I DE EEMLANDER" nik dei innnuisi z LAr™ BUITENLAND. 15.50-16.75 FEUILLETON. Langs den qrooten weg. te C. SMITSKAMP TUINARCHITECT - ZEIST 5.90 19e Jaargang No. 247 luiwiiisnus Z p* pot* f 3 p« weck teet vctItkcrin* ttgtQ ongelukken) 0.17» afzonderlijke nummer» f OOJ. ABiS DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHO.-F. ARNHLMSCHE^ÓORTWAL TEL. INT 613. Donderdag 21 April 1921 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dicnsiaaubic* dingen en Licrdadighcids-advcitenticn voor de helft tier prijs. Voor handel cu bedrijf bestaan zeer voordceiigc hcpalineen voor het ad verteeren. Iücne circulaire, bevattende dc voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden fei Kg 1 I I yiteschhouwer en lamme Meubileeringen. HOF 16 TEL. 618. AMERSFOORT Meer dan 50 complete ameublementen staan op onze monsterkamers aan de Papenhofstede ter bezichtiging gereed. Boishoudonderwijs aan meisjes üoven de 12 jaar. Het is nu de tijd, aan de Industrie- en Huishoudschool, dat de leerlingen, die de lagere school hebben verlaten, zich of doen inschrijven voor de z. g. voorbereiden, de klasse, die voert tot de opleiding cos- tuumnaaien, ol voor de opleidingsklasse voor dienstbode. Voor de eerst genoemde opleiding stroo- imen de leerlingen toe; zooveel zelfs, dat misschien niet alle geplaatst kunnen won den en .een vergelijkend examentje noodig zal zijn om alleen de beste te kunnen toela ten- En de tweede opleiding? De opleiding tot dienstbode? Hier komen bijna geen aanvra gen voor in. Waar blijven dan de meisjes, die zich eertijds in zoo groot aantal voor deze op leiding aanmeldend? Enkele, die lust hebben 'jn studie en waarvan de betere economische omstandigheden der ouders dit mogelijk na Ven, kiezen de opleiding tot onderwijzeres of gaan zich bekwamen voor kantoorwerk. Dit is natuurlijk zeer toe te juichen. Het is heerlijk, dat men zich een beroep kan kie zen, dat strookt met aanleg en ontwikkeling A1 s deze categorie van meisjes dan maar bedenkt, of liever als de ouders het maar doen, dat ook de meeste van deze meisjes eenmaal tot de taak van huisvrouw zullen geroepen worden en dat 't noodig is, dat zij tenminste eernge kennis van dit vak op doen. Hiervoor bestaat aan de Huishoud school gelegenheid door het volgen van korte cursussen in verstellen, naaien, koken behandeling der wasch, enz. Andere komen in de reeds genoemde voorbereidende klasse om zich te bekwa- Telef. interl. 158. Hit eenlge ndeslru dal hot rosultaat van UwBcheppin? bovon verwachting zolfs hooft voldaan dat oon ieder, dio t.ol ziel. verrukt ia over don haaien aanblik on liuldo brengt aan den ontwerpor G. P. v. T. zoor tevreden te zijn over den keurigen en smaakvollen aanleg ran --on creel gedeelte van mijn buitenplaats te 's Graveland J. B en deel U luorMj mede dat ik bij zonder tevreden ben over don mouwen aanleg van mjjn tuin. Wed. H. J. W.-DE K men voor het vak van naaister. Ook dit ;s goed, wanneer tenminste de aanleg voor dit vak aanwezig is. Heel dikwijls is het mij echter gebleken, dat de meisjes, na deze klassen te hebben doorloopen, toch dienst bode of hulp in de huishouding worden en dan natuurlijk zonder voldoende vakkennis. De leerlingen van dezen cursus ontvangen wel eenig huishoudonderwijs, maar veel kan dit uit den aard der zaak niet zijn, daar dan het leerplan overvoerd zou worden en toch het naaien hoofdzaak moet blijven. Nu rest nog het groote aantal, dat geen aanleg heelt voor studie, noch geschikt is voor naaister. Waar komen deze terecht Veelal op fabrieken, als loopmeisje in win kels of dergelijke betrekkingen. Aid ftnancieele omstandigheden dit nood zakelijk maken, is er niet veel van te zeg gen en moet men door het volgen van korte cursussen trachten zich tenminste eenige