FOTO-ARTIKELEN, Bof 23. leeto n7~ imhspub rtS Z tz „DE EEMLANDER" BUITENLAND. A. VAÜ DE WEC*. Langestraat 23. Lanos den nrooten W8(j. TtMi-SEIMfN PRiJS DER ADVERTEHTi^ met inbegrip van ceo' vanaf f 6.7S i9e Jaargang No. 273 per poet f 3.—, per week (met gratis Terrekerm* legen ongelukken) f 0.17*, aixonderüjke nummers f 0jq5. AMERSFOORTSGH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVERi J. VALKHOFF. BUREAU: ARIMHEMSCHE POORTWAL TEL. INT 613. Dinsdag 24 IWel 1921 bewijsnummer, elke regel meer t 0.25. dien stun bi» dingen en Llctdadieheids adveitentiën voor de helft' der prijs Voor handel cn bedrijf bestaan 2e«* voordeclige bepalingen *»oor het advertecren. Ecnc circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt aanvraag toegezonden- OP Politiek Overzicht. Voor de persbureaux en draadlooze sta tions is werk aan den winkel; zij distribuee- ren alJe met eenderen ijver hunne waarhe den. Het is niet dadelijk uit te maken, wie de objectieve waarheid in pacht heeft. Hoe •^schillende berichten tegen elkaar vloe- •v kan blijken uit hetgeen omtrent een rirech offensief verluidt. D.d. 23 Mei wordt i it Warschau gemeld, dat de Duitschers Za terdag j.l. van drie zijden de opstandelingen in Opper-Silezië zijn begonnen aan te val len. Er wordt aan toegevoegd, dat dit off en- s;ef als het begin van een geconcentreerd-en nval op het nijverheidsdistrict kan worden geschouwd en dat de Duitschers in den be ginne hun succes hadden te danken aan de ware artillerie, over welke technische mid- ielen de opstandelingen niet zouden be schikken. Berlijn daarentegen laat de wereld weten, dat, nu de opmarsch van de rebel- en in Opper-Silezië voortduurt, het draad looze station te Warschau zich haast wereld kundig te maken, dat de Duitsche rijksweer en Duitsche militaire organisaties een aan val doen op de insurgenten en dezen in het nauw brengen. Van Duitsche zijde wordt de waarheid hiervan geloochend. Het zou een verzinsel zijn, dat ook maar een enkele rijksweerafdeeling de opstandelingen be strijdt. De conclusie is: alle Poolsche berich ten dienaangaande zijn gelogen. Over de kwestie der Duitsche vrijwilli gerscorpsen vernemen wij verder een en an tler uit een nieuwe Fransch-Duitsche nota wisseling. In een nota, door den gezant van Frankrijk te Berlijn op 19 Mei aan den Duit- schen rijkskanselier ter hand gesteld, wordt opgemerkt, dat Duitschland te laat maatre gelen heeft genomen tegen het vormen van vrijwilligerscorpsen, alsmede tegen het ver boer van vrijwilligers en munitie naar Op per-Silezië. Het gevolg hiervan zou zijn ge weest, dat groote munitiequanta en verder vele vrijwilligers in Opper-Silezië zijn aan gekomen. De Franschen zijn dan ook de meening toegedaan, dat het dringend noodig is, dat de grens tusschen Duitschland en het plebiscietgebied door de Duitsche over heden streng wordt afgesloten. Ook (Warschau had een dergelijke uitnoodiging ontvangen. In diezelfde Fransche nota wordt verzocht den betreffenden overheden die Instructies te verstrekken, welke mogelijk maken, dat de taak der intergeallieerde com missie met betrekking tot de levensmidde- lerwoorziening" wordt vergemakkelijkt. De nota houdt ten overvloede het verzoek in, dat de Reichsbank onverwijld, zonder dat hieraan speciale voorwaarden zijn verbon den, gelden naar Opper-Silezië stuurt voor het uitbetalen der arbeiders. Wanneer de achterstallige loonen niet werden betaald, aldus het Fransche