pmis oh inniiana r, LCr™'f MSCHHDUlEt 8 LAMME UPS' SAFE-INRICHTING binnenland!- „DE EEMLANDER" iB0HmiSPRUS^37^Z^ Complete Menbileering g| Tuin- en Serremeubelen m EERSTE BLAD. BUITENLAND, Wijsheid en Spot. 19e Jaargang ne, 289 per post f 3.—. pet week (met gratis verzekering legen ongelukken) f 0.17*, aizondetlljke f OOJ. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER I J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. TEL INT 613. Zaterdag 11 Juni 1921 bewijsnummer, elke regd meer 0.25, dienstaanbie» dingen en Llcldadighcids-advcitenticn vóór de helft der prij* Voor handel cn bedrijf bestaan zeer woordecUge bepalingen voor het adverfecrcn. bene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. IHOF 16 TEL. 618. AMERSFOORT MONSTERKAMER EN FABRIEK AAN DE PAPENHOFSTEDE Berichten. B e r 1 ij n, 10 Juni. (W. B.) Gisteren was de door de Entente-contróle-commissie gestelde termijn voor de inlevering der zware en van een deel der lichte wapens van de burgerwachten verstreken. Thans kan reeds worden vastgesteld, dat het ge lukt is binnen dezen termijn te blijven. Oppeln, 10 Juni. (W. B.). Officieel wordt medegedeeldDe activiteit der op roerlingen is heden overal verminderd. Bij Zembewitz hebben de Polen opnieuw ont ploffingen veroorzaakt. In het district Op peln werden de Duitsche stellingen en ook het station Kandrzin opnieuw door de op standelingen beschoten. De artillerieactie der Polen bij Ratibor is verzwakt. De brug bij Olsau werd door Poolsche benden op nieuw opgeblazen. Bij Studzienna hadden kleine schietpartijen plaats. De bevolking in het industriegebied lijdt telkens meer door de sohaarschte van levensmiddelen. Weel, melk, suiker, aardappelen en groen ten ontbreken haast algeheel. De opstan delingen voeren bovendien groote hoe veelheden opgeëischte kolen uit naar Po len. De Poolsche troepen aan de Duitsche grens zijn de laatste dagen door z.g. douane 'bataljons vervangen. Berlijn, 10 Juni. (W. B.) Het aan tal vluchtelingen uit O. S., die hun wo ning en de plaats, waar zij hun beroep uit oefenden, hebben verloren, bedraagt in de districten Kosel 2323, Kreuzburg 466, Leobschiitz 227, Oberglogau 665, Oppeln 2200 en Ratibor 775. Veel talrijker zijn zij, idle alleen het laatste hebben verloren, n.l. In het district Kosel 2610 en in Ratibor 4078. IV ("JACHT k TELEPH09H Ho. 305 Deposito-Rente: 6en jaar vast s°/« zes maanden opzegging 4»/2w/o een dag 3i/a«/0 Leipzig, 10 Juni. (W. B.) De officier van justitie bij het rijksgerecht heeft tegen Max Ramdohr, beschuldigd van mishande ling van Belgische burgers, die tijdens den oorlog door de geheime veldpolitie waren gearresteerd, twee jaar gevangenisstraf ge- eischt. De verdediger van beklaagde, dr. Kaiser, betoogde, dat deze processen niet de gerechtigheid dienen, maar de wraak. De staatslieden der Entente weten heel goed, dat overal onbehoorlijkheden zijn voorgekomen. Het O. M. sprak in zijn re pliek tegen, dat de vervolging van oorlogs misdrijven onder pressie der Entente ge schiedt, daar ze volgens de Duitsche wet geving wordt gevoerd. Het strookt met het Duitsche rechtsbewustzijn, dat strafbare handelingen ook gestraft worden. Het rijksgerecht9hof "heeft besloten in plaat9 van tegen de duikbootcommandanten, die bij het tot zinken brengen van 'hospitaal schepen slechts de gegeven bevelen opge volgd hebben en rviet strafbaar gesteld kun nen worden, tegen admiraal Van Holtzen- dorff, die, toen de verscherpte duikboot- oorlog begon, chef van den marinestaf was, een vervolging in te stellen. Münchent, lOJunl. (W. B.) Vannacht te twaalf uur is op den onafhankelijken landdagafgevaardigde Gareis een revolver aanslag gepleegd. Gareis