le romen ra een studente. PUUTSPBIIS DE EEMLANDER PMS BEK ABïEBÏEHÏSËf!inbegrip van een BUITENLAND. FEUILLETON. 20e Jaargang No. 157 pet 3 maanden voor Amers# per po»! f 5.—. per week (met grati» Ttirekering tegen ongelukken) f 0.17*. alaondeilijkc nummer» CWS. 99 OIRECTEtlR-WTGEVERi J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWA' TEl INT 813 Maandag 2 Januari 1922 mmmmmmmmmmmmmmmrnmibwar. bewijsnummer, elke icgcl meer 0.25, dienslaanb'ea dingen en Llcldadigheids adveitenticn voor de helft der prijs Voor handel cn bedrijf bestaan zeer woordecligc bepalingen *oor het edvcrlecrcn. licno circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht. Zal thans, na een wisselende buitcnlandsche ^icerschappij van 2500 jaren, het Egyptische polk do vrijheid weer erlangen Zal deze heer schappij in haar laatste verandering, de Britsche Voogdij, werkelijk een einde nemen? Het zijn •Vragen, die de Kölnische Zeitung stelt en be- Iflntwoorgdt; h. i. moet op deze vragen een beves jagend bescheid worden gegeven, wanneer het jpp de Egyptische nationalisten en in Engeland fcp de atbeiderspartij aankomt, maar een ont kennend ent woord, wanneer te Londen de mili tairen den doorslag geven en zooals tot dus- Ver door de conservatieven worden gesterfnd. Of het werd in 't laatste geval een caricatuur Jten een staatkundige onafhankelijkheid. Veertig jaren lang had Engeland der wereld yerkondigd, dat het maar tijdelijk in Egypte ffrilde blijven, daar het zich genoodza.kt zag, ze kere toestanden in 't leven te roepen, opdat het ÜBuezkanaal en de .verbindingen met Indië en Centraal-Afrika niet werden bedreigd. Toen Ket in 1882 ingreep, verkeerde het land in een ^ngunstigen staat. Op het heilzame bestuur van Mehemet Ali, die de feitelijke heerschappij van iden groot en heer van Stamboel na vele gevech ten van 't land had „afgeschud" en onder een slechts schijnbare soevereiniteit van den sultan Se regeering als erfelijk stadhouder had aan vaard (1841), was na twee korte regeeringspe- riodes van Abbas on Said de pronklievende Ismail de beheerscher van 't Nijldol gewor den (1865). Mehemet Ali, de Albaniër, onder wierp met krachtige hand het nabije Soedan en legde zoodoende den grond voor de irrigatie- werken aan den vruchtbaarheid wekkenden Btroom. Ismail, de eerste khedive (vice-koning) maakte aanspraak op den roem van de vol tooiing van het Suezkanaal en verspilde, zonder 't land iets van beteekenis te presteeren, de inkomsten ervan dermate, dat ten slotte een internationaal beheer der schulden uit vertegen woordigers der Europeesche mogendheden moest worden gevormd, terwijl Ismail zelf in 1875 zijn aandeelenbezit van 't Suezkanaal te Splde maakte. Deze aandeden verkreeg Enge land, waardoor 't bovenal voet in Egypte kreeg. Zoo volgde op het veelbelovend begin van Mehemet Ali van zelf regeering het eerste ingrij pen van het buitenland in den jongsten tijd. In 1870 volgde de afzetting van de khedive. In 1881 braken zoowel wegens dit ingrijpen als het wanbeheer van den heerscher onlusten onder het volk uit; zij droegen reeds, evenals de tegen woordige, een nationalistisch karakter. Zij leid- <len in 1882 tot de bekende beschieting van Alexandrië door de Engelsche vloot, tot de ver wijdering van den populairen leider Arabi pasja en tot de bezetting, die thans een eind zal ne men, nadat zij in 1014 naar den vorm in een protectoraat van Grcot-Briltannië is veranderd en wel met de toezegging, dat het slechts voor den duur van den