1RTS" DEARTIKELEN KLEEDING naarMaat K MOTORS' LKPMDUGTEI ï-40. Tel. 302 ren ie Caraba" ijke prijzen RMEN. 2 cylinder, m PiSiS B£R AQIfERIEKTtEH Lente Iü2i. buitenlandT 'teer i n g ETALAGES. 1 in GESTREEPT VOILE 2 in GFSTH FPT FL-NELLE TTE MAISN JHUKWDELir AÊWE^sfoort. EYSINK' I OETB A LLENen I P»VOETBALSCHOENEN LANGESTRAAT 87 TEL. 60 htend, J. VONK Wzn. m 450. UIT DEN OMTREK. t- 19e Jaargang No. 2S8 ptr 3 maanden vpor Ameri» IBOKHEMENTSPRUS |K pojt f 3.—, per week (nel gratis verzekering n ongelukken) 0.17* alzonderlijke nummtis f cids, Maandag 2 Mei 1921 van 1 4 regels f 1.05 ract inbegrip van een bewijsnummer elke rcecl meer DIRECTEUR-UITGEVER: 31 J. VALKHOFF BUREAU: ARNMEMSCHE POORTIV V TEL INT (313. Door Mevr. E. H. du Queane van Gogh. Een lusthof is de gaarde, En elke boom een schat van bloesems, vol van waarde. En pas ontloken blad. Een kleinood, fijngesfepen, Is elke regendrop, De druppen, die daar leken Van wilg en berketop. De vogels, veel in aantal. Ze zingen voor de zon, Die over hof en daken, Heur gouden draad verspon. Zal later de avond dalen, En sdieem'ring zinken zacht; Bezingen nachtegalen 't Mysterie van den nacht. Berichten. Berlijn, 30 April. (\V. B.). Volgens een ibericht van de Tagliche Rundschau uit Essen hebben de mijnwerkers in de Roer streek besloten, aan alle vakvereenigingen en arbeidersbonden in het buitenland een plechtig protest tegen de voorgestelde ver dere bezetting te lichten en vooral het ver- oek om er bij de geallieerde regeeringen p aan e dringen, dat te e'fder ure van deze gewelddaad tegen het Duitsche proletariaat wordt agezien. B e r 1 ij n, 3 0 April. (\V. B.) Bij de eerste stemming heeft zich ongeveer 30 pet. van het personeel in den Beriijnschen klein handel vóór de staking uitgesproken, die, volgens het Acht Uhr Abendbtatt, waar schijnlijk op Dinsdag in alle winkels te Ber lijn zal beginnen. München, 3 0 April. (W. B.). Naar aan de München-Augsburger Abendzeitung wordt gemeld, trekken sedert twee dagen voortdurend troepen transporten door de Palts in de richting van Ludwigshafen, die bestaan uit Marokkanen, Senegaleezen, Ma- degassens en andere kleurlingen en die, naar de Fransche officieren zeggen, be stemd zijn om spoedig binnen '.e rukken In het deel van Beieren, dat rechts van de Rijn Is gelegen, bij Aschafienburg. Brussel, 1 M e i (B. T. A.). Ter gelegen heid van den len Mei is door de Belgische arbeiderspartij in heel den lande betoogd ten gunste van den achturigen werkdag, de nationalisatie der nijverheid, de beperking van den militairen-diensttijd. Alom is 't rus tig. De treinen fimctionneerden op gewone wijze. In Brussel en de groote steden ston- iden alle trams stil. Washington, 30 April. (R.). De Senaat nam met 40 tegen 23 stemmen Knox's moiie inzake den vrede met Duitsch- aan. Washington, 30 April. (R.). De loonsverlaging van 15 zal op last van het hoofd van dc-n Shipping Board Benson bij de geheele regeeringshandelsmarine worden ingevoerd. De loonsverlaging gaat 1 Mei in. Washington, 30 April. (R.). Het .el bij de koopvaardij heeft gewei gerd de 15 pet. Iconsverlaging te aanvaar den. Er dreigt een algemenee staking in allo Amerikaansche havens, behalve van de groote meren, op Zondag. ^BINNENLAND."" .uninklike beuliiileai Bij K. B. is aan den hoofdcommies der Telegrafie L. Verhage, op zijn verzoek, als zoodanig eervol ontsla., verleend en zijn met ingang van 1 Mei 1921 benoemd tot di recteur van het post- en telegraafkantoor te Lisse J. H. BelgTaver, thans directeur van het post- en telegraafkantoor te Oosterhout en tot adjunct-directeur bij den dienst der posterijen A. Busscher, thans hoofdcom mies der posterijen. is W. Boot Wzn. te Haamstede, ontvan ger-griffier en secretaris-ontvanger van den calamiteuzen polder Burgh en Westland, be noemd tot ridder in de orde van Oranje- Nassau aan den hoofd-commies der telegrafie G. J. A, Menningh, als