Engelsche Chapelieri©5: BUITENLAND. BINNENLAND." FEUILLETON. Langs den grooten weg. «HOTWBEjTïrs: PRIJS DtR AÜVtRTEHïltH „DE EEMLANDER'* Mm L'HIROHOELLE m VOETBALLEN ea fpsa»^ VOETBALSCHOENEN j. SMSTERDIRST-KOF 28. 19e Jaargang No. 232 per post 1 3.-. per week (met grata eetzekermg teseo ongelukken) f 0.17», ahonderlike nummers 1 Maandag 4 April 1921 DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHPPÓORTWV- TEL. INT 513. van 1—4 regels 1.0S met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 1 t).25, dicnstnanbic* dingen en Lietcladi^hcids-advcitcnticn voor dc helft der prys Voor handel en bedrijf bestaan zeci vooraceljge bepalinccn voor het advertccren. licne circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden Politiek Overzicht Een deel van de Fransche pers is van oor deel, dat het toch eigenlijk een onbillijkheid is, dat men den armen Karl von Habsburg Lothringen op zoo gruwzame wijze uit zijn romantische verwachtingen terug laat tui melen in de nuchtere werkelijkheid. Het is de Frankfurter Zeitung, die één harer „Be- merkungen" met deze constatatie laat be ginnen. Wanneer men Constantijn had toe gestaan terug te keeren naai Hellas, dan mocht Kari niet uit Hongarije worden weg gejaagd. Nu was er echter een verschil tus- schen Constantijn en Karl de koning der Grieken was niet afgezet door ziin volik, maar door de Entente, die daarmee een daad van geweld beging. De Grieken wenschten hem terug en kregen hem terug. Het was ook mogelijk, dat Karl in den waan had geleefd, dat zijn „geliefde Hongaren" :niet9 zoo vurig begeerden, dan dat hij te rugkeerde „Vorsten leven dikwijls in zulke en soortgelijke illusies." Maar het scheen, dat de liefde der Magyaren jegens Karl in de verste verte niet zoo warm was als hem spoedig de Hongaarsche bodem onder zijn voeten zou worden. Voor de nationalistische Fransche pers kwam het er niet zoo zeer op aan, of de Hongaren een koning wilden hebben of niet. Veel meer kon het den Fran- schen bladen schelen, of Karl in hun anti- Duitsche politiek „paste" of niet. En nu had iemand uit Karl's hofpersoneel aan een Franschen kranteman verzekerd, dat de voormalige keizer-koning sinds hij de regee- ring aanvaardde steeds een politiek tege» Duitschland had gevoérd. „De man zal wel gelijk hebben en in Duitschland vermoedde men dat ook reeds n den tijd, toen Karl nog zijn toenmaligen collega Wilhelm in Hamburg en elders om armde, kuste en hem met dure eeden zijn trouw bezwoer, nadat hij kort tevoren zijn zwager in den fameuzen Sixtus-brief had toegezegd Duitschland voor dertig zilverlint gen aan de Entente over te leveren." Dit mocht wel-is-waar voor lieden van 't slag van de Matin een motief zijn om sym pathiek te staan tegenover den ex-monarch, maar het zou hun bezwaarlijk iets kunnen baten. Het ging niet T Italië wilde niet, hef kon over zijn historischen haat jegens Habs burg niet heen komen, de Tsjechen wilden niet om precies dezelfde redenen, de Sen ven, Croaten en Slowenen wilden niet, de Duitschers in Oostenrijk hadden Habsburg ook lang genoeg „genoten". Hoogstens zou Polen als buur het met hem kunnen vinden. ■Maar naar het leek, wilde ook Engeland niet. Zoo zouden de Parijsche nationalisten en kele meer of minder zoute tranen hebben te .plengen, wijl zelfs hun regeering niet an ders kon dan „neen" zeggen, opdat zij niet uit de rij zou vallen. Misschien troostten