füOMiEMENISPBUS DE EEMLANDER" PRIJS DER MKIIEIIIEI BUITENLAND. frolté-RoMen I5JÖ-1675 MAISON „L'HIROHBELLE" "feuTlletonT Langs den nrooten weg. Idngens RIJGBOTTIHES J. GHiOiï, 28. Berichten, Suède HOEDEN 5.90 Kousen 1.25 AMERSFOORT. 19e Jaargang No. 248 pet 3 maanden voor Amen» iooct t 2.10, kiem üanc» ^cr pott 1 3—, prr week «act Tertektrin* Jgcn ongelukken) f 0.17», »faond«lijke nummers OJW. AMERSFOOHTSGH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER i J. VALKHOFF. BUREAU: ARNH6MSCHE POORTWV. TEL. INT 513. Vrijdag 22 April 1921 bewijsnummer, elke rcscl meer 0.25, dienstaanbe* dingen en Lictdadighcids-adveitcntiën voor de helft eer prijs Voor handel en bedrijf bestaan teer voordcclige bcpalineen voor het advcrtccren. Kcne citculairc, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden- F" Politiek Overzicht briand ral morgenmiddag Jn Engeland aan komen, vergerekd door BertheJot en Poch, en ech naar Lympne (bij Hythe) begeven, waar j ndlen worden ontvangen door Lloyd Ge- brge, Curron en sir Henry Wilson. De pre mier» zullen tot Maandag confereeren. Naar wij gisteren reeds meldden en thans her haald word», zal Briand volledige voorstel len der Fransche militah-e en economische experts medebrengen, die betrekking heb ben op de bezetting van 't Ru'nrgebied, wan neer Duitschland zich weigerachtig mocht betoonen zich te houden aan de clausules van vredesverdrag. Voorts zal op uitnoo- diging van de Engelsohe vegeering Jaspar, de Belgische minister van buitenlandsche zaken, naar Londen gaan om een onderhoud ie hebben met Curzon en Lloyd George. Bo vendien werden Woensdag de Italiaansche en Belgische gezant geïnviteerd op het En- gelsche departement van buitenlandsche za ken te verschijnen volgens de Daily Tele graph geschiedde dh met het doel hun re- geeringen voortdurend op de hoogte te hou den ven de besprekingen, die te Lympne zullen plaais hebben en die, naar verluidt, een volstrekt particulier karakter zullen dragen. Alleen de Fransche en Engelsche premier nemen er aan deel, ieder vergezeld door slechts één medewerker. In gezagheb bende kringen wordt echter verklaard, dat er geen sprake van kan zijn, dat de Ver. St. op de bijeenkofhst te Lympne worden ver tegenwoordigd. Men ziet dus, dat opnieuw voorbereidse len worden getrotfen om Duitschland tot rede te brengen en er hoeft niet aan te wor den getwijfeld, of nieuwe sancties zullen onmiddellijk worden toegepast, wonneer Duitsohland dezelfde houding aanneemt als op de jongste Londensche conferentie. Ondertusschen heeft de Duitsche regee- ring een zeer origineelen stap gedaan, daar zij, door tusschenkomst van den Amerikaan- schen zaakgelastigde te Berlijn, aan presi dent Harding een nota heelt gezonden, waarin de rijkskanselier Fehrenbach en de minister van buitenlandsohe zaken dr. Si mons, uit naam der rijksregeering en van t Duitsche volk tot den Amerikaanscben president, ondanks het feit, dat formeel de oorlogstoestand nog bestaat, het verzoek richtten inzake de kwestie der schadeloos stelling bemiddelend te willen optreden teneinde het bedrag vast te stellen, dal Duitschland can de geallieerden is veischul- digd. Met klem wordt in 't bewuste stuk erop aangedrongen, dat Harding zijn best doet van de geallieerden gedaan te krijgen, dat het vraagstuk der schadeloosstelling op de voorgestelde wijze wordt geregeld. Het merkwaardigste van 't document is. dot de Duitsche regeering zonder eenigerlei beper king en zonder eenig