oorlog zou zijn. Dat deze toe zegging ter bepaolder tijd niet werd vervuld, veischerpte de middelerwijl, als trouwens overal in de wereld de Islamitische inbegrepen wakker geworden nationalistische beweging der Egyptenaien. De Köln. Ztg. vindt, dat de billijkheid gebiedt de prestaties te apprecieeren, die sinds 1882 Engeland als „Trcuhander" in 't Egyptische land heeft verricht, waar eerst een aantal jaren lang lord Cromer met den bescheiden titc? van con sul-generaal en de macht van een majordomus de zaken leidde en het volk dermate tot wel vaart bracht, als het sinds onheugelijke tijden niet meer had gekend. Aan hem en de Britsche technici zijn vooral de groote stuwwerken, waardoor het cultuurland werd uitgebreid 9 aan welker bouw nog wordt voortgewerkt, te danken. Maar volgens de Köln. Ztg. heeft het beeld zijn schaduwzijden. Het Engelsch bewind fa heeft vooral de volksontwikkeling verwaarloosd en in dit opzicht alles gelaten, zooals het dit had gevonden, maar niet zonder de gevaarlijke dul ding en bevordering der eigenlijke ontwikkel den. Zoo had het Engelsch bewind in Egypte de .Opkomst bevorderd van geestelijke leiders, die 5n staat zijn de volksmassa's tegen de buiten landers op te 9token. De kleine burgers en het stedelijke proletariaat aldus lezen wij in het artikel wier ongunstige toestand blijkt uit het l>oek_La legende de Goa le Simple, alsmede de Fellah's, zijn was in de handen van handige leiders en hebben ooren naar hun leuzen be treffende zelfbestuur. Men moet hun dit geven, luidt het woord der Engelsche liberalen; velen hunner vreezen toch, dat, wanneer het thans komt tot een uitgebreider volksopstand en mi litaire onderdrukking, ten slotte toch moet wor den verleend wat het volk toekomt; men moet hen het geven, dtlar het nu eenmaal aan een misschien ellendig beheer onder zelfgekozen staatslieden de voorkeur geeft boven een goed en effectief bestuur van buitenlanders. (Wordt vervolgd). André Ripert, een van do gedelegeerden van het Fronsdie syndicaat van technici, die te Frankfurt aan den Main met de vertegenwoor digers van Duitsche vakvereenigingen cn orga nisaties van technici over de practische vraag stukken van het herstel der verwoeste gebie den in Noord-Frankrijk hebben onderhandeld, heeft in de Frankfurter Zeitung een artikel ge publiceerd, waarin met woorden vol warmte en overtuiging wordt opgekomen voor een wei kelijken Duitsch-Franschen vrede, voor een waarachtige Fransch-Duitschc verzoening. Het was een goede gedachte van 't Duitsche or gaan de uiteenzettingen op te nemer, tc meer, daar het den fijnen tact had het artikel te plaaison in 't Kerstnummer der krant. Dit ge baar rucge een symbool voor een zjer aan slaande reëele Fra nsch-Duitsche toer adering zijn. Ripert legt er den nadruk op, dat zonder de medewerking van de Duitsche natie, die bui ten den Volkenbond is gehouden ea van de wereld gescheiden, de groote mensrhenmaat- schappij haar leven, -gezondheid en vrede niet weder kan erlangen. De nauwe solidariteit tus- schen alle volkeren, hun volkomen wederzijd- sche afhankelijkheid in economisch opzicht noemt hij de werkelijke oorzaak van de onver moede moeilijkheden, waarvoor Europa zich ziet geplaatst bij 't herstel van zijn industrieele leven. Maar tevens waren zij de bron van zeer groote verwachtingen voor degenen, die reeds weten, „dat het persoonlijk geluk der naties een dwaling is en een blasphemie". Ripert weidt nader uit Beschouwt de deskundigen, leest hun el kaar zoo