DE EEMLANDER SERIE - MEOBELEH BUITENLAND. Langs te ffron!pn weg SPORTHANQEL if 23. PRIJS DER AOVERTENTIÊD met inbegrip van cca YLEESCHHOUWEi!& LAMME feuilletönT" ^OUVEAÖTE'S 19© Jaargang Ne. 287 iLi■■Hl IRMliïMFlKPDIlft p" 3 B»aKlca voor Amerv loun«Lmuii«i»u(i loo(t f 2 I0_ idcm lunca per post f 3.—. p« week (met pratis yereekcrm* tegen ongelukken) f 0.17», alrondeslijke nummers f ü.0J. AMERSFOORTSCH DAGBLAD 7» DIRECTEUR-UITGEVER; J. VALKHOFF. BUREAU; ARNHEMSCHE POORTWAl TEL- INT fit13. Donderdag 9 Juni wtt bewijsnummer, elke regel meer 0.25, tüfnsta.inbic* dingen en Licldadigheids-adve.tenticn voor de helft der prijs Voor bande) en bedrijf bestaan zeer srooideclige bepalingen ©oor het advertceicn. Ecno circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden Hof 16 Amgrcfoort Telefoon 618 van twee derden wordt vereischt om een staking te bestendigen. Berichten. B e rl ij n, 8 Juni. (W. B.) Op verzoek der intergeallieerde militaire controle-com missie om een lijst met opgave der te ont binden Selbstsclvutz-organisaties, had de Duitsche regeering de organisatie-Esche- rich, de Oost-Pruisische burgerwachten en de Beiersche Einwohnerwehren genoemd; de commissie heeft hierop geantwoord, dat deze lijst niet alle te ontbinden zeifweer-organi saties bevat. De Duitsche regeering ant woordde daarop, dat de vroeger in talrijke plaatsen aanwezige, van militaire wapens voorziene, maar intusschen ontwapende or ganisaties bij decreet van de landsregeering betreffende de ontbinding der burgerwach ten overal behalve in Beieren en Oost-Prui sen opgehouden hebben te bestaan. Per telegrafische circulaire zijn de regeeringen der verschillende staten verzocht onverwijld te controleeren, of er organisaties zijn, die zich aan de verplichting tQt ontbinding ont trokken hebben. Waar dit het geval mocht zij-n, zal spoedig ontbinding op grond van de wet van 22 Maart worden bewerkstelligd P a r ij s, 7 J u n i. (B. T. A.). De commissie van herstel verstrekt aan Havas de vol gende notaTer uitvoering van art. C. van d ebetagnlisstaten heeft Duitschland tot dus ver ongeveer 840 millioen gouden marken gesort in schatkistbiljetten. Op 31 Aug. 1021 zullen ongeveer 200 millioen gouden marken in buitenlandsche wisselbrieven worden gestort. Het overschot van deze twbe bedragen boven het milliard, dat Duitschland moest storten, hetzij in buiten landsche wisselbrieven, hetzij in schatkist bons, voor 1 Juni, zal worden besteed voor de amortisatie van een deel van die bons. Dit overschot bedraagt ongeveer 40 millioen gouden marken. N e W-Y o r k, 7 Juni. (R.). Duitschland heeft bij de Federal Reserve Bank 10 mil lioen gouden marken gedeponeerd op re kening der schadevergoeding, waardoor het totaal 56 millioen is geworden. B e r 1 ij n, 8 J u n i. (W. B.). Volgens be richten aan de bladen uit Essen grijpt de werkloosheid, wegens de door de douane- maatregelen van de Entente ontstane moei lijkheden met den afzet, steeds meer om zich heen. Te Duisburg moesten drie groote fa brieken tot beperking van het bedrijf over gaan. Ook de ijzerfabriek de Phoenix te Dusseldorp heeft een deel der arbeiders moeten ontslaan. (Omtrent het in 't telegram vermelde namen wij in 't overzicht van eergister- avond, naar men zich herinnert, reeds uit- coeriger bizonderheden op. Red. U. D.). Oppeln, 7 Juni. (W. B.) In de buurt van Krappitz en Ottmiitz hebben Italiaan- sche troepen de stellingen bezet. De opstanr