voorbehoud bereid is en van olan den geallieerden zoodaniv be drag te betalen, als den president der Ver. St. na een diepgaand onderzoek rechtvaar dig en billijk voorkomt Hoe de uitspraak ook mag luiden, de Duitsche re^eering neemt uitdrukkelijk op z-eh ze in alle dé tails rut te voeren, zoowel naar de letter als den geest. Dien doordrongen van de innerlirke recht vaardigheid van dit verzoek,-eldus bet docu ment, en in oprechtheid, waaraan niet valt te twijfelen, richt het Duitsche volk door mid del van zijn grondwettige re^eering zijp verzoek tot den president der Ver. St.het koeste-t vo! vertrouwen de hoop, dat verzoek zal worden vp-voord, opdat naar recht en billijkheid een delinitieve beslissing worde genomen, die tegemoet zal komen aan de diepgevoelde verlangens van alle volken, teneinde de niet te noemen gevol gen der dreigende dwangmatregelen af te wanden en den wereldvrede te verzekeren. M. a. w. Duitschland constateert hierin ■tusschen de regels door, dat de geallieerden tegenover Duitschland steeds onrechtvaardig rijm geweest en dat -het de cenige hoop ves tigt op de billijke bemiddeling van Amerika. Maer Briand heeft met alle beslistheid on langs gezegd, in andere woorden, dat de ge allieerden zelf het varkentje wenschen te wasschen en alle bemiddeling, van welke zijde die ook mocht komen, van de hand zuilen wijzen. Het is nu de vraag, of de En tente haar houding, ondanks haar vaste be slistheid, zal herzien en voorts, of de Ame- rikaansohe president op 't Duitsche verzoek zal ingaan. Vandaag zal de aangekondigde mijnwer kersconferentie plaats hebben om den toe stand met betrekking tot 't mijnwerkersge- schil te bespreken. De Engelsche persbu- reaux mélden, dat uit de rapporten der ver schillende mijndistricten blijkt, dat de ar beiders nog steeds stevig vasthouden aan 't beginsel van een nationalen loonraad en een nationalen loonpot. De onverzoenlijke houding is dus nog steeds een feit. Lloyd George heeft ondertussohen te kennen ge geven, dat hij een nadere conferentie met de mijnwerkersvertegenwoordigers zou toe juichen en het werd niet onmogelijk geacht, dat gisteravond stappen zouden worden ge daan, opdat opnieuw vertegenwoordigers van mijnwerkers, patroons en regeering zou den kunnen confereeren om de opvattingen der drie partijen nader uiteen te zetten en er over van gedachten te wisselen. Op een dergelijke conferentie zou, naar verluidt, de regeering bekend maken, in welke mate zij genegen is de steenkolennijverheid tijdeliik te steunen. Zoowel regeering als nubliek huldigen de opvatting, dat het conflict na der dient te worden besproken. Deze mee ning komt ook in de kranten tot uitine, die er op aandringen, dat de argumenten van alle partijen zullen worden overwo -n en de verschillende voorstellen eedétrilleerd zullen worden nagegaan, oodat spoedig een oplossing naderbij kan worden gebracht. Brussel, 2 1 April. (B. T. A.). Het secretariaat van den bond van vereenigin- gen voor den Volkenbond is bijeengekomen onder voorzitterschap van Ador. Het heeft de vijfde voltallige vergadering bepaald .op 8 Juni te Genève. Op de agenda van de volgende conferentie zal o.m. staan de amendementen op het Volkenbondsverdrag, de beperking der bewapening, de economi sche blokkade, de rechten der minderheden, de gelijkheid der rassen, de kwestie van de mandalen, alsmede de propaganda ter ver spreiding van het werk van den Volken bond. Het mandaat van den secretaris-ge neraal is verlengd tot de volgende alge- meene vergadering. Wiesbaden. 