BQüNEMEHTSPBUS DE EEMLANDER" BUITENLAND. FEUILLETON. Langs den grooten weg. Dames-Laarzen T - HOF 20. 5.90 Kousen MWi ..LHIROHOELLE" AMERSFOORT. 19e Jaargang No. 236 per 5 maanden voor Amen» AMERSFOORTSCH DAGBLAI Vrijdag 8 April 1921 PRI1S DER ADVERTENïlEN poat f 3 ptr w«k (met gratis «nekeriog ongelukken) f 0.17». afzonderlijke nummert OM. tf DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWA'. TEL. INT 513. van 1 -4 regels f 1.05 met inbegrip van ceo bewijsnummer, elke regel meer t 0.25, dienstaanb c* dingen en Lictdadigheids-advcitentten voor dc helft der prijs Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordcelige bepalingen foot het advertccicn. Ecne circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden Politiek Overzicht. De crisis in Engeland heeft zich toege spitst, daar, blijkens een telegram van Reu ter, de conferentie van den Engelschen eer- ften minister Lloyd George met de mijn- .werkers is mislukt. Er zal derhalve geen bij eenkomst van patroons en arbeiders wor den gehouden. Ten overvloede wordt nog gemeld, dat ook door de spoorwegarbeiders is besloten de mijnwerkers te steunen. Men heeft gesproken van een Engelsche natio nale ramp, die dezelfde beteekenis had als een oorlogscrisis nu het blijkbaar door de •arbeiders op haren en snaren zal worden gezet en de heele triple alliantie zich te weer stelt, ziet de toestand er uiterst som ber uitbij 't conflict is niet langer één belangrijke werknemersgroep, de mijnwer kers, betrokken, maar drie krachtige werk lieden-organisaties zullen trachten door staking hun eischen kracht bij te_zelten. Het economisch leven in Engeland zal dus een geweldigen schok hebben te verduren srv het zal van belang z?jn na te gaan, welke terugslag het conflict in andere deelen van Europa zal hebben. De toestand wordt in Engeland als bui tengewoon ernstig ^beschouwd, nu de be spreking van de mijnwerkers met de re dering schipbreuk heeft geleden, daar de 'rsten weigerden de pompers te machti gen weer aan 't werk te gaan, zoolang geen (nationale loonregeling aan de mijnarbei ders wordt toegestaan. Verwacht wordt, dat (zoowel spoorwegmannen als transportarbei ders vandaag hun besluit om zich bij de king aan te sluiten, officieel bekend zul len maken. Er wordt dan ook opgemerkt, dat Engeland wordt bedreigd door het groot ste industrieele conflict, dat in zijn geschie denis bekend is. Ook in 't Lagerhuis is door Lloyd George meegedeeld, dat de onderhandelingen in- •'.e 't mijnwerkersconflict zijn afgebroken. j premier voegde er aan toe, dat sedert uidelijk was gebleken, dat de mijnwerkers- iederatie geen enkele regeling wilde over wegen, waarin niet al zijn eischen volledig werden ingewilligd, de regeering, die rekende op den steun van de groote meerderheid des volks, alles in 't werk zou stellen, waartoe zij maar bij machte was, om de situatie het hoofd te bieden. Er volgde •een levendige discussie en de veronderstel ling werd uitgesproken, dat eenig misver stand zou bestaan met betrekking tot de houding der mijnwerkers. Door leden der arbeiderspartij werd een beroep op de re geering gedaan om een nieuwe conferentie 4e beleggen, zonder dat daarbij voorwaarden toerden gesteld. Hiermee kon de premier zich niet ver- lenigen hij herhaalde, dat het hervatten van den pomp- en machinearbeid voor waarde was voor de tusschenkomst der re geering bij de onderhandelingen. De re- geering wilde haar best doen om de mijnen i redden. Als bizonderheid ördt vermeld, dat de besprekingen over het conflict gekenmerkt werden door 'n verzoenenden toon van alle sprekers, o.a. van Duncan Graham, lid van het bestuur der mijnwerkersfederatie. Zelfs fouden, volgens Reuter, de leiders der ar beiderspartij, zooals Thomas, Henderson en Clynes het besluit der mijnwerkers inzake Üe bediening der pompen hebben afge keurd. Ook wordt bericht dat Hodge, mijn werkersleider, gisteravond een onderhoud zou hebben met Lloyd