flEESCM 8 UMME UPS' SAFE-INRICHTING NI Middenstands Mistak lüWHISHB^Tïf PRIJS DER ADVERTENTlEN DE EEMLANDER" amersfoort. MOLSTERKAMER en FABRIEK AAN DE PAPENH OFSTEDE Complete Menbileering Tain- en Serremenbelen EERSTE BLAD. Ds man en het huishonden. BUITENLAND. MEEBRACHT Hp. 4. TEltPHDOM Ho. 301 Deposito-Rente: Ben Jaar vast 5»/0 m maanden opzegging 4»/a#/0 (Ben dag 3»/.®/0 BINNENLAND. '4 i9e Jaargang No. 295 *r pot t J.—p« week (met Rratu verteketmg legen ongelukken) f 0.17*, aizonderlijke nummert jf 0.05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD Zaterdag 18 Juni 1921 DIRECTEUR-UITGEVER! J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POO?iWAt. TEL. INT 51 a van 1-4 regels f 1.05 met inbegrip van cea bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbica dingen en Lictdadiqheids-advcitenticn voor de helft eer prijs- Voor handel cn bedrijf bestaan zeer ^ooideclige bepalingen *oor het adverieeren. Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. HOF 16 TEL. 618, Tegenwoordig zijn wij eenigszins den tijd te boven, waarin men meende, dat een „heer" zich niet met het huishouden bemoei en kon. Natuurlijk zijn ze nog talrijk genoeg ide -bewust- en: onbewust egoïste naturen, die 3n hun vrouw weinig méér zien, dan een on gesalarieerde meid-huishoudster, die boven dien haar dienst niet opzeggen kan. In volle harmonie vergaat haar leven met kopjes- wassohen en sokkenst oppen ohne En de, een Voortdurend verzorgen en bedienen van den echtgenoot, die immers het geld aanbrengt! Genadig en goedig w-ordt 'haar dan soms (en met welk een ophefi) een pleziertje voor haar-pensoonilijk gepermitteerd, waarop veel sarcastische geestigheden worden losgelaten en els de vrouw, zielig ontwend, dan maar liever weer naar de sleur terugkeert van haar kippenren en 't logeerpartijtje zelf als Vermoeiend en „niks voor héér" qualificeert, Yvordt haar dit als 'huismoederlijke deugd ge rekend. En de vrouw zelf acht dit eveneens een deugd, omdat ze vergeten is, hoe ze 't uioh in haar jongemeisjestijd had gedacht en omdat idealen nu eenmaal vervliegen, zóó is het leven immersl En ze blijft braaf thuis, Bis de men met de 'kinderen een fietstochtje maakt, wacht ze op met thee en is lichamelijk en geestelijk geabsorbeerd door haar huis houden. Wij zijn dien tijd eenigszins te boven. Al bestaat deze toestand nog veel te algemeen, het inricht heeft zich niettemin zeer ver spreid: allon mechelpen. Vooral hebben övurte en dienstbodenschaaxschte hieraan (meegeholpen. In veel gezinnen wordt nu de taak der huishouding op meerdere schou ders geladen en krijgt de man een portie van den arbeid mee. Met vreugde werd ook h/ierom de baan brekende padvinderij begroet, de jongens kampen e.d. De jongens worden handig, leeren hun eigen schoenen poetsen, messen slijpen, 'koken, aardappelschillen, enz. enz Kundigheden, waarmee ze in het huisgezin geducht kunnen helpen. Nu rijst hierdoor de vraag in hoever de man zich met het huishouden heeft in te laten. Want deze maruneb'jke assistentie heeft een bedenkelijke keerzij! Wij stellen voorop, dat hun hulp noodzakelijk is; eerstens een ridderplicht (want wie zich er voor te goed echt, geeft blijk van bekrompenheid!) en ten tweede een eigenbelang, omdat de huis vrouw zich niet mag overwerken en aan héél wat meer moet toekomen dan aan de mate- rfeele verzorging. Maar nu doet zich een eigenaardig gevaar voor, bij al die verworven handigheid van 't mannelijk geslacht in de vrouwelijke be Migheden :waar is de grens? De man zal onomstootelijk een groot deel Van het