^Voetballen IwnomK Ttj r: Ir; LIPS' SAFE-INRICHTING DE EEMLANDER" BUITEN LANDT" BINNENLAND. F?,I1S DER ADVERTEHTIËH UMGHT Ho. 4. TYPHOON Ho. 301 Deposito-Rente: Suède Kousen Frotté-Rokifen MKISOli „l'HIROHDfllE" HOEDEN 15.50-16.75 5.90 12® AMERSFOORT. Mo. 5 j nnnnTCMnnooT iu UIT DEN OMTREK. T <4 A- •#- 19® Jaargang Nö, 240 per post 3 - p« week («et «tafe veteeker ng ongelukken) f 0.17*, afzonderlijke nummers ^ODJ. Woensdag 13 April 1921 j» DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF, BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWV- reu. INT 513. van 1 —4 regels f 1.05 met inbegrip van cctt bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanb c» dingen en Lictdadi jhcids-advcitenticu voor de hcltt dér prijs Voor handel rn bedrijf beslaan zeer voordeel igc bepalingen **oor het adverlccrcn. bene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden [Vraagt condities nu list iicassooren uwer ftchtsrslalliia an Btlwisto Vaidonngii. VAN DER GRAAF Co., AMSTEBDAM KOTTEBDA»^ Buitenlandsche Berichten. Uit Berlijn wordt gemeldtWegeivs de Ér.g'elsche mijowerkersstaking- is Frankrijk Can rins een nieuw programma op te stel len voor een spoediger levering van groot-er kwanta Dultschie kolen. Volgens te Berlijn ontvangen berichten tijn in Hamborn, Duisburg en Ruhrort Fran- sche tolbeambten aangekomen. Oflenburg (Baden), 10 April. (W. B.) In de gemeentelijke spaarkas van Alten- helm werd des nachts door middel van een zuurstofapparaat de brandkast geopend. De daders roofden een millioen aan waarde. Men meldt ons Dresden Het is zeer waarschijnlijk, dat hisr TO a 14000 arbei ders zullen worden uitgesloten, daar de eisch om eene toelage ven 75 mark per week, per maand, ineens tot nog toe een overeenkomst heeft verhinderd. Brussel, 12 April. (B. T. A.) Hier wordt bevestigd, dat de Hongaarsche regee ring door tusschenkomst van de Zwitsersche legatie te Weenen ter kennis van den bonds- raa-d gebracht heeft, dat zij dien ex-keizer Karl als den wettigen souverein van Hon garije beschouwt en dat alleen omstandig heden van buiten komende hem belet heb ban van zijn rechten gebruik te maken. De Hongaarsche regeering verzoekt derhalve aan de Zwitsersche toe te staan, dat zij den koning van Hongarije zal toestaan in Zwit serland te vertoeven. Deze mededeeling, die Woensdag te Bern aankwam, werd aan den bondsraad overge- racht. Deze besloot zijn beslissing aan te houden. Er zal een grondig onderzoek ge daan worden van alle omstandigheden, waarbij in het bijzondei- met de Zwitsersche belangen rekening zal worden gehouden, Washington, 12 April. (R.). In zijn boodschap aan het congres keurt Harding Ihet eindigen van den oorlogstoestand met de centrale mogendheden in Europa goed éoor een besluit van het Congres. De president verklaarde definitief, dat de Ver. St. zich niet zullen aansluiten bij den bestaanden Volkenbond, maar, voegde hij eraan toe, als wij dit aan de wereld, bekend maken, willen wij geenszins te kennen ge ven, dat wij ons niet willen aansluiten bij een bond ter bevordering van den vrede in 'de were1 cl, w8amaar wij van heiier harte ver longen. Hij hoopte, dat hij, na overweging van deze aangelegenheid, in staat zou zijn een plan voor een dergelijken bond uit te reiken. Hij sympathiseert met den wensch om de «ware oorlogslasten, der Ver. St. te beper ken. Hij is tevens bereid met de andere na ties te dien einde samen te werken, maar de meest elementaire voorzichtigheid ver biedt de Ver. St. alleen te ontwapenen. De republikeinsdhe leiders in het Congres teeggen, dat Knox zijn vredesmotie over een dag af twee zal indienen, met deze toevoe ging, dat, als de wereldvrede weer bedreigt wordt de Ver. St. zullen handelen, zooals zij dat in den laatsten oorlog hebben gedaan. i jaar