SERRE-HEN. BUITENLAND. 39-, 35-, 31.50 13.50 FEUILLETON. „DE EEMLANDER VLEESCHHQÜWEH& LAMME Hof 16 Amersfoort Telefoon 618 ZWARTE VOILE KOUSEN RECLAMEPRIJS 75 Ct. VOOR JONGE 26.50 10.15 14.25 mR6SSIH AMERSFOORT. Langs den groeten weg. Jongens nOIMS vaorWeu vsn al f 8 19e Jaargang Ne. 264 per 3 maanden voor Amew iooct f 2.10, idem franco pet poit f 3 ptt *etk («Kt gratis ycnekct.ru ugeti ongelukken) f 0.17», ïtionderiijkc nummer» C SS. t Donderdag 12 Mei 1921 PRIJS OER ADVERTEHTIËH SI DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL TEL ÏNT 513. van 1-4 regels f 1.05 met inbegrip van ecu bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dicnstaanbic* dmgen en Lictdadigh^ds-adveitcntlën,voor de helft der prijs Voor handel en bedrijf Dfcstaan zee» voordcclige bepalineen foor het au verteeren. Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden Politiek Overzicht. De regeeringen te Brussel, Rome, Parks, Londen en Tokio kennen thans den tekst Sea- nota, waarbij Duitschland te verstaan geeft, dat het de voorwaarden, vervat in de nota der geallieerden d.d. 5 Mei (waartoe besloten werd op de Jongste Londensohe conferentie), aanvaardt. Van den rijksdag had de nieuwe Duitsohe rijkskanselier, het centrumslid dr. Wirth, opdracht gekregen ben schrijven te zenden aan den Duitschen gezant te Londen, Von Sthamer. hetwelk Ideze aan de Britsche regeering ter door zending ter hand moest stellen. In bewust stuk wordt het besluit der Duitsohe regee ring te kennen gegeven om (1) Zonder voorbehoud en onvoorwaarde lijk te voldoen aan haar verpliohtingen, zoo ais deze door de commissie van herstel zijn bepaald (2) zonder reserves of voorwaar den de garantiemaatregelen, vastgesteld door voormelde commission des repara tions, te aanvaarden en te\erwerkelijken (3) zonder voorbehoud en tefstond over te gaan tot de uitvoering der maatregelen, die betrekking hebben op de ontwapening der land-, lucht- en zeestrijdkrachten, welke zijn omschreven in de nota der geallieerde mo gendheden van 29 Jan. J.I., waarbij de maat regelen, ten aanzien waarvan Duitschland in gebreke bleef, op staanden voet, de maalregelen, ten opziohte waarvan bepaal de data zijn aangegeven, ten voorgeschre ven tijde dienen te worden uitgevoerd; (4) zonder reserves en zonder verwijl de oor logsschuldigen te berechten en een begin te maken met het uitvoeren der overige nog niet nagekomen en in 't eerste deel dor ge allieerde nota van 5 Mei vervatte tractaats- elausUles. Dit stuk bevestigt dus nogmaals, dat Duitschland eieren voor zijn geld gekozen heeït en van twee kwaden het z. i. minst erge heef; gekozen. Maar terwijl Duitsch land dus door 't aannemen van 't ultimatum een korte „Atempause" heeft gekregen, baart nog steeds de Opper-Silezische kwes tie zorg Polen en Duitschers, naor overdui delijk blijkt uit de vele telegrammen, die wij over deze aangelegenheid den laatsten tijd opnamen, zeggen allerlei leelilks van el kaar. De tendentieuse berichten die de vel schillende persbureaux versturen, vergelij kend, valt het op, dat de Franschen hun eenzijdige pro-Poolsche gezindheid op de spits drijven, terwijl de Italianqh en En-gel- schen, near 't ons wil voorkomen, een meer liberale houding aannemen. Van Britsche zijde wordt erkend, dat de Duitschers tot nu toe zich op bewonderenswaardige wijze hebben beheerschtdit is een erkenning, diie de Duitschers niet zullen nalaten te ex- ploiteeren, maar, aldus een Engelsch be richt, de gunstige indruk, die hierdoor is gewekt zou ongedaan worden gemaakt, wanneer van Duitsche zijde mocht worden getracht met geweld zich recht te verschaf- uen te meer, daar de interzeallieerde com- tmissie alles deed om de Duitschers tegen aanvallen te beschermen. Deze waarschu wing houdt wellicht verband met de Duit- tsohe concentratie bij Rosenberg, waarvan gewag wordt gemaakt en die in Engeland