DE EEMLANDER" FEUILLETON. (uwmispiiis z PRIJS DER ADUERTEHÏlEil BUITENLAND. KOLONIËN. BINNENLAND. PEETJE QIRUE 20e Jaargang No. 167 'va post f y— p« weck i®* «"ekeriD« ongelukken} f 0.17'. afzonderlijke nummer» Vrijdag 13 Januari 1922 DIRECTEUR-UITGEVER» J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWA» rei INT 61X van 1-4 regels f l.OJ met inbegrip van cc» bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie^ dingen en Lictdadigheids-adveitcnticn voor de helft des prijs Voor handel en bedrijf bestaan zeer vooideeligc hepalingen voor het advcrtccren. Een» circulaire. bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. fV Berichten. KABINETSCRISIS IN FRANKRIJK. De ontslag-aanvrage aanvaard, P or ij sf 1 2 J o n. (B. T. A.) Briand heeft pre sident Millerond in kcnni9 gesteld met zijn besluit pm definitief het bewind neer te leggen. Bij zijn Ccrtrek van het Elysée verklaarde hij, dat hij [echts aan het bestuur had kunnen blijven, wan- ter men hem beter had gesteund. Hij voegde bij, dat hij natuurlijk niet naar Cannes zou te- kugkeeren, maar dat zijn ontslag stellig geen bc- j^vaar zou opleveren voor het houden van de (Conferentie te Genua, overeenkomstig het oor- tspronkclijke pion, Parij s, 12 Jon. (H. R.) Millerartd heeft 'liet ontslag van Briand aanvaard, f P a r ij sT 2 J a n. (B. T. A.) President Mil lerond is heden begonnen met zijn besprekingen an verband met de crisis. Hij heeft den president der Kamer, Raoul Péret, ontvangen, met wien luj een onderhoud had, dat tot over half zeven hedenavond duurde. Péret gaf den president een .uiteenzetting van den algemeenen politieken toe stand en hij wees Millerand erop, dat er in con- ditutfoneelen zin niets tege was, dat Briand op hieuw aan het bewind zou worden geroepen, om dat hij vrijwillig zijn ontslag had ingediend, zon der door een Kamer-votum daartoe te zijn ge noopt. Vervolgens het geval ander de oogen 2icnder dat Briand zou weigeren het bewind weer op zich te nemen, noemde Péret onder de poli tieke persoonlijkheden, die in aanmerking zou den kunr.en komen om een nieuwe regeering te Tormen den oud-president Poincaré. i Cannes, 12 Jen. (B. T. A.) Loucheur kreeg hedenavond tijdens de zitting van den Oppersten Raad kennis van het aftreden van het kabinet. Ne de leiders der geallieerde delega ties op de hoogte te h'ebben gesteld van de noodzakelijkheid, in welke hij tengevolge van Briand's aftreden was komen te verkeeren om Cannes nog denzelfden avond te verlaten, keel de hij naar zijn hótel terug. Lloyd George drong er bij hem op aan te blijven tot den afloop der besprekingen met de Duitsche gedelegeerden, maar de Fransche minister volhardde bij zijn be sluit om met don trein van 7.10 uit Cannes te Vertrekken. De Opperste Raad werd daarop aangevuld met leden der commissie van herstel m zal van avond na het vertrek van Loucheur het hooren ider Duitsche vertegenwoordigers voortzetten. Bij ontstentenis van Fransche vertegenwoordi gers zal uit den aard der zaak geen enkele be slissing worden genomen en pas wanneer een nieuw Frensch kabinet ,zal zijn gevormd, zal sprake kunnen zijn van een nieuwe bijeenroe- Tu'ng van clen Oppersten Raad. Een deel der rrcnsche delegatie zal Cannes nog hedenavond verlaten. Het botste gedeelte zal morgen ver trekken, terwijl Lloyd eGorge Zordag a.s. naar Londen zal terugkeeren. Briand in de Kamer. P a r ij s, 1 2 Jan. ,B. T. A.). Briand heeft in ïijn verklaring aan de Kamer gezegd Wanneer Duitschland de Fransch-Engelsche entente ge kend had zou de oorlog