TUINMEUBELEN. fu. Voetballen FRUS BEI) ABVUiaiKl r, '.2 "buitenland. UM „IHIROHBflll" feuilleton. DE EEMLANDER" LIPS' SAFE-INRICHTING I. langs dan grooten weg. J. GRiOTEHOQIST, Hoi 20. jtmuisNus r.-r z VLEESGHHOUWEt! LAMME Hof 16 Amersfoort Telefoon 618 Het aantal Wethouders. IA! GEGRACHT Ho. 4. TEIEPHOOH Ho. 301 Deposito-Rente: Sen jaar vast s°/« zes maanden opzegging 4 »/s°/« een dag 3®/0 Politiek Overzicht. Berichten. ZWARTE VOILE KOUSEN RECLAMEPRIJS 75 CL VOOR OUDERE DAMES ZliDEN EK WOLLEN JERSEY'S 39-, 35-, 31.50 VOOR JONGE DAMES WOL MOUSSELINE JAKJES IK FANTASIE PATRONEN 13.50 CHANTDNG BL00SES IK MEI ROSE EK UIA HOOGunLAAGSLUITEHD 20.50 19.75 14.25 AMERSFOORT. Mapjn JE MFJ KLOK" Gouden Trouw- en Yerlovingringen 19e Jaargang Nc. 2S3 Lr port f 3 per week (met R«tis verxek«inS ongelukken) i' 0.17» ateoadedijlM nummer» r^n o O.Of. DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTVfA' TEL INT 513. Woensdag 11 Mei 1921 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dicttstaanbic* dingen en LlcldAdii'hc.cls-advcitenticn voor de helft Ger prijs Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordcclige bepalingen voor het adverteeren. Een« circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden Nu door het vertrek van Mr. Verhoef uit onze gemeente de zetel van wethouder va cant komt, i9 door de Eembode de vraag opgeworpen, of het niet wenschelijk zou zijn liet aantal wethouders weer op drie te stel len. Wij gevoelen daar ook zeer veel voor en hopen, dat de Raad zal besluiten de va cante plaats niet te vervullen Indertijd golden voor de uitbreiding van het aantal wethouders tot vier, sterk politieke re denen, die thans niet meer, althans niet meer In die mate, aanwezig zijn. Alleen wan neer de sociaal democraten zich bereid ver klaarden één 'hunner voor het wethouder schap aan te wijzen, zouden we met het be stendigen van den bestaanden toestand vrede kunnen hebben. Maar daarop zal wel niet veel kans zijn. Het is bekend, dat de roodo fractie in onzen Raad niet ongenegen was een deel der bestuursverantwoordelijk- held te dragen, maar de partij gedoogde het niet en zal nu, naar wij vermoeden, nog veel minder genegen zijn het veto op te heffen. Met deze mogelijkheid behoeven we dan ook o. i. geen rekening te houden en dan gelooven we, dat er alles voor is het voortaan maar weer met drie wethouders t e doen. Wij kunnen ons niet voorstellen, dat de werkzaamheden zoo groot zijn dat daarvoor vier wethouders beslist noodzakelijk zijn. Zeker, in een zich snel uitbreidende ge meente als de onze komt nog al een en an der kijken, vooral als er meer wordt gedaan •dan de zaken maar loopende houden. Nu zullen allen het er wel over eens zijn, dat het Dagelijksch Bestuur onzer gemeente hard werkt en dat een gezonde arbeidsver- deeling niet anders dan profijtelijk voor het algemeen moet zijn. Een college met drie wethouders zal echter een goede verdeeling der verschillende takken van dienst even eens wel mogelijk maken zonder dat te veel op de schouders van den een of den ander wordt gelegd. We moeten toch niet verge ten, dat elke tak van dienst tegenwoordig over een vrij groot aantal ambtenaren be schikt terwijl de algemeehe leiding in han den van een directeur berust. Veel minder dan vroeger is het dan ook feitelijk nood zakelijk, dat een wethouder zich met allerlei kleinigheden bezig houdit, wanneer hij de groote lijnen maar ziet en beheerscht, heelt hi.i voor elk onderdeel een staf van ambte naren om zijn ideeën uit te werken. Deze taak mogen we niet onderschatten maar loch aan den anderen kant ook niet zoo overdre ven voorstellen als of 'het tot de onmogelijk heden zou behooren, dat één wethouder niet twee of drie aïdeelingen onder zijn beheer zou kunnen hebben. Het