21 A p r i 1. (V. D.) Het Amerikaonsche bruggenhoofd Coblenz is door Fransche soldaten overgenomen, daar Amerika met betrekking tot de tolheffing een passieve houding aanneemt. D u s s e 1 d o r p 2 1 April. (W. B.) Naar de Düsseldorfer Nachrichten meldt, heeft de Fransche douane-commissie last gegeven terstond met het visiteeren van pa^^^'ers- treLnen en op die groote wegen öp te hou den. Alleen het douaneonderzoek voor goe derentreinen Hiift Thandh^nM. K e u 1 e n, 2 I April. (W. B.). Volgens een mededeeling van de spoorwegdirectie aan een vertegenwoordiger van de Köln. Ztg. bestaat het verschil tusschen de Bel gische en Engelsche tolgrens hierin, dat in de eerste de controle van het goederen-ex- portverkeer reeds is ingevoerd, terwijl bij de tweede de tolgrens nog in voorbereiding is. Naar aanleiding van de technische moei lijkheden is men van ooidcal dat de con trole in deze laatste zöne voorloopig nog wel niet zal worden ingesteld. Het perso nenverkeer is zoowel in de Engelsche als in de Belgische zöne nog volkomen onge stoord. De nachtsmeltrein Keulen—Ham burg was de eerste trein uit de streek van Dusseldorf, die is gecontroleerd. Er bevon den zich evenwel geen goederen in den trein, waarvoor rechten betaald moesten worden. Hedenmorgen lijkt het station wel een goederenpakhuis. Het is te betwijfelen, of onder zulke omstandigheden op den duin- een gergeld verkeer mogelijk rnl zijn. In deskundige kringen gelooft men, dat het station spoedig volgepropt zal zijn. Londen, 21 April. (N. T. A. Draad loos uit Horsea). Naar aanleiding van in het Hoogerhuis gestelde vragen deelde lord Peel mede, dat de geallieerden nog geen overeenkomst hadden getroffen voor de ver- deelin'g van het geld, dat Brifsche impor teurs betaalden krachtens de wet tot hot verkrijgen van de Duitsche schadevergoe dingen, maar dat deze kwestie op de eerst volgende conferentie zou worden besproken. B e r 1 ij n, 2 1 April. (W. B.) Volgens een bericht uit Stuttgart aan de Voss. Ztg. doet de uitwerking van de aanstaande dwang maatregelen zich nu reeds gevoelen in de Wurtenburgsche industrie door de inkrim ping der werkzaamheden en het ontslaan van arbeiders. De firma Bosch te Stuttgart heeft 690 werklieden gedaan gegeven en verscheidene andere groote firma's hebben hun bedrijf geheel gesloten. delsorr anisatie te prefereeren is boven de oppervlakkige en onzekere methodes der tegenwoordige Britsche firma's. Dc Engel sche beriohtgever geeft toe, dat sinds de Duitsche handelsfirma's zijn opgedoekt, aan de ontsluiting van Kameroen weinig is ge- do an. B c r 1 ij n, 2 0 April. (N. T. A. Draad loos). Terwijl de totale uitvoer der Ver. St. afnam, is volgens Amerikaanse he en Engel sche beiekeningen de uitvoer naar Duitsch land aanmerkelijk toegenomen. Hij wordt voor 30 Juni '21, het einde van 't begroo tin;rs}aar, op 400 millioen dollar tegen 311 millroen in 1920 en 93 millioen in 1919 geraamd. In Maart betrok Duitschland uit Amerika 100.000 balen katoen, terwijl 40.000 balen van Engeland werden betrok ken. B e r 1 ij n, 21 April. (W. B.) Naar de Taglicbe Rundschau meldt, heeft de opstand in Middem-Duitschland aan de communisti sche paTtij in die streek veel afbreuk gedaan Een van haar voornaamste kranten, de Mansfeldische Volkszeitung, heeft opgehou den te verschijnen. Ook het communistische blad Der Klassenkampf te Halle is de laatste drie weken niet meer verschenen. B e r 1 ij n, 2 1 A p r 11. (W. B.). Der Deut. sche, het nieuwe blad der christelijke vak- vereen igingen, bevat een OTtikel van Ste- gerwald, den Pruisischen minister-presi- waarin hij opkomt tegen de beweringen van sociaal-democratische zijde, dat het gedoe van den laats'ten tijd" de strekking heafl ge had de sociaal-democraten uit het Pruisi- prlnm voile in zwart, en bruin. Prima kwaliteit W. VAN ROSSUM. 