tegensprekende voorspellingen, waarop een uur later weer een démenti volgt, en gij zult zien, dat het economisch standpunt der merschcn tot dusver er niets van heeft willen weten, dat onze nationale en ethnografische indeelingen slechts kunst matig en voorbijgaand zijn. De menschheid schrijdt met zweren, maar vosten tred over het net van onze ellendige grenzen naar haar doel. Verbeelding is de rijkdom der rijksten en machtigsten onder de naties. Verbeelding het concurreerende volk te kunnen vernietigen. Gij zelf ruïneert verzwakt u en „poeclig zult gij gedrongen, zijn hen te helpen, die gij wildet neerslaan. Verheugt u niet over uw bloeicnden handel, de vlucht, die uw industrie nam, de toeneming van uw uitvoer. Gij onderen, wenscht u niet geluk met uw zoo gunstig geworden koers. Het heeft geen zin Duitschland voor enkele ponden sterling te koopen, wanneer in Engeland te werkloos heid steeds grooter wordt. Het is onnoo- dig om te arbeiden, wanneer men oorlog moet voeren om te verkoopen. Onze kin derlijke berekeningen worden te niet ge daan, wanneer zij niet rekening houden met de wet, waardoor de solidariteit de wereld dagelijks toeneemt. Om deze solidariteit te verwerkelijken, moest de vinger op de wond de groote wond der wereld worden gelegdde rivaliteit tusschcn Frankrijk en Duitschland. De rest was zonder belang. Om te handelen, moest bewerkt worden, dat de beide volkeren elkander wilden leeren kennen. Millioenen Duitschers aldus getuigt Ripert zijn reeds voor de idee eener noodzake lijke, eener onvermijdelijke toenadering gewon nen. En hij verzekert, dat in Frankrijk andere, dagelijks talrijker wordende menschen bezield worden door het denkbeeld eener overeenstem ming, eener pacificatie, eener werkelijke ver zoening, zonder welke het nationale leven in Frankrijk zijn normalen voortgang niet weer kon nemen. HOTEL „tVSOï^OPOLE". Morgen: Klaprib, ilntspot ra. Wortelen Het artikel wijst dan tenslotte op de bizon- derc noodzakelijkheid van gcmcenschappclijkcn Fransch-Duitschen arbeid ten behoeve van het herstel der in den oorlog verwoeste streken. Ripert pleit ervoor, dat in den Europeeschen chaos allereerst een einde komt aan den chaos der verwoeste gebieden cn schrijft dan i Wonneer daar gebruik wordt gemaakt van Duitschcn arbeid met den goeden wil en het begrip, die in Frankfort de Duitsche gedelegeerden der orbeidersorgonisoties ons hebben getoond, dan zal 't niet missen, of het gevolg ervan is, dat andere wonden worden genezen dan die der Fransche pro vincies. De organisaties der arbeiders technici willen er een voorbeeld van geven, waartoe een samengaan der voor een ge meenschappelijk doel oprecht samenwer kende culturen kon leiden. Geen in Duitsch land gepresteerde arbeid kan voor Duitsch land en heel de wereld een gelukkiger re sultaat hebben dan dc wederopbouw van 't kleinste dorp door de samenwerking der beide volkeren op 't terrein, waar wij el kaar gisteren nog wederzijds hebben ge dood. Berichten. DE CONFERENTIE TE WASHINGTON. Washington, 1 Jan (H. R.) Sarraut be vestigde de verklaringen van Debon en ontken de nadrukkelijk de oorlogszuchtige gedragingen van Frankrijk, waarop toespelingen werden ge maakt. Hij bedankte lord Lee, dat deze hem in de gelegenheid stelde het misverstand uit don weg te ruimen, hetwelk bovendien gemakkelijk had kunnen worden vermeden door vriendschap pelijke besprekingen, waartoe de Fransche ge delegeerden bereid waren geweest, maar waar toe de gelegenheid hen niet