delingen vallen ook nu nog levendig aah van uit hun posities. In den kreits Kosel is een aanval der opstandelingen op Kandrzin, ondersteund door een pantsertrein, mislukt. B e r 1 ij n, 8 J u n i. (W. B.). Op de pro testen van den Duitschen commissaris te Posen wegens ernstige uitspattingen jegens de Duitsche bevolking van Oslrowo op 2 Juni heeft de Poolsche vice-minister te Po sen geantwoord, dat hij de gebeurtenissen weliswaar betreurde, maar dat hij er toch attent op moest maken, dat het, door het verdrijven der Poolsche arbeiders uit West- falen en Niederlausitz, overal tegen de a j t nieuwe patroonsaanbod, zon- Duitschers gistte. Hiertegenover moet wor- der eerst den leden te vraeen, hoe deren er den vastgesteld, dat de in het vredesver- over enken. Men is er van overtuigd, datdrag opgenomen verplichtingen de Pool- het vrijwel vaststaat, dat het referendum zalSche regeering binden de Duitsche minder- jJitloopen op een beërndrgin? der steking, heden te beschermen. Aan den Duitschen De statuten der mijnwerkersvakvereeniging zaakgelastigde te Warschau is opgedragen toch schrijven voor, dat een meerderheid daarop te wijzen. De beweringen omtrent Politiek Overzicht. Tallooze keeren is door de Engelsche persbureaux gemeld, dat, met betrekking tot de situatie in de kolenstaking, de kimmen 'begonnen te kleuren. Maar ondertusschen duurde het geschil met dezelfde hardnek kigheid Voort. Thans zijn de berichten, die wij omtrent de aangelegenheid ontvingen, opnieuw zeer gunstig. Zoo zouden zelfs al in principe nieuwe en definitieve resultaten zijn bereikt. En vooral acht men van zeer groot gewicht de voorstellen om 'n nationa le confrentie vpn afgevaardigden der mijn werkers bijeen te roepen om dezen het nieuwe aanbod der patroons voor te leg gen, waarbij profijt zal worden getrokken van de regeerin-gssubsidie ten bedrage van tien millioen pond. Ofschoon niet over offi cie bizonderheden omtrent de aanbie- ngen der eigenaars valt te beschikken, verluidt nochtans, dat zij een flinke verhoo ging der standaardloonen hebben geof freerd. Het verhoogingspercentage zou min stens een jaar lang gegarandeerd zijn en het wordt zelfs mogelijk geacht, dat deze verhooging blijft bestaan gedurende een tijdsbestek, dat nog overeengekomen zou moeten worden. Wel echter stellen de pa rdons voor bedoeld verhoogingspercentage na een jaar aan een herziening te onder werpen. Men zou in cle districten de vor ming overwegen van een loonfonds, waar uit door verzoeningsraden steun zou wor- den toegekend om den slechtst betaalden arbeiders een bestaansloon te verzekeren. Ook wordt gezegd, dat bij 't bepalen der loonen zal gelet worden op de kosten van 't levensonderhoud e. d. factoren. Vol gens leden van 't mijnwerkersbestuur ver klaarden de patroons bereid te zijn gedu rende een kwartjaar zoowel hun standaard- als overwinst af te staan. Wanneer in wel varende districten de winsten werden afge staan, zou niet zoo overmatig veel gevergd ibehoeven te worden van de regeerings- subsidie om de loonsverlaging in de min der floreerende districten te verlichten. Het gevolg hiervan zou natuurlijk ziin. dat men zoodoende langer men zegt zes maan den lang toe kon met de 10 millioen ven de regeering. Engelsche persbureaux laten uitkomen, dat de hoop op een spoedigen vrede in de mijnnijverheid telkens grooter wordt. Giste ren hebben werkgevers en -nemers weer ge- oiaat ter voorbereiding van concrete