De roman vee een studente. «Braam etït rt: DE EEMLANDER" PÜÜ3 OER ADVERIEKVicH !„4T~ vt BUITENLAND. BINNENLAND. FEUILLETON. Berichten. HOTEL „WIOMOPüLE". 20e Jaargang No. 161 pa port f 5.—. P« week (met grati» «nekcr.n* F ongelukken) f 0J7». alxonderlljke nummeis OIRECTEUB-UlTQEVERt J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWA». TE» INT 51X Vrijdag 6 Jauuari i»ZZ bewijsnummer, elke rcRcl meer 0 25. diensta.inbie» dinccn en Lictdadieheids-adveitenticn voor de belft der prijs Voor baudel co bedrijf bestaan zccc vonuleeJigc hcpalinucD bet advertccren. Ken# circulaire, bevattende de vootvraarden. wordt op aanvraag toegezonden. DE CONFERENTIE TE WASHINGTON. De duikbootkwestic. Washington, 5 Jan. (R.) Italië heeft in gestemd met het verbod van duikbootaanvallcn op koopvaardijschepen. Thans is dus de voor- ioopige instemming van alle grooto mogendhe- |3en te dezen opzichte verkregen. De Diritsche „uitverkoop". Brussel, 5 Jan. (B. T. A.) De hooge ge allieerde commissie in de Rijnprovincie heeft be sloten om, onder dezelfde voorwaarden als lot dusver, tot 31 Jen. a.s. te verlengen de door haar aan de wetgevende autoriteiten verleende volmacht om strafbaar te stellen den verkoop in 't groot of in 't klein aan vreemdelingen, die niet in deze gebieden woonachtig zijn. FRANKRIJK EN RUSLAND. Een tegenspraak. P a r ij s, 5 Jan. (H. R.). In officieele krin» gen worden de uit Duitschland afkomstige be richten tegengesproken, dat te Moskou een Fransche missie zou vertoeven of te Periis een sovjetmissie. Evenmin zijn tusschen Frankrijk en Sovjet-Rusland onderhandelingen gaande. Storing van 't telegroafvcrkeer door den storm. P a r ij s, 5 Jan. (B. T. 'A.). Door den storm van gisternacht zijn de telegraaf- en telefoon lijnen tusschen Amicns en Atrecht ernstig be schadigd. Er zijn 130 telegraafpalen omge waaid, waardoor de verbinding met België en Nederland vertraging ondervindt. Er zijn thans tijdelijke lijnen aangelegd, die in de verbin ding voorzien, totdat de schade versteld zal zijn. DE IERSCHE KWESTIE. Het optreden von Do Valera. Londen, 5 Jan. (N. T. A. Draadloos). De iValera heeft een laatste poging gedaan om aan de Engelsch-Iersche overeenkomst een neder laag te bereiden. Hij heeft namelijk in de Repu blic of Irelond het officieele orgaan der Sinn Fein-partij de overeenkomst gepubliceerd, zooals hij zich deze wenscht en die door hem enkele dagen voor Kerstmis in een geheime zit ting van het Sinn Fein-parlement werd inge diend. Eerst thans is zij echter openbaar ge maakt. De publicatie er van gaat vergezeld van een vurigen oproep van De Valera aan het Ier- sche volk, waarin dit krachtig wordt aange spoord pal tc blijven staan en de te Londen ge- teekende overeenkomst van do hand te wijzen. Arthur Griffith de leider van de Sinn Fcin- ffroep, die zich voor de ratificatie der Londen- sche overeenkomst heeft uitgesproken heeft rrn het bekend maken van De Valera's ontwerp er in den Dail Eireann op gewezen, dat dit aan-: merkelijk verschilt van het ontwerp, dat tijdens de geheime zittingen van den Dail door den Sinn Fein-president werd ingediend. Griffith verklaarde, dat er zes alinea's uit waren weg gelaten en dat het thans gepubliceerde docu ment, in tegenstelling met het oorspronkelijk in gediende, geen eedsformule bevat. De nationalistische pers keurt De