keerde terug vdn een vergadering, waar hij gesproken had over den toenemenden invloed der kerk op de school. Het slaohtoffer, dat door vier kogels werd getTOffen, werd in hopeloozen toestand naar het ziekenhuis gebracht waar hij in den loop van den nacht stierf. De dader was den afgevaardigde waarschijnlijk van de vergaderzaal af gevolgd. Ofschoon dadelijk twee politie-agenten toeschoten, is 'het niet gelukt den moordenaar te vatten. Müncheri, 10 Juni. (W. B.) De Beiersche staatsregeering heeft haar leven dige verontwaardiging te kennen gegeven over de euveldaad, waarvan in den afgeloo- pen nacht de landdagafgevaardigde Gareis het slachtoffer werd. De president van den landdag Königsbauer zond een schrijven van leedwezen aan de fractie der onafh. soc.-dem. partij. München, 10 Juni. (W. B.) Het co mité van actie uit de bedrijfsraden en de drie socialistische partijen hebben vanavond wegens den moord op Gareis besloten tot een algemeene staking, die heden te mid dernacht zal beginnen en tot Maandag du ren. De tram zal niet rijden. Over de hou ding van de spoorwegmannen is nog niets bekend. Ook de kranten zullen niet ver schijnen. Naar verluidt zullen de onmisbare bedrijven buiten de staking blijven. Brussel, 10 Juni. (B. T. A.) De Ja- pansche kroonprins is te Brussel aangeko men uit Parijs. De koning, prins Leopold en verschillende autoriteiten verwelkomden hem. Te midden van een enthousiaste be volking reed de stoet naar het paleis. Londen, 10 Juni. (N. T. A. Draad loos). Telegrammen uit Amerika melden omtrent de rede van admiraal Sims tegen Sinn Fein, dat senator Derby van plan is een verklaring te vragen of de rede juist is overgebracht. Ondervraagd door de Lon- densche Evening Standard zeide admiraal Sims heden „Ik blijf bij wat ik heb ge- raad en een loon, voldoende om van te kunnen leven, voor de laagst betaalde ar beiders. Op de vergadering der gedele geerden van heden zeide Smith, de voor zitter, dat aanvaarding van de voorstellen der eigenaars beteekende het afzien van een nationalen pot. Later zeide hij, dat het bestuur definitief meende, dat er 'A van het aantal stemmen noodig zou zijn voor het voortzetten van de staking. Londen, 10 Juni. (R.) De conferen tie der mijnwerkersgedelegeerden heeft be sloten tot een stemming in de organisaties over de voorwaarden der mijneigenaars. De stemming zal op 15 Juni gehouden, de of- ficieele uitslag op 17 Juni bekend gemaakt worden. Londen, 10 Juni. (N. T. A. Draad loos uit Horsea). Na de conferentie der mijnwerkers, die door 200 gedelegeerden Londen, lOJuni. (R.) Esmond Harms- worth heeft in het Lagerhuis gevraagd, of de volgende week Engelsche oorlogssche pen te Constantinopel zullen aankomen cn of de regeering van plan is koning Constan- tijn metterdaad te steunen in rijn strijd te gen do Turksche nationalisten, hoewel de Fransche regeering had geweigerd hem troepen of geld te verstrekken. Chamber lain antwoordde, dat de opperbevelhebber van het vlootstation voor de Middellandsche Zee, aan boord van den Iron Duker en ver gezeld van andere oorlogsschepen 15 Juni te Constantinopel zal aankomen om aldaar een maand te bb'jven. Deze vlootbeweging vormt een onderdeel van een reeds in het einde van April vastgesteld programma. De politiek der regeerirug wordt nog overwo gen. De afgevaardigde Kenworthy vroeg, dat duidelijk zou worden gemaakt, dat deze vlootdemonstratie in geenerlei opricht be- werd bijgewoond, werd een communiqué doeld is om Griekenland te steunen in den uitgegeven,^ inhoudende dat Hod'ges, de oorlog tegen de Turken. Chamberlain ant- secretaris der mijnwerkers, namens het be- j woordde daarop, dat het hier ge<en vlootde- stuur