'I HULPBRUGGETJE m Tennis-Selioenes J. Grootendorst, Engelsche HUN L'HIRQHDELLE simnKiisnii! tïZ z VRIJDAGAVOND, 8 UUR, li „AMICITIA" Langs den groeten weg. DE EEMLANDER" BUITENLAND. FEUILLETON. P8IIS OEI «IVER1E1IT1ÊH Z N GRETA LGBO-BRAAKE&SIEK COR RUYS W. VAN ROSSUM, w*®"" vanaf f 6.75 HOF 20. 19e Jaargang Ne. 233 feer pos* f 5.—.' P« w«k f"41 w"keriM! tegen ongelukken) f 0.17». .Izondetlljke nummers f 0.0s. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAt,." TEL. INT 513. Dinsdag 5 April 1921 bewijsnummer, elke regel meer f 0.25, dienstaanbic# dingen en Llcldadigheids-adveitenticn voor dc helft der prfjs. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordcclige bepalingen foor het advertccren. tcno circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden Politiek Overzicht Het schijnt, dat ex-koning Karl verkiest te blijven, waar hij zich nu eenmaal bevindt, kerkelijke of voorgewende ongesteldheid is voor hem ondertusschen een moitef om fcijn vertrek voorloopig nog wat op te schor ten. Maar wanneer de geruchten, als zou ex-koning Karl tegen de beslissing van groote en kleine Entente in van zins zijn in Hongarije te blijven, waar blijken te zijn, dan zou volgens een Parijsch bericht over morgen op een interventie van <Je kleine Entente zijn te rekenen. Bovendien zullen do geallieerden dan volgens de Petit Pari- sien garanties eischen, dat Karl's poging niet wordt herhaald. Terwijl de geallieerden eraop aandringen, 'dat de ex-koning Hon garije terstond verlaat en ook reeds door graaf Teleki naar Steinamanger is geseind cm 't vertrek van Karl te bespoedigen, schijnt de kleine Entente jeeds een ultima tum aan den Hongaarschen rijksbestuur der Horthy te hebben gezonden, waarin zij te kennen geeft, dat, als de gewezen keizer niet voor Donderdag Hongarije heeft ver laten, een begin zal worden gemaakt met de militaire operaties. Naar in politieke Praagsche kringen wordt verklaard, houdt het ulitmatum der regeeringen van Zuid- Slavië, Roemenië en Tsjecho-Slowakije in, dot de diplomatieke vertegenwoordigers zul len worden teruggeroepen en alle betrekkin gen met Hongarije zullen worden afgebro ken. De reeds voorbereide militaire maat regelen zouden van kracht worden en de ■drie landen waren vastbesloten van Honga rije te eischen, dat het dynastieke vraagstuk definitief werd geregeld, waarbij natuurlijk doeltreffende waarborgen zouden moeten worden gegeven. Tevens zou de dadelijke overdracht van Wesl-Hongarije aan Oos tenrijk en de ontbinding der ongeregelde troepen worden verlangd. Ook uit Belgrado verluidt, dat een belang rijke ministerraad onder voorzitterschap van den prins-regent heeft plaats gehad om definitieve maatregelen te nemen voor het geval «ex-koning Karl in Hongarije mocht blijven. Bovendien is de chef van den ge- neralen staf dringend naar Belgrado terug roepen en heeft een conferentie met den >^ter van oorlog plaats gehad. Er 'T-lt ten overvloede aan toegevoegd, dat leger klaar staat voor elke eventualiteit. n en ander zal ongetwijfeld de Hongaar- sche regeering nog meer spoed aan de zaak doen bijzetten, daar, wanneer zij Karl toe^ liet op haar gebied te blijven, zij zich de vijandschap zoowel van groote als kleine Entente op den hals zou halen. Ondertusschen deelt een Berlijnsch 'be richt nog mee, dat de Duitsche vermoedens, als zouden Franschen de hand hebben ge had in 't avontuur van ex-koning Karl, wor den bekrachtigd door Parijsdhe berichten, volgens welke de gewezen gezant te Peters- burg, Paléologue, alsmede de groot-indus trieel Schneider Creusot door bemiddeling van prins Sixtus van