FSI1S SER AOKERTENflEti „DE EEMLANDER" BUITENLAND. "binnen landT' FEUILLETON. Langs den grooten weg. GWUOENEK J. SROOTENDQRBÏ UHSESTR. 82 20e Jaargang K&. 3 Maandag 4 «lull 1921 post 1 y-\ per week te gen ongelukken) f 0.17». ateooded^ke DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL TEL INT 513. van 1 - -4 regels 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke repel meer 0.25, dicnstaanbic* dingen en Licldadi^heids-advcitenticn voor de helft der prijs Voor handel en bedrijf bestaan zeer *oordcclige bepalingen voor het advcrtceien. bene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden- Politiek Overzicht. yDé intergeaUieerdo Commissie (L C.) Üfeeft Vrijdag een oproep uitgevaar digd tot de bewoners van Opper-Silezië, .waarin zij verklaart, dat, overeenkomstig baar instructies, de strijdkrachten der Pool- sche opstandelingen en de ongeregelde Duitsche Selbstschutz4ormaties zich uit hun ■tellingen terugtrekken en in den avond yan 5 Juli volkomen ontbonden zullen zijn. Het bewind over O.-S. zou van dat tijdstip ■af weer geheel in handen der I. C. berusten £n alle niet rechtmatig gevormde organisa ties zouden noch gezag noch macht van wel ken aard mogen uitoefenen. Voldaan over deze onderwerping en in 't {^erlangen naar een beëindiging van de wrok alsmede een verzachting der bestaande ras- Bent egenstelling, had de I. C. besloten een amnestie voor alle onwettige handelingen toe te staan, die met den opstand verband hielden. Een uitzondering zou echter wor den gemaakt met betrekking tot die hande lingen, die gepleegd waren uit win- of wraakzucht of uit wreedheid. Van de am nestie zouden evenmin profiteeren degenen, die na een tijdstip, dat nog nader bekend zal worden gemaakt, in 't bezit worden ge vonden van een schietwapen of ontplof- Ifingsstojfen. In d<e verwachting, dat de bevolking door haar optreden deze daad van mildheid zich waardig zou toonen, alsmede vastbesloten om elke poging tot storing der openbare veiligheid te onderdrukken, spoort de I. C. 3n haar oproep, die door Lerond (Frankrijk), De Marini (Italië) en Harold Stuart (Enge land) is onderteekend, de bewoners van O.- S. aan rustig en volkomen vertrouwend op de rechtvaardigheid en onpartijdigheid der geallieerde mogendheden de beslissing af te wachten, die overeenkomstig het verdrag ivan Versailles zal worden genomen. Be Oberschlesische Wegweiser, Korfan- ty s orgaan, was al een kleine veertien daag geleden in staat mee te de eten, dat reke ning kon worden gehouden met een derge lijke amnestie. Een blad als de Deutsche Allgemeine Zeitung heeft indertijd op dit bericht gereageerd en opgemerkt, dat, hoe ongelooflijk op zich zelf beschouwd dit be richt ook mocht klinken, het niet buitenge sloten was gezien de nauwe relaties tus- schc-n Korfanty en Lerond dat het nieuw tje xevestigd werd. Dit ongelooflijke was nu werkelijkheid geworden de I. C. verleende amnestie voor alle umvciiJ^e handelingen, di-e met de rebellie in verband stonden. Prcctisch, oordeelt genoemd blad, betee- kende dat niets anders dan dot alle misda den, waaraan de benden van Korfanty zich hadden bezondigd, o.o. tatlooze gevallen van plundering en moord ongestraft zouden biijven. Ten scherpste protesteert de D. A. Z. ertegen, dat de I. C. in haar oproep de Duitsche zelfweer-organisaties over één kam scheart met de Poolsche insurcenfren dze laatst en hadden O.