buitenland. P. Middenstands IWiotWj LIPS' SAFE-I b binnenland!- Ds roman van m studente. „DE EEMLANDER" S Monsterkamers: PAPENBOFSTEDE 8en jaar vast zes maanden opzenr»:ng een dan Berichten. HOTEL „MONOPOLE". Morgen: ERWTENSOEP m. WORST. WILLEM GROENHUIZEN 2IE ETALAGE ALS STEEGS Ie KLAS GOEDEREN FEUILLETON. 20e Jaargang No. 159 ftt post 1 3.—. P« «ek toet eratfa wreker,n* legen ongelukken} f 0.17*. etzondetlijke nummer» jf C.05. DIRECTEUR-UITGEVER» J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWM TEI INT 613. Woensdag 4 Jauuari 1922 PRIIS DER ADVERTENVIEN met inbegrip van cc» ócwiisnummcr, elke regel meer f 0.25, diemt.ianbie* dingen en Lictdadiqhcids-adveitenticn voor de helft der prijs Voor handel en bedrijf bestaan xccr «oordeel ige bepalineeo •oor het adverteeren. keno circulaire. bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. I VLEESEHHOÜWER EN LAMME SIT,CBILEEBISOESI. I Winkel: HOF 16 TEL. 6!S Politiek Overzicht. Van de 225 millioen Mohammedanen der parde bevinden zich, in ronde cijfers uitgedrukt, jïOO millioen onder Engelsche heerschappij of Onder rechtstreekschen Engelschen invloed. Daarvan wonen in Indië ongeveer 10 millioen, ide overigen in de Afrikaansche koloniën, ver der in de niet tot Indië behoorende Aziatische koloniën, den Maleischen Archipel, Arabië (met Oman, Jemen, Hedsjas, Oost-Jordanië, Mesopo- tomië), Cyprus en Palestina. Met zijn 65 mil lioen Indische Mohammedanen is Engeland de grootste Mohammedaansche staat. Daarop volgt Nederland met een 35 millioen Mohammeda nen, daarna Frankrijk met 26 en China met 25 millioen. Uit vrijen wil hebben nergens ter we- feld al deze Mohammedaansche millioenen een duurzame Engelsche heerschappij gewenscht geraadpleegd zijn de volkeren dan ook nooit. 'Maar uit de overtuiging, dat het bezit van deze ©f gene plaats der wereld in economisch op zicht Engeland baat zou brengen, of dat het eene ©f andere punt belangrijk was voor de beveili ging van de Engelsche scheepvaart, vloeiden de practische stuppen voort om deze gedochte te Verwerkelijken. Wat de volkeren er ook tegen in mochten brengen, Engeland had daar moling Ban. Maar men wist deze politiek van toeëige- iring dikwijls te hullen in 't kleed van een ze kere naastenliefde door te verklaren, dat men 't als zijn plicht beschouwde voor de ontwik keling der toevertrouwde bevolking te zorgen, 'Als doel der Engelsche politiek werd van tijd tot tijd voorgesteld door een geleidelijk gewen nen aan orde en wet, door opleiding tot ar beid en verdraagzaamheid, door ontwikkeling van de natuurlijke rijkdommen van 't land en de eigenschappen ziiner bewoners ten slotte het protectoraat overbodig te maken en het land en zijn bewoners de vrijheid te geven, waarvan zij pas dan een goed en nuttig gebruik zouden kun nen maken. De vroegere medewerker in 't Oosten van de Kölnische Zeitung, die zich met vorenstaande» kwestie bezig houdt, is van oordeel, dat tegen een dergelijk programma niets kan worden in gebracht alleen was het steeds een onuitge maakte zaak geweest, of en wanneer voor dit of dat land het tijdstip was aangebroken, dat de „beschermende" mogendheid het aan zich zelf kon overlaten voor Engeland ^ou, ondanks alle vorderingen, die een land onder Engelsch beheer kon hebben gemaakt, een opgeven van de protectoxaatsposilie volkomea onmogelijk zijn, zoolang niet de zekerheid bestond, dat het gebruik, dat het land van de vriiheid zou ma ken, in dezelfde mate het Engelsche belang zou bevorderen als de protectoraatspositie dit tot nog toe Engelond had gedaan van dit principe zou Engeland nooit vrijwillig afstand doen. Sultan Abdoel Hamid had door een pan-isla- mitische toenaderingspolitiek de gedachte van