u 'buitenland. 0. Middenstands Oredietbank LIPS' SAFE-INRICHTING mm jwmur f. VII R6SS8M f6.75 f 6.50 f 5.75 "BINNENLAND." "SPORTNIEUWS IS© Jaargang No. 255 ABUnfltmtn I orKUo loort 1210> ldcm PRIJS DER ADVERTERIIEH DE EEMLANDER" EERSTE BLAD. UMAGHT Hg. 4. TEIEPHODH Ho, 391 Deposito-Rente: Sen jaar vast s Z8S maanden opzegging 4i/»®/0 een dag 3 BLOUSES hoog en laag sluitend AMERSFOORT. in BEDROKTE vniiE in GESTREEPT FL'NFLLETTE in GESTREEPT Völl E VMMPELWEQSTRIJD Ü.P.V.B. f* aanUMtlltUTCPDIIQ P« 3 »«ndca voor Amers- post 1 3.—. p« week toet gratis verzekering fcgto ongelukken) f 0.17* jizooderlijke nummers jf 0.05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD Zaterdag 30 April 1921 j» DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE PÖORTWA» TEL INT 613. van 1-4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, c!ichstnanbic« dmgen cn Lictdadigheids-adveitentiën voor de helft der prijs Voor handel rn bedrijf bestaan zeer voordeelige bcpalineen *»oor het advertecren. licne ciicuiaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag tocgezondcD Berichten. J* a r ij s, 2 9 A p r i 1. (B. T. A.). Briand, Poch, Bertheiot en Weygand verlieten Pa rijs en begaven zich naar Londen. Londen, 29 April. (R. O.). Briand, Poch, Weygand en andere leden der Fran se he delegatie zijn om 8.45 te Londen aan gekomen. De Belgische delegatie, o.w. Dela- c.oix en Maglinse arriveerden een weinig later. De Italiaansche delegatie wordt nog te half elf verwacht. Officieel wordt gemeld, dat definitief de eerste zitting van den oppersten raad zal ge houden worden in Downingstreet om 4 uur in den namiddag. Waarschijnlijk zal Lloyd George met Briand van te voren nog confereeren. Van betrouwbare zijde wordt aan de N. R. Ct. medegedeeld, dot gisteren in een verga dering van het Duitsche rijkskabinet een der duisters zou hebben voorgesteld om, ge en den tegenwoordigen toestand, naar nonden en Parijs te seinen dat Duitsch- land de eischen der conferen tie van Par ij s aanvaardt. Brussel, 2 9 April. (B. T. A.) In een tteravond gehouden vergadering heeft het corwegpersoneel, in strijd met de eerste c-riohfen, besloten niet op 1 Mei het werk te staken. Het tramwegpersoneel van ver scheidene groote Belgische steden heeft be sloten wel op 1 Mei het werk neer te leggen. P a r ij s, 2 9 A p r i 1. (B. T. A.). De Ra rer nam het ontwerp-Paté met 445 tegen 53 stemmen aan, welk ontwerp een wijziging inhoudt van de wet van 21 Maart 1905 op de recruteering, teneinde aan korporaals en soldaten, die ten minste 10 dienstjaren heb ben, toe te staan een nieuwe verbintenis an te gaan van ten minste 6 maanden, zon der de vroeger geldende voorwaarde den dienst gedurende ten minste twee jaren te hebben verlaten. De rapporteur van de legercommissie ver klaarde, dat de commissie en de regeering nccoord gaat met- Paté. Barthou steunde het voorstel-Paté, dat (het leger gelegenheid zal geven zich te ver starken in geval Duitschland in gebreke blijft het verdrag ten uitvoer te brengen. Pampelonne (T.arn), 29 April. (Belga). Tien dooden, onder wie 6 vrouwen en 2 kinderen werden gevonden bij de pa- troonfabriek, die in brand geraakte. De brandweermannen zoeken naar an dere vermisten. Er zijn