E J. BISTUUT lf i mmm Langs tien grootsn weg. PRtlS QEü DE EESVS LANDER" BUITENLAND. ~feXhXëton7~ m BfsliiHE SCHOEHEN en koüseh ISs Jaargang'Ne. 222 per 5 maanden toor Amets* Vrijdag 3 Juni 1921 ■ft', post f 3.—, p« weck (met «talis verzckct.o# ^tgen ongelukken) 0.17», aliondetlijke nummer* ^C.OJ. »7 DIPECTF.'JR-UITGIIVERJ. VALKWOFF. BUREAU? ARNHEMSCHE POORTWAL TEL INT 613. van 1 —4 rege's 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dicnrhiuibic* dingen en Lictdadigheids-adve.tenticn voor de helft der prijs oor liahde) cn bedrijf bestaan zeer voordceli*»e bepalingen "oor het advcrlccren. bene circulaire, bevattende dc voorwaarden, wordt op aanvraag focgezondcn Politiek Overzicht. Blijkens een Breslausch telegram van Dinsdag aan de Vossische Zeitui 1 "d de «plomotieke toestand in Opper-Siiazid zich pp laatste dagen aanmerkelijk ver V-rpt. (Van zekere zijde der intergeallieerde com- jnissie werd getracht nog vóór hel ingrijpen cc- Engelsc'nen den toestand in Opper-Sile zië in Poolschen geest te redden. Als een krachtig politiek beletsel stond dit streven in den weg de onlangs te Oberglogau ge kozen en uit de vertegenwoordigers van alle Duitsche staatkundige partijen en vakver- eenigingen bestaande commissie van twaalf, die Maandag een zitting hield, waarin zij zich opwierp als de politieke vertegenwoor diging van het door de insurgenten niet- he zette Opper-Silezië en wel zoolang, tot de bevrijding der bezette streken haar niet -- daar zij toch uit den aard der zaak slechts een voorloopig karakter kon hebben over bodig maakte. Besloten werd in eiken kreits, overeenkom stige, uit alle partijen gevormde, comité s van actie in te stellen, die zonder op eigen ■vezag te kunnen bandelen, de organen zou den zijn van de Oberglogausche commissie. Zij zouden een breeden grondslag in het land leggen en bovenal bevoegdheden be zitten ten aanzien van het onderzoek der requisities, arrestaties en klachten der be- vo'king. De militaire gemachtigde bleef nog steeds generaal Hoefer. Bij dezen verscheen in 't middagover zicht vermeldden wij daaromtrent reeds het een en ander tijdens de vergadering van Maandag een intergeallieerde deputatie uit Onpeln onder leiding van den Franschen kolonel Caput. De afvaardiging eischte de ontbinding en ontwapening van den Duit- schen Sclbstschutz (zelfweer) en stelde ver der voor een neutrale zone te bepalen, die door de Engelsche troepen zou worden be- -et. Aan de „opstandelingen beiderzijds" zou voorts de uitnoodiging worden ge richt percentsgewijze volgens de grootte van het bezette gebied over een nog vast te stellen afstand terug te gaan. Daar echter generaal Hoefer niet gemachtigd was uit eigen beweging hierop te antwoorden, hield hij zich tot des avonds bedenktijd voor. Volgens de Voss. Ztg. ademen de eischen, die in opdracht van Lerond als voorzitter der commissie, gesteld worden, volkomen denzelfden geest als het voorstel, dat Kor- Fanty een week eerder had gedaan. De '■mmissie was er zich van bewust, dat deze 'rchen bovenal in zoover moesten worden van de band gewezen, dat de gelijkstelling van de Duitsche zelfverdedigings-organisa- tles in geen geval met de opstandelingen erkend kon worden. Men ziet in een en an der een manoeuvre van Lerond om effec tief aan de linkerzijde van den Oder insur- c enten in 't leven te roepen, zooals zij in feite aan de rechterzijde van den Oder reeds vier maanden aanwezig waren. On mogelijk wordt het geacht te onderhandelen op een basis, waarbij de rebellen met