. lose. Dat elke steun hoe gerirur deze ook 1 M.i. if het voetbalspel je spel, ie w>ort en wordt het slinger bal spel, als een noodza-» kelijk kwaad beschouwd. U dankzeggend voor de verleende plaats ruimte. Een gymnast. De geachte inzender vergist zich. De ons, door de leiders der A.Z.M.C. toegezonden uitslagen der slingenbalwedstrijden werden steeds gepubliceerd. Overigens geven wij den schrijver In over* weging de sportrubrick goed na te gaan, dan zal hij bemerken, dat het voetbalspel niet uit sluitend onze aandacht heeft. Sportred. A. D, Amersfoort, den 29 Maart T92T* Geachte Redactie. Wij meencn te weten, dat u blad te Amersn foort veel gelezen wordt en zullon hot daarom op prijs stellen het volgend opgenomen te zien 'Bij voorbaat donkend. Voor het ufdeelingbostuur, H. QUïSPEL, Secr Algemeene Nederlandsahe Bond van Arbei* dexs in het Bfikkers-, Chocolade- en Sirikerben werkingsbedrijf. Sluiting der broodfabriek Maturing te Amcrs* foort. 20 arbeiders op de keien. Per 1 April wordt de afdeeling broodbakkerij van de fabriek Meursing te Amersfoort over gedragen aan de firma Koning en Zonen te Amersfoort. D.w.z. deze firma neemt wel de productie over, maar niet de arbeiders. Een «dies behalve reëele regeling. Menschen die 20 en meer jaren aan die pro ductie gewerkt hebben, zijn nu niet meer noodig* Niet meer noodig daarom, omdat de heeren Ko ning blijkbaar voordeeliger gaan exploiteereiu Ten eerste door het aanstellen van jeugdige werkkrachten en ten tweede door 5 Depóthou ders in de vroege morgenuren, bakkerijorheid te laten verrichten. Deze menschen, die door hun dividend aan broodverkoop reeds een rede lijk inkomen hebben, zullen nu de bakkersgezel len ook nog* hot brood uit den mond nemeiu En wat zal op die manier voor die dop5thoudere terecht komen van een 45-urige arbeidsweek. Teekenend voor de bedoelingen dei heeren Koning is wel dat rij met den vakbond elk over leg weigeren. Het publiek dat aanstonds haar brood van de firma Koning ontvangen zal, weel nu bij voor- beat, welke heerlijke aroma, hot voor de bo-J trokken arbeiders zal verwekken. Geachte Redactie, Naar aanleiding van bijgaand ingezonden stuk, verzoeken we beleefd onderstaand als ©nx derschrift te plaatsen. Bij voorbaat onzen donk, H. KONING ZONEN. In verband met bovenstaand, dcelen wij mede, dat er geen sprake van is, dat wij van de firma V. H. Meursing, alhier, productie hebben over- genomen. Na opheffing van de afdeeling broodbakke i"j der firma Meursing hebben verschillende D?- pöthouders ons verzocht htm brood te willr-ni leverenwij hébben ons genoomcn om zooveel als in ons vermogen is hun van good kwali* teit brood te voorzien en ons daardoor het ver* trouwen van het publiek waardig te maken. Van de meerdere personen, welke wij in orul bedrijf hebben aangenomen is er één van 19 jaar, verder rijn dit alle volwassen personen. H. KONING ZONE>fc 5 April in Amicitia zoo goed als UITVERKOCHT; nog enkele kaarten beschik baar; kunnen worden afge haald kamer 8 ten Stadhuize of zijn verkrijgbaar 's avonds aan de zaal. Dir. v. OncL Biedt zich aan als een met kantoorwerkzaamhe- den vertrouwd persoon, de Engclsche en Duitsche taal machtig en voorzien van goe de getuigschriften. Brieven onder no. 1319 bur, 'Amersf. Dagblad. Mevrouw KOOL, Utrecht-» schestr. 11c, vraagt met lMei zelfst kunnende werken, v. 9 g- V' Gevraagd, tegen 1 Mei of la ter in klein gezin, zonder kin deren, Zich aan te melden Zuid- singel 34, lielst avonds na 7 uur. Er biedt rich aan een eenigszins bekend met boek houden en in 't bezit van hei M.UJL.O. diploma. Brieven no. 1305 bur. Amersf. Dagblad.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 3