44 LANG E8TRAAT Parijs, 2 0 April. (H. R.) De Senaat heelt met algemeene stemmen het wetsont werp aangenomen, hetwelk machtigt tot het. betalen aan de schatkist van een deel van de waarde der in Frankrijk ingevoerde Duitsche goederen. Doumer verklaarde, dat het hier een tegen Duitschland- genomen sanctie betreft, terwijl er nog andere ge wichtiger sancties ongetwijfeld noodig zul len zijn. Het is noodig, dat Dmtschland ziet dat de eerste sanctie, die de geallieerden met algemeene stemmen hebben goedge keurd, in haar geheel wordt toegepast. Dit zal het bewijs zijn dat dit met de overige sancties eveneens zal geschieden. Belgrado, 21 A pr i 1. (B. T. A.) De Zuid-Slavisoh-e regeering heeft het aanbod van Duitschland aanvaard om in plaats van 10,000 paarden spoor wegmateiüeel als schadevergoeding te geven. Saarbrücken, 20 April. (W. B.) Van 1 Mei af worden door do Saarlandsche douanekantoren betalingen nog slechts in francs aangenomen. Herleidingen tot mar ken hebben niet plaats. B e r 1 ij n, 2 0 April. (W. B.) Volgens 't Acht Uhr Abend-Watt richtte de Duitsch- nalionaile fractie de volgende interpellatie tot de rijksregeering: Wij vragen den rijks kanselier om uitsluitsel inzake den b' iten- l-andschen toestand en de stappen, die de rijksregeering de laatste weken heeft onder nomen op 't gebied der buitenlandsche staatkunde. B e r 1 ij n, 2 0 April. (N. T. A. Draad loos). Als weerlegging van de onjuiste be weringen ven Entente-zijde, als zou d-e Duit- scher onbekwaam zijn tot koloniseeren, wordt in de Duitsche pers de bekentenis aangehaald v-a-n 't Engelsche blad West- Africa, hetwelk schrijft, dat de inboorlingen van Kameroen de Duitsche handelsfirma's terugwenschten, omdat de Duitsche han- sche kabinet te werken. Stegerwald noemt dit een opzettelijke verdraaiing der waar heid of een afschuwelijke miskenning van een grondwettige instelling. De minister president wijst op de geweldige orisis, die het rfjk doormaakt, hoe het vraagstuk van de schadevergoeding ook moge worden op gelost. Het eenig doel van zijn streven is ge weest zoo spoedig mogelijk een duidelijk program tot stand te brengen, dat op een krachtige parlementaire meerderheid zou kunnen steunen. De noodzakelijke vastheid in de binnen- en buitenlandsche politiek van Duitschland is op andere wijze niet te verkrijgen. Berlijn, 21 April. (W. B.) Naar wij van goedingelichte zijde vernemen, is in plaats van Schiffer, rijksminister „auszer Dienstin 't nieuwe Pruisische ministerie opgenomen de opperburgemeester „auszev Dienst" dr. Dominicus. Na verscheidene weken geduurd té heb ben is de staking van de Wesrt-Duitsche binnenschippers geëindigd, doordat het aan bod van d'e werkgevers is aangenomen. Boedapest, 20 April. (H. K. B.) In de Nat. Verg. vroeg de afgevaardigde B-e~ nickzy, uiterst legitimist, het woord in ver band met de schending van zijn imnvurwteits- rech-t. Hij vertelde, dat 'h-ij in verband met het bezoek van koning Karl naar Steinaman- ger wilde reizen, maar onderweg, tegenge houden werd. Volgens ophelderingen, te