de Duitschers gelijk worden gesteld. Buiten- "i beteekenden de voorstellen van Le- .,-,,1 inzake besprekingen met de Polen ii eisch, die, afgezien van de ervaringen, opgedaan bij den laatsten Auguslus-op- stand, te eerder moesten worden afgesla gen, daar zij op de meest krasse wijze in- druischten tegen de toezeggingen, die in dertijd mèt den Engelschen en ItaÜaanschen vertegenwoordiger waren gedaan aan de Duitschen' gevolmachtigde en de Duitsche enz,, werd den Franschen minister van oor- rond beschouwdwant op het oogenblik, dat de Engelschen de neutrale zone binnen rukten en deze bezetten, waren zij natuur lijk voor Opper-Silezië vrijwel overbodig geworden, daar het Zuid-Oostelijke over blijvende deel dan zonder meer onder Pool- sche heerschappij verder zou moeien ver kwijnen. In toonaangevende kringen, a'dus de Voss. Ztg., is men van oordeel, dat men van Engelsche zijde op de voorstellen, die nota bene gedaan "worden op het tijd stip, dat over het eigenlijke gebruik der En gelsche troepen nog niet is beraadslaagd, geenszins zal ingaan. Wat overigens de ontwapening betrof van de Duitsche zelf weer, zou men zich en daaromtrent was men het ook eens in de commissie van twaalf vertrouwd moeten maken met het denkbeeld, dat vroeger of later het toch tot een ontbinding zou komen. Maar hiertoe zou pas kunnen worden overgegaan, wan neer de intergealüeerden metterdaad had den bewezen, dat zij weer de soevereine meesters zijn. Berichten. Genève, 1 Juni. (\V. B.) Voor zoover tot nu toe bekend is, zullen aan de op 6 Juni te Genève te openen vergadering der Unie voor den Volkenbond 162 leden uit de volgende landen deelnemen: Oostenrijk, België, China, Spanje, Frankrijk, Engeland, Japan, Noorwegen, Nederland, Polen, Roe menië, Rusland, Zweden en Zwitserland. De Deensche vereeniging voor den Volkenbond heeft om toelating tot de Unie verzocht. Over den toestand in het nieuw bezette gebied bericht de Tagliche Rundschau naar indrukken van ooggetuigen: De bezetting is te zijner tijd geschied om te dwingen tot de erkenning van de besluiten van Londen. Ondanks de aanneming zonder voorbehoud van het ultimatum schijnen de Franschen zich in te richten voor een onbepaalden duur van hun verblijf. De Fransche bezet ting heeft geëischt, dat er een kazerne wordt gebouwd, die 12 millioen mark kost en paardenstallen ter waarde van 3mil lioen, terwijl de bevolking door onbarmhar tige inbeslagneming van woningen ten sterkste wordt geplaagd. Te Dirsseldorp be vinden zich vijf regimenten, die grooten- deels de soholen in beslag hebben genomen. In economisch opzicht heeft de inbeslagne ming van vrachtauto's de uitwerking, dat vele ondernemingen ernstig nadeel lijden. In 't algemeen wordt de industrie op alle mogelijke wijzen gehinderd. Op een uitvoer vergunning moet wekenlang worden ge wacht. De Franschen verzetten zich er te gen om den uitgang in het Westen weer te openen. Vele kleinere bedrijven kunnen niet werken, omdat zij door troepen werden be zet. De Rundschau merkt op, dat een krach tige pressie der Duitsche regeering noodig zal zijn om ook in dit gebied de arbeidsvrij- beid te herstellen, welke vrijheid noodig is om aan de voorwaarden der Entente met kans op slagen te voldoen. Gisteren is te Coblenz uit Mainz ter in spectie van de Fransche troepen aangeko men de Fransche minister van oorlog, Barthou, in gezelschap van generaal De- goutte. Zij zullen zich heden naar Düssel- dorf en Duisburg begeven. B e r 1 ij n, 2 Jun i. (W. B.) Aan de Voss. Ztg. wordt