tab zeer ernstig wordt beschouwd. Maar hetwelk inhoudt, dot het bericht omtrent een oliicieele Poolsche resolutie om de op standelingen aan te moedigen alsmede de oproep van Haller om de insurgenten te steunen, de overtuiging versterken, dat Warschau den ontzettenden ernst van de situatie niet volkomen inziet. Dit is zeer euphemistisch uitgedrukt en moet vertaald wordenPolen kiest partij voor de rebellen en hiermee kan geen genoegen worden ge nomen. Maar als men dan den Poolschen premier Witos hoort zeggen in den Land dag, dat de Poolsche regeering in geen en kel opzicht deel neemt aan den opstand, hetgeen zou moeten blijken uit het sluiten van de Opper-Silezische grens, dan wordt de zaak nog gecompliceerder en zou men, goedgeloovig, moeten aannemen, dat alle partijen onschuldig zijn en geen sterveling verantwoordelijk is voor hetgeen in Opper- Sl'ïezië geschiedt. Voorloopig zal dan ook wel worden doorgegaan met het lanceeren van leugenberichten de Polen zullen over al Duitsche vrijcorpsen en zelfs rijksweer- rioepen zien opduiken, de Duitschers zul len allerwegen geregelde Poolsche troepen zien deelnemen aan de geveohten. Onder- titssohen wordt de terugkeer van georden de toestanden hoe langer hoe meer tegen gehouden onder deze omstandigheden wordt telkens meer imperatief nood zakelijk, dat snel en rechtvaardig een be sluit wordt genomen ten aanzien van de ne telige Opper-Silezische kwestie. ook W arschau wordt op de vingers gezien, als men een Reuterbericht mag gelooven, Berichten. Brussel, 11 Mei. (R.) Landsberg, de Duitsche zaakgelastigde, deed vanmiddag aan den Belgischen minister van buitenlond- sche zaken Jaspar een schrijven toekomen, waarin hij den tekst meedeelde van de ver klaring der Duitsche regeering aan de Brit- sohe regeering omtrent het ultimatum der mogendheden, welke verklaring vanmorgen door het Duitsche gezantschap te Londen werd overhandigd. B e r 1 ij n, 11 M e i. (N. T. A. Draadloos). De rechtsche pers, die het aannemen van het ultimatum veroordeelt, is van oordeel, dat Frankrijk toch verder Duitsch gebied bezetten zal. De linksche pers hoopt op af wending van de catastrophe en constateert, dat de re.geeringsverklaring een sympathie ken indruk heeft gemaakt. B e r 1 ij n, 11 Mei. (N. T. A. Draadloos). Uit Dusseldorf wordt van een buitengewone verscherping der geallieerde douanecon trole in 't bezette gebied sindc 10 Mei ge wag gemaakt. Van vandaag af wordt ook het heffen van douanerechten bij den Rijn overgang van kracht. B e r 1 ij n, 11 Mei. (N. T. A. Draad loos). Volgens de Echo de Paris nam de Engelsche vertegenwoordiger in de com missie van herstel, Bradbury, ontslag, daar hij een tegenstander is der Fransche eischen. P a r ij s, 11 M e i. (B. T. *A.). De voor zitter van den ministerraad, de ministers van financiën, oorlog, marine, openbare werken en bevrijde gebieden, maarschalk Foch en generaal Weygand hebben te half 10 op het Elysée vergaderd onder voorzit terschap van Millerand. Onderzocht werden de maatregelen, noodzakelijk voor de toe passing der geallieerde verklaring van 5 Mei, waarbij, voor het geval dat het ultima tum werd aanvaard door de Duitsohe regee ring, de maatregelen werden voorgeschre ven voor de ontwapening op hèt gebied van leger, vloot en luchtvaart, die aan de Duit sche regeering door de geallieerde mogend heden zijn kenbaar gemaakt bij hun brief van 29 Januari 1921. Ook de toepassing van de linancieele maatregelen werd be sproken. Ons Vaderland schrijft „Minister Devèze had het gezegd in ie der geval moet België geen nieuwe lichting onder de wapens roepen. En wat gebeurt er? De briefjes worden uitgedeeld. De Senegaleezen staan gereed en dus mogen de Vlaamsche piotte^ nier ontbreken. Waar er kans is een „held" te kunnen worden, mogen onze boeren voor aan. Ze zullen dan ten minste niet meer mo gen klagen, dat ze altijd