FOTO-fVRTI KEIEN Hangmatten Siij I. SIB@ÏEI83R8T IF 20. tpmiwK£7t?=£: PRIJS DER ADVERIENViEH DE EEMLANDER" VERBAZINGWEKKEND min t IIHK s BUITENLAND. A. VAM DE WEG. Langestraat 23. BINNENLAND. FEUILLETON. Langs den prooien weg. 't 19e JaE£7?ng Me. 303 jj^er post f 3.—, per week (met gratis verzekering legen ongelukken) f 0.17*, afzonderlijke nummer* f 0.05. Dinsdag 28 Juni 192Y DIRECTEUR-UITGEVER! J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTVl'A* TEL TNT 513- van I 4 regels f 1.03 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regeï meer 0.25, dienstaanbi^ dingen en Licldadigheids-advcitentien voor de helft eer prijs Voor handel cn bedrijf bestaan zeer vooidcelige bepalinecn voor het ad verloeren. Ecno ciicuiairc. bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden mag de aorteering in meubelen heeten dio wij onzen oliënten voorzetton bij oen bezoek aan de monsterkamers van de Papenhofstede. Politiek Overzicht. Br schijnt eenig schot te komen in de Opper-Silezische kwestie; de partijen trek ken hun troepen terug en ook door Havas wordt meegedeeld, dat na langdurige be sprekingen Hoefer, de leider \ran de Duit- sche organisaties ter zelfverdediging, Zon dag zijn handteekening heeft gezet onder de overeenkomst, die betrekking heeft op het ontruimen van de door de Duitschers bezet te zóne in O. S., overeenkomstig het plan van de geallieerde commissie, dat, naar men weet, ook door de Poolsche opstandelingen s aanvaard. Het Fransche persbureau no- 3ert er nog bij, dat Hoefer te elfder ure iog met bedenkingen aankwam en pas, na- ■at de commissie herhaaldelijk aandrong had uitgeoefend, ten slotte toegaf. Het is te wenschen, dat dit het begin mag zijn der pa cificatie, die den f^elijken toestand van "i ede in Europa wat naderbij moge bren- cn, al zaJ Opper-Silezië waarschijnlijk op hieuw een bron van conflicten worden, wan neer de defintieve beslissing wordt geno men inzake de toewijzing der gebiedsdeelen. Terwijl uit de telegrammen blijkt, dat enige mogelijkheid bestaat, dat het Iersch- ngelsche conflict de meest scherpe kantjes aat verliezen en de mogelijkheid eener ere.enst-emming niet algeheel is uitgeslo- n, schijnt ook het kolengeschil in Enge- 'and in een steddum te zijn geraakt, dat het -ïmoeden wekt, dat ook dit conflict in af- anberen tijd, althans voorloopig, uit den kan word'en geruimd. Gisteren zijn de voorloopige vergaderin gen gehouden van de kolenconferentie, die oor den eersten minister van Engeland, Lloyd George, is bijeengeroepen. Men weet, at het verzoek hiertoe is uitgegaan van ■st bestuur der mijnwerkers. Lloyd George, die vergezeld was door den 'nselier van de schatkist en de ministers van erbeid en handel, opende de conferen- t p. die overeenkwam, dat miinwerkersrepre- fientanten en patroonsvertegenwoordigers over de kwestie van geschil onderling van edachten zouden wisselen en dat dan later de regeering haar bijstand zou verleenen. Naar thans reeds verluidt, werd bij het begin 1 'besprekingen door de mijneigenaars het ■"^rnbod betreffende de herziene loonen, op- 'euw gedaan. Gistermiddag is op dit aanbod °t> een voortgezette bijeenkomst op nauw- 7 e wijze ingegaan. Afgaande op de Evening Standard kan •eden meegedeeld, dat de premier, na een "r korte openingsrede, de twee partijen