zoodanig een eervol ontslag verleend, en is met ingang van 1 November 1921 aan den directeur van het postkantoor te Rotterdam E. D. Rink als zoodanig eervol ontslag verleend met dank betuiging voor de door hem aan den lande bewezen diensten benoemd tot directeur van het telegraaf kantoor te 's Hertogenbosch J. B. van Voorst, thans adjunct-directeur bij den dienst» der telegrafie. Priasesseveiji»r<1aff. Men mékLt ons uit den Haag Ter gelegenheid van den verjaardag van H. K. H. Prinses Juliana woed Zaterd. van den Haagschen toren, de openbare gebouwen, zoowel van Rijk, Provincie als Gemeente, en rvan de gezantschapswoningen de nationale driekleur. Ook vele particulieren hadden de vlag ontplooid, terwijl de tranvs met ge- pavoiseerde beugels reden. Ii\ de volksbuurten was hier en daar een aardige straatversiering aangebracht. Den jpeheelen dag had de schooljeugd vrijaf. iVoor de Departementsgebouwen, waren de gebruikelijke decoratieven aangebracht, die avonds in feestlicht prijkten. Hes Voor bout was fraai met vlaaten versierd. in de paleizen word gelegenheid gegeven om in felicitatie-registers te teekenen, waar van druk gebruik werd gemaakt. Er heerschte, vooral in den namiddag, een vroolijke stemming in de Residentie. Een huldiging van ambtenaarskinderen. Men meldt ons nader uit Den Haag In den loop van den ochtend von Zater dag brachten op den Ruigen Hoek een 50- tal kinderen van ambtnaren van cellualire en bijzondere strafgevangenissen onder ge leide van de dames Gevers Leuven en Gyse Weenin keen bloemenhulde aon Prinses Ju liana ter gelegenheid van haar verjaardag. Tineke Gevers Leuven bood aan de Prin ses een geïllustreerden tekst aan van een te zingen lied, terwijl een koortje van 18 der oudste meisjes eenige coupletten zong op de melodie van het lentelied van Cath. van Rennes. Hetty Gyse Ween ink bood vervol gens een bloemenhulde aan, bestaande uit een met orchideeën en violen fraai versierde mand, waarin een doos bonbons verborgen was. De Koningin onderhield zioh eenigen tijd met de dames Gevers Leuven en Gyse Wee llink, terwijl de kinderen werden verrast met een portret van de Prinses. De bloemenhulde aan de Prinses. De trams naar het Malieveld liepen tegen twee uur stampvol, ook met kinderen, die vlaggetjes droegen. Van alle kanten kwamen de kinderen groepsgewijs aangestroomd, enkele met mu ziek voorop. De wind liet op het Malieveld de honder den vlaggen en vlaggetjes vroolijk wappe ren, zoodal het veld, zoowel uit de verte als van dichtbij een aardig en feestelijk aspect bood. De meisjes waren bijna allen in 't wit, ge tooid jmet oranje-sjerpen en bloemenkran sen, de gymnasten waren in gymnastiek- tenue. Toen de opstelling bijna voltooid was, veryscheen de burgemeester, mr. Patijn, op het veld. De belangstellenden waren tot duizenden aangegroeid, toen om kwart vóór drie de stoet van ongeveer 3200 kinderen zich in beweging zeit. De optocht bestond uit tel- looze vereenigingen. Omstreeks 3 uur trokken de kinderen het Koninklijk Paleis in het Noordeinde binnen. Een donderend gejuich steeg op uit de duizenden die vóór hei paleis geschaard stonden, toen de auto met de verjarende prinses, haar ouders en haar grootmoeder, kwam voorrijden. De Koningin vertoonde zich met de Prinses eenige oogenblikken op de stoep-treden en dankte voor de hartelijke ovatie. In hel Paleis aangekomen stelde H. M. in een zijvertrek van de vestibule de dames en heeren der hofhouding in de gelegenheid de Koninklijke Familie geluk te wensohen met den dag van heden. Inmiddels waren op het ruime plein achter het Paleis de kinderen in een reusachtig halfrond opgesteld door de commissarissen en geleiders, onder het oppertoezicht van Hr. Ps. particulieren secretaris baron van Geen. jl t half vier kwam de geheele Konink lijke Familie met een gioot gevolg naar bui ten. Een onbeschrijfelijk gejuich en gejubel brak daarop los. De hulde