^Voetballen subileerinrichting van Liemt re UPS' SAFE-INRICHTING SODA WATER BUITENLAND. binnenland" SPORTNIEUWS M'ÉenstüiÉ CreiieM Ui «M Ui. TUtfUODW Ui. 311 Deposito-Rente: ëen jaar vast Z88 maanden opzegging een dag Sr mm. ii inn mill MHBfflhsfc tarslwit 1.25 WERKSTER AMERSFOORT Tel. 559. nmakerij. Stoffeerderijl löe Jaargang N&. 24S UilMISPMIS yer post 1 3.—. pet weck (met gratis vettcket.ng kgen ongelukken) f 0.17» aieondetlijke nummers f 0.05. AMERSFOORTSGH DAGBLAD jen5 20 April 1921 DE ËEMLANDER" DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNKEMSCHE POORTWA' TEL. INT 613. pms om lomEi z bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dicnstaanbic# dingen cn Licidadlgheids*adveitenticn voor dc helft ccr prijs Voor handel cn bedrijf bestaan reer Voorueeligc bepalingen voor het advcrtcercn. Kene circulaire, bevattende dc voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden Ut! VA AM Vraagt condities voor hit ioeissetien uwet Achleislalliii m Betwiste Vndeiing». VAN DER GRAAF Co., AMSTERDAM: ROTTERDAM I Politiek Overzicht. Uit He berichten, ons geseind omtrent de mijmverkersstaking in Engeland, blijkt, dat .er weinig schot in de onderhandelingen zit. Terwijl gemeld wordt, dat de toestand in de (kolenbekkens onveranderd is, geen mijn werkers aan 't werk gaan en steeds meer fabrieken worden gesloten, verluidt tevens, dat gisteren door de mijneigenaars is ver gaderd om van gedachten te wisselen over een nieuwe loonschaal, die aan de mijnwer kers zal worden aangeboden. Ook heeft het onderhandelingscomité der patroons gister lang gepraat met ambtenaren van 't depar tement van het mijnwezen. Verwacht wordt, dat als 't uitvoerend comité van de mijnwer kers Donderdag bijeenkomt, hun te kennen zal worden gegeven, dat de bezitters der miinen bereid zijn belangrijke wijzigingen aan te brengen in de vroeger aangeboden loonschaal. Echter dient er op te worden gewezen, dat uit een verklaring, uitgegeven door de mijnwerkersfederatie, cn ;it een twoord van den bond der patroons, maar te duidelijk blijkt, dat niets is bereikt, ictgeen wijst op het nader brengen eener hervatting der onderhandelingen. De eige naars wijten dat aan de mijnwerkers, die halsstarrig blijven en niet believen te spre- en over het loonvraagstuk, voordat hun 'Ride voornaamste eischen zijn ingewilligd. 5 «\'o 4»/a 31/3 O/» Berichten. Met een indrukwekkend ceremonieel, terwijl talrijke personen tegenwoordig wa ren, is gistermorgen keizering Augusta Vic toria ten grave gedaald In Potsdam was een buitengewone belangstelling en onafzienba re menschenmassa's bewogen zich door de stralen. De weinige hotels welke in Po'.s- darti zijn, waren overvol. Meer dan tiendui zend personen liepen Is nachts in de stra ten rond. Een stroom van rijtuigen en au to's begaf zich heden-morgen naar de stad. De tramwagens waren overvol en reeds te elf uur waren vijftienduizend personen in het Wildpark aanwezig. Voor de orde al daar waren tegenwoordig duizend man schappen van de veiligheidspolitie, die zich. vrijwillig hadden aangemeld. Tegen half ze ven trokken de manschappen van de Rijks- weer door de stad, henevens deputaties van garnizoen-en e-n van het Berlijnsche garni- (zoentegiment. In het geheel bevonden zich vijfd'uizenr man rijks weer in Potsdam. Voorts waren %anwezag deputaties van studenten verenigingen o.a. uit Sleeswijk-Holstein. Aanwezig was o.a. de vroegere Staatssecre taris