-S. overvallen om het zich, in strijd met het vredesverdrag, met geweid toe te eigenen de Duitsche SeLbstschutz had er zijn leven voor over gehad om O.-S. van de plunderende en moordende opstandelingen te bevrijden en het kostbare land voor verwoesting te vrij waren. Hij had op een tijd, dat de I. C. w.achteloos tegenover de insurgenten stond, haar geholpen om althan-s iets van haar ge zag te bewaren. Den Selbstschutz moest de I. C. dankbaar zijn, dat niet geheel O.-S. door de o-psiandelin; bezet en zij daar door in de pijnlijkste situatie werd gebracht, dat haar gezag zij het dan ook in schijn u— in O.-S. vermoedelijk weer kon worden hersteld. De Duitsche zelfweer had geen amnestie vannoode, omdat zij zich in een geval van nood had verdedigd. De bepa ling, dat alle personen buitengesloten zou den zijn, die na een nog nader vast te stel len tijdstip in 't onbevoegde bezit van een schietwapen of van ontploffingsstolffen werd •gevonden en die klaarblijkelijk bovenal te gen de Duitsche bevolking was gericht, noemt de D. A. Z. een „bloedige hoon". Het blad besluit „Want elkeen weet, dat de I. C. geen wa pen ontgaat, dat een Duitscher in O.-S. be zit, maar dat men de Poolsche opstandelin gen kalmpjes met hun wapens naar huis laat gaan. De onderwerping der I. C. aan Korfanty's eisch inzake amnestie is een zweepslag voor de Duitsche bevolking van O. S. Deze maatregel ontneemt ons den laatsten glimp van hoop op een rechtvaar dige en onpartijdige houding der I. C. in Opper-Silezië." Berichten. B erl ij n Jul i. (N. T. A. Draadloos). In tegenstelling met de houding der Fran, sche pers tot nog toe, treden heden Zater dagavond twee groote Parijsche bladen met aandrang op voor vermindering en ophef fing der dwangmaatregelen. Het Briand toe gedane blad Petit Parisian meent, dat, nu het belang en het politieke fatsoen eischten Duitschland te bevrijden van de niet meer gerechtvaardigde ketenen. Het Journal zegt, dat sedert 5 Mei de Duitsche autoriteiten den oprechten wil hebben getoond hun ver plichtingen na te komen. Eergisteren heeft generaal Noliet nog verklaard te Parijs, dat de ontwapening in Duitschland was doorge voerd. B e r l ij iv, 2 Jul j. (\V. B.). Het ministerie van buitenlands oho zaken stelde een grijs boek samen, dat het tot dusver beschikbare materiaal over den derden opstand in O.-S. van Mei tot Juni 1921 bevat B e r 1 ij n2 Juli. (W. B.) Volgens de Voss. Ztg. maakte de voortgaande ontrui ming allengs mogelijk een beter overzicht te verkrijgen over de voorvallen tijdens de heerschappij der opstandelingen. De berich ten over de wreedheden der opstandelingen worden telkens meer bevestigd. Midden uit de steden haalden zij bijzonder gehate Duit- schers, om hen geboeid naar „Priigelstatio- nen" te voeren, waar ze vreeselijk met gum miknuppels werden mishandeld. In zieken huizen en particuliere huizen liggen een groot aantal mishandelde mannen en vrou wen. Fotografische opnamen der genees- heeren bevestigen de feiten. B e r 1 ii n. 2 J u 11 tW B V Hot .HecHnn* den transporrarbeidersbond heeft, volgens de Vorwarts, eenstemmig besloten den zee- iiedenleider Paul Muller uit Hamburg, die voor de zwart-wit-roode vlag is opgekomen, ten scherpste te 'berispen. Miiller verklaarde dientengevolge, dat hij uit den bond trad. Parijs, 2 Juli. (B. T. A.). De