Boedapest gegeven, wilden de overheden door dezen maatregel beletten, dat hij te Stemamanger demonstraties en ordeversto ringen zou ensceneeren. Nad-at Beniokzy ook den persoon van den rijksbestuurder in de discussies betrekt en 't leger aanvalt, roept de president hem twee maal tot de orde, waarop Benickzy ver klaart, dat zijn woorden niet gericht zijn tegen 't leger. Minister-president Bethlen pr ui es tecit er tegen, dat de rijksbestuurder in 't debat wordt betrokken en verklaart, dat hij do volle verantwoordelijkheid op zich neemt voor alle schikkingen, die de vroegere ro- geering heeft getroffen in verband met bezoek van den koning. Beuthen, 2 O A p r i I. (Orient). De Mor- genpo9t publiceert een bericht uit Parijs, volgens hetwelk tijdens de liquidatie van do intergeallreerde pl e h is oi et com missie Frank rijk er op zal aandringen uitsluitend vol macht te hebben om de o<rde te handhaven in Opper-Silezië. Engeland en Italic zouden er zich dan toe bepalen een raadgevende stem te bezitten. Brussel, 2 0 April. (B. T. A.) Do Poolsche en Lrtairsche delegaties zijn heden onder voorzitterschap van Hymnns, iiil van den Raad van den Volkenbond, bijeer".;-I-o men. Hymans -heette de gedelegeerden wel kom en wees op het karakter, dat do Raad vc den Volkenbond wil geven nan de on derhandelingen, die onder zijn auspiciën zijn geopend. De voorzitter zal er niet dc rol van arbiter, noch die van bemiddelaar hij spe len. Zijn taak is het onderzoek der twistpun ten te vergemakkelijken en bij de toenade ring der beide landen behuloz'nnm fe zün. Do Raad van den Volkenbond begrijpt de ge voelens en belangen. die nnn beide ziiden onn de kwestie van Wilna zijn verbonden. Hymnns herinnerde aan het glorierijk en smartelijk verleden van Polen, welks weder opstanding door <le gehecle wereld met vreugde werd begroet, en hij gaf uiting aan' de sympathieën, die het streven van het Li- tousohe volk om zijn nationaal leven te orga- niseeren, opwekt. Hij wees op het belang, dat beide v^rtijen hebben om haar betrek* kingen in een geest van vriendschap te re gelen en wees met klem op het algemeen be lang, dat een herstel van den vrede in dit deel van Europa biedt. Daar het hoofd der Poolsche delegatie, prof. Askenaz.y, nog niet was aangekomen, stelde Hymans zich ter beschikking der ge- deJef eerden om met hen in voorloopige be sprekingen de punten vast te stellen, waar over de beraadslagingen zullen lóopen. Dil standpunt verwierf de goedkeuring der bei de delegaties. Er werd overeengekomen dat de volgende zitting in de eerste dagen van Mei zal plaats vinden. De voorzitter verzocht aan weerszijden te trachten elk incident en elke nolemiek, die irriteer end lean werken, te vermijden. Riga, 20 April. (Orient).» Personen, die uit Moskou komon, berichten over oern groote verandering van 't front van 't roode ilegier. Gehee-Ie divisies zijn van de Poolsche •grens (lin-re Narew—P-skow—Minsk wegge nomen om naar Finland, de Oekrai-ne en Siberië te worden getransporteerd. Te Ir- koetsk zouden 60.000 manschappen der beste bolsjewistische troepen zijn samen getrokken. H-et gerucht loopt, dat die voor bereidselen worden getroffen in verband •met een mogelijloen oorlog tusschen Rus land en China eener-, Japan anderzijds. Riga, 20 April. (Orient). -Naar uit Hclsingfors aan Berlingsk-e Tidende wordt gemold, schijnt het hoe langer hoe duidelij ker te worden, dat een conflict bestaat tus schen de sovjetregeering en