werd aangeboden. Ten slotte deed hij een dringend beroep op de conferentie voor een algeheel herstel van het wederzijdscli vertrouwen. De Fransche regee ring gaf reeds uiting aan hare denkwijze omtrent den duikbootenoorlog en haar woord moest vol doende zijn. Washington, I Jon. (R.). Het ontwerp der overeenkomst betreffende Yap bevat dc toe wijzing van den Yap-Guomkabel aan de Vcr- eenigde Staten, den Yap-Sjanghoikabel aon Ja pan, den Yap-Menadokabel aan Nederland. En geland en Italië hebben onder voorbehoud deze regeling aanvaard, terwijl Engeland verklaarde, dat zijn belang in de toekomst zou zijn, dat het zekere rechten op 7ap zou kunnen doen gelden. Ook werd er door Ainerikaansche kringen op gewezen, dat de bepalingen van de jongste Ame- -rikaanschr-Jflparische o*'r inkomst, waarbijaan de Vereenigde Stoten algemcene rechten op ka bels en draadlooze installaties op Yap worden gegeven, alleen van belang zijn voor deze beide mogendheden en een afzonderlijk verdrag tus- schen Jopan en de Vereenigde Staten zouden vercischcn. Washington, 31 Dec. (R.) Door de voor zitters der vijf groote mogendheden en Neder land werd de regeling aangenomen, waarbij zoo wel aan Nederland als aan de Vereenigde Sta ten en Japon»kabelrechten worden verleend op het eiland Yap. DE SCHULD AAN DEN OORLOG. B er 1 ijn31 Dec. (N. T. A. Draadloos). Veel opzien baart in poliiieke kringen de publi catie van rapporten van den vroegeren Russi- schen gezant te Parijs, Iswolski, van 10121014 door Theodor Wolff in 't Berliner Tngeblatt. De brieven zijn afkomstig uit een nieuwen bundel bescheiden, die de sovjetregeering in 1022 wil laten verschijnen. Dc documenten wijzen op een systematisch aansturen van Poincaré op een oorlogsconflict. Berlijn, 31 Dcc. (N. T. A. Draadloos). Uit de reeds gemelde publicatie door 't Berl. Togebl. van documenten, verzameld door de sovjetregeering, blijkt, dat Poincaré sinds.de aanvaarding van zijn presidentschap een oorlog legen Duitschland als vanzelfsprekend be schouwde, de oorlogszuchtige stioomingen in Rusland aanwakkerde, den vrcdclievendcn ge zant van Frankrijk Louis te Petersburg door DelcQssé verving en onophoudelijk den oorlog tegen de vredelievendheid van 't Fransche volk in voorbereidde. Iswolski's eigen woorden in een telegram van 16 Jun. 1913 luiden: „Voor de Fransche regeering is het van 't grootste bclan de Fransche openbare meening voor te berei den op een deelneming van Frankrijk aan een oorlog, in 't leven geroepen door den toestond op den Balkon." In een direct daarop volgenden brief schrijft Iswolski aan Sosonof„De Fransche regeering is er zich van bewust, dat de gebeurtenissen en de verwikkelingen van 't oogenblik een deel neming van Frankrijk aan een olgemecnen oor log noodzakelijk zullen maken cn ziet doze mogelijkheden koelbloedig tegemoet. Thedor Wolff ziet in een slotopmerking in verband met de veel uitsluitsel gevende docu menlen ervan of dc Duitsche politiek van 1914 te verontschuldigen. Ook het Fransche volk dacht evenals 't Duitsche, slechts oon arbeid en het genot van vreedzaam leven. Maar Poincaré moest nu niet probeeren zelf den rechter uit te hangen in verband met de algemeen bekende affoirc-Poinoaré, waarin nog van allerlei aon den dog zou komen. De oude Oostcnrijksch-Honganrschc schuld. P a rij s, 1 Jan. (B. T. A.). De commissie van herstel heeft het volgende communiqué gepu bliceerd Men weet, dat de verdragen von St. Germain cn Trianon o.a. bepalen, dat de oude Oosten- iijksch-Hongaarsche