document, zou der Duit sche regeering terecht kunnen worden ver weten het algemeen hervatten van den ar beid onmogelijk te maken en de anarchie, die de intergeallieerde commissie zich be ijverde den kop in te drukken, te bestendi gen. Het Duitsche antwoord heeft niet lang op zich laten wachten; het standpunt, dat hier in wordt ingenomen, wijkt vanzelfsprekend aanmerkelijk van het Fransche af. Wij na men wèl maatregelen tegen het vormen van vrijwilligerscorpsen e. d., is de strekking van 't Duitsche betoog. Maar Berlijn vindt het heel iets anders, dat men organisaties ter zelfverdediging in 't leven heeft geroe pen, waartoe de bevolking, wier leven en be zit gevaar liep, daar de Fransche troepen den Duitschen inwoners hun steun onthiel den, uit noodweer wel genoodzaakt was haar toevlucht te nemen. Op dezen Selbschutz, die ontstaan was uit 't saêmhoorigheidsge- voel der bevolking van een gebied, dat on der 't bestuur der intergeallieerde commis sie stond, had de Duitsche regeering niet den minsten invloed. De veiligheidspolitie, benoodigd voor het 'bewaken van de grens der bezette streek, was versterkt. Nu kan het waar zijn, aldus de inhoud van de Duitsche verweer-nota, dat de regeering te Warschau heeft bepaald, dat de grens gesloten dient te worden, maar in werkelijkheid stonden de grenzen volkomen open, zoodat Poolsche soldaten en vluchtelingen vrij konden pas- seeren. Ten bewijze wordt het feit aange haald, dat in den nacht van 20 op 21 Mei 250 tot 300 Polen in het district Kreuzburg, waar de intergeallieerde commissie haar gezag nog wel uitoefende, de grens hadden overschreden en een aanval gedaan op het dorp Kostau. De Duitsche antwoord-nota stelt, in over eenstemming met den Franschen gezant met genoegen vast, dat do verantwoorde lijkheid voor 't bewaren van orde en rust louter en alleen op de schouders der inter, geallieerde commissie rust. De anarchie, zegt de nota, waarvan in de Fransche gewag wordt gemaakt en die al drie weken lang in O. S. heerscht, staat in schrille tegenspraak met de omstandigen, waaronder de voor zitter der intergeallieerde commissie het bestuur over het bloeiende land in Februari Overnam. Het herstel der orde en rust was niet zooa-ls in de Fransche nota werd be weerd, een kwestie van hervatting van den aibeid, maar hier was enkel sprake van een opstand met een politiek karakter, die volko men indruischte tegen de bepalïhgen van 't vredesverdrag alsmede elk moreel rechtsge voelen en de overweldiging der Opper-Sile- zische bevolking ten doel had. „De kwellingen, die de ongelukkige be woners van de met ontzettende geraffineerd heid te werk gaande benden moeten onder gaan, spotten met olie omschrijving. De Duitsche regeering is in beginsel bereid ook door de zending van levensmiddelen en geld den toestand te verbeteren. Het is ech ter onmogelijk de waarborgen te verkrij gen, dat een en ander werkelijk in handen zal komen van hen, die daartoe gerechtigd zijn en niet door de opstandelingen zal wor den buitgemaakt. De president der intergeallieerde commis- sie heeft eenige kilometers buiten Oppeln geenerlei macht meer en is niet bij machte eventueel door hem gegeven waarborgen in daden om te zetten. Ook de door den pre sident uitgegeven kwitanties hebben bij de opstandelingen, die zich gedeeltelijk in on afhankelijke „wilde" benden beginnen op te lossen, geen waarde meer". De nota geeft hiervan eenige voorbeel den en verklaart ten slotteDe