deze paladijnen van Habsburg er zich mee, dat het immers ook Napoleon de Derde in den beginne verschillende keeren tegenliep, dat men hem, als Karl thans, uitlachte en dat hij ten langen leste toch nog keizer werd' Zou ook Karl even hardnekkig blijken te zijn om zich aan den eenen hoek eruit te laten gooien om ter anderer plaatse weer naar binnen te komen? Tenslotte was Na poleon IH toch nog een andere kerel dan Karl IV van Hongarije. SisÈfenlandsche Berichten. B e r 1 ij n, 2 April. (W. B.) Het verbod1 tot het houden van openluchtvergaderingen' en demonstraties op straat te Berlijn is op geheven door den politiepresident. Berlijn, 2 April. (W. B.) Het geheele personeel van de gas- en electriciteitsfa- brieken alsmede der waterleiding te Lich tenberg bij Berlijn is in staking gegaan. De noodarbeid wordt door de werklieden zelf verricht. De watervoorziening is vanmiddag hervat, MüncKen, 2 April. (W. B.) Het „Volksgericht" heeft het communistische rijksdaglid Thomas tot twee jaar gevange nisstraf veroordeeld wegens opruiing, als mede tot dezelfde straf den voorzitter der communistische partij. Een derde beklaag de, een jongen, die nog op de middelbare school ging, kreeg slechts één jaar, daar voor hem verzachtende omstandigheden werden aangenomen. Brussel, 2 April. (B. T. A.) Uit aan vullende berichten, alhier ontvangen, blijkt, dat vier mijnen te Rhein Preuszen, Hoch BrnmericTi, Linfort en Neukirchen bezet werden d'oor communisten, die aldus het hervatten van den arbeid beletten. In de fabriek van Krupp te Rhemhausen (linker Rijnoever) gingen 2500 van de 10.000 arbeiders weer aan 't werk. De militaire overheid liet de Duitsche commu nisten arresteeren, die onlusten m 't leven hadden geroepen. Bij deze aanhoudingen trachtten een aantal communisten hun ka meraden te bevrijden. Zij wierpen met stee- nen en schoten met geweren op een Bel gisch detachement, dat terugschoot. Een aantal communisten, die bij de zaak betrok ken waren, werden geïnterneerd te Te Grefrath wordt gearbeid' onder bescherming der troepen. Er zijn versterkingen gezon den. De troepen bezetten enkele mijnen. De toestand is niet verontrustend en maakt de afkondiging van den staat van beleg niet noodJg. Volgens de laatste berichten is het volkomen rustig in 't gebied. Berlijn, 2 April. (W. B.) Naar uit Essen wordt gemeld zijn op de mijn JKarolus Magnus van de 503 man vanmorgen 220 niet afgedaald. Brussel, 3 April. (B. T. A.) Volgens berichten, te 11 uur 's ochtends ontvangen, was het in de nacht van 2 op 3 April rustig in Duitschland. Er valt geen enkele gebeur tenis te vermelden. Bericht wordt, dat Maan dag het werk wordt hervat. In do fabrieken van Krupp werken 2600 van de 2800 ar beiders. Te Dusseldorp en Duisburg is 't rustig. P a r ij s, 3 April. (B. T. A.). De Matin bericht, dat Dusseldorfsche bladen gewag maken van de uilroeping der Rijnsche re publiek te Friemersheim en Rheinhausen. P a r ij s2 April. (B. T. A.) De Fraiv sche Senaat hield des middags zich bezig met het luchtvaart-budget. De onderstaats secretaris verklaarde, dat de luchtlijn Pa rijsBrussel zal worden uitgebreid tot een lijn ParijsAmsterdam. L o n d e n, 3 April. (R.). Het huishou delijk gebruik van steenkool is beperkt tot 50 K G. per week het industrieele verbruik is in het algemeen verminderd tot de helft der normale kwanta. Op de vergaderingen van transport- en spoorwegarbeiders