niet plaats hebben ge had. Alleen de commissie van herstel heeft het recht aan Duitschland uistel van betaling toe te staan, maar donr Frankrijk in die commissie roet de meerderheid heeft, is het verleenen van een moratorium zeker. Daar het verleenen van uitstel zeker is, komt de Frensche regeering on voor de verdere belangen van Frankrijk. Zij kan niet toelaten, dat het jaar 1922 nadeelig is voor Frankrijk. Wanneer de belastingstaten ge wijzigd worden zal zij waarborgen en toezicht fcischen om Duitschland tot betaling te dwingen. Briand aan Lloyd George. P a r ij s, 1 2 Jan. (B. T. A.). Briand heeft het volgend telegram aan Lloyd George gezonden Tegenover de politieke omstandigheden, die ik bij mijn komst te Parijs heb aangetroffen, heb Sk gemeend, dai het nvj niet mogelijk was het vooi zit torschap van den m'insierraad te behou den en het ontslag van het kabinet bij president Miilernnd ingediend. Ik kan dus niet naar Can nes terugkeeren om aan de werkzaamheden van den Oppersten Road deel te nemen. De verzoek u dit ter kennis te willen brengen aan de ove rige gedelegeerden en hun tevens mijn veront schuldigingen en leedwezen te betuigen, dat ik mijn samenwerking met hen moet beëindigen. Wat u betreft, waarde heer Lloyd George, het doet me in het bizonder leed de gesprekken met u, die wij waren begonnen in het belang der beide landen en in dat van den vrede van Euro pa en die ik zoo gaarne tot een goed eindre sultaat had geleid, niet te kunnen voortzetten. Ik hoop, dot mijn opvolger ze met u zal hervat ten en dat hij de doeleinden zal kunr.en verwe zenlijken, die wij op het oog hadden. Poincaré kabinetsformateur? P a r ij 3, 12 Jan. (H. R.) Poincaré is uitge- noodigd een kabinet te vormen. Hij verklaarde zijn politieke vrienden te zullen raadplegen en morgen te antwoorden. DE CONFERENTIE TE CANNES. Rothenou door den Oppersten Raad gehoord. Cannes, 12 Jan. (B. T. A.). De Opperste Raad heeft heden te 12 uur Rothennu gehoord over den economischen toestand van Duitsch land. Rathenau hernieuwe zijn gisteren voor de Commissie van Herstel afgelegde verklaringen over de door de Duitsche regeering ondervon den moeilijkheden bij het nakomen horer ver plichtingen inzake de schadeloosstelling. Hij trachtte aan te toonen, dat het deficit tusschen den uit- en invoer geweldig is. Het eenige door Rathenau beoogde middel tot verbetering is een vermeerdering van de productie en den uitvoer. Rutland's deelneming aan de conferentie te Genua. Moskou, 13 Jan. (N. T. A. Draadloos). In verband met de uitnoodiging der geallieerden aan Rusland tot bijwoning der conferentie te Genua, schrijft Steklof in de Iswestia: „De geallieerden willen de quadretuur van den cirkel oplossen, n.l. een economisch ver drag sluiten met de Sovjetregeering en de aan wijzingen van deze tactiek zijn talrijk. De juridi sche erkenning der Sovjet-regeering eischt de teruggave der gebouwen en handelsschepen, die door de Franschen en Engelschen in beslag wer den genomen. Voorts willen de geallieerden geen afstand doen ven het werktuig, dat zij be zitten in de geëmigreerde witte garden." Ex-keizerin Zita in Zwitserland. Zurich, 12 Jan. (B. T. A.). Ex-keizerin Zita van Oostenrijk is alhier aangekomen. DE IERSCHE KWESTIE. Londen, 12 Jan. (B. T. A.) De koning heeft amnestie verleend voor alle politieke mis drijven, die vóór den wapenstilstand van Juli 1.1. in Ierland zijn gepleegd. Het in vrijheid stellen dar gevangenen begint terstond. De Zwcedsche begroeting. Stockholm, 12 Jan. (N. T. A. Draadloos). Da