uit Mainz bericht: Een grootsche ontvangst met afzetting van de stTaten, urenlange onderbreking van het verkeer, Keulen, 2 Juni. (W. B.). In den alge-i den ven dag lot dag slcci bevolking en waarvan de strekking was, dat hij op geenerlei wijze zou onderhandelen met de opstandelingen. Maar ook als een verlammen van de En gelsche troepen werd dit optreden van Le- log Barthou bereid, Barthou bevindt zich op een inspectiereis, het geheele garnizoen defileerde, zelfs de postdviven-afdeeling had haar kooien geplaatst op het parade plein. loopen nacht werden, nonr de Kölnische Zeitung uit Eschweiler bericht, bij een schiet partij door bezettingstroepen een burger en een politiebeambte gedood en een burger zwaar gewond. B e r 1 ij n, 1 Juni. (W. B.) De Tagliche Rundschau verneemt uit München, dat de Engelsche gezantsohapsraad aan den Beier- sohen minister van onderwijs en eeredienst, die de plaats verving van den Beierschen minister-president, die afwezig was, de vol gende verklaring der Engelsche regeering overhandigde: Ik heb tot opdracht catego risch te verklaren, dat de toepassing der sancties slechts kan worden voorkomen, wanneer de van Beieren geëischte voorwaar den, vervat in 't ultimatum, volkomen wor den vervuld. De burgerwacht moeten zoowel ontwapend als ontbonden worden. De Fran sche gezant legde Maandag reeds een der gelijke verklaring af. Berlijn. 1 Juni. (W. B.) De bladen vernemen, dat nog meer Engejsche troepen op weg naar O. S. zijn; op 5 Juni zal het vervoer zijn beslag hebben gekregen. Berlijn, 1 Juni. (W. B.) Volgens de bladen heeft de commissie van herstel de ontvangst meegedeeld van de Duitsche nota d.d. 21 Mei inzake het uitblijven van de Opper-Silezische kolenzendingen tengevol ge van den opstand. Zij maakte hierbij de opmerking, dat zij de belangrijkheid der kwestie naar waarde beoordeelde en zich daaromtrent met de Opper-Silezische volks stemmingscommissie in verbinding zal stel len. B efl ij n, 1 Juni. (\V. B.) I<n 't Be-1 Tn- geblatt schrijft Urbanek, de Duitscli missaris voor de volksstemming: Men heeft op het oogenblik ni-et meer het recht bij maatregelen als de voorgenomen verdeeling van Opper-Silezië in drie zones te denken aan voorbijgaande practische doeleinden, doch moet eerder vreezen voor politieke be doelingen en zelfs voor een definitieve of althans voorloopige beslissing. Uit de kreit- sen, die aan Duitschland toegedacht zijn, kan voor de Entente-troepen nimmer ge vaar dreigen en de afscheiding van de kreit- sen Plesz en Rybnik kan geen noemens waardige verlichting voor de militaire ver» richtingen met zich brengen. De middelste zone in een voortdurenden toestand van onbeslistheid te laten is het vreeselijkste lot voor Opper-Silezië. De Duitschers worden gebrandschat, mishandeld, uitgemoord, weg gevoerd en van levensmiddelen beroofd; dus geen tusschenspel, geen halfheid, maar een duidelijke beslissing. De verdeeling in zones in den voorgenomen geest zou een breuk zijn van het vredesverdrag. Urbanek besluit: Wij eischen een onder zoek van den uitslag van de volksstemming in het licht, dat de opstandelingen daarop geworpen hebben, wij verzetten ons als ge makzucht en angst voor moeilijkheden bij de tegenwoordige wijze van bezetting er toe moeten leiden, dat wij de kreitsen Plesz en Rybnik opgeven. Het is niet waar, dat de be woners van die kreitsen van het overige Silezië gescheiden willen worden. Een vrije, aan geen invloeden blootgestelde meeniners- uiting moet tot stand gebracht worden. De