BUITENLAND. FEUILLETON. Langs den grooten weg. Saiiiiwi^TtzE PllilS OER ADVERTEtiViEN „DE EEMLANDER" GROOT VLEESCHHOUWER LAMME Nabetrachting over den Gemeenteraad. SP GR TH lllf BEL 1.8GGGTENÖ0RST HOF 20. NOUVEAUTÈ'S 19a Jaarcjastg Na. 305 par post 1 3.—. p« week (met gratis veraekcr.ng legen ongelukken) f 0.17*. aUonderlyke nummers C.05. v L AMERSFOORTSCH DAGBLAD Donderdag 50 Juni 1921 DIRECTEUR-UITGEVERi J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTW4' TEL. INT 613 van 1 -4 reacts t 1.05 met inbegrip van cea bewijsnummer, elke rege! meer f 0 25, dienstannbie* dingen en Licldadiehckis-advcitentiën voor de helft der prijs Voor bande1 cn bedrijf bestaan zeer voordeeiige hcpalineen »»oor het advcrtecren licno cucu.aire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden is ongetwijfeld de keuze van meubelen die wij regelmatig voorradig houden in de monsterkamers aan de Papenhofstede. Vorig jaar, toen het voorstel inzake het Stenografisch verslag in behandeling was, gaven sommige Raadsleden blijk, er erg veel voor te voelen, dat het gesprokene in den Raad, door middel van de pers, ook naar bui ten meerdere bekendheid verwierf. Daar vóór en ook daarna hebben wij er dikwijls 5p gewezen dat dit zeer zeker van veel be lang voor de gemeente en haar inwoners snoet worden geacht. En juist daarom heb- ibeii wij het steeds zoo betreurd, dat de ven* slaggevers hier ter stede onder zulke treurige omstandigheden genoodzaakt zijn, hun vaak zeer moeilijken, inspannenden arbeid te ver richten. Voor de persvertegenwoordigers wordt hier absoluut niets gedaan en het moet zelfs als een gunst worden besohouwd, dat zij even voor het gewone publiek het stad huis mogen betreden. Voor de rest moeten cij zich maar zien te redden. Omringd door ie, tribimepubliek, zittend aan een veel te smal plankje moeten zij geheel den avond •door in touw blijven, vooral ook omdat me nig' spreker in de raadszaal voor de pers tribune vrij wel onverstaanbaar is. De tri bune-klanten, zonder nog rumoerig te zijn, zijn niet altijd even rustig, fluisteren met el kaar of zitten aanhoudend te grinniken, zoo als de werkloozen Dinsdagavond, zoodat het bepaald een kwelling wordt een verslag te moeten maken van een Amersfoortsche Raadsvergadering. Meer en meer wordt het ondoenlijk het gesprokene weer te geven, waarom wij vooral bovenbedoelde raadsleden ernstig in overweging geven, hun aandacht eens te schenken aan een voorstel om den verslaggevers een eenigszins behoorlijk plaatsje te geven, waai- werkelijk kan gewerkt ■worden, en waar zij niet aanhoudend gehin derd worden door het publiek. *>e schijnbaar onbelangrijke agenda kon Smsdagavond niet afgewerkt worden. Tot siï uur hebben we het volgehouden. Op ver zoek van den heer Leinweber werd toen nog een zdtting met gesloten deureif gehouden. De verslaggevers vonden het toen zeer te recht al welletjes en wachten niet af of na heropening nog veel belangrijks zou gebeu ren. De hoofdschotel van het debat leverde een ingekomen adres van arbeiders vereenigin- gen inzake de werkloosheid. Burg. en Weth hadden -n.l. aan de Commissie voor Wetge ving een brief geschreven, die aan duide lijkheid wel wat te wenschen liet. De vakbon den hadden er n.l. uit gelezen, dat de werk verschaffing zou worden stop gezet terwijl wethouder Ruitenberg, die een heel ondank baar werkje voor wethouder Jorissen moest opknappen, betoogde, dat dit volstrekt niet het ^eval was. Alleen wilden B. en W. de mogelijkheid open houden dat de werkver