Duitsche regeering wil de hoop niet opgeven, dat het aan de bemoeiingen der intergeallieerde commissie zal lukken ten slot.e een middel te vinden om de orde in Opper-Silezië te herstellen en de bevolking te bevrijden van het juk der Poolsche opstandelingen". Berichten* Londen, 2 3 M e i. (R.) Reuter ver neemt, dat besloten is vier bataljons Engel- sche infanterie van den Rijn naar Opper- Silezië te zenden, maar de troepen zijn nog niet vertrokken. De regeling dienaangaande zal getroffen worden na overleg met de Fransche militaire autoriteiten. Londen, 23Mei. (N. T. A.). Er heeft geen enkele bizondere verandering plaats gehoud in de houding der geallieerden ten aanzien van de Opper-Silezische kwestie, maar tijdens het afgeioopen week-end zijn zekere mededeelingen gewisseld tusschen Downingstreet en de Quoi d'Orsay. Briand heeft zijn volle instemming te kennen gege ven met het plan om terstond na de debat ten in de Kamer te Boulogne een conferen tie te houden van dén Oppersten Raad. In tegenstelling met de geruchten uit Parijs, heeft hij daarbij geen enkele beperkende voorwaarde gemaakt inzake een voorafgaan de overeenkomst met betrekking tot de Op per-Silezische kwestie. Enkele dagen gele den zond hij een memorandum naar lord Curzon, waarin nadere bizonderheden wor den verstrekt over den toestand in Opper- Silezië. In antwoord daarop is nu een me morandum naar Parijs gezonden, waarin eveneens een overzicht van den toestand in het Opper-Silezische gebied wordt gegeven, zooals deze van Engelsche zijde wordt ge zien. Briand heeft in verband met het voor stel der Engelsche regeering om troepen naar Opper-Silezië te zenden, als zijn mee ning te kennen gegeven, dat zooiets buiten gewoon gewenscht zou zijn. De Fransche regeering zou eveneens gaarne zien, merkt de Daily News op, dat lord d'Abernon met den Franschen gezant te Berlijn formeel stappen doet bij den Duitschen kanselier over de noodzakelijkheid om maatregelen te nemen, dat geen ongeregelde Duitsche benden meer voor den dienst in Opper-Sile zië worden gebruikt. Er is echter reden aan te nemen, dat de Duitsche regeering haar taak goed uitvoert en op het oogenblik schijnt de gelegenheid gunstiger voor per soonlijke besprekingen tusschen de geal lieerde gezanten en de Berlijnsche regee ring dan voor eenige formeele stappen. In Silezië zelf is een eenigszins delicate toe stand geschapen door de -neiging van Duit sche zijde om de pending van levensmidde len en geld naar Opper-Silezië hindernissen in den weg te leggen. Dit behoeft geen ver wondering te baren, als men weet, dat dat voedsel en dat geld waarschijnlijk zullen dienen voor de opstandelingen en er is hier geen kwestie van een inbreuk op de ver plichtingen van het vredesverdrag. Er is in- tusschen aan den Duitschen rijkskanselier te kennen gegeven, dat een dergelijk optreden niet geacht kan worden de zaak van Duitsch land te versterken. Oppeln, 23 Mei. (W. B.). Ook van daag was 't onmogelijk telefonische of te legrafische berichten te verkrijgen uit de streken, die door de opstandelingen zijn bezet. De heftige botsingen in den kreits Rosenberg duren voort. Aan de zijde der insurgenten nam een op de spoorlijn Kreuz- burg-Zembowitz rijdende geblindeerde trein deel aan den strijd. In den kreits Ratibor slaagden de Polen bij een aanval er in, de leden van den plaat selijken Selbstschutz op Tsjecho-Slo- wakisc'n gebied te dringen. De Duitsche verdedigers werden