Occasions - Piano's Firma R. VAN DEN DUIG, Arnhemschestraat BORSTELWERK, SPONSEN en ZEEPEN HMTHiWT - Hf S Bit™» z tz „DE EEMLANDER" BUITENLAND. 'BINNENLAND. FEUILLETON. Lanp dmi nrooten weg. V OrOÏ. PRIJS D[R ADVERMIbl met inbegrip van een VOLLED GE GARANTIE GELEVERD. Suède HOEDEN Kousen 1.25 AMERSFOORT. 19© "Jaargang Nft. 239 pcnf 3.—. r« *«k «rlth v«lekCT,n* '8t{Cn oogt-lukken) 0.17», «Wonderlijke nummers AMEHSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNKEMSCHE^PÓORTWA1 TEL. INT 513. Dinsdag 12 April 1921 bewijsnummer, elke regel meer 025, dienstaanbie© dingen en Lieldadiclicids-Advc. ten tien voor de helft der prij* Voor handel en bcdrijF bestaan zeer voordeciigc bepolinccn «oor het advcrteeicn. bene circulaire, bevattende de voorwaarden wordt op aanvraag toegezonden Politiek Overzicht Gisterochend is door de Engelsche mijn werkers en patroons vergaderd in het de partement van handel om, met hulp der re- geering, van gedachten te wisselen over de voorgestelde veranderingen, wat de loonre geling betreft Van de zijde der regeering werd door dén Engelschen premier Lloyd George en door Sir Robert Home aan de conferentie deelgenomen. Zoolang gecon fereerd wordt, is men van oordeel, zullen de andere arbeidersorganisaties wel niet over gaan tot een actie uit sympathie, maar men is er zich niettemin ten volle van bewust, dat ter vergadering een moeilijk probleem moet worden opgelost. Er is echter een goede at mosfeer in 't leven geroepen. Bij de opening der conferentie gaf Lloyd George te kennen, dat de regeering voor goed tot het besluit was gekomen, dat van een voortdurende subsidieering der kolen- nijverheid geen sprake kon zijn. Evenmin kon opnieuw worden overgegaan tot regee- ringstoezicht op deze industrie. Aan dit be sluit was niet te tornen noch te wrikken. Het conflict van thans vloeide voort uit de actie der eigenaars, die hadden aangekon digd, dat de contracten moesten worden be ëindigd en de loonschaal herzien. De pa troons motiveeren dezen maatregel door erop te wijzen, dat, nu geen subsidies meer werden verleend, de oude loonen rviet-ians er konden worden betaald. Lloyd G v.-ns nu van meening, dat de mijneigenaars enden uiteen te zetten, waarom zij tot '!.p conclusie waren gekomen en de loons verlaging moesten rechtvaardigen. Daarna moesten de mijnwerkers hun zaak bepleiten, niet slechts uit verweer tegen de cijfers, die de eigenaars verstrekten, maar door het in dienen van voorstellen inzake de regeling der geheel situatie. Op den basis van dez» gegevens moest de geheele toestand worden nagegaan. Door Lloyd George werd nu voorgesteld een klein lichaam met het bestudeeren der aangelegenheid te belasten. Deze commis sie, uit niet meer dan zes mijnwerkers en patroons bestaande (met of zonder een of twee vertegenwoordigers van de regeering) diende dan verslag uit te brengen aan de voltallige conferentie. Ofschoon door Lloyd George geen concrete voorstellen zijn ge daan, is men in sommige kringen van oor deel, dat de regeering de kolennijverheid financieel zal steunen om de moeilijkheden van thans te boven te komen. Deze hulp zol worden verleend voor een nauwkeurig aangegeven tijd en mocht niet worden be schouwd als subsidie. Vooral het vooruit zicht, dat de regeering op voormelde wijze waarschijnlijk zal helpen, deed hopen, dat de conferentie gunstig zou verloopen. Stellig is dus in de situatie een gunstige ^er gekomen. Dat de Engelsche regeering er ook zoo over denkt, kan blijken uit het fe-it, dat de discussies, die gisteren in 't La gerhuis zouden worden gehouden in ver hand met de proclamatie tot het oproepen der reserves, werd uitgesteld Chamberlain nam, uit naam der regeering, met genoegen een motie in dien zin van Clynes over. Ver der werd door Chamberlain meegedeeld, dat aan de instructies der mijnwerkersfede ratie, volgens welke het pompen door vrij willigers moest worden toegelaten, alge meen gevolg werd gegeven. Evenwel is van r^geeringswege besloten veiligheidshalve