verslag uitbracht en een overzicht gaf van den toestand sedert de laatste confe rentie, zes weken geleden. De bieden ver wachten vol vertrouwen een flinke meerder heid ten gunste van aanneming van het voorstel. Het Noorsche gezantschap te Berlijn heeft bericht ontvangen, dat de algemeene sta king in Noorwegen gisteren is geëindigd. Kopenhagen, 10 Juni. (W. B.) Uit Christianiia wordt gemeld: De gemeente werklieden te Christiania, Berger^ Trondjem en Stavanger hebben besloten het werk al leen op de oude voorwaarden te hervatten. Het trampersoneel is echter heden volledig verschenen. Te Saragossa is de algemeene staking geproclameerd. Er hebben zich nog geen incidenten voorgedaan. De staking is te wij ten aan de arrestatie van eenige publicis ten, die van moord beschuldigd worden. B e r 1 ij n, 9 Juni. (N. T. A. Draadloos). De laagste stand van de Poolsche mark werd, volgens een bericht uit Warschau, vandaag (Donderdag) bereikt. Voor één Duitsche rijksmark werden twintig Poolsche marken betaald. De Poolsche regeering zal binnenkort de kleinere biljetten niet meer kunnen laten drukken, daar de drukkosten hooger zouden zijn dan de nominale waarde De Poolsche tegeering is van plan de groote, vroeger Duitsche, bosscben van Thorn, Bromberg en Pommerellen te vellen om de Poolsche valuta te verbeteren. De deskundigen der Duitsche houtindustrie in 't voormalig Duitsche gebied beschouwen de Poolsdhe boschvernietiging als het begin van den zekeren ondergang van het hout bedrijf. Constantinopel, OJuni. (B. T. A.) Wegens het bombardement van de haven te Heradea door een Grieksohe torpedoboot, monstratie gold Londen, 10 Juni. (N. T. A. Draad loos). De gezondheidstoestand van L'loyd Geonge, die de laatste dagen niet al te gun stig was, is wederom van dien aard, dat de premier in staat is geweest met de leden van zijn kabinet de kwestie van het nabije Oosten te bespreken. Volgens de bladen werd de geiheele kwestie uit diplomatiek en financieel oogpunt beschouwd. De Daily Chronicle schrijft: De Engql- sche regeering zou, indien de Kemalisten bij hun vijandelijke houding zouden volharden, in overweging moeten nemen zekere maat regelen daartegen te treffen, hoewel het niet noodig is nu een besluit te nemen. De blok- kade der Zwarte Zee-havens zou natuurlijk dienstig zijn om den toevoer van munitie af te snijden, terwijl een Britsohe embargo op den vericoop van wapenen en munitie de Grieken in staat zou stellen hun krachten te herstellen. De Manchester Guardin meent, dat de politiek der regeering in dezen binnen en kele dagen bekend zal worden. P a r ij s, 10 Juni. (B. T. A.) Paris-Midt heeft een telegram 'uit Athene ontvangen volgens hetwelk het Grieksohe stoomschip Bamboeline op de terugreis van Smyrna op een mijn geloopen en gezonken zou rijn. Van de 240 passagiers rijn maar 2 gered. Kameroverzicht. Tweede Kamer. In de zitting van Vrijdag werd voortge gaan met de behandeling van de nieuwe regeling van den dienstplicht. MinisterPopaet zijn rede voort. OoJc hij zou willen dat ontwapening mogelijk was. De naakte werkelijkheid verzet zich er echter Londen, 10 Juni. (R.) Het plan voor den vrede in de mijnindustrie omvat een nieuw minimum-standaardloon, gegaran deerd voor 12 maanden, wat neerkomt op een verhooging van 20 pet. boven het ge middelde over '1914, een nationale loon- heeft ds Verheven Porie een protest gericht B ontw van haar gtebel tot de geallieerde hooge commissarissen. heeft de 6eri &estpeefd naar beperking De Griekse!,e oorlogsschepen heboen de yan nlijllce en financieele lasten zon- haven van Constantinopel verlaten en zijn d(jr da( we e£n onbruikbaar ieger zouden naar de Zwarte Zee