voor stellen, die Vrijdag zullen worden voorge legd aan de vergaderende mijnwerkersafge- vaardigden, aan wie het bestuur een volledig rapport zal uitbrengen over de voorstellen van patroons en regeerinm Het schijnt, dat het bestuur het voorstel zal doen een refe rendum onder de leden te houden over deze voorstellen. Vrijwel zeker wordt het ge acht, dat het advies zal worden aangeno men. Nochtans houdt men met de geringe mogelijkheid rekening, dat de afgevaardig den zelf zullen besluiten de verantwoorde lijkheid op zich te nemen voor 't aan vaarden van de gebeurtenissen in Duitschland worden op hei oogenblik onderzocht. B e r 1 ij n, 8 Juni. (W. B.). Naar de Vorwürts meldt, begint de vorming van een neutrale zóne in Opper-SiTezië tusschen Poolsche en Duitsche strijdkrachten tot stand te komen. De Engelsche en Fransche troepen dringen tusschen den Duitschen Selbstschutz en de Poolsche opstandelin gen door. Daardoor is het te verklaren, dat tijdens de gevechten tusschen den Duit schen Selbstschutz en de Polen, bij Kaline drie gewonde en zeven ongewonde Fran sche soldaten door dèn Duitschen Selbst schutz gevangen zijn genomen. De Fran- schen werden onmiddellijk ter beschikking gesteld van het dichtstnabijliggende Fran sche commando. Naar verscheidene bladen mededeelen, vechten aan de zijde der Polen op het oogenblik nog maar zeer weinig Opner-Si- leziërs. Poolsche mijnwerkers, die strijdens- moe zijn, keeren bijna overal naar hun werk terug. De soldaten aan Poolsche zijde be staan nagenoeg alleen nog uit Congres-Po len, waaronder talrijke afdeelingen van ac tieve formaties van het Poolsche leger. B e r 1 ij n, 8 J u n i. (W B.). Uit Onper- Silezië wordt aan de bladen gemeld Over al vindt men sporen van Poolsch schrikbe wind. Den boeren werd het laatste vee ont nomen. Voorts werden zij beroofd van sie raden, horloges, trouwringen en andere voorwerpen van waarde. In gedeelten van het kasteel van Hohenlohe werd alles, wat nog voorhanden was, stuk geslagen. Vele Duitschers werden met gummistokken ge slagen, zoodat zij bloedige wonden kregen eenigen stierven. In het ziekenhuis liggen nog zes vroegere marine-soldaten, wien in 't bizonder was opgedragen de vluchtelin gen te beschermen. Zij werden gevangen genomen, toen zij tegenover een officier geprotesteerd hadden over de plunderingen en rcoverijen. De officier verklaarde, dot als hij zijn lieden het plunderen verbood zij hem zouden doodslaan. Hij had niets met discipline op, want discipline was een steun voor het kapitaal. B e r 1 ij n, 8 Juni. (W. B.) Behoudens eenige plaatselijke geverhtsnetie was het vandaag over 't geheel kalm op de linie, die de Poolsche benden hebben bezet. Er werd drukker geschoten bij Wissoka. De aanvallen der opstandelingen op 't goede renstation van Kandrzin mislukten. De stad Ratibor werd vanmorgen van Poolsche zijde beschoten. Van de burgers der stad werden enkele gedood en verscheidene gewond. Omtrent den aanval der Poolsche insur- genten op Ratibor wordt nader berichtte gen vier uur in den morgen beschoten de Polen de voorstad Plania hevig, waarbij zij trachtten vooruit te komen. Zij werden ech ter door zware en lichte machinegeweren en door snelvuur teruggedreven. Daarop be schoten zij de stad en met name de brug gen over den Oder (Bernertbrücke en Schlossbrücke) met granaten en mijnen. Noemenswaardige schade werd niet aange richt. In de Oderstrasse sloeg een granaat door een huis