schaffing langer zou duren voor hen, die het het meest noodig hebben, tërwijl zij, die nog •uit de werkloozenkassen voor langer dan 20 dagen hebben te trekken, vooTloopig gedaan kregen. Zoo gezien, een standpunt, waar voor zeer veel te zeggen valt en de heer, Noordewier wees er zelfs op, als dat duide lijk in genoemden brief was omschreven en ais dat op de conferenties met de vakbonden was meegedeeld, dat dan de 'heele zaak niet teou zijn opgerakeld. De heer Noordewier verdedigde zijn standpunt trouwens op zeer sympathieke wijze en ontegenzeggelijk maak te zijn betoog indruk op den Raad. Het ont ging ons dan ook, waarom zijn partijgenoot Polder dadelijk na hem het woord vroeg voor een betoog, dat zeker evengoed achterwege had kunnen blijven. Nieuwe argumenten bracht hij niet aan, terwijl hij zich aan zake lijkheid ook volstrekt niet te buiten ging. Óp die wijze wordt een zaak eer vertroebeld dan scherper gesteld en een meer politiek aangelegd man dan wethouder Ruitenberg zou zeker niet nagelaten hebben de discussie te leiden op de zijpaden, die de heer Polder te over opende. Maar wethouder Ruitenberg is daar de man niet voor. Hij zegt zijn mee ning, eerlijk zonder politieke bijoogmerken maar mist de flaer met een foeelen omhaal van schoonklinkende woorden niets te zeg gen. Vandaar dan ook, dat zijn verdediging van het standpunt van B. en W. ditmaal sterk den indruk maakte van hulpeloosheid. Wij zijn in het vraagstuk der werkloosheid sterk „kapitalistisch" aangelegd. Wanneer wij de werkloozen gadeslaan, dan wil het ons voor komen, dat er onder hen nog wel ©enigen zijn, die nooit met den wezenlijken arbied erg bevriend zijn geweest en die nu op een gemakkelijke wijze een wekelijksch inkomen hebben. En als we dan uit hun gesprekken 'Koeren, dat de 16 gulden uitkeering per week lang niet voldoende zijn, dan begrijpen we, dat er aan ons „sociaal voelen" iets mankeert. Tenminste als het echte sociaal gevoel dat is, dat alles accepteert als het voor den arbeider is. Wij nu houden er lie ver rekening mede, dat er ook nog andere menschel* zijn, menschen die volop in de lasten der gemeenschap deelen en van de lusten o zoo weinig merken. En d?e vormen een belangrijk contingent onzer medebur gers. Zij hebben het vaak benauwder in het leven dan die „vertrapte proletariërs" en wanneer straks zal blijken, dat die werkloo zen zooveel hebben gekost, dat de belas- tingschroef maar weer wat moet worden aan gedraaid, dan kunnen zij de buikriem weer wat vaster sjorren, iets waaraan vele arbei ders zich nog niet bezondigen. Nu willen we niet zeggen: laat de men schen aan hun lot over. Volstrekt niet! Voor al de bona fide werkman, die buiten zijn van het tapverboa? Hoe lang is het geleden, dat de heeren vol enthousiasme het instel den? Wat werd de heer Leinweber toen ge hoond en gesmaadf En nu? Och arme, de heeren moesten erkennen, dat de heer Lein weber het toch bij het rechte einde had. Zijn nu de heeren Rekké c. s. ook de advoca ten der tappers of slijters? Het^zijn slechts enkele vragen om te doen uitkomen, dat d'e Raad wel eens voorstellen aanneemt, waar van de draagwijdte niet volkomen wordt be grepen omdat meer het propagandistisch dan 'het zakelijk karakter er van op den voor- gTond wordt geschoven. Alleen de heer Stadig hield moedig stand, maar hoe het hom ook smartte, dat zelfs de heen Rekké hem in den steek liet, het hielp hem niet, hij bleef in zijn isolement. Als hij daarin nu ook maar zijn kracht vindt om bijv. voortaan wat