huishouden, praotischer, eenvoudi ger en vooral: ènders kunnen doen. En zoo dra hij zijn gedachten er op moet richten, komt de neiging, om die eenvoudiger metho den (in hoever hij gelijk heeft, laten we daar) toe te passen en te experimenteeren. rood-at, met volkomen goede bedoeling en pel-fs met tegenzin soms, de man, in plaats Van een hulp, een Jan Hen wordt van de hatelijkste soort. Dit vindt niet zijn oorzaak In bedilzucht, maar in het feit, dat de vrou welijke en de mannelijke „kijk" op het huis houden hemelsbreed verschillen. Dit echter mag geenszins een voorwend- Mei zijn om zich aan den arbeid te onttrek ken-, die tegenwoordig voor de vrouw te Waar is geworden. Maar laat de man zich itoch vooral bepalen tot het eenvoudig hel- jpen in vervelende karweitjes van dom huis werk, want als hij „zoo heerlijk handig" wordt -en allerlei kokerijen en linnenkast- kunsten gaat leeren verstaan, dan zal de tijd komen, dat men wenscht, hem maar met rust gelaten te hebben. Dat is geen aanval op een Jan Hen-g-eest, maar een noodzake lijk gevolg. Wanneer plotseling de vrouw des huizes zïek wordt, en haar man kan haar nog geen bord soep aandragen, terwijl hulp eenvou digweg niet te krijg is, zal de vtouw ziek en «wak blijven ploeteren tot ze er bij neervalt. Niemand zal dus laken, dat de man „de boel aan den gang kan houden". Maar wij weten een voorbeeld van een dame, die drie maanden lang rust houden moest en in dien tijd met de meest uitvoerige en variëerende menu's is verkwikt, toebereid en uitgedacht door haar echtvriend en kookgeleerde uit be- hulpzaamheidf Zoodat thans nu deze dame gelukkig weer geheel hersteld is de heer des 'huizes de functie maar heeft behouden en de inkoopen regelt naar zijn k? piteins pe ns ioen. Mag dit al een zéér afschrikwekkend voor beeld zijn, het feit blijft bestaan, dat het "huishouden vrouwenwerk is. En de manne lijke diensten, die wij gaarne overvloedig en voortdurend wenschen, moeten zich bepalen tot totale ondergeschiktheid en asje- blieftr geen al te groote handigheid en ingewijdheid. Ws. Politiek Overzicht. Het Poolsche hoofd van staat, maarschalk Pilsoedski, heeft een reis gemaakt door de voormalige Pruisische gebieden van Polen. De Duit sobers te Bromberg waren zoodoen de in staat hun bezwaren en wenschen, die betrekking hadden op de behandeling der Duitschers in Polen als burgers van den tweeden rang, aan den president te kennen te geven. In zijn antwoord op een toespraak van den voorzitter van den „Deutschtum- bund", Landrot A. D. Naumann, deed de president de toezegging een bizonderen commissaris te zenden, die de bezwaren zou aanhooren en aan een onderzoek onderwer pen en zich, na kennis te hebben genomen van 't materiaal, binnen 't kader van zijn constitutioneele macht er voor op te komen, dat den Duitschers recht gesdhiedde. Het verlangen zat bij hem voor ten allen kant de beginselen van rechtvaardigheid te verwer kelijken. De Deutsche Allg. Ztg. gelooft niet veel van die toezeggingen, h-pto^n rf>eds bliikt uit den titel: Pilsudskis ,|Verspre- c hun-gen". Maar behalve dat het blad deze kritische aanhalnngsteekens plaatst, herinnert het er aan, dat al ongeveer 1 Y\ jaar geleden, een paar maanden na de be zetting der vroegere Pruisische gebieden door de Polen, Pilsoedski te Warschau een Duitsche delegatie ontving, die talrijke klachten der Duitsche bevolking te zijner kennis bracht. Toen al beloofde Pilsoedski. dat de Duitschers zouden worden behandeld als staatsburgers met gelijke rechten. En wat w-as vervuld van de toen gedane belof ten? Wat