PRIJS M ADVrRTEHTIEK Complete Meubileeringen. Hl Middenstands Credietbank UMiCIIT Ki. 4. TEIEMH li. W LIPS' SAFE-INRI0KTIN6 39-, 35-, 31.50 13.50 28.50 19.75 14.25 MAISOH ..LIlROlOELir „DE EEMLANDER" BUITENLAND. 13© Jaargang N«. 236 VLEËSCHHOUWËd LAMME Hof 16 Amersfoort Telefoon 618 EERSTE BLAD. 8en jaar vast s«;0 zes maanöen opzegging 4>;3«/0 een dag 3>/.»/0 ZWARTE VOILE KOUSEN RECLAMEPRIJS 75 Ct. AMERSFOORT. "binnenland" pa post 1 3.—. per wiek (met pratb verzekering tegen ongelukken) f 0.17», afzonderlijke nummer» f 0.0J. AMERSFOORTSCH Zaterdag 14 iwei 1921 DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. TEL INT 613. Politiek Overzicht. .'iet Engelsche Lagerhuis gaat met Pink steren op reces. Voordien heeft de Engel sche eerste minister Lloyd George nog de gelegenheid te baat genomen zich uit te la ten over het Opper-Silezische vraagstuk, dat hij gisteren in 't Lagerhuis een kwestie van den Europeeschen vrede noemde. De volks stemming, die in Opper-Silezië overeen komstig het verdrag van Versailles was ge houden, had een meerderheid van ongeveer zes tegen vier opgeleverd ten gunste der Duitsche aanspraken. De situatie was nog ai gecompliceerdterwijl in sommige stre ken de steden voor Duitschland en de plat telandsgebieden voor Polen zich hadden uit gesproken, hadden in weer andere stTeken het platteland voor Duitsohland, de steden daarentegen voor Polen gestemd. In 't al gemeen had de geallieerde commissie het besluit genomen de streken, waar de bevol king voor het overgroote deel voor Polen zich had uitgesproken, aan dezen staat toe te kennen. Een Poolsche opstand was nu in 't leven geroepen om de situatie te forcee- rén en de geallieerden voor een voldongen feit te plaatsen. Dit beschouwde Lloyd George als een absolute inbreuk op 't trac- taat van Versailles en hij was dan ook de meening toegedaan, dat, wanneer niet on- ^rbiddellijk-streng tegen deze schending w rd opgetreden, de Europeesche vrede groote mate gevaar zou loopen. De premier was beducht voor hetgeen zou gebeuren als der wereld niet eenig vertrouwen werd ge- schonken en deze de uitwerking daarvan gevoelde de industrieele wereld wa9 op vertrouwen gebaseerd. Polen was wel het laatste land, dat on 't verdrag van Versailles inbreuk moest ma ken. Niet zelf had het zijn vrijheid bevoch ten, maar Polen had zijn onafhankelijkheid te danken aan Engeland, Frankrijk en Italië. Woordelijk zeide Lloyd George Elke let ter van 't verdrag vertegenwoordigt 't leven van een Engelschman. Wel was door de regeering te Warschau de verantwoordelijkheid voor de rebellie van de hand gewezen, maar die betuigin gen waren al zoo dikwijls herhaald, dat ze niet meer waren dan puur-formeele verze keringen. De geallieerden hadden er 'i grootste belang bij, dat het verdrag van Ver sailles werd gerespecteerd. Wanneer Polen deze provincie vrijelijk onder den voet mocht loopen, dan zou zooiets een slechte afloop zijn. Duitschland zou dan terecht kunnen op merken Gij, geallieerden, hebt mij ge dongen te voldoen aan mijn verplichtin gen wat deed ge met de uwe Niet slechts vond de premier het een zaak van eer, maar tevens van veiligheid en zekerheid te bewijzen, dat de geallieer den vast van zins waren zich te houden aan 't verdrag, dit mocht dan voor öf tegen de geallieerden zijn. Ik houd er niet van, zeide Lloyd George, Jichtvaardiglijk om te springen met het ver drag. Men kon zeggen, dat het maar Duit schers waren, maar de Engelsche premier huldigde de opvatting, dat deze Duitsohers recht hadden op het geen het verdrag hun schonk. Z. i. waren er maar twee wegen om het vraagstuk op te lossen. De. eene was, dat de geallieerde troepen de orde herstel den. Het staat, aldus liet Lloyd George zich uit, niet aan mij een militair oordeel ten beste te geven, maar 't zou mij toch verba