Parma het vertrek van Karl von Habsburg naar Hongarije zou den hebben bevorderd. De voorwaarde zou •hierbij zijn gesteld, dat Hongarije zich te gen Duitschland zou keeren, als het herstel der monarchie mocht lukken. De Engelsohe staatscourant bevat in ver hand met de staking in de kolenmijnen een aantal vérstrekkende maatregelen, die de regeering de macht geven landerijen, loo ien, kolenmijnen, paarden, rijtuigen, tram wagens, inrichtingen voor lichtvoorziening, kanalen, spoorwegen, voedingsmiddelen, veevoeder enz. in beslag te nemen en te requireeren. De regeering mag regelen het straatvervoer, zij mag beperken of verbieden het vervoer van welke goederen ook, rege len den handel in de havens, weigeren de uitklaring van schepen, verbieden het los sen van eenige goederen, welke ook; rege len de distributie, den prijs van het gebruik van steenkolen, gas, water, electriciteit, pe troleum. Zij mag verbieden in elk district het koopen en verkoopen en het bezitten van vuurwapens, 'het oefenen met wapens, vergaderingen en optochten; zij mag de mi litaire macht gebruiken voor eiken dienst, waar het een levensbelang der gemeen schap betTeft. De regeling geeft ook de po litie meer macht ten aanzien van onder zoekingen naar of arresteeren van verdach ten zonder rechterlijke volmacht. Inbreuken op deze besluiten zijn strafbaar met een maximum van drie maanden dwangarbeid of een boete van honderd pond sterling. In verband met de mogelijkheid eener ernstige ontwikkeling van den industrieel en toestand waren de leden van het Lagerhuis gisteren in bijzonder groot aantal opge komen bij de eerste vergadering na de PaasoKvacantie. Lloyd George deelde plechtig uit naam van den koning de uit' vaardiging der proclamatie mee krachtens de „Emergency Powers Act." De mededee- ling zal vandaag worden besproken en dan zal een algemeene beraadslaging worden gehouden over den toestand. De 'houding der leden van de arbeiderspartij in de.ko- lenkwestie werd aangegeven door de vin nige kreten: „uitsluiting f uitsluiting I" waarmee zij de betiteling der kwestie als „staking" begroetten. Buitenlandsche Berichten. Be r 1 ij n .2 April. (N. T. A. Draadloos). In een memorandum van de Engelsche vol- ker.lxinds-.liga over de crisis inzake de scha deloosstelling wordt toegegeven, dat Duitschland door de eischen betreffende het herstel boven de maat van zijn kunnén wordt belast. De liga juicht het beroep van Duitschland op den Volkenbond toe, ver oordeelt de dwangmaatregelen en steunt het Duitsche voorstel om door een scheids gerecht over de kwestie te laten beslissen. B e r 1 ij n2 April. (N. T. A. Draad loos). De Parijsche commissie voor de scha deloosstelling beeft de Duitsche protesten tegen de pensieenseischen van de ha: wezen en verhoogde ze nog door ze uit te breiden tot dokters- en pensioenskosten, kosten voo rde protheses (kunstmatige ver vanging van een verminkt lichaamsdeel), verplegin'gskosten voor verminkten, onder wijskosten voor pupillen, ondersteuning voor soldatenvrouwen en gezinnen der ge storven soldaten. W a s h 1 n g t o n, 4 A p r i 1. (R.) De Duit sche regeering heeft dezer dagen aan den Amepikaanschen hoogen commissaris te Berlijn, Dresel, een officieel© mededeeling doen toekomen, waarin wordt verklaard, dat Duitschland bereid is schadevergoeding te betalen, doch hoopt op een nieuwe bespre king der voorwaarden daarvan. Dresel heeft deze mededeeling doorgeseind naar Wash ington. In het schrijven waarin de ontvangst van dit beTicht aan Dresel ter kennis werd gebracht, gaf het State-Departement uit drukking aan de hoop, dat de onderbande- Vermakelijk