rdvireerde tot overeenstemming met elkaar t'? geraken en een zoo goed mogelijke over- r -nkomst te sluiten, terwijl Lloyd George L srna te kennen gaf, dat, wanneer zij het eens mochten worden, de regeering bereid was de reporten dienaangaande in ont vangst te nempn. Door de gedelegeerden der mijnwerkers wordt dit geïnterpreteerd als te beteekenen, dat, indien gemeenschappelijk wordt gead viseerd de subsidie van tien millioen pond sterling te hernieuwen, om het de mijnnij- verheid mogelijk te maken redelijke loonen te betalen, zoolang de tijd van slapte aan houdt, de regeering waarschijnlijk dit ver zoek welwillend in overweging zal nemen. Dat te dezen aanzien van regeeringszijde reeds beloften zijn gedaan, is op het oogen- blik, dat wij dit schrijven, nog niet bekend, maar algemeen wordt de opvatting gehul digd, dat het aanbod van subsidie vrijwel gelijk zou staan met een regeling. Dat de Engelsche regeering in dezen geest zal handelen en de subsidie voorloopig bestendigen, zouden wij bijna met zeker heid durven afleiden uit het laatste belang rijke bericht, dat wij ontvingen en dat in houdt, dat de Engelsche mijnwerkers en pa troons voorloopig het eens zijn geworden om op 4 Juli het werk te hervatten. Er schijnt dus in 't geschil een buitengewoon groote vordering te zijn gemaakt. Berichten. G e n v e, 2 7 J u n i. (B. T. A.). De werkzaamheden van den Raad van den Vol kenbond loopen ten einde. De Zweedsch- Finsche commissie, die zich bezig houdt met het vaststellen van de waarborgen ten gun ste der bevolking van de Alandsei'anden is tot volledige overeenstemming gekomen, hetgeen de raad met ingenomenheid con stat eerde. De raad heeft inzake der Russi sche vluchtenlingen in het buitenland, wier aantal op twee millioen wordt geschat, be sloten tot de stichting van 'n hoog commissa riaat, belast met de repatrieering der vluchte lingen of hun verdeeling over verschillen de landen. Voor dit commissariaat is een som van 250 millioen noodig. De betrokken regeeringen zul'en worden uitgenoodigd de financieele mddelen hiervoor te vindenzij moeten bovenal nagaan in welke mate zij gebruik zullen maken van Russische fond sen, gedeponeerd bij de banken om tot dit doel bij te dragen. B e r 1 ij n, 2 5 Juni. (W. B.) Naar de Deutsche Allgemeine Zeitung verneemt, is als opvolger van Von Starck, den afgetreden rijkscommissaris voor het bezette gebied, prins Hatzfeld, de gewezen volksstemmings- commisscris in Opper-Silezië, aangewezen. B e r 1 ij n, 2 7 Juni. (W. B Volgens een bericht aan de bladen uit Miinchen zal de Beiersche regeering onmiddellijk het be sluit der rijksregeering nopens de ontbin ding der burgerwachten naar de bevoegde autoriteit doorzenden, die de ontbinding van de organisaties administratief zal vol tooien en bekendmaken. De Beiersche bur gerwachten zullen vervolgens, het besluit nemen zich zelf te ontbniden, zoodat ver dere maatregelen van de regeering onnoo- dig zijn. P a r ij s, 2 7 Juni. (B. T. A.). Volgens een berichf uit Oppeln werden de man schappen van een legerwagen, die een aan tal wapenen en munitie welke bij een han delaar worden gevonden, kwamen weghalen, door een bende van ongeveer 20 man aan gevallen, die tot de stormtroepen behoor den. Twee Fransche soldaten werden ge dood en vele anderen