mmxm DE EEMLANDER" BUITENLAND. BINNENLAND. 19© Jaargang N©. 243 EERSTE BLAD. II Hfeönls Creiiellank untma Bi. i. liman n,. sm Deposito-Rente: fin laar vast s»/0 tas maanden opzegging 4*/»°/© Mn dag UPS' SAFE-INRICHTING Suède HOEDEN 5.90 Kousen 1.25 Frotté-Rokken 15.50-16.75 MAISOH „l'NIRONDELLE" AMERSFOORT. UIT DEN OMTREK? T 1 p« 3 maanden vooc Ainetsi looit 1 2.101 tóem franco ft- m port f y-, p« »ttk K»"» '««kering a ooftlukken) f 007». afzonderlijke nummera MH». 1MEBSF00RTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWA' TEL. INT 813. •i-atercaa «O Api-ii 1921 PRUS OER ADVERTENïlEii met inbegrip van een bewijsnummer, elke tegel meer 0.25, dienstaanbie* dingen en Lietdadighclds-ad vei ten tien voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan reee voordeeligc hepalincen voor het adverteeren. Lcne circulaire, bevattende dc voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. V i Politiek Overzicht Donderdagavond had Hodges, de secre taris van den mijnwerkersbond, aangeboden met de eigenaars de kwestie der loonen op och zelf te bespreken. De grootere politieke vraagstukken (de nationale looncommissie en de nationale pot) zouden dan ter nadere overweging worden voorbehouden. Het be stuur der mijnwerkersfederatie weigerde echter met dit aanbod genoegen te nemen •n drong erop san, dat de mijneigenaars •ouden instemmen met een nationale loon- oommissie en 'n nationalen pot. Van de aan vaarding dezer voorwaarden stelde het een hervatten, der besprekingen afhankelijk. Lloyd George noodigde mijnwerkers en pa troons uit een nieuwe conferentie te houden op den basis van Hodges' voorstel, maar de poging leed schipbreuk: het mijnwerkersbe. stuur toch verwierp 't aanbood en de mijn werkers bleven stijf en strak asthouden aan hun oorspronkelijke eischen. De Engelse ha eerste minister herhaalde nogmaals, dat eischen inzake een re- geeringstoezicht op de mijnnijverheid politieke kwesties waren, die alleen door 't parlement konden worden uitge maakt Het gevolg echter van de houding van 't mijnwerkersbestuur, die eigenlijk nie mand had verwacht, was, dat de twee an dere leden der triple alliantie, de spoorweg- mannen en transportarbeiders, die het voor stel van Hodges steunden, nu niet meer be liefden te staken uit genegenheid. Van da Staking, die anders gisteravond om tien uur *ou zijn begonnen, werd hierop afgezien. Hodges heeft de houding van zijn mannen beantwoord met een aftreden els secretaris (Ier mijnwerkersfederatie, welker bestuur het besluit heeft genomen een conferentie bijeen te roepen van vertegenwoordigers uit alle mijnen ter beraadslaging over de in 't leven geroepen toestand. Er zijn Engel- •che kringen, die 't betwijfelen, of de gister door t mijnwerkersbestuur aangenomen houding door de niet-vertegenwoordlgden zou worden goedgekeurd. Er wordt dan ook rekening gehouden met de mogelijkheid, dat het meerendeel der mijnwerkers zal weige ren de staking voort te zetten ten behoeve Tan de eischen hunner extremisten en dat «IJ veeleer er de voorkeur aan geven met de eigenaren te praten over het loongeschil Ben draadloos bericht merkt dienaangaan- de op Wanneer de andere vakvereenigin- gen hun steim onthouden, kan de voortzet ting der staking door de mijnwerkers en Griet baten, terwijl bij een hervatting der -e- Paadslagingen zij verzekerd zijn van een Uiterst vrijgevige behandeling ^oor de eige naars, die verklaard hebben bereid te zijn nun winsten in de meest nabije toekomst af te staan aan de mijnwerkers en ten zeerste verlangen een zoodanige looivherziening te garandeer en als noodig is om te voorkomen, flat eenige klasse van mijnwerkers al te zeer m rieuwe reoeling wordt getroPfeo. (Men zie ook de overige telegrammen op üe staking