den, als dat niet kon. Ten overvloede was er nog een moeilijkheid. Het was noodig geweest, dat de Engelsohe troepen werden teruggetrokken en Engeland had niet het recht tot zijn bondgënooten te zegeen, dat lij hun troepen moesten gebruiken om weer ^ordelijke toestanden in 't leven te roepen. Maar er was geen reden, waarom de geal lieerden er zich tegen zouden verzetten, dat Duitschland de gewapende macht, waar over het beschikte, zou gebruiken om de tvrde in zijn eigen provincie te herstellen. Dat was fair play en dat was overeenkom stig den Engelschen aard. Lloyd George seide, dat Engeland steeds in deze lijn zou doorgaan. Het eenige, wat Lloyd George uit naam der regeering zou willen zeggen, was, dat, wat ook mocht gebeuren Engeland geen inbreuk op 't tractaat van Versailles mocht dulden. Hieruit zouden de meest fa tale gevolgen kunnen voortvloeien. Er be stonden mogelijkheden in Europa, die het absoluut noodzakelijk maakten, dat aan de regeling ran Versailles de hand werd ge- ho-ïfen. Met de meest mogelijke plechtig heid, met een ernstig verlangen om den vrede in Europa te zien hersteld, wetende dat die vrede nergens kan worden hersteld dan op een basis van de meest strenge rechtvaardigheid, aldus een draadloos be richt, deed hij een beroep op allen, die erbij i.'.-trokken waren om alles te doen, wat bil lijk en wat fair was om vooroordeelen uit den weg te ruimen en rechtschapen, fair en eerlijk te zijn. Volgens de laatste berichten uit O. S. be stond onmiddellijk gevaar, niet alleen, dat de Duitschers weerwraak zullen nemen, maar ook dat Korfanty niet bij machte zou zijn zijn aanhangers te bedwin gen. Er waren aanwijzingen, dat de opstandelingen uit den bond sprongen en het was niet waarschijnlijk, dat zij Korfanty's laatste belofte om de vijande lijkheden te staken, zouden eerbiedigen. De desorganisatie van de voedselvoorziening, de spoorwegen en andere diensten bedreig de de heele streek thans met een chaos. A Berichten© Washington, 13 Mei. (R.) Er wordt verklaarde, dat de Ver. St. miet zullen deel nemen aan de besprekingen over het Opper- Silezische vraagstuk, indien deze in den Oppersten Raad ter sprake komt. Dit wordt verklaard door de instructies, die aan Har vey, den Anrerikaanschen gezant te Londen, zouden gegeven zijn, n.l. om alleen deel te nemen aan de behandeling van de kwesties, die de Amerikaansche belangen ra'ken. Oppeln, 13 Mei. (W. B.) Aan de in- 'tergeallieerde commissie is het volgende geseind: In den nacht van 12 op 13 Mei is de stad Kattowitz door een bende gewa pende Poolsche opstandelingen geplunderd. De geallieerde troepen hebben zich hierte gen in het geheel niet verzet. De bevolking is volkomen zonder bescherming. Verzocht wordt den bevelhebber te Kattowitz instruc ties te geven, opdat deze met alle hem ten dienste staande middelen dergelijke plunde ringen tegen gaat. Het telegram was geteekend door de Duitsche partijen on vakvereenigingen. B e r 1 ij n 13 Mei. (W. B.) De B. Z. am Mittag meldt, dat het rijkskabinet vanmid dag bijeenkomt om met name over de Op per-Silezische kwestie te beraadslagen. B e r 1 ij n 1 3 M e i. (W. B.) Vorst Hatz- feld, de Duitsche gevolmachtigde voor het volksstemmingsgebied in Opper-Silezië, is afgetreden. Hem rijn door de geallieerde commissie beloften gedaan, die hem in staat zouden hebben gesteld de bevolking een verbetering en kalmeering van den toestand toe te zeggen. Deze toezeggingen zijn ech ter niet verwezenlijkt. De vorst bezit in breede kringen van de bevolking het groot ste vertrouwen en hij had een internationa len naam als hoofd van de vrijwillige zieken verzorging. De bladen spreken allen hun leedwezen uit over het aftreden van vorst Hatzfeld Korfanty ontkent in de Grenzzeitung de be wering van Lerond over het niet bestaan van een verdrag met de