schuld zul verdeeld worden over de successiestatcn. Met het oog op deze verdeeling heeft de commissie "nn herstel aan al die staten een lijst doen to^V^en van ef fecten, welke zij moeten inzamelen en afstem pelen. Dc houders zullen worden uitgenoodigd de stukken bij de respectieve reg gen in tc leveren. Generaal Von Wondcl. Generaal von Wondel, gedurende den oor log tijdelijk plaatsvervangend minister van Oor log, is Donderdag te Coblenz aan de griep over leden in den ouderdom van 68 jaren. DE STAKING IN DUITSCHLAND. Koblenz, 31 Dec. (B. T. A.) De districts- bond von spoorwegmannen heeft de staking uit geroepen, maar behaalde geen groot succes: het treinverkeer is normaal. De Amcrikaansche autoriteiten arresteerden Kolt, secretaris van den bond van spoorwegmannen in het district Koblenz, door hij het stakingsverbod van dc hooge commissie heeft overtreden. B e r 1 ij n 31 Dec. (N. T. A. Draadloos). De toestand is, wat de spoorwegstaking betreft, onveranderd. Tc Berlijn is het goederenverkeer geheel, het personenverkeer voor het grootste deel stilgelegd. Het kabinet, dat zich des och tends met den toestond bezig hield, besloot op nieuw eenstemmig de eischen nopens een alge- meenen duurte toeslag van de hand te wijzen, maar machtigde den minister van verkeer, de onderhandelingen in verbond met een verande ring van 't loontarief voort te zetten. Het kabi net keurde verder het standpunt goed van den minister van financiën, volgens hetwelk a.s. week de besprekingen over de duurteactie voor de Ambtenaren worden voortgezet. Daar de intcr- geallieerde commissie wenschte, dat vertegen woordigers von het rijksministerie voor verkeer naar Koblenz zouden komen, werd naar Koblenz afgevaardigd prins Hatzfeld. Naar gemeld wordt, zijn de bezettingsautoriteiten in 't Rijn land begonnen de stakende arbeiders door mi litairen te dwingen hun dier. '.en tc verrichten. Keulen, 31 Dec. (W. B.) Naar de spoor wegdirectie meedeelt, is zooeven von de inter- geallieerde Rijnland-commissie bevel ontvangen, dat het gehcele personeel van de spoorwegdi recties Keulen en Elberfeld door de bczettings- outoriteitcn gerequireerd is. Heel het goederen- en personen verkeer moet dodelijk in vollen om vang zijn hervat. Het personeel zal onderge schikt zijn aon de intergeallieerde spoorweg- commissie, onderafdeeling Keulen. P a r ij s, 1 Jan. (B. T. A.). De Petit Parisien verneemt uit Berlijn dot de regeering heeft toe gestemd aon de arbeiders der spoorwegwerk- ploatsen een gelijk loon le betalen als die van de particuliere industrie. Er zal een voorschot worden gegeven. Overeenstemming bereikt!, Berlijn, 31 Dcc. (W. B.) De onderhonden^ lingen tusschcn de drie spoorwegorganisaties cn het rijksministcric van verkeer over de loon** eischen der spoorwegmanncn hebben tot over* eenslemming geleid. De organisaties hebben op zich genomen met olie middelen, die te harcr beschikking staan, aan te dringen op dadelijk® hervatting van den arbeid. Be r 1 ij n, 2 Jon. (V. D.). De tusschcn het ministerie van verkeer cn do organisaties van spoorwegarbeiders voortgezette onderhundvlin- gen hebben tot een overeenkomst geleid. He-u den (Maandag) zul dc arbeid overal wordert hervat. Do olgcmeene onderhandelingen over, dc regeling en de loonsverhoudingen do:T spoorwegarbeiders zullen 15 Januari op het rijksministerie van financiën aanvangen. DE GRIEP IN DUITSCHLAND. P a r ij s, 31 D c c. (B. T. A.). Het Journal ver' neemt uit Mninz, dnt meer don 7000 