was geschied na de toezeggingen, die op 30 Juni 1919. na de onderteekening van 't verdrag van Versailles de opperste Poolsche volksraad als mandataris der Pool sche regeering in een plechtig gestelden oproep had gedaan? Het antwoord daarop, z-egt de D. A. Z., geeft de rede van Naumann, waarin de wan hopige toestand der Duitschers in Polen werd uiteengezet, maar waarin uit den aard van de zaak slechts de aand-acht kon worden gevestigd op de allerergste schennis van de gewaarborgde rechten der Duitschers. Te gen de voortdurende Poolsche beweringen, dat de tot dusver gevoerde „uitroeiingspoli- tiek" (waardoor binnen de twee jsren ruim driehonderdduizend Duitschers deze streken hadden verlaten), zijn oorzaak vond in de omstandigheid, dat de Duitschers in 't vroe gere Posen en West-Pruisen van zins waren dragers van een irredenta te worden, had de Duitsche spreker verzet aangeteekend. De Duitschers, heet 'het in 't artikel, waren er trotsch op door hun bloed en cultuur te behooren tot de groote Duitsche volksge meenschap en het recht op de „Pfege" van deze gemeenschap kon en zou niemand hun ontzeggen. Geheel onafhankelijk daarvan was het staatsburgerlijke ondeTdaanschap. Uit de rede van Naumann zou moeten blij ken, dat de Duitschers in één woord volko men rechteloos waren en wel op elk gebied van 't staatsburgerlijk leven; zijn woorden vormden geen aanklacht tegen afzonderlijke overheden en personen, ma-ar het systeem der vernietigingspolitiek werd op de kaak gesteld. En onverschillig, of het ging om een arbeider, handwerksman, koopman, boer, -grootgrondbezitter of een voornaam heer, 'het Duifcsch-zijn was voldoende om de be treffende personen rechteloos te maken en tot staatsburgers van den tweeden rang. De D. A. Z. vermeldt, naar zij zegt, van het overvloedig materiaal, slechts de meest éclatante gevallen, waarin het redht met voeten wordt getreden. De Duitsche arbei ders werden broodeloos gemaakt. Wanneer de arbeiders weigerden te wijken voor den druk, die op hen. werd uitgeoefend, dan deinsde men er niet voor terug zijn toe vlucht te nemen tot maatregelen van ge weld. In 't bizonder verkeerden ook de Duit sche domeinenpachters in nood. Ook de koopman en handwerksman was niet meer zeker van zijn veilig bezit. Op dezelfde wijze, waarop tegen afzonderlirke personen of go- zinnen werd opgetreden, handelde men ook met rechtspersonen», die uit Poolsche staats burgers van Duitsche afkomst waren samen gesteld. De maatschappijen werden onder dwangbestuur gesteld en zonder de beslis sing inzake de eventueele „Liquid ierbar- keit" der onderneming af te wachten, werd dengene, die met het dwangbestuur was be last, opgedmgen de maatschappij door de gedwongen opneming van Poolsche „Genos sen" te verpoolschen. Het slot van 't artikel is als volgt in mineur gehouden: „Tot dusver hebben alle klachten der Duitschers niets gebaat; ook de vertoogen tot den Vo'lkenbondsread heeft niet tot resul taten geleid. Feitelijk is aan geen der toe zeggingen en beloften van Poolsohe zijde de hand gehouden. Nu heeft de president der Poolsche republiek zijn woord verpand. Met welken uitslag zal pas de toekomst leeren. Zou ook deze laatste hoop worden verijdeld, dan zou Polen zich zelf schrappen van de lijst der beschaafde staten.r Berichten. Genève, 17 Juni. (W. B.)). Op de agenda van de heden gehouden zitting van clen Volkensbondsraad, die de gedelegeer den van minstens 15 staten, alsmede de ver tegenwoordigers van de door den Volken bond bestuurde gebieden, van de vrije stad Dantzig en het Saargebied, bijwoonden, kwamen