te Lon den en in andere steden werd warm gepleit voor solidariteit met de mijnwerkers. De Londensche correspondent van de Tdegraaf schrijft d.d. 3 April: Vanavond heeft het spoorwegpersoneel te Cardiff en aangrenzende districten een massavergadering gehouden in het hippo drome, die eindigde met het aannemen van een resolutie, waarin de vergadering als haar meemng uitsprak, dat het huidige conflict beschouwd moet worden als een massa-aan val van de regeerende klassen, die ten doel heeft, de groote vakvereenigingen te ver nietigen. Ten einde het principe van natio nale actie, dat voor de arbeiders van vitaal belang is, te handhaven, besloot de verga dering, haar gedelegeerden naar de alge meen© vergadering van de nationale federa tie van spoorwegpersonel opdracht te geven, te stemmen vóór de nationale staking van het spoorwegpersoneel, die onmiddellijk zal moeten ingaan. Dit bericht tot Cardiff is in verband met de onzekerheid omtrent de actie der Triple Alliantie ongetwijfeld een ernstige aanwij zing. De zomertijd in Engeland. De Engelsche zomertijd is gisteren (Zon dagochtend om twee uur in Engeland en Ierland ingegaan. Kopenhagen, 2 April. (N. T. A.) Draadloos uit Nauen. Men vreest te Ko penhagen in de eerstkomende dagen voor het uitbreken van een communistische al ge m^ene staking, gesteund door Russisch geld, hoewel de werkgevers en vakvereeni gingen het voorloopig eens zijn geworden omtrent bemiddeling. Rome, 2 April. (B. T. A.). Bij decreet is de gemeenteraad van Bologna ontbonden. Weenen, 2 April. (W. B.). Naar het Neue Wiener Tageblatt verneemt, zal bin nenkort een wetsontwerp betreffende de volksstemming door den nationalen raad worden aangenomen, volgens hetwelk in alle landsdeelen volksstemmingen plaats zullen vinden over de kwestie van de aan sluiting bij het Duitsche rijk. Een en ander is n-iet in strijd met het verdrag van St. Ger main. De regeering zou tot dezen maatre gel zijn overgegaan, door afzonderlijke stemmingen in de verschillende landsdeelen en in de steden niet te vermijden zouden zijn. Onder deze omstandigheden was een algemeene stemming meer doeltreffend. Boedapest, 3 A p r i 1. (H. K. B.) De Pester Lloyd verneemt van gevoegde zijde, dat elke mogelijkheid van verwikkelingen is buitengesloten. Alle partijen wenschen een grondwettige oplossing van het vraagstuk- Het vertrek van den koning uit Hongarije wordt voorbereid en zal plaats hebben, zoo- dra de waarborgen voor zijn ongehinderde reis naar het buitenland zijn verkregen. Bern, 2 April. (B. T. A.) Hot Zwit- sersch Telegr. Ag. meldt, dat de Bondsraad voorloopig machtiging gaf tot den terugkeer van Karl, omdat hij dan zoo gauw mogelijk de voormalige Oostenrijksch-Hongaarsche monarchie zou kunnen verlaten, waar hij een bron van onlusten vormt. Bij zijn terug komst in Zwitserland zal hem te verstaan worden gegeven, dat de toestemming slechts voorloopig is. Hij zal een verblijf plaats moeten zoeken, die noch in een grensstreek, noch in een groote stad is ge legen. Een onderzoek zal worden ingesteld naar de omstandigheden, waaronder hij Zwitserland verliet en de Bondsraad zal er zich over uitspreken of hem al dan niet zal worden veroorloofd verder in Zwitserland te blijven. Het onderzoek zal zich ook uit strekken over de personen, die hem bijstand verleenden. We en en, 3 April. (B. T. A.). Naar de kranten vernemen uit Steinamnnger