betrekking hebbende). Berichten. Londen, 15 April. (R.) Thomas, de ifeider der spoorwegmannen, heeft verklaard, flat de staking voor hedenavond is inge trokken. Londen, 15'April. (R.) Reuter ver- jfceemt, dat het land voor meer dan. een fnaiand kolen heeft voor de spoorwegen, Wi\ maand voor de gasfabrieken, zes weken jfroor de eïectrrsche centrales en voor vier jtoaanden benzine. De voedseltoestand fs bevredigend. Voor.de gas- en electriciteits- Jjtebn-eken zullen die marine-voorraden wor 3»/s den gebruikt. De draadlooze en vliegdien- stem zijn in handen van de regeerimg. Daar om te isolatie ven cemig deel van het land volkomen onmogelijk. Bern, 15 April <B. T. A.). Het Zwit- sersoh telegraafageivtschap ontkent, dat het bericht als zou Zwitserland, en met name de hondspresident, inzake de schadevergoe ding een beroep op Amerika gedaan hebben om te bemiddelen, onjuist is en dat het ook geen Vergelijken stap zal doen. Berlijn, 1 5 April. (N. T. A.). Volgens een bericht uit Belgrado bedraagt de schade- vergoeddngseisch van Servië 19 milliard di nars. Parijs, 15 April. (N. T. A.). De Itall- aansche ambassade ontkent ien stelligste, dat er ten aanzien van de kwestie der scha, deloosstelMng meeningsverschü tusschen Frankrijk en Italië bestaat Ber 1 ij n, 15-April. (W. B.). Vanmor- gen beraadslaagde dr. Simons langdurig met de leiders van vakvereenigingen over de Duitsche plannen voor den wederop bouw. Ma ln z, 15 April. (B. A. T.). De com mandant van het bruggehoofd Dusseldorp heeft aan de Duitsche politie uit de niet-be- zette streken verboden aanhoudingen te doen binnen het gebied van het brugge hoofd. Praag, 15 Appril. (W. B.). Het Tsje- cho-Slowakische persbureau spreekt het be. richt uit Warschau tegen, dat de Tsjecho- Siowakische regeering haar vertegenwoor digers in 't buitenland, met name te Lon den en Parijs, zou hebben opgedragen de actie op touw te zetten voor 't neutralisee ren van Opper-Silezië, daar deze oplossing voor Tsjecho-Slowakije het meest geschikt is. W e e n e n, 1 5 A pr 11. (B. T. A.). Vol gens bevoegde kringen zal de regeering, om nan de maatregelen, waarmee de Entente dreigt, te ontkomen, aan den Tiroolschen Landdag verzoeken de besluiten nopens de volksstemming over aansluiting bij Duitsch- land te herroepen. Als de Landdag bij haar besluit blijft, zal de regeering de zaak voor het Hooggerechtshof brengen, overeenkom stig de bepalingen dienaangaande in de bondswet. Innsbruck, 14 April. (W. B.). Een menigte van ongev. duizend menschen verza melde zich gisteren voor het gebouw van het landsbestuur, vanwaar de verklaring der Entente werd voorgelezen. De zinsneden over het stopzett en van de steunverleening werden met g-proep van pfui, pfui ontvan gen. Namens de landsregeering verklaarde dr. S. F. Eidli, dat deze voor de bedreiging der Enlentte niet zaj zwichten. P a r ij s, 15 April. (H. R.). Vanoohtend heeft op het Elysée, onder het presidium van Millerand, een conferentie plaats gehad om den toestand van het oogenblik onder de oogen te zien. Aan de conferentie na men deelBriand, Barthou, Doumer, Lou- cheur, Foch, Pétain en die generaals Wey- gand, Buat en Degoutte. Weenen, 15 April. (W. B.). De na tionale raad heeft de z.g. Habsburgerwet, d.w.z. het door de sociaal-democraten inge diend ontwerp nopens de verbanning der Habsburgers, met 85 ttegen 84 stemmen verworpen, waardoor voor het oogenblik het -gevaar van een kabinetscrisis geweken schijnt. Boedapest, 15 April. (H. K. B.). De premier, graaf Stephen Bethlen, heeft aan den rijksbes'.urder Horthy de volgende lijst van minister voorgelegdgraaf Bonify bui- enlandsche zaken, Raday binnenlandsch-e zaken, Hegedüs firva-nciën, Szabo landbouw, Nagyatad'i handel, Tomosanyi justitie. •De ministers