achteruit worden ges'ioken. Maar men zou zoo zeggenhoe denken de socialisten daarover? Dat zou de moeite waard zijn om dat te weten. En men mag dat eischen van hen". B e r 1 ij n, 1 1 Mei. (W. B.). De bespre king van den Pruisischen minister-presi dent Stegerwald en den sociaal-democrati- schen afgevaardigde Wels heelt volgens de Vorwarts geleid tot overeenstemming in de overtuiging, dat het noodzakelijk is dadelijk na Pinksteren een hervorming van het Pruisische kabinet, overeenkomstig de ver enderde groepeerirtg van partijen in het rijk, in te voeren. Genève, 10 Me!. (B. T. A.) De finan- cieele commissie van den Volkenbond zal op 20 Mei te Londen bijeenkomen om het rapport te bestudeeren der onquête-com- missie, die onlangs naar Weenen ging om Oostenrijks financieelen en economischen toestand na te gaan. Be r 1 ij n1 0 M e i. ((4. T. A. Draadloos). volgcns een bericht uit Innsbruck hebben de arbeiders in Zuid-Tirol het werk neerge legd als protest tegen de verwerping van den achturigen werkdag. collectieven stap gedaan bij de F. .schc rc- geenring om haar te verzoeken nile solida riteit met de opstandige elementen af te wijzen. li e r 1 ij n, 1 1 Mei. (W. B.) De Pruisische landdag eindigde de besprekingen over de Opper-Silezische gebeurtenissen. Een voot- slel der burgerlijke partijen, waarin de re geering wordt verzocht aan de Opper-Sile zische bevolking alle mogelijke hulp te bie den, werd aangenomen. Het Huis ging op reces tot 31 Mei, waarbij de president werd gemachtigd den landdag eerder bijeen te roepen, wanneer de politieke toestand zulks eischte. B e r lij n, 11 Me i. (N. T. A. Draad loos). De Daily Telegraph maakt gewag van een Engelsch protest te Parijs, hetwelk er o.a. op wijst, dat men te Londen van oor deel is, dat de Fransche troepen, in tegen stelling met de Italiaansche, niet ernstig probeerden op te treden tegen de Poolsche rebellen. Volgens de Times spot de verbit tering en verontwaardiging der Engelsche en Italiaansche vertegenwoordigers met elke beschrijving. Sinds maanden was de partijdigheid der Franschen ten gunste van Polen bekend. De Morning Post bericht uit Beuthen, dat de Franschen feitelijk het bewind in Opper- Silezië aan Korfanty hebben afgestaan, in plaats van, hetgeen hun plicht was, de orde te handhaven. Naar uit berichten, uit Beu then aan de Times gezonden, blijkt, hebben de besprekingen tusschen de intergeallicer- de commissie en de Poolsche opstandelin gen tot de erkenning der Korfantv-linie als albakeningslinie der opstandige beweging VOOR OUDERE DJMES ZIJDEN EH WO! IEH JERSEY'S DAMES KOL MOOSSELIÜE JAKJES I» FANTASSE PJHROHEH GHANTÖHG BLOOSES IH NATUREL ROSE ER LILfl HOOG e» I MG SLtliïEUD m\m ..l'HIROHDEllE" 44 1410 ENTKAAT Ratibor, 10 Mei. (Orient). Een deta chement intergeallieerde troepen werd gis teren aangevallen door een bende, die uit opstandelingen scheen te bestaan, daar zij biauw-en-witte armbanden (het insigne der Opper-Silezische opstandelingen) droegen, maar popieren, welke óp gewonden werden gevonden, die na den artooht op het terrein waven blijven liggen, stellen onomstctotelijk vast, dat zij deel uitmaken van de Organi- sation-Escherich. Eenzelfde feit werd ge constateerd bij andere botsingen tussohen z.g. opstandelingen en geallieerde troepen. Warschau, 10 Mei. (Orient). Vol gens berichten uit Silezië verbetert de toe stand langzamerhand. Na verbitterde ge vechten met sterke Orgesch-detachementen bezetten de opstandelingen het grootste deel van 't gebied tot aan de Korfanty-linië, waar mee botsingen met intergeallieerde troepen werden vei meden. Alle berichten, door Duitsche kranten verspreid omtrent bloe dige gevechten met Fransche troepen zijn geheel verzonnen. Integendeel eerbiedigen de opstandelingen de orders van generaal Lerond. Een krachtig beroep van Korfanty op de bevolking, waarin hij er op aandringt