de volgende punten voor: het vraagstuk van de Aa'.andseilanden, het Poolsch-Litausch conflict, de vaststelling der Albaneesche grens en de financiee1© -hulp aan Oosteenrijk. Onder de door speciale commissies behandelde kwesties, waarover thans door den Volken-bondsraad zal worden beraadslaagd, bevinden zich o.a. het rap port van de commissie voor de amendemen ten op het Volkenbondsverdrag en het rap port van de commissie voor de verdeeling van de kosten van den Volkenbond over de Staten, die lid van den Bond zijn. B e r 1 ij n, 17 J u n i. (W. B.). Het bestuurs lid van den bond van Duitsche mijnwerkers Silberschmidt is als adviseur en medewer ker in arbeidsaangelegenheden toegevoegd aan het rijksministerie van herstel en aan het rijkscommissariaat voor het uitvoeren van herstellingwerk in de verwoeste gebie den. P a r ij s, 1 4 J u n i. (N. T. A. Draadloos). Vijftig Aroerikaansche studenten, ingenieurs en architecten hebben zich ter beschikking gesteld von rlpn minister der bevrijde stre ken, om gedurende den ?r>mor moo te wer ken aan het herstel der vorwoeste streken. Loucheur heeft zich gehaast het edelmoe dige aanbod te aanvaarden va'n deze jonge mannen, die van Juli tot October in de de partementen van Marne, Aisne, Ardennen en Maas zullen verblijven. Zij zullen zich voornamelijk wijden aan het bestudeeren der plannen voor openbare gebouwen, zoo als stadhuizen en scholen. Zij hebben aan geboden zelf het verschil bij te passen, wanneer de uitgaven de staatsuitkeering voor de schadeloosstelling te boven gaan. B e r 1 ij n, 1 7 J u n i. (N. T. A.) De reeds van Fransche zijde aangekondigde nota in zake de inbeslagneming van Duitsche vlieg tuigen is heden door de rijksregeering ont vangen. Geëischt wordt, dat wegens het niet nakomen van de besluiten van Bou logne alle militaire en 25 van de niet» militaire vliegtuigen in beslag zullen wor den genomen en dat de overblijvende par* ticuliere vliegtuigen zullen worden uitgele verd, totdat het artikel van het vredesver drag nopens het verbod op de constructie van vliegtuigen zal zijn nagekomen. B e r 1 ij n, 16 Juni. (W. B.). Volgens een bericht in de Voss. Ztg. schijnen de commissie van twaalf en de Ententecom missie het eens te zijn geworden. De Engel- schen zijn Zalenze, een voorstad van Katlo- witz, binnengerukt. Door hun opmarsch is ook de streek van Lublinitz bevrijd. O p p e I n, 16 Juni. (W. B.). Engel- sche troepen zijn Ratibor, Ferdinandshof, Guttentag en Kostellitza binnengerukt. In Kostellitza zijn ook Fransche troepen aan gekomen. Lubow is door Italianen bezet. Berlijn, 17 Juni. (W. B.). Volgens be richten uit Kattowitz houden de opstande lingen de spoorbaan tot aan Gleiwitz bezet. Alleen Entente- en levenmiddelentremen worden doorgelaten. Naar het Berl. Tagebl. verneemt, hebben de opstandelingen de te lefonische verbinding tusschen het Engel- sche hooldkantoor te Gross-Strehlitz en Op- peln doorgesneden. B e r 1 ij n, 1 7 J u n i. (W. B Volgens me- dedeelingen van verschillende Entente-offi cieren en geestelijken bevinden zich, naar aan de bladen uit Oppeln wordt bericht, in het Poolsche interneeringskamp te Neu- Berun tweeduizend Duitschers, die uit alle districten van Opper-Silezië daarheen zijn weggevoerd. De geïnterneerden zijn volko men uitgeplunderd en voor 't grootste ge deelte zonder kleederen en schoeisel. De gevangenen lijden aan typhus, schurft en buikloop. Londen, 17 Juni. (R.). Officieel wordt medegedeeld, dat de mijnwerkers zich bij de gehouden stemming voor do bestendiging van de staking hebben