zullen Vrijdagmorgen den eed afleggen. W a r s c h a u, 1 4 April. (B. T. A.). Bij de bespreking in den Landdag van het ont werp, strekkende tot ratificatie van den vre de met Rusland, verklaarde de eerste-mi- nis er, dat het verdrag definitief de Oost grens van Po'en vaststelt en een grond slag biedt, waarop de verwerjteling van de bepalingen van het verdrag kan worden op gebouwd. Het ontwerp werd in eerste le zing aangenomen. Athene, 14 April (B. T. A.). In de Kamer heeft de minister van oorlog op een vraag geantwoord, dat dc regeering geener lei bericht heeft onttvangen over een ont ruiming van Afioen Karahissar. Kalogero- poelos verklaarde, dat de berichten uit Ita- liaar.-sche bron, als zou de Grieksche dele gatie de voorstellen van de conferentie te Londen hebben aangenomen, onjuist waren. Althene, 14 April. (G. T. A.). Men meldt uit Constanitinopal, dat de minister raad zich in tegenwoordigheid van officie ren van den generaien staf bezig heeft ge houden met den ops'arvd in Koerdistan. Men houd-tt rekening met de spoedige vor ming van een Kemalistisoh kabinet, althans de benoeming van een commissariaat, dat Angora zal vertegenwoordigen bij den sul tan. Hakodate (Japan), 14 April. (R.) Te middernacht brak een brand uit, waar door 4000 huizen in de asch werden gelégd, voordat men het vuur meester kon worden. Ook het Britsche consulaat; drie christelijke missiehuizen, -een bank, hospitalen, scholen, schouwburgen en regeermgsgebouwen gin gen in vlammen od. De Staatscourant van 15 April bevat o.a. de volgende Kon. besluiten benoemd tot kanselier 2e klasse bij het Nederlandsche gezantschap te Washington mej. J. F. M. Brans; tot kanselier aan het diplomatiek agent schap en consulaat-generaal der Nederlan den te Cairo D. G. Arnold; toegekend de eere-medeille der Oraivje- Nassauoröe aan J. H. W. K-nolle, kassier bij de firma Nachenius en Zn., commissionairs in effecten te Amsterdam; eervol ontslagen als adjunct-secretaris van den Hoogen Raad van Arbeid mr. P. J. ldenburg te Amsterdam; toegekend de asn de orde van Oranje- Nassau verbonden eere-medaille, in zilver, aan J. Brouwer, meesterknecht bij de N. V. Stoomtapijtfehriek Brouwer en van der Heij den te Hilversum. Het Kouinklllk bezoek nan «Ie ltool«lsln<i. Gistermorgen verleende H. M. audiëntie aan een aantal militairen. Hoofdzakelijk werden verzoekschriften ingediend. Om elf uur werd uitgereden door het Koninklijk Echtpaar. Br werd een bezoek gebraoht aen het Stedelijk Museum, waar een tentoonstelling wordt gehouden door de Vereeniging St. Lucas. Het bestuur dezer vereeniging ontving mede mot den heer Baard, direoteur van het Museum, de Hooge Gasten. Na een bezoek van ongeveer een half uttr werd gereden naar het Rijksmuseum, waar Prinses Juliana hear ouders opwachtte. Deze had de morgenuren doorgebracht in A-rtis. In het bijzonder werd mede met het oog op d'e geestesontwikkeling van de Prinses een bezoek gebracht aan de Nachtwacht en in do benedonzalon eenige scheepsmodellen in oogensohouw gonomen. Om ongeveer twaalf uur weid weder naar den Dam gereden. Het nieuw centraal bureau voorde s tatlstiek. Maandag zal de Minister van Binnenlandsche zaken het nieu we gebouw van het Centraal Bureau van de Statistiek in de Oostdiónloan 2, te 's-Gra- venhage, komen bezichtigen.De overige mi nisters, benevens andere autoriteiten, zijn voor dien dag tevens uitgenoodigd. met inbegrip van Oekrajine, Asjehbeëdsjan, Aziatisch Rusland met de republiek van het Verre Oosten en Vladiwostok wordt her vat. Ter verzending 2ijn toegelaten de ge wone correspondenties en anngeteekende stukken "zonder aangegeven geldswaarde. De verzending der anngeteekende stukken geschiedt voorloopig uitsluitend voor risico van afzenders. net