de Mohammedaansche belangengemeenschap trachten te verbreiden. Als kalif. die door onge veer 2T5 millioen Sunnieten (een Mohamme daansche secte) wa» erkend, kon hir een zeker succes verwachten, dat, ondanks den korten tijd, IMWW1T h i TElïPHm h 30 Deposito-Ren*4*: O 4 *,'2 o 31 3 o,0 n met uitbleefChineesche en Maleische, Midden- Af rikaansche zendboden uit Soedan, Tibesti en van het Tsjadmeer kwamen te Constantinopel aan en keerden als verbreiders van de pan-isla- mitische idee naar hun vaderland terug. Het doel der beweging was het uit den weg ruimen der buitenlondsche, bovenal der Engelsche heer schappij. De middelen daartoe zouden zijn op leiding tot de Islamitische gemeenschap, doelbe wuste arbeid van school, pers en moskee, aan sluiting bij anti-Engelsche mogendheden, ont wikkeling van 't legerwezen, voorlichting van 't volk omtrent de macht van vreedzame midde len, zooals staking, blokkade's van verschillen den aard, den rug toekeeren oan vreemde instel lingen, enz. Genoemde medewerker aan 't Duitsche bind, die wij zooeven reeds aanhaalden, geeft als zijn meening te kennen, dot, wanneer Abdoel Hamid voldoende geldmiddelen voor dit doel gebruikt had of had kunnen gebruiken, het succes veel grooter zou zijn geweest. Na den val van dezen laatsten werkelijken sultan scheen het, of de systematische pan-islamitische activiteit was in geslapen. Het was echter voor de Anotoliërs weggelegd Abdoel Homid's. ideeën verder te verwerkelijken. Te Angora zijn pon-islamitische besprekingen gehouden en overeenkomsten on derteekend, waarvan de werkelijke omvang on bekend is. Als deelnemers werden genoemd af gezanten uit Perzië en Afghanistan, Bochara en Sjiwa, Arabieren uit Mesopolomië en Syrië en vertegenwoordigers uit Midden-Afrika. „Wanneer Egypte en Indië, Marokko, Tripolis en Tunis en andere landen", aldus genoemde Oostersche medewerker, „niet vertegenwoordigd waren wat overigens twijfelachtig is be hoeft zulks geen uitleg. De Mohammedanen van Indië hebben levendig deel genomen aan de benorde positie van Turkije en deszelfs schit terende verdediging en door den Aga Khon te Londen zeer duidelijk laten verklaren, dat 't z.g. verdrag van Sèvres, waardoor Engeland, Frank rijk en Italië Turkije versnipperen en er mee dreigen den kalif uit Europa te gooien, een diep gevoelde beleediging van do 65 millioen Indi sche Mohammedanen was. Wnt Abdoel Hamid in de7.en omvang niet gelukt is, heeft do Ann- tolische volksvergadering en Moestafa Kemol's politiek en militair beleid tot stand gebracht. Het is kenmerkend, dat, ondanks de Engelsche bemoeiingen om de Arabieren van Irak tegen de Turken uit te spelen, de betrekkingen niet alleen goed zijn gebleven, maar beter ziin geworden don zij ooit ten tijde van de Turksche heerschappij over Arabië Wij mogen en moeten thans van een tot stand gekomen en veelbelovende Isla mitische gemeenschap spreken. Van uit dezen gezichtshoek bezien, dient alles te worden be oordeeld, wat er in de wereld van den Islam ge beurt en bpvenal elke beweging tegen de vesti- no- r-f bandhaving van een buitenlondsche heerschoppij." Dit heeft ook betrekking op de Egyptische kwestie, waarover wij in de overzichten der laat ste dagen aandacht vroegen en welke actie een eigenaardige verweving en verwikkeling geef' te aanschouwen van Mohammedaansche en na tionalistische sentimenten. DE CONFERENTIE TE CANNES. P a r ij s, 3 Jan. (B. T. A.) Briand is naar Cannes vertrokken met den trein van 5.35 uit Parijs. Op het oogenblik, dat de trein zich in be weging stelde, zag men lord Curzon, die aan het Gare de Lyon aankwam met den trein Calais- Middellandsche Zee, naar Briand toesnellen, Briand gaf onmiddellijk last tot stoppen en