zonder echter te barsten. In de stad werden geweerkogels gevonden, die duidelijk .jils explodeerende en tot dum- dum-kogels vervormde kogels van Oosten- rijksche afkomst waren te herkennen. De laatste dagen werden door verdwaalde ko gels 10 personen gewond, van wie een Ila- liaansch soldaat ernstig. Londen, 8 J u n i. (N. T. A. Draadloos uit Horsea). De toestand in Opper-Silezië heeft een ietwat gunstiger aanzien gekregen en het onmiddellijke gevaar, dat de Entente- regeeringen tot de uiterste maatregelen moeten overgaan, schijnt geweken. Volgens de Times heeft de Duitsche regeering lord d'Abernon verzekerd generaal Höfer tele- gralisch te zuilen opdragen de bevelen der Entente-commissie op te volgen en het ge bied, dat de Selbstschutz op de Poolsche opstandelingen heeft heroverd, te ontrui men. Dit optreden der Duitsche regeering moet de spanning verminderen, veroorzaakt door het antwoord van generaal Höfer op het geallieerde ultimatum, waarin hij te ken nen gaf, dat hij noch den wil, noch de macht bezat die troepen terug te tTekken. Ratibor, 8 Juni. (W. B.) Nadat 's avonds om zes uur de voorstad Olania on- op de Amerikaunsche troepen hebben ge© daan door te maken, dot strijdkrachten moes© ten worden onttrokken aan hun eigenlijke teak, namelijk het escorteeren van troepeiï en koopvaardijschepen. Londen, 8 Juni. (R.) Gisteravond heb"-' ben Sinn Feiners op groote schaal in de onw geving van Londen draden doorgesneden.' Men gelooft, dat zij van drie groote auto's gebruik- maakten. Er werden meer dan 330f draden van telegraaf, telefoon en spoorweg signalen vernield. Te Northwood werd eerY der Poolsch geschutvuur gelegen had, richt- paal, waarlangs de voornaamste Icrsche tele- ten de insurgenten 's morgens te vier uur een aantal 10,5 c.M. granaten op de binnen stad. In een arbeidsbeurs te Berlijn herkenden eenige arbeiders giteren, aldus lezen wij in de N. R. C., onder de werkzoekenden den jager Run-ge, die indertijd door het proces over de moord op Rosa Luxemburg bekend is geworden, omdat hij haar met den kolf van zijn geweer op het hoofd had geslagen. Onmiddellijk weerklonk hxn verschillende kanten dc roep: Slaat dien hond doodf Hij heeft Rosa Luxemburg vermoord. In een oogenblik ontstond er een vecht partij en Runge vluchtte op straat, maar werd daar door de menigte, die hem achter na was gesneld, afgeranseld. Hij vluchtte in een winkel en werd door de telefonisch ont boden politie in een automobiel naar het Alexanderplein gebracht. P a r ij s, 8 J u n i. (B. T. A.) De legercom- missie uit den Senaat vernam van den mi nister van oorlog een bevestiging van de besluiten nopens het naar huis zenden der lichting 1919, dat plaats zal kunnen hebben onvoorziene omstandigheden uitgeslo ten op het einde der maand. Londen, 8 Juni. (R.). Sthamer, de Duitsche gezant, is uit Londen vertrokken voor een kort verblijf in den Haag, waar hij den Duitschen minister van buitenlandsche zaken zal ontmoeten. Londen, 8 Juni. (R.). In een rede te Manchester heeft Churchill gezegd, dat de eenige verzekering voor een duurzamen vrede zou ontstaan uit een werkelijke sa menwerking van Engeland, Frankrijk en Duitschland. Een begrijpelijke bezorgdheid had de Fransche politiek geleid op banen, die verschillen tusschen ons schiepen. Laat Engeland trachten den wrok tusschen het Fransche en het Duitsche volk te verzach ten. L o n d e n, 8 Juni. (R.). In het Lager huis heeft Macnamara bij