huwelijk van den lieer Itf. v. Vollenliovcn. Naar het Centrum verneemt, is Don derdag te Madrid in het huwelijk getreden de heer M. van Vollenhoven, laat stelijk Ned-erlandsoh gezant bij het Spaansche hof met Maria Christin-o do Bourbon, dochter van den hertog de Durcal, nicht van den ko ning van Spanje. Hett huwelijk wedr voltrokken in de ka pel van zijn zwager, den hertog van Durcal te Madrid. Jhr. D e G ij s el a ar. De toostand van jhr. De Gijseloor, lid van de Eerste Ka mer en burgemeester van Lelden, is riaor omstandigheden redelijk. De nacht van gis teren was rustig. E i e r e n-e x p o r t. .Het Nederl Weeklod voor den handel in kruidenierswa ren meldt, dat in de week van 7 14 dezer uit ons land, 3,250.800 eieren naar Enge land 2ijn verzonden. Vermindering grensperso- n e e 1. Nadat het grootste deel der on gehuwde degkommiezen was ontslagen, hebben nu ook een aantal gehuwde dagkom. miezen aanschrijving ontvangen, dat met in gang van Juli hun diensten niet meer noo dig zijn. Het conflict In het lieev n kleedlngbedrljl. Namens de moderne, neutrale an fede ratieve bonden in de Kleedingindustrie wordt een communiqué verspreid, waarin o. a. -gezegd wordt Allereerst dient geconstateerd dat bet standpunt der werkgevers, om door een uit sluiting de stakingen te 's-Gravenhnge, Rot terdam, Utrecht en Zwolle te breken, niet houdbaar is gebleken. Op den dag dat reeds het meerendeel der kleermakers het verzoek van hun werkgevers om aan het werk te gaan (waardoor de uitsluiting werd opgeheven) hadden ontvangen, was de sta king nog een feit, terwijl op dit oogenblik evenmin de stakingen zijn opgeheven. Daar- priitin voile ia zwart en bruin, Prima kwalitoit W. VAN ROSSUM. 44 LAN G D8TRi.iT Ministerieele verantwoordelijkheid De heer Schaper heeft ingediend een voorstel van wet, om in de wet van den 22sten April 1855, Stbl. 33, regelende de verantwoordelijkheid van de hoofden der ministerieele departementen, in te voegen een nieuw artikel 3, luidende „De Hoof den van ministerieele departementen, die zijn afgetreden, kunnen door de Tweede Kamer worden uitgenoodigd, een bepaalde zitting of bepaalde zittingen, waarin over het door hen als zoodanig gevoelde beleid zal worden beraadslaagd, bij te wonen. Zij worden mede daartoe in de gelegenheid ge steld, in dien zij niet zijn uitgenoodigd, noch schriftelijk den wensch daartoe aan de Ka mer hebben kenbaar gemaaktè De betrok ken afgetreden minister wordt alsdan in de legenheid gesteld, der Kamer omtrent het door hem gevoerde beleid te verdedigen. Hem wordt tijdig medegedeeld, over welk onderwerp zal worden beraadslaagd. De Hoorden der ministerieele departementen stellen vooraf op zijn schriftelijk daartoe ge daan verzoek zooveel mogelijk, de benoodig- de gegevens te zijner beschikking. Geen uit- noodiging, als in het eerste lid bedoeld, wordt in overweging genomen, tenzij daar- omtieni door jen minste vijf leden een mef redenen omkleed schriftelijk voorstel is in gediend." De voorsteller is van meening, dat de mi nisterieele verantwoordelijkheid in ons Staatsrecht te beperkt is, of althans niet duidelijk genoeg is geregeld. De bewoor dingen van de artikelen 54 en 77 der Grond wet sluiten de ministerieele verantwoorde lijkheid na het afrieden niet uit. Buys is, blij kens hetgeen hij zegt op bladzijde 363 van het eerste deel, het niet eens met degenen, c'-ie beweren, dat de wet deze verantwoor delijkheid uitdrukkelijk vaststellen. Het spreekt vanzelf, dat een gewezen mi nister niet kan worden gedwongen in de Ka mer te verschijnen. Echter mag worden ver trouwd, det doorgaans aan de uitnoodiging zal worden voldaan, daar wegblijven zon der geldige reden een odium van schuld zou dc.cn ontstaan zake de veevoederlcwestie en