vast 5«<0 maandsn opzegging 4»/s°/o dag 31/g ®/o Sen zes een Kameroverzicht. - Tweede Kamer. r h\ de Zifting van Dinsdag was aam de jOfde Interpellatie-San-nes over den toestand tn de Veenstrekan.z De 'hieer Sannes vraagt of de regeering jivtt bevorderen, dat de organisaties van ver leners en arbeiders een gemeenschappe- tijken grondslag aanvaarden voor d'e loon-i arbitrage of d!e regeering de werkilooczen op jsneller wijze aan productief werk wil hel- •pen met behulp van de organisatie van ver leners en arbeiders en met handhaving van fren minimum-loon, voorts of de regeering 'ma IJ attent maken op de groot® «orteerlng sora- ma». WlÜiM SROEHBUIZ£H Juwelier Amersfoort een billijke steunregeling in leven wil roe pen overeenkomstig die voor de uitgetrok ken tabak- en diamantbewerkers en met Steun ook aan de ongeorganiseerden; ten slotte of de regeering maatregelen wil ne men om het onverwijld en geregeld' ont vangen van dien steun te waarborgen. Spr. waarschuwt de arbeiders geen ge- Koor te geven aan ophitsing van communis tische zijde. Minister Aalberse verklaart, dat de regeering in geen geval toeslag wil geven op loonen. Hij hoopt dat werkgevers en werknemers het eens zullen worden door onderhandeling, betwijfelt of een feitelijke gTondslag voor arbitrage aanwezig is en acht bemiddeling beter. De heer Weitkomp betoogt dat ook rekening moet worden gehouden met de be langen van de kleine boeren. De heer Z ij 1 s t r a dringt aan op krach tige handhaving van 'het gezag in de veen- streken. De heer van R ij z e w ij k raadt den mi nister aan bij de verveiners aan te dringen op een wachtgeldregeling. Hij vraagt be scherming van het bedrijf en de arbeiders 'tegen communistische terrorisatie. De heer Schaper komt op tegen die meening van den heer Weitkamp dat loons verlaging het gevolg zou kunnen zijn van de levensmiddelenpolitiek waartoe de S. D. A P. aanspoorde. De vergadering werd hierna verdaagd tot 's-avond. Avoncfc e rgode r i bg. Interpellatie-Hermans. Bij de interpellatie-Hermans met betrek king -tot den toestand in de Linvburgsche mijnen, meer in het bijzonder met 'betrek king tot de arbeidsvoorwaarden, wijst de heer (Hermans (r.-k.) op den zeer gewij- Eigden toestand in de wereld. De kolenproductie is toegenomen, het ko- len verbruik is verminderd en de productie kosten zijn gestegen. Door de daling dei- kolenprijzen: op dc wereldmarkt wordt het* kleinbedrijf zeer ernstig getroffen. Uit het verslag der Staats mijnen blijkt dat 1476.297 ton is voorge bracht en verkocht tegen 22.81 per ton, terwijl de productiekosten 21.72 per ton bedragen. Per ton wordt een verlies giele- den van 5.16. De particuliere mijnen verkeerde even wel in betere omstandigheden. Een gevolg hiervan is, dat maatregelen zullen moeten worden genomen. Komende tot den finantieëlen toestand der mijnarbeiders wijst spr. er op, dat de crisis reeds tot een oplossing werd ge bracht. Spr. critiseert echter, het feit, dat de directies zonder voorafgaand overleg met de organisaties onverwacht een be langrijke loonsverlaging wilden invoeren. Ook de bewering dat door verminderde ar beidsprestatie do productie met 30 °/o is gedaald wenscht spr. te weerleggen. Indien de productie is verminderd, zal dit geen ge volg zijn van verminderde arbeidsprestatie. Spr. acht het een geluk voor het land, dat een conflict is voorkomen aangezien dit zeer groote schade aan de geheele mijn streek zou hebben toegebracht. Hij wijst er voorts op, dat de oplossing slechts voorloopig is. Na Juni komt het vraagstuk opnieuw ter sprake. Spr. is van meening dat loonsverlaging dan te verkiezen zal zijn boven groote werk loosheid, maar zij zal toch niet mogelijk zijn zonder wezenlijke daling van het levenspeil. Het is evenwel duidelijk, dat de loonsver