ontwapend. Kattowitz en Beuthen zijn nog niet in handen der op standelingen gevallen. Den levensmiddelen- nood heeft men tot dusver nog niet kunnen opheffen; hij heeft met name in den land- kreits Beuthen ontvettende vormen aange nomen. Breslau, 2 3 Mei. (W. B). De editie van heden der Schlesische Tagespost werd in beslag genomen, omdat zij een bericht opnam met het hoofdje„Meer vrijwilligers voor Opper-Silezië". B e r 1 ij n2 3 Mei. (W. B.) De rijkspre sident heeft dr. Rosen, gezant in Den Haag, benoemd tot minister van buitenlandsche zaken. In 1890 is dr. Rosen, die blijkens eon telegram tot minister van buitenl. zaken is benoemd, in diplomatieken dienst getreden, nadat hij twee jaren vroeger tot leeraar werd aangesteld in 't Hindoestansch aan een Ber- lijnsch seminarium. Na in 1890 door de regeering naar Teheran te zijn afgevaardigd, werd hij achtereenvolgens consul te Bagdad en Jeruzalem. In 1905 als buitengewoon ge zant naar Abessynië vertrokken, werd hij een tijdje later gezant te Tonger, als hoeda nig hij enkele maanden, voordat de Alge- cirasconferentie plaats had, naar de Fran sche hoofdstad vertrok; hier hield hij be sprekingen met den toenmalig-en goever- neur van Algiers. Hij was sinds 1908, 1910 en 1912 resp. gezant te Teheran, Boekarest en Lissabon. Sindsdien Portugal ook aan den groeten oorlog deelnam, keerde hij naar zijn vaderland terug, waar hij zich ter be schikking stelde van 't ministerie van bui- tenlandsche zaken. Men herinnert zich, dat dr. Rosen van 1916 tot heden gezant van Duitschland in Den Haag was. Leipzig, 23 Mei. (W. B.). Het pro ces tegen de Duitsche oorlogsmisdadigers is heden begonnen voor de tweede strafka mer van het Rijksgerecht, onder voorzitter schap van dr. Schmidt. De eerste beklaagde is de vroegere onderofficier Karl Heynen uit Barmen, die beschuldigd wordt van mis handeling van gevangenen in het kamp te Heme. Aanwezig zijn de vertegenwoordigers van het departement van buitenlandsche zaken en van justitie, voorts vertegenwoor digers der Engelsche regeering en justitie, met den procureur-generaal Sir Ernest Pol lock aan het hoofd. Openbaar aanklager is dr. Ebermeyer. Kopenhagen, 23 Mei. (W. B.). Van middag begonnen hier onder voorzitter schap van den Deenschen minister van bui tenlandsche zaken Harold Scavenius tus schen Duitsche en Deensche vertegenwoor digers besprekingen om een reeks vraag stukken op te lossen, die voortvloeiden uit de inlijving van Noord-Sleeswijk bij Dene marken. Van Duitsche zijde namen hieraan deel: Geheimrat Körner, de Duitsche gezant alhier Freiherr von Neuroth, de legatieraad Von Jam en landraad Böhme. Van Deen sche zijde namen aan de onderhandelingen behalve Scavenius deelde Deensche ge zant te Berlijn graaf Moltke en de efdee- lingschef van 't ministerie van buitenland sche zaken graaf Reventlow. Verder staan de Deensche regeering ter beschikking voor bijzondere aangelegenheden de voormalige minister voor Sleeswijk Banssen en de Noord-Sieeswijksche Folketingafgevaardigde Andersen. L o n d e n 2 3 M e i. (N. T. A. Draadloos uit Poldhu). De geheime bijeenkomst van den waarnemenden voorzitter en den secre taris der mijnwerkersfederatie in Yorkshire schijnt goede resultaten te hebben opgele verd om den weg voor te bereiden voor een regeling van het conflict in de mijnindustrie. Het plan van Sir Henry Keith vindt steun bij sommige mijnwerkersleiders en er worden verklaringen afgelegd ten gunste van het