regeering heeft een wetsontwerp ingediend voor een steunbedrag van 90 millioen kronen ten behoeve der werkloozen. De hoofdgednchi* van de ingediende begrooting is „zuinigheid" De regeering stelt verhoogde rechten voor op tabak en alcoholhoudende dronken en verhoog de zegelrechten, belasting op onroerende goe deren alsmede op het inkomen. De Weensche Gobelins. Londen, 12 Jan. (N. T. A. Draadloos.). De wereldberoemde Oostenrijksche collectie van gobelins zijn verpand aan een Ameri- ''aonsch syndicaat vcor drie millioen pond ster ling. De collectie zal spoedig naar Amerika worden gezonden. Deze Weensche gobelins, 900 in getal, vormen de fraaiste verzameling Van dezen aard in de wereld. De tegenwoordige waarde wordt geschat op acht millioen pond sterling. WILNA. Wilna, 11 Jan. (Orient). De pers zegt, dat naar schatting 70 procent van de ingeschreven kiezers gestemd hebben. De waarschijnlijke uit slag van de stad Wilna zou zijn 15 leden van het centraal kiescomité, 2 socialisten en 1 de mocraat W i 1 n a, 11 Jan. (Orient). Er wordt gemeld, dat in de stad Wilna 43490 personen gestemd hebben op de 73950, dat is 55 procent. Waar schijnlijk zal de landdag aldus samengesteld MAISON WILMS, Beekensteinschelaan 43. Te!. 237. MENU voor 15 Januari t 1.05. Tomatensoep, Hazenpeper, Appelmoes, Pudding, Pompadour. zijn: Centraal comité 45, Volksraad 25, popu listen 20, Renaissance 12, socialisten 7, demo craten 2, onafhankeliiken 1. DE NOOD IN RUSLAND. Moskou, 12 Jan. (N. T. A. Draadloos.). Het plan tot verzending van 25 millioen poed voorjaarslcoren naar de hongersnooddistricten werd gewijzigd. De hongersnooddistricten zul len thans 19 millioen poed zoaikoren ontvan gen, o.a. acht millioen poed haver. Moskou, 12 Jan. (N. T. A. Draadloos.). De door den hongersnood in de provincie Sa mara in 't leven geroepen toestond wordt al door erger. Nauwelijks een tiende der bevol king kan leven van hetgeen zij heeft. Door de 750 buitenlandsche hulpverleeningspostcn in deze provincie kan maur het derde de 1 der uitgehongerde kinderen 'worden gevoed. Tn het geheel wordt 20 der bevolking door de bui tenlandsche en Russische organisaties tot hulp verleening van voedsel voorz.cn. vmmwi ®?r»icfrnM. /Een groot Amerikannsch kanaoJplon. In het Ameriknansche Huis van Afgevaardig den is een wetsontwerp ingediend om machti ging te verleenen voor don aanleg van een kanaal, dot de groote meren met de zee ver bindt. De kosten zullen gelijkelijk over de Ver. St. en Canada worden verdeeld. Oost-lndlë. De Volksraad en de minister. Naar de Indische correspondent vaTv De Tele graaf uiteenzet, heeft de Volksraad zich her haaldelijk tegen de, van het Plein uitgaande kleineering van zijn positie verzet. Thans is door het Volksraadslid, den heer Kerkkamp, voorge steld dat het college zich telegrafisch wende tot de Stolen-Generaal om er op te wijzen I. Dat nagelaten is het college te raadplegen omtrent belangrijke wetsontwerpen betreffende aangelegenheden van Nederlandsch-Indië; II. dat in vele gevallen de door den Raad uit gebrachte adviezen zonder behoorlijke molivee- ring ter zijde zijn gelegd ITT. dat de in deze door de Nederlnnd^che re geering aangenomen houding voor den Volks raad even ontmoedigend als teleurstellend is weshalve aan de Staten-Generaal het verzoek wordt gedaan, wel te willen bevorderen, dot in de tot dusverre gevolgde gedragslijn verbete ring wordt aangebracht. Naar Nederland terug. De heer W. Muurling, regeeringsgemochtigde bij den Volksraad, gaat 'op 8 Maart met