wBBwwirsrzï: VLEESCHHOUWER EN LAE¥II¥3E, A. W. E.T. 100 Verpleqingsarti kelen. f675 f 61 15.75 lennis-SchoBiien lo? II. BUITENLAND. BINNENLAN D. FEUILLETON. Langs den groeien weg. T' „DE EEMLANDER" Deza Stand lieslaat eane oppervlakte van meer dan BILLARTZAAL SERRE TUIN BEZOEKT ONZEN STAND. MORGEN SPECIFICEREN Wil DNZE ARTIKELEN A. VAN DE WEG. Langeslraal 23. BLOUSES hoog en laag sluitend in BFDRÖKTE in GESTREEPT in GESTREEPT VUILE FL'NELLETTE VOILE MM .,1'HliüMlï" vanaf f B.7B r I. 19e Jaargang No. 257 «r poet f 3.—. P" w«k t«*t (trata verzekerins ongelukken) f 0.17». «fzondeilijke nummcis if 0 J03. Berichten* Londen, 2 Mei. (N. T. A. Draadloos roh Horsea). Men verwacht, dat de opper- ite raad in zijn bijeenkomst vandaag defi- hiK-1 zal besluiten Duitschland de defini ties vergoedingsvoorwaarden mee te dee- Un met een kort ultimatum om het in staat te .lellen zich de eischen der geallieerden te vereenigen. Blijft een bevredigend ant- wo'i d uit, dan worden de Fransche plan nen voor de bezetting uitgevoerd. Het denfc- be>. i van een ultimatum, voordat tot de toci assing van dwang wordt overgegaan, ts afkc mstig van Lloyd eGorge, die het tegen over Briand's plan van onmiddellijke bezet ting van de Roer stelde. Na een uitvoerige bespreking sloot de merderheid van den opp.rsten raad zich aan bij het Engelsche voo stel en, naar verluidt, Is dit formeel net. gelegd in een motie, ingediend door Ja;, ar, den Belgischen minister van bui len .ndsche zaken. De commissie van re late heeft er zich gisteravond en vanoch- ler... mee bezig gehouden het voorgenomen pla.i in een ontwerp neer te leggen, dat in ile bi j eenkomst van vanmiddag zou worden behandeld. I vn verneemt, dat de geallieerde de»- ku.viigen definitief hebben besloten, het r il v van de commissie voor de vergoedin- 'ir. van f 66O0 miilioen (132 milliard gou- en marken) te aanvaarden, als uitersten to- 'deisch aan Duitschland. Dit is meer dan ie 5500 miüioen, waartoe te Parijs op 20 Jar: ari werd besloten, maar bij dit totaal 'oi worden opgeteld de opbrengst van de be :g van 12 pet. op den Duitschen uit- AMERSFOORTSCH DAGBLAD Dinsdag 3 W©rTOZ1 •siisHiiiraraiiia™ DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARMHEMSCHF POORTWA' TEL INT 513. 1.05 met inbegrip van ccn bewijsnummer, elke regel meer J 0.25, dienstdl c# dingen ca iacldadighcids-ad vc itenticn voor dc helft eer prijs V oor bande' en bedrijf bestaan ~ccr voordeeligc bcpaliuoen *»oor het advertccreiv Bene circulaire. bevattende dc voorwaarden, wordt op aanvraag toceeaondcn HOF 16. WSEUSILEERINGE??. A^ERSFOOHT Volgens de Tel. verneemt de Times uit I .v cv:-York, dat een nieuwe Duitsche nota w rochtend te Washington ontvangen is. :tond deed Hughes aan den president -van mededeeling. Er is nog niets over inhoud bekend. Naar evenwel verluidt, •it de nota nieuwe concessies der Duit- s. 7 onden, lMei. (N. T. A. Draadloos). De Britsche regeering heeft aan de Fran- r den wensch te kennen gegeven het -■ wfeest van Napoleon te vieren door 101 inschoten te lossen op St. Helena. De Fransche regeering heeft geantwoord ten teerste „deze beminnelijke en edelmoedige vijze, waarop een vroegere tegenstander /vo dt herdacht" te apprecieeren. ionden, 2 Mei. (R.). Hoewel er naar het uiterlijk geen tekenen zijn, die wijzen t>D hervatting der onderhandelingen of op een tusschenkomst van buiten, wordt het ioch waarschijnlijk geacht, dat eerlang een nieuwe poging zal.worden gedaan om een uitwisseling van gedachten tot stand te brengen früsschen mijneigenaars en arbei ders. Londen, 2 Mei. (R.) Het verbond van vokvereenig.ingen uit de machine- en icheepsbouwnij verheid heeft zich met V5,I69 tegen 35,913 stemmen voor het aanvaarden van loonsverlaging uitgespro ken. Kattowitz, 2 Mei. (W. B.). Volgens tot dusver ontvangen berichten staakten tol hedenmiddag