begon met een al gemeen en zang van de kinderen, bestaande in „het Prinsesseliedje" van dr. L. J. Sicking. „Daar is geen school meer, daar is geen les. Wij maken jool voo rde Prinses. Oranje boven, Oarnje boven" enz. Leidster was mejuffr. Marie v. d. Vijver. Toen kwam het groote mom-ent, de aan bieding van de bloemenhulde aan de jarige Prinses. Het aardige denkbee'd was van de ver- eeniging „Oranjebond in de Residentie", om de bloemenhulde te laten brengen,door kinderen uit Den Haag, Scheveningen en Delft die tegelijk met de Prinses jarig waren. Acht kinderen, jongens en meisjes, ver bonden door een breed lint in de oranje kleur bek'ommen de stoeptreden en zij torschten een groot hloemkussen, vervaar digd van blauwe viooltjes, waarop in het midden een -kroon van bloemen, geflan keerd1 door bouquet ten van oranjeroden orchideeën, verbonden met een lint waarop met gouden letters de data1909-30 April 1921. ETaarbij werd de Prinses een in Nas- saublauw kalfsleder gebonden boek aange boden, met de namen der verschillende ver eenigingen en versierd met een gouden J. met kroon. Flink en handig kweten de kleinen zich van hun taak en zij overhandigden de beide geschenken aan Koningin en Prinses, onder het luid gejubel der geheele kinderschare. Het Prinsesje gaf elk der acht kinderen de hand, terwijl de Koningin hen hartelijk dank te en tevens gelukwen-schte met hun ver jaardag. Aan -den voorzitter van den Oranjebond den heer F. W. P. O. Toonen betuigde Hare Majesteit hartelijken dank voor de hulde en. voor het oorspronkelijke denkbeeld om deze te laten brengen door kindertjes van precies denzelfden leeftijd als haar doch tertje. Hierna hield de heer Toonen c-en toe spraak tot de Koningin. Hij maakte melding van de stichting van een Julianafonds, dat, op het voetspoor van i het Emmafonds, ten aanzien dier Koningin- Moeder. de Prinses in de *?ele£renheid wil stellen hóór naam te verbinden aan eeni weldadig doel. Toen de voorzitter uitgesproken ad weer klonk plechtig he'. Wilhelmus gezeng en on der leiding \an don heer J. D. Ramshorst. Daarop nam de Koningin zelf het woord om met luider stem allen hartelijk donk te betuigen voor de medewerking aan ae lieve en zeer op prijs g-es.e'.de hulde aan haar dochterjte. Er volgden nog vele muziek-, gymnas tiek-, dans- en andere nummers, waaronder een allerliefst lintenspel door 32 meisjes van de Delftsche Chr. Oranjevereeniging. Het slot was een uitstekend geslaagd dé filé van de duizenden kinderen. Bij den uitgang aan den Hoogewal wacht te de kinderen nog een aardige verrassing. Ter weerszijden van een laan stonden twee .'.ang>e tafels met geheele pakken portretten ran Prinses Juüana. De Koningin posteerde zich aan de tafel ter linkerzijde, de Prinses aan die ter rechterzijde, de Prins in het mid den van de laan. Elk kirvd dat aan de hulde had deelgenomen, ontving daarop een por tretje, -en voor bijna elk defileerenid kind had de Koningin een vriendelijk woord. Het is in haar geheel een uitnemend ge slaagde feestelijke huldiging geweest, waar voor aan den Óranjebon-d a'le eer toekomt! ncien zich vcol Jordaners. en wij zullen moor eannemen, dat het niet de ber iep. waren. Daar wonen immers, in de bum; van het Karthuizcrplantsoer., veel opkoopers va i „poedjes" en menschen van dat sla?. Een ten slotte, cp de Oude Schans stem. den veel „dames'" ven de Zeedijkonvrvin?. Ten slotte blijkt uit het door het Hbld. in gestelde onderzoek dat in een aantal met name gneoemde bureaux gelegen oo den N. Z. Voorburgwal, Anjellersstraat, Katlèn- burgerkade, Krnyenhoifstraot, Karthuizer- plantsoen en Willemstraat, wnar De Gelder vee! stemmen verkreeg, de communisten aanzienlijk achteruit gingen. In verbond met het indienen van het taire benoodigdheden wetsontwerp in zake de verkiesbaarheid voor den Raad en voor de tSaten, heell „De Tijd" te bevoegder plaatse geïnfor meerd, of De Gelder en