on derhield zich met den Engelschen minister, die a! hollende naast den wagen van Briand was ge bleven. Briand scheen blij verrast door de on verwachte aankomst van Curzon. Deze zeide hem, dat zijn trein om kwart voor 6 weer ver trok. Briand zeide tegen Curzon, dat hij er zoo goed uitzag, terwijl Loucheur hem: „Tot weer ziens" toeriep. Londen, 3 Jan. (N. T. A.). Lord Curzon is hedenmorgen naar Cannes vertrokken. "Be halve Lloyd George en Worthington Evans zijn van de Britsche kabinetsleden Churchill en Horne reeds te Cannes aanwezig. B e r 1 ij n, 3 Jan. (N. T. A. Draadloos.). Het bericht uit Parijs, dat Rathenau naar Can- nes zal gaan om niet-officieel deel te nemen aan de confeicntie daar, wordt bevestigd. Officieel is de Duitsche regeering natuurlijk niet verte genwoordigd. De kali-industrie van den Elzas. Berlijn, 3 Jon. (N. T. A. Draadloos). Dc Franschc deskundigen geven toe, dat dc 1 -i- industrie in den Elzas volkomen fiasco heeft geleden in de paar laatste jaren; zij erkennen, dat een samenwerking met de Duitsche kali-in dustrie noodzakelijk is. gift voor dc Duitsche kinderen. B e r 1 ij n 3 Jan. (N. T. A. Draadloos). De opperburgemeester te Dresden kreeg van de Peruaansche kinderen voor de noodlijdende kin deren van Duitschland een gift van 100,000 mark. Duitsch scheepvaartverkeer. Berlijn, 3 Jan. (N. T. A. Draadloos). Het geheele scheepvaartverkeer van Hamburg 1021 overtreft meer dan tweemaal het verkeer van 1920, bedraagt zesmaal zooveel als het ver keer in 1919 en is nog maar ongeveer een derde minder dan het geheele verkeer in 1913. Duitsch stoomschip gezonken. Kiel, 5 J a n. (W. B.). Volgens een mededee ling van de reederij Diederichsen is haar trawler „Tehmara", waarvan men eergisteren noodsig nnlen had opgevangen, gezonken. Drie opvaren den zijn door een stoomtrawler gered. Over het lot der overige leden van de bemanning ver keert men nog in het onzekere. DE IERSCHE KWESTIE De Dail Eirennn weer bijeen. Londen, 3Jan. (N. T. A.). De Dail Eireann heeft heden de besprekingen inznke de Engelsch- Iersche overeenkomst hervat. Walsh (afgevaar digde van het district Cork) hield een rede ten gunste van de overeenkomst. Hij zeide, dat hij tijdens het reces van den Dail Eireann een groot aantal kiezers had bezocht en hoewel hij zelf een der „strongholds" was en van Sinn Fein moest hij als eerlijk man toch bekennen, dat ne gen van de tien kiezers vóór ratificatie der over eenkomst waren. De Iersche vertegenwoordigeis konden thans opnieuw een vernietigenden bur geroorlog' in het leven roepen, of wel zich in het onvermijdelijke schikken en het volk red den. Hij zeide, dat het Iersche volk klaarblijkelijk genoeg had van de „Jiu-Jitsu"-politiek van den Dail. Voorts gaf hij een overzicht van den toe stond, waarin de Zuid-Afrikaansche republiek verkeerde na afloop van den Boeren-oorlog en zeide, dat Ierland zich thans in een zelfde posi tie bevond. De minister van handel, Blyth, verklaaide zich eveneens uitdrukkelijk ten gunste der over eenkomst. Hij zeide slechts één beginsel te er kennen n.l. te kiezen, wat het beste was voor Ierland. Hij geloofde, dat, indien het Iersche volk zich voor een republiek uitsprak, het niet dacht uan constitutioneele privileges, maar oan de vrijheid van Ierland. Volgens hem was de repub'iek een middel tot het doel en tevens het beoogde doel zelf. Engelsche steun aan Roemenië. Londen, 3 Jon. (N. T. A. Draadloos). Hal stoomschip Airemore is gisteren van Liverpool naar Constanza oan den mond van den Donau vertrokken met vee en pluimgedierte voor de boeren in Roemenië, els en gift van het Britsche comité voor het herstel van den landbouw in de geallieerde landen. Het comité heeft in het ge