buiten- landsch verlof. De oud-vicepresident van den Raad van Iri dic, generaal H. N. A. Swart, keert 25 Januari met de Johan de Witt naar Nederland terug. N. R. Ct. Ib'erste Kamer. Vergadering von Donderdag 12 Januari. Verschillende wetsontwerpen. Aon de orde worden gesteld de wetsontwer pen le. Voorziening omtrent het tijdstip van in werkingtreding van gewijzigde bepalingen van de Kieswet, de Provinciewet en de Gemeente wet. 2e. Verklaring van het algemeen nut der ont eigening van eigendommen, noodig voor en ten behoeve van den bouw van een brug over de Kostverlorenvoart en den aanleg van verbin dingswegen tusschen die brug, den Overtoom en den ontworpen hoofdverkeersweg naar Slo- terdijk, in de gemeente Amsterdam. 3e. Verklaring van het algemeen nut der ont eigening van eigendommen noodig voor uit- ïicmg van het terrein der aardappclmarkt te Xltrecht. 4e. Opleggen van voorloopige aanslagen in de directe belastingen. 5e. Regeling van de inkomsten en uitgaven van het Stoatsmuntbedrijf voor 1922. 6e. Wijziging van de wet van 4 April 1870, houdende bepalirgen omtrent de uitgifte van schatkistbiljetten enz. 7e. Verhooging van het VIIo hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 1920, (rente schatkist papier). 8e. Begrooting van het fonds ter verbetering van de kustverdediging, dienst 1922. 9e. Goedkeuring van den onderhnndschcn verkoop van domeingrond, onder Prinsenhago aan de stichting „Woningbouw voor arbeiders Prinscnhoge." 10e. Aanvulling en verhooging van het tien de hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 1921 (voorschot enz. ten behoeve van .de N. V. Ne- derlondsche Zuid-Afriknnnschc Stoomvaart Mij, „Holland-Zuid-Afrika-Lijn". 11c. Onteigening ten behoeve van een spoor wegverbinding von de Oronje-Nassaumijn IV. 12e. Aanvulling van art. 10 der woningnood wet. 13e. Onteigening voor den bouw van wonin gen te Krimpen aan den LJssel, ter voorziening in den woningnood. 14e. Nadere aanvulling en verhooging van de koloniale huishoudelijke begrooting van Suri name voor 1921. 15e. Aanvulling van de koloniale huishoude lijke begrooting van Suriname voor 1921 (voor- scholten landbouwonderneming en wel koffie* en cocaoaanplant). 16e. Nadere wijzigingen verhooging der be grooting von uitgaven en middelen van Ned.-In- dië voor 1921. Bij het wetsontwerp sub Te. komt de heer Von der Feltz (lib.) er tegen op dat hier wijzigingen worden voorgesteld op een wets ontwerp, dat bij de indiening van deze wijzi gingen nog niet door beide tokken van de volks vertegenwoordiging was aangenomen. Spr. acht dit geheel in strijd met do Grond wet. Goed beschouwd zijn deze wijzigingen niet nndors dan amendementen op een reeds door de Tweede Kamer afgedaan ontwerp en volgens de Grondwet is de Tweede Kamer hiertoe niet bevoegd. De heer Van der Feltz zal zijn stem aan dit ontwerp dan ook niet kunnen geven. De Min v. Binnenl. Zaken, de heer Ruys de Beerenbrouck, merkt op, dat in bet eindverslag slechts één lid bezwaren maakte tegen de thans gevolgde wijze van handelen. Op welke motieven deze bezwaren worden ge grond, werd niet medegedeeld. Spr. geeft de Kamer, aangezien hij niet op de door den heer Van der Feltz aangehaalde juridische kwestie was voorbereid, in overweging, over dc bezwa ren van den heer Van der Feltz heen te stap pen, en het wetsontwerp aan te nemen. De heer Van der Feltz repliceerend, dringt aon op aanhouding der behandeling van het ontwerp. Misschien kan de minister in een nota dan een nadere uiteenzetting geven. De Minister kan dezen aandrang tot aan houding niet steunen, aangezien hiertoe niet de minste aanleiding bestaat. Overigens laat hij de beslissing aan de Kamer. De heer De Gijselaar (c.