minder doctrinair Ji zijn, dan heeft deze zaak voor hem ten slotte toch ook winsten opgeleverd. schuld werkloos is geraakt moet aanspraak kunnen maken op steun van de gemeen- j f schap. Dat is een sociale plicht. Maar zij j £n 'T" °V<? voorslei'er zelfs hebben daarnaast de plicht zich zoo- Dui,scKe exPerts °Pzlchte de leve" veel mogelijk te bekrimpen en te zorgen, Berichten. P a r ij s, 2 O J u n i. (B. T. A.). De Fran- gche en Duitsche desikundigen hebben hun besprekingen nopens de restitutie en scha deloosstelling voortgezet. P a r ij s, 2 9 Juni. (N. T. A.). Als resul taat van de besprekingen te Wiesbaden wor den thans op het ministerie voor de bevrijde gebieden te Parijs verschillende onderhan delingen gevoerd tusschen de Fransche ex perts Cheysson en Charles Lefèvre en Sey- doux, den directeur der afdeeling handels zaken aan het ministerie voor buitenland- sche zaken, eener, Guggervheimer en Berg maan, de vertegenwoordigers van den minis ter voor het Herstel, Rathenau, anderzijds. De minister voor de bevrijde gebieden, Lou- cheur, zal ook aan deze besprekingen deel nemen. Hij heeft reeds Dinsdagavond op den Quai d'Orsay een voorloopig onderhoud ge had met de Duitsche gedelegeerden, toen alleen de kwesties van teohnischen aard, be trekking hebbende op de restitutie van ma teriaal, dat tijdens den oorlog is weggevoerd, gepreciseerd zijn. De „Petit Parisien" meent te weten dat de aanstaande besprekingen waarschijnlijk zul len loopen over de voorstel'en, die de twee wordt vastgesteld, dat enkele dagen gele- vliegen. Hij landde in Cholm, slechts 80 den in een school te Schoppinitz een bespre- K.M. van cve Russische grens verwijderd en king tusschen Korfanty en enkele fabrieks- J werd door een Oostenrijksch onderofficier! vertegenwoordigers plaats had, waartoe deze onder bedreiging genoodigd waren Van directiewege was niemand verschenen. Slechts onderdirecteuren zonder volmacht. gevangen genomen. De Duitschers cischterw' hem echter op en zoo geraakte hij in Duit sche gevangenschap, wear hij ook den vlie ger Garros ontmoette. Beiden vluchten in 'ti hadden gevolg gegeven aan de pressie, zon-1 begin van f918 en zij slangden er in naar, der vooraf voeling te hebben genomen met Frankrijk te ontsnappen. March al was cle de hoofddirecties. Overigens hebben de di- eenige geallieerde vlieger, wien het gehikte! tot arm Berlijn vooruit te dringen. dat dat leunen op de gemeenschap niet lan ger duurt dan strikt noodzakelijk is. En een gemeenteraad die uit een o.i. verkeerd soci aal voelen decreteert dat die menschen maar moe ten plukken en halen, wat er te halen valt, gaat o. i. buiten de schreef en houdt geen rekening met de realiteit. Onze Raad nu staat sterk onder de hypnose der arbei ders-verheerlijking en mist daardoor de gave in zaken als die der werkverschaffing nuch ter te oordeelen. Vandaar dan ook, dat de heele Raad medeging met het voorstel der roode fractie, zonder dat het voldoende dui delijk was, wat de consequenties zullen zijn. Of meent de heer Kroes, dat de werkloozen op een gegeven oogenblik zullen erkennen, dat er geen productieven arbied meer kan verschaft worden, zoodat de zaak van zelf dan stop ligt? De heer Noordewier zal dat wel erkennen als het zoover is, maar dan zal blijken, dan andere leiders klaar staan met verdergaande eischen, die met groot genoe gen den sociaal-democraten dan hun weinig sociaal voelen zuilen verwijten. En dat wordt voor de roode vrienden uit propagandistisch oogpunt gevaarlijk f