Kamer heeft een aanvullend orediet van 12 miilioen toegestaan om de werldoozenkas te stijven gedurende de laatste zes maanden van het jaar 1921, nadat de minister van arbeid had verklaard, dat in sommige industrien met na me de kJeedingindustrie, het veel beter ging met de werkloosheid, maar dat zulks in het metaalbedrijf en de textielindustrie niet het geval was. Londen, 2 Juli. (R.). Het departement van mijnwezen deelt mede, dat de regelin gen inzake de mijnwerkersstaking zijn afge- loopen. Alle beperking op vervoer, distribu tie en verbruik van Engelsohe of ingevoerde kolen loopen af op 4 Juli. Geen vergunning is meer noodig voor het versohepen van ko len voor bunkeren of export, voorzoover 'het departement van mijnwezen betreft De ge wone bepalingen staan hier 'buiten. Beutken, 2 Juli. (B. T. A.) Volgens de Idea Nazionale zou Bonomi officieel heb ben aangenomen een nieuw kabinet te vor men. Parijs, 2 Juli. (H. R.). De Temps meldt, dat van 24 tot 27 Juni, voor de ontrol ming van Ismid, de Grieksche hulptroepen en zelfs Grieksche matrozen de Mohamme- daansche en Joodsdhe wijken hebben ge plunderd. Geloofwaardige getuigen zagen honderden huizen in brand staan en vonden 60 lijken, met voor 't meerendecl op den rug vastgebonden handen. De Grieksche of ficieren weigerden tussdhenbei te komen. De Fransche kapitein Delor slaagde erin 4000 Muzelmannen samen te brengen de Fransche school en een kloosterkerk, d'ie echter door den brand werden bedreigd. Matrozen van den Franschen torpedoboot Bambara trachtten den brand te blussohen. De Grieksche soldaten protesteerden hen dit met geweerschoten te beletten, maar sloe, gen op de vlucht voor de vastberaden hou ding der Franschen. De matrozen van een Amerikaansohen torpedoboot beschermden de Amerikaansohe kolonie. De Mohamme- daansche bevolking uit de streek heeft aan generaal Peller een adres van dankbetuiging gericht. P o r ij s 2 J u 1 i. (B. T. A.) Volgens een telegram uit Constantinopel aan de bladen, is gisteravond op heel het front bet Griek sche offensief herbegonnen. Angora, 3 Juli. (B. T. A.) Kemalis tlsch communiqué: De Turksche opmarsch duurt voort. De nationalisten omsingelden twee Grieksche bataljons in de Ghyve-berg- pas. L o n d e n, 2 Juli. (N. T. A. Draadloos uit Horsea). Naar uit Washington wordt ge meld, heeft de Senaat te Washington met 38 tegen 19 stemmen de resolutie aangeno men, waarbij een eind wordt gemaakt aan den oorlogstoestand tusschen de Ver. St en Duitschland- en Oostenrijk. Ba rit a in (New-Yersey), 3 Juli. (R.) De congresr-esolutie, waarbij den oorlog met Duitschland en Oostenrijk-Hongarije voor geëindigd v.-ord-t verklaard, is vandaag ge- teekend door Harding, die bier vertoeft om uit te rusten. Berlijn, 2 Juli. (N T. A. Draadloos). Volgens -een bericht uit New-York zal Har ding dadelijk na aanvaarding der vredesre- solutie onderhandelingen met Duitschland beginnen over een handelsverdrag. Wij lezen in de N R. Gt. Oud-president Taft is door president Har- aintg DBiiuciua i wuavt ui net op perste Gerechtshof. De Senaat heefft deze •benoeming bekrachtigd. Tot de tegenstem- fens behoorden de senatoren Borah, John son en la Follette. Wen kan deze oppositie hieruit verklaren, dat Taft vooral in zaken van wetgeving op economisdh gebied be hoort tot de voorzichtige, conservatieve Re publikeinen. Borah, La