George. Er bestaat dan nog een uiterst klein kansje op een bij legging van het conflict. Buiftenlandsche Berichten. Londen, 7 April. (N. T. A. Draad loos uit Poldhu). Gisteren werd een interna tionale bijeenkomst van Roode Kruisver enigingen te Genève gehouden. Besloten werd om bij alle regeeringen er op aan te dringen om de overeenkomst te teekenen, waarbij het gebruik van vergiftige gassen bij het oorlogvoeren verboden, vijandelijk heden van uit de lucht tot militaire doelein den beperkt wordt en de burgerlijke bevol king wordt beschermd, alsmede om beper king van het recht om een blokkade op te leggen, in overweging te nemen. P a r ij s, 6 April. (B. T. A.). Volgens den correspondent van 't Petit Journal te Mainz wórdt uit Duitsche bron vernomen, dat de douane-linie op 6 April in werking treedt. Berlijn, 6 April. (N. T. A. Draad locs). Het departement van buitenlandsdhe zeken heeft naar aanleiding van de nieuwe nota der intergeallleerde controle-commis sie inzake de Duitsche politie, waarin be zwaren worden gemaakt tegen haar militair karakter en verlangd, dat bij de toegestane 150.000 man ook de burgerlijke politie zal zijn begrepen, met verwijzing naar het com munistisch oproer gewezen op de noodza kelijkheid van de bewegelijkheid der poli tie, alsmede op het recht overeenkomstig de nota van Boulogne dat de 150.000 man slechts geuniformde politie omvat. De Duitsche regeering behoudt zich tevens in verband met het laatste oproer, dat de on toereikendheid van de bewapening der poli tie, tot dusver aantoonde, nieuwe voorstel len te doen inzake ee.n betere bewapening. Brussel, 7 April. (B. T. A.) Bij de behandeling van de taalwet in den Senaat zei de eerste minister, dat het vraagstuk behandeld moet worden met het oog ge licht op de werkelijkheid. De Vlaamsche be weging, die steeds bestaan heeft, spitst zich thans derwijze toe, dat men er in politieke kringen aandacht aan is gaan schenken. Dit is een voortvloeisel van de democratische beweging, die overal wast, want de Vlaam sche beweging is een sociaal vraagstuk en voorts een gevolg van den oorlog. Het vraag stuk kan opgelost worden zonder tot ver deeling des lands te leiden. De minister be zwoer den Senaat het vraagstuk niet op theoretische wijze te bekijken, maar reke ning te houden met de eischen van België's nationale leven. B e r 1 ij n, 7 April. (W. B.) Volgens particuliere berichten uit Ha-He heeft de ver gadering van mijnwerkers te Helbra een motie aangenomen, die luidt: De vergade ring keurt de commimstisdhe misleiding der menigte ten sterkste af en spreekt haar diepste verontwaardiging uit over het mis dadige gespuis, dat door roof, moord en plundering de grootste ellende onder de arbeiders heeft aangericht. Zij wijst elke gemeenschap "met de communistische par tij met beslistheid van de hand.' Berlijn,7 April. (W. B.) Volgens be richten aan de bladen uit Stuttgart zijn de aldaar gevangen genomen communisten, alsmede 11 communisten in de gevangenis te Tubingen een hongerstaking begonnen. Zij wenschen voor den rechter te worden gebracht. Berlijn, 7 April. (\V. B.) Naai- de Lokal Anzeiger meldt uit Duisburg, zijn tot dusver ongeveer 900 communisten door de krijgsraden ♦veroordeeld. De krijgsraad ?s hiertoe van Aken naar Moers overge bracht. De communstische assessor Gabriel is veroordeeld tot 5 jaar dwang-rbeid. Frankfort a. d. Main, 7 April. (W. B.) Naar achteraf 'bekend is geworden, ne stonden ten tijde van den opstand in Mid den-Duitschland ook hier zorgvuldig uitge werkte revolutionaire organisaties. Door de arrestatie van vijftien ledén werden de voorbereidingen echter te juister tijd on schadelijk gemaakt. Groote hoeveelheden ontplofbare stoffen, bommen, handgranaten, wapens en munitie zijn in beslag genomen. Een aantal leiders ven den beraamden op stand bleken reeds lang gezochte inbrekers te zijn. P a r ij s, 7 April. (H. R.) Bij de be spreking van de oorlogsbegrooting