Werkelijk wij hopen de zaak verkeerd te zien, maar me enen toch een waarschuwing te moeten laten hooren f En wat nog te zeggen van de intrekking ringen in natura zullen doeh. De beide voor naamste kwesties zijn die van termijnen van betaling en de prijzen der door Duitschland geleverde en te leveren materia1 en. Tevens worden te Berlijn andere onderhandelingen gevoerd door de commissie voor de waar borgen. De Petit Parisien meent te welen, dat «leze besprekingen vooral loopen over de mogelijkheid om de heffing van 26 op den Duisclven uitvoer, waartoe te Londen werd besloten, door een anderen index te vervangen. B e r 1 ij n, 2 9 Juni. (N. T. A. Draadloos). Evenals de rijksregeering heeft thans ook de Beiersche de burgerwachten voor ont bonden verklaard. Overtredingen dezer ver ordening zullen zwaar worden gestraft. B e r 1 ij n, 2 9 Juni. (W. B.). Generaal Henniker heeft generaal Höfer doen mede- deelen, dat de Polen de eerste zone, die zich van Lublinitz oveT Hindenburg tot Rybnik uitstrekt, geheel hebben ontruimd. Daarop rectiesgeenerlei toezeggingen gedaan. B c r 1 ij n, 2 9 Juni. (W. B.). In het straf proces, dat tegen den voormaHgen minister van financiën Erzberger, wegens meineed bij zijn verhoor in het Helfferich-proces, han gende was, heeft het Landgericht overeen komstig het voorstel van het O. M. en den verdediger, besloten den beschuldigde bij gebrek aan bewijs van rechtsvervo'ging te ontslaan. De kosten komen voor rekening der schatkist. Leipzig, 29 Ju n i. (W. B.). De be handeling van het proces Stengej-Crusius door het rijksgerechtshof werd ook bijge woond door den Nederlandschen president van den krijgsraad, mr. van Slooten. Leipzig, 29 Juni. (W. B.). Hedenmor gen werden de processen tegen de Duitsche oorlogsmisdadigers hervat. Thans komt een aantal Fransche gevallen aan de orde. Be halve door vertegenwoordigers der rijksre- geering werd de zitting bijgewoond door een FranscJhe hiridische commissie. Bij het begin'deelde de voorzitter mede, dat alleen tegen majoor Crusius en niet te gen generaal Spenger door het O. M. een aanklacht is ingediend. Het proces tegen Spenger was alleen aanhangig gemaakt op grond der beschuldiging in de u i tie verin gs- Iijst en het O. M. wil een gerechtelijke be- slssing in deze zaak trechten te verkrijgen. De beschuldiging houdt in, dat Spenger in Aug. 1914 bevel zou hebben gegeven alle gewonde Franschen op het slagveld en ook de in gevangenschap geraakte Fransche sol daten te dooden. Majoor Crusius moet o.a gelT8cht hebben op 21 Aug. 1914 een Fran- schen soldaat te doen dooden en op 27 Aug. eenige, ten minste zeven, gevangenen ge nomen Franschen hebben laten dooden. Metz, 29 Juni. (B. T. A.) Ben hevige ontploffing heeft plaats gehad in een depót van Duitsche munitie in het bosch van Brépy, ongeveer 10 K.M. ten Z. van Metz. Het vuur deelde zich aan het bosch mede. De ontploffingen bleven geruimen tijd voort duren. De autoriteiten hebben de noodige maatregelen genomen. Lunévi 1-1 e, 2 9 Juni. (B. T. A.). Ze- denmorgen is een trein, die troepen vervoer de uit het Rijnland, nabij Lunéville met een rangeerenden trein in botsing gekomen. Drie soldaten werden gedood en 17 gewond, van wie drie zwaar. Dinsdag j.l. is, door een beroerte getroffen, prof. dr. Von Schjerning, die tijdens den oorlog chef van het Duitsche Roode Kruis te velde was, overleden. Wij lezen in de Voss. Ztg.Een vijan delijk vlieger, die over Berlijn vloog, kapi tein Marcha', is te Parijs, naar ons geseind wordt, aan de gevolgen van een operatie ge storven. Marchal's droom was, tijdens den oorlog over Berlijn te vliegen om den Duit- schen vijand te laten zien, dat zijn hoofd stad voor een Franschen aanval van vlie gers niet veilig was. Hij kreeg toestemming van 't Fransche hoofdlavartier en steeg te is generaal Hoefer onmiddellijk begonnen met de hergroepeering van den DuitschenT^ancy met een tweedekker den 20sten Juni SeLbtsschutz. 