huishoudelijke kennis aan te brengen. Maar waar deze noodzakelijkheid niet be staat, is het dan niet veel beter de meisjes eene opleiding te geven, die toch over het algemeen meer met haren aanleg strookt, waar zij later een ruim salaris mede kunnen verdienen, en waar zij, en dit is zeker niet gering te achten, zoo in alle opzichten wor den voorbereid voor hare toekomstige taak, die van vrouw en moeder. Deze opleiding leert de meisjes flink verstellen, stoppen, mazen, naaien van eenvoudige onder- en bovenkleeding. Zij worden onderwezen in allerlei werkzaamheden noodig om huis en huisraad netjes te onderhouden, zooats poetsen, schuren, kamers aan kant 'maken, dekken en dienen verder in de behande ling der wasch en in de bereiding van een voudige en fijnere gevechten. De opleiding zou niet volledig zijn, zon der de leerlingen eenig inzicht te geven in voedingsleer, gezondheidsleer, kinderver zorging en huishoudelijk boekhouden. Ook worden nog een paar uur per week besteed aan voortgezet lager onderwijs. Toegerust met deze kennis zal het de leer lingen na het verkrijgen van het diploma niet moeilijk vallen eene goed gesalarieer de betrekking te krijgen als dienstbode of huip in de huishouding. En benutten zij de verkregen kennis niet op deze wijze, wat nood I Zal het geleerde ook niet te pas komen in eigen gezin Men is nog lang niet genoeg doordron gen van het feit, dat ook het huisvrouw-zijn een vak is, en een vak, dat, mits goed be oefend, zoo ontzaggelijk veel zal kunnen- medewerken tot het vormen van een betere en gelukkiger maatschappij. In het gezin berust de welvaart van een volk. En nu vraag ik mij af, waarom melden zoo weinig meisjes zich voor deze opleiding aan De kosten behoeven geen bezwaar te ziin, deze bedragen slechts 25 cent pr week. De lessen worden 's middags en 's avonds (ven 6—8 uur) gegeven, zoodat er gelegenheid bestaat 's morgens thuis te helpen of zoo noodig (natuurlijk liever niet) in de mor genuren betaald werk te kunnen verrichten. Schrikt de naam van „opleiding voor dienstbode" af? Welnu, gaarne verander ik deze in opleiding voor hulp in de huishou ding." Kom, laten vele ouders, die deze rege len lezen, eens overleggen en besluiten, dat toch jammer zou zijn, hunne meisjes niet van deze hoogstnuttige opleiding te la ten proliteeren. Laten de aanvragen zóó toestroomen, dat we! haast de ruimte te klein zal blijken om alle leerlingen te plaat sen. Dan zal de Huishoudschool steeds meer aan haar doel beantwoorden het aanbren gen van huishoudelijke kennis als middel om eene goede positie in de maatscha te veroveren, maar bovenal als één der op lossingen voor verbetering ven sociale toe standen. J. TEN BOSCH, Directrice der Industrie- en Huishoudschool. Politiek Overzicht. In antwoord op de nieuwe voorstellen der Engelsche mijneigenaars, is van de zij:1e der mijnwerkersfederatie opgemerkt, dat deze voorstellen vaag zijn en zonder be- teekenisdoor den bond wordt dan ook de eisch herhaald, dat een nationale loonraad wordt ingesteld en een nationale heffing plaats heeft op de steenkplenproductie. En ook volgens een Rcuter-bericht is de stem ming in verschillende gebieden er een be wijs voor, dat het meerendeel der mijnwer kers besloten is den eisch inzalte een na tionale loonregeling te "handhavt... Het vooruitzicht op de vergadering, die Vrijdag door mijnwerkersgedelegeerden wordt ge houden ter beraadslaging over het hervatten der besprekingen met de patroons, wordt den ook niet als rooskleurig beschouwd. Een bericht over de voorstellen der mijn- bezitters licht omtrent hun aard uitvoeriger in. Zij zouden n.I. neerkomen op het volgen de 1. Een nationale loonraad wordt ingesteld ter behandeling van de beginselen, die voor heel het land van toepassing zijn. 2. Deze nationale principes zullen worden toegepast bij 't vaststellen der loonen in elk district op den grondslag der finan- cieele uitkomsten van elk district. 