laging slechts zeer gering zal kunnen zijn, Spr. vraagt den Minister Ie- welke maatregelen zullen worden ge nomen, indien het Nederlandsche Steenko- lenbedrijf in zijn bestaan wordt bedreigd 2e. of een eventueele loonsverlaging na Juni geleidelijk zal geschieden 3e. of de Contactcommissie inzage kan verkrijgen van de bedrijfsresultaten der mijn ondernemingen 4e. instelling van een crisisfonds uit bij dragen van het Rijk, voor uitkeeringen aan geheel of gedeeltelijke werklooze arbeiders in het steenkolenbedrijf 5e. of aanleg van tramwegen en graven van kanalen in Limburg bevorderd wordt met het oog op werklooze mijnarbeiders. 6e. of tot bespoediging van een herzie ning van het mijnreglement niet kan worden volstaan met het advies van de Contactcom missie, voor dit geval aangevuld met een vertegenwoordiger van het staatstoezicht op de mijnen. Minister van Usselsteijn fs even eens van meening dat het kleinbedrijf in moeilijke omstandigheden verkeert. Een ver- hooging van de kolenprijzen is in de eerste maanden niet te verwachten. Een toeslag op den kolenprijs zal de realeering nimmer geven. De Minister geeft toe dat verlaging van de loonen slechts zéér langzaam zal kunnen geschieden, omdat het prijzenpeil in de mijnstreek nog zoo weinig is gedaald. Voor zoover mogelijk zal de minister dan ook meewerken, dat deze verlaging geleide lijk geschiedt. Ten aanzien van de derde vraag kan Spr. geen toezegging doen. Ook tegen instelling van een crisisfonds oppert de minister ver schillende bedenkingen, aangezien het een nieuwe last voor het bedrijf zou zijn. In ge val van werkloosheid in het mijnbedrijf zal vanwege het departement van Arbeid in de werkverschaffing worden voorzien. Voor de herziening van het mijnreglement wil de regeering het advies van -den Hoogen Raad van Arbeid niet missen. Bij zijn repliek dient de heer H e r- m a n s -een motie in, waarin aan de contact commissie de gevraagde bevoegdheid wordt gegeven en besloten wordt lot instelling van een crisisfonds. De minister meeni, dat die motie- Hermans vooruitloopt op het rapport der commissie-Nolens. Hij verklaart zich be reid aandrang bij de directies 4e oefenen op openbaarheid der boeken. Voorts zal hij aan de Staatscommissie-Notens vragen, dit punt aan een bijzondere commissie in studie te geven. Van prijsstijging der kolen ziet de minister nio:-s komen. Hij zal zooveel mo gelijk rekening houden met de verschillen de wenschen over den tóestand in de mijn streek. De minister acht het niet wensche- lijk de 'gelegenheid voor hooger beroep van de beslissingen der contactcommissie te openen. De heer Hermans kan zich niet ver eenigen met de motie-de Jonge. Spr. -trekt zijn eigen motie in. De interpeltalie wordt gesloten. Over de motie-de Jonge wordt Donderdag ge stemd. De vergoderang wordt te half 12 geschorst. BericlHen. De Staatscourant van 12 April be vat o. a. de volgende Kon. besluiten den officier van gezondheid der 2de kl. J. W. Bruijn, van het personeel van den Ge neeskundigen Dienst der landmacht op het daartoe door hem gedaan verzoek een eer vol ontslag verleend uit den militairen dienst en is hij benoemd tot reserve-officier van gezondheid der 2de klasse bij het personeel van den geneeskundigen dienst der land macht aan den kapitein P. W. Schorroo, van het wapen der Genie, vergunning verleend tot het dragen van de Pruisische Roode Kruis- mecloille 3de klasse; benoemd tot directeur dier strafgevange nis te Zulphen W. E. Sluiter, thans directeur van het Huis van Bewaring te Haarlem; tot directeur van het Huis van Bewaring te Haarlem P. J. A. D. Dirkmaat, thans te Zwolle; te Zwolle J. L. C. Lignian, thans te Groningen; te GioningenN. H. Schuurman, thans commies ter directie van net Huis van Bewaring te 's Gravenhage; gezeid