Poolsche opstandelin gen, hetgeen openbaar is gemaakt. Het blad drukt een dagerder aan de Poolsche troepen af, waarin de vaststelling van de afbake- ningslijn en den wapenstilstand, door geal lieerde officieren en vier Poolsche opstan- delinge onderteekend, wordt vermeld. Graaf Bischma, de plaatsvervanger van vorst Hatzfeld, zal zich tot nader order be lasten met de zaken van de Duitsche gevol machtigden voor de plebiscietstreek in Op per-Silezië. Berlijn, 13 Mei. (W. B.) De Rote Fahne maakt heden bescheiden, openbaar, waaruit zou moeten blijken, dat geheime wapenzendingen naar het gebied van den opstand in Opper-Silezië hebben plaats ge had. Er wordt geconstateerd, dat deze be scheiden van begin tot einde vervalscht rijn. Berlijn, 13 M ei. (W. B.) Het rijksmi nisterie van weerbaarheid deelt mede, dat het z.g. bevel van het ministerie, dat in het ochtendblad van de Rote Fahne van 13 Mei heeft gestaan, is opgehelderd. De rechter van instructie bij het rijksgerechthof deelt mede, dat de boekhouder Woznikowski, een Poolsch agent, tegen wien een aanklacht we gens landverraad is ingediend, bekend heeft, dat hij deze en andere documenten zelf heeft vervaardigd, gefotografeerd en aan de Poolsche regeering de echte bevelen in handen heeft gespeeld. De foto's bevinden zich bij de stukken. B e r 1 ij n, 1 3 M e i. (W. B.). Uit Oppeln wordt bericht In den kreits Kreuzburg wor- d ende Duitsche posities in de streek van Jamm nog steeds gehouden. Aan Duitsche verkenningstroepen gelukte het tot in de stad Rosenberg vooruit te komen. In den kreits Oppeln hadden op de grens van den kreits bij Gogolin nieuwe ernstig© gevech ten plaats. De Polen werden nogmaals te ruggeslagen. Het gevecht duurde 's avonds nog. Het dorp Raschau werd door de Duit schers genomen en bevindt zich nog in Duitsch bezit. In de streek van Kosel is 't kalmer geworden. In Ratibor werd den Jaat- sten nacht geen enkele maal geschoten. Te Kattowitz heeft de kreitscontroleur op nieuw de instelling van een volksweer af gewezen, maar hij beloofde alles te zullen doen om de rust in de stad te garandeeren. W a r s c h a u /I 3 M e i. (N. T. A.) De mi nister van binnenland sche zaken heeft twee commissies nssr de districten gezonden, die aan Opper-Silezië grenzen om na te gaan of aan het bevel tot sluiting van de grens strikt de hand wordt gehouden. Kattowitz, 13 Mei. (W. B.) Den Duitschers is een geheim bevel der Polen in handen gevallen, waarin wordt gezegd: De Duitsohers trekken in de streek van Brieg en Bresil-au sterke afdeelingen samen. Bij de gevechten om Kandrzin namen wij 50 personen gevangen. De Poolsche hospi talen bevinden rich thans in Czenstochau. Bij de gevechten om Kandrzin verloren de Polen volgens hun eigen bericht 175 man aan dooden. Het aantal gewonden is onbe kend. Het bericht wijst op de voor de Polen ongunstige houding der Engelsche pers en klaagt over 't gebrek aan wapens en munitie op sommige plaatsen aan 't front. De Duitschers, aldus het bericht, streven er naar hloedige onlusten in 't nijverheidsdis trict in 't leven te roepen. Op 't station Kreuzburg zouden Duitschers Franschen hebben overvallen en hun een machinege weer en 70 gevangenen hebben ontnomen. Ten slotte wordt nog vermeld, dat op 10 Mei van Sosnowice naar Laurahütte tien- duizencf geweren getransporteerd zijn, waar van bij 't vervoer twee duizend verdwenen rijn- \V e e n e n, 1 2 M e i. (W. B.). Het wets ontwerp inzake de volksstemming volgens de grondwet en het besluit om een stem ming te houden over het verzoek aan den volkenbondsraad op grond van art. 88 van het verdrag van St. Germain betreffende aansluiting bij Duitschland zijn met de stem men van alle partijen aangenomen. Brussel, 13 Mei. (B. T. A.). Dc Se- naaa heeft met 83 stemmen vóór en 5 te gen het ontwerp op den 8-urigen