laten varen van den nationalen winstpot. Londen, 23 Mei. (N. T. A. Draad loos). De methodes, gebruikt door den extre- mistischen vleugel der Sinn Feiners, hebben zich de afgeioopen dagen wederom geuit in een aantal verschrikkelijke misdaden. In een geval was het slachtoffer der Sinn Feffï^ woede een kreupele, die in den nacht vanj Vrijdag op Zaterdag door twee mannen wertl beschoten en gewond. Hij werd opgenomeni in een ziekenhuis. Gistermiddag traden twee jongde mannen, voorzien van een draagbaar,, het ziekenhuis binnen, lichtten den kreupele van zijn bed, legden hem op den baar eni droegen hem zoo naar buiten, waarna rijt den ongelukkige doodschoten. Ook in En geland pleegden de Sinn Feiners weer tal rijke misdaden. In Norrthumherland en Dur ham kwamen talrijke branden voor, terwijl tevens pogingen werden gedaan gasfabrie ken en watertorens in de lucht te doen sprin gen. Volgens officieele opgaven was het aantal aanslagen, dat in Ierland van 9 tot 1 6Mei werd gepleegd, grooter dan ooit se dert 1916. Zonder twijfel, voegt de offi cieele mededeeling er aan toe, wnren de aanvallen op de Engelsche troepen op deni dag na de verkiezingen voor de Home RuleJ parlementen, de uitvoering van een te vorenl beraamd plan. Zij hebben blijk gegeven vanl de politieke macht der Sinn Feiners, vani hun ^nrht, <5m zioh gewapenderhand te verw zetten tegen het gezag der Britsche wet. In genoemde week zijn 55 slachtoffers gc* vallen (waarvan 23 dooden) aan de zijde der politie en der soldaten. Tevens werden! 52 aanvallen gedaan op verschillende ge bouwen en negen aanslagen op banken, waarbij voor meer dan tienduizend pond sterling werd geroofd. Lissabon, 23 Mei. (R.). President Almeida heeft Augusto Soarez opdracht ge geven een nieuw ministerie te vormen. Mei* spreekt hier en daar van Kamerontbinding. Do presidervt schijnt te kunnen vertrouwen op alle troepen, die te Lissabon in garni zoen liggen. A t h e n e, 2 2 M e i. (G. T. A.). Ingevol ge stappen door de Grieksche regeering gedaan, hebben alle Balkan-staten er in toe gestemd een aantal soldaten van Wrangel's leger in hun land toe te laten. De inwoners van Lemmos hebben generaal Chorpy een uitvoerig rapport overhandigd, waarin me dedeeling wordt gedaan van de aanzienlijke schade, door de soldaten von Wrangel op het eiland aangericht. P a r ij s, 2 3 Mei. (R.). Een telegram aan de Temps uit Constantinopel meldt De voornaamste eischen, die de Nat. Verg. te Angora -gericht heeft tot de Turksche re geering met het oog op een wijziging van de Fransch-Turksche overeenkomst van Londen kunnen aldus worden samengevat herziening van de grens (het schijnt niet dat de Nat. Verg. te Angora formeel te inlij ving van Alexandrette bij Turkije verlangt); wijziging van het economisch stelsel voor zien bij de overeenkomst van Londen (mem wil te Angora niet, dat Turksche gebieden' verdeeld worden in economische invloeds zonen en men zou aan Frankrijk in zekere gedeelten des lands bepaalde concessies willen toestaan)opheffing der gemengde gendarmerie voor Cilicië en eindelijk dat de wapenstilstand tusschen de Fransche en Turksche troepen pas begint, wanneer Cili cië door de Franschen is ontruimd. Volgen9 de Temps is dit laatste punt van het pro gramma volkomen onaannemelijk men zou dus moeten afwachten, dat de Nat. Verg. in Angora tot een nauwkeuriger waardee ring kome van wat de wettelijke belangen' van Turkije zijn. Alexandria, 23 Mei. (R.). Naar ge meld wordt, zijn vijf Europeanen gedood en twee en zeventig gewond bij de onlusten van gisteravond vanmorgen. Bo-ston, 2 3 Mei. (N. T. A. Draadloos). Een man werd hier gedood en vijf personen/ werden bewusteloos door de hitte. Zaterdag was het hier de warmste Meidog, zoolang hef Meteorologisch Instituut te Boston be staat. De officieele thermometer wees 93' Nelson zeide: Pc heb mijn geluk hier aan te danken, dat ik de klok altijd een kwar tier vóó£ was. Naar het Engelsoh van JEFFERY FARNOL. 