dr. Helfferich. Toen de klok half aoht sloeg, zette de rouwstoet zioh in beweging. Aan het hoofd bevond zich de geestelijk heid onder leiding van den hofprediker dr. Dryander. Daarop volgden deputaties van regimenten. Onmiddellijk achter den lijkwa gen liep prins Eitel Friedrich met zijn ge malin, die diepen rouw droeg. Daarop volg- V attent maken op «Ie ïroote soi-tcerlog den de overige prinsen, kinderen der prin sessen en andere vorstelijke personenhier achter de genera-at-adjudant van den ex- keizer, generaal en vleugel-adjudanten, af gevaardigden van Turkije en wederom gees telijkheid. Aan het hoofd der laatste afdee- ling schreden generaal veldmaarschalk Von Hindenburg, veldmaarschalk von Macken zie en generaal Ludendorfldaarachter groot-admiraal van Tdrpitz. De rij der vor stelijke personen werd geopend door den Koning van Saksenaan zijn zijde sohreed de groot-hertog van Baden. Langs den geheelen weg van de Victo- ïia-straai tot het Neue Palais waren leden van de Nederlandsche Nationale Vereeni- (mg en vertegenwoordigers van de Duitsch- SNationale en Duitsohe Volkspartij opge steld. Ongeveer tien uur passeerde de lijk- roet het Netre Palais om dan tussohen de lboomen van het park van Sana Souoi te verdwijnen. Bij den antieken tempel hield de lijkwagen stil. Daar was hel eerste gar de-regiment opgesteld. In den tempel werd gezongen: „Ik weet, dat mijn Verlosser leeft". De prinsessen en prinsen wachtten voor den „Antiken Tempel" totdat de dienst was algeloopen. Potsdam, 19 April. (W. B.) Prins Eitel Fried-rich heeft, uit naam van den ex- keizer, een proclamatie uitgevaardigd, waar in hij aan allen, die hun deelneming hebben betuigd bij het verlies, dat het vroegere keizerlijke huis heeft getroffen, zijn innigen dank uitspreekt. Hij zegt in die proclamatie o.a.: Wij scheppen hieruit troost en hopen, dat de voorbeeldige handel en wandel van deze trouwe Duitsche vrouw, die als lands- moeder allen met een even onuitputtelijke •liefde als haar eigen kinderen beminde en die nooit in haar leven is afgeweken van haar vertrouwen op God, evenmin als van haar gloeiende liefde tot 'het vaderland, niet alleen in de harten van hen, die haar het naast stonden, maar ook in de harten van vele andere Duitsohers zal voortleven. Berlijn, 19 April. (W. B.) Naar de onafh. Potsdamsche Freiheit bericht, besloot de Potsdamsche bedrijlsraad der stedelijke arbeiders, dat, wanneer in verband met de bijsetting der ex-lteizerin de van de stede lijke gebouwen wapperende vlaggen niet in den kortsten tijd zonder worden ingehaald, de arbeiders zouden overgaan tot een 24- urige staking. P a r ij s, 19 April. (B. T. A.). Beves tigd wordt, dat de commissie van herstel aan de Duitsche commissie voor de oorlogs lasten een nota heeft gericht, waarin wordt geëischt, dat de geheele melaaireseive der Deutsche Reichsbank vóór 1 Mei 1921 zal worden overgebracht naar de fabrieken te Coblenz en Keulen. In geval van weigering van de zijde der Duitsche regeering zal de commissie de onmiddellijke uitlevering de zer metaalreserve eischen. De commissie van herstel zal het antwoord der Duitsrhe commissie voor de oorlogslasten tot 22 April tegemoet zien. Par ij s, 1 9 A pr i 1. (B. T. A.) De Temps verneemt uit Keulen, dat volgens berichten uit Berlijn, Duilschland waarschijnlijk Don derdag voorstellen zal doen inzake de schadevergoeding, die ten deele in natura, ten deele in geld zal plaats