gevaren, waarschijnlijk 0pheffin,g van het verschR tusschen kerntroepen en reservetroepen zou de kos ten zeer aanzienlijk verhoogen, zoowel om de exploitatie als om de noodzakelijkheid deT uitrusting van reservetroepen. Zes maan den oefening voor het veldleger is boven* dien een minimum. Uit korter oefening zou een débacle kunnen voortvloeien, waarvoor om de kust van Anatolië te blokkeeren en de levensmicl delenvoorziening als-mede den aanvoer van wapens en munitie door de sovjets voor het Kemalistische leger te ver hinderen. Athene, 1 O J u n i. (B. T. A.) Het ver trek ven koning Constantijn naar Smyrna is definitief bepaald op 11 Juni. De koning zal op de reede van Smyrna een vlootschouw houden. Kostenberekeningen zijn nief te gevent Voor de vooroefeningen ial worden gebruik gemaakt van eten vrijwüligen landstorm ert zoo noodig van andere lichamen. De loting is niet door iets minder leelijks te vervan gen. Het vestingstelsel wenscht men slechts to onderhouden, niet uit te breiden. Teiv aanzien van de kustverdediging neemt dat minister een afwachtende houding aan. Een/ Vlootwet >^oor de instelling vom cfen vloot* fonds i9 naar Indiië om advies. De heer Drion treflet zijn motie in. Hij is tegen het stelse-Van Veen. De heer Van Veen blijft het veldleger, van den minister onvoldoende achten. Hij zal zijn verantwoordelijkheid weten te dra gen. De heer Duymaer vanTwist meent, dat men beter geen veldleger kan hebben dan een zooals d-e minister voorstelt. De heer K. ter Laan dient een motie in voor uitstel van behandeling, op grond van gebrekkige financieele voorlichting en om inmiddels ook dit jaar het contingent te beperken tot 13.000 man, Over de motie zal Dinsdag worden ge stemd. Berichten. De Staatscourant van 10 Juni bevat o. m. de volgende Kon. besluiten: benoemd tot officier in de Oranje Nas* sauorde A. Onderwijzer, Opperhabijn der Ned. Israëlitische Kerk te Amsterdam benoemd tot hoofdcommies van het Cen traal Bureau van Statistiek dr. P. W. de Lange thans tijdelijk als zoodanig werk zaam op verzoek eervol ontslagen uit 's Rijks dienst H. \V. Houwing, als belasting-ontvan ger te 's-Grovenhage buiten-gemeenten en benoemd als zoodanig P. A. de Klcrcq, refe rendaris bij het Departement van Financiën. aan den kapitein J. A. Brandon, van het wapen der artillerie, commandant van de Instructiecompagnie, op zijne aanvrage, on der toekenning van pensioen, eervol ont slag uit den militairen dienst verleend en is hij benoemd bij het reserve-personeet der landmacht tot reserve-kapitein bij het wapen der artillerie en wel bij het 4de reg. vesting-artillerie. liet bezoek van «len .Tapnnichen kroonprins. Naar wij vernemen zal de kroonprins van Japan bij aankomst 15 dezer te Amsterdam/ aan het Centraal Station worden ontvangen en verwelkomd door Z. K. H. den Prins der Nederlanden, terwijl verschillende autoritei ten daar aanwezig zullen zijn. De militaire eerbewijzen zullen op heb perron gegeven worden door een eerewaohb van de Landmacht met vaandels en muziek. Het muziekkorps zal den prins met het Ja- pansche volkslied begroeten. In een luisterrijken stoet, met eere-escor- tes van cavalerie en waarin de kroonprins een met ze<s paarden bespannen gala- rijtuig en de hem vergezellende prin Kaji-Im in een galarijtuig, getrokken door vier paar den, zullen rijden, zal naar het Koninklijk Paleis op den Dam worden gereden, waar de kroonprins door H. M. de Koningin wordt ontvangen, waarna ten 8 uur het groote gala-diner aanvangt. Voor het Paletis op den Dam zal bij aan komst van de Japansche gasten een eere- wacht van de Marine, met cle marinemuziek, de militaire honneurs bewijzen. Na het bezoek den volgenden