van prinses Juliana embarqueerde op een motorboot. Langs een omweg door de havens werd het stoomschip bereikt. Om ongeveer kwart over vier uur was H. M. weder ten paleize. Om vijf uur werd een aaruui dames door de Koningin ontvangen. H. M. de Koningin Moeder bracht gister morgen een bezoek aan de voorjaarsten toonstelling van Arti. Hare Majesteit werd daar rondgeleid door den heer Simon Ma ris, onder-voorzitter van de Maatschappij. No het noenmaal ten paleize gebruikt te hebben, werd in de middaguren een bezoek afgelegd aan het Tesselschade-ziekenhuis, waar de directeur dr. Nortmunn de hooge bezoekster rondleidde. Hare Majesteit vertrok daarna per auto naar de Residentie. Prinses Juliana, heeft gisterenmiddag een bezoek gebracht aan Artis. Zij is er ont vangen door den directeur, dr. Kerbert, en rondgeleid door haar leeraor, den heer Bruggeman, en den inspecteur van liet Ge nootschap, den heer A. E. J. Portielje. Het programma voor heden vermeldt voorm. 10 u. audiëntie commissiën II, nam. 2 30 uitrijden, bezoek aan de tentoonstelling Arti et Amicitiae en aan de Openbare Lees zaal; nam. 4.15 terug ten Paleize. 's Avonds 8 uur bijwoning van de voorstelling in den Stadsschouwburg van Mejonkvrouwe de la Seiglière, door de Kon. Vereeniging Het Nederlandsch Tooneel. Onderwijs D u i t s c h Prinses Juliana De Koningin heeft, naar de (a. v.) Rotterd. verneemt, aan den heer L. A. van Andel, leeraar aan de Chv. H. B. School te Alphen aan den Rijn, opgedragen, aan Prinses Juliana onderwijs te geven irv de Duitsche taal- Burgemeester Ziaumermaun terngT Naar het „Dagblad van Rotterdam" uit welingelichte kringen verneemt, is het gevolg van de besprekingen, die de heer Zimmerman te Den Haag heeft gehouden, dat deze op zijn ontslagaanvrage zal terug komen. Zeer waarschijnlijk zal spoedig hiervan mededeeling aan den Gemeente raad worden gedaan. ti. B. baron Tacts van Atncrongcn t In den ouderdom van 85 jaren is te den Haag overleden L. R. baron Ta est van Amercngen, Kamerheer van H.M. de Ko prim» volle in zwart on bruin, Prima kwniitoit W. VAN ROSSUFA. 4 t V G H S T R A A T op verzoek eervol ontslagen mr. I. Wolff, vice-president van het gerechtshof te Leeu warden en als zoodanig 'benoemd j'nr. mr. J. J. A. Quintus, thans raadsheer in het Hof benoemd tot griffier bij de rechtbank te Roermond Jhr. Mr. J. D. L. J. M. Verhei.jen, thans griffier bij het kantongerecht te Oss; op verzoek eervol gepensionneerd uit 's lands dienst mr. W. B. C. Dwars, laatste lijk lid van den Raad van Justilie te Makas sar. thans met verlof; op verzoek eervol gepensionneerd met dank R. de Kat, laatstelijk directeur der gouvernementsbediijven in Indie, thans met verlof; op verzoek eervol ontslagen met dank J. H. A. George, consul-generaal der Neder landen te Berlijntevens opgeheven het onbezoldigd consulaat-generaal aldaar en een beroepsconsulaat ingesteld; benoemd tot consul-generaal tevens hoofd van de handelsafdeeling van het Neder landsch gezantschap aldaar J. Wolff, con sul-generaal in algemeenen dienst, reeds werkzaam aan dat gezantschap; benoemd tot kanselier, Tesp. san de con sulaten-generaal der Nederlanden te Preto ria en te Kaapstad J. van Sighem, en D. Mesdag; Bet Koninklijk bezoek aan rle kooi<lain<l. Gistermorgen werd de audiëntie van commissie ten paleize voortgezet. Ter audiëntie verschenen o.m. de Kamer van Koophandel en Fabrieken, de besturen van de Nederlandsche Bank, de Ned. Handel- Maatschappij, de Surinaamsche Bank, de Java Bank, curatoren en senatoren van de Amsterdamsche en de Vrije Universiteiten, de besturen van de Rijks Academie van Beeldende Kunsten, van de Kon. Academie van Wetenschappen, de commissie van toe zicht en de directie van het Rijksmuseum, het Burgerlijk Armbestuur het hoofdbestuur