is ex-Koning Karl ziek geworden. Mij lijdt aan keelontsteking en koorts, zoodat hij 't bed moet houden. Personen in de omgeving van Karl verklaren, dat Karl weigerde te vertrek ken en de eerstvolgende zitting der Nat. W. VAN ROSSUStl, AMERSFOORT Lausanne, 2 April. (B. T. A.) De kantonnale reg.eering van Waadtland heeft den bondsraad doen weten, dat Karl Habs burg, die zich niet gehouden heeft aan zijn belofte om zichvan elke politieke betoo ging te onthouden gedurende zijn verblijf te Prangins, niet meer in het kanton geduld kan worden. W e e n e n, T April. (W. B.) Naar 't Neue Wiener Tageblatt van welingelichte zijde ter oore komt, is gistermiddag te Steina- manger een overeenkomst inzake den terug keer van den ex-keizer naar Prangins in overeenstemming met diezen aangegaan. De Hongaarsche regeering was door minister president Teleki en den minister van bui- tenlandsche zaken dr. Gratz daarbij verte genwoordigd. De reisroute door Oostenrijk alsmede de beschermende maatregelen wer den vastgesteld. Weenen, lApril (W. B.). Naar het Neue Wiener Tageblatt meldt, is de aan voerder van het Oostenrijksche legioen in Hongarije majoor Schaidle tijdens een be zoek, dat hij aan familieleden in de nabij heid van Weenen bracht, gearresteerd. Hij is de leider der monarchistische organisa tie, die het herstel van de Habsburgers in Oostenrijk tracht te bewerken. Er zal tegen hem een gerechtelijke vervolging wegens hoogverraad worden ingesteld. Weenen, 2 A p r i 1. (V. D.). Het vertrek van keizer Karl, waarvoor reeds alle voor bereidingen zijn getroffen, zal op zijn vroegst Zaterdagavond plaats vinden, omdat nog geen besprekingen zijn gevoerd met Italië en nog niet vaststaat, of de reis via boven- Ilalië naar Zwitseriand of via Genua naar Spanje gaat. Van Steinamanger wordt kei zei* Karl per auto naar de Oostenrijksche grens gebracht. VandaaT vertrekt hij in' een extra-trein door Entente-officieren en offi cieren der successie-staten begeleid. In Oos tenrijk zullen ook vertegenwoordigers van de politieke partijen aanwezig zijn- Vergadering wilde afwachten. De Neue Freie Presse zegt, dat volgens Enientekrim gen het vertrek dezen nacht plaats zal heb ben zonder zich te bekommeren om Weenen Boedapest, 3 April. (B. T. A.). Wel ingelichte kringen verzekeren, dat vastge steld is, dat geen enkel lid der regeering betrokken is bij de poging van den koning. Sofia, lApril. (B.T. A.). De So- branja heeft de vervolging gelast van het kabinet Radoslawof wegens schending der grondwet. Goenaris is Grieksch premier gewor den, terwijl Kalageropoelos financiën neemt. De overige ministers behouden hun portefeuille. Athene, 2 April. (B. T. A.) De mi nister van oorlog heeft alle reserve-officie ren bij de infanterie van de lichtingen 1020 (1010?) en 1011 onder de wapenen geroe pen alsmede de officieren buiten dienst der lichtingen 1010, '11, '12 en '13. 