de orde te bewaren en den eigendom te eerbiedigen, had het gewenschte gevolg. Zoetjesaan wordt het allerwegen weer rus tig. W a r s c h a u, 1 O M e i. (B. T. A.). De gezanten der geallieerden hebben ingevol ge besluit van den raad van gezanten e«n geleid. De commissie neemt de verantwoor delijkheid voor 't controleeren van 't gebied op zich. De opstandelingen behielden even wel 't toezicht op de spoorwegen. Warschau, 11 M e i. (B. T. A.). Wi tos, de minister-president, heelt In den Landdag verklaard, dat de Poolsche regee ring in het geheel niet deelgenomen heeft aan de opstandige beweging, gelijk trou wens bewezen wordt door de maatregelen, die zij genomen had, in 't bizonder het slui ten van de Poolsch-Silezische grens. De Poolsche regeering tracht de gemoederen tot bedaren te brengen om een beslissing te krijgen in overeenstemming met den geest van 'het verdrag van Versailles en rekening houdend met den ware uitslag der volks stemming. Hij verklaarde zich tegen elke oplossing, die van Opper-Silezië een afzon derlijken staat zou maken. O p p e 1 n, 11 M e i. (B. T. A.). Onder de Polen blijkt een streven naor bevrediging. De arbeid is volledig hervat in de mijnen. De treinen gaan weer loopen. Er zijn kolen verzonden, o.a. naar Italië. De Poolsche be velvoerders zit' 1 en op bevel van Korfanty last geven, dat de arbeid niet wordt verhin derd en dat de grens, die vastgesteld is bij de overeenkomst met e commissie, niet wordt overschreden. Van Duitsche zijde neemt de agitatie een verontrustenden omvang aan vooral in de districten Kreuzburg en Kosel. Er hebben gisteren hevige gevechten plaats gehad tus schen de Polen en Duitsche vrijcorpsen te gen het eind van den avond. Gisteren scfïtij nen de pogingen om tot een wnpenstHstan® te komen te zullen slagen. De Franschen! hebben blijken van onwelwillendheid vont de zijde der Duitsche opstandelingen ont vangen. In 'den algemecnon raad is gene- raai Gralier uitgejouwd door de Duitschers, Zijn rijtuig is door kogels getroffen. Ro me, 11 M es i. (B. T. A.). Officieel wordt tegengesproken, dat generaal Mari- ni, Italiaansoh vertegenwoordiger in <le in tergeallieerde commissie in het volksstcm- mingsgebied den Duitschers zou hebbent toegestaan aloh te organisoeren voor hun eigen verdediging. Ook is niet waar, dat generaal arinl hun zou hebben veroorloofd zich voor dit dool wapens te verschaffen. Maagdenburg, 10 Mei. (W. B.jj Heden namiddag drie uur had in dent schouwburg Gartenkaffee alhier een onts plotting plaats, waarbij zes personen ge wond werden, waarvan vier zwaar. Eenl werktuigkundige had het plan zich en zijnl geliefde, blijkbaar uit jaloezie, te dooden. Onder de gewonden bevindt zich ook eenl danseres en de dader, die gearresteerd werd. Londen, 11 Mei. (N. T. A, Draad loos). Een ernstige ontwikkeling van het geschil in de kolenmijnen is de niet-offi- cleele staking van de bootwerkers te Glas gow en het besluit der spoovwegmanneni om' vandaar geen kolen, van over zee ge« komen, te vervoeren. Sommige groepen dei arbeiderspartij eischen een algemeene sla< king om de mijnwerkers te steunen. Graz, lOMei. (\V. B). De communis ten, die een aanval op den Landeshaupt- mann Rintelen gedaan hadden en gevangen genomen waren, zijn bij hun vervoer naar Graz te Knpsenberg door een arbeiders- menigte van duizenden uit de handen der gendarmes bevrijd. De gendarmes werden ontwapend. Aangaande het arbeidsconflict in Noor wegen bericht de correspondent van Poli tik-en, dat de bond. van volcvereenigingen' reeds een beshiit genomen heelt tot uitbrei ding der staking. Er zal een algemeene sta king met een wanrschuwingstermijn van 14) dagen worden afgekondigd. De staking zal 50.000 arbeiders omvatten. De spoorweg arbeiders zullen niet aan de nieuwe steking deelnemen. Berlijn, 1 1 Mei. (N. T. A. Draadloos). Overeenkomstig een besluit der beide Ka