3. De termijnen voor 't nagaan der uit komsten in de verschillende di-'-'-ten die nen nationaal te worden geregeld. oorspronkelijke voorstel der mijnde,,, naars, waarin *vier beginselen waren vervat 1. De loonen moeten worden bepaald overeenkomstig de nationale draagkracht der nijverheid. 2. Er moet een gegarandeerd standaard- loon worden ingesteld alsmede een even-, tueele standaardwinst voor de mijnbezitters. 3. Blijft daarna nog iets over, dan moet dit in een overeen te komen verhouding tusschen eigenaars en mijnwerkers worden verdeeld. 4. De cijfers, ter bescherming der mijn- werkersbelangen, moeten gemeenst ha - lijk worden nagegaan. Williams concludeert, dat slechts dit op 't oogenblik tegen 't plan zou kunn n wor den ingebracht, dat een kleine minderheid der arbeiders lager '-men uitbetaald zou krijgen. Dit vindt hii geen reden om een anders goed plan te laten schieten, temeer niet, daar de eigenaars zich bereid hebben verklaard tegemoet te komen aan de wen- schen van die arbeiders, wier loon al te zeer verlaagd zou worden. Berichten. Dusscldorp, 20 April. (W. B.) Tot vanochtend 9 uur hadden de nieuwe douane- maatregelen geen bizöndere stoornis in he^ personenverkeer veroorzaakt, daar de Fran- sche ambtenaren, belast met bet toezicht, de treinen na tien minuten lieten vertrekken, onverschillig of de douanebeambten met hun onderzoek klaar waren of niet. In het goede renverkeer is reeds een vertraging ontstaan. P a r ij s 2 O A p r i 1. (Havas). De Echo de Paris meldt, dat in een blief, die Briand aan Lloyd George heeft gericht, nog eens on derstreept werd, dat de Fransche regeering en het parlement meenen, dat .nu het uur gekomen is om een eind te maken aan .Suède HOSDEftï Kousen g>r2mn ïoSJa in zw.irt on bruin. i.ZB Frotté-Rskksn Prima kwaliteit MAISQN „L'IIIDIIELLE" W, VAN ROSSUM. M tANGESTRAAT AMERSFOORT. 4. Een punt zal worden bepaald voor heel het land, waar benedep de loonen niet auto matisch mogen worden gereduceerd. Reke ning zal worden gehouden met de grond- loonen, die thans in elke mijn worden uit betaald met de percentages (of de equiva lenten hiervan in <le districten, waar de per centages in een nieuw standaardloon zijn opgenomen), die in Juli 1914 werden be taald, met inbegrip van elke verhooging, die de grondloonen van Juli 1914 hebben ondergaan en de percentages, waarmee 't stukwerk-loon is verhoogd, toen de werktijd van acht tot zeven uur werd ingekrompen. 5- Boven deze tarieven zullen de mijn werkers als loon ontvangen het surplus aan inkomsten, waarover tijdens het tegenwoor dige abnormale tijdsbestek kan worden be schikt. 6. In elk district zullen de arbeidersverte genwoordigers er zich van kunnen verge wissen, dat het district al het loon, waartoe het bij machte is, bereid is te betelen. 7. Er zal worden gepraat met de arbei dersvertegenwoordigers over de loonen der Werklieden, die geringer loon ontvangen. 8. Met de arbeiders za'l worden vastge steld, hoe in den vervolge voor 't geheele land loonen en winsten zich zullen verhou den. 9. Accountants van de arbeiders en ac countants van de patroons zullen gemeen schappelijk de boeken der mijnbel'iters na gaan om alle feiten en cijfers, die vereischt worden voor 't regelen der loonen, vast te stellen. In de Times herinnert Evan Williams, die secretaris is van den patroonsbond, aan hel Duitsohland's uitvluchten en dat de schade vergoedingen nu gerealiseerd dienen te wor den. Het blad voegt er aan toe, dat de Op perste Raad de Duitsche voorstellen niet zal behoeven te onderzoeken, voordat hij een beslissing moet nemen, omdat op 