gewond. Eveneens werden te Gleiwitz Fransche troepenafdee- ldngen onder vuur genomen, die op bevel van de intergeallieerde commissie een in richting van vermaak kwamen sluiten. De Fransche troepen zouden 1 doode en 2 ge wonden hebben. B e r 1 ij n, 2 7 Juni. (W. B Volgens een bericht aan het Berl. Tagebl. hebben de Polen in strijd met de ontruimingsover eenkomst het Zuider-station te Gleiwitz we derom bezet. B e r 1 ij n, 2 7 Juni. (W. B.). De Voss. Ztg. meldt, dat de terugtocht van het Duit- sche veldgeschut in Opper-Silezië zonder sioornis verloopt. Pogingen van jonge offi cieren om zich te verzetten tegen het bevel van generaal Höfer om terug te trekken zijn terstond door oudere officieren onder- Grukt. Men mag aannemen, dat op den be paalden tijd de eerste limes van het plan vooi den terugtocht door alle Duitsche strijdkrachten bereikt zullen zijn. B e r 1 ij n, 2 7 J u n i. (W. B.). Volgens berichten aan de avondbladen uit Hinden burg hebben de opstandelingen den voor- zifter van de groep Zabrze van het verbond van heimatstreue Opper-Sileziërs, een Oberbergrat en vier andere personen ge vangen genomen. Te Iduweiche ondergin gen een Duitsche volksstemmingscommis saris en een koopman hetzelfde lot. B e r 1 ij n, 2 7 Juni. (N. T. A. Draadloos). Volgens alle laatste betrouwbare berichten uit O. S. denken de opstandelingen er heele- maal nog niet aan zich terug te tTekken en de instructies van de intergeallieerde com missie betreffende de ontruiming van 't op standige gebied op te volgen. Volgens berichten uit Opper-Silezië neemt de spanning tusschen de Polen on de En gelsche, alsmede Italiaansche bezettingstroe pen derwijze toe, dat botsingen tusschen in- surgenter. en Engelschen aan de orde van den dag zijn. In de nijverheidsstreek, in Plesz en Rybnik, kunnen de Italianen zich nog slechts met toestemming der insurgenten vrijelijkbewegen. Zelfs de Italiaansche kreitscontroleur moet van eiken autotocht vooraf aan de opstandelingen kennis geven. P a r ij s, 2 7 J u n i. (H.-R.). De Lokal An- zeiger heeft een z.g. brief van generaal Le- rond nan generaal Nollet over den toestand in O.-S. gepubliceerd. De Duitsche pers heeft daarover een geweldige drukte ge maakt en er een voorwendsel aan ontleend om te spreken over schending van het ver drag. Dit feit is van een klaarblijkelijke kwade trouw, daar het rapport apocrief is, zooals de simpele lezing ervan al aan toont. B e*v 1 ij n, 27 Ju n i. (W. B.). Volgens een bericht uit het 8 Uhr Abend'blatt be droegen over het jaar 1Q20 de ontvangsten van de post meer dan 434 milliard mark. Ge raamd was 4 milliard. het vorig jaar ver geleken zijn de inkomsten meer dan ver dubbeld; desniettegenstaande is het deficit van de post gestegen. B e r 1 ij n, 2 7 Juni. (W. B.) Naar de bla den uit Leipzig berichten, zal de communist zaak thans door de Amerikaanschc rech terlijke autoriteiten wordt onderzocht, rou iedere uiting nu voorbarig zijn. Lo n d e n, 2 7 Juni. (N. T. A. Draadloos uit Horsea). Bij Galway zijn gisterenavond laat een sergeant en een constabel van de Royal Irish Constabulary doodgeschoten. Een canstabel werd doodgeschoten, toen hij te Kildorry (graafsohap Cork) uit de kork kwam en een sergeant werd licht gewond. Een andere sergeant en een constabel vie len bij Mullinahone in