omtrent de1 overschrijding der legerbegrooting voor 1918 met pl.m. 22 millioen kunnen door de afgetreden ministers misschien nader wor den opgehelderd. In ieder geval ware het gew-ensch-t, dat m de volksvertegenwoordi ging deze mannen over het door hen ge voerde beleid ter verantwoording kunnen worden geroepen. Briefpost met Rusland. De directeur-generaal der Posterijen en Tele grafie maakt bekend, dat met ingang van 18 Aoril het briefpostverkeer met Rusland, bij willen wij de aandacht er op vestigen, dat de mededoeling der werkgevers, dat de drie niet-confessioneele bonden van hun leden geen beslissing konden krijgen omdat de R.-K. en Christelijke werknemers allen ge neigd waren aan het werk te gaan, de wer kelijke toedracht der zaken niet weergeeft (hetgeen dan in bizonderheden wordt be toogd). Verder wordt verklaardDe kleermakers, ook de R.-K., vragenwaarom moesten wij in jaren, toen de prijzen der levensmiddelen enorm 'Stegen en de winsten der werkgevers steeds grooter werden, wel loonregelingen voor een jaar aanvaarden en nu genoegen nemen dat tusschentijds herziening kan plaats vinden. Daarbij wekt het in Rotter dam vooral groote verbittering, dat de werk gevers onder allerlei voorwendsels verhin deren, dat reeds direct een regeling voor de z.g. engros-confectie werd getroffen en dus de regelloosheid ten aanzien van dit werk blijft bestaan, omdat nu eenmaal de kleer makers geleerd hebben niet te veel vertrou wen te kunnen stellen in de Rotterdamsche patroons. Wat nu de mededeeling aangaat dat Vrijdagmorgen een belangrijk deel der werknemers het werk rullen hervatten, kun nen wij verklaren dat de rapporten, die uit de voor de industrie de belangrijkste plaat sen zijn binnengekomen, bewijzen dat zelfs daar nog de R.-K. en Chr. kleermakers ver gaderen, zoodat deze moeilijk Vrijdagoch tend aan het werk konden zijn. Zoo had de Moderne en Federatieve Bond Vrijdagmor gen in Amsterdam een vergadering, waar vrijwel alle leden aanw-erig waren, terwijl de Chr. en R.-K. nog moesten vergaderen. De werkgevers zullen wel bemerken, dat over het tijdstip waarop het werk wordt hervat, de werknemersbonden niet zoo'n heel klein woordje meespreken. De hoofdbesturen der drie niet-confessioneele bonden plegen regelmatig overleg. Te Zwolle zijn de katholieke en chris telijke kleermakers gisteren niet aan het werk gegaan. Te Arnhem hebben de bij de R.-K. organisatie aangesloten kleermakers, die aanvankelijk hun definitieve beslissing om trent het al of niet aan het werk gaan had den uitgesteld, besloten het advies van het hoofdbestuur op te volgen. Ze zijn nog is- teren aan het werk gegaan. Ook door Christelijk georganiseerden is het werk hervat. De moord te Oudeheske. Het O. M. bij het gerechtshof te Leeuwar den heeft bevestiging gevraagd van een von nis der rechtbank te Heerenveen, waarbij de 45-jarige J. v. d. W., arbeider te Oudehaske. is veroordeeld tot O jaar gevnngenisstral wegens diefstal in 1910 van 125 met ge weld tegen Tjitzc de Jong, tengevolge waar van deze is overleden. Een poel van zonde. De Ilaags sche rechtbank veroordeelde o. a. S. W- huisvrouw van W. J. W. uit Den Haag, we gens het uit winstbejag opzettelijk in behan deling nemen ra-n een vrouw, daardoor do gedachte opwekkend dat zwangerschap zou worden verstoord, tot 6 maanden gevange nisstraf; het meisje I.. H. uit Noordwijk, wegens het opzettelijk toelaten van het plegen vani abortus tot 6 maanden gevangenisstraf, voorwaardelijk met een proeftijd vim 3 ja ren; A. K., huisvrouw van H. uit Noordwijk, die een kind, waarvan haar ongehuwd» dochter de vorige beklaagde kort ta voren was bevallen, van het leven bad be. roofd, door dat kind een doek voor den mond te binden cn aldus te laten stikken, tol 6 