Valera's fictie af. Freeman's Journal schrijft Het Iersche volk zal in het absurde document van De Valera geen rechtvaardiging vinden voor zijn poging om verdeeling te brengen in de Iersche natie, op het oopenblik, dat over haar lot zal worden beslist. Het alternatief, dat hij in de overeenkomst he°ft willen aanbrengen, is geen alternatief, want zijn ontwerp bevat alle ar tikelen, waarop de overeenkomst is aangevallen door de z.g. idealistische leden van den Dail Eireann. De Valera kan het den Ieren, die het verdrag tot stand hebben gebracht, klaarblij kelijk niet vergeven, dat zij te Londen succes hebben gehad en daarom wil hij het land opof feren. Toen het Sinn Fein-parlement hedenmorgen bijeen kwam, heerschte er een zekere opgewon denheid ten gevolge dezer ontwikkeling van zaken. Men zeide, dat de zitting zou worden Verdaagd in verband met een particuliere bij eenkomst van zekere leden der oppositie. Ten slotte werd overeengekomen, dat de Dail mor gen in geheime zitting zal bijeenkomen om ken nis te nemen van het rapport dezer bijeen komst. Dit wordt opgevat als een laatste poging om tot een compromis te geroken. Tot dusver zijn in het Sinn Fein-parlement reeds 96 rede voeringen gehouden over de te Londen gctce- kende overeenkomst, van welke 50 zich vóór en 36 tegen de overeenkomst uitspraken. Dublin, 5 Jan. (R.) Een commissie uit bei de partijen van de Dail Eireann tracht thans een compromis tot stand te brengen, waardoor dc eendracht wordt hersteld. Morgen komt het Dail in geheime zitting bijeen om het rapport der commissie in ontvangst te nemen. Dublin, 5 Jon. (R.) Een der afgevaardigden van de Dail, die voor de overeenkomst van Lon den is, heeft verklaard, dat deze met ten minste twee stemmen meerderheid zal worden verwor pen. Loonsverlaging in Engeland. Londen, 5 Jon. (R.) De bond van kolen- tremmers heeft genoegen genomen met een na dere loonsverlaging van 15 ct„ waardoor de geheele loonsverlaging 25 pet. gaat bedragen. De verlaging gaat onmiddellijk in, behalve voor schepen van minder dan 700 ton. De datum daarvoor zal later worden vastgesteld. DE BRAND TE HARTLEPOOL. Gisteren heeft te Hartlepool een grootc brand gewoed in een houtopslagplaats. Door den wind sloegen de vlammen op een huizen complex over. Bijna 70 huizen zijn vernield 500 menschen zijn dakloos. De ellende doet denken aan de tooneelen bij het Duitsche bombarde ment in 1914. Het aantal dakloozen wordt op on geveer 2000 geraamd. De gezinnen vluchtten in den nacht in panischcn schrik uit hun woningen. Heden heeft men pogingen gedaan om den dak loozen en hun bezittingen een onderdak te ver schaffen. De straten zijn gevuld met het huis raad van allerlei soort, dat zeer weinigen hebben kunnen redden. De Zweedsch-Russische handelsrelaties. Stockholm, 5 Jan. (N. T. A. Draadloos). Dezer dagen is een overeenkomst tot stand ge komen tusschen een Zwee,dsch export-consor tium, het z.g. Oostzee-consortium en de Russi sche „Centrosojus". Deze overeenkomst is geba seerd op een directe uitwisseling van exportgoe deren. Eenig onmiddellijk resultaat van groote ren omvang wordt natuurlijk niet verwacht in verband met de transportmoeilijkheden in Rus land en den slechten toestond der Russische pro ductie. Dc ve*-kiezngen in Portugal. Lissabon, 5 Jan. (B. T. A.) De nieuwe verkiezingen zullen 29 Jan. gehouden