Momenteel voorhanden EEN KEUR COLLECTIE 2* HANDS PIANO s waaronder eenscj© eerste klas merken. Alle instrumenten zijn van koper gemonteerd, kruissnarig gebouwd en worden met door te gaan met den maatregel, die tot strekking heeft reserves op te roepen, daar de onderhandelingen tusschen mijnwerkers en patroons veel tijd zouden kunnen ver- eischen en met groote moeilijkheden go- paard konden gaan. Ondertusschen komen uit verschillende kolenbekkens berichten omtrent het hervat ten van den pompaTbeid en men is dan ook niet meer beducht, dat groote schade door 't onderloopen der mijnen zal worden aan gericht. In het Rhordda-dal in Zuid-Wales, de grootste kolenproductie-streek der we reld, is men dadelijk overgegaan tot het aan den gang brengen der machines. Dank zij de vlotte wijze, waarop de pompen van dit district hebben gearbeid, zijn de bekkens gered, waarvan de schachten reeds over stroomden. Uit een en and"r blijkt, dat men in Enge land den toestand met meer optimisme kan tegemoet zier dan een paar daag geleden. Wellicht komt men vandaa- wonneer de beide partijen o.zvderlijk zul cn praten met Lloyd George, opnieuw een stap nader tot het r oe». Buiienlandsche Berichten. Brussel, 11 April. (B. T. A.). Ge volg gevende aan het door den volkenbond aan alle regeeringen gericht verzoek, heeft de ministerraad besloten zich te vereenigen met het beginsel, volgens hetwelk de mili taire uitgaven voor 't volgende begrootings- faar niet hooger zullen zijn dan die over het afgeloopen jaar, tenzij er sprake is ven een door den volkenbond aanbevolen maatregel of van een uitzonderingstoestand, waarvan overeenkomstig de bondsstatuten kennis is gegeven aan den volkenbondsraad. P a r ij s, 11 A p r i 1. (B. T. A.). De Temps meldt, dat te Parijs speciale gedelegeerden uit Berlijn zijn aangekomen ter bespreking van het program der kolenleveringen van Wei af. Voor de eerste maal door de betrok ken afdeeling der commissie van herstel ge hoord, dienden zij een memorie in, waarin gevraagd wordt, dat de maandelijks te leve ren hoeveelheid kolen zal worden vermin derd. Zij zullen eerlang opnieuw worden ge hooid. L o n d e n, 1 1 A p r i 1. (R.). In antwoord op vragen in het Lagerhuis over het proces i te Leipzig tegen do oorlogsschuldigen. I zeide de attorney-general, dat' schikkingen waren gelroffen om le Londen op 26 April de verhooren der Engelsche getuigen te la ten beginnen, die niet naar Leipzig konden gaan. Deze schikkingen waren te Leipzig aanvaard. Waarschijnlijk zouden de voor naamste processen aldaar eind Mei begin nen. B r u g g e, 10 A p r i 1. (B. T. A.). Toen des morgens een gedenkteeken zou worden ingewijd ter éere van de op het veld van eer gevallen leden van een sportclub, doolde een vliegtuig, komend uit Brussel, om een krans op het monument te werpen, neer. Hei sloeg echter over den kop. De twee avia- teurs werden gedood. A. VAfM DE WEG. Be vington, 11 A p r i 1. (N. T. A. Draadlocs). De planter John Williams, be schuldigd van moord op twaalf negers, ge pleegd op zijn katoenplantage in den Ame- rikaonschen staat Georgië, is door de jury schuldig verklaard en tot levenslange ge- vangeninss'tral' veroordeeld. Er is een be weging gaande voor een nieuwe behande ling van het geding. De Staatscourant van II April bevat o.a. de volgende besluiten: benoemd tot inspecteur der directe be lastingen te Rotterdam 2e afdeeling P. J. Bakker, thans als zoodanig te Oldenzaal; te Oldenzaal J. P. Huijser, thans idem te Sit- terd; te Pirrmerend N. J. T. Stubbe, thans idem te Emmen; te Emmen J. Reijntjes, thans tijdelijk toegevoegd aan de hoofdin- 5,90 liriinn volle in zwarl en bruin, FrollB-Kofa Prima kwa'ileit 15.B0-f6.75 M1IS0I ..L HiRONDFLLE" W. VAN ROSSUM. 