uitgesproken. Een draadloos Londensch bericht houdt het volgende inHet totale aantal stem men, bij de stemming der mijnwerkers uit gebracht, was 616,338daarvan waren 432,511 tegen en 183,827 voor het aanvaar den oer patroonsvoorstellen. Terwijl dus de uitgebrachte stemmen de vereischte meer derheid van MI gaven voor voortzetting der staking, toont het feit, dat het totaal aantal leden van de mijnwerkersfederatie 957,610 bedraagt, hoe groot het percentage was der mannen, die zich onthielden van stemming. Zoonis algemeen erkend wordt, vertegen woordigen cleze onthoudingen een bijna aan eengesloten lichaam van mijnwerkers, die tot den arbeid wenschen terug te keeren. In vele districten hebben de mannen besloten de volgende week den arbeid te hervatten, wat ook de instructies van den Uitvoeren den Raad mogen zijn. Onder deze omstan digheden moest de vergadering van den Uitvoerenden Raad der mijnwerkers van gisteren rekening houden met het vooruit zicht eener bepaalde splitsing in hun fede ratie. De moeielijkheden werden verhoogd door het weten, dat, terwijl de mijneigenaars mat hun voorwaarden concessiën hadden gedaan tot de uiterste grenzen en het aan bod der regeering een subsidie van 10 mil- lioen bij de loonen te verstrekken, nog slechts enkele dagen geldig blijft, de sta kingsfondsen der federatie bijna geheel zijn verbruikt. De Uitvoerende Raad hield gis termiddag een particuliere bijeenkomst en verdaagde tot des avonds. Sommige leden drongen er op aan, dat de beslissing over de te volgen handelwijze zou worden overgela ten aan de vergadering van gedelegeerden, die onmiddellijk moest worden ontboden, maar het eindbesluit is nog niet bekend. De berichten uit Berlijn, dat ex-keizer Karl op 20 Aug., den Stephanusdag, met toe stemming der regeering naar Hongadije zal terugkeeren, worden volgens een ander Weensch bericht positief weersproken en een hoosaardig verzinsel der anti-Iegitimis- tische kringen genoemd. B e r 1 ij n, 17 Juni. (N. T. A. Draad loos). Volgens een bericht uit Constantino- pel, heeft de Engelsche regeering aan de Turksche nationalisten meegedeeld, dat elke poging om Constantinopel in te ne men, oorlog met Engeland zou beteekenen. P a r ij s, 17 Juni. (B. T. A.). Curzon is te half 7 te Parijs aangekomen. Hij heeft zich langdurig met Briand onderhouden. Morgenochtend te half 11 zullen de minis ters elkaar weer ontmoeten. P a r ij s, 1 7 J u n i. (H. R.) Met 427 tegen 116 stemmen heeft de Kamer besloten tot verdaging van het debat over een interpel latie van den commitn-"»* cqj,i„ betroffen- de de gebeurtenissen in het Oosten. Briana vorMoorrle. dat elke dlseuacio thans voor barig en gevaarlijk zou zijn zekere be raadslagingen over Angora bewijzen het. De regeering denkt er niet aan het land lichtzinnig in een oorlogsavontuur te wik kelen. Met een weinig geduld en veel om zichtigheid zal men den vrede stichten in het nabije Oosten in overeenstemming met de traditioneele belangen van Frankrijk. Antwerpen, 17 Juni. (B. T. A.). Uit den Congo terugkeerende reizigers verkla ren, dat de opstand in de provincie Equa tor vrijwel geëindigd is. Zij maken echter melding van eenige onrust onder inboorlin gen vooral in h^t dorp( waar zij een soort inboorlingenleger vormden, dat van gewe ren en munitie is voorzien. Amerikaansche negers, in dienst bij een handelsfirma, ont vangen een blad, waarin tot den opstand wordt aangespoord. Dit wekt levendige ver ontrusting onder do blonken. Uit de Pers. I>e puliiicke crisis. Wij lezen in de Middelburgsche Courant: Den 28sten Mei spraken de gezamenlij ke R.