hebben. Brussel, 19 April. (B. T. A.) Het bestuur der Unie van volkenbondsvereeni- gingen zal 21 April te Brussel bijeenkomen om de agenda vast te stellen van de vijfde zitting der Unie, die in de eerste helft van Juni a.s. te Genève zal plaats vinden. B e r 1 ij n, 19 April. (N. T. A. Draad loos). Volgens een bericht uit Genève heeft het onderzoek, dat door het Zwitsersche po litieke departement naar de reis van den ex- keizer Karl naar Hongarije is ingesteld, tot resultaat gehad, dat geen redenen aanwezig werden geacht tegen een verder verblijf van den ex-keizer in Zwitserland. Kameroverzicht. Tweede Kamer. Vergadering van Dinsdag 19 April. Geopend 1.10 uur. Voorzitter mr. D. A. P. N. Kooien. Avondvergadering. De Vo o r z i t f e r deelt mede, dat het met het oog op de emvanpriike asenda in zijn voornemen ligt Woensdagavond verga dering te houden en dan voort te gaan met de behandeling van het voofstel van wet van den heer Rutgers c.s. tot wijziging der Drankwet, waarmede des middags een aan vang zal worden gemaakt. Aldus wordt be sloten. Interpellatie-aanvraag. De heer van S t a p e 1 e (S. D. A. P.) vraagt verlof tot den minister ven Water staat eenige vragen te mogen rwhte betref fende het voornemen van dien Minister tot verslechtering van de arbeidsvoorwaarden vai het P. T. T.-personeel. Over het toestaan van deze interpellatie zal morgen een beslissing worden genomen. Herziening Leerplichtwet. Aan de orde is voortzetting van de behan deling van het wetsontwerp tot gedeeltelijke herziening der Leerplichtwet. Een amendement-Gerhard om mogelijk te maken, dat het voorbereidend onderwijs voor bet 8e jaar meetelt voor den leerplicht, wordt z. h. st. aangenomen. Een amende ment-K. ter Laan, tot invoering van een 8ste leerplichtjaar, wordt verworpen met 52 tegen 19 stemmen. Een amendement-K. ter Laan om voor hooger-, middelbaar- cn nij verheidsonderwijs, dat moet meetellen voor den leerplichttijd, te vorderen dat minstens 10 uur per week algemeen vormend lager onderwijs wordt gegeven, wordt verworpen met 54 tegen 20 stemmen. De heer Ossendorp licht een amen dement toe om het landbouwverlol geheel te doen vervallen. De 'heer Bakker wil in bet 7e leerjaar een landbouwverlol van 4 weken toestaan. De heer Braat steunt het amendement- Bakker. Dc heer Bulten pleit voor opneming der landbouwverloven, .evenals de heer Teenstra. De heer .Van Wji n.b er ireit kan zich vereenigen met bet Regeeringsvoorstel en zal tegen beide amendementen stemmen. De heer Schokking verdedigt nader het amendement-Bakker. Da Minister raadt aanneming van hef Regeeringsvoorstel aan. Het landbouwver- lof moet geleidelijk worden afgeschaft. Het amendement-Ter Laan wordt verwor pen met 45 tegen 31 stemmen. Het amendement-Bakker idem met 57 te gen 19 stemmen. Het amendement-Bulten, om Landbouw verlol niet toe te staan voor loonarbeid, wordt aangenomen met 59 tegen 9 stem men. Overgenomen wordt het amendement- Teenstna, om landbouwverlol in de ge meente te doen vallen binnen 4 weken; en het amendement-Ketelaar om het schooltoe zicht meer bevoegdheid te geven inzake toezicht op het huisonderwijs. Het amende ment-Ketelaar om de gemeenteraden te verplichten een verordening te maken op het naar school brengen van leerplichtige kinderen door politie, wordt bestreden door de heeren Snoeck Henkem-ans en Van der Molen en verdedigd door den heer De Kan ter. Het amendement wordt verworpen met 37 