ta! van. gewonden. Londen, 29 April. (R.). Na het mis lukken van de onderhandelingen is het -mijn- werkersbondsbestuur uit Londen vertrokken naar het platteland. Er zullen geen nieuwe onderhandelingen worden begonnen voor de volgende week. N e v-Y ork, 29 A pr il. (N. T. A. Draad loos). Aan het Joodsche steun-comité alhier wordt gemeld uit Revai, dat er in de pro vincie Home! (Wit-Rusland) een pogrom heelt gewoed, waarbij verscheidene duizen den personen gedood zouden zijn, terwijl zestigduizend nog levende personen, er het slachtoffer van geworden zijn. Bombay, 2 9 A p r i 1. (R.) Officieel wordt bevestigd, dat een adjunc'-inspecteur van politie en drie politiea~enten gedood zijn bij een twist tusschen Hindoes en Mo hammedanen; de twist ontstond door het verbranden van een Hindoe-tempel. Twee plaatselijke magistraten werden gewond. De ■orde is nu hersteld. Londen, 29 April. JN. T. A. Draad- Hoos). De Times-correspondent te Tokio imeidt, dat de Japansc'ne autoriteiten zeer veel belang toonen in de besprekingen over de maiine-begrootingen in 't buitenland, met 't oog op de agitatie in Jaoan voor be perking van bewapening en de gevoelens, die daarover in 't algemeen heerschen in de wereld. Kanteroverz-cHt. Eerste Kamer. In de vergadering van heden heeft de Eerste Kamer twee annexatieontwerpen z. h. s. aangenomen. Een voorstel van der Feltz, om wetsont werp tot onteigening in gemeente Wasse naar ten behoeve der Duinwaterleiding van den Haag wordt aangenomen 14—13. De technische herziening Ongevallenwet &s z. h. s. aangenomen. Na aanneming van de wetsontwerpen be- treilende onteigening te Delft voor woning bouw, wettelijke bescherming van het diplo ma voor ziekenverpleging, bleek bij stem ming over de aanvulling van de Onteige ningswet het ledental onvoldoende. (Er wer den 20 stemmen vóór en 5 tegen uitge- braolvt). De vergadering is hierop verdaagd tot Dinsdag 3 Mei 's avonds half negen. Berichten. De Staatscourant van Vrijdagavond bevat o.m. de volgende Kon. besluiten; benoemd tot officier van gezondheid le klasse die der 2e klasse G. ten Doesschate; op verzoek eervol ontslagen A. F. Tjas- sens Keizer, als commissaris van politie te Amsterdam benoemd tot adjunct inspecteur van het gevangeniswezen voor den arbeid bij het departement van Justitie W. F. H. Meyboom, scheikundig ingenieur, fabrieksdirecteur bij de N.V. Algemeene Noritmaat-schappij te Amsterdam, te voren ingenieur bij de ge meentegasfabrieken aldaar, zulks met den rang van hoofdcommies; benoemd bij de rijksstudiedienst voor den luchtvaart tot ingenieur L J. G. van Ewijk, C. Koning en C. Kuipers allen thans tij delijk op verzoek eervol ontslagen E. P. Zandijk els onderwijzer aan de rijkskweekschool voor onderwijzers te Middelburg. tot reserve-le-luit. bij de infanterie de res. 2e-luits. J. W. Sluyter en A. J. Pruymboom. beiden gedetacheerd in Ned. Indië; met ingang van 30 Mei, tot res.-le-luit. bij hun tegenwoordig korpsa. bij de infan terie de res.