griepgo* vallen stoon ingeschreven. De epidemie woedt bovenal hevig in dc streek van Frankfort. Vol* gens de statistieken zijn meer don 45000 pew soncn door de ziekte aangetast. De kwestie van- het Mcmel-gcbicd. B e r 1 ij n, T Jan. (N. T. A. Draadloos.). D<* Fransche lloogc Commissaris voor het melgebicd heeft bekend gemaakt, dat de rat^d van gezanten tot overeenstemming is geko-t men, in dien zin, dat hij eerst vertegenwoordi gers uit het Memclgebicd znl hooren alvorens een beslissing te nemen over de bestemming von dit gebied. Bovendien heeft de geznnts- confcrcntic er in toegestemd, dat tusschcn Duitschland, Litcuen cn Polen economische vcm dragen worden gesloten. Nicuwjoarswcnschen. P a r ij sI Jan. (H. R.). Bij de nieuwjaors* rrtreptie con het Elysée sprak de nuntius na mens het corps diplomatique do gelukwcnsohen aon land cn regeering uit. Millerond beant woordde die op hartelijke wijze. Uit dc Fransche Kuiner. B e r I ij n, 3 1 Dec. (N. T. A. Draadloos). Da Fransche Kamer heeft een wetsontwerp oangc- nomen, volgons hewellc dc Kamer in den vervol ge 88 afgevaardigden minder zal tellen. Dc Frunschc bcgrooting. P a r ij s, 3 0 Dec. (H.-R.). De Senaat heeft vergaderd van gistermiddag drie uur tot van morgen 7 uur. De begrooting werd met 296 te gen-7 stemmen aangenomen. Stoking in Rijsscl afgewend. Rijssel, 31 Dcc. (B. T. A.). Het dreigend gevaar von een stoking in do Rijsselschc textiel industrie is afgewend. Zoowel de vrouwelijke als de mannelijke arbeiders hebben zich bereid verklaard de door de patroons beloofde verhoo gingen te aanvaarden. Schip in nood. Cherbourg, 31 Dec. (B. T. A.). Sleep» booten zijn uit do hoven vertrokken om den ab< gedreven Engelschen kruiser te hulp te komen. Zij keerden echter terug zonder 't schip te heb ben bereikt. Het slechte weer duurt voort. (Dit bericht heeft betrekking op 't vermiste schip, waarvan wij in 't Zondogsblad melding maakten. Red.). Een nieuwe vischmcthodc in Engeland. Londen, 31 Dc c. (N. T. A. Draadloos.), Te Huil zal binnenkort een belangwekkende verandering in het visschersbcdrijf plaats heb ben. Wegens de hooge kosten ven de visch- vangst met de tegenwoordige groote stoorntrci- lers hebben de voornaamste reedcrijen beslo ten do Deenschc methode over tc nemen van het vissohen met zegen-sleepnetten. Vandaag zijn dc twee eerste schepen voor de nieuwe vischvangst van stapel geloopen. Zij zijn klei ner dan dc tegenwoordige Noordzec-troilers cn zullen slechts acht man aon boord hebben. Uitbreiding der Kleine Entente. P a r ij s, 3 1 Dec. (V. D.). Dc Matin ver neemt uit Belgrado, dat Toko Jonescu er op aangedrongen heeft, dat op de tc Parijs te hou den conferentie der Kleine Entente besloten" zal worden tot aansluiting van Oostenrijk on Polen. In goed ingelichte kringen in Belgradar -Het geweten is het beste boek over moraal, Hot men steeds dient te raadplegen. door RUDOLPH STRATZ uit het Duitsch door Mev.cuw A. E. NUIJS—POS 1 HUMUS. Dot begreep nu een man als John Henry niet. Voor hem was de vrouw ongeveer de schaduw van den man, onafscheidelijk met hem ver- bonden, eigenlijk één met hemalleen was J de een tastbuar en ontving de andere haar be staan slechts van hem. Daarom moest zij van 'foem weg. Eerst wanneer zij hem had leeren in- 'ïien, dat zij een mensch was als hij, even goed zelfstandig en haar eigen leven levend als hij, fconden zij als vrienden elkander de hand reiken. Maar wie kon weten, of het zoover zou ko men? Of zij met zou behooren tot degenen, die