een hinderlaag van gewapende lieden. De sergeant werd ern stig gewondde constabel kreeg geen let sel. Lo n d e n, 2 7 Juni. (N. T. A. Draadloos uit Horsea). Gisteravond bleek, dat er aan aan de signalen van de Great Eastern Rail way bij. Sheffield (Essex) geknoeid was. Eén seinlicht scheen niet en eenige beambten, die langs de lijn gezonden werden ontdek ten, dat drie seinlampen gestolen waren. Washington, 27 J u n i. (N. T. A. Draadloos). Gisteravond zijn de „Friends of Freedom" in optocht lan^s het Witte Huis getrokken. Zij droegen leren met zioh mede, waarop opschr. waren aange bracht, die een veroordeeling inhielden van Engelands politiek in Ierland. De leiders ver. klaarden, dat demonstrates als dezö zouden worden herhaald. B a r c e 1 o n a 2 7 Juni. (B. T. A.) Dc syndicalist Vaudellos, die gearresteerd werd na een aanslag, dien hij gepleegd had, werd door gendarmes gedood, toen hij wilde vluchten. Weenen, 2 7 Juni. (W. B.) De Parle- ment-korrespondenz verneemt, dat de En tente-regeeringen aan de Hongaarsche re geering een nota gericht hebben, met de waarschuwing, dat in de aan Oostenrijk toe gezegde West-Hongaarsche gebiedsdeelen bij de ontruiming geen excessen mogen plaats hebben en dat een poging om zich te verzetten tegen de voltrekking van het vreaes-verdrag van Trianon niet onder steund zal worden. Oostenrijk heeft van de Entente aanzegging gekregen een vertegen woordiger voor de grensbepalingscommissie in Wcst-Hongarije aan te wijzen. Naar bericht wordt, hebben Denemar ken, Zweden en Noorwegen op uitnoodiging van den Volkenbond er in toegestemd Oos tenrijk elk een crediet van 1 millioen dol lar te verleenen tegen verpan<5in|g van staatseigendom. Warschau, 25 Juni. (P. T. A.). Klaar en bondig wordt in officieele kringen het in de buitenlandsche pers verspreide be richt uit Duitsche bron betreffende het on der de wapenen roepen der lichtingen 18871Q02 ontkend. Niet alleen mobili seert Polen geen enkele nieuwe lichting, Oostenrijk. Zij voorspellen, dat een overeenJ komst morgen formeel zal worden aanvaard uit naam van den Senaat en het Huis vanl afgevaardigden op een bijeenkomst van ver tegenwoordigers van beide huizen. Washington, 27 Juni. (N. T. AJ Draadloos). President Wilson is heden toe gelaten als practiseerend advocaat bij het Hooggerechtshof in het district Columbia* Voor deze gelegenheid werd een bijzondere zitting van het hof gehouden. Wilson was vergezeld van zijn nieuwen deelgenoot en vroegeren staatssecretaris Boinbridge Colby, benevens van zijn particulieren secretarial Joseph Tumulty. Ch icago, 27 Juni. (R.) De arbeids- raad der Amerikaansche spoorwegen heeft de loonsverlaging van 12 pet., die op 1' Juli van kracht wordt, uitgestrekt tot bijno Hölz zich wegens door hem in 't Voigtlandmaar het demobiliseert tevens sinds de gepleegde strafbare daden nog voor een Saksische rechtbank hebben te verantwoor den. B e r 1 ij n 2 5 J u n i. (N. T. A.) Het aan tal Duitsche werkloozen, dat ondersteuning ontvangt, bedroeg in Mei 558.000. Londen, 27 Juni. (R.). De mijneige naars en mijnwerkers hebben een voorloo pige overeenkomst bereikt om op 4 Juli het werk te hervatten. Londen, 2 7 J u n i. (R.). In het Lager huis stelde Frederick Hall een vraag over de ontdekking door de New-Yorksche doua nen van