mers wordt in Zweden de doodstraf afge schaft, B e r 1 ij n, 11 Mel. (N. T. A. Draadloos). De Zwecdsche papierfabrieken verlaagden den prijs van 't papier met 20—25 T«. B e r 1 ij n, 1 1 M e i. (N. T. A. Draadloos). Sovjet-Rusland maakt melding van een be slissende overwinning in het zuiden, waar het boerenleger vernietigd werd. Athene, 11 M e i. (B. T. A.). Vier lichtingen van uitgewekenen, die de Griek- sche nationaliteit gekregen hebben, zijn onder de wapenen geroepen. Lima (Peru), 10 Mei. (B. T. A.) Do regeering is een revolutionaire somenzwe- ring op het spoor gekomen, en heelt da voornaamste leiders, o.w. generaal Benavi- des, doen arresteeren en verbannen. KOLONIËN. Oost-lndië. Huldeblijk Vnu Ifeutaz. De Java Bode meldt: Het comité voor het huldeblijk voor Ziina Excellentie den luitenant-generaal J. B. van; Heutsz heeft tot nu toe in ronde cijfers ont vangen vat»; Aneta 80 handteekeningen met 325, Javasche Bank GO handteeke- Achterstallige vorderingen zijn als eieren; zij bederven, als men ze te lang be waart. Naar het Engelsoh van JEFFERY" FARNOL. 50 7,Ö man riep 'hij, terwijl 'hij 'het Icemien- ae instrument voorzichtig1 terzijde degder „o Imen, is het niet wonderbaarlijk?" 7,Maar wat is in 'hemelsnaam tooh je be doeling geweest om de mervschen 200 bui ten zichzelf van angst te maken?" //Mijnheer, dat komt door de snuif 1" „Snuif herhaalde ik. „Ja, door de snuif l" knikte hij. „Snuif zei ik weer, „hoe bedoel je dat? f De pijper lachte een flauwe glimlach, idie slechts scheen op te komen om dade^- (lijk weer te verdwijnen-het was als ik het (®oo eens uitdrukken mag, een eihstige 'Sn sombere glimlach, en tegelijk de hoogste juriting van vroolijkbeid voor hemin de da ggen, die volgden, heb ik hem geen enkele praat meer zien lachen. Ik neem hierbij de tegenheid waar mee te deelen, dat ik zijn -men zeer veel vereenvoudigd heb bij het schrijven, want hij was zoo breedsprakig t ik soms groote moeite had zijn bedoeling i vatten, ook al door het wonderlijke Sohot- teche dialect, dat hij sprak. (De pijper lachte dus; toeni nam hij de plaid van zijn schouders, spreidde ze uit op dien grond en ging erop zitten. „U moet welen," begon hij, „dat ik bizon der veel van snuif houd, eni snuif is in deze streken buitengewoon duur." „En?" zei ik. „In de tweede plaats moet u weten, dat mijn broer Alan geen snuif kan verdragen." „Je broer Alan?" zei ik verbaasd. „Mijn broer Alan f" knikte hij -ernstig, „Maar wat heeft hij te maken mei „Man ged-uld een beetje. Daar kom ik straks wel aan." „Ga dan maar voort," zei ik', „lk luister." „Kijk, je moet weten dat ik een brave goede pijper ben, en mijn broeder Alan ook, dat's ook een goede pijper niet zoon uit stekende als ik, hij is niet zoo zeker met zijn trillers, weet je, maar een goede pijper, dat is hij buiten kijf Welnu, het zal een jaar ge leden zijn, dat ik Verliefd werd op een meis je, en dat zou alles goed -en wel gegaan zijn, als mijn broeder Alan ook niet verliefd' op haar 'geworden was, zoodat het arme kind niet wist, wien ze nemen moest. „Donald," zei Alan, „kun je niet verliefd worden op •een ander meisje? Ze kan ons niet allebei trouwen, dat is zeker." Toen zei ik: Alan, laten we voor haar spelen -en laat ze dan zelf beslissen 1" Was dat geen prachtig idee? Jammer genoeg kon het arme lieve kind 'het maar niet met zichzelf eens wor den, wie van ons beiden het mooist speel de. Het eind was dat mijn broeder en ik overeen kwamen een jaar lang spelend En geland door te trekken en hij die terug kwam met het meeste geld op zak zou met haar trouwen." „Een edele en eerlijke striid," zei ik, „ïnaar" „Wacht toch, man, nu komen we aan de snuif ;Avant zie je, telkens als ik een zakje snuif kocht, dan bedacht ik, dat mijn broe der Alan, die geen snuif gebruikt, zooveel centen rijker was en -0 man, dat deed me toch telkens zoo'n verdriet