worden. Een Spaansche brik gestrand. P a r ij s, 5 Jan. (B. T. A.) Op de kusten van Frankrijk, Algiers en Groot-Brittannië blijft een hevige storm woeden. De Spaansche brik Isabel, die op weg was naar Oran, is op de kust van Algiers bij Sidiferrueh gestrand. Zes leden der bemanning zijn omgekomen. DE ONTPLOFFING OP DEN TORPEDOJAGER. Zestig dooden. Athene, 5 Jan. (B. T. A.) Omtrent de tor pedo-ontploffing aan boord van een in den Pi raeus gemeerde torpedoboot wordt gemeld, dat behalve een tiental matrozen, ook talrijke bur gers bij deze ramp zijn omgekomen. Door de kracht der ontploffing zijn n.l. talrijke op den oever staande huizen ingestort. Reeds heeft men vijftig lijken onder de puinhoopen gevonden. Sovjet-Rusland en Finland. Helsingfors, 4 Jan. (W. B.). Volgens een gisteren ontvangen telegram van het Fin- sche gezantschap te Moskou eischt de sovjet- regeering, dat de Finsche ontruimingscommis sie onmiddellijk St. Petersburg zal verlaten. DE NOOD IN RUSLAND. Amcrikaansche hulp. Washington, 5 Jan. (R.) Op verzoek van Hoover heeft het Amerikaansche departement van Scheepvaart dertig zijner schepen, die thans zijn opgelegd, beschikbaar gesteld voor het ver voer van graan naar Rusland. Morgen: Maearoni niet ham. Tegcnsprouk. P a r ij s, 5 Jan. (B. T. A.j Het Turksche pers bureau wordt door dc delegatie van de regcering te Angora gemachtigd tegen te spreken, dat er in Angora anarchie zou heerschen. Beweringen omtrent arrestaties en terechtstellingen missen elkon grond. Overal heerscht volmaakte rust. DE TOESTAND IN EGYPTE. De rust algemeen teruggekeerd. Londen, 5 Jan. (N. T. A.) De laatste be richten uit Cairo toonen aan, dat de toestond in Egypte volkomen rustig blijft. De dagbladcorres pondenten spreken de overtuiging uit, dot het tijdperk der relletjes voor goed voorbij is. De gebeurtenissen hebben de deportatie van Zag- loel, die aan het hoofd stond der jongste agitatie, gerechtvaardigd. De opgewondenheid der bevol king is thans blijkbaar geleid in de banen van ordelijke politiek. De verbetering in den toestand heeift hier een'goeden indruk gemankt. Men is hier van oordeel, dat het bewijs door de natio nalisten geleverd, dat zij in staat zijn om dc binr.cnlandsche orde te handhaven, zeer waar schijnlijk meer bevorderlijk zal zijn voor hun zaak dan de laatste wanordelijke betoogingen. Het hoofdpostkontoor te Tokio afgebrand. Tokio, 4 Jon. (R.) Het hoofdpostkantoor, een kolossaal gebouw, is door brand geheel ver nield. MAÏS9N WILMS, Beekenst. laan 43 TeL 287. A. s. ZONDAG Warme Hors d'Oeuvre schotel, Soep, Bief stuk, Percieboonen, Crème Caramel h 1.05. Van af Maandag iederen dag Indische rijst tafel, (wordt ook aan huis bezorgd.) ALGEMFENE STAKING IN ZUID-AFRIKA? Johannesburg, 4 Jan. (R.) Uit een breedvoerig onderzoek van den toestand in het stakingsgebied blijkt, dat de ernst van de situatie der industrie in geenen deele is verminderd. Overal heerscht de opvatting, dat de vakver- cenigingen zich bij de eerlang te houden stem ming krachtig zullen uitspreken voor algemecne stoking. Afdeelingen politie worden uit alle centra naar het stakingsgebied gedirigeerd. De Staatscourant van 5 Januari bc- va o.m. de volgende Kon. Besluiten opverzoek eervol ontslagen uit den militairen dienst de reserve-kolonel-intendant A. W. Ruy- ter benoemd tot burgemeester van