in den Senaat verklaarde Barthou, dat hij de oor- logsbegrooting tot 132 nvi Hi oen had terugge bracht. Hij zeide, dat hij voorstander was van het dadelijk terugbrengen van den diensttijd tot 18 maanden. Hij is er van verzekerd dat later tot nog grooter vermin dering zal kunnen worden overgegaan. Hij voegde er aan toe: Volgens het rapport- Noïlet volgt Duitschland een politiek van verzet en kwade trouw. Het past alle midde len van uitstel toe om zich to onttrekken aan het vervullen van zijn verplichtingen. Het uur zal komen, waarop het voor het geweld zal moeten zwichten. De oorlogsbegrootrng is nog aanzienlijk wegens het onderhoud van het leger, dat veel geld kost. Het hangt van het overwonnen Duitschland af, eindigt Barthou, den vrede te verzekeren. Als het dit niet wil, zal het gevoelen, dat wij de kracht bezitten. Ik heb de gevaarlijke eer in dat geval de hand te richten, die Duitsch land bij de kraag zal grijpen, maar daar voor is noodig, dat ik de middelen van actie, die het parlement tot mijn beschikking stelt, stevig in de band houd. Rome, 7 April. (B. T. A.) Het rapport, dot het besluit tot ontbinding van de Kamer voorafgaat, zegt dat de aanhechting der nieuwe provincies een reden is om algemee- ne verkiezingen te houden. Bovendien zijn de omstandigheden in Italië in 1910 in grijpend gewijzigd. Het deficit op de be- giooting zal gemakkelijk kunnen verdwijnen door een sterke economische politiek. Ook is het wenschelijk dat de olgemecne wil van het land tegen gewelddaden zich zal open baren en de overhand verkrijgen. G 1 e i w i t z, 7 April. (B. T. A.) Toen de politie bij een gewezen Duitsch officier, die er van verdacht werd in 't geheim een leger te orgoniseeren tegen de z.g. Poolsche ter reur, huiszoeking deed, zijn drie politieman nen door den verdachte ernstig gewond. Een Fransch officier schoot hem daarop neerhij overleed aan zijn wonden. Luzern, 6 April. (H.R.) Karl kwam even na elven 's avonds, vergezeld van Zita en een Zwitersch officier, gezonden naai' Buchs, aan. Er was maar weinig gevolg. Per automobiel bereikte hij zijn hotel. Talrijke nieuwsgierigen waren aanwezig. De politie zorgde voor de orde. P a r ij s6 April. (B. T. A.) Volgens een door den secretaris van ex-koning Karl aan Havas gerichte mededeeling is de le zing, die is gegeven van de door ex-keizerin Zita verstrekte uiteenzetting aan de autori teiten van Waadland, onjuist. De ex-keize rin heeft slechts gezegd, dat zij alleen ken nis droeg van het vertrek von Karl. Suède HOEDEN prinm voile n zwart en buiio, 1.25 Frolic Rota Prima kwaliteit 15.Ü0-16.75 W. VAN ROSSUM. 44 LANG F,STRAAT Londen, 7 April. (V. D.). De toe stond in verbond met de mijnwerkerssteking is ernstiger geworden. De conferentie tus- schen de regeering en de mijnwerkers-lei ders is heden afgebroken. De mijnwerkers- leiders weigeren den pompers en machinis ten verlof te geven gedurende de onderhan- deljngen aan het werk te gaan. Berlijn, 7 April. (N. T. A. Draad loos). Volgens een officierfe statistiek voer den de Vei-, St. in 1913 over Engeland naar Europa 475 duizend ton kolen, Groot-Brit- tannië naar Europa 58.7 millioen kolen uit. In 1919 steeg de kolenuitvoer der Ver. St. naar Europa tot 4 roillioen, terwijl Engeland nog slechts 27.7 millioen uitvoerde. In 1920 voerden de Ver. St. reeds 13.4, Engeland slechts 19.6 millioen ton naar Europa uit. De kolenexport van Engeland naar Zuid- Amerika bedroeg in 1913 bijna 7 millioen, in 1920 slchts 560 duizend ton. Londen, 6 April. (N. T. A.). Er wordt gemeldt, dat 14 Engelscshe fabrieken van gloeilampglazen, wier bedrijf niet wordt gerekend onder de door het nieuwe wets- onterp beschermde bedrijven, besloten heb ben in verband met de Duitsche concurren tie tegen Zaterdag a.s. het bedrijf stop te zetten. Londen. 