Donder- Spr. zidh niet verantwoord zou achten. Het dagochtend aan de diamantslijperij-Asscher, plan-Van de Laar kan dus niet tot het doel heeft ten half een 's middags een intiem leiden. dejeuner ten Paleize plaats van de Ko- door \V. W. \V. Toen midden in den nacht uit een diepe en schuldlooze sluimering ik plotseling ont waakte, zat een allerzonderlingst wezen aan ihet voeteind van mijn bed en staarde naar mij, zooals ik naar hem. Wie b6n je? was mijn eerste \Taag, .want 't schijnt dat ons instinct d i t 't v&rste «weten wil, Joost mag begrijpen waarom. Het schepsel, dat mij goedmoedig aankeek, grinnikte aanmoedigend en zweeg overi gens. Ik peinsde lang. Je bent nogal spot achtig gestemd f merkte ik op. Jawel I lei hij. H'm I Zeker ergens weggeloopen, ontsnapt, insinueerde ik. Jawel I erken de hij weer. Toen herkende ik den nachtelijken gast. Hing hij niet voor de ramen van Aart van yreumingen op een rood en geel affiche Je bent Lusorius! zei Ik boud. Jawelf zei hij ten derdemale. Juist, sprak ik. Enwat kom je 'doen?" Ja, wat zou ik komen doen Hij kneep tz'n oog dicht, lachte bleekjes. Weer zonk dk in diepe gepeinzen weg. Ik denk zei ik je komt me in de /maling némen? Och, zei hij, kèn men iemand anders in de maling nemen De mensoh houdt tóechts zichzelf voor den gek I Geen phiiosophie alsjeblief, zei ik. Mijn leven is hard en ik heb m'n slaap noodig. Jawel, zei hij weer. Ik heb h;^r een onbeschreven blad papier, je vulpen is Vol en noteer I ^Eoen was ik klaar wakker. Kony mag 'k graag, zei ik. Nu dan. Wat denk jij van een histo rische maskerade van de Utrechtsche stu denten in den jare 1921 De S. D. A. P. zou.begon ik moei zaam. Geen politiek asjeblief, zei hii op zijn beurt. Mijn leven is schoon en dat blijve zoo. Weet je wat een historische maskera de is Een beschuldiging aan den eigen tijd, dat hij geen schoonheid brengen kan als ruiterstoet, geen kleurig voetvolk en geen mombakkessen vol phantasie. Wan neer je kleuren zien wilt en zijden en flu- weelen pronkgewaden, kom je bij de Histo rie te land I Dat mag nu een dooddoener zijn geweest voor de 19e eeuw en voor 't begin der 20ste, maar is dat geen onrecht aan den na-oorlogschen tijd Ik vond die maskeraden mooi f betuig de ik. Jawel, jawel (Lusorius zat mij uit te lachen), zeker, Jeanne d'Arc op een paard en zestien knapen rond haar in wit satijn met leliën in de hand. Ga jij je gang maar, droomer I Is het dat wat je het jaar 1921 toewensoht Kunnen we geen moderne schoonheid vinden vroeg ik nu. Braaf zoo f zei Lusorius, nu worden we maatjes. Laten we ons zelf den spiegel voorhouden. Onze tijdl is geweldigr Alles kookt en borrelt, tronen vadlen, werelden ontstaan, de kunst herschept zich en de mensch volgt traag. De studenten van het Sticht, die jonge nieuwsgierigen naar 't nieuwe weten kijken in den spiegel en roe pen fiat I En ze begrijpen dat als de Wijs heid hen in de steek laat, de Spot hen weer In 't zadel helpt. Laten we de vief facul teiten op straat brengen, heb ik ze gezegd. Voorop Minerva met haar uil en Lusorius nevens haar, want immer gingen wij hancJ in hand f Och kom Natuurlijk I Lees Shakespeare maar na en de klassieken, wijsheid en zotheid zijn beken aan één bron ontsproten, die Mensohheid heet. Na ons de Godgeleerd heid, wie staat ons nader Niet profaneeren I zei ik bang. Bah f riep Lusorius. Kun je van een Nar geen ernst verwachten. Waar ter we reld ligt je maatstaf? Mijn vulpen is mijn staf, sprak ik en de letterzetter is het hoogste Hof van Ap pèl. Schrijf dén maar op, zei Lusorius. De godgeleerdheid volgt. GelooL Hoop en Liefde vooraan. Kun jij zonder? Neen, zei ik. Dan, de philosophische, de archeolo