is dit werk ongetwijfeld, en al om één moment ïs het een gang naar den schouwburg waard: want)eer in het eerste bedrijf Jacqueline, liet knappe en cordate nichtje „sans le sou", nadat ze door haar oom-do-advocaat tot een schijnhuwelijk met een schatrijken baron bepraat is, zich aan den aanstaanden echtgenoot vertoont als een leelijk mormeitje uit de provincie. Wanneer zich daarvoor op de scène in tien tellen van een charmant jongmeisje in een leelijk, scheef en afstootend vrouwspersoon metamorphoscert, geeft ze een staaltje van mimi sche kunst, dat weer eens voor de zoovcelste maal bewijst, hoe 'n knappe, veelzijdige actrice ze is. in voortel u ronden tweestrijd tusschen zijn twee vrouwen had. een geweldig succes met al de mallè en verwikkelde situaties, waarin het geval hem brengt. Hij haalde ook deze rol naar zich toe; de baron Roger Gardannes is méér baron en minder niais dan we van hem te zien kregen; maar hoe onweerstaanbaar komiek waren aldoor zijn kleine ont hutste zinnetjes, hoe kostelijk deed hij het verhaal van de eindeloos lange reis met zijn niet-wettige ega. (Recensie N. Rott. Crt.) Kaartverkoop in Valkhofl 's Boekhandel (Y. O. DE JONG) f 1.90 Stedelijke belasting en auteursreoht. lingen tusschen Duitschland en de geal lieerde regeeringen over een nieuw schema der schadevergoeding zullen worden hervat. Het departement voegde er echter aan toe, dat de Ver. St. van plan zijn de geallieer den te steunen, om een rechtvaardige scha devergoeding te verkrijgen. Washington, 3 April. (R.) De bla den hebben gemeld, dat de regeering der Ver. St. wenscht, dat Duitschland zal worden gedwongen de verantwoordelijkheid voor d'en oorlog te aanvaarden en te betalen tot aan de grenzen van zijn draagkracht. Vol gens de bladen te Washington heeft een belangrijke zitting van het kabinet plaats ge-, had. Ben communiqué, na afloop aan de pers verstrekt, zegt, dat het absurd zou zijn, indien de Ver. St., die aan d«e zijde der geallieerden hebben gestreden, thans schikt op de Duitsche protesten betreffende de controle van fabrieken, die oorlogsmate riaal vervaardigen. Het gaat echter, wat de Duitsche protesten betreft, om de controle bij het bouwen van vliegtuigen voor civiele doeleinden. Berlijn, 4 April. (N. T. A. Draad loos). Uit Dusseldorp wordt gemeld, dat de spoorlijn OberhausenGladbeck is bezet door troepen der geallieerden en dat Belgi sche militairen verder ïiaar Dinslaken zijn opgerukt. Genève, 3 April. (B. T. A.). Het al gemeen secretariaat van den Volkenbond heeft een brief der Duitsche regeering ont vangen, waarin deze protesteert tegen de aanwezigheid van Fransche troepen en het uitoefenen der militaire rechtspraak in het ind -gex hapellerie's AMERSFOORT Duitschland zouden steunen in het niet na komen van zijn verplichtingen. Deze ver klaring heeft een diepen indruk gemaakt. De Parijsche bladen bespreken de vele bewijzen van sympathie, die Vivrani in Ame rika te beurt vallen, niet alleen van de zijde van politieke persoonlijkheden, doch ook van Gompers, den president van de-Ame- rikaanscbe arbeidsorganisatie en van den bisschop van Boston, die aan Viviani harte lijke telegrammen zonden. Coalidge, d'e vice-president, verklaarde aan een correspondent van de Matin te Washington, dat er geen enkele Amerikaan was, die zou goedvinden dat de Fransche belangen of Fransche gevoelens geweld zouden worden aangedaan. Aan den anderen kant wijzen de bladen op de groote beteekenis van het Armed- kaansobe antwoord op de Duitsche nota no pens de schadevergoeding. Aan alle geal lieerde gezanten te Berlijn is een copie van