ongeveer 80 pet. van alle mijnen in 't Opper-Si! ezische industriedis trict. Van de 240000 arbeiders staken on geveer 190000. In den loop van den dag werd herhaaldelijk vastgesteld, dat een groot deel der stakers heelemaal nog niet j wetert, waarom zij staken. Talrijke mijnwer kers, die gedwongen waren het houweel er bij neer te leggen, keuren krachtig de sta king af. De publicaties in de Oberschlesi- sche Grenzzeitung zijn klaarblijkelijk als een signaal voor de voorgenomen actie te beschouwen, die het doel heeft door de pro vocatie van een Poolsche minderheid op het a.s. besluit van den Oppersten Raad inzake de Opper-Silezische kwestie een beslissen- den invloed uit te oefenen. O p p e 1 n, 2 Mei. (W. B.). De interge- allieerde commissie vaardigde een alcohol verbod uit voor heel het On^er-Silezische industriedistrict. Zij wil, wanneer de toe stand zulks vereischt, den staat van beleg over heel het woelige district afkondigen. Kof no, 1 Mei. (W. B.) in den landdag van Kofno deelde Puryökis, minister van buitenlandsche zaken, mede, dat Wilna waarschijnlijk aan Litauen zal worden toe gewezen. Litauen nam op zich Polen niet aan te vallen, geen afzonderlijk bondgenoot schap tegen Polen te sluiten en dit land het transitorecht op de lijn naar Memel te ver- leenen alsmede economische ontplooiing in I Litauen. Warschau, 1 Mel. (Orient). De uit wisseling van de ratificatie-oorkonden van het vredesverdrag tusschen Polen en Rus land heeft gisteren^ 30 April, plaats gehad. Vanaf dat oogemblik is dus de vredestoe stand tusschen Polen en Rusland definitief ingetreden. De Poolsche diplomatieke en consulaire vertegenwoordigers in het bui tenland hebben instructies ontvangen in verband met den nieuwen toestand. Reval, 1 Mei. (W. B.). De sovjetver kiezingen zijn geëindigd; 1860 sovjetafce- vaardigden werden gekozen, van wie 1400 communisten, 363 anti-communisten en 39 leden van andere partijen. Londer., 2 Mei. \R.). Officieel. Zondag had ie Jaffa een treffen plaats tusschen Ara bieren en Joden, waarbij twintig personen werden gedood en 150 gewond. In allerijl gezonden troepen hebben de ongeregeldhe den onderdrukt zonder gebruik te maken van hun vuurwapens. Vóór de aankomst van de troepen hadden plunderingen plaats, maar nu is alles weer rustig. Washington, 2 Mei. (R.) Hughes heeft aan Panama laten weten, dat, als het niiet binnen een redelijken tijd vrijwillig daartoe, overgaat, de Ve-r. St. maatregelen zullen nemen om het te dwingen de juris dictie over het betwiste gebied van Coto aan Costa Rica over te dragen. IS HET OftZEN STAND OP DE VIERKANTE METERS. DE GEHEELE EN hebban wij voor onza expositie van Meube'sn en Tapijten benut. Ook in den toornen vyüjj U de leve- rfcigscnpaciteit van ortze nieuwe afdseSircg Tuin- meubelen. aan den ijker, chef van dienst M. N. Arends te 's-Gravenhage op zijn verzoek eervol ontslag verleend uit 's Rijks dienst Is aan N. C. A. Hakbijl, directeur van het Post- en Telegraafkantoor te Doorn, ver gunning verleend tot het aannemen van de versierselen van officier de l'Instruction pu- blique, hem door de Fransche Regeering geschonken. TEL. 618. doek? in art. 18 der Ongevallenwet 1901 2o. aan rar. W. M. J. van Lutterveld te Bloe- mendaal, P. J. Raaymak*rs te Overvecn, H. Diemer te Rotterdam, W. Kaars Siipestein te Overveen, P. J. M. Verschure te Am sterdam, L. Vermeulen te Rotterdam, G. Nijhuis te Hengelo (O.) en L. H. van Rooij- en te Amsterdam eervol ontslag verleend als lid van bovengenoemden Raad3o. aan mr. G. H. A. Grosheide Jr. te Amsteram eervol ontslag verleend als secretaris van bovengenoemden Raaden is aan voor noemde heeren dank betuigd voor de in hun genoemde functies bewezen diensten is P. J. Raaymakers, oud-secretaris-gene raal der Rijksverzekeringsbank, aangewezen als voorzitter van den Raad van Toezicht, bedoeld in art. 11 der wet op de Rijksver zekeringsbank benoemd a. tot voorzitter der plaatselijk* commissie voor de Ongevallenverzekering to Oud-Beijerland A. den Boer aldaar, lot dien datum plaatsvervangend voorzitter dier commissie; b. tot plaatsvervangend vo'orzit- ter van bovengenoemde commissie C. Schelling te Oud-Beijerland Het koninklijk bezoek aan Zwolle is thans officieel vastgesteld op 27 en 28 Mei a.s. Opperstalmeester Bentinick. Het personeel van. 