-K. bisschoppen als htm „verlangen" uit, dat de samenwerking met de chris telijke partijen zou worden bestendigd. Nog geen drie weken later helpen de anti-revol. en chr.-hist. een wetsvoordracht verwerpen, waarvan zij wisten dat de verwerping een regeeringscrisis kon uit lokken. En zoo iets gebeurt, nadat reeds meermalen, nu eens hier, dan weer daar uit dezelfde groepen stemmen naar de op positie dwaalden, zooals nog onlangs bij de grondbelasting, toen de Chr.-hist. stem men den doorslag gaven voor een verwer ping. Of de gebroken vaas weer gekramd zal worden tot de vrldezingen van 't volgend jaar, kon pas over eenige dagen blijken. Maar dit is uit deze crisis toch al weer duidelijkdat de christelijke coalitie geen voldoenden samenhang heeft voor een re- geeringsprogram over de geheele linie. Dat wisten we wel reeds lang. Maar het werd rechts steeds ontkend. En deze, legerkwes- tie stelt het in een zcér helder licht. De nu ondervonden tegenslag is niet het ge volg van de onzekerheid van 50 tegen 50 waarin dit ministerie geboren werd. De slag kwam in weerwil van den steun van den Vrijheidsbond door de openlijke rebellie van het prot chr. deel der regeeringstroe- pen, een rebellie die zijn oorsprong vond in een principieele tegenstelling ten opzich te van de legerorganisotie. Wij kunnen geen afdoend antwoord ge ven op de vraag, wat voor verband er zit tusschen het katholieke geloof, en 't steeds bij de katholieken zeer sterk levende verzet tegen de persoonlijke lasten van den dienst plicht. We kunnen alleen een verband ver moeden tusschen het krachtige democrati sche element, de talrijkheid der arbeiders in de Roomsche partij, en dien tegenzin. In ieder geval, het verzet is er, en kwant" tot uiting de in inkrimpingsvoorstellen vnn^ hot ministerie. Maar dunrmee kwamen deze onvermij*! delij!; in bosing met de prot.-christclijkcnryj die historisch in ons lund steeds een zeen strijdbare partij zijn geweestdie eerst inj de republiek cn later in het koninkrijk stecdj geijverd hebben voor een krachtig legcrJ Tegen die tegenstelling is de uit den on-J derwijsstrijd overgebleven conliticband taf 2wok gebleken. En dot feit, met de veclvuW dige andere voorbeelden van afval, is oveni tuigendor dan alle beweringen over do rot geerkracht van dc gezamenlijke Chr. pnr-J tijen. Vooral sedert de katholieke partij met volle zeilen de democratische richtina invoer, was het verschil met de chr.-histoJ rischen in 't bijzonder voor ieder duidelijk afgescheiden nog van de geloofstegen4 stelling, zich o.a. uitend bij dc kwestie vnfy den gezant bij den paus, en bij die der pre* cessies. Maar nu do gevolgen. Uit do gister gevallen besb'ssïng de cot\} sekwentie trekken dot do tegenstemmers nu maar moeten trachten do zaken verder t« leiden, dat kon niet, want die tegen* stemmers bestaan in hoofdzaak uit del prol. christclijkcn met de socialisten cn vrijz.-democraten. En de aan de regeeringa zijde staande katholieken en vrijheidsbon* ders vormen ook geen eenheid. Een Kamerontbinding Met welken inzet zou dut moeten gebeuren Een geheel nieuwe regecring voor één jaar Het is wel wat erg kort. Alleen den Minister van Oorlog vervan* igen cn dnn verder goon zonder tegenvoor* stel? liet is wellicht de eenige oplossing die overblijft. Moor don znl er toch eerst nieuwe zekerheid voor versterking von dö discipline moeten zijn verkregen, want ook reeds onder dc voorstellen die nog dit zit* tingsjaar aanhangig zijn, komen er cnkeld voor waarover bij de chr. partijenn princi* pieel verschil van mccning bestaat Maar dat is alles nog fantnisie. Werkelijkheid is voor 't oogenblik op politiek gebied alleen dit feit, dat dc chr.