Udenhout M. G. de Goeij, en tot burgemeester van Bennen- broek N. L. M. Tilman. Hoog bezoek aan Rotterdam. Gisteren heeft graaf Athlone, bro°der van dc koningin van Engeland, met zijn zoon, lord Trema ton, een bezoek aan Rotterdam gebracht. Hij was vergezeld van kapitein der jagers Ruys, adjudant der Koningin. Het gezelschop kwam om halflwaalf aan en ging het eerst naar het Museum Boijmons, waar het werd rondgeleid door den directeur, den heer Mannema. Te halfeen voegde de burgemeester, mr. A. R. Zim merman, zich bij hen en bood hun vervolgens een noenmaal aan in het hotel Weimar. Daarna had een rondvaart op de rivier en door de haven plaats en eindelijk werd het Stadhuis bezichtigd, waar ook de thee gebruikt werd. De graaf is vervolgens naar Den Haag teruggekeerd. Lndv Mary Cambridge, dochter van prinses Alice en den Earl of Athlone, heeft gisteravond, vergezeld door een hofdame van de Koningin, de voorstelling van „Tannhüuser" door de Na tionale Opera in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen bijgewoond. Ncuerlond en Oostenrijk. Op 3 Januari 1922 heeft op het ministerie van Buitenlandschc Zaken te Den Haag plaats gehad de uitwisseling der akten van bekrachti ging van het op 1 December 1921 oldoar tus schen Nederland cn de republiek Oostenrijk gesloten verdrag, waarbij in afwachting van een nieuw te sluiten uitleveringsverdrag tusschen die beide staten, het op 24 November 18Ó0 met de Oostenrijksch-Hongaarsche monarchie gesloten uitleveringsverdrag tusschen Nederland cn ge noemde republiek toepasselijk wordt verklaard. DE KAMERVERKIEZINGEN. Naar men aan de N. R. Ct. meld', zn! r- mocdelijk in de noorde'ijke kieskringen pi d« n oud-minister Postfiuma een eerste plaats op de candidatenlijst van den Vrijheidsbond worden aangeboden. Het KAMERLID VAN BERESTEIJN. Het Kamerlid de heer Van Bcrcrtrijn, heeft nan het bestuur van de afd. Den Haag van den Vrijz. Dem. Bond het volgende schrijven ge richt: Den Haag, 4 Januari 1922. De wijze waarop, meer in het bijzonder in de laatste weken, de voorzitter der Kamerclub te gen mij is opgetreden, mankt het mij ondrage lijk langer deel uit tc maken ven d Kamer fractie, die door den heer Mff1: et wordt geleid. Het gevolg van dit uittreden uit de fractie brengt mede, dat ik mij dus ook niet moor be schikbaar wensch te stellen voor de candidaten lijst der Vrijz. Dem. Partij voor het lidmaat schap, waarvan ik tevens mijn bedankbrief bij den secretaris mijner ofdeelmg heb ingezonder (w. g.) E. van Boresteijn. Naar aanleiding van het bij de Haogsche ef- deeling van den Vrijz.-Dem. Bond ingekomen schrijven van den heer jhr. mr. Van Beresteyn, waarin hij mededeelt, uit de kamerfractie te treden, heeft het Deventer Dogblad, den heer mr. Merchant, leider der vrijz.-dem. kamerfrac tie, die toevallig te Deventer vertoefde, geïnter viewd. De heer Merchant verklaarde, dat hem het vermelde schrijven nog niet bekend was; dat hij zich kon voorstellen dat een dergelijk schrijven door den heer Van Beresteyn was ingezonden; dat hij het zelfs afgezien van de motiveering had verwacht, nadat hem bekend was gewor den, dat oon den heer Van Beresteyn door het referendum in zijn partij een plaats op de can didatenlijst is aangewezen, die hem een naar zijn meening te ongunstige kans biedt om te wor den herkozen, althans ongunstiger dan hij zal mcenen, zich op andere wijze te kunnen verze keren. Het zal naar het oordeel van den heer Mer chant aan deze omstandigheden toe te schrijven zijn, dat de vermelde brief eerst is ngekomen na dat de voorloopige uitslag van het referendum oan dén heer Van Beresteyn bekend was. Mr. P. J. Oud, de secretaris van de Vrijz.