-2e-luits. J. J. Sweeens, van het I3e reg.P. Brouwer, van het 8e reg.G van Hoik, van het 10e reg.T. Meurs, van het 5e reg.M. C. Kik, van het 17e reg.Z Heimens Visser en B. Sethorst, beiden van het lie reg.; A. van Wezel, van het 15e reg.K. van Laas, van het 5e reg.A. G. H. de Crau, van het 2e reg.J. C. Evers, van het 18 e regP. VI. Rijpma, van het 9e reg. P. J. Bervehng, van het 5e reg; A. L. J. Stoffels, van het 17e reg.M. de Vriend, van het-lOe reg.; A. de Vries, van het 18a reg.; en J. V. M. S'rater, van het 11e reg.; b. bij de infanterie der landweer de res,2e- luit. J. J. Mulder, van het 25e bat tot res.-le-luit voor speciale diensten; a. bij de intendance de res.-2e-lult, voor spe ciale diensten L. A. van den Bergb. bij de militaire administratie, met ingang van 19 Mei, de res.-2e-luits. voor specia'e diensten 1. van Rij en H. Peters, beiden van dat dienstvak den res.-le-luit. A. C. Mulder, van het 8t reg. inf., op zijn aanvrage eervol ontslag verleend aan mr. J. A. de Wilde, M. A. D. H Schalekamp, M. van Steenbergen, Wilh Richters, al'en te 's-Gravenhage, en J. M. de Jonge Mz., te Ges, concessie verleend lot droogmaking van plassen, gelegen den polder Nieuwkoop en Noorden, on de gemeente Nieuwkoop J.Schuitmaker, te 's-Gravenhage, lijde lijk bureelambtenaar van den Rijkswater staat, genoemd tot bureelambtenaar 'van den Rijkswaterstaat 2e kl. bevorderd tot administra'ief ombtenaar Ie ld. bij het bureau voor den Industriee'en Eigendom de heer N. J. W. M. Nuijen, thans administratief ambtenaar 2e lei., en iot administratief ambtenaar 2e kl. de heer J. J. H. Biihr, thans administratief ambtenaar 3e kl. bij genoemd bureau. Koninklijk bezoek aan Gouda. Men meldt ons: Na het bezoek van H. M. de Koningin Dinsdag j.l. en van H. M. de Koningin-Moeder Woensdag j.l. kwam Vrij dag H. M. de Koningin opnieuw naar Gouda, thans vergezeld van H. K. H. Prinses Juliana en klein gevolg. De Prinses was opgetogen over de mooie bloemen en gaf daarvan herhaalde malen blijk. Bij het vertrek van het koninklijk gezel schap betuigde H. M. de Koningin opnieuw haar bijzondere voldoening over haar be zoek en dankte de beide voorzitters J. H. van Straaten van Nes en I. IJssel de Schep per voor hun vriendelijk geleide en ook voor de hartelijke ontvangst haar en de Prinses ten deel gevallen. Zoowel tijdens het bezoek op de tentoon stelling als bij aankomst en vertrek, werd H. M. en de Prinses door een groote me nigte enthusiast toegejuicht. Het bezoek, waarbij niets officieels plaats hed, duurde ongeveer drie kwartier. De tentoonstelling wordt wegens het zeer dtukke bezoek, verlengd tot en met 5 Mei (Hemelvaartsdag). Prins Hendrik naar Mecklen burg. Z. K. H. de Prins is voornemens Vrijdag 6 Mei e. k. voor korten tijd naar Mecklenburg te vertrekken. Ka de Amaterriamsolie eeuicciite- rnnilSTerkiezingeii. Op een Donderdagavond op het IJsclubter- rein te A'dam gehouden oplucht-bijeen- komst hebben de sociaal-democraten hun succes bij den stembus-uitslag gevierd. Benige sociaal-demooratische leiders sprekende menigte toe. Tot de sprekers behoorde de heer Wibaul die daartoe uitgelokt, door een interruptie uit het publiek, de vraag ter sprake bracht van het al of niet deelnemen van de sociaal democraten aan het da^elijksch bestuur der gemeente. Daaroevr, zoo zeide hij, moeten wij met elkaar en met de anderen nog eens praten. Nu 31 pCt. bijna een derde de.l van de bevolking verklaard heeft, dat het moe ras, waarin de sociaal