van de Vrijwillige Burgerwachten benevens verschillende kerkbesturen. Gistermiddag werd ongeveer kwart over twee uitgereden om een bezoek te brengen aan het nieuwste stoomschip van de Stoom vaart Mij. „Nederland". Langs het Damrak werd de Prins Hendrikkade bereikt, waar bij het Scheepvaarthuis H. M. de Koningin ver- Compleet van fS.50 tot f 19.50, kleine voetballen van af f 5.00 bij: ninging i.b.d., oud-Hofmaarschalk van wij len Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden. De brand In <Ic Tenen. Men meldt ons uit Brnmeni d.d. 12 AprilDe wind' is vrij gunstig. De vuren dooven langzaam. Hier en daar is evenwel een nieuwen brand ontdekt. Het Roode Kruis verleent krachtig hulp en voorziet de getroffenen van levensmiddelen en bedde- goed. Uit Kampen zijn 50 militairen, kader, 'benevens 2 officieren te Weet dinerveen aangekomen. Eveneens is aldaar de politie macht mee 12 rijksveldwachters versterkt. Hedennacht zijn opnieuw 50 dagwerk turf in Emmen-Erfscheiderv-eer verbrand. De 5 in Weerdingerveen aangehouden arbei ders zijn, nadat zij twee dagen in bewaring zijn gehouden wegens gebrek aan bewijs, heden vrijgelaten. e omgeslagen reddings boot. De namen der beide slachtoffers van de omgeslagen reddingsboot zijn A. Du- fclinga, schipper en D. Visser, kapitein van de boot. De overige leden der bemanning hebben geruimen tijd op de omgeslagen boot doorgebracht. Van een riem die langs de zijde der boot dreef hebben zij een mast gemaakt, waaraan een der mannen zijn olie- jas feeves.igde. Dit is hun redding g-eweest, daar zij anders waarschijnlijk niet zouden zijn opgemerkt door den stoomtrawler Delf zijl. Twee mannen waren reeds bewuste loos, zij weren door hun makkers met tou wen aan de riem vastgebonden. De mannen waren vol lof over de behan deling aan boord van den stoomtrawler en in Zoutkamp. Zondag zijn ze naar Schier monnikoog teruggekeerd. Het lijk van B. Dubblenga, is op Terschei* ling aangespoeld. Kunst en Weterfschap, Het Straatje van Vermeer. Men meldt ons uit Amsterdam Gistermidag had onder groote be langstelling d>e veiling plaats van „Het Straatje van Vermeer", in het veilingslo- kaal van de firma Frederik Muller en Co. Het stuk werd voor eer» bedrag van 630.000 gekocht door de firma Frederik Muller. Deze weigerde ons mede te deelen wie haar lastgever was, noch of het stuk naar het buitenland zou gaan. Luchtvaart. Prins Hendrik boven Amsterdam. Prins Hendrik heeft gistermorgen in het Berkel-vliegtuig W. 57, bestuur door luit. ter zee Backer, een vliegtocht gemaakt bo ven Amsterdam. De machine werd in de lucht begeleid door een viertal land- en wa tervliegtuigen. De tocht duurde circa een half uur. De Prins betoonde zich over zijn luchtreis zeer voldaan. De dood van tic cv-keizerln. Eei\ stroom van condolaatie-telegranv*4 men uit binnen- er. buitenland komt te Doorjtf aan. Gistermorgen half tien heeft <lc kapi** tein van dc marechaussee C. van Tloutemi en de lijfarts Dr. A. A. Haehner of fideel' aangifte gedaan bij den Burgerlijken Stond te Doorn vnn 'het overlijden op Maandag morgen half res van Keizerin Koningin' Augusta Victoria Hertogin zu Scbleswig 1 Iol- stein, edhtgenoote van Keizer en Koning Wilhelm II. Men meldt uit Berlijn d.d. 11 April aan •die Tel. Het doodsbericht van de ex-keizerin is •hedenmorgen «door een extra-uitgave der Berlijnsclvc bladen gepubliceerd. Daar men ireeds eeni&e maanden op deze gebeurlijk heid was voorbereid, baarde de tijding geen verilassing. Eenigie gebouwen 1 ibene als tee- ken van róuw de vk.g «halfstok wapperen. De bladen wijden lange artikelen aan de overledene, waarin zij a's mensch en ais wouw geschilderd v.ord» De bladen der lin kerzijde, vooral het „Berlmer Tagieblott", op peren het vermoeden, <lat de rechtse he pers uit het