heel een som bijeengebracht van een kwart mil lioen pond sterling. De werkloosheid in Denemarken. Kopenhagen, 3 Jan. (N. T. A. Draad loos). In de Kerstweek is het aantal werkloozen in Denemarken vermeerderd van 7T.8I3 tot 78.895, het hoogste aantal, dat ooit werd be reikt. In de Kerstweek van T920 bedroeg het 48.000. Het sterkst is het aantol werkloozen in den tabakshandel toegenomen, daar verschillen de fabrieken gesloten zijn wegens het opmaken der jaarbalans. Yerk.vrsconfcrcntie van Bolkan-stutcn. Berlijn, 3'Jon. (N. T. A. Draadloos). Uit Belgrado wordt gemeld, dat aldaar oen door de Zuid-Slavische regeering bijeengeroepen ver- kecisconfercntie der Balkonstaten is geopend. Op deze conferentie zijn, behalve Zuid-Slaviü ook nog Bulgarije, Roemenië en Griekenland verte genwoordigd, alsmede de internationale slnap- wagonmautschnppij cn de Orient-expresmaat- schnppij. Hongoarsche gezant "te Washington. B cr 1 ijn, 3 Jan. (N. T. A. Draadloos). Volgens een bericht uit Boedapest is graaf Ladislaus Sechenyi tot Hongaorsch gezant te Washington benoemd. Koersverandering in Rusland. Moskou, 3 Jon. (N. T. A. Draadloos). Ter gelegenheid van de jaarwisseling publiceeren de blac'en artikelen, waarin de toekomst van het land wordt besproken. Uit deze artikelen blijkt, dat het vertrouwen op het succes van de door de sovjelregeering ingeslagen nieuwe politieke richting ten behoeve van de economische herle ving van het land zeer groot is. Dc rede van Trotsky. Trotsky heeft op 27 Dec. op het Al-Russische Sovjet-congres een groote rede gehouden over den toestand van het roode leger. De Informa tion geeft hieromtrent uit Helsingfors o. a. de volgende bijzonderheden van haar correspon dent. De rede van Trotzky was uitsluitend gi wijd aan technische militaire vraagstukken. Hij ontliield zich van elke toespeling op politiek ge bied. Trotzky begon met een uiteenzetting der gevolgen van de demobilisatie, waartoe op het Sovjetcongres in Maart 1921 besloten werd. Die demobilisatie, die door hem een reusachtig werk werd genoemd, was in slechts enkele maan den voltooid. Na deze inleiding drong Tritzky aan op een intensieve oefening van het leger, zoowel phy- siek als intellectueel en moreel. Men moest daarom de militaire academies, waar uitstekend militair onderwijs wordt gegeven aan jongelie den uit den arbeiders- en boerenstand, op peil houden;, op deze academies krijgen zij onder richt, Ier zijde gestaan door de officieren uit het vroegere Russische leger, die de partij van het volk hebben gekozen. Het roode leger, ging Trotzky voort, heeft een zeer belangrijke taak vervuld; het heeft een ein de gemaakt aan het „banditisme", dat, vooral in het Zuiden, eiken opbouwenden arbeid tegen hield. Na op een groote landkaart troepen aange wezen te hebben, waar dc troepen van Petljoero en de Karelische afdeelingen opereerden, VToeg Trolzky: „Wat beteekent dot alles Beteekent het een provocatie tot een oorlog? Moeten wij ons alles zonder verzet laten welgevallen Neen, wij willen den vrede, maar cr zijn grenzen aan ons geduld." „Londen", aldus ging Trotsky voort, „zal ons misschien spoedig voorstellen een formeel ver drag te sluiten. Onze vijanden moeten zich dus haasten, wonneer zij ons op het laatste oogen blik nog willen doen verdwijnen. Zij willen het ijzer smeden wanneer het heet is. De bladen van de „Franschc witte garde" hebben over het algemeen niet het minste vertrouwen in onze vreedzame bedoelingen. Zij beweren, dat er in Rusland een militaristische partij is, die den oorlog predikt. Dat is het beeld, dat de Euro- peesche bourgeoisie zich van ons vormt. Wij echter kennen een land, dat aan ons grondge bied grenst, dot een vredesverdrag met