democratische wethou ders de gemeente zouden hebben gebracht, haar zoo slecht nog niet bevalt; nu 'b"na een dere gedeelte van de bevolking rich heeft uitgesproken tegen het te niet doen van wat zij tot stand hebben gebracht, tegen een teruggang naar de reactie, zou daar mee, zeker Tekening moeten worden ge houden. Maar, de heer Wibaut vervolgt, zoomin met ons als zonder ons zal de reac tie in het dagelijksch bestuur der gemeen te teruggehaald magen worden, en mocht het worden beproefd dan zal het snannen. De heer Vliegen, voorzitter van het par tijbestuur der S. D. A. P. ,dankte de Am- stterdamsche sociaal-democraten namens de partij. Welk bestuur Amsterdam ook zal egeeren, zoo zei hij. wij zullen er bij zijn, als de kwestie van de gemeentearbeiders, die gestaakt hebben, ter sprake komt. De heer Miranda zeide onder meer: Als men meent, dat de gekozen sociaal demo craten de arbeiders in de steek zullen laten, vergist men zich. Een goede daad zal het College ven B. en W. doen, als het nog de zen dag ineens een eind aan de bestraffing maakt, de straffen kwijtscheldt; anders zul len wij het doenen aan degenen, die ge straft zijn de centen teruggeven. Na afloop der bijeenkomst is met muziek voorop een optocht door de sted gehouden welke op het Jonas Daniel Meiieerolein is ontbonden. Eenhonderd jarigeaan de stembus. Een verslaggever van Het Volk heeft in het oude mannen en vrou wenhuis der Nederduitse!» Hervormde Ge meente aan den Amstel, bijgenaamd „Het Besjeshuis" te Amsterdam, dan de stem ming bijgewoond en verhaalt: l»e ovrrerakouist li» liet vecubcclrlji Gistermorgen is een arbeidsovereen komst gesloten tusschen werknemers en werkgevers in het rayon Niéuw-Amsterdam, hetwelk omvat Nieuw-Amsterdnm, Erica, Berger Oostervcen en Oranjedorp. De loonen werden bepaald op 70 van 1920 en op 50 cent per uur tot 1 Juli en na dien tijd 40 cent. Een bende woestelingen. Voor de rech bank te Maastricht heelt te rechtgestaan W. W., ketellapper, H. M., huisvrouw W. en P. W„ zoon van voor noemde ,de eerste en derde gedetineerd. De beklaagden, die in een woonwagen hui zen, hadden op 29 Dec. 's avonds te Voe- rendaal Leon Smeets, mishande'd, bij hem alles kort en klein geslagen en hem met den dood bedreigd. De beide politiediena ren, die ter hulp kwamen, hadden moeite de woestelingen in bedwang te houden. P. W. sloeg een der politiemannen zoodanig op het hoold, dat er een b'oedende wonde ont stond. De andere poli'iedienaar had, toen de beklaagden niet de handen omhoog wil den houden, geschoten en den zoon in de zijde verwond. Het. O.M. eischle tegen den vader ander half jaar, de moeder een jaar en tegen den zoon twee jaar en zes maanden gevangenis straf. Ter zake van mishandeling van Sar. werd tegen den zoon'zes weken gevangenisstraf geëischt en de beide anderen van rechts vervolging ontslagen. De drie beklaagden stonden ook nog te recht ter zake van mishandeling van Eng. H. bewoner van een keet. Hiervoor eischte hei O.M. tegen de vrouw zes maanden gevangenisstraf en tegen va der en zoon nog elk drie maanden. Verstoring gods dienstoe f e n i n g. De rechtbank te Tiel veroor deelde den 60-jarigen J. M. H. te Alphen (Geld bij verstek, wegens het opzettelijk door het maken