tegen 24 stemmen. De heer Gerhard licht een amende ment toe om leerplicht voor het vervolg onderwijs in te voeren. De Kamer wordt verdaagd tot Woensdag 1 uur. Berichten. Aan de Staatscourant van 19 April ont- leenen wij de volgende kon. besluiten benoemd tot gewoon hoogleeraar in de faculteit der wis- en natuurkunde aan de Rijksuniversiteit te Groningen om onderwijs te geven in de sterrenkunde cn de waar schijnlijkheidsberekening. dr. P- J. van Rhijn, assistent aan bet sterrenkunde* labo ratorium der Rijksuniversiteit te Gronin gen en privaat-docent in de sterrenkunde aan die universiteit is aan den gepensionneerden kapitein C. J. A. Macpherson van het wapen der artil lerie van het leger in Ned.-Indië en aan den gepensionneerden eersfe-luitenont der ar tillerie F. A. Hoeler, beiden met, als sta- tionscommandant, den tilulairen rang van luitenant-kolonel, en eervol ontslag uit hun functie van stationscommandant verelecnd; zijn benoemd tot stalionscommandant de gepensiornerde kajitein der artillerie, mr. dr. J. Wachie Eysten en de gepenslon- neerde kapitein van den plaatslijken staf J 1. Pinkers; en Nederlanden te Santos (Brazilië) benoemd tot consul der Nederlanden aldaar buiten bezwaar van 's lands schatkist. Het ressort van het consulaat omvat de stad Santos. *8 Prinsen rcrjaaril»;. Men meldt pns uit den Haag: De verjaardag van den Prims der Neder landen werd heden in de Residentie op du gebruikelijke wijze gevierd door het ont plooien van vlaggen van den Haagschen toren, openbare gebouwen, gezantschaps- woningen en particulieren, terwijl ook dc trams weer met gepavoiseerde beugels re den. De schoo'jeugd had vrij van school en een deel ervan voornamelijk in do volks buurten, deed als altijd, op zijne wijze weer meë aan straatversier.ing door het samen stellen van bescheidene eereboogjes cn dergelijke. In de paleizen wi gelegenheid geboden om in daartoe gereedliggende felicilatie- registers te teekenen, waarvan dTuk gebruik werd gemaakt. Fan'V,OU Meter cn 'li bit <ins ooi; wcjii'c!o patroons meenden vof-* doende te hebben aangetoond dat er redorv voor loonwi.izi"ing aaewe-ig waren. Tui „„v. ten de werkgevers onaannemelijk cn weivschten arbitrage met bindende uic nraal: omtrent <Ic vraag of er -en oor een cventueele loonsviiriein- ra-wezig zul ziirs en omtrent het percentage waotmed het loo. znl werden r ev. V De Onl .'le Come-" de v.erk'C- vers heeft Maandagavond ook ton <lc Katho lieke en Christelijke bonden het 'euwa voorstel bericht. Nadat de confessioneel-,georganiseer-», c|en te Arnhem weer aan den arbeid zijn, gegaan, is in een vergadering van de drie overige organisaties besloten, dat ook dooi de leden dezer vokvereenigingen bet werk zal worden hervat. Do hoofdbestuurder van den modernen hond, die op deze vergndering het woord voerde, wilde aanvankelijk de hervatting van het werk uitgesteld zien tot Maandagmor gen, in verbond met den toestand in andere plaatsen. Daar echter de katholieken daar slede de meerderheid vormen, voorzag meter aan elke zijde der straat tot 2.25 Mcte|b"da7 eeiTiangër 'voihóüdên 'van "da dan is dunkt m,, de ve.ligheW der LangestroofnI:i slBchtotfers zouden vallen, voldoende verzekerd, en is hot niet noodig di! \vr* i lastige bepalingen in 't leven te rocpem van °"r, Z0.