't Officieele communiqué van 31 Maart houdt in, dat enkele gevechten in 't voor deel der Grieken verliepen. Constantinopel, 2 April. (B. T. A.). Het gerucht loopt, dat de Kemalisti- sche troepen een succes zouden hebben be haald. De Grieken zouden zijn tegengehou den voor Eskisjehir, waar zij nooit waren doorgedrongen ondanks hun verklaringen. Constantinopel, 2 Ap ril. (R-). De Turken hadden een sterke positie ingeno men ten Noorden van Eskisjehir, waar zij hun hoofdmacht hadden geconcentreerd, bestaande uit omstreeks 20.000 man met veel artillerie, w o. verscheidene 15 c.M. houwitsers. Ofschoon de Grieksch e linker vleugel werd tegengehouden, slaagde de rechtervleugel er na verscheidene dagen van strijd in den Kowalnitsaheuvel te ver overen, waardoor de Turksche linkervleugel tot den terugtocht werd gedwongen. Aan beide zijden wordt wanhopig gevochten. P a r ij s, 3 A p r i 1. (B. T. A.). De Tempt publiceert het volgende Kemalistische conu muniqué Er heeft 'n groote veldslag plaat9 gehad voor Eskisjehir, die eindigde met helt afslaan van alle Grieksche aanvallen. Eent Turksch tegenoffensief, dat 31 Maart bo« gon, is geëindigd met den terugtocht vart het Grieksche leger. Er is veel buit veroverd op den vijand, die op zijn terugtocht eenig® dorpen in brand heeft gestoken. Smyrna, 2 April. (R.). De Turken; hebben den Griekschen opmarsch tot staart gebracht. In de omgeving van Eskisjehir, wordt nog verwoed gestreden. De Griek sche verliezen bedragen meer don 7000 man. De medische dienst is geheel gedes organiseerd. Constantinopel, 2 April. (B. T. A.) In de streek van Afioen-Karn Hissar duurt de Grieksche opmarsen voort. Generaal Kara Bekir, die zich aan 't Kaukarische front be vindt, kreeg order zich spoedig naar Angorat te begeven met alle troepen, die beschik baar zijn in de streek van Siwns. Belangd rijke contingenten moeten uit Cilioië ziin te ruggeroepen. De Nat. Verg. von An garot heeft een oproep gericht tot de bevolking^ van Analolië, waarin er bij haar op word.li aangedrongen aan de loopgraven te werken/ en alle bergpassen te verdedigen. Manila (Phi lippijnen), 2 A p ri 1. (R.). Door oen hevigen brand, die gisteravond! heeft gewoed, zijn 15000 personen dakloos geworden. In het inboorlingenkwartier wer dén 3000 huizen verwoest. Persoonlijke on gelukken kwamen bijna niet voor. Koninklijke besiniteu. Bij Kon. Besl. zijn benoemd: tót substituut-officier van justitie bij de arrondi9semen1s-rechtbonk te Winschoten mr. E. D. H. Schutter, thans ambtenaar vanl het Openb. Min. bij de kantongerechten in* het arrondissement Zutphen, tea* standplaats Zut-phen; tot ambtenaar van het Opernb. Min. bij de kantongerechten in bet arrondissement Utrecht, ter standplaats Utrecht, mr. ,C. J. van Arkel, thans in gelijke betrekking im bet arrondissement Rotterdam, met stand- plants Rotterdam; te Arnhem met standplaats Arnhem mr. T. A. Ebbinge, thans in gelijke betrekking, in het arrondissement Zwolle, met stand plaats Zwolle; te Heerenveen met standplaats Heeren veen mr. J. C. V. Meischce, thans griffier •bij het kantongerecht te Haarlemmermeer; te Rotterdam met standplaats Rotterdam' mr. H. A. J. R-evmer, advocaat en procureur te Utrecht, tevens plaatsvervangend voor zitter van den raad van beroep te 's Graven- hoge; te Zwolle met standplaats Zwolle mr. H. A. Wassenbcrgh, advocaat en procureur te Leeuwarden; te Tiel met standplaats Ti-el mr. W. J. H. Stam, werkzoam ten porketbe van het kan tongerecht te 's Gravenhage; aan H. Beker op zijn verzoek met ingang van 1 Mei 1921 eervol ontslag verleend uit zijn betrekking van notaris te Steenderen; bepaald: 1. dat een der Rijks Hoogera Burgerscholen m*et 5-jarigen cursus zal ge vestigd' zijn te Ter A pel; 2. benoemd met ingang van 1 Aug. 1921' tot directeur van en leeraar aan dial school G. Llndijer, thans leèraar aan de R. H. B. S. te Schiedam, met gelijktijdige toe kenning van eervol ontslag uit laatstge noemde betrekking; met ingang van den dag waarop hij het hoogleeraarsambt aan de gemeente-univer siteit fce Amsterdam zal aanvaarden aan' mr. Ph. Kleintjes op zijn verzoek eervol onfr« Er zijn menschen, die zich met hun smart voedep, totdat zij er dik -eni vet van iworden. Naar het Engelsoh van JEFFERY FARNOL. 