1 Mei Duitsch'land niet zal hebben voldaan aan de verplichtingen, die het op zich genomen heeft vóór dien datum te vervullen. P a r ij s, 2 O A p r j 1. (N. T. A. Draad loos). De Temps meent te weten, dat de Commissie van Herstel op he£ punt staat het onderzoek te voltooien naar de verschil lende catögoriën van schadevergoeding, met betrekking tot den grondslag en de normen, die bij de uifckeering in aanmerking komen. Heden zou zij zioh bezig houden met <ie schadevergoeding van de mijnien en spoorwegen; er rest haar nog de maritieme schade te behandelen, alsmede de vergoe ding aan de mogendheden buiten Frankrijk, Groot-Britannic en Italië. Nadat alle normen zullen zijn vastgesteld en deze op de dooi de geallieerde staten ingediende schade zullen zijn toegepast, za'l zij de moeilijke en ingewikkelde kwestie van de c-onve-rsie .m goud behandelen. P a r ii s, 2 0 April. (H.-R.). Bij de de batten in de Fransche Kamer over de be- grooting en over de uitgaven, die ingevol ge het vredesverdrag teruggevorderd kun nen worden, verklaarde Doumer, dat de re- géerirvg het als haar meest dringende taak beschouwt, zich de noodige middelen te verschaffen om de in de verwoeste streken aangerichte schade te kunnen vergoeden. In 1920 kwam een bedrag van 12 milliard op de begrooting voor, waarvan 7 milliartf' werd uitgegevendit jaar komt 7.6 milliard op de begrooting voor. Met inbegrip van de pensioenen, aldus Doumer, moeten wij eon bedrag van 50 milliard op de begroo ting opnemen en Frankrijk heeft voor scha* devergoedingen reeds 28 milliard voon Duitschland betaald. Dat kan zoo niet blijven, de schatkist k.uy niet langer een dergelijke last dragen. Hot is trouwens in strijd met elk zedelijk be grip, dat het overwinnende Frankrijk zoir moeien betalen, waartoe ziin aanvaller werd verplicht, terwijl deze aanvaller, die niets, behoeft te herstellen, zijn begrooting iivj evenwicht kan brengen. Om onze verwoes te streken te kunnen herstellen, moe# Duitschland zijn verplichtingen nakomen.,' Daar zullen wij met alle energie, waarover wit beschikken, naar streven. Pa rij s, 20 April. (N. T. A. Draad-*' loos). Loucheur heeft Dinsdag in de Kameij met nauwkeurige cijfers geantwoord op da betichting, die de Duitschers zich niet helx ben ontzien in Amerika te vorsmeiden om* ti ent het werk van het herstel der streken* die zij hebben verwoest. Louch°ur herinner- do er aan, dat van de 4.7 millioen men-* s schen, die voor den oorlog in de verwoest© gebieder, woonden, 4.1 millioen zijn terug gekeerd! en dat meer dan 1.1 millioen nog in houten borakken woont. Zeshonderddui-- zend huizen werden verwoest, waarvan 300.000 voor do helft en 300.000 voor. drie vierden. iv4At-Set herstel van 250.000 dezer huizen <^n begin gemaakt. Wat betreft de steenkoolmijnen waren do vernielingen ontzettend 140 mijnschach ten werden geheel verwoest, terwijl 2800 K.M. mijngangen moeten worden hersteld en 110 millioen kubieke meters waler uil- gepompt. Bovendien moeten 1200 K.M. spoorweg en een motorische kracht van 380.000 P.K. worden hersteld. R ij s s e 1, 2 0 A p r i 1. (N. T. A. Draad loos). Het leegpompen der mijnen bij Au- zin, hetgeen groote moeilijkheden oplever- de in verbond met de diepte, is thans be ëindigd. Pa r ij s, 2 0 A.p r i I. (N. T. A. Draad loos). De commissie van herstel heeft nog geen antwoord van de Duitsche regeering ontvangen op haar eisch inzake de over brenging van de goudreserve der Deutsche! Reichsbank naar het bezette gebied. Da termijn, binnen welken geantwoord moet worden, loopt Vrijdagavond of. Berlijn, 20 April. (W. B.) In den Pruisrschen Landdag werd, onder levendige belangstelling, door den voorzitter eenl schrijven voorgelezen va-n den minister president StegerwaW, die, daar hij vernomen