werkdag aangenomen met het amendement, dat de koning toepassing der bepalingen in het ont werp vastgeledg of voorzien, kan opheffen in geval van oorlog of in gevallen, waarin de nationale veiligheid wordt bedreigd als mede op advies van den Hoggen Raad van Arbeid en ven dien voor de Industrie en Handel, wanneer deze meenen, dat het een nationaal belang is om door het maken van meer uitvoerartikelen den invoer van de noodige producten it verzekeren. dement-ïreub, omdat 'het z. i. vereenvoudi ging zal brengen. De heer De Wijkerslooth merkt op, dat bij aanneming van het amendement- Treub het ontwerp zal moeten worden om gewerkt. De Minister houdt vol, dat eigen aan gifte meer administratieven omslag zal ge ven en ontraadt daarom het amendement- Treub. Hij neemt het amendement-de Mon- té VerLoren om de verkoopwaarde vast te stellen op het gemiddelde der koopprijzen van het laatste jaar voor de vaststelling en niet op het gemiddelde der laatste 5 jaar over, evenals een redactie-verbetering, voorgesteld door den heer de Groot. Spreker verklaart het amendement-Braat onaannemelijk. Het amendement-Teenstra om verschil lende eigendommen, te zomen vormende één bedrijf, te beschouwen als één eigen dom, zou groote practische bezwaren op leveren. De heer B r a a t neemt zijn amendement voorloopig terug. De heer Wintermans dient een amendement in om de waarde te bepalen in verband met de oogenblikkelijke bestem ming van het goed. De Minister ontraadt dit amendement, dat hij overbodig noemt. Het amendemen«t-Treub wordt verworpen met 41 tegen 36 stemmen. Het amendement-Teenstra wordt verwor pen met 58 tegen 19 stemmen. Het amendement-Wintermans wordt aan genomen met 39 tegen 37 stemmen. Het amendement-De Monté ver Loren om ook bij de waardebepaling van gebouw de eigendommen tijdelijke toestanden bui ten rekening te laten wordt verworpen met 45 tegen 28 stemmen. Art. 6 betreffende belasting van open bare wegen in particulier bezit wordt ver worpen met 62 tegen 12 stemmen. De heer D eWijckerslooth licht een amendement toe om de herffing van onge bouwd te brengen van 2 per mille op lk» pea* mille. De heer v. d. L a a r verdedigt een amen dement om bij een belastbaar inkomen tot f 1500 de belasting te verminderen met 50 pet. en bij een belastbaar inkomen van 1500 tot 3000 met 25 pet. De heer T eens tra stelt voor een pro gressie in te voeren en de kleine eigenaars le ontlasten door tot de waarde van 25000 de heffing te bepalen op 1 per mille, tot 50.000 op per mille en daarboven op 2 per mille. van 1-4 regels t 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0 25, dicnstaanbic# dingen en Licldadighcids-adveitentiën voor dc helft der prijs Voor handc) cn bedrijf bestaan zeer voordcelige bepalingen foor het advcrtccrcn. Kcne circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. li 'ïSï:r shwékl: i «■■chi.TJ-ML ■-wm'.'-t VOOR OUDERE DAMES ZIIDEN EN WOLLEN JERSEY'S VOOR JONGE DAMES WOL MOUSSELINE JAKJES !H FANTASIE PATRONEN CHARTONG BLOUSES IN NATUREL NOSE EN LILA HOOG en LAASSLUKENU 44 LANGESTRAAT P a r ij s, 1 2 M e i. (B. T. A.). Senator Etienne, oud-minister van oorlog, is over leden. Brussel, 1 3 M e i. (B. T. A.). Le Peu- ple meldt, dat de centrale van de transport arbeiders order gegeven heeft heden het laden van steenkool in Belgische schepen te staken. Talrijke schepen, die heden uit Antwerpen zouden vertrekken, moesten blijven ligegn. Duizenden wagons steenkool, bestemd voor Engeland, zijn blijven staan. Antwerpen, 13 Mei. (B. T. A.) Vele schepen, die heden Antwerpen moesten ver laten, zijn in de hoven gebleven. Er liggen duizenden wagonladingen kolen voor Enge land bestemd. Londen, 13 Mei. (R.). De Damsterdiep is heden in Kingsly binnen geloopen met 500 ton kolen uit Rotterdam. De haven ar beiders en spoorweglieden weigerden de