wil van de bevolking zou niet tot uitdruk king komen als men in de deelen, die men van Opper-Silezië los wil scheuren, niet oen tweede volksstemming hield. Oppeln,l Juni. (W. B.) Aan de com missie van twaalf der Duitsche partijen :ge Het 'oortdurend door van het gebrek aan levensmiddelen, station van Beuthen blijft de insurgenten bezet. Londen, 2 J u ni. (N. T. A. Draadloos uit Horsea). De Engelsche bladen betoogen opnieuw eenstemmig de urgentie van de bij- eenroeping van den Oppersten Raad om het Opper-Silezische vraagstuk te behande len. Zij beschouwen den toestand als ver vuld van groote gevarende eenige fac tor, die reden geeft tot vreugde, is de aan komst van Britsche troepen. Wat het laat ste betreft zegt de Times „Onze troepen gaan niet naar Silezië om het verdrag, waar aan Polen zijn wederopstanding te danken heeft, ongedaan te maken, of de rechten van Polen, die uit het verdrag voortvloeien, te verkleinen. Zij- gaan er heen om mede te werken om deze regeling te handhaven en de Poolsche en Duitsche rechten vast te stellen in strikte overeenstemming met den inhoud der clausules. Wij vertrouwen er op, dat zij zullen worden ontvangen als wat zij zijn onpartijdige verdedigers der openbare orde, zonder welke geen werkelijke vrede of welvaart in Silezië kan terugkeeren. Het dralen met het bijeenroepen van den Oppersten Raad is, volgens de Times ge vaarlijk. Het is nu tijd, dat de twee regeerin gen van Frankrijk en Engeland de gelegen heid aangrijpen en door den een een of an deren stap, die niet misverstaan kan wor den, toonen, dat zij besloten zijn samen te werken in Silezië, gelijk zij aan het Weste lijk front hebben samengewerkt. De Doily News vindt het onzinnig, dat de Raad geen beslissing zou kunnen nemen, voor de orde hersteld is Het uitstellen van het bijeenkomen van den Raad is de voor naamste oorzaak van het voortduren van wanorde. Ook de deskundigen acht het blad onnoodig. De Daily Chronicle zegt even eens, dat een spoedige regeling nooclig is en dat men door de zaak uit te stellen ge varen loopt, die men in het belang van de Entente tot een minimum moet beperken. Berlijn, 2 Juni. (N. T. A. Draadloos). Men meldt uit Oppeln, dat de opmarsch der Engelsche troepen in Opper-Silezië aanlei ding heeft gegeven tot scherpe woorden wisselingen tusschen de Fransche en de Engelsche leden van de commissie der geal lieerden.. Men werd het in beginsel eens over een onzijdige strook tusschen de Duit schers en de Polen op de door de Engel schen gestelde en door de Franschen met grooten tegenzin aanvarde voorwaarde, dat de Duitsche zelfweer de stellingen, die zij thans bezet houdt, mag blijven hondhaven. De Times eischt de medewerking der Fransche troepen bij het in 't leven roepen van de orde in O. S., opdat niet de Engel schen desnoods om hulp moeten aanklop pen bij den Selbstschutz. Warschau, 2 Juni. (N. T. A.). Vol gens de laatste berichten hebben de Fran sche troepen reeds een begin gemaakt met de bezetting van de neutralle zone, op een afstand van 15 kilometer ten Noorden van Annaberg. Als dit bericht juist blijkt te zijn, zou de Duitsch-Poolsche wapenstilstand zijn ingegaan. Warschau, 2 J u n i. (N. T. A. Draad loos). Dinsdag en Woensdag had te Beuthen een hevige schietpartij plaats bij het doorzoeken van verdachte huizen door dc Fransche troepen. Duitsche leden van geheime militaire organisaties hebben op de Franschen gescholen. Men heeft vijf groote opslagplaatsen van wapenen ontdekt. Vijf- heeft generaal Lerond doen