58 „Wanneer je jong bent," peinsde de oude man hardop, „dan eet je goed en je geniet ervan, je slaapt goed en je geniet ervan je beenen zijn sterk, je armen zijn sterk, en je bent bang voor niets en voor niemand- O f het leven is een eoht heerlijk ding, wan neer je jong bent; maar de jeugd gaat zoo verschrikkelijk vlug voorbij eerst gaan de [jaren nog langzaam, maar dan gaat het a-1 vlugger en vlugger, tot je op een goeden dag wakker wordt en merkt dat je een oud man bent gewordenen wanneer je eenmaal oud ibent, dan gaat de weg eerst heel hard naar beneden, en dan wordt hij moeilijk en een zaam." „Maar de herinnering blijft toch' altijd f" zei ik. „Daar heb je gelijk in, Peter, di^ is er die is er en ik, die een heel oude man ben, met meer jaren dan haren op mijn hoofd ik herinner het mij nog als de dag van giste ren hoe ik aan mijn moeders rok (hing, en •haar vroeg hoe ze de maan toch aanstaken. Het leven is kort. Peter, erv zoolaiw we het hebben, moeten we er maar zooveel geluk uit halen als wij kunnen I" „De wijzen van alle tijden hebben hetzelf de gepredikt," zei ik; „alleen waren zij het er niet over eens, hoe het geluk verkregen moest worden." „Des te grooter dwazen waren het 1" zei de oude man. „Wat?" riep ik, mij oprichtend. „Des te grooter dwazen waren het I" her haalde hij. „Dus jij weet hoe het ware geluk gevon den kan worden?" „Ja zeker doe ik dat, Peter?" „Hoe dan?" „Door te trouwen en door hard te werken! en die twee gaan altijd samen." „Trouwen?" zei ik- „Ja, trouwen. Peter f" „Maar daarin ben ik 'het heelemaal niet met je eens," zei ik. „Dat," antwoordde de oude man, terwijl hi j met de steel van zijn pijp naar mij wees, „dat komt omdat je nooit getrouwd bent geweest, Peter 1" „Trouwen 1" zei 'ik„trouwen brengt zorg, en groote verantwoordelijkheid, en last voor iemand zelf beteekent last voor anderen." „En wat zou dat riep de oude man Het is juist de zorg en de verantwoordelijk heid, die van iemand een man maken, en als je een goede vrouw trouwt, dan zal ze de zorg en de verantwoordelijkheid samen met je dragen, en dan zul je ondervinden, dat wat je voor een last hebt aangezien bij slot van rekening een zegen isal9 zorg en verdriet komen, dan is het een heerlijk ding ja een wonderlijk heerlijk ding een vrouw te hebben, die ie troost en ie hand in het donker vasthoudt want er is geen sympathie, zoo lieflijk en zoo teeder als die van een vrouw, Peter. En dan, als je oud bent zooals ik, en vol van jaren dan is het een heerlijk ding een eigen zoon te 'hebben als Simon en een kleindochter zooals mijn Prue het is de moeite wel waard daarvoor te leven. Peter. Het is een man zijn plicht om te trouwen, Peter, zijn plicht tegen over zichzelf en tegenover de wereld. Zegt de Bijbel niet zooiets, als dat het niet goed is voor een man om alleen te rijn? Iedere man die een man is moet trouwen en hoe eer der, hoe beter I" „Maar," zei ik, „tegen één gelukkig huwe lijk zijn