44 LANCIËSTIIAAT W il h e 1 m s li s». v n, 1 1 -A p r i 1. (W. B.) Van Helgoland wordf bericht, dat dear van morgen een kruitmagazijn door een ontplof fing in de lucht vloog; drie personen wer den gedood. Bovendien werd één main zwaar •gewond. Een ander wordt vermist. Rome, 10 A p r i 1. (B. T. A.). Nathan, cud-burgemeester van Rome, is overleden. Riga, lOApril. (V. D.). Het wordt be vestigd, dat Belo Kun, de vroegere dictator van Hongarije, tot opper-commissaris van de sovjet-regeering in de Krim benoemd is. Havana, 9 April (R.) De Banco Nacio- nal van Cuba heeft haar betalingen ge staakt. N e w-Y ork, 11 April. (R.) De bijzon dere zitting van het Congres is vanmiddag heropend. De pres id en ti e ele boodschap zal morgen worden voorgelezen. Het eigenlijke werk begint Woensdag. Washington, 11 April. (N. T. A. Draadloos). De Amerikaansche directeur- generaal der posterijen heeft gisteren aan gekondigd, dat alle postbeambten, belast met overbrenging van poststukken van waarde, zullen worden gewapend. Er wordt bovendien een belooning van 5000 dollar betaald voor de arrestatie van iederen postroover. spectie dier middelen te Veendam; te ZuN phen 2e afdeeling J. C. Bent, thans idem te Hoorn, le afdeeling; te Hoorn 1ste afdee ling J. F. Hampe, thans tijdelijk toegevoegd aam de hoofdinspectie der directe belas tingen te Amsterdam; benoemd tot collectrioe der Staatsloterij le Haarlem mevr. J. C. Coopmans, wed. dr. Th. Dokkum, aldaar; te Rotterdam mevr. M. J. Mel elvers, wed. C. J. C. Jansen, te Rijswijk; bevorderd tot rijkshoofdingenieur voor de spoorwegen de rijksingenieur voor de spoor wegen J. van Leeuwen Jr.; benoemd tot rijkshoofdingenieur voor de spoorwegen de inspecteur in algemeenen dienst der spoorwegen D. Verhoop; bevorderd bij den Raad van Toezicht op de Spoorwegdiensten tot hoofdcommies J. C. M. Blankenberg, tha^is commies; benoemd tot hoofdcommies aan het de partement van waterstaat H. C. E. van Ede van der Pais; benoemd tot ridder in de Oranje Nassau- orde L. van Waesberghe, lid der firma Van Waesberghe, bankiers te Hulst; herbenoemd tot leeraar aan de Middel bare Koloniale Landbouwschool te Deventer G. Aegerlo, te Apeldoorn; aan den kapitein P. J. Sligtor, van deil staf der infanterie, op zijn aanvrage, onder toekenning van pensioen, eervol ontslag uH den militairen dienst verleend en is hij be« j no^md bij het reservepersoneel dor land macht tot reserve-kapitein bij het wapen d-er infanterie en wel bij het 6e regiment benoemd hij het wapen der artillerie bij zijn tegenwoordig korps tot eerste luitenant de tweede luitenant H. Hoevennars. vnn het 4de regiment vesting-artillerie; aan P. J. v. d. Bosch op zijn verzoek ver vol ontslag verleend uit zijne betrekking van vaste knecht bij het bureau ve.n den chef van den generalen staf; A. P. J. van der Heyden benoemd tot vaste knecht bij het bureau van den chef van den generalen staf. Bij K. B. is aan P. J. Iriir.g te orn op zijn verzoek eervol ontslag verleend al? plaatsvervangend voorzitter der plaatselijke commissie voor de ongevallenverzekering te Apeldoorn bij het departement van Waters:. ;t be vorderd: tot commies J. Visser Tlvz., mej. M. J. van Dalen en mej. J. L. C. Küh'lman, allen thans adjirnot-commres, en tot adjunct- commies mej. J. M. T. Vervoorn, thans klerk; benoemd tot technisch ambtenaar bij den dienst der Rijkslandbouwproefstations J. de Mink, te Wogemngen; hij is werkzaam ge steld aan het RijkslnndbouwproeDtntion voor zaedcontröle te Wageningen; in v bpnd met wijzigingen in do desbe- treffttc inspectiën benoemd tot inspecteur der belastingen, invoerrechten eri accijnzen te Rotterdam (buitengemeenten) le afd. jhr. H. A. Wttewoal van Stoetwegen, thans inspecteur dier middelen te Rotter dam (buitengemeenten), cn tot inspecteur der directe belastingen, invoerrechten en' accijnzen te Goes, P. C. "Labrijn, thans ont vanger der directe belastingen aldaar. Koninklijk bezoek nan Autsicrflnm. Voor het eerst na de oorlogscrisis is door het Vorstelijk gezin een „officieel" bezoek aan Amsterdam g-cbiacht. Ter gelegenheid van dit feit hebben tal rijke Amsterdammers de driekleur uitgesto ken. Ook aan de beugels van de trams zijn vlaggetjes aangebracht. Aan het Ccntr.