-h.) vraagt, of dit wetsotnwerp niet min of meer spoedeischend is. Spr. voor zich is huiverig om dit wetsont werp uit te stellen, omdat dan de kans bestaat, dat het ontwerp kan worden verworpen, als zijn de in strijd met de Grondwet, en spr. vraagt of dan de zaak wel in orde zal komen. Als spreker zeker wist, dot bij uitstel het wetsontwerp zou worden aangenomen, dan zou hij hiertegen geen bezwaar hebben. De heer M e n d e 1 s (s.-d.) vindt reen reden om hel wetsontwerp aan te houden. Hij is von meening, dat de Kamer het ontwerp gerust kon aannemen. De heer Van der Feltz tripliceert. Spr. stelt voor de behandeling van het wetsontwerp uit te stellen tot de volgende vergadering. De Minister dupliceert. Op een vraag van den heer de Gijselaar antwoordt de Minister nog, dat de zaak bij verwerping van het wetsontwerp niet zal loo- peru Het voorstel-Vr.n der Feltz tot aanhouding van de behandeling wordt v e r~w o r p e n met 33 tegen 4 stemmen, waarna het wetsontwerp wordt aangenomen met 33 tegen 2 stem*! men. Bij het wetsontwerp sub 4e. dringt de heef De Gijselaar (c.-h.) aon op een spourzaonai gebruik von het opleggen van voorloopige oan* slagen. Ook hoopt spr. dat spoedig aan het op*1 treden van de tijdelijke inspecteurs een eind zal komen. De Min. van Financiën, do heer D6 Geer, deelt mede, dat van de 160 tijdelijke ini spccteurs in het loopende jaar ongeveer da helft zal kunnen worden afgeschaft. Na repliek van den heer De G ijso 1 o a f, wordt het ontwerp z. h. s. aongenomen. Aangezien do Minister von Koloniën niet oan* wezig is, worden de wetsontwerpen sub T4e, 15® en 16e van do agenda afgevoerd. Do overige wetsontwerpen worden z. h. s* aangenomen. De vergadering wordt hierop te 2.25 ver* daogd tot Dinsdag 31 Junuuri, des avonds t^ half negen. t Berichten. De Staatscourant von gister bevat o. de volgende Kon. besluiten: benoemd tot officier in de Oranje Nnssauoi L. W. de Vries, burgemeester von Borradecl; benoemd tot burgemeester van Almkerk J. W, Egberts; benoemd tot secretaris von het college vort; curatoren non de Rijks-Universiteit te Utrecht mr. B. J. Lintelo baron de Geer von Jutphaos> referendaris aan dc Provinciale Griffie t® Utrecht; op verzoek eervol ontslagen H. G. Buints al£ leeraar aan de R. H. B. S. le Alkmaar; benoemd tot tijdelijk leeraar aan de R. H. B. S* te Appingedam, Sappenneer en Warffum mej. A* G. E. de Deveer te Groningen; tot leeraar aon de R. H. B. S. te Drachten H* D. Veenstra te Groningen; tot idem aan de R. II. B. S. te Vcendam G« H. Streurman te Groningen; tot leeraren aon de R. H. B. S. te Heeroiweon J. J. Soons on J. A. Prak, beiden te Groningen; tot idem aan de R. II. B. S. te Steen wijk J. L» Piok te Groningen; ingetrokken de benoeming van II. van Tonge ren tot onderwijzer oan de Rijks-Kwcekschool voor onderwijzers te Middelburg en ols zoodanig; benoemd A. de Jonge te Rotterdam; eervol ontslogen uit den zeedienst de officiers vlieger 2e klasse F. Verploegh Chassé; op verzoek eervol ontslagen W. L. Bosschort als consul-generaal von Nederland te Melbourne en hij ter beschikking gesteld; eervol ontslogen op verzoek de ccrste-luite* nont op non-activiteit jhr. W.G. L. van Spongier, het wapen der artillerie en hij benoemd tot reserve-eerste-luitenant bij het le regiment ves ting-artillerie; eervol ontslagen op verzoek dc reserve-offi cier van gezondheid der 