het indienen van een wetsontwerp ter verbetering van de be staande werkloosheidsverzekering met klem gewezen op den ernst van den toe stand, die ontstaan is door de slapte in de nijverheid en de kolenstaking. Er zijn twee millioen mannen en vrouwen volkomen werkloos en één millioen werkt korter tijd. Elke week wordt 2 millioen uitbetaald, terwijl aan contributies slechts 350000 wordt geïnd. Onder de tegenwoordige om standigheden zou het verzekeringsfon'ds in een maand zijn uitgeput. De uitkeeringen zullen van 4 Juli af worden verminderd en de contributie van werknemers, werkgevers en den staat worden verhoogd. Er zal tege lijk 16 millioen worden geleend van de schatkist en de verminderde uitkeering en de verhoogde contributie zullen worden ge handhaafd, totdat het verzekeringsfonds sol vent is. Londen, 8 Juni. (N. T. A. Draadloos). Admiraal Sims hield bij een lunch, heden door den bond van Engelschsprekenden te Londen gegeven, een rede, waarin hij zich heftig keerde tegen de Sinn Feiners en hun propaganda in Amerika. Sims v.ees er op, dat de Sinn Feiners tijdens den oorlog een ziidelingschen en zeer gevaarlijken aanval groaflijn loopt, doorgezaagd. Ook om Livcr^ pool zijn op groote sohaal draden doorge© sneden. Frankfort a. d. Main. (W. B.).' Naar de Stockholmsche medewerker vanl de Fr. Ztg. verneemt, is Tsjitsjerin volko men overwerkt en heoTt hij een langdurige rusttijd noodig. Hij gant 2 i» 3 maanden mefe vacantie. Gedurende dezen tijd neemt Lit- vi-nof de leiding van 't commissariaat vootf buitenlandsche zaken op zich. Het is niet buitengesloten, dot hij voor goed tot com missaris voor builenlondsche zaken wordf benoemd, daar Tsjitsjerin fysiek en psy' chisch op is. De Straszburger Neue Zeitung bericht, dat koning Constantijn de Engelsche regee ring officieel heeft verzocht troepen te hulp te zenden, daar het Grieksche leger het te genwoordige front nog slechts met moeito kan handhaven. Engelsche stafofficieren' verklaarden, dat spoedig Eng^Jsche troepen' naar Klein-Azië zouden worden gezonden, daar de Turken over een goed gediscipli© neerd en sterk leger beschikken van 150 duizend 200 duizend man en zich gereed maken tot een nieuw offensief, waardoor Constantijn zou worden bedreigd. Londen, 8 Juni. (R.) De Westminster Gazette vernam uit goede bron bij het mi nisterie van builenlondsche zaken, dat, hoe* wel dg toestond in het nabije Oosten niet zonder zorg wordt gadegeslagen sedert hel mislukte Grieksche offensief, de tegenwoor* dige toestand niet de vraag heeft doen rij zen, of eenige actie van de zijde der Brit- sche troepen noodigh is. Londen, 8 J u n i. (R.). In het Lager, huis heeft Harmsworth over den toestand in Siberië gezegd, dat een regeering, die alle partijen vertegenwoordigt (behalve de com munisten en de volgelingen van generaal Semenof) is gevormd te Wladiwostok en dat tegen het eirvd van deze maand er nieu we verkiezingen zouden plaats hebben. De Engelsche regeering zou op geenerlei wijze ingrijpen in de binnenlandsche aajvgelegen. heden van de republiek van het verre Oot* ten of van Rusland. Verspreids Berichten. Brussel, 8 Juni. (B. T. A.) De Vingtième Siècle bericht, dat elfduizend mijnwerkers in de Borinage uit protest tegen loonsverlaging de houweelen er bij hebben neergelegd. Aangaande de uitsluiting der Midden- Duitsche mijnwerkers, die 11000 man om vat, werd gisteren door den districts-loon- raad in Halle scheidsrechterlijke