1916 in een donkeren nacht op. Hij trok Berlijn, 2 9 Juni. (W, B.). Naar aan- over de grens op 300 M. hoogte, had in leiding van 't Reuterbericht uit Warschau, dat op uitnoodigintg van de Poolsche opstan delingen een conferentie tusschen Opper- Silezisch-Duitsohe groot-industrieelen en insurgenien plaats heeft gevonden. Frankfo rta. d. Main regen en kwam te 2 u. 10 min. 's morgens te Berlijn aan, waar hij 6000 vliegende blaadjes naar beneden wierp. Bij 't aanbreken van de schemering was hij door moeheid gedwongen terug te L o n d e n, 2 9 Juni. (N. T. A. Draad loos). Alle schikkingen zijn getroffen voor de ontvangst van den koning en de konin gin der Belgen in Engeland, waar zij o.s. Maandag komen en tot 8 Juli blijven. Londen, 29 Jim. (R). Naar uit goede rbon wordt vernomen, zal de regeling der Engclscn-Japansche kwestie waarschijnlijk voor verscheidene maanden worden uitge steld, gedurende welken tijd het bestaande verdrag nutonomisch za! worden bestendigd.' Door dit besluit zullen de premiers van Ca nada en Australië in staat zijn hun collega's te raadplegen en zoo noodig de voorstellen! der rijksconferentie te onderwerpen aan eeiu referendum hunner volken. Londen, 29 J un i. (N. T. A. Draad loos). Berichten uit de kolendistricten hou den volgens de Times in, dat de regeling met de grootste voldoening is ontvangen. Het werk in de mijnen zal Maandag worden hervat. Londen, 29 Juni. (N. T. A. Draad loos). De maatregelen voor het hervatten: van het werk in de mijnen op Maandag zijnl in vollen gang; In industrieele kringen is men zeer verheugd over de regeling, daar 't gebrek aan kolen zooveel werkloosheid veoorzaakte. De industrie kan niet hopen op oogenblikkelijke verbetering, maar over het geheel verwacht men toch spoedige herle ving van nijverheid en handel, vooral om dat de opbrengst der kolen hooger en de prijs lager zal worden. Men hoopt nu ook langen tijd vrij te zijn van conflicten in de industrie. Een groot loongeschil bestaat nog alleen in de machine-nijverheid. Tot nog toe is een staking afgewend en worden de on derhandelingen voortgezet, hoewel een meerderheid der arbeiders zich verklaard heeft tegen de voorwaarde der werkgevers. Ondertusschen herzien de spoorwegmaat schappijen reeds hun beperkte diensten en binnen weinige dagen wordt de normale dienst der treinen in uitzicht gesteld. Londen, 29 Juni. (R.) De officieelo cijiets der stemming van den. bond van mari nepersoneel zijn: 725.014 stemmen vóór de voorstellen der werkgevers en 257.532 te gen. Londen, 29 Juni. (R.). Craig, de eerste-minister van Ulster, heeft geweigerd! de uitnoodiging van De Valera tot een con ferentie te Dublin op 4 Juli, aan te nemen. Hij verklaart, dat het onmogelijk was eert dergelijke bijeenkomst te aanvaarden, daar hij reeds de uitnoodLging van Lloyd Georgo voor een conferentie te Londen had aan genomen. Londen, 29 Juni. (R.). De Valera heeft aan Craig geseind, dat hij het betreurt, dat deze niet in staat is de conferenie van Maandag bij te wonen. Hij voegt er aan toe: Het is duidelijk, dat bij het onderhandelen