22 HOOFDSTUK XDL Ü^aarin ik een antwoord op het raadsél krijg. De zon was reeds ver in het westen, t-oen ïlc een pomp langs den weg zag staan; ik greep den slinger, en haalde hem met een 'paar krachtige slagen op en neer en leschte Twijn holle handen houdend onder den spui- tenden, frisschen waterstroom, mijn dorst. Toen ik hiermede gereed was, kwam ik k<*ot de ontdekking dat ik zeer hongerig was, lifcn m.ij het brood en de kaas in mijn ransel phferinnerend, zag ik om naar een aanlokke lijk eetplekje. Aan den eenen kant van den weg was een juichte haag, en aan den voet daarvan een (diepe, drooge, met gTas begroeide greppel. (Hierin liet ik mij neer, na eerst mijn ransel je hebben afgedaan, bracht het brood en de jkaas te voorschijn, opende mijin. zakmes en jmiaakte mij gereed voor den aanval. Hierin werd ik onderbroken op een vrij ffigenaard :g e_ wijze,^_want ik hoorde opeens in mijn nabijheid een geritsel, en toen ik op zag, keek ik in een gelaat, dat zich voor een opening in de heg boven mij vertoonde. Een blik op den verweerden hoed met zijn smerigen rand en zijn zilveren gesp, en het verwilderde gelaat daaronder was voldoen de om mij den man te doen 'herkennen, dien ik 's morgens uit de 'herberg bad zien gooien. Het was een zeer mager gelaat, zooals ik reeds heb gezegd, bleek en met ingezonken oogen, omlijst door zwart krullend baar, dat de buitengewone bleekheid van zijn gezicht nog te sterker deed uitkomen. Bn toch, ter wijl ik hem in het gelaat zag, verloopen en lijkachtig als het mocht zijn, zag ik duidelijk in den glans van de ingezonken oogen, in de lijnen van den fijnbesneden mond, dat wonderlijk en onbegrijpelijk iets, waardoor wij iemand, bij gebrek aan een beter woord kenschetsen als een „gentleman." „Goeden avond 1" 2ei hij, den hoed afne mend. „Goeden avond f" antwoordde ik. „Neem mij niet kwalijk," zei hij, „maar mijn groet geldt dat brood en die kaas „Werkelijk „Inderdaadzei hij, „het is om zoo te zeggen, mijnheer, de eerste eetwaar die ik sedert meer dan drie dagen onder het be reik van mijn tong krijg." „U zult dus zeker wel honger hebben?" „Het zou dwaasheid zijn, het te ontken nen, mijnheer." „Wel, als u er niets tegen heeft om hier in de greppel met me te eten, dan zult ge van harte welkom zijn." „Met alle genoegen," zei hij, zich handig •en lenig door de heg werkend, „dat be hoeft u mij waarachtig geen twee keer te vragen, mijnheer, alle duivels neen geloof mij, ikToen hield hij plotse- ling op, en bleef mij aanstaren. „O zei hij zacht, als in een zucht. „Wat is er?" vroeg ik. En terwijl ik hem zag, scheen het geheele voorkomen van den man, van de teen-en van zijn kapotte schoe nen tot den bol van zijn versleten hoed een verandering te ondergaan, alsof hij door een plotselingen, geweldigen toorn was bevan gen, die hij alleen met de allergrootste zelf- beheersching in bedwang hield. „Bij mijn ziel I" zei hij, een stap achteruil doend, terwijl een ©enigszins onaangenaam lachje om zijn mond speelde, „dat is wel een zeer onverwacht genoegen, dat moet ik