maanden gevangenisstraf, met aftrek dei geheele preventieve hechtenis; M. v. d. B., wegens medeplichtigheid aan een en ander,-eveneens tot 6 maanden ge vangenisstraf. Valsche bankbiljetten. Da Rotterdamsche Bankvereeniging ontving succbessievelijk van een bankier uit Luxem burg 33 bankbiljetten van 300, gedateerd 3 September 1917, welke alle valsch ble ken. De leters waren A. V. Het begin van de cijfers van olie biljetten was 062. Bij onderzoek bleek dat een Luxemburgsch kas sier ze ingewisseld had van twee personen, die -ook nog bij -een anderen bankier 13 van deze -bankbiljetten ter inwisseling aanbood, Het bedrog werd daar ontdekt, maar beid» personen konden ontvluchten. i— Ho t-e'l d i o f s t a L Ten nndeole vmv een Duitscber is te Amsterdam in een hotel vermoedelijk ontvreemd een portefeuille met 10,000, benevens een hoeveelheid paar- len en diamanten, ter waarde van 9000. Diefenbrandstichter. Te Gro ningen is gevankelijk binnengebracht al» verdacht van het in brand steken van de korenmijten, die door onbekende oorzaak een prooi der vlammen zijn geworden, de be ruchte rijwieldief Klaas H., uit Delfzijl. Noodlottig schot. Woensdag avond was te Rosw-inkelerveen zekere A. W, bezig een revolver schoon le maken, toen deze plotseling afging en de zoon van S. de J. door het sohot onmiddellijk werd ge dood. Bij het uithalen van een huls bleek een kogel in den loop gebleven te zijn. W. poogde zich daarna te verdrinken, doch' werd uit het kanaal gered. Hij is in arrest giesteld. Hollandsche stoomboot aangevaren. Men seint ons uit Ham burg: De Hollandsche stoomboot „Rriello", die de Elbe was opgevaren, kwam m aanva ring met de in de haven liggend© Duitsche stoomboot „Rügen". Beid© schepen belie pen schade. Scheepsongeval. Het stoomschip „Vier Provinciën", varende van Rotterdam naar Zwolle met stukgoederen en dat op sleeptouw het motorschip „Anna" had, ia door de hooge zee voor Harderwijk vastg-e- ïoopen. De mocbinekamer liep vol water- De bemanning werd door den botter Hk. 21 opgepikt. De brnnden in «Ie venen. Na den opgestoken wind van Woens dagmiddag rijn in Weordin-geveen 13 hul zen verbrand, in Roswinkelerveen 5, in Val- thermond 3 en in Exlooërkolk 1, dn Trans- winkelerveen zijn 300 dagwerk turf ver brand; in Valthermond meer dan duizend stob baggel (baggel is kleine vierkante turf), Verder is de schade niet te schatten, maa» in Oranjedorp ©n in Emmer Compascuum, langs het Noorderdiep zijn eveneens groot# hoeveelheden turf verbrand. Het vuur H door den regen sterk verminderd en er be staat dus groote hoop, dat de brand overal spoedig zal zijn gebluscht. Kunst cn Wetenschap. Marcel Myin. t Het overlijfleii wordt gemeld van den. tooneelspeler Marcel Myin, die o.m. lange jaren is verbonden- weest aan het Ned. TooneeL Gemeenteraad van Utreeht. In- de gistermiddag voortgezette beraaA slag.ing over d© „drooglegging" der ge meente van Zaterdagmiddag 2 iwr to4 Maandagmiddag 12 uur motiveerde vete 1* den hun stem. De heer v. d. Hoeve o.H deelde mede, dat de S.D.AJ*-~frecÖe behafc ve de heer Lonsberg zei tegen afeesumenj daar zij het niet goooclooBd achL 'dat klein: ooilege als de gemeenteraad ovei eene verordening als deze, waardoo® de ge heele bevolking aan banden -wordt gelegd eene besclissmg kan nemen». Do heer We ber verklaarde, dat de Frot. Chr. Roadsfrao itie zal voorstemmen. Nadat do wethouda de voordracht had verdedigd, diende <f< heer Lonsberg (S.D.A.P.) oen amendement in op het voornaamste artikel der verardoJ minig, om naast den termijn van Zaterda-gM tot maandag te lezen „zoomede op Nieuwe jaarsdag. Tweeden Paaschd>ag> Hemels* vaatsdag, Twe»eden Pinksterdag, Koningin* dag en die «beide Kerstdagen."

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1