weten, dat de *'ÉT Duitschers werden gearresteerd. intergeallieerde commissie de Duitsche zelfbeschermingsorganisatie niet beschouwt als een troep opstandelingen. Volgens een bericht uit Oppeln wordt de toestand in de ingesloten industrie-ste- Leipzig, 2 J u n i. (W. B.). Het vonnis in het proces tegen den oorlogsmisdadiger Neumann is heden door het Hooggerechts hof uitgesproken. Beklaagde werd wegens mishandeling van ondergeschikten in twaalf gevallen en wegens beleediging ven een ondergeschikte tot zes maanden gevange nisstraf veroordeeld van de overige tegen; hem ingebrachte beschuldigingen werd hij, vrijgesproken. De voorloopige hechtenis wordt bij de straf in mindering gr! ,:;ht. Parijs, 2 J u n i. (B. T. A.) De spliisingl in de federatie van spoorwegwed n, dia sinds het begin van het congres was to- voorzien, heeft 's avonds plaots gehad. Montmousseau, die zich beriep op de stemming over de oriëntatie der syndicaten, die 's middags hQd plaats gehad, diende een resolutie in, waarin het congres wordt ver zocht te besluiten, dat de vertegenwoordi ging in den algemecnen raad proportioneel zal zijn. Tegenover de weigering van Moni- mcusseau om de resolutie in te trekken, verlieten Bedegarny cn zijn aan'ide zaal. De vergadering, die uit .,mino»itairei" bestond, nam de motie aan met cp drie na algemeene stemmen. Londen, 2 Juni. (R.). De verwerping van de regeeringsvoorwaorden door de mijn werkers staat thans vrijwel vast. Men meent echter, dat de eigenaars stappen zullen doen om een nieuwen grondslag voor de beraad slagingen aan te bieden. Men verwacht nieu we besprekingen, al dan niet met medewer king fier regeering, tegen het eind van dezo week. L o n d e h, 2 J u n i, (R.). Daar de nieuwe verdedigingsmacht thans voldoende geoe fend en ingericht is om de orde te handha ven, zal de legerreserve, die op 8 April on der de wapens is geroepen voor den duuc van dc mijnwerkersstaking, gedemobiliseerd worden. Londen, 2 Juni. (R.). Met voorstel om de noodmaatregelen, ingevoerd wegens de mijnwerkersstaking, te verlengen, heeft het Lagerhuis met 184 tegen 55 stemmen aan genomen. Londen, 2 Juni. (N. T. A.). Draad loos uit Horsea). Daar waarschijnlijk de mijneigenaars en mijnwerkers zullen pogen hun gesohrllen rechtstreeks te beslechten zonder bemiddeling van de regeering, is deze laatste, volgens de Evening Standaard, gaarne bereid zich verder afzijdig te hou den. De secretaris der miinwerkersTedera- tie heeft den laatsten tijd op verzoenings gezinde wijze de mijneigenaars gepolst, ter wijl aan beide zijden voorstellen grondig worden onderzocht voor een nieuwe bijeen komst van de mijnwerkers met de mijneige naars. t De eigenaars zijn hedenmiddag in conferentie geweest, terwijl het uitvoerend comité der mijnwerk cisfederatie waar schijnlijk hedenavond een preliminaire be spreking zal houden over den toetand. Mor gen zal een voltallige vergadering plaats hebben om de districtsrapporten over de re- geeringsvoorstellen in ontvangst té nemen. Naar uit Christiania geseind wordt, heerscht onder de stakende arbeiders reeds algemeene ontevredenheid over de sta kingsleiders. Zij schijnen in overwegende meerderheid besloten te zijn de algemeene staking nog in den loop dezer week te ein digen en den arbeid de volgende week te hervatten. De gasvoorziening in Christiania werd door de technische noodhulp weder aan den gang gebracht, zoodat de gaslevering vanaf 2 Juni weder werkt. Ook de kustscheep vaart wordt op bevredigende wijze door een groot aantal motorbooten onderhouden. Verder varen weer verscheidene stoomboo- ten. Algemeen heerscht de meening, dat de staking voor de arbeiders verloren is. Lissabon, 2 Juni. (B. T. A.) De Ka mer is ontbonden; de verkiezingen zijn uit geschreven tegen 1 Juli. In de gister gehouden zitting der Nat. Verg. deelde de president het aftreden van Een dichter, dat is een Mijnheer, die een ladder te-gen een ster plaatst en daar waarlijk tegenopklimt. Naar het Engelsch van JEFFERY FARNOL. 