be kennen." bij „U doet mij te veel eer," zei ik. „Neen, mijnheer, neen; u weer te ontmoe ten den een of anderen dag, ergens al leen geheel alleen mijnheer, dat is een genoegen, waarop ik mij vaak heb verheugd, doch dat ik nooit werkelijkheid dacht te zul len worden. Nu dit wel zoo is, mijnheer, en ik in mijn tegenwoordige positie geen kans zie om beter wapens dan mijn vuisten te krijgen ben ik zoo '/rij u er op opmerkzaam te mek en, mijnh eer, dat zij geheel te uwer beschikking zijn doe mij dus het zeer groo te genoegen op te staan." „Mijnheer," antwoordde ik, een snee brood snijdend, „u is de derde, die mij in d'e laatste acht en veertig uur voor een an der houdt dan ik ben'het begint werkelijk vervelend te worden." „U voor een ander houden," viel hij in, terwijl zijn glimlach plotseling zeer bitter werd, „gelooft gij dat dit mogelijk zou zijn?" „Ik ben er zeker van f" zei ik. „Maar wat uw vuisten betreft, die behoeft u waarlijk niet zoo te kleineeren. Voor zoover ik weet heeft een partijtje boksen nog nooit eenig kwaad gestichtde vuisten van den man zijn een goed en eerlijk wapen hem door een gosdgirnstigen voorzieningheid gegeven en vrij wat beter dan die onnatuurlijk© zwaarden en degens en die moorddadige vuurwapenstenminste zoo denk is er over die mij vlei iets van een wijsgeer in mij to hebben. Evenwel, in dit geval, aangezien ik nooit te voren uw gezicht heb gezien, noch uw stem vóór vandaag heb gehoord, zal ik 'hier rustig blijven zitten, en mijn brood en kaa9 eten, en wanneer gij verstandig zijt. zult gij u haasten mijn uitnemend voorbeeld te volgen, vóór alles verdwenen is, want ik verzeker u, dat ik zeer hongerig ben." „Kom, kom," zei hij dreigend op mij toe tredend, „genoeg van vdeze dwaasheid „In al'le geval ga zitten," zei ik, „en vertel mij voor wien gij mij houdt." „Wel mijnheer, met alle genoegen van de wereldzei hij, zijn vuisten samenklem- mend, terwijl ik zijn neusvleugels plotseling zag trillen, „ik houd u voor den grootsten schurk, den meest doortrapten adellijken schavuit op één na, van geheel Engeland! „Zoo," zei ik, „maar mijn naam?" „Sir Maurice Vibart 1" „Sir Maurice Vibart?" Ik sprong op en staarde hem vol verbazing aan. „Sir Maui rice Vibart is mijn neef," zei ik. Zoo stonden wij een minuut lang, onbewe gelijk tegenover elkaar, terwijl onze bÜkkenl zich kruisten boven het brood en de kaas. HOOFDSTUK XIV. Handelt verder over den mant met den ouden hoed. „Mijnheer," begon mijn metgezel einde lijk, terwijl hij zijn versleten hoed oplichtte, „ik bied u mijn verontschuldiging aan, eni het zal mij zeer aangenaam zijn samen mei u in de greppel te eten, wanneer gij daar niets tegen hebt-" „U gelooft mij dus?" „Zonder eenigen twijfel, mijnheer," artrt woordde hij met een flauweni glimlach, „wan< neer gij inderdaad Sir Maurice Vibart waart geweest, zou hij of ik, op dit oogenblik lang*, uit op den weg liggen." Zoo gingen wij dus, zonder verdere uit* legging, zitten naast elkander er* begonnen! te eten. Ik merkte daarbij op, dat mijn geze^j zoodra hii vermoedde, dat mijn. oog op hem/ was geiicht, kalm en welgemanierd at, doen zoodra hij d'aoht, dat ik niet naar hem keek, met een gulzigheid het brood ©n de kaag verslond, die pijnlijk was om aan te zien< Nadat wij zoo een poos zwijgend hadderf gegeten, keerde hij zich met een zucht to4 mij. (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1