2e klasse W. Schijven schuurder, van het personeel van den genees* kundigen dienst dor landmacht. Dc conferentie tc Washington. Men seint uit Washington aan de N. R. Cf., dat het plan van de Nederlandsche delegalio om 21 dezer uit Washington te vertrekken, ia opgegeven wegens het voortduren van de con ferentie. Slechts de morinedeskundige Putman Cramer keert dan terug. Consulaire dienst. Met de waarneming van het consulaat-gene* raai voor den Austraüschen Statenbond *en Nieuw Zeeland is belast de consul der Neder* landen te Sydney, de heer S. E. Teppema. Voorts zijn de hoeren C. v. Lede, mr. P. W< M. J. Russel, mr. A. Rucb en G. Haitsma Mu* lier erkend en toegelaten nis consuls van Luxemburg, resp. te Rotterdam, Maastricht^ 's Gravenhage en Utrecht. Ingevolge koninklijke machtiging is de heef E. Nabel erkend en toegelaten ols vice-consul van de Vereenigde Staten van Amerika Ae Rot# terdam. Ontduiking tolrechten In meerdere Indische bladen en eveneens irt De Telegraaf von 13 December 1921 wordt be weerd, dat de olietrust ongestoord voortgaat buitenlandsche olie (van Serowok) binnen ons De menschen klagen zoo dikwijls, dat ande ren hen niet begrijpengeloof mij, er zijn wei nigen, die het zich zelf doen. door VIRGINLE LOTfiLUVO. Vlaskoopman I Dot kon Peetje toch niet worden I Een glimlach verscheen op zijn dierlijk gelaat bij het vermoed voorstel, dat in zijn beneveld brein een vonk van zelfkennis deed glimmen „Be heb geen verstand van affairens," gichelde bij. „Zoo meen ikfc het ook niet," zei' de man, „maar zie hier, Triene Mostaard zij werd al dus genaamd omdat zij mostaard verkocht roekt al lang om haar winkelken over te laten ze zou in een gesticht gaan. Mostaard maken en „spekken" verkoopen is niet moeilijk. Ik zal u de maten en de gewichten leeren kennen; ge zult van de straat zijn en treffelijk uw brood Jferdienén." Het voorstel van een reis naar de maan zou beetje niet onmogelijker voorgekomen zijn. „Da Tc zot ware I" was zijn antwoord. Glad af geweigerd 1 .Welaan, ga dan zelf ook in een gesticht." .En de baan gewend zijn l" zei Peetje. „De baan, de baan I wat voor een baan is dat In regen en wind gaan „s c h o o i e n," nu ge bruikte hij het geducht woord in zün veront waardiging, „en overal veracht en vernederd worden, soms weggejaagd als een hond I" Peetie scheen niet te begrijpen. „Karei Cies, als 't u belieft, belieft Ket u toch, schiet mij wat centen voor om kleeren te gaan koopen naar Deijnze," vroeg hij schreierig. „Ge zult ginder op de markt gestroopt wor den." waarschuwde Te Leer. En hij bedacht zich, hij had medelijden met het eng begrip en het hulpeloos onverstand van Peetie „Ik zal morgen zelf met u meegaan," be loofde hij. „Godloon, godloon," zei Peetje met de han den gevouwen. En 's anderdaags keerden zij terug van Deijn ze, Peetje in een nieuw pok. met een strooien hoed op het hoofd, kousen en schoenen oan. O. die schoenen I Het was een der goocheldroomen van Peetje geweest, eens in zijn leven een poar nieuwe schoenen te bezitten en een hoed op het hoofd te hebben. Nu was dit alles en nog veel meer, als een hoorn des overvloeds, over hem uitgestort I Het effect v/as in tegenstelling met het ver wachte, de schoenen drukten hem watonwille keurig schokte hij bestendig de schouders op, als om het frakje, waarvan de spanning hem hinderde, af te schudden, hij, gewend aan losse, linnen kleederdrachtmaar het ergste was zijn hoofd, hoe gloeide het onder den rand van dien hoed I Herhaaldelijk moesf deze afgenomen worden en Peetje