dit antwoord gezonden. B e r 1 ij n, 2 A p r i 1. (N. T. A. Draad loos). Briand deelde aan de Duitsche vre- desdelegatie mee, dat afwijzend was be Saargebied, een maatregel, die indruischt tegen het verdrag van Versailles. Zij ven- zoekt het protest ter kennis van de leden van den Bond te brengen en maatregelen te dien aanzien te treffen. B e r 1 ij n 2 April. (N. T. A'. Draadloos) De burgerlijke bevolking van Duitschland is het met de loyale arbeiders er over eens de onafhankelijke socialisten 'hierbij in begrepen dat 'het afslaan van den com- munistischen opstand een gemeenschappe lijk belang was. De overtuiging neemt toe, dat de regeeringsactie, waarbij slechts met Schutzpoiizei en bijna zonder rijksweer de opstand is onderdrukt, geen te eken van zwakte, maar van verstandige gematigdheid is. B e r 1 ij n 4 April. (W. B.) Volgens de Berliner Ztg. am Mitt, hebben de gemeen tewerklieden van Lichtenberg vanochtend in een massa-vergadering besloten den ar beid onmiddellijk te hervatten. Sedert 10 uur is het werk weer in vollen gang. B e r 1 ij n, 4 April. (W. B.) In Saksen, Rijnland-Westfalen, Opper-Silezië en Hes sen-Nassau verliep die nacht rustig. De ajv beid in d'e links-Rijnsche mijnen werd van morgen bijna in alle mijnen voltallig hervat. Overal heerscht rust. De beweging, dia aanstuurde op 't uitroepen van de Rijnse ha republiek, mislukte. BresUu, 4 April. (W. B.) De politia slaagde er in ^verborgen gehouden ontplof fingsmiddelen te ontdekken en in beslag ta nemen. Door een toeval kwam zij ook in 't bezit van documenten, op grond waarvan zij ruim 50 personen aanhield. B e r 1 ij n, 4 April. (W. B.) Naar ter con-* fetentie van 't bestuur der electriciteits- arbeiders van Berlijn is besloten, zal vol gens de Vorwarts op 6 April in verband met de begrafenis van Sylt een 24-urigq proteststaking plaats hebben in de stede lijke electriciteitsfabrieken. Met den be langrijksten noodzakelijken arbeid voo ziekenhuizen, pomparbeid, d«en ondergrond- sch-en spoorweg enz. zal worden voortge gaan. B e r 1 ij n 4 April. (N. T. A. Draad* olos). De Marienwerder WeicKselzertungj bericht over militaire toebereidselen vanI Polen tegen de Duitsche grensgebieden; het blad verwacht reeds een aanval in de eerst volgende dagen. B e r 1 ij n ,4 April. (N. T. A. Draadloos), De Poólsche pers maakt opnieuw aanspraak op de kreitsen Oppeln, Kreuzburg en Ro senberg, die een overweldigende Duitsche meerderheid behaalden. Korfnndy verklaar de op een Paaschvergadering in Posen, dat Polen zich met geweld zouden verzetten te gen een blijven van Opper-Silezië bij Duitschland. Innsbruck, 3 April. (W.-B.). Zater dagavond kwam een onbekende op het sta* tions*postkantoor een aangeteekenden brief aunbieden. Terwijl de beambte zich een oogenblik verwijderde, maakte hij zich met behulp van een wandelstok meester van den inhoud der kas ten bedrage van 2,036,000 kronen. De dief wist met zijn buit te ont snappen. Sunthausen bij Donoueschin- g«en, 4 April. (W. B.) Sinds vanmiddag staat het 600 inwoners tellende dorp Sun thausen in brand. Dertig huizen, o.a. d»e school en 't gemeentehuis, zijn al verbrand'. C o n s t a n t i n o p e 14 April. (B. T, A.). De aügemeene terugtocht van het Griek* scbe leger tot achter de linie van Broessa wordt bevestigd. De Turken vervolgen de Grieken krachtig. P a r ij s 4 April. (B. T. A.) De te Pa rijs vertoevende delegatie van de Nat. Verg. van Angora, spreekt formeel de berichten tegen omtrent een aanval door de Turken op Fransche troepen in Cilicië. Eveneens wordt het gerucht tegengesproken, volgens hetwelk de regeering te Angora