-Station waren gisteren reeds vroeg maatregelen getroffen ter voorberei ding van de ontvangst. Daar waren ter verwelkoming aanwezig de waarnemende burgemeester wethouder H. J. den Hertog, de siellingcommandant, generoahmajoor A~ M. Kolleivrjn, met zijn adjudant, den directeur van de Ned. Spoor wegen jhr. Ir. J. A. 'van IGetsohmar van Veen, de hoofdcommissaris van politie, de heer A. J. Marcusse, en de hoofdinspecteur voor het Verkeer, de lieer Bakker. De Koninklijke trein, aangehaakt aan den trein van 10.07 uur, kwam met een vijftal minuten vertraging het station binnen. De Koningin begaf zich onmiddellijk naar den w.n. burgemeester, wethouder Den Her tog, die H. M. verwelkomde en met wie H. M. zich langdurig onderhield. Daarop werd H. M., evenals de Prins en Prinses door de andere autoriteiten begroet. Na een kort oponthoud in de. Koninklijke V Lhtlcamer besteeg het Vorstelijk gezin het rijtuig, terwijl de cavalerie het saluut bracht. Voorafgegaan en gevolgd door de cava lerie, vertrok de stoet daarop in matige draf langs Damrak naar het Paleis. Op het Dam rak voor het Victoria-hole! hadden zich on der leiding van den heer Albert an der Horst, circa 400 kinderen van den Nr>i.iona len Oranjebond „Wat ook val, trouw staat pal", met vaandels en vlaggen opgesteld. Dc stoet hield daar eenige oogenblikken £til en intusschen overhandigde de zesjarige Men begaat dwaasheden om ridderlijk te worden genoemd en verzuimt een goede daad om geen Don Quichot te he eten. Naar het Engelsoh van JEFFERY PARNOL. 28 „Dat was het waarachtig," zei ik, -het hoofd omwendend. en omdat rk ©en man ben, die houdt van onderzoeken en die nadenkt vóór hij iets doet „Zeer zeker 1" zei ik, weer over het hek springend, terug op den weg. „Als ik dat niet had gedaan en u hadt niet. dien bolhoed op uw hoofd gehad „Dan hadden de gevolgen voor mij aller onaangenaamst kunnen zijn," riep ik hem over mijn schouders toe, terwijl ik den weg verder afstapte. „Ik zou u neergeschoten hebben als een hond1schreeuwde hij mij nog na, han gend over het hek Toen ik een eind verder was, nam ik het hoofddeksel dat de man als een bolhoed had •betiteld af en bekeek het zooals ik nog nooit tevoren had gedaan en in mijn blik was groote dankbaarheid, want dezen nacht had het zich een waardevol vriend en bescher- mrr betoond. Langzaam, zeer langzaam steeg de maan Omhoog naar den wolkeloozen hemel, hoo ger en hooger, de sterren verduisterend in koninklijke majesteit, tot de geheele donke re aarde van haar heerlijk licht was vervuld en de weg voor mij een zilveren spoor was geworden, hier en daar onderbroken door de donkere schaduw van heg of boom. Er is voor mij inderdaad niets heerlijkers dan te wandelen, buiten, 's zomers in het lioht der maan. wanneer geen geluid de stil te verbreekt, behalve het suizen van den wind in de boomen of het kabbelende lied van een onzichtbaar beekje. In zulke oogen blikken schijnt de alledaagscihe wereld, de wereld der materieel© dingen, de harde, kou de wereld van het gezond verstand te ver dwijnen, en wandelen wij in het schoone land onzer droomen, waar verbeelding over ons komt, en ons op het voorhoofd kust. En bij deze aanraking wordt het onmogelijke het mogelijke, het abstracte wordt het con crete, onze meest dwaze wensohen gaan in vervulling, onze meest geliefkoosde droom beelden nemen vorm en gestalte aan in zul ke uren dalen de goden neer om een korte wijle aan onze zijde te gaan. Uit deze overpeinzingen werd ik plotse ling opgeschrikt door een geluid van een voetstap op den weg achter mij. Zoo duide lijk en onmiskenbaar was het geluid, dat ik mij met één slag omkeerde, en ofschoon de weg zoo verlaten scheen als ooit, terugging, elk boschje en hegje nauwkeurig onderzoe kend, hier en daar zelfs met mijn stok voe lend en tastend, maar ik vond niemand. En toch wist ik, dat ik gevolgd wérd, stap voor stap doch door wien, en waarom? Een w einig verder op stond een laag kreu- pelboschje, en, zorgvuldig in de schaduw van de heg blijvend, ging