la ding te vervoeren, die door de bemanning van de Damsterdiep werd gelost en op mo- torlorries werd gedistribueerd. Stettin,13Mei. (W. B.) Vandaag zijn de knechts bij de binnenscheepvaart wegens loonactie gaan staken. Er heeft bijna heele- maal geen verkeer meer in de haven plaats. A t h e n e, 1 3 M e i. (G. T. A.). Het staf- bericht van 11 Mei zegt In de streek vnn Ismid artillerie- en infanterie-vuur van beide zijden. In de noordelijke groep heb ben wij eenige afdeelingen cavalerie uiteen gejaagd. In de Zuidelijke groep is het kalm. Kameroverzicht. Tweede Kamer. Bij de voortzetting van het ontwerp Grondbelasting, vroeg de heer Winter mans inlichtingen over de werking van art. 4. De heer Oud wijst er op dat het amen- dement-Braat (aftrek van hypotheken tot een maximum van 15,000 der belastbare waarde) tot misbruiken aanleiding kan ge ven. Hij vreest van het amendement-Treub (waardebepaling op grond van eigen aan gifte) administratieve rompslomp). De heer J. Ter Laan steunt het amen- De heer Deckers licht een amende ment toe om voor eigendommen niet groo- ter dan 10 H.A. de waarde te verminderen met op 1 Mei 1921 bestaande hypothecaire schuld tot een maximum van 3000. De heer Troelstra beveelt het amen- dement-v. d. Laar aan. De heer Snoeck Henkemans ver klaart dat de chr.-hist. voor het ontwerp zul len stemmen als de* minister niet alle vier amendementen afwijst. De heer Oud acht het amendement- Teenstra het best, doch zal in ieder geval tegen de wet stemmen. De heer T r e u b meent dat de heer Oud als deze consequent wil zijn moet voorstel len de grondbelasting af te schaffen. De heer Marchant ontkent ditde geldende grondbelasting is meestal in koopsom geamortiseerd. De Minister kan het "-.mendement-De Wijckerslooth niet aciwacrcïên. Het zou de opbrengst der belastin? te veel doen dalen. Ook de amendementen-Van de Laar, Teenstra en Deckers worden ontraden. De heer Teenstra wijzigt zijn amen dement zoo, dat per mille zal worclen ge heven beneden 15.090, V* tot 30,000, 2 tot 60,000* 914 per mille boven f 60,000. Het amendement wordt verworpen met 59 tegen 18; het amendement-De Wijoker- sloot met 60 tegen 17; het amendement- Van de Laar met 49 tegen 28; het amende- ment-Deckers met 56 tegen 20 stemmen. Aitikel 7 wordt echter (zooals in een vorig tnummer reeds vermeld. Red. U. D.) ver worpen met 39 tegen 36 stemmen. De Minister vraagt schorsing der be raadslagingen. Berichten. Aan de S aatscourant van gister ont- 1 een-en wij nog de volgende kon. besluiten aan de heeren mr. dr. J. Paulus, gewezen minister president te Constantinopel, en J. Burgy, referendaris bij het ministerie van Buitenlandsche Zaken, verlof verleend tot het aannemen onderscheidenlijk van het Groo officierskruis der orde van het Britsche Rijk en van het Officierskruis der orde van Verlosser van Griekenland; d#» keer A. H. Massa erkend en toegela ten als consul-generaal van Argentinië Amsterdam voor Nederland. op verzoek is eervol ontslag met dankbe tuiging verleend aan Mr. J. van Wulfften Palthe als raadsheer in 'het gerechtshof te Arnhem en is ihij benoemd tot ridder in de orde van den Nederl. Leeuw; benoemd tot kantonreohter-plaotsvervan ger in het kanton Amsterdam, Mr. D. C. Endt, advocaat te Amsterdam benoemd tot kantonrechter van* ger in het kanton Roermond, mr. J- W. O. Janssens en mr. P. P. J. M. Gerard's, bei-' den advocaat en procureur te Roermond in het kanton Tcrborg, G. D. Verweij, candi* dcat-notaris te Terborgin het kanton Goor, J. D. Wichman, oud-ontvanger der directe belastingen, te Goorin het kanton 's-Grq* venhnge, mr. W. J. baron van Lynden en mr. J. F. Hijmans, beiden advocaat en pro cureur te 's^Sravenhagein het kanton Sohiedam, mr. J. H. Welcker, advocaat en procureur te Schiedamin het kanton Rid derkerk, S. Berman, burgemeester