van gedniisch een geoor loofde openbare godsdienstige bijeenkomst storen (in de R. K. kerk aldaar), tot 50 boete of 50 dagen hechtenis. Mishandeling door politie agenten. Het Gerechtshof te Arnhem deed heden uitspraak in de zaak van de twee politieagenten te Arnihem, beschuldigd van mishandeling. Zij waren door de Recht bank te Arnhem, veroordeeld resp. tot 25 g'd. boete en 14 dagen gevangenisstraf. Op- 44 LANGE STRAAT Het vuur dat hier en Jaar nog in het veen zat, is door den wind zoodanig aangewak kerd, dat thans weer oen onafzienbare op pervlakte veen, oen en al rook is. Doordat de meeste turf- en baggerhoopen bij der» vorigon brand reeds waren vernield, vindt het vuur niet direct zooveel voedsel, hoewel de droge boverilnng het vuur wel doet ver spreiden. In den Valthermond zijn ecKteg reeds een 12 tal groote turfhoonen verbrand; terwijl in het aangrenzende Wecrdingoveen een hoeveelheid bagger is verloren gegaan; Hier en daar werden reeds eenige pogin» gen aangewend, om het vuur te stuiten, maar rook en wind maken het blusschings- werk erg moeilijk. Hoewel er nog geen dis reet gevaar bestaat voor do woningen, ktwl zulks bij aanhoudenden wind spoedig e n keer nemen. Eenige gezinnen h 1 1 t hut» have en goed innv; dels in veiligheid - bracht. Regen, amvhouder.de n, kan 0 deze uitkomst geven. Kunst en Wetenschap. Louis Bouwmeester in Oom t c nr ij k. Men seint ons uit We enen. Louis Bouwmeester is niet >ijn zoon en lf* den van 'het Burgtheater in Weenen narwÜ komen, waav hen veel eer bewezen werd. Uit de toonecl wereld. M m vrouw Gusta de Vos—Poolman heeft de recti e van het Hofstad toon eel meegedeeld dat zij geen nieuwe verbintenis met dit m zeischap wenscht aan te gaan. Luchtvaart. Rij kssludied lenst voor dn Luchtvaart. Bij ministerieel© bestlii. king zijn, met ingang van 'I Mei 1921, b'J den Rijksstudiedienst voor de luchtvaart bc* noemd tol bibliothecaresse rnej. J. A. Thi me; tot admini-slraliei ambtenaar J. Ris; tot klerk C. II. C. WolU; tol aagazijnbeheerdeü F. M. le Febvrc; tot teel.anoci-waan.emct M. Pinke; tot chef-instrumcntiaoker J. C. I* Schaap; tot instrument mol.' r 2de kl.ig.se Afc Bloem en J. Oostrom; .1 l!mmerman-mode« maker 1ste klasse J. J. Belderok en A. Wj Bonman; tot amanuensis lste klasse bi Krop; lol' monteur lste klasse C. G. H. Bei« kering en II. J. Corivielje; tot monteur 2c'! k'lasse A. de Jong en R. Bosman; tot porticf H. J. F. Wrllemse en tot v/erkmnn H. L Bielsma. Maandag 2 Mei opent de Koninklijk! Luchtvaart Maaisohappij van uit Amsierdai# en Rotterdam een dogehikschen vliegd? mv.€ voor reizigers, goederen en luchtpost o$ Brussel en Parijs. Veertien dagen later zal nog bovendie f een ander daagscho dienst op en van Pfiii! worden ingelegd, die onderweg alleen Rolf terdam aandoet, maar niet Brussel. Een Oranjeboék te verwach ten. Naar wij vernemen is eerlang we der de overschrijving van een Oranjeboek te verwachten. Het wetsontwerp tegen onwaardige eerleken woo rdigers. De Centrale Sectie van de Tweede Ka mer heeft besloten het wetsontwerp tot aan vulling van de Provinciale wet en d*e Ge meentewet met een bepaling om te verhoe den, dat in de Provinciale Staten of ge meenteraden personen zitting nemen die uithoofde van him gedrag van het actieve kiesrecht z»jn uitgesloten. Dinsdag 3 Mei in de aldeelingen te onderzoeken. Het bureau werd gevormd door twee inge zetenen. Een oud moedertje wordt door een verpleegster binneengebracht. Voor de bus staande wordt haar „doopceel" gelicht. Viliemiintje Boelhouwer, weduwe Kwinke- lenberg, geboren 18 Juni 1820.1! „Weet je wien je stemmen zal, Willemijn- tje?", vraagt de voorzitter voor de zooveel- ste maal, ook aan har.