ovenlijden der ex-keizerin politiek® munt zoi! trachten te slaan. De nationale bon'd ven Duitsche officie ren publiceert een oproep, waarin o.m. het volgende wordt gezegd „Diep geschokt herdenken wij onzen zwaar beproefden keizer en koning en het ge'heele kon'nl 'ijke huis, waaraan de opof ferende echtgencoiie, de zorgzame moeder en grootmoeder or/.ruikt is. God moge haar •in Zijne genade bijstaan F Als uiterlijk tec- ken van onze deelneming en tot aandenken aan «de hooge overledene, verzoeken wij onzen leden, gedurende veertien clagen tee- kenen van rouw fe dragen". Het bestuur «der Duitsch-na- ionale volks partij heeft de volgende mededeeling tot haar leden gericht: 1. Tot en met don d'a^ der bijzetting wor den ol'le gezellige bijeenkomsten der partij afgejast. 2 Op politieke vergaderingen, die volgens het opgestelde programma worden gehou den, moet uiting worden gegeven aan onze rouw. 3. Van onze panfijgenooten verwachten wij dat zij ook aa«n andere feesten enz. gedu rende dezen tijd geen deel zullen nemen. 4. Op den de,g deir bijzetting moeten, zoo mogelijk, in het geheele land rouwfeesten gevierd worden. Men meldt ons uit Berlijn De Pruisische regeering heeft volgens het „Berliner Tageblatt" reeds alle maatregelen getroffen om ongeregeldheden, die tot een onwaardig verloop van den rouwdienst kan leiden, te vermijden. De afzetting zal door veiligheidspolitie met alle strengheid wor den doorgevoerd. Het B. T. A. meldt ons uit Parijs De pers hecht niet de minste politieke be- teekenis aon den dood der ex-keizerin. De dagbladen herinneren eraan, dat haar rol gedurende de regeering van -haar echtge noot weinig to beteekenen had en haar leven zich beperkte tot haar moederplichten. In het algemeen gelooven de bladen niet, dat de keizerin :n staatszaken den minsten: invloed uitoefende. Gisterenmiddag omstreeks half een is Prinses Victoria Louise, Hertogin van Bronswijk in 'het kasteel te Doorn aangeko men. De prinses, die in diepen rouw was, was slechts vergezeld van eene%hofdame. Behal ve Prinses Victoria, Prins Adalbert, die reeds sedert eenige dagen in het kasteel bij zijne ouders logeerde, en de kroonprins, die giste renmiddag hier aankwam, zij nog geen der andere prinsen te Doorn gearriveerd. Men seint uit DüsSeldorf aan de Tel. De Duitsch-Nationale Volkspartij, a UI; Crefeld, heeft voor eenigen tijd aan de In- tergeallieerde Riinlandcommissie verlof ge vraagd, bij den dood van de ex-keizerin de Duitsche vlag halfstoks te mogen uitsteken* De commissie heeft thans voor dit geval ver* lof daartoe verleend. Uit Berlijn d.d. 12 dezer In de villa Siegnitz te Potsdam, het eigen dom van prins August Wilhelm, heeft heden morgen een bespreking plaats gehad tus- schen de prinsen Eitel Friediioh, August Wilhelm en Oskar, waaraan ook werd deel genomen door eenige autoriteiten. Het doek der bespreking was, de bijzetting van het stoffelijk overschot der ex-keizerin in dcnl antieken tempel in 'bijzonderheden' te regev 'len. Het centrale comité van het Roode Kruis en de vereeniging van „Vaterlandstreuen/'j met welke beide organisaties dc ex-keizerin nauwe betrekkingen onderhield, zullen er, heden over beraadslagen, op welke wijze ziji aan de bijzettingspleohtigheid zullen deelne-; men. Prins Eitel Priedrich zal als plaatsvervan gend hoofd der familie hedenavond naer- Nederland vertrekken om het vervoer van het stoffelijk overschot naar Duitschland tor leiden. - Wolff seint ons uit Berlijn d.d. 12 April: Naar van het huis Doorn gemeld wordt,' heeft men, in afwijking van den oorspronke-j lijken datum, de rouwplechtigheid voor do; ex-keizerin moeten uitstellen. Zo zal thans plaats 'hebben in Doorn op Zaterdagavond 17 April en te Potsdam op 19 Anrib

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1