uitspraak gedaan. De loonen in de industrieplaatsen zullen met 30 pf. in andere plaatsen met 20 pf. per uur worden verhoogd. Beide partijen hebben zich bij deze uitspraak neergelegd'. Donderdag zal overal de arbeid hervat wor den, ook in de Leuna-Werke, waar 2000 man uitgesloten waren. Waldenburg, 8 Juni. (W. B.). De staking in 't Waldenburgsche bekken, die door de leiding der staking voor geëindigd werd verklaard, is verscherpt doordat de ra dical e elementen besloten door te gaan met staken en de massa zich bij de communis- Het is moeilijk iemand de waardeering te geven, die hij zelf vindt, dat hem toe komt. Naar het Engelsch van JEFFERY FARNOL. 69 „Neen waarlijk niet I" zei ik, het hootd ichuddend, „hij is ook niet gcviui'it, maar de amstandigheden en een steen waren te feel zelfs voor hem I" „Een steen „daarop hij toevallig viel met bet loofd wat voor mij zeer geiufckig Was." „Was Kir erg gewond „Alleen bedwelmd I" antwoordde ik. Ze lag nog op haar knieën naast mijn stoel, doch nu ging ze recht overeind zitten, keerde zich om en koek in het vuur. En terwijl ze zoo zat, merkte ik op dat haar armen gevuld en mollig en blank waren, want haar mouwen waren hoog opgestroopt, en dat de hand, waarin ze de spons hield, eveneens blank was, niet groot en toch niet klein, een weinig breed misschien, maar met slanke, lange vingers. Eensklaps hief ze met een plotselinge beweging het hoofd omhoog en keek me weer aan met een lan gen onderzoekenden blik. „Wie ben je vroeg ze opeens. „Ik heet Peter," zei ik. „Zoo, zei ze, terwijl ze mij bleef aanzien. „Peter Smith." ging ik voort, „en om mijn naam eer aan te deen ben ik smid van be- ïoep om u te dienen." „Peter Smith I" herhaalde ze, alsof ze wilde probeeren hoe het klonk, bij de „van" even aarzelend, juist zooals ik zelf ook gedaan had. „Peter Smith I Fn ik heet Charmion, Charmian Brown." Ook zij wachtte even tusschen de twee namen. „U hebt een zeer mooïen naam," zei ik, „voor al dot Chaimian." „Maar die van u is al zéér leelijk I" „Vindt u „Vooral dat Peter I" „Ik ben het volkomen met u eens," zei ik, op- stGand, „en als ik nu even den honddoek mag hebben Ik begon mün gezicht af te drogen, zoo goed en zoo kwaad als het ging met mijn ontwrichten duim, terwijl zij naar mij keek met een zekeren verholen pret, die in haar oogen glinsterde en om haar lippen speelde, een uit drukking half van spot, half van vroolijkheid, d»e ik daar reeds meer dan eenmaal gezien had. Om haar te verbergen, dat ik gezien bad hoe zïj naar mij keek, begon ik mij zoo stevig nf te diogen, dat ik de snede in mijn voorhoofd ver gat, waardoor deze opeens harder dan ooit begon te bloeden. „O, wat ben je onhandig riep ze, opsprin gend, terwijl ze mij den handdoek uit de hand trok en er het bloed mee begon te stelpen. Als je wilt gaan zitten, zal ik je voorhoofd verbin den." „Werkelijk, het is volkomen overbodig," wierp ik tegen. „Zoo volkomen zei ze„is er ook iets, dat dienst kan deen als verband „De handdoek2" stelde ik voor. „Geen denken aan I" „Laten we dan een reep van het laken af scheuren," zei ik, naar het bed wijzend. „Dot is nl te dwaaszei ze, en haalde tege lijk een zakdoekje te voorschijn uit den boe zem van haar Heed, en bond mij dat, nadat ze het keurig had opgevouwen en in de kom nat gemaakt, om de slapen. Om dat te doen moest ze wc) haar armen om mijn hals buigen, en dit bracht haar mond zoo vlak bij mij, dot ik haar adem op mijn