machinegeweren. Hij vroeg, of bij de Amerikaansohe regeering was geprotes teerd tegen het vervaardigen voor en zen den van wapenen naar de Iersche rebellen. Harmsworth antwoordde Er bestaat alle re den aan te nemen, dat de in beslag genomen voorwerpen waren bestemd om naar Ierland te worden gezonden, maar omdat de heele vrede van Riga werd gesloten, voortdurend, zooals trouwens de berichten uit gezagheb bende en neutrale bron erkennen. C o n s t a n t i n o p e 12 7 Juni. (H. R.) De Grieken zijn Vrijdag bij Adabasar en Sabandja (in het N. W. van Klein-Azië) ver slagen en moesten zich terugtrekken op Is- mi-dt, dat de Turken Vrijdagavond moeten bezet hebben. De geallieerde onderdanen zullen door Engelsche kruiser9 worden ge- evacueerd. Volgens een bericht van de Temps uit Angora zou Kemal Pasja 'bevel hebben ge geven tot mobilisatie van 3 nieuwe lichtin gen. Tot opper-bevelhebber der Kemalisti- sche troepen is Ismed Pasja benoemd. Washington, 27 Juni. (R.) De re- publikeinsche leiders zeggen, dat men het eens is geworden over de concurreerende moties-Knox en -Porter inzake het eindigen van den oorlogstoestand met Duitschland en De Staatscourant van 27 Juni bevat o.a. de volgende Kon. besluiten: toegekend de bronzen eere-medaille der Oranje-Nassau-orde aan J. Mensen, winkel knecht in dienst van de firma Gebrs. Da- niels te Nijmegen, A. van Dijk, bedienda bij de firma Van Huiden en Van der Heij den te Leeuwarden en A. Tromp, arbeider in dienst van de firma E. M. Jaarsma te Hil versum benoemd tot agent der Rijksverzekerings bank J. van Everclingen te Nijmegen en F. W. A. Verloop te Ulrecht, beiden thans tijdelijk op verzoek eervol ontslagen als lid der Staatsoommissie inzake den aanleg van een' verbeterden scheepvaartweg van Amster dam naar den Bovenrijn F. 's Jacob, oud directeur der handelsinrichtingen te Rotter dam, thans wonende te Rotterdam en A. R van Loon, inspecteur-generaal van den Rijkswaterstaat te 's-Gravenhagelaatstge» noemde tevens op verzoek eervol ontslager als lid der Staatscommissie van advies ii zaken de luchtvaart betreffende; benoemd tot lid der beide Staatscommisc sies W. G.. C. Geelinck, hoofdingenieur directeur van den Rijkswaterstaat in d* directie Noord-Holland te Heerlen; tot ridder in de Oranje-Nassau-orde A. S. Dirkzwager, procuratiehouder bij de N. V. Nieuwe Bergings-Maatschappij te Maas sluis verleend de zilveren eere-medaille der Oranje-Nassau-orde aan J. Nieman, uit voerder bij die Maatschappij en de bronzen idem aan J. Sperling Czn., duiker bij die Maatschappij bevorderd tot officier van administratie 2e klasse de idem 3e kl. F. F. van Rijn benoemd tot rijkszuivelconsulent W. J, Huisman, tijdelijk idem te Goudatot rijks zuivelconsulent P. N. Boekei, rijklandhouw- consulent te Utrecht; tot bediende bij het ijkwezen J. M. Vonk te Arnhem. De kabinetscrisis. Men seint ons uit den Haag Jhr. Mr. C. Ruys de Beerenbrouck heeft aanvaard de hem door H. M. de Koningin verleende opdracht om eene voordracht te doen tot handhaving van het tegenwoordige kabinet, zij het, voor zooveel noodig, in ge wijzigde samenstelling. Audiënties. De gewone audiëntie van den Minister van Oorlog zal op Don derdag 30 Juni a.s. niet plaats hebben. H a n d e lo v e r e e n k om s t met Spanje. Het B. T. A. seint ons uit Madrid: De ministerraad heeft de met Ne derland gesloten handelsovereenkomst goed gekeurd. Het geluk is daar, waar men het vindt; el den daar, waar men het zoekt. Naar het Engelsch van JEFFERY FARNOL. 