'het Koninklijk Staldepar tement heeft het 30-ja-rig jubileum van den opperstalmeester van H. M. de Koningin C. A. baron Bentinck Zaterdag niet onop gemerkt laten voorbijgaan. Onder toespraken, getuigende van hooge waardeering en vereering, werd een keurig bloemstuk aangeboden, terwijl het perso neel te Het Loo van- zijn bijzondere gevoe lens in een hartelijk telegram liet blijken. Audiënties. De gewone audiëntie van dien minister van Oorlog zal op Donder dag 5 Mei e.k. niet plaats hebben. Amerika en Djainbl. In verb.and met de telegrammen uit Ame rika over het zenden van een nota aan onze regeerlrug betreffende de Djambi4cwestie, kan de Haagsche berichtgever van de Tel. mededeelen, dat een schrijven van die Anve- rikaansche regeering inderdaad m de twee de helft van de vorige maand ons ministerie van buitenlandsche zaken heeft bereikt. Er is tusschen Amerika en Nederland in zake Djombi een correspondentie gevoerd waar- Aan de Staatscourant van gister ont- leenen wij nog de volgende kon. besluiten aan J. W. van Oort te Zwolle op zijn ver zoek eervol ontslag verleend als districts- bouwkundige bij den dienst der landsge- bouwen, en is zoodanig benoemd M. P. Bol- ten Jr. te s-Gravenhage, thans bouwkundig ambtenaar le kl. bij dien dienst; 44 1AKGESTBA1T Amersfoort. omtrent men waarschijnlijk binnenkort wel meer zal hooren. De opvatting in sommige buitenlandsche bladen, als zou men hier te doen hébben met een nota naar aanleiding van de beslissing in de Tweede Kamer is onjuist. De correspondentie werd als geëin digd beschouwd, reeds vóór de Tweede Ka mer hear beslissing had genomen. Vertrek van mr. Dijckmees- t e r uit Zeeland. Zaterdag heeft de af getreden Commissaris der Koningin uit Zee bij den dienst der Rijkslandbouwproefsta- tions benoemd tot technisch ambtenaar J. fen Have, thans analist aan het Rijkslond- bouwproefstation te Groningen J. Goodijk te Groningen de tijdelijk ingenieur bij de Zuiderzee werken J. F. R. v. d. Wal benoemd tot inge nieur bij die werken; lo. aan prof. mr. I. H. Hijmans, te Am- sterdant, eervol ontslag verleend als lid ën voorzitter van den Raad van Toezicht, be land, nir. H. J. Dijckmeester, met zijn' ia* milie Middelburg verlaten. Aan hot station! tbleek nog -eens hoe veel sympathie hij zich in de 15 jaren, dat hij dit 'hooge ambt heelt bekleed, mocht verwerven. Tal van burg< r- lijfce en militaire autoriteiten, de meeste nvt hun dames en ook personen, die Sn dc i,- dustrie of andere lakken van bestaan i Zeeland een vooraanstaande plaats v\e- men, kwamen de familie een lnntst 3 zeggen, bloemen werden mevrouw Dijck meester aangeboden. Burgemeester van G e 1 d r o p. De Regcenng heeft den heer Fleskens, bur gemeester van Geldrop, aangezocht zich eeni benoeming tot burgemeester van do vo.ee-* nigde gemeenten Geldrop en Zesgehuchten te laten welgevallen. Zweedsche officieren bi} het Nederlandsche Leger. Iled; n/ hebben de luitenant-kolonel F alk man en ».a Ie luitenant der Artillerie te Smaland P. Carlberg, beiden van het Zweedsche Leger, hun opwachting gemaakt bij den Minister van Oorlog en bij den chef van den Gene- ralen Staf. Deze beide vreemde officieren, die voqr- loopig in het Hotel des Indes te 's-Graved- hage intrek hebben genomen, zullen gedu rende eenigen tijd bij het Nederlondscliai leger worden gedetacheerd en wel bij do Ho divisie, Arnhem en omgeving. fteriorlHncl «o België. Naar Het Volk meldt, zullen Neder* landsche en Belgische sociaal-democroten op Zaterdag 21 Mei en zoo noodig ooi >p; 22 Mejr waarschijnlijk Le Antwerpen of lo Brussel, een bespreking houden over do tusschen Nederland en België hangende geschillen. De S. D. A. P. zal baarbij verte genwoordigd worden door cle heeren Troel stra, Schaper en Sannes, van de soc.