° d® IB,'en Stonden kon mets nn- verbieden von rijtuig/en, üuto's cn fietsen. Vanci> v°rden igcdaan non odviseeren hot nieuwe verordeningen verlos ons „Heor", dieer^ hervatten. Alle kleermakers hebben: hebben wij al zoo veel, dat ze niet te tellen zijn.ch fUentenjnevolije Zaterdagmorgen non Het grootste bezwaar zal wel zijn de finan^ Ateliers gemeld. (Volle), tien, maar zeidon zal de gomeente nuttigol gvl<i- - uitgeven als voor dit doel. Ja, er zijn er di< Kunst en Wetenschap, zelf wil'cn bijdragen tot het aanbrengen dei' trottoirs. Onlangs was ik in Gouda daar is mcr 0 Den Dolder is Maandag overleden dö nu druk bezig in de hoofdstraten de trottoirjud-tooneelspelev Ernest Jean Joseph Bachn jaloupi Toumiaire. |Hij was dc vader van Oscar Toumiaire, detv b8fflBr;,muntenden sP°^er ven het tegenwoordige1 Ted. Tooneel. Advertentiën Snéde HOEDEN 5.90 ËCousen prima vc»i!e in zwart en bruin, Frol! P r i n! 15. is aan de stationsccmmandanton mr. dr. Wackie Eysten en Rinkers, beiden voor noemd, als zoodanig, d naast hoog ere titu laire rang verleend. aan de officieren van Gezondheid der le klasse J. M. A. J. H. van Freytag, Drabho en R. A. F. Lach de Bère, op hun verzoek eervol ontslag uit den zeedienst verleend, aan eerstgenoemde met ingang van 15 Mei F921 en aan laatstgenoemde in Oost-Indië met ingang van een door den Commandant der Zeemacht aldaar te bepalen datum met ingang van 15 Mei 1921 gedetacheerd voor den tijd van ten hoogste vijf jaren bij net wapen der Cavalerie van l-.et leger in NederlandschTndië de eerste-luitenant van het wapen der Cavalerie H< J. Fruin van het leger hier te lande A. H. Termeer benoemd tot burgemeester der gemeente Nieuwstadt aan P. Werkman leeraar aan de gemeen telijke Hoogere Burgerschool te Leiden ver gunning verleend tot het aannemen van de benoeming van „Officier de 1' Instruction Publicjue." benoemd, te rekenen van 1 Februari 1918, bij het reseTve-personeel der land macht, bij het wapen der Infanterie, bij zijn tegenwoordig korps, tot reserve-kapitein, de reserve-eerste-luitenant dr. J. Severijn, van het 17e regiment; met 15 April bij den marine-stoomvaart dienst bevorderd tot officier-machinist der 2e klasse, de officier-machinist der 3e klasse C. Stadhouders; Ko. 5 ComnSest van f 6.5 J tot 5S SO, kleine voetballen vasi ai 5/. 0 bij: Dc Heer cn Mevrouw Tbr. A. B. C VON BOSE geven kennis van dc geboorte hunner dochter JOHANNA. 's-Gniverfhago, Valkenboschkade 243. 19 April 1921. WHITE STAR V£UKRIJGlt4AR BIJ: fa F. W. 1 WILDE STOOVtSTR-12 TEL. 29 Vfl'kSVÜOnl ^'an het oucle Ne('er'ar!C'scl>e Tooneol zuH n velen zich nog dan vader als fijn karok' AMEcrspcler herinneren. Tijdens de laatste jaren Dc tweede 'nn °Ptrec,cn was hij erg doof. hetgeen van geii>cijem evenwel niet verhinderde voortreffelijk den gegeveaiin rollen to vervullen. Maandag 23 -• - Koninklijkoe Nederlands! teur met ürlandsj 30-jorig bestaan A. F. C. „Quick" ni De feestcommissie ingesteld voor de to ,1U j- wuicnuxuiuij J. den reserve-eerste-luitenant Jhr. H. Bee- laerts van Blokland van het 3e regiment Huzaren op het daartoe door hem gedane verzoek een eervol ontslag uit den militai ren dienst verleend benoemd bij het reserve-personeel der landmacht, bij het personeel van den ge neeskundigen dienst, tot reserve-officier van gezondheid der 2e klasse de heer K. Zand bergen, arts de heer G. "A. Honing, vice-consul der cvraétgd voor icdcrcn dag an 812 uur. op die gemeente op December 1917. On«lerscliei«llag Johan «le Meester Johan de Meester, lid van de redactie der N. Rott. Ct., is, naar dit blad