zich inwerken in verschillende vraagstukken eischt ongetwij feld tijd. laten we zeggen veel tijd. Maar als men naar alle werkzaamheden ambtenaren heeft, die 'het materiaal kunnen verzamelen voor die studie dan is toch de grootste en zeker de minst aangename moeilijkheid al overwonnen. En dan zijn het tooh zeker ook niet zulke ingewikkelde vraagstukken, die het leven onzer gemeente schokken zoodat met een bepaalde dosis lust in den arbeid heel wat kan worden verkregen. Waar de gemeentelijke machine tegenwoordig, in weerwil van alle moeilijkheden, heel wat vlotter werkt, vreezen wij dan ook volstrekt niet voor overlading, wanneer onderwijs en financiën, de af de dinger, van Mr. Verhoef, thans worden verdeeld over de aanblijvende drie wethouders. Behalve het financieele voordeel diat daar door wordt verkregen, voorkomt men de moeilijkheid een geschikt wethouder te vin den. Iemand er voor aanwijzen gaat gemak kelijk genoeg, maar het wil ons zoo voor komen, dat onze Raad thans niet bijzonder rijk is aan hout, waaruit men goede wethou ders snijdt. We bedoelen hiermede volstrekt niets on aangenaams aan het adres onzer Raadsle den. Iemand die zich beschikbaar stelt voor het raadslidmaatschap en dat vaak op vol komen waardige wijze vervult, behoeft nog niet steeds ook <Ie hoedanigheden voor het vervullen van het wethouderschap in zich te vereenigen. Een en ander doet ons dan ook met volko men instemming de opgeworpen gedachte van de Eembode steunen. De politieke on dergrond voor het vierdte wethouderschap is verdwenende zaken 'beginnen meer en meer tot het normale terug te keeren, zoo dat de werkzaamheden ook niet meer zoo veel omvattend zijn en ten slotte het geeft een besparing, welke hoe gering ook, zeker niet mag verwaarloosd worden. Het belangrijkste nieuws op dit oogen- blik is wel, dat er een nieuw Duitsch ministerie is gevormd en dat de rijksdag besloten, heeft het ter jong ste Londensche conferentie door de En tente gestelde ultimatum aan te nemende aanvaarding geschiedde met 221 tegen 175 stemmen, zoodat de meerderheid betrekke lijk -klein was. Het voorstel-Müller om de rljksregeering machtiging te verleenen het Entente-ultimatum te aanvaarden is, het geen te verwachten is, bovenal door de rechterzijde met groote verontwaardiging ontvangen. De voormalige rijksminister van tinanciën, dr. Wirth, die door den rijkspre sident werd benoemd tot rijkskanselier, had gisteren Van den rijkspresident opdracht ontvangen een kabinet te vormen. Het is hem gelukt een coalitie-ministerie te vor men, bestaande uit sociaal-democraten, de mocraten en centrum. In den laten avond vna gisteren is door dr. Wirth verklaard, dat er niets anders op zat dan het ultima tum te verwerpen of aan te nemen. Een middenweg bestond er niet. Aanvaarding hield de bereidverklaring in, dat Duitsch land in vrijen arbeid de financieele lasten, die het werden opgelegd, op zijn schouders zou torsen. Een neen daarentegen zou uitloopen op een ingrijpen in Duitschland's economisch leven en zou gelijk staan met het verrichten van slavenarbeid onder be dreiging van de bajonetten van buitenland- sche staten. En om nu de eenheid en het bestaan van Duitschland te redden, welks toekomst op 't spel stond, adviseerde de Duitsche regeering het ultimatum aan te dat is ook gebeurd met de troepen voor Mühlheim. B e r 1 ij n, I O M e i. (W. B.). Aan de Be: 1. Zeitung am Mittag wordt van goed inge lichte zijde gemeld: Twee Engelsche en een Itoüaansche districlscontroleur hebben in Opper-Silezië, wegens onvoldoenden steun, verzocht van hun posten te worden onthe ven. Op p e 1 nO Mei. (W. B.) De toestand in het gebied van den opstand is volgens de berichten, die tot den avond van 9 dezer werden ontvangen, nog steeds zeer