- Dem. Partij, meent, dot als de heer Van Bere steyn zich beklaagt over het optreden van mr. Marchant tegen hem, hij dit aan zichzelf en zijn eigen houding heeft te wijten. Jhr. van Beresteyn heeft van mr. Marchant als partijvoorzitter trachten gedaan te krijgen, dat bij de cnndidnatstelling voor de verkiezin gen de zittende Kamerleden in volgorde van anciënniteit als Kamerlid, aan het hoofd der lijsten zouden worden geplaatst. De heer Mar chant heeft evenwel geweigerd ecnigen invloed te oefenen op den uitslag van het referendum, dat geheel vrij moest zijn. De geheele uitslag van dit referendum is nog niet binnen, doch uit hetgeen al is ingeko men, valt af te leiden, dat jhr. van Beresteyn als candidaat de onderste plaats der zitting heb bende Kamerleden is aangewezen, i. c. dus de vijfde. Doch daar de partijdag heeft besloten de 2e plaats te reserveeren voor een vrouw, zakten de overige olie een nummer en zou jh- van Beresteyn dus op de 6e plaats komen. Als de fractie bij de verkiezingen geen ver sterking mocht ontvangen, zou hij dus afvallen en als Kame'rlid njet herkozen worden. Kolonel jhr. J. H. Röell, gouverneur der Kon. Mil. Acad, te Breda, wordt bevorderd tot generaal-majoor. Kolonel S. C. Gooszen, voorzitter van Remonte Commissie voor de bereden ortilloriqa directeur van het Remontewezen, zal eerlang^ den dienst met pensioen verlaten. Een militair curiosum. Waarschijnlijk als indirect gevolg van het nr*I tikel „Een militair curiosum", is naar het Vod. meldt de functie van sergeant van doi week bij het 2e bat. 19e reg. inf. in de leegftj kazerne te Deventer opgeheven. Jhr. von ForccsL Dc burgemeester van Hciloo do beer jhr. N« van Forecst, die geruimen tijd te Alkmaar i£ verpleegd, is hersteld te Heiloo teruggekeerd; Ontslagaanvrage Burgdorffer. De heer Burgdorffer, directeur van gemeens' tewerken te Rotterdam, heeft, naar de N. R. Ct- meldt, zijn aanvrage om ontslag wegens ge* zondheidsredenen tegen I Mei ingezonden,- J Mr. H. BINNERTS. f Te Voorburg is in den ouderdom van 79 jaar overleden mr. Holbe Binnerts, lid van do Eerste Kamer der Stotcn-Generaol voor Friess land, oud-vice-prcsidcnt van het gerechtshof to Leeuwarden en was ridder in de orde van den( Noderlandschcn Leeuw. Een verbinding met liet Verre Oosten. Men meldt ons uit Rotterdam d.d. 4 Jan.: Sinds eenigen tijd heeft de Ellcrmon en Buck* nell Steamship Co. een gcmcenschappclijken dienst met Meurs Alfred Holt cn Co. (Blue Fun* nel Line), dc Norddeutsche Lloyd en dc Hum* burg Amcrika-lijn van Rotterdam naar het Verre Oosten, in welken dienst de Ellcrmon cnr B. S. S. Co. ook eenigen barer grooto cn coin fortabel ingerichte passogiersschcepen zal docni voren. De havens welke dezo schepen zullen oondoe» zijn Singapore, Hongkong-, Shanghai, Kobe en Yokohama. Het spreekt van zelf, dut deze dienst ook een goede gelegenheid biedt voor passagiers noor, Ned.-ïndiö en woidcn doorrcisbiljetten ofgege* ven via Singapore naar Java, BelawonDcli en andere Ncd.