« historischen en nnti-revolutionnairen tol •openlijk verzet zijn overgegaan tegen het* geen hun katholieke bondgenooten wem schen. Dat is een leclijkc breuk. En nu de militaire kont. In de eerste troonrede van den oorlog in Sept. '19 deelde de regeering mee, dat de oplossing van het defensie-vraagstuk eerst ter hand zou kunnen worden geno* men, wanneer er meer zekerheid zou zijn verkregen omtrent de internationale regeling door den Volkenbond beoogd. In de volgende troonrede, Sept. '20, werd gezegd, dat de vooruitzichten door den Volkenbond geopend, nog niet In ver- «.ainu.vi' ..Onder dezo om* Staridjjgheid blijf Ik bedacht op maatregelen tot sterking van Ue ncciXmuu van vu» volk, gepaard met vermindering van den persoonlijkon en geldelijkcn druk von den militairen dienst." Voor die zonderlinge combinatie von een „sterking", gepaard met een „verminde* ring" heeft deze regeering geen bevredi gende oplossing kunnen geven. En het is do vraag of iemand dat kon I Die vermindering von losten is nog altijd een leuze, geboren in den tijd van mobi lisatie-moeheid en von Volkcnborvdver* v/achtingen. Die moeheid zijn we te boven; die verwachtingen zijn niet uitgekomen. Maar als men erkent dat nog steeds een weermacht noodig blijkt, loat men dan ook ook de pogingen nalaten om een vermin dering voor te spiegelen, die slechts schijn kan wezen. Een eerlijk reorganisatieplan tot verbetering der gebreken, die bij de mobili satie oan het licht kwamen, zal ton veel kans hebben, temeer omdat dar allicht overbodige lasten kunnen worden wegge* De Rotterdammer (a.-r.) zeg* o.a.J Deze gong von zaken volt ernstig te be treuren dc verdeeldheid der rechtt rzijdö stemt somber. Juist op het stuk der Innds-defensie heeft de rechterzijde zoo schoonen staat van dienst. Hooge zedelijke moed is vcreischt om> ziende op het gebod, blind voor de electo rale uitkomst, de verantwoordelijkheid te durven aanvaarden voor het opleggen van lasten, die zeker herd zijn om te dragen, maar onontbeerlijk voor de handhaving valt ons zelfstandig nationaal bestaan. De rech*' terzijde heeft in den loop der jaren getoond hare ernstige roeping in deze te verstaan< Wat de oplossing der moeilijkheid be* treft, zegt het blad Aan Kamerontbinding, aan Kabinetswis* seling valt onzes inziens niet te denken. Zelfs de minder diep ingrijpende maatregel die voor de portefeuille van Oorlog een an* der dignitaris aanwijst, is niet aannemelijk Wat zin zou het hebben voor den kortctf tijd die nog rest, te zoeken naar een nieu-< wen man, die zich van meet af in de zaken moeten inwerken? j Wij zien geen andere situatie dan deze*, Bij het verwarde beeld, dot de stemmingi oplevert, is het plicht voor de rechterzijde om in raadkamer te gaan cn met de drei* gendc positie van het heden voor oogciy geen middel onbeproefd te laten om, in den geest der beginselen die tot hiertoe richt-^ snoer voor de rechterzijde vormden, een compromis te zoeken. I Daartoe dwingt de hopeloos verwa) 'laf politieke situatie, daartoe dwingt het lonc belang, daartoe dwingt het schoone vaf leden der Christelijke partijen. Bedriegen wij ons, vraagt het Ham d e 1 s b 1 a d, wanneer wij meenen, dat hie^ een nieuw teeken is van een beginnendd verschuiving in de partijgroe'peering Eemj nieuw teeken, dat de kerkelijke partijen po litiek geen homogeniteit hebben, naar ver*] schillende richtingen uiteengaan

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1