Rusland teckent en tegelijkertijd benden uitrust en bewa pent om die tegen ons uit te zenden. Een der gelijke handelwijze moet op den duur een oorlog provoceeren. Kameraden, gedelegeerden, journalisten, di plomaten f Wij wenschen den vrede, maar men geeft ons geen vrede. Om weerstand te bieden oan de aanvallen onzer vijanden, handhaven wij ons roode leger, dot strijden zal tot het einde. DE OPSTAND IN KARELIË. Helsingfors, 2 Jan. (W. B.). Bolsje wistische troepen, toegerust met artillerie en cavalerie, welker getalsterkte die der Kareliërs overtreft, zijn thans een groot offensief tegen Porujarvi begonnen. De Kemolistcn cn dc Oekraïne. B o r 1 ij n, 3 Jan. (N. T. A. Draadloos.)!* Te Angora vergadert sedert I Jan. een confer rentie, met het doel een overeenkomst met d» Sovjet-Oekroinc te sluiten. DE SPANJAARDEN IN MAROKKO. M a d r i d, 3 Jan. (B. T. A.) De bladen mei' den, dat do koning en koningin met Drie Kor.'i- gen naar Melilla zullen gaan. Laciervu, die uit Marokko teruggekeerd is* heeft verklaard, dat hij niet von plan is af td treden. De onderhandelingen over het vrijkoopen» van de gevangenen zijn op c'.cn goeden weg, al is er ccnigc vertraging in gekomen, omdat menr geen wuarborgon kon geven aan de afgezantcu van Abdcl Krim. De chef vun den gcncralen stof neemt ontslag. Madrid, 1 Jon.*(B. T. A.). Do chef van den gencralen staf, generaal Weylcr, heeft zijn ontslag genomen. Uit Mesopotamia. Londen, 3 J a n. (N. T. A. Draadloos.). D* Britsche luchtmacht-troepen zullen na I Oei* a.s. moeten zorgen voor dc handhaving der or* de in Mesopotumië, als het Engelsche leger dit gebied znl ontruimen. Er blijven daar dm* slechts enkele eenheden, troepen om wacht* dienst to doen. De zes eskoders luchtmacht^ die nu reeds in Mesopotamia zijn, zullen, naar ofïiciecl wordt bericht, vermeerderd worden met twee eskadersongeveer twintig vliegtui* gen. Deze nieuwe machines zullen troepen ver* voeren elk vliegtuig zal tien man kunnen vero voeren, waardoor de mccilijkc gcforceerdd* marschen door de woeste gedeelten van 't lnn<j' worden vermeden. Uit Britsch-Indië. Moskou, 3 Jan. (W. B. Draadloos). Da politieke conferentie der Indische geestelijkheid besloot om volledig te breken met de Britschk Indische regeer in g. Het geschil tusschen Chili en Peru. B e r 1 ij n, 3 Jan. (N. T. A. Draadloos). Hel nieuwe antwoord van Peru op dc Chileenschflt nota verlangt arbitrage voor de aan Chili ver* weten' contractbreuk. Verspreide Berichten. Over 3000 jaren. Toen H. G. Wells, de beroemde Engelsche schrijver, zijn beroemd werk over de geschiede- nis der menschheid schreef, had hij met grootaf moeilijkheden to kampen, daar de menschcn vna 3000 jaren geleden zoo zorgeloos waren ge weest voor den historicus uit lutere tijden nief voldoende materiaal na te laten, waaruit hij hun zeden, gewoonten, gedachtenwereld, enz. zoui kunnen opmaken. Een bouwvereeniging te Londen is echter on zelfzuchtig genoeg geweest het den geschied schrijvers uit latere eeuwen gemakkelijker ta willen maken en heeft zich tot den heer Well* gewend met het verzoek haar mede te deelcn, welke voorwerpen hij het meest geschikt vond om begrip van dezen tijd bij de menschcn vanl 4921 bij te brengen. Deze dingen zullen name lijk in een cassette gedeponeerd worden in het fundament van ijzerbet on van een gebouw, dof dcor de vereeniging gebouwd zal worden. De door Wells opgegeven lijst is niet onbe* langrijk. Zij bevat o.a. een klosje garen, ecni scheer-apparaat, r-en manicure-etui met benoo* digdheden, cn „Hoe gedraag ik mij in gezel* schap?", een spoorboek van voor en na dew oorlog. Men gelooft, dat het fundament 3000( jaar zal kunnen bestaan. Uit de Pers. HET CONFLICT IN DE METAAL- NIJVERHEID. Dc Metaalbewerker, weekblad van deni Alg. Ned. Metnalbewerkersbond, schrijft, dat dal besturen der arbeidersorganisaties bij de onder* handelingen met het dagelijksch bestuur van dent Metaalbond alle overtuigd waren, dat doorstakeW uitsluitend onder de leuze: in geen geval loons* verlaging, niet wel mogelijk vos. Weldoen is ware religie. JPWEI,IER - AMERSFOORT Groote keuze cioor RUDOLPH STRATZ uit het Duitsch door Mevrouw A. E. NUIJS—POSTHUMUS. 