-Ind. bestemmingen. Deze dienst zal officieel geopend worden met het ss. „City of Simla", dut heden met een groot aantal passa giers van Rotterdam zou vertrekken, doch als komende van Hamburg, door s'ormweder den Waterweg hedenmorgen niet kon binnenkomen. Het gehalte van de voor dat stoomschip ge* boekte zal, evenals voor den oorlog, een zeer internationoal karakter dragen, door toch behal* ve vele Hollondsche, ook vele Duhsche families zich te Rotterdam zullen inschepen, terwijl tel Londen, waar het schip aanlegt, zich vele En* gclsche en ook enkele passagiers van onderél nationaliteit zullen inschepen. Het schip is groot 10500 ton, biedt ririmtö aan voor 200 le cn 20 2e kl. passagiers en is van alle moderne geriefelijkheden voorzien* „Dc Oude Doelen." De „Haag-sche Ct." meldde, dat het bedrijf in de Oude Doelen is stopgezet en vermoede lijk niet vóór 16 dezer weer hervat zei worden^ en dat dit een gevolg is van den vorkoop van het hotel en de bijgebouwen, welke thans ii» eigendom zouden tocbehooren aan een Duitschd combinatie. Als directeur zal optreden do heet Zomerdijk Bussink, <üe de heropening voorbe* reidt. Dit bericht is, volgens de „N. R. Ct.", juist, al leen niet in zooverre het een Duitsche combina tie als eigenares van het hotel en de gebouwen noemt. De eigendom is nog steeds bij de Ne- derlondsche combinatie. Er worden echter wel onderhandelingen gevoerd met een zeer kapi* taalkrachtige Duitsohe groep (waarin de beken de industrieel Stinnes is geïnteresseerd en dia verschillende groote hotels in Duitschland, zoo als het Esplanade-hotel te Berlijn, exploiteert^ over deelneming in de nieuwe onderneming. De tegenwoordige eigenaren zullen het hotel in zijn tegenwoordigen vorm exploiteeren, slagen de onderhandelingen met de genoemde Duitschp groep, zoo is het waarschijnlijk, dat er tot ingrij pende verbouwing, moderniseering en uitbreiding van het complex zal worden overgegaan. Alle lusten verstommen wanneer de stem van den plicht spreekt, al trachten zij ook in het geheim er zich tegen te verzetten. door RUDOLPH STRATZ uit het Duitsch door Mevtcuw A. E. NUUS—POSTHUMUS. 71 De bezoekers moesten hier eindelijk wel ge- toegen mee nemen. Alleen de eerste gechar geerde lwd er geen vrede mee. Hij meende ven lulltc dingen meer verstand te hebben dan de ookter zelf, en bevestigde deze bewering met «"-haal van een traval, waarbij er een ge neeskundige hulp te krijgen was. Hij had toen oen arm van zijn vriend, die door een sabel houw getroffen was, gespalkt met twee deksels van s garenkistjes, touw er omheen gebonden et geheel gesteund door een verband, van een ^eivet gemaakt, wat hem in het hospitaal den lof van alle deskundigen bezorgd had. Da assistent wilde dat gaarne aannemen •naar lui het den bezoeker toch niet binnen. En toen nu de vader hem ook verzocht, morgen terug ,e komen, kon de eerste gechargeerde »ch met verzetten tegen dezen wcnsch van ,.dcn ouden heer en ging heen. De professor gmg ■aar binnen met de gedachte JDit is de laatste maal, dat ik de Chemskiërs »et de van ouds bekende gekleurde petten, en geheele jeugd der Bupeite l „We gezien. heb. Ik kom nooit weer in Heidelberg terug I" In de kamer vond hij, behalve Otto Helmuth, die vest sliep, alleen zijn vrouw. Zij zat bij de tafel en las, evenals des morgens, in het ver slag over de positie der arbeidsters in