Zuurbier onwaar dig zijn verklaard het kiesrecht uit te oofe-1 nen. „Dit is niet het geval. Had-je-me-mnar en ziin mede-candidaat komen op de kiezers lijst voor en hebben dus kiesrecht. Dat wil zeggen, dat hot wetsontwerp alsnog aan hunne positie a's wettig gekozen raadsleden niets zal veranderen. „Ccsle'd, dat het wetsontwerp der regee ing wordt aangenomen, dan blijft de vraag: nan onze Magazijnen aaubevnlen. a ontbieden. Des avonds. Ook 's avonds was het een drukie van be lang in de Residentie. Tellooze Hagenaars waren ook ditmaal de stad ingetrokken, om de mooie verlichtingen op verschillende punten der stad te bewonderen. Niet alleen, dat de verschillende ministerie-gebouwen op de gebruikelijke wijze met kleurige electri- sche 1 snipjes weren versierd, doch ook het Stadhuis bood een fraaien aanblik door de gasverlichting die op het bordes was asnge- bracht. Bijzonder mooi was het kleureffect I van het departement van Arbeid, aan den Hofweg. Mede door het feit, dat <!e verjaardag de: Prinses op Zaterdag viel was er een groote massa menschen op de been en tot laat in den avond een feesleüilce stemming. Wanneer om een of andere wettelijke re-1 den, voorzien bij art. 3 der Kieswet, aan een I de.- gekozenen van de Vrije Socialisten de uitoefening van zijn kiesrecht wordt onl- f— zegd, brenet deze uitsluiting dan vanzelf La mede, dat de uitgestotene geen lid kon rijn I van den Psad gedurende den loopenden zittingsduur Volgens het wetsontwerp moet deze I vraag hevesli"<md worden beantwoord; dorh juist daarom zal, naar het inzien van -„De dat voorstel nog stof tot ernstige dis- cussie leveren. - Had-je-me-maar viert ook het}}" el6CtrjSClie Vei'lClitiïiCf Meifeest. Men meldt ons mt Amster- a dam: Het nieuw gekozen lid van den Am- sterdamsch'en. gemeenteraad, de 'heer De Gelder, of-te-wel „Had-je-me-maar", heeft BLÖ5JSKS hoon en laag sluitend 41 liKGESTRAA 'C! Ver.-*tfH6afcenli$t a>jwaiT>i-»:Jiwerp Men me'klt ons urt Washington: geering heeft bij de Ne-derlandsche reg.ee- ring geprotesteerd tegen uitsluiting van Amerikoansch kapiaal in Djambi. Reuter seint ons hierover nog Het staatsdepartement verklaarde in een nota aan de Neaerlandsche regeering, dal Amerika in 1914 speciaal met betrekking tot de voorwaarden voor concessie der Djambi-olievelden, bepleit heeft dat de op lossing van het vraagstuk der pelroleum- gebieden over de geheele wereld gelegen is in hel beginsel van gelijkgerechtigdheid der onderdanen van alle landen, en gezegd hee.i't dat bevoegde en ervaren Amerikaansche belangengroepen gereed en verlangend wa ren om met de Nederinr.dsche regcering saam te werken bij de exploitatie der aard- olievelden op Djambi. Naar de N. R. Ct. fcii informatie is ge bleken, zijn er sedert jaren tusschen de Ne- derlandsche en de Amerikaansche rede ringen verschillende nota's gewisseld in. verband met het vraagstuk van de ontgin ning van petroleumvelden. De aanleiding tot deze reeks van vertoogen schijnt ge zocht te moeten worden in de Amerika: n- sche wet, weilke deelneming van niet-Ame rikanen aan de pelroleumontginning uit sluit, tenzij er reciprociteit wordt betracht. De discussie is later verlegd van Ameri- kaansch naar Oost-Indisch terrein. De ITafl je-iwe-annas'-qimeslle. Uit een staatje, dat het Ilbld. geeft, valt vrij nauwkeurig af te leiden, wie de kiezers van „Had-je-me-maar" zijn geweest. Zij ko men, behoudens enkele uitzonderingen, niet uit „bourgeois"-kringen, zooals van sommige zijden is beweerd. In de bete: - .li ken had De Gelder slechts weinig stemmen, in de Vondelstraat maar viif, in de Van der Veldestraat, als gezegd, niet meer dan drie. Evenmin waren het de georganiseerde ar beiders, die De Gelder tot raadslid verko zen. De omgeving van het Oostemark en d» Transvaalbuurt hebben een mooi figuur gemaakt en op vele bureaux daar behaalde De Gelder geen tien stemmen, wat intus- schen nog te veel