over den vrede met Engeland de Iersche af vaardiging niet mo-est worden gesplitst, maar als een eenheid volgens een of ander gemeenschappelijk beginsel moest hande len. Londen, 29 Juni. (R.) Volgens een- telegram uit Dublin hebben de vier unionis tische leden van het zuidelijke parlement De Valera's uitnoodiging aangenomen om met hem op 4 Juli te Dublin te confereeren. Wie zichzelf liefheeft wordt niet door anderen bemind. Naar het Ërvgelsch van f JEFFERY FARNOL. „Kijk" zei ik tot mezelf „daar is nu het Gezond ^Verstand, in de gedaante van een halfwijzen marskramer, die in Arcadia binnen komt vallen: Arcadia in de gedaante van een spookhut, een ,vrouw en een man. En onmiddelijk begint de tnpn, verpersoonlijking van het Gezond Ver stand als hij is, ons beiden absoluut verkeerd te beoordeel en. Zooals trouwens ieder individu :in de geheele wijde wereld, dat zich op zijn „gezond Verstand" laat voorstaan, zou hebben gedaan. Immers Arcadia, in zichzelf abstract en 'on-materieel, staat in tegenstelling tot, en kan ïilet begTepen worden door het concrete Ge jonde Verstand, en zal dat nooit uunen wor gden en daar zit de kneepl En toch," zei ik, V,dank zij den zwerver die deze hut bouwde jen zich erin ophing, en dank zij den Schot- ^chen Hooglander, die zoo wonderlijk op zijn jdoedelzak kon spelen, is er weinig kans, dat èen of andere zwervende verpersoonlijking van jhet Gezond Verstand zich weer in de nabijheid Van Arcadia waagt tenminste zoolang de jyrouw er nog isof zoolang de man niet ergens is heengegaan, of Op dit oogenblik, toen ik mij over mijn kin tail de gaan strijken wat bij mij een bewijs QgtJÏat ik in .verlegenheid geraak bemerkte ik, dat ik al dien tijd had gestaan met den nieuwgekochten bezem in de eene, en den gor del in de andere hand tegelijk hoorde ik een helderen lacht achter mij, en omziend zeg ik Charmian in de open deur staan. „Zoo, ben jij dus diedie kerel met de blanke handen en de innemende manier tjes, Peter „Heb jeheb je werkelijk staan luiste ren „Natuurlijk I" „Dat vind ik zeerminderwaardig I" „Maar zeer vrouwelijk. PeterIk wierp den gordel naar den eenen kant, den bezem naar den anderen, zette mij op de bank neer en begon mijn pijp te stoppen, nogal onhan dig, want ik voelde Charmian's spottenden, kri- tischen blik op mij rusten. „Armearme Zwarte George I" zuchtte ze. „Wat bedoel je ff-ei haerrig. „Ik kan nu wel begrijpen, dat hij boos op je is." „Waorom „Je liep met haar, je sprak met haar, Pe ter Zooals Ceasar, „je kwam, zag en over won I" Ik haalde bij deze woorden mijn tonderdoos zoo onhandig te voorschijn, dat de voering van de zak mee naar buiten kwam. „En.... glimlachte zelfs tegen, Peter.... en ie glimlacht zoo zelden F Nadat ik eenige malen vergeefs steen en staal tegen elkaar geslagen had, stak ik de tonder doos weer in mijn zak en keek naar de maan. „Is ze zoo bekoorlijk, Peter Ik bleef naar de maan kijken, zonder te ant woorden. ,Ik zou wel A*ns willen weten of je haar ook lastig valt met je Epictetus en je drooge boe- ken-aanhalingen Ik beet mij op de lippen en bleef naar de maan kijken. „Misschien houdt ze wel van je saaie boeken en wijsbegeerte Toen Charmian eindelijk bemerkte, dat ik bleef zwijgen, begon ze opeens te zingen, liefe lijk en zacht, alsof ze tot zichzelf zong, maar toen ik zijdelings naar haar keek, zak ik dat haar spottende oogen nog op mij gericht wa ren. Ze zong „Mijn liefde is als een roode roos, Bloeiend in Zomertij Daqelijkscha ontvangst van Mijn liefde