Finland. Da bolsjewistische overheden beletten Finsc.he burgers maar hun vaderland terug te keeren en nemen represaillemaatregelen tegen hen, die de Pinsche regeering hebben aange spoord de verbinding met Rusland te ver breken. De staking der havenarbeiders te Riga is geëindigd. Er werd bewilligd in- een loonsverhooging van 50 pet. De staking in Malmö duurt nog voorthet verkeer wordt door vrijwilligers onderhouden- Eens in zijn leven waarachtig te heb ben liefgeha-d is moer dan alle dichters die ooit zongen te hebben gelezen. Naar het Engelsch van JEFFERY PARNOL. 35 „Oh 1" zei ze, ditmaal op een toon van verrassing, terwijl haar boosheid geheel ver dwenen wasik zag dat ze glimlachteen weer was ik verbaasd. „Ja knikte ik. „En," zei ze, daar ze bemerkte, dal ik bleef zwijgen, „wie dernkt u, dat ik ben „Naar mijn beste weten bent u Lady He ien Dunstan." De jonge dame stond stil en keek me een oogeniblik aan met wijdgeopen de verbaasde oogen. „Maar mijnheer, vertelt u me nu toch eens, wat ik bidden mag, hoe u aohter dit alles gekomen bent vroeg ze, terwijl het schalk- söhe kuiltje bij het hoekje van haar lieven mond weer zichtbaar werd. „Dooi; de eenvoudige methode van verge lijkingen te trekken," antwoordde ik; „bo vendien heb ik nog pas gisteren gegeten feet een zekeren mijnheer Beverley." Ik hoorde hoe haar ad-em even stil stond, sn toen een diepe zucht -haar borst ont snapte en het volgende oogenblik staarde ze op in mijn gelaat en klopte mij met zach te. korte, vlugge tikjes op mijn borst. „Beverley 1" fluisterde ze „Beverley!... neenneen ze vertelden mij. Sir Harry vertelde me dat Peregrine op sterven lag.. te Tonbridge." „Dan loog Sir Harry Mortimer tegen u," zei ik, „want pas gisterenavond heb ik in een droge sloot brood en kaas zitten eten met een zekeren Peregrine Beverley." „O, bent u daar zeker...,, heel zeker van „Volkomen zeker. En onder het eten ver telde hij mij verscheidene dingen, onder an deren, van een leven van verspeelde kan sen van dwaze drinkgelagen, buitenspo rige verkwistingen, en van het logische ge volg armoede." „Mijn arme Perry!" fluisterde ze. „Hij sprak ook van zijn liefde voor een zeer schoon en edel meisje, en hoe hope loos die liefde was." „Mijn lieve, lieve Perry 1" zei ze weer. „En toch," zei ik, „erkent hij zelf dat alles zijn eioen schuld is, en ik denk dat het is zooals Heracles zegt„Lijden is het on vermijdelijke gevolg van zonde of dwaas heid.'' „En is hij gezond?" vroeg ze, „heelemaal gezond „Dat is hij," zei ik. „Goddankfluisterde ze. „En is hij zoo arm, zoo heel arm?" Vroeg ze, „en is hij veel ouder geworden? Ik heb 'hem in een heel jaar niet gezien 1" „In een jaar kan een man veel verande ren," antwoordde ik. „Tegenspoed is een harde leerschool, maar soms een zeer goede." „Al was hij ook nog zoo veranderdal was hij een bedelaar langs de wegen, dan zou ik hem liefhebben altijd!" *e» 7-e. oo dien zaohten, liefkozend-en toon, waarmee alleen goede vrouwen spreken kunnen. „Ja, dal had ik wel gedacht I" zei ik, en ik merkte dat ik zuchtte. „Een jaar is lang, zeer lang en we zouden deze maand getrouwd zijn, maar mijn vader kreeg twist met hem, en die arme Perry ging terug naar Londen. Toen hoorden we, dat hij geruïneerd was, en ik stierf biina van ver driet zooals u ziet, maakte juist zijn ar moede dat ik -hem des te meer moest lief hebben. Gisteren die man „Sir Harry Mortimer?" zei ik. tpx&r van af jgt bij: „Ja, hij was een vriend, over wi enik