-dern. Kamerfractie, en Vliegen, Werkhoven, Wi- baut en Van der Goes, van het partijbe stuur. Het bestuur van het I. V. V» na ar Londen. Noor wii vernemen heeft het bestuur van het I. V. V., de heeren Edo Fimmen, Oudegeest,. Jouhaux en Mcrtène zich naar Londen gegeven, teneinde aldaar met de Engelsche arbeidersleiders bespre kingen te voeren inzake de kwestie der scha deloosstelling. Een flink politieman. Tot broeder in de orde van den NederJandschen Leeuw is, zooals men onder de Koninklijke beslui'en in een vorig nummer heeft kun nen lezen, benoemd de heer J. H. Buining te Rotterdam, die Zaterdag na een bijna veertigjarige dienstvervulling afscheid nam uit zijn betrekking van hoofdagent bij do Rotterdamsche politie. Buining was de laat ste twintig jaar van zijn werkzaamheid bij de centrale recherche geplaatst. In deze functie had h/ii niet minder dan een paar honderd vermeldingen en belooningen ont vangen. Bij zijn afscheid hebben de hoofd commissaris en commissaris van het hoofd bureau hem vriendelijke wenscnen meege geven, zijn onmiddellijke chefs vereerden hem een huldeblijk, terwijl ook zijn collega's hem een stoffelijk aandenken aan hun G, A. Imron Tlo-lnl. f Te Hilversum is plotseling overleden, in den ouderdom van 82 jaar, G. A. baron Tindal, oud-zeeoffici-er, thans nog kamerheer in buitengewonen dienst dei- Koningin sedert 31 Maart 1882. Baron Tindal was ridder 4e klasse in de Militaire Willemsorde, ridder in de orde van dén Nederlandschen Leeuw, groot-officier in de orde van Oranje-Nassau en»comman- deur in de Huisorde van Oranje. Waar het hart van vol is, daar vloert le mond van ove«r, maar waar de mond vam rol is, daarvan is wel eens niets in het hart. Naar het Engelsch van JEFFERY FARNOL. 43 Op den drempel dei* smederij bleef ik een oogenblik siacn, en keek naar binnen. Daar ivas de smid. En inderdaad, een flinke, for- sche kerel was het, met breede schouders en een machtige borst, en armen, waarvan de opgezwollen spieren in den vuurgloed nog te forsc'her uitkwamen. In zijn linkerhand thad hij een tang, waarmede 'hij een gloei end stuk ijzer vasthield, waai op hij uit alle inaoht met een hamer in zijn rechterhand' sloeg. Ik bleef zoo naar hem kijken, tot hij, na- er al den gloed te hebben uitgeslagen, het ijzer opnieuw in 'het vuur stak en aan den .blaasbalg begon te trekken. Doch ter wijl ik hem zoo met alle aandacht aankeek, begon ik bijna te twijfelen of het bij slot van Tekening wel Zwarte George was, want zijn haar was glanzend goudblond en krulde in dichte lokken over zijn voorhoofd, terwijl ik dn plaats van het donkere, norsche gelaat riet ik verwachtte, een blozend, openhartig, fraaigevormd gelaat te zien kreeg, waaruit teen paar oogen keken van het wondere, die- Sc blauw dat een sohoone zomeravond ons )ms aan den hemel laat zien. Maar toch, i zijn geweWige lichaamsbouw liet wel geen twijfel mogelijk of het was de bewuste Zwar te George eri geen ander. Niettemin was Ik er nog niet geheel zeker van, toen ik de smidse binnenstapte en hem aansprak. „19 u Zwarte George?" vroeg ik. Op het geluid^ van mijn stem liet hij den blaasbalg los en keerde zioh naar mij omen terwijl ik ihem in het gelaat keek, zag ik hoe zijn wenkbrauwen zich plotseling samentrokken cn het goudblonde haar van zijn baard om hoog scheen te krullen. „En gesteld dat ik 'het was, wat dan?" „Dan zou ik u evert willen spreken." „Kom je daarvoor?" „Ja." „Kom je van ver?" „Ja" „Dat is