04 Na een poos bemerkte ik, dat mijn pijp leeg en koud was, en ik strekte mijn hand Omhoog naar mijn tabaksdoos op de schoor- steenplanik. Ik nam ze er echter niet van af; want op hetzelfde oogenblik, dat mijn vin- gors haar grepen klonk boven het loeien ;ivan den storm en het ruischen en kletteren van den stroomenden regen, een langgerekte kreet „Charmian I" Ik herinnerde mij, dezen kreet in mijn iSiroom gehoord te hebben, en bleef met mijn hand uitgestrekt naar mijn tabaksdoos roer- doos zitten, terwijl ik mijn gelaat keerde naar het raam ac'hter mij, dat ik zag schudden en Ac mm el en bij elke windvlaag, alsof de een pf andere hand het trachtte open te stooten. Ik weet niet, hoe lang ik zoo zitten bleef, ffcet mijn hand1 uitgestrekt naar de tabaks doos, en mijn oogen op het raam gevestigd doch plotseling werd de deur van de hut >net een geweldigen- stoot opengeworpen, en ^Onmiddellijk daarop was de rustige kamer yol van den teugeiloozen wind en stormde ftvindvlaag was zoo hevig, dat ze mij -een „pogen-blik den adem benam en een kolom rook en vonken van het vuur omhoog deed stijgen. En met dezen wind als een stormgeest was een vrouw binnengesneld, met fladde rende kleeren, en lang loshangend haar, die zich omkeerde, en met schouder en knie de deur tegenhield, waarlegen ze hijgend: leun de. Ze was slank, en schoon gevormd, want haar natte japon omsloot strak haar lichaam, en deed haar slanke leest en de ronding van heupen en dijen duidelijk uitkomen. Ook haar bovenkleed was doorweekt en aan den hals gescheurd, en door het loshangende haar heen: zag ik het ivoorblank van haar schouder schemeren en het jagen van haar boezem. Ik nam thans mijn tabaksdoos en begon werktuigelijk mijn pijp te vullen, terwijl ik naar haar keek. Plotseling schrok ze op en het was of ze luisterde. Met een vlugge, heimelijke bewe ging sloop ze van de deur weg en ik zag dat ze in de eene' hand achter zich iets ver borg. „Charmian f" De vrouw sloop achteruit tot tegen den muur, de oogen op de deur gevestigd, de rechterhand steeds verborgen in de plooien van haar rok. Zoo bleven we eenigen tijd wachten, zij kijkend naar de deur en ik naar 'haar. „Charmian De stem klonk nu van zeer nabij en bijna oogenblikkelijk daarop hoorden we een luid „Kom te voorschijn!" en een zware vuist beukte op de deur. „O Charmian, je bent daar ja, ja =- daarbinnen ik weet het zeker f Ik heb ge zworen dat je ine nooit ontsnappen zult, en da* «ul niet bil God Eer* band tastte naar de klink, de deur vloog open en een man trad binnen. Op dit oogenblik spion? ik op de vrouw toe en greep haar pols. Een verblindende lichtstraal, een luide knal en een kogel doorboorde het rieten dak boven onze hoofden. Met een. vreemden, gesmoorden kreet keerde ze zich naar mij om, met een zoo heftige beweging, dat ik bijna achterover viel. Intusschen had de vreemde man de deur zeer zorgvuldig gesloten en bleef toen met over elkaar gekruiste armen en gebogen hoofd er voor staan, terwijl hij haar onaf gebroken bleef aanstaren. Het was