Follette en Johnson behooren tot den meer vooruitstrevenden vleugel. Het was het conservatisme van Taft, dat er indertijd zoo veel toe heeft bij gedragen, zijn herkiezing als president der Unie, na zijn eersten ambtstermijn, te belet ten. De benoeming zal door Taft ongetwijfeld worden aanvaard. Het is altijd zijn eerzucht geweest een plaats in heit Opperste Ge rechtshof te krijgen. Slechts noode was hij indertijd in de groote politiek gegaan, en zoowel het ministerschap van oorlog als het presidentschap dr Republiek" zou hij gaarne hebben prijsgegeven voor het rech- tersambt in het hoogste college. In de kringen der z.g. „big business" zal de benoeming van Taft met voldoening worden gezien. Het Opperste Gerechtshof heeft 'bij zijn andere takken en bevoegdhe den ook het toetsingsrecht. D. w. z. het moet uitmaken of nieuwe wetten van het Congres al of niet in strijd zijn met de Grondwet. Zijn zij daarmee in strijd, dan is het Opper ste Gerechtshof bevoegd de wetten te wra ken en buiten kracht te stellen. Daarom is het van 200 veel belang op welke wijze de vacatures in het Opperste Gerechtshof wor den aangevuld. Mannen als Taft zijn bolwer ken tegen een wetgeving, die de richting uit gaat van aantasting van het particulier be* zit. Ofschoon Harding de candidatuur van Taft welgezind was, is er nog een tijdlang ernstig kwestie van geweest, dat ean onder zou werden benoemd. Hoofdrechter White, door wiens overliiden de vacature in het Opperste Gerechtshof ODen kwam, was een democraat, en Harding schijnt er lang over te hebben gedacht voor de opengevallen plaats weer een democraat aan te wijzen, teneinde in het Opperste Gerchtshof den rcpublikeinschen invloed en den democra- tischen boter tegen elkaar te laten opwe gen- Waar tenslotte is Taft het dan toch ge worden, ofschoon ook de secretaris van •Staat, Hughes, een ernstige candidaat moet zijn geweest. UoiitnkMke besluiten. Bij Kon. Besluit is met ingang van 1 September benoemd tot geneeskundige bij de arbeids-inspectie C. v. Bemmel arts te Blcskensgraaf de reserve-officier van gezondheid 2e klasse W. J. Mulder van het personeel van den geneeskundigen dienst der landmacht is op het daartoe aan hem gedaan verzoek on der toekenning van eervol ontslag uit zijn tegenwoordige betrekking tot de landmacht 'benoemd tot res.-officier van gezondheid 2e 3d. voor den tijd van ten minste 5 jaar onder toekenning van eervol ontslag uit zijn tegenwoordige betrekking op het daartoe door hem gedaan verzoek benoemd ten min ste voor d entijd' dien hun dienstverbintenis, c.q. reserve-plicht nog zou hebben geduurd, bij het reserve-personeel der landmacht bij het wapen der artillerie, bestemd voor den dienst bij het korps torpedisten tot reserve le luitenant de reserve 2e luitenants H. J. Vermeulen, van het 15e reg. infanterie en J. K. N. Konig, van het 14e 'bataljon land weer infanterie; bij het wapen der artillerie de reserve le luitenant J. G. Spruijt, van het 1ste reg. ves ting-artillerie alsmede de reserve 2e luite nant T. van Rosmalen en P. A. C. A. Wael- Jcens, onuersoneiaennjK. v.m nei isic»o5, ting-artil'lerie en het 4e reg. veld-artillerie gedetacheerd voor ten hoogste 3 jaar bij het leger in Indië bij het wapen der infanterie de reserve 2e luitenants C. Touw, \V. A. M. Goedhart en \V. T. C. de Vos, ondersdhei- delijk van het 2e en 7e