is als 't ruischen Van zoete melodij Eindelijk toen ik het niet meer uit kon hou den stond ik op, nam mijn kaars, ging mijn kamer binnen en sloot de deur. Maar ik was er nauwelijks vijf minuten, of Charmian klopte. „O Peter, ik moet je nog wat zeggen I" Ge hoorzaam opende ik de deur. „Wat is er, Charmian „Je hebt «dit uit je zak laten vallen, toen je zoo onhandig je tonderdoos er uit haaldezei ze. en hield mij een verkreukeld oaDier voor. Toen ik er naar keek, zak ik, dat het de brief van Zwarte George aan Prudence was. Toen ik hem van haar aannam, bemerkte ik, dat haar hand beefde, en in haar oogen las ik angst en zorg, wat mij heel even een wonder lijk gevoel van blijdschap gaf. Het volgend oogenblik was ik verbaasd over mijzelf. „Jehebt het toch niet gelezenna tuurlijk niet?" zei ik, ofschoon ik begreep, dat zp het wel gedaan had. „Ja Peter, hij lag open, en „Dan," zei ik, mijn gedachten hardop uit sprekend, „weet je, dat zc George liefheeft." „Hij wil je kwaad doen I" zei ze, met afge wend hoofd, „en, als hij je doodde „Dan zou ik gespaard blijven voor veel ver driet, enen zelfverwijten andere men schen zouden niet meer verveeld worden met Epictetus en saaie aanhalingen." Ze keerde zich plotseling om, ging de deur door, en bleef tegen de deurpost staan leunen. „Maar," ging ik haastig voort, „er is volstrekt geen kans dat zooiets gebeurt, niet de minste kans. Zwarte George's blaffen is duizend maar erger dan zijn bijten deze brief beteekent niets, enen heelemaal niets I" eindigde ik, eenigszins hor tend en stootend, want ze had zich weer om gekeerd en keek nu over haar schouder heen mij aan. „En als hij „op je loeren cn loeren zal en je volgen zei ze, op denzelfden gedempten toon. „Dat zijn maar woorden van een halfwijzen marskramer." Zei ik. „En je bloed zal sijpelen en sijpelen in het gros 1" „Onze marskramer heeft een levendige ver beelding I" zei ik luchtig. Moor ze schudde het hoofd, en ging naar het venster om naar bui gen te staren in den heerlijken nacht, terwiil "ik 1 naar haar keek, de handen onder mijn kin. „Ik was vanuvond boos op je, Peter," zei ze eindelijk, „omdat je me iets beval te doen, dat ik niet wilde, en.... ik... deed het toch; on toen heb ik je willen plagenwil je mof dat vergeven, Peter „Er is niets te vergeven, niets.... cn goeden nacht, Charmian." Ze keerde zich om, kwam naar mij toe, en gaf mij de hand. „Charmian Brown zal altijd aan u denkc» als aan een „Smid I" zei ik. „Als aan een smid I" herhaalde ze, mij met een wonderlijken glans in haar oogen aankij kend, „maar nog vaker als aan een „Verwaanden man I" zei ik. „Als aan een verwaanden man I" herhaalde ze gehoorzaam," maar bovenal als aan een „Nu zei ik. „Als aan een man," zei ze, met gebogen' hoofd. En weer werd ik overmeesterd door ceri Dlotseling gevoel van blijdschap, ofschoon ik' mezelf onmiddellijk voorhield, dat er geen en kele reden voor was. „Je hand is erg klein, zei ik, daar ik niets beters wist te zeggen, „kleiner dan ik ooit gei dacht heb." „Werkelijk en zo glimlachte en keek mii van onder haar wimpers aan, want haar hoof< was nog steeds gebogen. „Een verbazend soepel en zacht V' „Werkelijk zei ze weer, maar nu keek zé niet naar mij op. Een andere man zou zich misi schien gebogen hebben over deze tengere,j fraaigevormde vingers, en ze gekust hebben* maar ik liet zc vrij plotseling los, zei haar nog? eens goeden nacht, ging opnieuw mijn kamet binnen en sloot de deur. (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1