60 „En dan," ging Meta voort, „moet je altijd flink uitkijken of er geen nieuv/e leerlingen in het zicht zijn. Het beste is van tijd tot tijd aan ide buitenlanders te vragen, of er niemand uit hun land overkomt, en dan zorg je, dat de betrokken persoon hem schrijft en hem Heidel- .berg als universiteit en jou als onderwijzeres 'in de Duitsche taal aanbeveelt Zoo vernieuwt de menagerie zichzelfanders zou zij langza merhand uitsterven De huisjuffrouw diende een jongen man aan •n liet hem binnen. Erna wierp haar vriendin •en triomfantelij-ken blik toe. „Ik heb de menagerie vandaag reeds ver meerderd I Deze Iersch-Amerikaansche gent leman met zijn roode haren wees maar niet bang, hij streekt nog geen woord Duitsch f I is de lokvogel I Let maar eens op er komen er nog' meer Met koele beleefdheid wendde zij zich nu tot den bezoeker, en vroeg, wat hij verlangde. En werkelijk, de Ier kwam nog zoo laat in den avond, om zich voor den cursus aan te melden. I Erna' knikte. „Ik moet u er alleen opmerkzaam op maken, mijnheer," zeide zij in het Engelsch, „dat me juffrouw Wiggers hier geen les meer geeft. U zult het dus met mijn onderwijs voor lief moe ten nemen I" Een glans van genoegen vertoonde zich op het hoekige, baardelooze gelaat van den Ier. en twee rijen breede, witte tanden kwamen te voorschijn. Hij aarzelde. Eigenlijk," begon hij, „waren nog drie land- genooten van mij ook van plan om Duitsch te leeren, en misschien „O zeker I Laat de heeren maar komen 1" zeide Erna vol blijde verrassing. Opeens schrikte zij. De Ier haalde zijn por- temonnaie uit den zak. Hoeveel het honorari um voor de lessen bedroeg, vroeg hij, met een biljet van honderd mark in de hand. Erna moest even iets slikken, dat haar be nauwde. Dit was het beslissende oogenblik, het groote keerpunt in haar leven. Zoodra zij geld aannam, ging zij van de bezittenden over tot de arbeidenden. Wie zou dat gedacht hebben, drie dagen geleden, toen zij in de fabriek de drijfriemen en raderen hoorde gonzen, die haar de werkgeefster, toebehoorden? Toen zou zij gelachen hebben bij de gedachten, dat zij bin nenkort zelf arbeidster zou zijn, evenals die honderden vrouwen en meisjes in de fabriek Zij wist zich echter te beheerschen. „Vijf en twintig Mark per maand, mijnheer zeide zij droog en zakelijk als een kassier. Zij wilde het biljet wisselen, doch de Yankoe wilde geen geld terugnemen. Zóó was het im mers goed I Hij cn de drie onderen samen op de les. Om twee uur nietwaar? „Ja, van twee tot vier I" bevestigde Erna be daard en bracht hem tot aan de deur. „Tot we- derziens, mijnheer I" Toen hij weg was, keek zij peinzend naar het bankbiljet. „Hoeveel zulke blauwe papiertjes heb ik in mijn leven al uitgegeven," zeide zij, „meest voor onzinnige dingen, en zonder dat ik er bij dacht. Ik vroeg er papa en later miin aanstaan de om, en dan kreeg ik zooveel ik wilde, als een verwend kind een stuk speelgoed. Dit is het eerste geld, dat ik zelf verdiend heb f Net genoeg, om mij aan de universiteit te la»en Inschrijven en mijn collegegelden te betalen. Dit schijnt mij een goed voorteeken te zijn l" „Eigenlük moet je dit geld nog verdienen I" meende Meta Wiggers. „Het is maar een voor schot Erna knikte levendig. Haar oogen