reg. infanterie. DeKoninginis Zaterdag in de resi dentie aangekomen en heeft haar intrek ge nomen in het Paleis Noordeinde. stond van onzen gezant te Parijs, jhr. L'ou* don, na diens operatie, zeer gunstig. Bij beschikking van den minister vnn Marine o. i. is de luitenant ter zee der 2o klasse A. E. Emste, dienende aan boo,.! van Hr. Ms. „Zeeland", met den 29on Juli a.s. ter beschikking gesteld. D e h e e r J. A. M u 1 o c k Houwer, directeur ven de gemeente-werken te Gr - rangen, heeft onder zeer vele blijken v n waarcicering en belangstelling herdacht, <ufc hij 40 jaar geleden met !of bevorderd wei d tot bouwkundig ingenieur te Delft. Daarna begon hij zijn praktijk bij den architect Muvs ken te Amsterdam, van waar hij in 1883 be noemd werd tot directeur der gemeente werken en in 1900 te Groningen. Keuringsdienst Haarlem. Voor adj.-directcur, van den keuringsdienst van waren voor het gebied Haarlem worden aanbevolen: 1. K. J. B. de Kteermaeker, s. i., assistent aan de Landbouwhoogeschool en 2. H. W. van Urk, chef der marine-apotheek in den Helder. - Tot chef van den administratieven' dienst bij hot Hoe heemraadschap Delfland te Delft is door Dijkgraaf en Hoogheemra den benoemd de heer V. H. van Ulsen, se cretaris ven het waterschap Vollnhove te Stad-Vollenhove. Oranje Nassau's Oord. De Ko ningin-Moeder heeft in de vac.iure-Soeie- rik en in de plaats van mr. A. P. L. Nelissen, die om gezondheidsredenen verzocht heeft niet voor een herbenoeming in aanmerking te komen, tot lid von den Raad van Com missarissen van Oranje Nar- ".u's Oord be noemd mr. C. F R. B. Lcdcboer. A. baron cn mr. - Audiënties. De gewone audiëntie van den minister van Landbouw, enz. zal Woensdag 6 dezer niet plaats hebben. Audiëntie. De gewone audiëntie van den minister van Oorlog zal op Don derdag 7 Juli e.k. niet plaats hebben. De nvinisiter van Landbouw, Nijverheid en Handel zal het bestuur der Vereeniging Stamboek voor het Nederlandsche Trek paard" in het departmentsgebouw ontvan gen op Dinsdag 5 Juli a.s., des namiddags ten 5 ure, ter gelegenheid van de Eerste Nationale Tentoonstelling van het Neder landsche Trekpaard. Jhr. Loudon. Naar de Gazette de Hoilande verneemt, is de gezondheidstoe- Controleurs R ij les verzeke ring s b a n I:. Met ingang vr.n 7 Augustus zijn voor den tijd van een jr. br .nvd tot controleur bij de Riiksvc. keri;.:; ank de heeren W. L. Beerens, Groenlo; J. F. !l Berings, Eindhoven; L. B. Brandon Bra c, Amsterdam; J. A. Bronk, Cu 1 err.borgJ. Brouwer, LeeuwardenC. M. Buurman, Am. sterdam; H. E. A. M. Deelen, Heeze (bi' Eindhoven); T. Göransson, DelfzijlW, Groeneveld, 's-Gravenh?geE. M. H. Hou. bolt, NijmegenTh. C. Kraan, UtrechtW, Liscaljet, UtrechtW. I. Marlens, Amster dam J. P. R. Menger, Haarlem W. F. Merk, BreskensA J. B. L. Radin, Amsterdam; J. - Uv., D.XLvld, J. 'Il'uljiti.1 Arnhem; /Y v. Wamel, Uithoorn. Journalistiek. De Paus heeft da heer H. Kuypers, directeur der „Maasbode", benoemd tot lidder in de orde van den H. Gregorius, ter .gelegenheid van de herden* king van het feit dat hij juist 12,'b jaar gele den ean dat blad een ochtendblad toe voegde. Van Zaandam naar Gorsscl? Het Kamerlid Duys heeft te Gorssel een terrein aangekocht, waarop een landhuisje zal worden gebouwd. (Tijd). Notaris R. G e r r i t z e n "L Te 's-Gravenbage is na een langdurig ziekbed overleden de heer R. GtrriAen, notaris le de zer stede. De overledene bereikte den leef* tijd van 56 jaar. Derde ftnlionnnl Congres voor de weerkracht te Arnlieio. De leiding van het congres berust ie handen van prof. dr. H. T. Colenbrander uil Leiden. Op het programma staan de volgende on* derwerpen: Dienstweigering'het besluit van he> Paaschcongres der S. D. A. P. inzake ontwil* Elke schuld wordt op earde betaald. Naar het Engelsoh van JEFFERY FARNOL. 