ik er op af. De boomen stonden wat uit ©U-aar, maar het kreupelhout was zeer dioht, en daaronder verborg ik mij, .zóó dat ik den weg kon zien, en wachtte toen op de dingen die komen zouden. Minuut na minuut ging voorbij en ik stond, toen mijn geduld ten einde was, op het punt alle hoop op te geven om mijn on bekenden vervolger te ontdekken, toen ik vlak in mijn nabijheid een tak hoorde kra ken en, in die richting kijkend, een hoofd meende te zien verdwijnen achter den stam van een boom. Onmiddellijk snelde ik erop toe, doch voor ik den boom had bereikt, trad een man daarachter te voorschijn. Het was een man, groot van gestalte, in een grof pak "T "VOETBALLEN en ,lN VOETBALSCHOENEN bij: zooals de zeelieden wel diragen, en me', een door de motten verteerde muts plat ge drukt op het hoold. Zijn gelaat was bleek en zijn oogen diepgezonken en sohrtieiendik merkte bovendien op, dat hij zijn eene hand in den zak van zijn jas verborgen hield Doch het meest van alles werd ik getroffen door de buitengemeene bleekheid van zijn gelaat en de vurige sohittering van zijn oogen. Met den eenen korten oogopslag, die mij dit alles deed zien, herkende ik onmiddel lijk den man van bovenop de diligence. HOOFDSTUK XVII. Het gesprek met een krankzin nige in een boschb ij maanlicht, „Goedenavond mijnheer I" zei hij, op vreemden, gejaagden toon, „de maan is van nacht, zooals u bemerken zult, bijna vol-' Het trof mij dadelijk hoe weinig zijn stem in overeenstemming was met zijn kleeren. „Waarom sta je daar zoo naar mij te kij ken vroeg ik scherp. „Naar u te kijken, mijnheer?" „Ja, van achter dien boom daar." Terwijl ik sprak rekte hij den hals naar mij uit, en ik zag plotseling zijn witte lippen beven. „En waarom heb je mij gevolgd als een scha duw, den geheelen .weg langs, van hier naar Tonbridge." „Wel mijnheer, daar is toch niet zooveel vreemds in l Ik ben een schaduw." „Wat bedoel je met „een schaduw „Mijnheer, ik ben een schaduw, die ge worpen wordt, noch door de zon, noch door maan of sterreneen schaduw, die on afgebroken voortbeweegt in duister zoowel als licht. Mijnheer, het is mijn lot (in over eenstemming met mijn aard) om steeds op weg te zijnoveral een vreemdeling zonder vrienden of magen. Gedurende het laatste jaar ben ik heel Engeland door ge weest, van het Oosten naar het Westen, van het Noorden naar het Zuiden de laatste week bijvoorbeeld ben ik geloopen van Lon den naar Epsom, van Epsom naar Brighton, en van Brighton weer terug naar Londen, en van Londen hierheen. En ik kijk naar u, mijnheer, omdat ik eerst zekerheid wilde hebben, wat voor soort man u was, voor ik ging spreken, maar ofschoon de ma-m hel der is, liet de rand van uw hoed uw gelaa' in de schaduw." „Zoo, en ben je nu tevreden?" „Zeer tevreden, mijnheer, zoozeer tevre den, dat ik graag wat met u zou praten, om om u een vraag te doen," antwoordde hij, met zijn hand, een magere, witte hand over het voorhoofd strijkend, en daarna over den bonten muts, die volstrekt niet paste bij het bleeke gelaat er onder „Een vraag „Als u zoo goed wilt zijn te luister en, mijnheer; laai ons wal gaan zitten, want ïlc ben erg moe." Bij die woorden zonk hij' neer op het gras. Na een oogenblik vanl aarzeling, volgde ik zijn voorbeeld, want mijn; nieuwsgierigheid was geprikkeld door het! vreemde gedrag van dezen mantoen wc tegenover elkander zaten, zag ik, dat hij zijn hand nog altijd verborgen hield in zijn jaszak. „Misschien, mijnheer," ging hij z i uwach- tig en gejaagd voort, „misschien -zult u ba- ter in staat zijn, mijn vraag te bcantwoor-^ den, als ik u eersc een geschiedenis vertel een gewone, zeer alledaagse!-.geschie-j denis, vrees ik, maar met deze gotde eigen-* schap, dat ze kort is en spoedig verteld. „Ik ben volkomen meester over mijn tijd, zei ik, met mijn schouders leunend tegen den boem achter mijkom maar op met je verhaal." „Vooreerst dan, mijn naam is Strioklan4 John Strickland I" (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1