ernstig. De opwinding is in het nijverheidsgebied bijzonder groot, voornamelijk onder de tal rijke vluchtelingen. In het district Tarnowitz ziin rijwielen en groote hoeveelheden spiri tus in beslag genomen. Het recruteeren on der dwang duurt nog voort. In de stad Kat- towitz hebben de opstandelingen een auto gestolen. Het station Kandrzin is nog niet 'bezet, doordat de Italianen het hardnekkig verdedigden. De station te Leschnitz en Thule zijn evenwel in handen van de op standelingen gevallee. B e r 1 ij n, I O M e i. (W. B.). Naar de B. Z. a. M. uit bevoegde bron verneemt, is in de intergeallieerde commissie te Oppeln verdeeldheid ontstaan. De Iitaliaansche en men het ultimatum van de Entente aange-1 EAgelsche leden der commissie 20uden zich nomen. scherp tegen hun Fransche collega's heb- nemen. Dit hield natuurlijk geen meeno men he id in met hetgeen ter Londensche conferentie werd geëischt. maar beoogde slechts ta voorkomen, dat Duitschland da delijk bloot werd gestc-id aan een overmant van ellende, leed, armoe en moeilijkheden, die niet zouden kunnen uitblijven, wanneer uit de weigering automatisch de toepassing der dwangmaatregelen, waarvan boveal de bezetting der Ruhrrtreek uiterst bezwarend was, zou voortvloeien. Niet de volkomen onplooibare fanatici in Duitschland hebben dus gezegevierd, maar de minder hartstochtelijk-nalionalistische elementen, die door een wellicht dieper va. derlandsliefde een voorzichtiger houding wenschten aan te nemen en misschien van oordeel zijn, dat de tijd het zijne zal doen en op den duur, wanneer Duitschland blijk geeft van goeden wille te zijn, wel verzach tingen zullen zijn te verkrijgen. Van het binnenrukken der Fransche troe pen in 't Ruhrgebied zal dus niets komen, zoodat het bij de concentratie der geallieer de troepen zal blijven. B e r 1 ij n, 11 Mei. (W. B.). De Duit sche rijksdag heeft met 221 tegen 175 stenr- VAN DER GRAAF Co., AMSTERDAM ROTTERDAM Van onzon invlood al» hot groot.sto handolsintormatioburoauwordt door don handel stoel» moor gobruik go- maakt voor hot. iucftsseeron on ro golon van Helitcraialltgo on l»e- twtsio - -> I -ia a tusm LBlWy'B 14 44 I, ATIGESTRAAT B e r 1 ij n, 1 O M e i. (W. B.). Officieel. De rijkspresident heeft vandaag dr. Wirth, den tegenwoordigen minister van financiën, benoemd tot rijkskanselier en belast met de vorming van het nieuwe kabinet en op diens voorstel de volgende ministers be noemd Minister van de schatkist en vice-kanse- lier Bauer (soc.-dem.)binnenlandsche za ken dr. Gradnauer (soc.-dem.)economi sche zaken Robert Schmidt (soc.-dem.) justitie dr. Schiller (dem.)leger dr. Gess ier (dem.)posterijen Giesbevts (centrum) verkeerswegen Gróner (geen partij) arbeid dr. Brauns (centrum)voedselvoorziening dr. Hermes (centrum); buitenlandsche za ken ad-interim dr. Wirth (centrum)finan ciën en herstel vooiioopig nog niet aange wezen. Pa rijs, 10 Mei. (H. R.) De commissie van herstel heeft de waardebepaling van enkele Duitsche leveringen, krachlens art. 235, voortgezet. Er blijft nog over de waar de te bepalen van de geleverde steenkool, het achtergelaten oorlogsmaieriaal en de geleverde schepen. Dinsdag woonde Boy den, die tot aan Februari de Ver. St. offi cieus vertegenwoordigde, de bijeenkomst bij; hij zal zijn plaats weer innemen, maal ais officieus gedelegeerde. Dit 'bewijst, zegt de Temps, dat de Ver. St. erkentelijk zijn voor hetgeen de com missie gedaan heeft, met betrekking tot de bepaling van de Duitsche schuld. Parijs, 10 Mei. (H. R.) De Deutsche Algemeinie Ztg. meldt, dat Fransche troe pen op verschillende punten Mülheim am Ruhr bezet zouden hebben. Havas is ge machtigd te verklaren, dat in het Ruhrge bied geen troepen zijn opgerukt. De een heden, die er waren, werden versterkt en