„Nou mijnheer" zegt ze met beverige stemverheffing, „of ik het weetl Natuurlijk mijn doktertje, die me alle dagen bezoekt dokter Belloer Spniyt moet ik stemmenl" Groote vroolijkheid bij alle omstanders waarbij niet veel vreem den zijnOf ze overtuigend vrijzinnig de- mokratie is, heeft ze niet nader verklaard. Wel vroeg ze hoe ze dat potlood moest ge bruiken en toen het gebeirrd was, vroeg ze dodderig naïef: „Is hot zoo goed meneer?"... En steeds maar kwam de eene groep na de ander binnen, uit den tuin. Wat e enoudjes herbergt dat Godshuisf De Rotterdamse hegemeen- t e r a a d, heeft Donderdag benoemd, nadat daarvoor anderhalf uur in geheime zitting was beraadslaagd, tot .geneesheer-directeur van het nieuwe ziekenhuis aan den linker- Maasoervër, W. Vos, directeur van het krank zinnigengesticht Maasoord, met 20 stem men tegen 15 blanco. Na bespreking is bij acclamatie het voor stel aangenomen betreffende strand-exploi- tatie te Hoek van Holland. In de avondvergadering is o.m. aangeno men het voorstel van B. en W." inzake leve ring door de gemeente van electrische licht- instaillaties op afbetaling. L e e n i m g R o l t e r d a m. Uit Rot terdam wordt aan tie Tel. bericht, dat het gemeentebestuur een nieuwe obligatie-uit gifte van 10 millioen overweegt. De kermis behouden. Nadat de gemeenteraad van Oost- en West-Souburg in een vorige vergadering met 6 tegen 5 stemmen besloten had de kermis af te schaften, is deze week, nadat in een adres met 1161 handteekeningen verzocht was de kennis te behouden, besloten op het eerste besluit terug te komen. De ritpaSlle-pnrtif. De heeren Anthon Bakels, voorzitter der club Dada, Erich Wichman, secretaris van het kunstenaarsgenootschap De Ande ren en Henk Eikezoom, penningmeester van een groep anarchisten uif de sociaal-anar chistische actie ie Amsterdam, deelen aan het Hb!. mede, dat is opgericht een anti stemplicht-partij, genaamd „De Rapaille- partij, waarvan rij het bestuur vormen. nieuw rechtdoende in Hooger Beroep, heeft het Gerechtshof heide beklaagden voor waardelijk veroordeeld, de een tot 7 dagen en de andere tot een maand gevan genisstraf. Als verdediger trad in Hooger Beroep op, mr. A. Zeldenrust, advocaat te Amsterdam. Diefstallen van vele aange- teekende stukken. Bij de justitie te Amsterdam is, naar de Tel. meldt, een aangifte ingekomen van den direc'eur van het spoorwegpostkantoor aan den Nieuwen, dijk aldaar, de mededeeling behelzend, dat in den laatsten tijd 40 ft 50' aangeteekende s.ukken ter waarde van eenige duizenden guldens op geheimzinnige wijze verdwenen zijn. Onder landgenooten. Een rechercheur :e Amsterdam heeft een 50-ja- rigen Duitscher aangehouden, die een land genoot in Duitschland voor 13000 Mark zou hebben opgelicht Een gevaarlijk h eer.Te