84 „Waarom veracht je hem „Omdat hij zulke domme dingen wil doen, ©llemeal alleen om een Eva wel, d'r is geen vrouw ter wereld, die waard is dat een man. er eijn hoofd over breekt, neen, en d'r zal er nooit een komen ook en toch is die Zwarte George van plan zich aan de galg te brengen, alleen aroor zoon vrouwspersoon een Eva „Zich aan de galg te brengen herhaalde ik. „Ja natuurlijk aan de galf I Of loert ie uet dag en nacht op dien kerel dien kerel 'met zijn mooie blanke handen en zijn zachte, innemende maniertjes, om hem op een goeden nacht heelemaal alleen te pakken te krijgen ;jen wanneer hij hem vindt.De marskramer fcuchtte. „Wat dan „Wel, dan vloeit er bloed bloed I liters Woed emmers I Zwarte George zal het 'hoofd xran dien kerel zacht beuken, zoo vast als ik Richard gedoopt ben hij zal hem in zijn lange, Sterke armen opnemen, en hem tegen den grond Bmakken, en hij zal hem onder zijn voeten murw trappen, en het 'bloed van dien kerel zal in het gras sijpelen en sijpelen, daar ergens onder de •jHeg, of op een of ander stil plekje ah het bosoh daarna zullen de vogels oo den borst van dien kerel gaan zitten, en met him vleugels in zijn gezicht fladderen, omdat ze wel weten, dat die nooit iemand meer kwaad kan doen; ai, d'r zal bloed vloeien heel veel! ,Jk hoop van nietl" zei ik. „Zoo werkelijk?" „Ja, van ganscher hartel" „En waarom?" „Omdat ik toevallig die kerel ben," antwoord de ik. „or zei de,marskramer, terwijl hij me onder zoekend aanzag, „zoo, ben jij dat?" „Ja." „Maar je hebt toch geen blanke handen." „Ze zijn eens blank geweest," zei ik. „En wat je manieren betreft, die zijn wel zacht... maar niel bepaald innemend!" „Toch ben ik die kerel." „Zool" zei de marskramer, en terwijl hij blijk baar bezig was het gehoorde in zijn geest te verwerken, spuwde hij, in diep nadenken ver zonken,op nieuw naar de schaduwplek. „Je hebt, geloof ik, gezegd, dat je geen bezem •noodig hebt?" zei hij eindelijk. „Neen," zei ik. „Dat spijt me," zei hij; waarom hij zijn be zems weer opnam en... naar de deur yan de •hut ging! „Wat ga je doen?" „Ik ga in de leege hut slapen." „Maar die is niet leegl" „Des te beter," zei de marskramer. „Goeden nacht!" met deze woorden legde hij zijn hand om de klink, doch op hetzelfde oogenblik, dat hij haar wilde openen verscheen Gharmian. De marskramer deed drie of vier stappen achteruit en bleef haar met open mond en oogen aanstaren. „Alle goden!" riep hij uit. „Ben je dan ge trouwd?" Toen hij dit had gezegd, voelde ik uloiselincc hoe de kleuren mij aan alle 'kanten uitsloegen en hoe ik bloosde tot in de toppen van mijn haarwortels; en al had het om mijn leven ge gaan, ik had op dat oogenblik Charmian onmo gelijk kunnen aankijken. „Wel... om je de..." begon ik, maar de kalme, zachte stem van Charmian kwam mij te hulp. „Neen hij is niet getrouwd." zei ze, „hee lemaal ni<jt." „Niet?" zei de marskramer, „des te beter; trouwen is nog niet hetzelfde als liefde en lief de is nog altijd hetzelfde als trouwen ik ben zelf een getrouwde kerel, en ik weet dus wat ik zeg; als de menschen aan 't praten gaan en