ben verzet en dezen hebben verweten, dat zij trachten de oplossing der moeilijkheden op de lange baan te schuiven. Een der twee Italiaansche gevolmachtigden zou zijn ver trokken. B r e s 1 a u, 1 O M e i. (W. B.). Het be langrijke spoorwegknooppunt Kandrzin is in handen van de Polen gevallen, waardoor het verkeer tusschen Oppeln en het indus triegebied onmogelijk is geworden. Het verkeer langs den straatweg tusschen Beu- then en Kattowitz is hersteld, maar het verkeer wordt door de opstandelingen zeer bemoeilijkt, daar zij van de reizigers Pool- sche passen verlangen. De Times verneemt uit Beuthen; In gevolge de onderhandelingen tusschen de intergeallieerde commissie en de opstande lingen wordt de Korfantylinie gerekend als de grenslijn van de opstandsbeweging. De geallieerde commissie zal van af vandaag de verantwoordelijkheid voor het toezicht op het opstandige gebied aanvaarden, maar 'het spoorwegverkeer blijft in handen der in- surgenten. Parijs,, 10 Mei. (H. R.). Een hooge persoonlijkheid van den Quai d'Orsay heeft aan de Éclair verklaard, dat alle optreden van Duitsche troepen jegens Opper-Silezië een schending zou zijn van het vredesver drag en als een casus belli zou worden op gevat. De Engelsche vegeering heeft met het oog op het herstel der orde in Opper-Silezië nis haar meening te kennen gegeven, dat de raad der gezanten onmiddellijk een mede- deeling moet doen. De Poolscive regeering zou verantwoordelijk moeten worden gesteld voor het herstel van de orde in gebieden, toegewezen aan Polen, terwijl de Duitschers verantwoordelijk zijn voor de gebieden, die aan Duitschland zijn toegewezen. De -troepen! der geallieerden zouden worden saamgetrok. ken in gebieden, die nog geen beslissing; hebben opgeleverd. Het plan zou thans ini bijzonderheden besproken worden door denl raad der gezanten. De „Daily Chronicle" zegt: „LloyiB George's korte verklaring ven Zaterdag om» trent het gevaar in Opper-Silezië moet r, harte worden genomen. Terecht wees hij er, op, dat, nu de geallieerden Duitschland ge dwongen hebben te ontwapenen, zij ook ge dwongen zijn om dit te beschermen tegen militaire aanvallen van derden. Laai ons en bijvoegen, zegl het blad, dat geweld niet de beslissing mag brengen in Opper-Silezië. De New Statesman schrijft dot het jam mer is, dat de intergeallieerde commissie ini Opper-Silezië den Poolschen nolionolisli- schen leider, Korfnnty niet eerder uit het land verwijderd heeft. Hij zou dan zijn heil. looze kuiperijen reeds vroeger hebben moe ten laten varen. Korfanly's werkzaamheid heeft de Poolsche zaak meer kwaad dan goed gedaan. Het is waarschijnlijk, dal deze beweging noch zuiver plaatselijk, noclV spontaan uit de bevolking opgekomen is. Integendeeler zijn bewijzen genoeg, dal deze beweging van Poolsche ofiicieele zijde is aangemoedigd. In elk gevalde gebeur tenissen der laatste dagen hebben de alge meen heerschende overtuiging versterkt, dat hoe minder de Polen van Opper-Silezië krij gen, hoe beter dit voor de wereld zal zijn. Het beginsel van zelfbeschikking vindt bij ons, aldus het blad, een warm voorstander. Het beginsel moet echter wat Opper-Sile zië betreft, gegrondvest zijn op een basis, die ten minste eenig vooruitzicht biedt voort blijvende vrede en welvaart. Er is geen twij fel ann, dat het land onder Duitsch bestuur goed geregeerd wordt en dat alle economi sche krachten worden ontwikkeld, terwijl het meer dan waarschijnlijk is, dat hel in Pool sche handen een voortdurende bedreiging voor den Europeeschen vrede zal vormen. B e r 1 ij n, 1 O M e i. (W. B.). Volgens be richten uit Praag aan de Voss. Zlg. bereidt men daar de oproeping van drie reservelich tingen voor om het binnendringen van' Poolsche benden op Tsjechisch gebied to voorkomen. O