meldt, be noemd tot ridder in het Legioen van Eer. Jhr. D e G ij s e 1 a a r. De toestand van jhr. De Gijselaar, lid van de Eerste Kamer en burgemeester van Leiden, blijft na de ondergane operaties ree'en tot tevre denheid geven. Anadcnken burgemeester Tellegcn De sticking Bouwfonds Handwerkers- vriendenkring te Amsterdam heeft gister avond beslopen de bouwvereenigingen al daar bijeen te roepen, teneinde -een blij vend a-andenken te stichten aan de nage dachtenis van burgemeester Tellegen, pio nier van de woningbouwvereenigingen. A. J. H. B1 ij d e n s t e i n. Jc Te En schedé is op 56-jarigen leeftijd overleden A. J. H. Blijdenstein, oudste lid der Textiel firma Blijdenstein Co. aldaar. Het conllict In liet heeren- kleeilingbeclrljf. Gemeld wordt vrn werkgeverszijde Maandagavond heeft te Amsterd. éen be- sprsking plaats gevonden tusschen de Cen- j ti ale Commissie uit de werkgeversbondcn en de vertegenwoordigers ven die Moderne-, Neutrale- en Federatieve werknemersbon den in de kleeding-industrie. Na langdurige onderhen deling hebben de werkgevers in de plaats van artikel 3 hunner i voorstellen een nieuw artikel gesteld, aldus j luidende De Collectieve 'Arbeidsovereenkomst j wordt aangegaan voor een joer, dus tot 15 Februari 1922. Het bestaande loon wordt r ehandhaafd. roe^r partijen hebbc-n het recht uiterlijk 15 Augustus a.s. onderhande lingen te openen Amfreri+ p'-entueele loons- wijziging, zoo zij daarvoor thans onbekendej factoren aanwezig achten, die handhaving van het vastgestelde uurloon onmogelijk maken. Mochten deze onderhandelingen 15 September a.s. niet tot eene oplossing heb ben geleid, dan verplichten pa.rtiien ?h"b :n ieder geval om binnen 14 dagen, dus vóór 1 October a.s.r een voor beide partijen bin dende uitspraak te verkrijgen; de wit ze v;p er op deze uitspraak wordt gedaan, zei 'irrlijk 15 September a s. w^den vastgesteld. De werknemers wensc'hlen dat het be staande loon zou gehandhaafd worden, wan neer partijen het omtrent de noodzakelijk heid .eener loon wijziging niet eens werden* ma: Het daghet in den Oosten. Van twee Conincskindcren. Licdeken van Heer Halc- wijn. Sluet op ten trommele. Wilhelmus van Nassouwe. LiedekenBredeio. Voor-Sangh Brcdero. KI acre, wat heeft er uw hartjen Hooft Geuse-Vespcr Vondel. Vcitroostinge aan Gee- raerdt Vossius Vondel. ScheepspraetHuygcns. Kinderkruistocht... M. Nyhoff l daten... >AUZE. en uit. FAUST in jren van Adama ma. ieidingen zullen egeven worden irecteur van On- voordracht wen- e wonen kunnen ilaatsbewijzen be- i stadhuize op Donderdag en 21 en 22 April a.s. cn 8 uur 's avonds |ing van den toe ten bedrage van en telefoon. Gelegen aan vuur water. Benedenverdieping di rect, bovenverdieping spoedig tc aanvaarde^. Uit de hand te koop. Brieven onder no. 1699 bur. Amersf. Dagblad. WEET O IJ 'V dat dc Sanguinose zulk een voortreffelijk mid- i del is? Voor allen die J 1 zwak en moede zijn; dio lusteloos zijn en zonder energie; die gedurig 2 vermoeid zijn of lijden non pijn in het hoofd. in den rug of dc len- 2 den: die to moe zijn om ai lc cton, of tc z^vak om te slapen, is de SnnQul- J nose cen opwekkend en (4 versterkend middel, waarvan dc uitwerkino J? snel en verrassend is. Wacht U voor namaak! VAN DAM Co. De Riemerstraat 2c/4 Den Haag. Sanguinose kost per fl. 2.—: F. fl. 11.—; 12 fl. 21.—. Verkrijgbaar bij Apothe kers on Drogisten. O

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1