het VOORHADDEN hoofd over je schudden laat ze d'r gang maar gaan alleen, zorg dat je de boel niet bederft met naar de kerk en 't stadhuis te gaan. Jij bent een vrouw en een pracht van een vrouw bij alle goden, knap van aangezicht, en flink van postuur en mollig en als ik dit heerschap hier was, dan wist ik wel..." „Hier, zei ik haastig, „verkoop me een bezeml" De marskramer trok een bezem uit den bun del en reikte hem mij toe. „Een shilling en sixpencel" zei hij, welke som ik onmiddelijk betaalde. - Maar zorsr." begon hij weer, terwijl hü het geld in zijn stak, „zorg, dat je de boel niet be derft met naar de kerk en het stadhuis te gaan d'r is nog nooit iemand getrouwd of hij heeft er vroeger of later spijt van gehad, en wat erger is, als 't trouwen er bij de deur in komt, dan vliegt de liefde er door den schoor steen uit zoo is 't waarachtig! En als je nu dien jongen kerel daar liefhebt kijk, dat is heel goed als hij jouw ook lief heeft wat waarlijk niet zoo'n wonder zou zijn maar ga dan niet met eikaar trouwen en wat de kin deren betreft...." „Kom hier ik zal ook nog een gordel van je nemen geef mij een gordel!" zei ik nog haas tiger dan de vorige maal. „Een gordel?" zei de marskramer. „Ja, een gordel." „Met een fraaie gesp, gemaakt in..." „Ja ja!" zei ik. Twee shilling en sixpence!" zei de marskra mer. „En toen ik je de laatste maal zag,wou je me er een laten voor een shilling! protesteerde ik. „Ja!" zei de marskramer, „maar de gordels zijn de hoogte in gegaan ze kosten een halve kroon tegenwoordig hebben of niet'. „Het wordt al laat," zei ik hem het geld in de hand duwend, „ik wensch je goeden ncht?" „Je schijnt haast te hebben, is 't niet?" „Ja." „Zoo dat begrijp ikl" zei de kerel, terwijl hij eerst mij, daarna Charmian met een blik von verstandhouding aankeek, „vroeg naar hed en „Vooruit, maak, dat je weg komt! zei ik kwaad wordend. „Wat wijs je me de deur, op dit uur vai. c'en c.vond?" „Het is niet zoo heel ver van hier naar Sis sing hurstl' zei ik. „Maar ik zal jullie niet storen er zijn hic> lock iwee kamers, is 't niet?" „Er zijn genoeg uitstekende bedden in da „Stier." „Dus je wilt me vannacht geen onderdak geven?" «J^een," zei ik. „En wil je niets voor die jonge vrouw koopeni een halskettinkje of een paar kousenband den...? Hier zweeg hij plotseling, toen hij mijn) blik ontmoette, wierp haastig den bundel be zems over zijn schouder, en verwijderde zich* Toen hij echter een. paar stappen had gedaan stond hij stil en keerde zich om. „'t Is goed, hoorl" riep hij. „Maar ik hoop/ dat hij je hoofd murw slaat en dat zal W| doen ookl" Toen hij dit geroepen had, spuwde hij naQ*j mij, en strompelde daama zoo snel hij kon d<^ duisternis in. HOOFDSTUK XIV. De brief van Zwarte George. Het was met een gevoel von groote opluchf ting, dat ik den man uit mijn gezicht zag veps dwijnen; maar het scheen of zijn aanwezigheid^ iets drukkends op alles rondom mij had achter^ gelaten. Hij, met zijn materieelen kijk op dq dingen von het leven, de blik van het „Gezond Verstand," had alles in mijn oog bezoedeld —4 zelfs de lucht scheen minder zuiver dan zij v/aa geweest. Dc was blijde, toen Dc, omziend, bemerkt te, dat Charmian de hut weer was binnenge^ gaan. (Wordt vervolgd)!

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1