As sen is gevankelijk binnengebracht en arbei der te Emmen Enfscheiderveen, verdacht van poging tot doodslag, door 4 schoten uit een revolver te lossen op 2 personen, die in zijn onmiddellijke nabijheid stonden, Door den trein gedood. Door den personentrein van Assen naar Stadskanaal is Woensdag bij de Looiwr- straatweg, alwaar geen spoorwegboomen of eenige bewaking is, de arbeider der gemeen tewerken uit Assen, Lippers overreden. Ruim 200 meter verder werd zijn rijwiel, waarop hij gezeten had, langs den spoor berm gevonden, terwijl een der wielen van het rijwiel nog aan de locomotief vast zat. In het ziekenhuis te Assen waarheen hij ver voerd werd is L. Donderdagmiddag over leden. Hij was 31 jaar oud en vader van 4 kinderen. Stoomboot gezonken. Te Brakel is de stoomboot Harmonie I, varende tusschen Rotterdam en Tiel, aan den wal van het veer gezonken. De boot moet een lek gekregen hebben door op een scherpen steen te varen. De veenbranden. - Te Weerdingeveen wakkert het nog al tijd diep onder de oppervlakte voortsmeu- lende vuur, door felle zon en wind weer op. Reeds branden weer een aantal turfhoopen. Men meldt ons uit Exloo: Liet zich de laatste dagen aanzien, dat de veenbranden zoo goed als afgeloopen wa ren, de felle Oostenwind heeft die hoop plot seling doen omslaan. VOETBAL. U. D.—QUICK. Toen j.l. Zondagavond bij de Quick-fc«w> ten if feestvreugde ten top steeg, kwant vary de zijde der sympathieke U. D.'-ers de irit« noodiging aan Quick om spoedig eens een) return-wedstrijd te Deventer te komen spe len. Thans kunnen wij meedeelen, dat deze ont moeting reeds a.s. Zondag zal plaats vinden. Men begrijpt dat Quick deze uttnood:ging op 'hoogen prijs stelt en alles zal probeenen ookl ditmaal nis overwinnaar het groene tapijt to verlaten. Een bekend Amersfoorisch voetbal enthousiast heelt een elftal medailles voor, het winnende team -beschikbaar gesteld, Met H. B. S. naar Duitschland. De keeper van de A. F. C, „Quick", do heer W. G. Bakker is door het Haagsche H. B. S. uitgenoodigd om van 10 tot 17 Mei deze club naar Duitschland te vergezellen. Gespeeld wordt de Dusseidorf en Duisbimg, De heer Bakker heelt de uitnoodiging aan genomen. Wimpehredstrijden U. P. V. B. H. V. C. speelt morger. tegen het Utrocht- sche D. O. S. om den U. P. V. B.-wimpeL Voor eenige wéken terug ontmoeten beid» elftallen elkaar reotls te Utrecht voor denl N. V. B.-beker. Het mocht onzen stadige- nooten toen gelukken D. O. S. met 1—0 te kloppen. Met belangstelling zien wij deze tweede ontmoeting tegemoet. Inmiddels vertrouwen wij dat H. V. C. baar meerderheid zal doenl gelden. H.V.C. 3-D.O.S. I (UTItEC'IIT) H.V.C.-Terrein. GEWONE DEKJZEN. KORFBAL. Zooals die vorige Zondag stond in het tee- ken van een jublleerc-ruie voetbalclub, zoo wordt thans onze aandaoht gevraagd voor een ander lustrum van een onzer sportclubs. Het is namelijk de koribalvereenigingtl „Amersfoort", welke-haar vijf-jarig bestaan viert. Het getal zegt ons reeds, dat de popu- lairiteit van korfbal hier in Amersfoort nog] niet diep zit. Daarom juist was het zoo juist gezien, de viering van dit lustrum, welke 23 Mei a.s. feestelijk zad plaats hebben, te doen)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1