gische, de litterarische en de historische theologie, denk aan het zoeken in de woes tijn, denk aan den toren van Babel. de Arke> Noachs en wat dies meer zi|. Is dat wel waardig Maar man I zei Lusorius, kruip tooh niet weg onder de dekens f Je staat in de wereld en de dingen ziin, zooals ze zijn I Vooruit dan maar I zuchtte ik. De Rechten volgen. Portia opent de stoet (kun jij leven zonder Shakespeare en bepaaldelijk zonder „Merchant of Venice"? Rassenhaat en advokaterij, ziedaar 's wae- relds grootst facet I) Wie volgen De re petitor, de burgemeester, de bankdirecteur en de rechter. Als jij hebt groengeloopen en moeizaam het romeinsche recht geleerd een dissertatie gesohreven en den Mr.-titel veroverd, staan deze vier waardigheden voor je „open". Nu volgt de economische studie. De valuta begon ik. J u i s 11 De valuta, zei Lusorius en schulden die nimmer worden afgedaan. Voel' je de waarheid, die de kern is aller spot Vervolgens de trophee der overtre dingen, de verboden bordjes, art. 461 en „niet hengelen, niet zwemmen, niet fietsen" met deszelfs slachtoffers. Naast deze slacht offers de inbrekers en hun schutspatroon Lord Lister, genaamd John C. Raffles, gent- leman-bandiet Een gevaarlijke associatie I sprak ik. Populair en daarom onze gentlemanlikeness in gevaar brengend I Precies f juichte Lusorius. Maar Sher lock Holmes is óók een gentleman en rijdt er achter T Ik ademde verlucht op en mijn nachtelijke vriend ging voortNu de Medicijnen. Ha, nu komt de Engel des Lichts een ver pleegster te paard om haar verhevenheid te duiden, met 't gilde der kwakzalvers achter haar, wier hoeststroop en nierpillen niet te verloochenen zijn, hoe krom je sprin gen wou, krantenmanneke f En ten lest van deze groep Dirk Witte zélf, die van de Aspirine zingt I Dat is geen kwakzalverij I stoof ik op, 't helpt I Jou niet alleen! zei Lusorius. De heele menschheid slikt aspirine, 't is de remedie van onzen tijd. Een strijkje, een cigaret en een aspirientje, tfie zal ze léken Ten slot sukkelt het oude dokterskoetsje er achter aan. Ocherm f De man wil wonderolie en kamillenfchee met aspirine laten concurree- ren. Pas op. of ze rijden den sineel in I Maar nu de wijste wetenschap. De wis- en natuurkunde f Grijpt ook deze niet naar 't „hoogste". Staat niet vooraan de Stei- nach'sche verjongingskuur. We zijn het cir keltje rond geweest, m'n zoon, en grijpen naar de apenklieren I De letteren worden ingeleid door Apol lo, Minerva en Pegasus. Och, op de Olymp, is 't slap tegenwoordig, ,,'t Getij" moet kee- ren, zie je I Kunst en Wetenschap zijn getrouwd. Maar Querido's „Jordaan", Brusses „Boefje" blijven geëerd, wat kun je anders En aarzelde ik rijdt dat den/ 24sten Juni door Utrecht rond Om U te dienen f zei Lusorius. Geen mensch zal 't snappen f viel ild urW Jammer f zei Lusorius. Ze kunnen véél leeren, maar d'r zijn er niet veel die in een bolle spiegel willen kijken. Vroeger was ilc geëerd, de koningen riepen mij aan hun hof en ik was onschendbaar. Maar jullie bent niet erg koninklijk, wel Ik zweeg slecht gehumeurd. Probeer het maar eens 1 zei Lusorius goedmoedig. Beter zóó, dan met pruiken uit de Historie, die je net zoo mooi ziet als je wil I 't Is origineel, zei ik. Ook dat, sprak Lusorius. En als jullïo niet zien wilt, dan zal het nageslacht des ondanks de Utrechtsche studenten van vandaag waardeeren. We zijn op den goe* den weg, kameraad, de tijd is te mooi vooj een lonk naar 't verleden. Waardeer tochj wat i s. En hij ging heen. Ach), de historie lokt en schittert en het heden is alledaagsch. Maar valt daarui( geen wijsheid te persen Door een Nar??

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1