88 „Waarom niet, Peter?'* „Omdat, als ik ooit zou trouwen maar dat ïs een zéér ver verwijderde gebeurtenis, en Zelfs een zeer onwaarschijnlijke dan ben ik (eigenzinnig genoeg om er de voorkeur aan te Beven zelf te kiezen; bovendien de jonge dame Sn kwestie is een beroemde schoonheid, en ik Bevoel dat als iets weerzinwekkends, dat de paam van mijn vrouw in alle monden, ook de Jiederlijkste, is geweest, en in nachtgelagen over jwijnglazen is gehikt De pen viel uit Charmian's vingers op den grond, en vódr ik ze had kunnen oprapen, had zij zich reeds gebukt, zoodat haar gelaat bloed rood zag, toen ze het hoofd weer ophief. „Heb je de jonge dame ooit gezien, Peter?" L- „Neen, maar ik heb van haar gehoord wie heeft dat trouwens niet gedaan?* „En wat heb je gehoord „Dat ze, om iets te noemen, met haar paarden 4e trappen van St. Paul's Kathedraal op en Heer galloppeerde." „Wat nog meer?" Ê„Dat Irotsch is, wild, eO' IuM&Um&MIËJ& één woord, een msnwüf C „Een manwijf V zei Charmian, het hoofd ach terover werpend. „Ja, een manwijf I" herhaalde ik, „ook al is ze nog zoo schoon. Ik heb gehoord en van een zijde, die het weten kon dat zij een donker- oogige godin is, een perzik en een echte goud- visch tegelijk. „Maar interesseert ze je In 't geheel niet, Peter." „Niet in 't minst," zei ik. „En als ik je vragen mag, waarom niet?" „Omdat ik niets geef om perzikken of goud- vischjes." „Ook niet om een donkeroogige godin „Niet als zij groot, forsch, wild en harts tochtelijk is." JQc geloof voor zoo'n wijsgeer als jij bent haalt een vrouw, of een godin, donkeroogig, of blauwoogig, niet bij een van je oude boeken, is het wel, Peter?" „Dat hangt ervan af, Charmian." „Waarvan - „Van het boek I" zei ik. Churmian liet haar ronde, mollige armen op de tafel rusten, en met de kin in beide handen, keek zij mij recht in de oogen, „Peter," zei ze. „Ja, Charmian „Als je ooit die jonge dame zagy geloof ik r »Ja ,Jk weet. M!»* „Wat „Dat je al heel gemakkelijk" ala haar slacht offer zou vallen I" „Be geloof het niet?" „Je zoudi haar slaaf zijn sh in een maand drie weken neen, in nog minder tijd. „Dwaasheid I" riep ik uit. -fin als z« het er op aanlegde I" „Dat zou al heel laag zijn 1" zei ik„boven dien, geen vrouw kan een man dwingen haar lief te hebben." „Leercn je boeken je dat, Peter Toen ze zag, dat ik op deze vraag niet antwoordde, be gon ze te lachen, en knikte me spottend toe. „Je zoudt tot over de ooren op haar verliefd zijn, vóór je het wist I" „ïk geloof het niet," zei ik glimlachend. „Jij bent een van die mannen, die doodziek van liefde worden, en niet begrijpen wat hun scheelt I" 38ST P.ROOTE COLLECTIE „Zoo'n man is niet veel meer dan een ezel, waar je medelijden mee moet hebben I" zei ik. Charmian lachte me v/eer uit en begon op nieuw figuurtjes te teekenen. „Dus, als die jonge dame met je trouwde," zei ze plotseling, „dan zou je een man zijn met een