jammer." „Waarom „Omdat je dan ook weer even ver terug zult moeten gaan." ,;Hoe bedoelt u dat?" „Wel, om het (e maar dadelijk te zeggen, je voorkomen bevalt mij heelemaal niet." „En waarom bevalt mijn voorkomen u niet „Groote goden 1" riep de smid, „weet ik dat laat het je genoeg zijn, dat je me niet bevalt I" „Dat doei me denken," zei ik, „aan een zekeren, alles behalve beminden mijnheer Fell, of Pell, of Snelt, ik weet niet precies meer hoe hij heette." „Wat?" zei de smid, mij met eenige verba zing aanstarend. „Ik herinner me een vers, dat ongeveer zóó was „Ik houd niet vr.n u, Doder Fell, of Peil, of Snel, Waarom? 't Is onmogelijk, dat ik het u vertel Maar dit een-e weet ik goed en vast en wel Dat ik niet van u houd, Docter Fell, of Peil, of Snell „Dus je bent een dichter, is "t niet „Neen," zei ik, het hoofd schuddend „Dat spijt meje ontmoet niet eiken dag dichters." Nadat hij dit had gezegd, haalde hij het ijzer weer uit het vuur te voorschijn en legde het, gloeiend, op het aambeeld. „U wou me graag spreken, is het niet?" vroeg hij. - „Ja," antwoordde ik. „Zoo V' zei de smid, „werkelijk En tege lijkertijd begon hij uit volle borst le zingen, terwijl hij met zijn geweldigen hamer de maat sloeg. „Als u," begon ik, een weinig vén mijn stuk gebracht, „als u luisteren wilt naar wat ik te zeggen hebZijn eenig antwoord was, dat hij nog boozer met den hamer op het gloeiende ijzer beukte en, nog harder begon te zingenzijn lied, dat mij op dat oocenblik onaangenaam genoeg in de ooren klonk, werd mij later welvertrouwd, em het luidde aldus Sla 1 ding, ding 1 Sla? ding, djng! Het ijzer gloeit En mint den forschen slrg Als het vuur den blaasbalg mint. Sla! dmg, dingl Toen ik zag, dat hij vastbesloten was mij geen kans te geven om te zeggen, wat ik op het hart had, ging ik dicht bij hem zitten en begon ook te zingen. Wonderlijk genoeg was het eenige lied, dat ik mij op dat oogenblik herinnerde, het lied van den ketellapper, en dat nog maar zeer onvolkomen; evenwel het was voor mijn doel meer dan voldoende. En zoo waren wij weldra beiden uit volle borst aan het zingen, elk zijn eigen lied, zoo dat de woorden op de wonderlijkste wijze door elkaar liepen en de meest valsohe wanklanken, die ooit uitgestooten zijn, door de smidse galmdenongeveer aldus moet ons gezang geklonken hebben Sla 1 ding, ding Een ketellapper beni ik, O V Sla l ding, ding Een ketellapper ben ik Het ijzer gloeit Een ketellapper zal ik blijven En mint den forschen slag En als een ketellapper zal ik sterven, Als het vuur den blaasbalg. Als de koning met zijn kroon Sla I ding, ding I Met mij zou willen ruilen Sla? dintr. ding? enz. Hoe harder hij brulde, des te harder brui 'el ik ook, tot we samen1 zóó hard bruid i, dat het wel in het geheele plaatsje gehoord moest worden; toen ik althans opkeek zag ik door de open deur der smidse den oudeni man, Simon, Job en nog e^ menigte an dere mensohen met open monden, in stom-» me verbazing naar ons kijken. Doch de smid en ik bleven doarbrullen, zoo hard we kon den, tegen elkaar in, met onverminderd* kracht, tot hij opeens ophield, en zijn hamen met een geweldigen slag tegen den grond wierp. „De duivel hale me, maar die stem vani jou bevalt me heelemaal nietl" „Om u de waarheid te zeggen fik zing oolé, maar een heel enkele maal," antwoordde ik- „Dat is waarachtig maar goed ook" jd waaraohtig, dot is maar goed ookf" „Ik beweer dan ook niet dat ik zingen kan „Nou maar, mij bevalt dat heelemaal rtie4 ik heb er meer dan genoeg van I" „Als u dan eens ging luisteren naar wol ik u wou zeggen?" zei ik, „Ik denk er niet aanl"^ „Wat is uw plan dan?" „Wel," zei de smid opstaand^ en zfcK uit«; rekkend, „nu je mij er naar vraagt kan ik j* wel zeggen, dat ik van plan ben je de deuï uit te gooien." (Wordt vervolgd}

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1