6 A p r i 1. (N. T. A.). Vol gens berichten uit Lissabon zijn de vooruit zichten op den oogst van tarwe en andere graansoorten in Portugal, in verband met de dreigende droogte, zeer somber. Rome, 6 April. (B. T. A.). De Tri- buna publiceert een decreet, dat morgen door den koning zal worden geteekend en waarbij de Kamer voor ontbonden wordt verklaard. Als datum voor de nieuwe ver kiezingen wordt 15 Mei bepaald. De senaat en de nieuwe Kamer wordon bijeengeroe pen tegen 8 Juni. B o e d a p e s t, 7 A p r i 1. (H. K. B.). De Hongaarsche pers deelt mee, dat voor zijn vertrek ex-koning Karl den minister-presi dent Teleki de volgende schriftelijke verkla ring overhandigde om te publiceeren: Ik ben op Hongarije's gezegenden grond teruggekeerd, daar elk oogenblik van afwe zigheid van het vurig geliefde vaderland, waaraan een onverbrekelijke band en de slem des bloeds mij binden, onverdragelijk lijden beteekent. Ik ben teruggekeerd, daar ik overtuigd was, dat het zwaarbeproefde land onder leiding van den wettig gekroon- den koning de volle innerlijke rust, de wet telijke ord« en de vroegere welvaart weer kan verkrijgen. Dc noodlottige gebeurtenissen van 1918 en 1919 waren gelijkelijk gericht tegen de constitutie en de wetten des lands als te gen den gekroonden koning. Maar de trouw en de nuchterheid van het Hongaarsche volk laten zich niet lang misleiden en ik zie met tevredenheid Hongarije op den weg der we dergeboorte. De bepalingen van den Aus- gleich van 1867 zijn vervallen evenals de pragmatieke sanctie betreffende de ondeel baarheid en onontbindbaarheid des rijks en de volle onafhankelijkheid van Hongarije als staat werd hersteld de verdediging daar van is ook mijn voornaamste doel. Hiermede ontvingen het leven en de ont wikkeling der natie nieuwe grondslagen. Mijn hart bloedt, daar ik ben uitgesloten van de medewerking aan het herstel van het zwaar beproefde volk. Ik kon niet veronder stellen, dat buitenlandsche staten mijn stre ven, dat uitsluitend herstel, verzekering en bevestiging van den vrede, de orde en duur zame rust bedoelde, zouden verhinderen. Nadat ik me evenwel had overtuigd, dat het op mij nemen der souvereine rechten van apostolisch koning het volk zou blootstellen aan zware en ondragelijke beproevingen en ik dit voor mijn geweten niet kon verant woorden, verwijderde ik me weer. Ik zal echV ter ook verre van Hongarije aan het volle ol mijn krachten en zoo noodig mijn bloed aan het vaderland wijden. Ik vertrouw op de goddelijke gerechtigheid, dat het oogen blik zal komen, waarop ik weer in het ge liefde vaderland znl verwijlen, in gemeen- sclmppelijken arbeid vereenigd met het volk. Tot dit oogenblik komt, verzoek ik het Hongaarsche volk den man te steunen, die, op grond van het vertrouwen der Not. Verg., tegenwoordig de moeilijke en verantwoor delijke functie van staatshoofd uitoefent en van wien ook ik met vertrouwen de handha ving der belangen verwacht, die volgens de overoude constitutie en wetten van Honga-* rije, de harmonische samenwerking van ko ning en volk eischen. (w. g.) Karl, Zi:"1 Boedapest, 7 April. (H. K. B.) In de Nat. Verg. heeft minister-president Teleki meegedeeld dat hij, daar enkele ministers tengevolge van de jongste gebeurtonissert in een moeilijke positie en de stabiliteit vare' de regeering doordoor in gevaar schijnt ge bracht te zijn, den regent voorstellen om trent den toestand der regeering moet doen en daarom het Huis diende te verzoeken! uiteen te gaan tot een beslissing genomen is. Het voorstel tot verdaging is aangeno men. Athene, 6 April. (B. T. A.) Prins George van Griekenland, vergezeld vort Goenoris, is vandaag aangekomen. Goenn- ris verklaarde, dat de reis tot verwezenlij king der Grieksche wenschen zal leiden. Bij het aanv.anrdcn van het minister-president schap door Goenaris zal het kabinet worden gewijzigd en worden gevormd door leden' van Goenaris' partij. Constantinopel, 6 April. (B. T. A.). Het Grieksche communiqué zegtwe gens 't slechte weer en de krachtige organi satie der Turksche verdediging, zijn de