de te Lon den gesleten Fransch-Turksche overeen komst zou hebben verworpen. Londen, 4 April. (N. T. A.). Aon de universiteit te Syracuse (V. S.) heelt een drama plaats gehadtwee professoren, Beckwith en Wharton, die in «een zaal van, het gebouw werkzaam waren, zijn n.l. dood geschoten gevonden. Vermoedt wordt, dat Beckwith zijn collega neerschoot en daarna zelfmoord pleegde. Volgens een andere lezing zou Beckwith bij een poging om Wharton te beletten zelfmoord te plegen, door een kogel getroffen zijn. Londen, 4 April. (R.) In den Arendspas (Texas) zijn drie-en-dertig per sonen gedood bij een botsing van een goe derentrein met een passagieTStrein, tus schen de stations Paragon en Monterey. De zonden der «buren zijn helaas onze lekkerste vreugde. Naar het Engelsoh van JEFFER7 FARNOL. 23 ;,Dat is uitstekende ka-asT" zei hij. „Ik herinner mij, dat de man, van wien fk ze kocht, het „edele" kaas noemde." „Ik heb ze nog nooit zoo geurig geproefd" Kei mijn metgezel. „'Honger is de beste saus," zei ik, „u was fceker hongerig." „Hongerig herhaalde hij, zijn hoed met ïeen slag op den« stof fig en bol' over zijn !©agen slaand, „verduiveld, mijnheer Vibart," '"dat zou u ook zijn, dat zou iedereen zijn, die jheeft moeten leven van allee wat hij maar pieeft kunnen bedelen, leenen of stelen, met «oo au en dan een maal van rapen^ die ik 'als 'een man van het vak heb leeren uit- Igraven, en onrijpe bessen-, die mij daarna («een allemachtig lastig dieet bleken te rijn *r hongerig wel verduiveld Eenige oogenblikken later, toen er van Ket brood en de kaas niets was overgeble ven dari e-en paar kruimels, leunde mijn frietgezel achterover, terwijl hdj wederom JÉ*en zucht slaakte. Mijnheer," zei hij, met -een' luchtige Jiandbeweging." In mij aanschouwt u een ftéér veel belovend ioruc Adelman^ ten gron de gericht door een alleronverzoenlijlesten vijand zichzelf. In-de eerste plaats dien ik u echter mijn naam te zeggendie is Be verley „Beverley?" herhaalde ik. „Beverley," knikte hij, „Peregrine Bever- 'ley, geheel tot uw diensten, vroeger van Be verley Place, Surrey, tegenwoordig zwerver van nergenshuizen." „Beverley," zei ik nog eens, „ik heb dien naam meer gehoord." „Dat is in hooge mate waarschijnlijk, mijn heer Vibart een idioot van dien naam, ge lukkig of ongelukkig, zooals u hem verkiest te noemen, verloor huizen, land en geld in' één enkelen nacht van spel. Die idioot ben ik, mijnheer, maar u zult daar zeker al wel van gehoord hebben." „Geen woord zei ik. Beverley wierp een blik op mij, waarin een mengeling van me delijden en verwondering te lezen was. „Mijn leven," legde ik hem uit, „is tot nu altijd een leven van studie geweest, met het niet zoo heel onnatuuriïjke gevolg, dat ik tegen woordig ook een zwerver van nergenshuizen ben, met precies achttien shilling en sixpen ce op zak." „En mijn leven," zei hij, „is er altijd een geweest van de grootst mogelijke ongebon denheid. Zoodat wij beiden, ofschoon langs ganschelijk verschillende en uiteenloopende wegen gij langs het nauwe en' moeilijke pad der Deugd, ik langs het breede en ge makkelijke pad der Dwaasheid er in ge slaagd zijn, elkaar hier in dit armzalig stuk der wereld te vinden. Zeg gij mij nu eens in hoeverre uw pad der Deugd beter is dan mijn weg van den Booze?" „Het komt er," zei ik, „niet zoozeer op- aan. «wat wii nu zijn, als wel op 'hetgeen wij hebben gedaan, en aan het eind zullen zijn en doen." „Hoe bedoelt u dat „Wat mijzelf betreft, tot nu," ging ik voort, „heb ik den prijs met hoogspringen gewonnen en die voor het hamerwerpen verder heb ik de werken van Quintilianus