p pe 1 n, 9 Mei. (W. B.) Vandaag, had te Oppeln een betreurenswaardig inci dent plaats, 'n Door de plebiscietpolitie ge arresteerde Pool werd bij zijn vervoer door de opgewonden menigte aangevallen. Toenl hij een Fronsche patrouille te hulp riep, maakten de Franschen zonder meer vara hun geweren gebruik en vuurden op de me nigte. Een oorlogsinvalide werd gedood en' drie personen zwaar gewond. De comrnan- deerende generaal van Oppeln heeft dien tengevolge op verzoek der Duitsche bevol king den Franschen het schieten verboden, zoolang zij niet gewapenderhand aangeval len worden. O p p e 1 n, 9 Mei. (W. B.) De interge allieerde regeeringa- en plebiscietcommia. sie vaardigt een oproep aan de Opper-Sile- zische bevolking uit, waarin wordt gezegd: De geallieerde mogendheden veroordeelen algemeen en volkomen de Opper-Sileziscbe onlusten. Haar besluiten worden daardoor niet beinvloed. Zij zullen ziclii uitsluitend door den uitslag der stemming en de bepa lingen van het vredesverdrag laten leiden. Velen kunnen alles weerstaan; behal ve verzoeking. fcANGESTRAAT 43 - AMERSFOORT Het mEres voor De juiste modellen W1UEM GROE14HCIZE1V. Naar het Engelsoh van JEFFERV FARNOL. 40 Uit al deze bewijzen leidde ik af, dat (hij, pie hier geweest was, waarschijnlijk terug Sou keeren, en daar ik er niet aan twijfelde dat hij dezelfde zijn moest, die zoo goed voor •pook speelde, besloot ik hem op te waoh- ten. Ik liet alles zooals ik het gevonden 'had, rg naar beneden, sloot 'het valluik en hing ladder op haar vroegere plaats. In den hoek van de eerste kamer was een jTuw gebouwde stookplaats, en daar de lucht Wat vochtig en kil was, ging ik naar buiten ten zocht wat takjes en droog hout en had weldra een vroolijk, 'knappend vuurtje aan» geiegd. Nu ging ik naar buiten en haalde ar- 'Znen vol drooge blaren, die ik tegen den flvuur ophoopte voor een bed. Toen dit tot mijn tevredenheid was klaargekomen, kwam de maan boven de boomtoppen uitkijken, en vulde het ravijn met langgerekte schaduwen. Daar lag ik op mijn rustbed van bladeren naad het vuur te kijken, terwijl ik luisterde naar het liefelijke zaohte geldater van de beek daar buiten. ïn den muur tegenover mijn legerstede was een raamopening, waar van het glas al sedert lang verdwenen was, en waar doorheen ik een vierkant stukje van den hemel zag en den glansenden ring van Orion. Mijn oogert gingen terug naar het vuur, en toen weer naar het stukje hemel, telkens en telkens weer, maar langzamer hand werd mijn hoofd zwaarder en zwaarder, tot tenlaatste de sterren zioh schenen te ver mengen met de spattende vonken in den 'haaTd, en het laatste wat ik mij herinner was, dat het knappen van het vuur in mijn oorerv klonk als de krakende stem, waarmede de oude man gezegd had „Een afgrijselijk iets. Peter, een afgrijse lijk iets I" Ik moet ruim een uur, bijna twee uur ge slapen hebben (want de kamer was donker, behalve de zwakke gloed van een paar smeu lende sintels op de stookplaats, en het blee- ke lioht van de sterren door het raam) toen ik plotseling recht overeind zat, al mijn tril lende zenuwen gespannen, alsof ik iets ont dekken moest, dat me op dat oogerablik ge wekt had. Verbaasd vroeg ik mij af, wat dit zijn kon, toen er van buiten de hut, zeer dichtbij, plotseling een kreet opsteeg af schuwelijk en versohri'kkelijik een langge rekte, gesmoorde kreet (ik kan het niet an ders beschrijven) die langzaam wegstierf tot een klagervd gekerm, om daarna weer"sterker en sterker te worden, tot 'het was, alsof het dooi' mijn hersens heendrong. Plotseling zweeg het en stilte daalde rondom mij neer een stilte vol ontzetting en onuitsprekelij ke angst. Ik lag doodstil, terwijl het bloed in mijn aderen söhcen voort té springen met eiken hartslag, totdat het mij eindelijk was of ik van het hoofd tot de voeten schokte. Toen begon de kreet weer opnieuw, eerst laag era schor, toen hooger en hooger tot de lucht trilde van een gil, zooals geen aardsche lip pen konden slaken. Compleet van f6 50 tot f16 50 kleine voetballen vanaf 15.