lippen kon voelen en uit heur haar en boezem steeg een zoete geur naar niij op, als van viooltjes bij avond. Maar haar banden waren al te vaar dig, en vlugger don ik het beschrijven kan, was het verband gelegd, en stond ze weer voor me. Dagéüèjkscha crslvangsl van „Zoo dat zit prettiger, niet waar vroe^ ze, en bij deze woorden raakte ze voor het laatst heel even het Verband aan, een luch tig tikjezoo oneindig teeder dat het de hand had kunnen zijn van mijn reeds langgeleden gestorven moeder, .die ik nooit ge kend had. „Zoo dat zit prettiger, niet waar vroeg ze. „Dank u ja, heel prettigzei ik. Maar terwijl ik dit zeide, ontmoetten mijn oogen toe vallig het pistool vlak bij mij, en bij het zien daorvan kwam een plotselinge toorn in mij op, want ik bedacht, dat deze vrouw, wanneer ik niet tusschenbeide was gekomen- een moorde nares geweest zou zijn daarom zou ik het el lendige ding gaame vernietigd hebben, en werktuigelijk strekte ik er mijn hand naar uit doch ze was me voor, greep het wapen en ver borg het achter haa»- „Geef het mij," zei ik, de wenkbrauwen fron send, „het is een vervloekt ding I" „Toch is het dezen avond mijn vriend ge weest antwoordde ze. „Geef het mij I" herhaalde ik. Ze gooide het hoofd in den nek en keek me minachtend aan, want ik had op gebiedenden toon gesproken. „Kom, geef I" zei ik, en strekte mijn hand uit. Zoo keken we elkander een oogenblik in de oogen toen liet ze plotseling het wapen voor mij op tafel vallen en keerde mij den rug toe. „Ik vind. begon ze, nog steeds met den rug naar mij toegekeerd. „Ja, wat zei ik dat je „Ja zei ik. zeer onaangename oogen hebt I" „Dat spijt me," zei ik, en liet het wapen, uit het gezicht, achter een rij boeken op de plank vallen, waarna ik de twee stoelen bij het vuur trok cn haar vroeg te gaan zitten. „Donk je, ik sta liever," zei ze uit de hoogte. „Zooals u wilt," antwoordde ik, maar terwijl ik dit zei, scheen ze plotseling van voornemen te veranderen, want ze zonk neer in den dichts- bijstaanden stoel, en staarde, met de kin in de hand in het vuur. „Dus,"* zei ze, terwijl ik tegenover haar plaats nam, „dus je naam is Peter Smith en je bent smid „Ja, grofsmid." „En maak je hoefijzers 2" „Natuurlijk I" „En woon jc hier 2" - „Ja." „Alleen T „Geheel nlloen f „En hoe lang heb je hier alleen gewoond „Nog niet zóó lang, dot het mij verveelt." „En is deze hut van u „Ja dnt wil zeggen, ze staat op het landgoed van de Seftons, geloof ik, maar nie mand hier uit den omtrek schijnt er op gesteld mij liet recht te betwisten om deze hut te be© wonen." „Waarom niet „Omdat men meestal meent, dat Irct ei spookt." „O „Het werd gebouwd door een rondtrekkend man, een vreemdeling in deze streken, die hiel alleen leefde cn eindelijk hier alleen stierf." „Hier stierf 2" „Hij hing zichzelf op aan dien haak daar bo« ven de deur." „O," zei ze weer, en wierp een ongstigen blik naar den diep ingeslagen, roestigen spijker. „De boerenbevolking denkt dat zijn geesl hier nog rondspookt," ging ik voort, „cn z<j wagen zelden of nooit ccn voet hier in de val© lei." „En ben jij niet bang voor dien geest V „Nc-en zei ik. „Het moet hier toch erg eenzaam rijn." „Heerlijk eenzaam I" „Houd je zooveel van de eenzaamheid V „Ja, went eenzaamheid is denken, cn denken is leven „En wat heb je methet pistool ge©, daan „Ik heb het uit het gezicht weggelegd aclw. ter die boeken daar." (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1