prachtige positie in de maatschappij „Ja, dat geloof ik wel maar waarschijnlijk ongelukkig ook." „En rijk. Peter „Ik zou meer dan genoeg hebben." „In plaats van dorpsmid te zijn „Met juist genoeg, maar allerdwaast gelukkig en tevreden," voegde ik er aan toe, „wat toch vrij wat beter is tenminste znn denlr ik ar over." „Bedoel jef dat je liever hier zou willen blijven, cn hoefijzers maken, je heelc leven door dan geëerd en rijk te zijn?" „En getrouwd met „En getrouwd met Lady Sophia „Oneindig veel liever I' zei ik. „Dus dan heeft je neef, althans voor zoover jou betreft, het veld vrij om haar het hof te maken en haar cn je ooms vermogen te win nen „Ik wensch hem alle mogelijke succes toe met zijn koopzei ik. „En vat mijzelf be treft, ik zal waarschijnlijk hier blijven wonen, en mijn verder leven doorbrengen met hoef ijzers te maken zonder vrouw en tevreden. „Vindt je het dan zoo verschrikkelijk ge trouwd te zijn „In abstracto neen want in mijn gedach- pon voorstelling van een vrouw, die ik, naar ik geloofzeer lief zou kunnen heb ben maar in werkelijkheid ja, want er be staat geen enkele vrouw op de wereld, die gelijk is aan de voorstelling van mijn geest." „Is zij zoo vlekkeloos volmaakt deze denk beeldige vrouw ,^ij .s een vrouw voor wier verstand ik eer bied zou koesteren." „Ja, Peter." „Die ik om haar fiere deugd zou hoogach ten." „Ja, Peter." „Die ik zou vereeren o.m haar groote mild heid en liefdadigheid, haar zachtheid en haar smettelooze reinheid." „Ja, Peter." „En die ik zou liefhebben, met al de kracht die in mij is, om haar warme, zachte vrouwe lijkheid in één woord zij is de verpersoonlij king van al wat er waar en schoon en edel in een vrouw kan ziml" „Dat wil zeggeft zooals jij al die dingen begrijpt, en al je kennis von vrouwen, en van haar deugden cn gebreken, heb je gekregen uit je boeken, en daarom is zij volmaakt onjuist en onwerkelijk. Dit denkbeeldig wezen vun je eigen schepping, hemelsch, bloedeloos, sexeloos en onnatuurlijk, is absoluut onbestaanbaar 1" Terwijl zij aldus sprak, legde ik mijn pijp neer, cn keek haar aan, doch voor ik een woorc van antwoord had kunnen vinden, ging zij voort met verachtelijk opgetrokken lip „Ik begrijp heel goed, dat er geen vrouw gevonden wordt, die waard is mijnheer Peter, Vibart tot man te krijgen zij, die hij deze groote eer zou willen aandoen, moet speciaal11 voor hem geschapen worden 1 Jawel I maar op- den een of anderen dag zal cv een vrouw een werkelijke vrouw, van vleesch cn bloed in* zijn leven komen, en de aanraking van haan hand, de glans van haar oogen, dc warmte van' haar adem, zal dat ongelukkige, slappe, neve-, lige schepsel van zijn verbeelding verdrijven, en het zal in het niet verdwijnen. En wanneer don die werkelijke vrouw hem zal hebben doen zien hoe onwezenlijk en onbestaanbaar dof bazing staren naar de tafel, de muren, den mijnheer Peter Vibart, dan hoop ik, dat ze uit zal lachen zooals ik, en je den rug zal toeieeren zooals ik, en je alleen zal laten staan omdat je zulk een allerverwaandsto^j pedant bent en je verachten zooals ik dooE bovenal omdat je niet anders bent dan eew creatuur I" Toen ze dit had gezegd, wierp; ze het hoofd in den nek, stampte toornig me| haar voet, keerde zich om en snelde de deuf uit, het maanlicht in. (Wordt vervolgd^

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1