tot ik op ze keren dag dit kleine huisje ontdekte „Bn?" zei ik. „Wel, begrijpt u het nu nog niet?" „Neen, absoluut niet," antwoordde ik. „Wel man, mijn broeder Alan koopt geen snuif, maar hij moet een dak boven zijn hoofd hebben en- een bed om 's nachts op te liggen, en hij moet daarvoor betalen ook, bij v/eet je, vier of zes stuivers of een shilling, zooals het valt, terwijl ik .hier allebei 'heb voor niets 1 O man, menig nacht (heb ik er dubbel heerlijk om geslapen als ik dacht aan die zes stuivers of die shilling die Alan geven moest voor een beetje beter bed dan •het mijne 1 Ik wist op een slimme manier het huisje voor mezelf te houdenik hoorde dat :het er spookte, zooals ze dat noemen, en met het cog op landloopers, rondtrekkende zigeuners en meer van dnt volk zorgde ik, dat dit geloof bij de menschen bleef. Het was bepaald vermakelijk om ze te zien weg hollen of de duivel ze op de hielen zat, tel kens angstig omkijkend en dat alles al leen door een klein gilletje uit deze doedel zak 1 En nu mijnheer, weet u alles 1 Fx gooide nieuw hout op 'het vuur en blies 'het weer aan, terwijl de Schot brood en kaas uit zijn tasch te voorschijn haalde, een flesch, die hij ontkurkte en mij daarna toe stak met het woord „Whiskey 1" „Dank je, Donald, maar ik drink zelden sterker dranken dan bier," zei ik. „Best," zei hij, „als je niet wilt dan wil je niet, en er zijn nog maar een paar droppel tjes in." Na een paar flinke teugen begon ■hij aan zijn brood met kaasik volgde zijn voorbeeld en haalde het proviand te voor schijn, waarvan Simon mij voorzien had. „En is het nu werkelijk uw plan hier te blijven?" vroeg hij na een poosje. „Ja," knikte ik, „maar dat hoert jou niet te hinderen twee kunnen hier even ge makkelijk wonen als een, en nu ik je eens goed heb aangeken, geloof ik dat we het samen best zouden kunnen vinden." „Mijnheer," zei hij ernstig, „ik ben van koninklijken bloede ik ben een Stuart hier is de hand van een Stuart," en hij stak mij over de stookplaats de bond toe met kal me waardigheid- Ik herinner me trouwens niet Donald ooit iets te hebben 2:en doen zonder die waardigheid. „En hoe gaat 'net met de verdienste in de ze streek vroeg ik. „Verschillend mijnheer, heel velschillend! Ik moet bekennen, met kermissen en derge lijke heb ik wel eens in één keer meer dan tier» shilling in mijn muts gehad; maar het is de kleederdracht, die ze aantrekt de doedelzak kan hun niks schelen! Een wilde S'Ho'srhe dans VTn-ssn ze nogal aardig, maar werkelijk mooie muziek, daar hebbent ze geen gevoel voor!" „Ja, dat zal wel een quaestie van opvat-» ting zijn, Donald," zei ik„denk je heusch. dat je op een doedelzak werkelijk mooie rnu» ziek maken kunt? „Mijnheer," antwoordde de Schot, terwijl hij de leege flesch neerzette en met sombe» ren blik naar het vuur keek, „de doedelzak ia de koning der instrumenten, het is het lief» lijkste, edelste en oudste van alle instriM menten I" „Ja, dat Is waar, hij is heel oud," zei iU peinzend„hij was, geloof ik, al bekend on-i der de Grieken en in het ïatijn vinden we hem aangegev en onder den naamtibia utri-t cularia"Suetonius verhaalt ons dat Nertj beloofde optetreden in -het openbaar als doe- delzakspeler. Ook Chaucer's Miller bespeel? den doedelzak en Shakespeare spreekt dikj wijls over „het neuriën van een Lincoln» shire-doedelzak." Ja, het is ongetwijfeld een zeer oud en, naar ik meen zeer barbaarsoN instrument." „Toetoetl die man praat al9 een Kalva gek," zei Donald tegen het vuur knikkend, j „Daar kan toch bijvoorbeeld geen verge* lijking gemaakt worden tusschen een doej delzak enlaten we zeggen, een vioollj „Een viool 1" riep Donald op een toom van diepe minachting, bet gelaat steeds naar heit vuur gekeerd. „Zeg maar, dat ze naar, -kaal duivel kunnen loopen met hun viool (Wordt vervolgd):

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1