de tex tiel vakken. Zij was reeds geheel tot kalmte gekomen na de opwinding van den dag. Het eenige verschil was, dat zij in plaats van aan haar schrijftafel, studeerde_aan het ziekbed van haarz oon, omdat haar plicht dit eischte. En er was niemand, die onverbiddelijker zijn plicht volbracht dan zij onverzettelijk, uiterlijk bijna liefdeloos iemand, op wie men zich onbepaald kon verlaten, terwijl toch de ijskoude die van haar stem uitging, een rilling opwekte# „Waar ben je zoolang geweest?" vroeg zij opkijkend en met gedempte stem. „Dat heb ik je immers gezegd," klonk zijn antwoord op denzelfden toon. „Ik heb afscheid genomen van juffrouw Bauernfeind I" „Waar ben je zoolang geweest?" vroeg zij opkijkend en met gedempte stem. „Dat heb ik je immers gezegd," klonk bijn antwoord op denzelfden toon. „Ik heb afscheid genomen van juffrouw Bauernfeindl" Zij knikte even. Nu Otto Hellmuth buiten ge vaar was, bekommerde zij zich al heel weinig om juffrouw Bauernfeind. Zij nam zich alleen voor, als zij vertrok, een kaartje bij haar af te geven. „En gaat het goed met hem?" fluisterde hij. „Zoo goed als we slechts verlangen kunnen! Natuurlijk! Daar straks wilde hij opstaan en een uurtje naar de kroeg gaan. Nu, dat hebben wij hem uit het hoofd gepraat. Maar maak hem nu niet wakker. Over hoogstens acht dagen zie je hem thuis. Of ben je soms maar besloten hier te blijven?" Hij keerde zich haastig om. „Waarom denk je dat zoo?" „Nu, omdat het bijna tijd is voor den trein. Je bagage is al aan het station!" „Ja! Je hebt ge'ijk! P' ga I" Zij reikte hem de hand zonder op te staan, want het verschuiven van den stoel zou den slapende gestoord hebben. Nauwelijks een kwartier geleden, had hij eer, andere hand in de zijne gehouden, een volle, jeugdige meisjeshand, waarin het warme bloed tot in de vingertoppen tintelde. Deze vingers waren zoo koel, en leven loos, en beenderig en hun druk was zoo vluchtig en oppervlakkig, alsof zij wilden te kennen ge ven: Zoo is het al mooi genoeg. Laten vrij toch die uiterlijkheden tot den kleinsten omvang be perken. Wij zijn immers twee verstandige men schen, die lang genoeg vriendschappelijk met elkander hebben omgegaan! „O zekeri Zoo verstandig, dat men in verloren uren naar een dolheid verlangde! Zoo vriend schappelijk, dat men van vriendschap elkander niets meer te vertellen wist. Hij wierp nog één blik op haar kalm gelaat, welks scherpe, mannelijke trekken helder verlicht werden door de lamp, daarop knikte hij even, ging op de tee- nen naar de deur en deed die achter zich dicht. Buiten wachtten hem ziin oude corpsbroeders, de majoor en de consul, die gekomen waren om hem naar het station te brengen. Een poos stap ten zij zwijgend naast elkander voort. Het ru moer op straat bemoeilijkte elk gesprek. „Een echte rouwstoetl" zeide de majoor schertsend; om de stemming wat te verleven digen. „Nu moesten wij alleen nog gaan zingen: „O al te Burscnenherrlichkeit wohin bist du entschwunden?" De proffessor knikte. „En daarop is maar één antwoord: „Nie kehrst du wieder, goldne Zeit so froh und ungebun- den!" Ik geloof dat wij het alle drie hebben op gemerkt, nu wij eP'ar.