Per ry dikwijls had hooren spieken); en hij ver telde mij, dat mijn Perry in Tonbridge op sterven lag en gesmeekt had mij nog één maal te zien vóór zijn dood. Hij bood aan, mij naar hem toe te brengenen verzekerde mij dat ik voor het donker weer thuis kon zijn. Mijn vader, die mij nooit zou hebben toegestaan, dat wist ik, was afwezig en toenliep ik weg. Sir Harry had een rij tuig, dat op ons waohtte, maar zoodra de deur aohter ons gesloten was, en we ver- tiokken waren, begon ik bang voor hem te worden, enen „Jo," zei ik, „Sir Harry is een alleronaan genaamst individu 1" Goddank," ging ze voort, „waren we nog niet ver op weg, toen iets aan het rijtuig brak 1 Enhet verdere weet u Het voetpad c'at we tot nu toe gevolgd hadden leidde over een laag hekje in een smal laantje of zijwegje. Weldra kwamen we aan een hoogen steenen muur, waarin een klein poortje was. Ze leidde me hier door heen, en we betraden een uitgestrekt park waardoor een praohtiee laan liep van mooie oude boomen, waarachter ik de uitstekende, driehoekige punten van den voorgevel van een huis zag, want de sterren waren reeds langen tijd verbleekt en in hei Oosten be gon het te gloren. „Uw vader zal blii zijn, als hij u weer be houden terug heeft," zei: ik. „Ja," knikte ze, „maar hij zal ook heel boos zijn." Ze bleef nu staan en ze begon haar glan zend haar los te maken, te ontwarren en te krullen met haar vaardige blanke vingers, terwijl ze zei „Mijn moeder stierf bij mijn geboorte, en mijn vader heeft steeds haar nagedachtenis geëerd, en zijn gezicht wordt altijd wonder vriendelijk wanneer hij naar haar portret kijkt. Ze zeggen dat ik veel op haar lijk, of schoon zij iii haar tijd een beroemde schoon heid was. En toch geloof ik, dat er wel iels van aan is, want, hoe ontstemd hij ook zijn mag op mij, hij kan nooit heel boos op nuj zijn, als ik mijn haar zoo heb opgemaakt als zij op het portret Bij deze woorden keerde ze zich om, en waarlijk, fk vond het gelaat zooals het nu te voorschijn kwam tusschen de dichte krul len nog liefelijker en betooverender dani eerst. „Ik betwijfel, of iemand dat zou kunnen," zei ik. Toen wij het huis naderden, zag ik, dat het zachte pad zeer mul was, alsof er veel af- en aan-gerij was geweest van rijtuigen ern paarden en ook, d'at een der ramen nog hel verlicht wasnaar dit raam leidde mijn met- gezelling me. Exen later, toen we de tvedeni van het terras waren opgegaan zag ik, dat! dit een fransch raam was, dat tot aan den grond toe geopend kon worden. Ik keek er doorheen, de kamer, binnen, en zag een ou den man, die over de tafel gebogen zat, het grijze hoofd gesteund op zijn armen hij zat; zoo doodstil dat men gemeend zou kunnen hebben dat hij sliep, als zijn handen niet zoo 'krampachtig samengekneld waren ge weest. Op de tafel, niet ver van hem af, "is- schen de druipende kaarsen, lag een hoed een versleten, verweerd ding, dat ik meende te herkennenik keek daarom eens rond, enf bemerkte plotseling den eigenaar, leunend tCQ'^n den schoorsteenmantel Hij was van onder tot boven'bedeki met stof, en zijn ver sleten kleeren zaeen cr nog havoloo'zer uit den ooit; en zooals hij "aar stond met neer hangend hoofd, en in eikonder gezakte hou ding, iag er over heel zijn wezen zulk een» onzegbare moedeloosheid en wanhoop, ter wijl ik op zijn wang een groote, eerwr traan glinsteren zag. Maar terwijl ik keek, vloog het raam plotseling open „Perry (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1