der ge* meente Alblasserdam in het kanton Purme-' rend, mr. P. van Sonsbeek, ontvanger dei; registratie en domeinen te Purmerend benoemd tot controleur bij de Rijksver zekeringsbank A. Cleveringo, P. A. Hoog bergen, C. Koker, W. L. Reeder, F. van Veen, H. J. Volkers en G. van der Weij, tot dien datum allen a^s tijdelijk loonlijstcontro leur bij de Rijksverzekeringsbank werkzaam. aan E. D. Rink, directeur van het Post* kantoor te Rotterdam verlof verleend tot het aannemen van de hem door Zijne Majesteit den Koning van Engeland toegekënde.on- derscheiding van Honorary officier of the Most Exencellent Order of the Britisch Em pire. Het Kon. gezin naar het Loo. Men meldt ons uit den Haag Met den gewonen Staatsspoortrein van 12 uur 55, waarin zich het koninklijk salon rijtuig bevond, zijn II. M. de Koningin en H. K. H. de.Prinses heden naar het Lóo vertrokken, voor het gewone jaarlijksche zomerverblijf. Van Amersfoort af reed de Koningin per auto naar het Loo. De Prins wordt den 20sten dezer iflt Duitschland op het Loo terug verwacht. De vorstelijke personen werden uitgeleid door den burgemeester mr. J. A. N. Patijn en den gouverneur der residentie, luitenant- generaal Burger. De trein vertrok onder hoera-geroep van een talrijke menigte op het perron. De Nederlandsche gezant bij den Pau selijken Stoel en mevrouw van Nispen tot Sevenaer gaven den lOen een groote re ceptie ter herdenking van de beslissing der wetgevende macht in Nederland tot instel ling van een blijvend gezantschap bij den H. Stoel en ter eer-e van den nieuw benoem den internuntius mgr. R. Vicentii. - Nederland en Finland. Uit Helsingfors wordt gemeld, dat George Grie- penperg, waarnemend secretaris-generaal van het ministerie van buitenlandsche za ken, tot zaakgelastigde is benoemd bij de vegeering te Brussel en Den Haag'. De DjauiM-exploitatle. Reuter seint ons uit Washington, dat het departement van Buitenlandsche Zaken den korten inhoud heeft ontvangen van het Nederlandsche antwoord op de Amerikaan* sche nota betreffende de olieconcessies in Djambi. Naar men verneemt, word? in het antwoord opgemerkt, dat het Amerikaan sche protest te laat komt, daar het Neder landsche parlement de betreffende wet reeds heeft aangenomen. Het departement over weegt de publicatie van de nota. Reuter seint! ons nader De Nederlandsche nota zegt nog, dat de» Nederlandsche wetgeving geen onder scheid maakt tusschen Nederlandsch en burten'andsch kapitaal in de exploitatie der olievelden. De regeering verlangt) het Ame rikaansche kapitaal te zien deelnemen aan zulke exploitatie. Ten aanzien van de verleening van de concessies aan de Bataafsche Petroleum- Mij. zegt het antwoordToen Philips, de go-, zant in Januari verlof voor de Amerikaan sche maatschappij en vroeg, om aan de ex ploitatie van Djambi deel te pemen, was het wetsontwerp reeds gereed en de quaestie behoudens de goedkeuring van het parle ment reeds geregeld. Aan de nota voegt de regeerin-g toe, dat zij rijke olievelden op Su matra en Borneo bezit, voor welker exploi tatie de minister van Koloniën gaarne con tracteert op gelijke voorwaarden als vervat in het contract met de Bataafsche Petro- leum-Meatschappij V. D. verneemt! uit WashingtonVan ge zaghebbende zijde wordt verklaard, dat de regeering verbaasd is over het Nederiand* sche antwoord inzake de ontginning der aordolievelden in Djambi. Het Amerikaansche prptest betreffende Djambi is te laat ontvangen. De Amerikaansche regeering deelde Ne« derland mede, dat zij tegenover de quaestie*. Djambi voornemens was, geen Nederland* sche belangen te dienen bij de ontginning van petroleumvelden in Amerika. Nederland en Peru. Naar wil vernemen, zal bij de plechtigheden, welk* in Juli a. s. te Lissia zullen ©laats hebbeit

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1