slechts van verre het beloofde land aanschou- jwen Zij zag op naar den hemel en haar hart jwerd licht. De kleine Perkeo had haar toch ge proost met zijn tocht in de van sterren glinste rende oneindigheid Als iets het noodlot kon bezweren, dan was het wel de kalme vraag Mat is er non mijn lot gelegen Milliarden le tten, milliarden hebben lief en lijden honger en •terven en worden weer geboren, millioenen en milliarden sterren wentelen zich om hun as, en 'daejachter liggen onbekende, onmetelijke we- I relden, woarin de blik zich verliest, totdat ruim te en tijd en al wat leeft samensmelt tot één en kele onbegrijpelijke eenheid Erna sloot de oogen. Zij kon niet verder den ken. Zij was Perkeo van harte dankbaar I Wer kelijk, men neemt het leven te zwaar op, om dat men zichzelf voor te gewichtig houdt. Flink het doel in het oog gehouden en onbe zorgd erop los. Den moedige behoort de we reld I En Erna staarde naar de lichten der stad, naar de vuurstippen, verweg in de vlakte, cn naar de sterren omhoog, en met gevouwen handen herhaalde zij vastberaden „Den moe dige behoort de wereld I" „En ik wil moedig zijn F Met snelle schreden begaf zij zich naar haar woning. Daar waren nog alle romen donker. Paula Frey was vertrokken en Meta was nog niet terug. Maar in het portaal ontmoette zij een paar vreemde menschen, een bejaard heer en een bejaarde dame, die hier wachtten en blijkbaar niet wisten, hoe te handelen. De heer zag er uit als een Franschman. Hij droeg een sneeuwwitten „Henri-quatre", cn zijn gelaat was gebruind door weer en wind. Hij sprak echter niet alleen vloeiend Duitsch maar zijn accent herinnerde zoozeer aan het Rijnpruisische, dat Erna zonder moeite in hem een buurman uit het Beiersche herkende. Neem mij niet kwalijk," zeide hij, toen hij zag dat Erna haar kamersleutel uit den zak haalde, dus dat zij in het huis woonde. „Maar wij staan hier en weten geen raad I Zoudt u mij niet kunnen zeggen, waar mijn zoon is „Hoe zou ik dat moeten weten vroeg Er na zeer koel, terwijl zij haar deur opendeed, i De ander sloeg zich voor hel hoofd. „Och lieve hemel, ja hoe kan ik zoo dom zijn I Mijn naam is Bonifer I Napoleon Boni- I for I De vader u weet wel. van „Ja ik ken uw zoon wel I" antwoordde zij vriendelijker. Nieuwsgierig nam zij het paar eens opden vriendelijken, ouden heer, wiens Duitsch zulk een zonderlinge tegenstelling vormde met zijn uiterlijk en zijn voorraam, en naast hem de be jaarde dame, wier levenslustig, kinderlijk ge laat zoo aardig uitkwam onder haar grijze krulletjes. „Ik zou toch eens naar de woning van den dokter gaan meende Erna. „Och, mijn lieve juffrouwviel de oude heer haar in de rede. „Daar ben ik geweest I Drie hoog I Veel te veel voor mij, met mijn congestie. Daar hoorde ik Hij is er met juf frouw Wiggers van doorgegaan Erna zweeg. Zij wilde de liefdesavonturen van haar vriendin niet verraden. „Nu zijn wij hier gekomen," ging de oud? heer voort, „om te zien, of zij n-c KMc hier zijn I Hij heeft mij een telegram gestuu'd, dat mij erg bang heeft gemaakt al v\\ ialen van de menschheid waren nu vernH; on hij wilde naar het buitenland gnan, era zijn fce- rouw te begraven.... en ik weet riet, wat al meer „Voorloopig is hij nog hieT zeide Erna, die in de geopend-- c!