glinsterden en haar bleek gelaat bad iets meer kleur. „Je hebt gelijk. Hét is een wissel op de toe komst I Ik zal hem honoreeren I Ik weet dat ik het kan, want ik wil het I En nu, Meta, ga gerust heen I Je staat hier toch op heete kolen en smacht naar mijnheer Bonifer I Groet hem van mij I" „Ga een oogenblik mede l" stelde Meta voor. Erna wendde zich afzij was weer ernstig geworden. „Ik pas niet bij jullie I Jullie bent vroolijk en ik nietik heb veel verdriet en daarmede moe* je anderen niet lastig vallen f Laat mij dus maar alleen in mijn kamertje en wel bedankt voor de menagerie I" Meta gaf haar een kus. „Adieu, arme Erna I En als Jk terugkom, help ik je misschien nog een paar maal met je lesgeven, totdat alles goed loopt. Als je er oan gewend bent, gaat het vanzelf en 's morgens heb je tijd voor de colleges, en 's avonds, tot middagnacht, voor je eigen studie". Zij hnd de deur reeds in de hand, toen zij zich nog even omkeerde. „O ja, dat wilde ik je nog zeggenzoo even kwamen wij, Bonifer en ik, professor Von Arras tegen. Hij was op weg naar het station om te vertrekken. Ik heb hem over jou gespro ken en hem verteld, welk een groot ongeluk je getroffen heeft". „En wat zeide hij vroeg Erna onverschil- I'S- „Niets I Hij liep door, heel langzaam I" Erna zuchtte even en maakte een afwerend gebaar. „Dat alls is afgedaan, Meta. Bij al mijn onge luk is het een groot geluk, dat ik jouw plaats kan innemen. Nu zorg ik voor mij zelf en heb i niemand ter wereld noodig en zeer zeker I niet mijnheer professor Von Arras I Adieu I" Meta vertrok en Erna haalde een paar maal diep adem en strekte de armen uit. Zij was in veilige haven, geborgen v.:or de mannen, be waard voor hun vriendschap van één dag als voor hun tirannieke liefde. Zij was vrij, volko men vrij, om het leven vol moeite en arbeid, dat voor haar lag in te gaan I" VIJFTIENDE HOOFDSTUK. Opnieuw kwam de huisjuffrouw binnen, naar gewoonte met dikke vilten pantoffels aan, die haar loopen onhoorbaar maakten, zoodat Erna haar eerst opmerkte, toen zij achter haar stond. „Lieve juffrouw Schwemmelmann I" zeide zij meer of min ongeduldig. „Laat mij vanavond toch met rust, dat heb ik noodig. En zoudt u 1 dan niet even willen aankloppen, eer u bin nenkomt De goede ziel stamelde een verontschuldig grinjr. „Ik dacht dat u weg was, juffrouw I De on* deren zijn allemaal weg met juffrouw Wiggers^ en toen docht ik dot u ook mee was I Nu is did heer gekomen en heeft naar u gevraagd en ge* zegd, dat hij niet kon terugkomen, omdat hi| spoedig op reis moesten nu wilde hir aan uvf, tafel iets aan u schrijven." Erna stond langzaam op. „Welke heer vroeg zij. „Die professor och, nu ben ik den noaral vergeten daar staat hij bij de deur Erna keerde zich om en zag iemand op dei! drempel staan. Op dit oogenblik gevoelde zij alleen de ondergane krenking. Zij ergerde zich,, dot zij zoo overvallen werd, en den bezoeker) nu niet kon wegsturen, zooalshij haar dienl morgen gedaan had. „Kom binnen, professor I" zeide zij koel be* leefd, terwijl juffrouw Schwemmelmann ver* dween. „Vergeef mij mijn verbazing. Dc meen* de, dat u reeds ver von Heidelberg waart I" Hij vatte haar slap nederhongende hond ent zag haar in de oogen. „Ik vertrek ook met den volgenden treii^, maar eerst wilde ik u nog even spreken. Ik heh| gehoord welk een groot ongeluk u getroffen' heeft en Erna viel hem in de rede. „Wilt u geen plaats nemen En vriendelijk bedankt voor uw deelneming. Het is de waur*j heidik ben nu arm T Mojar laat ons daar niet/ verder over praten I Waartoe zou dot dienen 2* „Is u werkelijk reeds zoo verbitterd, juffroum Bauernfeind vroeg hij. (Wordt vervolgd^

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1