is. Het zijn de rumoerige Kattenburgers ge weest, de menschen, die officieel nog ar beiders he eten, maar meestal geen hond uit steken dan om te vechten, die hun keuze op den bedelaar hebben .gesteld. Een aan tal losse havenarbeiders wonen daar, men schen, die bij geen enkele organisatie zijn aangesloten en die een vakvereenigirig ook liever niet onder haar leden telt. En raast bij: I Zónt?ng vermoedelijk omdat zijn „Ra-" De re- paiife '-paxlij er nog niets voor scheen te| 'gevoelen in zijn eentje het Meifeest ge- vierd. Men kon hem n.l. den geheelen dag in een open rijtuig triomphnntelijk door de stad zien rijden met een roode tulp in het knoopsgat van zijn viezig jasje. :èlé, dat wij met ingang van N o g al t ij d d e R o 11 e r d a m so h ctPEKI D 6611 Ï13S3I"' tJC Handels- en Landbouw bank. Door het personeel van de centrale recher che ie den Haag is gisteren ten huize van irr. L., Kettingstraat 14 een groot aantal obligaties, correspondentie en andere be scheiden van de Rot'erdamsche Handels- en Land-fcouw-Bank door welke bank in Mei a.s. een nieuwe trekking zou worden gehouden, in beslag genomen. S»c sieareniabrlek „Alrnnn atcrbrniiii Zoterdagnacht is door onbekende oorzaak te Tiel afgebrand de stilliggende sigarenfabriek „Alvar.n". De 18e eeuwsche voorgevel is behouden gebleven. De voorraad tabak en verwerkt fabrikaat is deze week groolen- deels nuar Culenborg overgebracht. Alles is verzekerd. Kunst en Wetenschap. Een onzer landgenooten, die Bouw meester naar Ween en vergezelt, seint d.d. 30 April aan het Hbld., dat het Burgtheater meer dan uitverkocht was. Alle autoriteiten van Weenen waren aanwezig. Het was in één woord een pr achlv o or steil i n gBouw meester overtrof zichzelf. Na zijn vier ver schillende scènes werd hij resp. vier, vijf, vijf en negen maal teruggeroepen. Er waren bloemen van het Nederlandsch gezantschap. Bouwmeester speelt Maandagavond nog eens, dan ten bate van de arme studenten der universiteit. Maandagmiddag wordt Bouwmeester op het stadhuis plechtig ont vangen. Volgens een t aan de N. R. Ct. spe-elde Louis Bouv. den Shylook in het Hollandsch, terv verdere uitvoe ring in het Duitsch plaais had. Alle bladen spreken over een sensationeel succes. Kun stenaars zeggen, dat er sedert tientallen jaren' niet ziulke stormen van bijval in het Burgtheater gehoord zijn. Tengevolge van de ovaties duurde de voorstelling vier uur in plaats van drie uur. om. Zeist. In Zeist, waar „Oefening baari Kunst" een rondwandeling hield op Juliana- dag, zijn belhamels met de politie handige- meen geworden, 't geen behalve een hoon--en gaf en aanmoedigde, wat met e geschreeuw van het gemeen, met een paar komt. Het publiek moet met in het veld zit- klappen en arrestaties afliep, ten en het bondsbesttnir moet oii.cret e ner. wenschte schot. Na de ec-rsle zeven en eenl halve minuut wordt van doelen verwisseld. Onophoudelijk rent Holmer keurig spelend in het middenvak langs het lijntje. Geheel Utrecht zwoegt als een paard en speciaal' de verdediging blinkt uit. Het einde komt met ongewijzigde.n stand. 22. Toon moes ten de reglementen bestudeerd worden, want men wist niet wat er gebeuren moc-st. Ge lukkig besliste de bondsbestuurder Dee nen, dat er geloot moest worden. Ere aldus ge schiedde. Het resultaat dezer loting was voor Gelderland, waarna de heeren Deenen met een h&iielijke toc-spraak den fraaiere zilve ren krens uitreikte. Onder de aanwezigen merkten wo o.a. op de burgemeester mr. J. C. Graaf van Rand. wijck, de heer A. C. R. O. Leinweber en de heer Walpot (A. B. L. O.). Het geheel was een zeer mooi gespeel: e wedstrijd, waarvan zeer veel propagandis- tische kracht is uitgegaan. Toch moeien we eenige opmerkingen maken in het belang van deze mooie sport. Daar was oen grensrechter van het Gel- dersche twaalftal, die zijm eigen partij ad vie. paa

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1