er honderd ongelukkige I" „En hoe komt dat, Peter? Omdat de men- schen over 't algemeen veel te haastig zijn met trouwen. Als een man met een meisje gaat trouwen, nadat hij haar nog maar een week kent hoe zal hij weten of zij voor rijn geheele leven bij hem past? En vooral tegenwoordig, Peter, is het heel moeilijk om een vrouw te leeren kenner». „Haastig trou wen, lang berouwen," dat staai niet in den Bijbel, maar het behoorde er eigenlijk wel in te Stnan-" „En was uw eigen huwelijk dan een eoht gelukkig huwelijk, Gaffer?" „Ja waarlijk, Peter, dat was het zoo ge lukkig als er ooit een huwelijk was «maar zie je, Peter, daar was ook de hand der Voorzienigheid in te erkennen. Ik was een kranige, flinke jonge kerel in mijn tijd, zoo ongeveer van jouw postuur, alleen wat groo ter ja, een flink stuk grooter en ik was verliefd op een massa meisjes, en ik zal niet zeggen, dat rij ook niet op mij verliefd wa ren en drie d'r van in 't bizonder. De een was een groot, stevig gebouwd wicht met blauwe oogen en gouden haar als zonne schijn, maar het stond niet geschreven», dat ik met haar door 't leven zou gaan." „Waarom niet?" „Omdat het zoo gebeuren moest, dat ze met een ander trouwde." „En de tweede?" „De tweede was ook een heel lief. mooi meisje, maar ik heb met haar ook niet kun nen trouwen." „Waarom „Omdat ze, Peter, kwam te sterven voor ik haar kon vragen." „En met de derde ber* je zeker ge trouwd „Neen, Peter, ofschoon het aan 't eind toch op hetzelfde neerkomt, zij trouwde met mij. Zie je, ik was altijd om en bij haar, ik ontweek haar niet, om zoo te zeggen, maar ik kon nooit zooveel moed bij elkaar rapen, dat ik haar ronduit vroeg. Zoo ging het een jaar lang, tot op een goeden dag ze was bezig met appelkoekjes bakken, Peter, „Martin zegt ze toen tegen me, terwijl ze me zoo van terrij met haar zwarte oogen aankijkt het waren precies de oogen van Prue ..Mar tin" zegt ze, „je houdt geloof ik erg veel van appelkoekjes Nou, of ik f" zei ik, want ik hield werkelijk heel veel van appelkoek jes, Peter. „Martin," zegt ze toen, „zou ie ze niet g-raag altijd willen eten wanneer je er maar trek in hebt, van je eigen tafel, in je eigen huis „Ja zeker als jij ze ten min-* ste voor me zou bakken f" zei ik, handig ge- noeg. „Dat zou ik doen als je me vroeg je vrouw te worden. Martin," zei ze. En zooi raakten wij getrouwd, Peter, en, zooals je ziet, daar was bepaald de hand der Voorzie nigheid in, want als de eerste niet met een' ander was getrouwd, en als de tweede niet was gestorven, dan had ik misschien een< van die twee gekregen, en er mijn heela leven spijt van gehad, want ik was in die dagen nog heel jong, en deed nog heel do ran me en dwaze dingen. Peter 1" Nadat hij drtl had gezegd stond de oude man met eenl zucht op, en klopte de asch uit zijn pijp. „Van Prue gesproken," zei hij, terwijl hij, zijn hoed in de hand nam en er de snuifdoos uithaalde, die hij er zoo lang in 'had gelegd1/ „van Prue gesproken," herhaalde hij, terwijl; hij langzaam een snuifje aan zijn neus bracht,! „Wel?" De uitroep scheen George onwil-* 1 ©keurig te zijn ontsnapt. „Van Prue gesproken," zei de oude mart" nogmaals, terwijl hij ons beurtelings aanzag^ „er was een tijd, dat sommige menscheit zeiden, dat ze groot op George was^ maa* ik, die haar wettige gTootvaderi ben/, wist bej t©r is het niet zoo George „Ja," knikte de smid. (Wordt vervolgd).'

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1