— bij: Het licht door het raam werd sterker en sterker en plotseling' viel -een zwakke maan lichte tra al dwars over de vloer. Ik keek naar dezen lichtstraal, die mij een zoo welkome verlichting bracht, toen zij weer verduisterd werd door iets, eerst niet te omschrijven, maar dat mij langzamerhand zeer veel' scheen te -lijken op een menschenhoofd, dat naar mij keek; maar als dit zoo was, dan moest het een afsohuwelijk misvormd hoofd zijm boven het voorhoofd1 stalk een lange, puntige -hoorn uit Terwijl ik onbewegelijk naai' dit #ng lag te kijken, ontmoette mijn ihand door een al lergelukkigst toeval hét pistool in mijn zak en uit het diepst van mijn 'hart zegende ik het brave hoofd van Simon den herbergier, want het was of ik door die aanraking mijn verstijfde vermogens opeens weer meester weidmet één sprong was ik op de been en richtte het wapen op de vensteropening. „Spreek 1" zei ik, „spreek, of ik schiet Er volgde een oogenblik van spannende angst, toen zei een stem „O man, doe dat niet „Kom dan binnen en vertoon je I" Hierop verdween het hoofd onmiddellijk, zware voetstappen weerklonken en een groo te gestalte verdween in de deuropening. „Wachtzei ik, terwijl ik rondtastte en weldra tonde1 os en kaars vond', en na de ze aangestc! e hebben keerde ik mij om, en zag eer een buitengewoon lan gen man, geheel gekleed in de kleed erchacht der Schotsche Hooglanders, Op zij droeg hij een lang, recht zwaard met een gevest van gevlochten riet, onder den arm droeg hij een doedelzak, en op zijn hoofd droeg hij geen hoorn maar eert Schotsche •muts met een lange arendsveer. „O man," zei hij, mij aankijkend met een- zuurzoet lachje, „ik geloof, dat jij tenminste niet hang bent voor spoken, is 'het wel!" HOOFDSTUK XXV1I1. De Schotsche p ij p e r. „Wie 'ben je vroeg ik, op geen bizonder vriendehj'ken toon. „Donald is mijn naam mijnheer, en als u eenig oog had voor de Schotsche dracht, dan zou u weten, dat ik een Stuart ben.'' „En wat doe je hier, Donald Stuart „Diezelfde vraasr mocht u zichzelf wel doen, welke reden hebt ge om hier te ko-* men spionneeren op dit uur van den nacht? „Ik ben van plan hier in het vervolg te won nen," zei rk. /Toetoet, dat meent u toch niet?'' ,Waarach% wel," zei ik. „Maar weet je wel, waarde heer, wat voofl een plaats dit hier is, dat 'hier heksen, ka* bouters en allerlei geesten verblijf houden?" „Zeker, en ze hebben me verbeid', dat hel hier spookte, maar ik heb zelf eens willem zien, wat ervan aan is." r,En „Wel, ik ben-blij, dat ik tot de ontdekking; -ben gekomen, dat het spook slechts eenl rondtrekkende Schotsche pijper is." De Hooglander -lachte zijn zAïurzoet lacfn je, en terwijl hij me bleef aankijken, haalde hij een snuifdoos voor den- dag en nam eenl snuifje. „U bent de eerste die niet aan den haal 19 gegaan als ze het eerst© gilletje maatl hoorden, bleef ér -geen een om te zien of het werkelijk een spook was of niet 1" „Maar hoe ter wereld maak je Zulke af*' schuwehjke geluiden V „Bedoelt u dat aardige kleine gilletje %- vroeg hij. „Ja, hoe doe je dat?" „O, dat doet de doedelzak I" antwoordde hij, met zijn hqn-d liefkozen over het instru^ ment strijkend. „Zal ik u eens laten zienii hoe?" „Heel gTaagl" zei ik. Toen zette hij hef mondstuk aan zijn -lippen, blies de zak op* •hield het mondstuk dicht met zijn vingers, en| oogenblikkelijik later trilde de lucht van denj g-esmoor-den gil, dien ik heb trachten te be*t schrijven. (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1