had dat een deel van hel Huis bij zijn ver kiezing van valsche veronderstellingen was uitgegaan, <je opdracht tot vorming van eert ministerie weer in handen van den Landdag legde. Wolff verneemt van goocl-ingelichtai zijde, dat de aangelegenheid slechts een' ■fojmeele beteekenis beeft, daar de meerder heid van het Huis van plan is Stegerwaild opnieuw te kiezen. B er 1 ijn, 2 0 April. (W. B.) Naar men! verneemt «heeft de Pruisische minister vani financiën bij het kabinet een voorstef inge diend om het vergelijk nvet de Ilohenzol- lerns over -de vermogensregeling op te hef fen, daair Frederik Leopold van Pruisen te gen den Pruisischen staat een actie heeft ingediend tot erkenning van zijn ëfrgon- donnsrecht op de heerlijkheden Filatow enl Krozam'ke, die een integreerend deel van do overeenkomst uitmaken. Het nieuwe Pruisi sche kabinet zal over dit voorstel hebben te beslissen. In den loop van dc maand Maart 1917, kort nadat ook de Ver. St. aan den oorlog Een hatelijk woord kan werken als een speldeprik in de longen. i ui i -.i. Naar het Engels oh van JEFFERY FARNOL. 84 „Werkelijk," zei ik, „werkelijk u schat den dienst, dien ik u bewees, te hoog!" „U heeft uw leven voor mij op het spél gezel, mijnheer," zei ze met schitterende «oogen, „en zou ik u daarvoor geen dank* baarheid verschuldigd zijn? En daarom ik dank u met mijn gansche 'hart 1" Met «een snelle impulsieve beweging strekte zij haar hand naar mij* uit. Een kort oogenblik .aarzelde ik, toen greep ik de «hand en trok haar naar mij toe. Maar, terwijl ik mij over haar heen bukte, verweerde zij zioh wanho pig haar losgeraakte haren streken langs ■mijn oogen en lippen en maakten mij blind ien dol; mijn hoecli viel af en plotseling hiëld haar tegenstand op. „Sir Maurice Vibart I" hijgde ze, en ik zag «een uitdrukking van hopelooze ontzetting in haar oogen. Maar tegelijkertijd grinnikte de demon in mijn oor „Komaan, Peter Vibart, doe de reputatie (van je neef nu alle eer aan «wie zal ooit weten, dat jij het bent geweest?" Mijn ar* mem omklemden haar vaster en vaster .toen opeens liet ik haar los -en mij omkee- Hend. sloe# ik met mijn gebalde vuist tegen een boom. Daarna bukte ik en greep mijn hoed en doornen stok. „Mejuffrouw," zei ik, den blik op mijiT bloedende knokels gevestigd, „ik ben die Maurice Vibart niet. Het schijnt mijn nood lot te zijn, overal waar ik kom voor hem te worden aangezien. Mijn naam is Peter, zonder meer, en ik ben uw alleronderdanig- ste dienaar-" Terwijl ik dit alles zei, scheen mij opeens de demon niet meer de vriende lijke, prettige metgezel van daareven, maar weer zichzelf gelijk geworden, horens, hoef en staart ja, werkelijk, hij scheen mij dui zend maal afsdhuwelijker en afstootender dan tevoren, nu hij in wanhopige en dolle woede tegen mij 'begon te razen. Ik zag hem met een glimlach aam en keerde hem den rug toe. „Kom," zei ik, het bevende meisje de hand reikend, „laten wij maken, dat wij uit dit ellendige bosch vandaan komen." Een oogenblik aarzelde zij terwijl zij mij van on der haar wimpers onderzoekend aanzag; toen strekte zij haar 'hand uit en legde ze in de mijne. Em terwijl wij aldus verder gin gen, wist ik, dat de demon zich op den grond had geworpen, en in dolle razernij en te leurstelling «het gras uit den grond rukte. „Het is vreemd," zei ik, nadat wij een eind weegs gegaan waren, „zeer vreemd, dat u de gelijkenis eerst hier in dit bosch heeft ont- dëkt, terwijl u mijn gelaat toch duidelijk ge noeg in de herberg heeft gezien." „Neenwant ik héb u ternauwernood aan gekeken." „En nu, als gij dit wel doet, lijk ik dan werkelijk zooveel op die Maurice?" „Nu niet," antwoordde zij, het hoofd schud dend. „Want ofschoon gij van zijn grootte zijt, en uw gelaatstrekken zeer veel