Grieksche troepen teruggebracht ten Zuiden' van hun strategische posities. De vijand kan ons niet achtervolgen, omdat hij uitgeput is. Be r 1 ij n, 6 A p r i I. (N. T. A. Draadloos). Berichten uit Klein-Azië maken gewag van een aigeheele débAcle van het Grieksche noordelijke leger- Het geheele Grieksche le ger trekt terug. Door 't voortdurende Turk sche offensief is de toestand der Grieken zeer bedenkelijk. De regeering zal de mo gendheden verzoeken tusschenbeide te ko men. Athene, 7 April. (B. T. A.) Verschil lende bladen dringen er bij koning Con- siantijn op aan, dat hij naar het front zal gaan. P a r ij s 7 April. (B. T. A.) De Temps meldt, dat de regeering te Constantinopel aan den hoogen commissaris en de geal lieerde regeeringen -een nota heeft overhan digd, waarbij de aandacht wordt gevestigd op het feit, dat Griekenland niet mag wor den gemachtigd munitie, oorlogstuig of troepen in of uit te sdhepen aan de oevers der Dardenellen of de zee van Marmora. Volgens een bericht uit Athene aan de Temps neemt de nederlaag der Grieken te Eskisjehir een -ernstigen omvang aan. De Grieken hebben 8000 man en talrijke of ficieren verloren. B e t 1 ij n 7 April. (N. T. A. Draadloos). Volgens de laatste Turksche berichten ont ruimen de Grieken Broessa. Grieksche offi-* eieren, die met verlof in 't buitenland ver«» toeven, moeten opkomen tot de reservelich-* tingen 1915, '14 en '13. Uit Parijs wordt h-eti plotseling vertrek gemeld van Venizelos ere diens bedoeling om over Italië zich naar; Griekenland le spoeden, wanneer de bericlv- ten omtrent een verzet tegen de oorlogspoli tiek van Constantijn bewaarheid mochten, worden. Venizelos' kansen schijnen in al- Wie zich niet gêneert, geneert anderen. Naar het Eagelsoh van JEFFER7 FARNOL. 26 Toen hij den top van den heuvel hod be- (feikt er zijn in dit land overal heuvels tag ik dat hij zich omkeerde en mij met zijn jpuden hoed een laatsten groet toewuifde. HOOFDSTUK XV. STaarin ik een marskramer ont- moet, genaamd Dick Praat graag. i >,U hebt misschien niet een bezem noo- mijnheer Ik ging overeind zitten en wreef de oogen ,fh. De zon was ondergegaan en het blauw Van den hemel was overgegaan in een diep purper, hier en daar afgezet met een flik- Icerende ster. Het was echter nog licht ge- Weg om den spreker te kunnen waarne- ta*en een kort, dik mannetje. Over zijn Ochouders droeg hij een bundel bezems, een jgroot pak hing over zijn rug, terwijl er om jtijn hals een zéér heterogene collectie hintg Iran allerlei artikelen linten, stukken kant, „IPtxzichtige halskettingen en dergelijkehij ik. was zoo omhangen en ingepakt, dat hij zoo- nis hij daar stond, eerder het product van een grillige verbeelding leek, dan op een gewoon menschelijk wezen. „U heeft misschien niet een bezem noo dig, mijnheer?" herhaalde hij op eenigszins droefgeestigen toon. „Neen," zei ik. „Of een dweil „Ook dat niet," zei ik- „Dan misschien 'n gordel," veronderstelde hij op droevigen toon, „een prachtige leeren gordel, met een stalen gesp, in Birmingham 'gemaakt, zoo fijn als u maar denken kunt, tt kunt ze voor een Shilling krijgen wat denkt u van een mooien gordel?" Dat ik er geen noodig heb, dank je." „Zoo, het spijt me 1" zei de man terneer geslagen, terwijl hij naar een plekje schaduw staarde, „maar ik dacht al, dat u niets op een koooer leek „Waarom heb je me dan gevraagd of ik iets koopen wou „Instinct I" zei hij, „niets anders dan in stinct, dat gaat even vanzelf als het eten, of het loopen langs den weg." „Ben je van ver gekomen?" „Twintig mijl, denk is," antwoordde hij, zijn bundel bezems neerzettend. „Ben je moe „Natuurlijk ben ik moe 1" „Waarom ga je dan niet zitten en1 rust wat uit „Omdat ik weer zou moeten opstaan!' „Heb je honger?" „Honger is er geen woord voor!" „En hoe gaat het met den handel „Kan niet slechter f „Ik geloof, dat je een pessimist bent." zei „Neen," zei hij, „ik ben marskramer, ik heet Richard, maar