een. bij- in groote sorteering bij zonder groote, forsche man met een door weekten ronden hoed diep in de oogen ge drukt en gehuld in een overjas met verschei dene pellerines, waarvan de randen berncd' derd en gescheurd waren. Plotseling lachte hij, zacht en welluidend. „Dus je had me willen dooden, Charmian, willen neerschieten als een hond?" Zijn stem was, evenals zijn lach, zeer zacht, en even welluidend en toch was geen van hei' de aangenaam om te hooren. „Je dacht dus, dat je van mij af was, toen je mij zooeven ontglipte? Mij kwijt raken? Mij ontvluchten? Ik bezweer ie, ik zou daxr en nacht naar ie zoeken heel de wereld zou ik doorjagen, totdat ik jou gevonden had, Charmian tot ik je gevonden had," zei hij terwijl zijn slem bijna tot een fluisteren daalde. „Dat zou ik, bij God De vrouw bewoog zich niet en sprak geen woord, maar haar adem ging zwaar en snel en haar oogen schitterden in de schaduw van heur haar. Ze stonden tegenover elkander als twee tegenstanders, eikaars kracht nietend; geen ven beiden had eenig blijk gegeven, dat ze zich van mijn tegenwoordigheid bewust wa ren; de man had mij zelfs nauwelijks een blik v/aardig gekeurd, toen ik het pistool naar boven had gerioht. Met elke minuut werd ik nieuwsgieriger om het gelaat van dezer men te zien, dat nog altijd verborgen werd achter den bree den rand van zijn druipenden hoed. Maar het vuur was bijna uitgegaan, en verspreidde niet meer dan een flauw schijnsel. „Je was altijd zoo heetgebakerd, is het niet, Charmian ging hij voort op denzelf den, zachten toon; „vurig, moedig en trotsch dé vlam onder het ijs ik wist het, en beminde je er des te hartstochtelij ker om; n daarom besloot ik je voor mij te winnen, Charmian voor mij te winnen of je wilde of niet. Enje bent zoo sterk, zoo groot, zoo stralend van schoonheid en kracht, Charmian Zijn stem was in een fluisteren overge gaan en hij trad langzaam een stap^ nader. „Wat ben je toch schoon, Charmian! Ik heb altijd je schouders bewonderd en dier. ronden, klajvken hals Bewonderd Neen. aan gebeden 7 aangebedenEn vannacht Hij wachtte even, en ik voelde, meer pog dan dat ik het zarc. dat hii 'glimlachte. ..En vannacht had je me willen dooden, Char> mian,me neer willen schieten.als een hond f Maar ik zou het niet gaarne an ders gewild hebben Je hebt met me ge- coquetteerd, me belcedigd, bespot en uitge lachen. drie jaren langen vannacht had je me willen doodenmaar ik, ik zou het niet graag anders gewild hebben want je begrijpt zelf wel, dat hierdoor de al- geheele overgave alleennóg zoeter ge« maakt wordt." Met een snelle beweging, in volkomen en! wonderlijke tegenstelling met zijn stem, zóó plotseling, krachtig en hartstochtelijk, sprong hij op haar toe met uitgestrekte armen: even vlug als hij, ontdook ze hem, en nog vóór hij haar kon aanraken, trad ik tusschen hen in. r# „Mijnheer," zei ik, een enkel woordje! „Uit den weg, boerenkinkel l" antwoord' de hij, en mij op zij duwend, snelde hij ach ter haar aan. Ik greep hem bij de panden, van zijn lange losse jas, maar met een ban- digen draai ontdeed hij zich ervan en lieé ze in mijn handen achter. Deze schermut*. seling, hoe kort ze ook maar duurde, go? haar echter gelegenheid de deur binnen tet: vliegen van de l amer, die eens aan Donald!' had toebehoord en voor hij haar bereiken!' kon, stond ik op der* drempel'. Hij keek mij een oogenblik aan van onder den rand van zijn hoed, en soheen in twijf fel te staan wat te doen. (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1