-7er in oud-Heidelberg heb ben weergevondenf Het is voorbij! Wat den tijd en het leven voor ons heerlijk gemaakt heeft, dat geeft ons uw vroolijkheid, majoor, en uw wereld kennis, consul, en mijn wijsheid niet terug! Het leven brengt niets tweemaal! Daarom moet je ook niets tweemaal verlangen en ook niet voor de tweede maal op een plek komen, waar je ééns een geschenk ven het lot ontving! Je krijgt dot niet weder na een kwarteeuw slechts een beetje weerschijn en naglinstering, je bedriegt jezelf en anderen en ten slotte moet je met ledige handen verder het leven in. Herinnert gij u, hoe wij eergisteren bij mij in den tuin zo- ten en in de schemering over de Rijnvlakte staarden? He geloof, dat wij alle drie hetzelfde dachten. Voor ons vallen de bladeren en de wereld verwelkt, ofschoon rondom ons de hoo rnen bloeien in de lentezon. Die bloeien -Jet meer voor ons. Dat hebben wij gemerkt. Toen werden wij nadenkend en stil „En toen kwam juffrouw Bauernfeindl" zeide de majoor. „Dat was immers eergisteren?" De ander knikte toestemmend. „Juist. Toen kwam juffrouw Bauernfeind en zij ging ook weer heen. Nu bij gelegenheid zul je haar nog wel eens zien, majoorl" De oude heer kuchte. ^Misschien wel! Ik moet nu eens flink aan het werk. Die kleine student wil doctor worden en ik, de stramme oudgediende, ooM Zie je dat is toch het grootsche, het verhevene aan zoo'n hoogeschoolzij maakt allen gelijk! Ieder vergeet zichzelf en zijn grootere of kleinere ge wichtigheid voor zijn arbeidr Je moest hier ook bliiven, consul! Dat zou beter voor ie v/ezenl" Somber schudde de gebruinde vrijgezel het hoofd. „Te laat! Dc ben hier in Duitschland een vreemdeling geworden. Dc moet weer weg van hier f Ik denk in Madeira een onderkomen te zoeken. Wat doet het er toe voor die paar jaren Mijn studententijd en mijn leven Mggeif achter mij Op eens sloeg de professor hem op den schouder, sterk en vlug als een jonge man. „De mijne niet I En nooit voor hem, die zijn jaren kent en begrijpt I Beste consul, eerst brengen de jaren ons meer dnn zij ons ontne men, later als wij het hoogtepunt vnn ons leven voorbij zijn nemen zij meer dan zij geven Daarin heb je gelijk I Maar zij geven nog altijd genoeg. Meer dan genoeg, als men zelf maar bescheidener geworden is neen j niet bescheidener, dot woord is te bekrompen -* maar als men'voor zichzelf minder verlangt en wat meer voor anderen I De jeugd mag egoistisch zijn wij niet meer. Wij mogen niet te veel oan ons zelf denken. Wij hebben ons deel van het leven gehad, vreugde en leecL Nu komt een nieuw geslacht aan de beurt I Daarvoor willen wij zorgen, met de echte zorg| van een man f Spreek mij niet van ouderdom* Wie arbeidt is jong I Ik ben nu van mijn ziekt® hersteld en ga weer oan mijn dagwerkEn nog. strenger en volhardender dan tot dusverre. En wanneer ik zeventig jaar ben en dan mijn levervj overzie, zooals nu op mijn vijftigste, dan hoop' ik, dat het weer moeite en arbeid zal geweest zijn I Dan kan ik er tevreden over zijn I" Verwonderd zog de consul hem aan. „Eergisteren sprak je anders I" „Zeker I" was het antwoord. „Ik moest hnmerS in het Neckardol wat opknappen. Eergisteren v/as ik nog niet geheel op streek. Ik stond op het doode punt, ongeveer als de slinger van een uurwerk, eer hij weer teruggaat. Nu is d^ crisis echter voorbij. Ik ben weer mijzelf en ol*< les is in orde. En nu moeten wij een beetjo\ voortmaken I Anders komen wij nog te laat oon den trein (Wordt vervolgd);

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1