ze noemen me gewoonlijk Diok Praatgraag I" „Je hebt tenminste een heel gezond vak," zei ik. „Hoe zoo?" „Wel, altijd in beweging veel heerlijke frissohe lucht zooals vandaag bijvoor beeld." „Zoo heet als een oven," zei hij. „Er was anders een ïrisch, koel windje," zei ik. „Ja, maar met een stoi om iemand te la ten stikken I En dan voelt een mensoh zich altijd zoo eenzaam op die wegen hier „Benzaam vroeg ik. VIERHANDEN VANAF f 12.50 bij: „Ja, eenzaamsoms heb ik een gevoel of ik mezelf van kant moet maken „Wonderlijk f' zei ik. „Heelemaal niet," zei hij, „wanneer je den. heelen dag hebt geloopen langs heggen en nog eens heggen, en langs boomen en nog eens boomen, dan is dat al erg genoeg, maar het ergst is, wanneer de zon onder is, en je moet enkel het wit van den weg vol gen, langs heggen, die geen heggen zijn, en 'langs boomen, die geen boomen zijn, maar dingen, die ie aanraken als ie voorbijgaat, en die naar je grijpen als je voorbijgaat. Daar is er een aan den Gran'brook-weg, overdag lijkt het een eikeboom, een heel groote die heeft mij al driemaal bijna te pakken gehad eens bij m'n arm, eens bij m'n been en eens bij m'n nek. I". a daar niet meer in het donker voorbij, maar ik weet zeker dat hij mij toch nog eens te pak ken krijgt op zoo'n mooien avond als nu let maar op wat ik u zeg en dan zulten ze me 's morgens in de takken zien hangen." „Bedoel je, dat je bang bent „Neen, niet bepaald bang het is alleen maar die eenzaamheid die eenzame stil te. Waarachtig mijnheer, u hebt er geen idee van wat kunsten en streken die boomen en heggen er op na houden, wanneer het nacht is dat heeft niemand, behalve wij, en de landloopers. Bill Nye, die wist het ook, evengoed als ik, maar Bill Nye is dood, hij heeft zich den hals afgesneden met -een van zijn eigen scheermessen! onder een heg." „Waarom?" vroeg ik toen de marskramer een oogenblik op hield, om met somber ge zicht op den weg te spuwen. „Dat wist niemand als ikBill Nye was een ketellapper, en het was een wonderlijk vroolijke lrerel, dat was hij een klein ventje, maar altijd vol grappen en steeds gereed om te lachen en pret te maken. „Drek," zei hij altijdik heet van mezelf Richard, maar bij wijze van afkorting noe men ze me Dick Dick, zei hij altijd', ken je dien dikken hollen eikeboom daar bij den Cranbrook-weg Men kan er zich met alle gemak in verbergen en je zit er zoo heerlijk rustig en lekker, zoo echt gezellig, ik be grijp niet, waarom niemand' er in gaat zit ten lk ga er nooit voorbij, zei hij, of ik kijk even naar binruen om te zien of er geen! beenen naar beneden bengelen; dat is tocK zoon eoht rustige, aardige plek," zei hij dan, zijn hoofd schuddend en met zoo'n sombetf lachje, „ik begrijp nooit, waarom niemand daar te voren aan gedacht heeft." En op eert •goeden dag was Bill Nye verdwenen. Nie mand wist waarheen. Bill was, zooals> ik al heb gezegd, een vrooïijke baas, altijd klaafl om te lachen en om pret te maken, en zulka menschen krijgen veel* vrienden, en diet hebben overal en overal naar hem gezocht, dag en nacht. Maar ze konden hem niet. vinden, niks van hem. Tot ik op een avond' toen ik weer den bollen^ eikelboom voorbij-* ging, dacht aan wat Dick had1 gezegd enf toen kroop ik in den boom en stak een krt cifer aan en keek naar binnen ere ja weï, daar lag de arme Dick, zijn hoofd bijna heelemaal afgesneden, het scheermes no^ irt' zijn hand oen erg beroerd gezicht I' „Maar waarom waarom had hij dat ge* daan?" vroeg rk. „Omdat hij niet anders kon hij moes* het kwam door die eenzaamheidzoo zullen ze mij ook op een goeden dag vim den maar dan hangendik heb nooii bloed kunnen zien.... daar binnen in da* ding, dat er overdcg als een eikeboom ujtf ziet 1" „Hoe bedoel je dat?" De marskramer zuchtte, wierp zijn btmdél bezems weer over den schouder. „Het is niks anders als die eenzaamheid^ zei hijtoen strompelde hij weg. (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1