-. ur stond. „Daar komt hij aan met Mela Wiggers Goeden avond, mijnheer Bonifer." Zij stapte haar k .mer fcinr.en, deed de deur achter zich dicht, cn bleef" rtaan, in nadenken verzcr.ken. Op zichzelf was er aan het raar dat zij zag aankomen, niet bijzonders te be- speuren. Eén ding merkte Err.a's scherpe blik echter op Or.7?rnerkt hadden zich ender het loopen hun pinken aan elkander vastgeh? ckt I En dat bij dc koele blondine I Dat beteekende heel wat In de kamer naast haar werd gepraat. Niet op den luiden, krachtigen toon, waaraan de driftige oude Rijnpaltzer gewoon was, ook niet op de zenuwachtige, overhaaste manier van zijn zoon, maar zacht, gedempt, als bij een groot geheim, een groote verrassing, en toen hoorde Erna duidelijk snikken I Twee stem men I Die van de oude dame en daarop die van Meta I En dan zoo'n onbestemd geluid tusschen lachen en schreien, alsof twee vrou wen elkaar kusten, en een aangedaan kuchen ven twee mannen. Als de koele blondine haar lorgnet afzette om ongehinderd te schreien of iemand een kus le geven, dan moest het ver gekomen zijn, tot het toppunt van onmogelijkheid, tot een ver loving I Die zou in ieder geval een energieke vrouw worden f Erna ging voor het raam van haar donker kamertje zitten, liet het hoofd op de hand rusten en glimlachte droefgeestig. O, koels blondine wie had dat kunnen denken I Eigenlijk wij zijn allen hetzelfde I De liefde drijft haar spel met jou en met mij I De stemmen in de andere kamer werden luider en hartelijker. Alles scheen nu geheel in orde. Blijkbaar verheugden de ouders zich erover, dat hun zoon van zijn zenuwachtige jacht op dc vrouw der een-en-twintigste eeuw was tei uggekeerd, cn, uit Dina Spielvogels's Strikken bevrijd, nu onder bescherming stond vsn een flink, verstandig meisje uit onzen tijd. Bij haar was hij in goede handen. Met Meta Wiggers viel niet te schertsen. Zij sprak reeds weer op haar kalmen, bedaarden toon, alsof er niets bijzonders gebeurd was, en alsof deze verloving, die toch een geheelen ommekeer in haar leven moest te weeg brengen, een natuur verschijnsel was, dat zij reeds lang hedenavond om zeven uur vijf-en-veertig verwacht had. „Zonderling I" dacht Erna, met het voorhoofd tegen de ruiten gedrukt, naar builen starend. „Zonderling, zooals het lot met ons omspringt. Drie dagen geleden, toen ik thuis heimelijk mijnf koffer pakte, had ik een verloofde cn was rijk. En Meta Wiggers had geen verloofde en was arm. Nu is het net omgekeerd I zij heeft deit uitverkorens haars harten, en ik heb den miino weggestuurd I Zij wordt, rijk, heel rijk dd schoonvader bezit groote wijnbergen in denl Paltz dat zegt genoeg voor iedereen, die aart den Rijn opgegroeid is I cn ik bezit niets. Zij wordt een gelukkige vrouw en zit hiernaast^ lachend en verheugd in den kring van haar,! nieuwe familie, en ik zit hier als een arm, cen-| zaam schepsel in een donkeren hoek, en mag.) er naar luisteren, hoe gelukkig de anderen hier-#! ncast zijn I „En dat heb ik zelf zoo gewild I Ik had slechts de hand behoeven uit te steken, in plaats voiv haar in mijn trots tot een vuist te ballen, dart hnd ik dat alles ook, cn nog veel meer I „Waarom heb ik het niet gedaan Waaroro ben ik eigenlijk zoo wreed tegen mijzelf?" Diep ademhalend stond zij op. „God sta mij bij omdat ik niet anders kan t Ik wil doen, wat ik moet, om trouw te blijverv, aan mijzelf. Ik wii rechtop blijven staan en zo<ï' mi}n geluk verwachten Bij Meta Wiggers was dat heel wat anders* Die behoefde zulk een besluit niet te nemen 1 Zij was een goed, braaf meisje, die geen gwj vaar liep, zichzelf in het huwelijk te verliezen/ Met een man als Bonifer (Wordt vervolgd)!

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1