op de zijne gelijken, is todh de uitdrukking ver schillend. Alleen een oogenblik geleden toen uw hoed afviel „Ja?" zei ik. „Die uitdrukking van uw gelaat was.. „Demonisch „Ja," antwoordde zij. „Hmf" zei ik. Toen vervolgden wij onzen weg weer, en hielden niet stil vóór wij den Demon en het donkere bosch achter ons hadden gelaten. Toen zag ik van de reine schoonheid der aarde op naar de schoonheid van «haar, die naast mij stond, en ik zag hoe haar blik rust- Jangsns RIS19ÏÏËS VOGrnand0n ra ai i l— bij: J. GRF" te op de bloedige knokels van mijn rech terhand. Toen tmijn oogen de hare ontmoet ten, wendde zij den ibLik af en een blos steeg naar haar wangen; en ofschoon zij natuur lijk dem Demon niet heeft kunnen zien, ge loof ik toch dat zij alles had begrepen. HOOFDSTUK XXI. Eind van den dag; de gelief den ontmoeten elkaar. Terwijl de maan snel onderging achter de boomtoppen links van ons, kwarmen wij aan een weg, of liever een wagenspoor, dat slingerend den heuvel opliep. Zacht en ver- verwijderd klonken de langzame drie# slagen van een kerkklok; liefelijk em plechtig kwa men de meialen klanken uit de verte tot ons. „Wat is dal voor een klok?" vroeg ik. „De kerk van Cranbrook." „Is het vc-r naar Cranbrook?" „Langs dezen weg eer* mijl, langs den Straatweg twee f' „U schijnt met deze streken zeer goed be kend te zijn," zei ik. „Ik heb hier mijn geheele leven gewoond daar gincls liggen de bosschen van Cam- boume „De bosschen van Cambournezei ik. „Een deel van de bezittingen van Selion," ging ze voort; „het dlorp Cambourne lig^l rechts ervan, ginds." „Lady Sophia Sefton van Cambourne!" zei ik peinzend. „Mijn 'beste vriendin," knikte mijn gezel- lin. „Ze zeggen, dal ze heel mooi is," zei ik- „Dan spreken ze waarheid, mijnheer. „Ik heb hadr hooren beschrijven nis een 'perzik, een godin en een pruim; l) welke benaming dunkt u de meest juiste?" Mijn tochigenoote wierp me een ondeugenden, schuinsohen blik toe, en ik zag naast de golving van haar lippen een kuiltje verschij nen en weer verdwijnen. „Natuurlijk godin," zei ze„perziken heb ban, zulke ruwe schillen en pruimen ziin al tijd zoo kleverig."«t „En godinnen," ging ik voort, „waren best op den Olympus, maar irt onzen nuohteren tijd van\feiten, zijn ze, jammer genoeg, niet Het Engelsche woord plum beteekent, behalve pruim, ook „groot fortuin." Wij zondek bier dlis zer'gen „goudvischje." meer op haar plaats. Ik voor mij ,;Hebi u deze godin in kwestie wel een® gezien vroeg mijn reisgezellin. „Nooit." „Wacht dan, tot u haar gezien heb* I" De maan was onder gegaan, maar die zo- merhémel was ook nu nog wondêriioht, eni ik meende 'het eerste zwakke morgengloven in 'het Oosten te kunnen ontdekken. Nadat we een eind weegs zwijgend hadden afge legd, bogon mijn metgezellin plotseling tef spreken, doch zonder naar mij te kijken. „U hebt nog niet eens gevraagd, wie ik ben," zei ze, Pijna verwijtend naar het mij scheen, „nodh hoe ik op zulk een plaats op-< gesloten kwam met zulk een man." „Wat dat betreft," antwoordde ik, „fnijm stelregel is onaangename onderwerpen te vermijden als ik kan, en nooit vragen te doen, die moeilijk te beantwoorden zijn „Ik zou niet d^minste moeite hebben bei de vragen te bwhtwoorden," zei ze. „Daarbij, ging ik voort, „gaat mij de zaoli eigenlijk niet aan." „OI" zei ze, terwijl ze zich van mij cfa wendde; en daarna, zeer langzaam: „Neenj* diat geloof ik ook." „Neen, zeker nietl" zei ik; „hoe zou da# ook kunnen?" „Ja, hoe oök?" zei ze, mij van terzijde aanziend. Toen zag ik met verbazing dat zd boos was. „En todh," ging ik voort, na een oogen-» blik zwijgen, „geloof ik, dat ik beide vragen had kunnen beantwoorden zoodra ik u ia* in uw cel." (Wordt vervolgd)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1