vertaald, met het Satiricon van Petronius Arbiter, en het Leven en de Gedenkschrif ten van den Seigneur de Brantome, welke laatste, naar gij waarschijnlijk zult weten, nog nooit te voren in het Engelsch zijn ver taald." „Ha f" riep Beverley uit, terwijl hij plot seling rechtop ging zitten, met zijn versi'eten hoed zeer schuin op één oog, „daar heb je hietl Wie heeft ooit van zijn leven gehoord1 van Quin hoe heet hij ook weer of iets om dien kerel gegeven, behalve een paar kaalhoofdige boekenwurmen, en uitgedroog de literatoren?" „Terwijl gij droomdet over het'leven en de levens van andere menschen, boeken laast, heb ik het zelf geleefd. In mijn loop baan, hoe episodisch kort dan ook, heb ik alle groote geesten en beroemde mannen van ons land ontmoet, en met hen gespro ken, heb ik goeden; wiin gedronken en het hof aan schoone vrouwen gemaakt, mijnheer Vibart „En wat hebben zij u geleerd?" „Dat er een verduiveld groot aantal schur ken en schavuiten in de wereld is, en dat te weten, is ook iets waard I" „Zeer zeker," zei ik. „Dat, ofsohoon men met geld alles kan koopen, van de liefde van een vrouw tot den dood van een vijand, men het maar éénmaal kan uitgeven dat te weten is óók iets waard 1" „Zeer zeker," zei ik. „En dat ik een allergeweldigste ezel ben', en dit laatste, ziet u, is meer waard dan al het andere. Salomo heeft, als ik me niet ver gis, iets gezegd! van een man die eerst recht wijs is wanneer hij ziet dat hij een dwaas is, niet waar?" „Iets van dien aard." „Wel," zei hij, zijn «hoed naast zich op het gras slingerend, „en wat kunt gij dan bij brengen ten gunste van uw „smalle en nau we theorie?" „Het bedrag van achttien Shilling en six pence, een brood, en een stuk edele kaas, voor het oogenblik niets meer," zei ik. „Verduiveld!" zei hij, terwijl hij uit de hoeken van zijn blauwe oogen een schuin- schen blik op mij wierp, „dat argument is onweerlegbaar, in het bijzonder dat van de kaas, waartegen ik niets zou inbrengen, ook al kon ik het." Na deze woorden ging hij weer op zijn rug liggen en staarde omhoog, naar de bladeren aan de hoornen en de hel dere blauwe ludht, terwijl ik mijn tabaks pijp te voorschijn haalde, die stopte en be gon te rooken. Eindelijk, terwijl ik beurtelings de blauwe kringetjes uit mijn pijp nazag, en keek naar den haveloozen en verwaarloosden mart naast «mij, rolde hij zich plotseling op éénf arm, en bleef mij zoo een tijdlang aanzien. „Bij mijn ziel," zei hij, „het is beslist wow derbaarlijk f" „Wat?" zei ik. „De gelijkenis tusschen u en uw beroem^ den neef." „Dat schijnt zoo," zei ik, de schouders op-1 halend, „ofschoon ik persoonlijk hiervart tot nu toe absoluut onkundig was „Moet ik daaruit begrijpen, dat gij nooiti Sir Maurice Vibart hebt gezien, nooit dan-i dy Vibart hebt aanschouwd „Nooit zei ik. „Waarschijnlijk het te druk gehad met de^ breede en nauwe weg? Die van uw neef is een breede, met veel bloemetjes, en1 goed ook f" „Dat dacht ik al," zei ik. „Niettemin, de gelijkenis tusschen' u bet-* den in gelaat en gestalte is bepaald verba* zingwekkend f Behalve alleen, dat hij haan op zijn gezicht heeft, en een kleurige, ge^ zonde teint heeft, terwijl u bleek is en zoO glad als een knaap." „Of, als gij fcelf 1" zei ik. „Ah juist," antwoordde hij, terwijl hj zijn vingers onderzoekend langs zijn kin lie* gl'ijden om daarna wederom lui op den rug te vallen en naar de lucht te staren. „Weei gij iets van 'f merkwaardige soort van heli genus homo, dat zich „dandies of „corynj thiers" noemt," vroeg hij na een' poos. (Wordt vervolgd}

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1