wreef met zijn hand over zijn voorhoofd en zijn slapen, en wreef die hand toen af op zijn lichtgrijze broek of de lichtgrijze mouw van zijn linker arm. Hij was kieskeurig op zijn bonden. Hij was heel moe, toen hij het dorp naderde, veel erger vermoeid dan als hij door hitte of kou met een kluts aardappelen of een zak kolen op den rug van zijn zwerftochten langs dó boe renhoeven weerkeerde. In den Hoel was zijn blijde intrede iéts van belang de vrouwen kwamen op hare drempels, de werkelooze mannen schoolden samen en al de kleine jongens liepen hem achterna, joelefid, juichend en roepend „Geef mij ne cent I" „Ne cent, ne cent, ne cent I" ging het om hem henen. Peetje kreeg een eigenaardig gevoel verle genheid mengde zich in zijn zelfbewustzijn hoovaardij en oprechte schaamte onderging hij tevens over zijn deftige kleedij en het afgunstig gewild ptil-spottende zijner luie, werkelooze buren. Hij stelde het op een draafje, vergat den vlas koopman te danken en zelfs goênnacht te wen- schen. Hij haastte zich binnen in zijn huttéken, schoof den deurgrendel voorwierp zijn hoed op den uilgebrokkelden vloer, trok met geweld zijn kazak uit en had de grootste moeite van de wereld om zijn schoenen ook uit te krijgen. Zoodra ze bij den hoed gegooid waren, kwa men de kousen hen gezelschap houden en Peetje verademde in de oude lompenpij, bloots voets, blootshoofds, neergezeten met een stuk meegebracht spek op een snee roggebrood, en in de andere hand een flesch bier, waaraan hij veruitgestoken gretig dronk uit den hals. Hij wes heelemaal in zijn element. „Als een puit in 't versch water," zei hij bij zich zei ven, jubelend en „Wacht maar eenige dagen, Peetje, jongen, ge zult afkomen met de dikke beurs, er zal veel volk naar komen kij ken I" Peetje schudde zich van onbedwingbare vreugd. De vlaskoopmon hield geen wrok. Overigens zijn eigen belangen stonden op het spel. Hij moest zim voorgeschoten fondsen terug zien te krijgen. Hij vertrouwde dien sul van een erfge naam niet, Peetje liep gevaar alles kwijt te ge raken, aleer hij terug was. Te Leer vergezelde hem naar de stad. De beiden keerden huiswaarts van Gent in triomf. De som was nog beduidender dan eerst vermoed werd. En Te Leer, de waarde van het te beschermen geld kennend, had Peetje weten te overreden ziin fortuintje op de Sloats-Spaar- bank te plaatsen met de verzekering, dat hij tel kens kon halen, wat hij voor zijn onderhoud noodig had. Indien alles toch moest verleefd worden, was het best nog, zulks met orde en methode te doen. Peetje had toegegeven onder de verstandelij ke oppermacht van zijn begeleider en zedelijken leidsman, wel belust op het behouden van zijn schat, maar zonder wilskracht, zonder de noo- dige stoutheid om zijn eigenaarsrecht of zijn verspilzucht te doen gelden. Enkel had hij bedongen onmiddellijk over honderd frank te mogen beschikken, wat hem, hoewel noode, was toegestaan. „Jongen, het ligt op de straat niet te rapen, heb eerbied voor wat een onder heeft vergqard en gespaard, verteer niet nutteloos, laat u uw geld niet afdoen door schavuiten en slecht volk. Weet, dat ge maar eenmaal de kans zult heb ben iets te bezitten." „Ik moet toch de gebuurte tracteeren," zei Peetje. Dat tracteeren staat nog in de geschiedboeken van D^n Hoel vermeld als de grootste braspar tij, die er ooit heeft plaats gehad, een paar ton* ncn bier waren ten beste gegeven, hespen irt schellen gesneden voor al wie eten wilde, brood en boter in overvloed, tabak en ten laatste je* never. Peetje was de held von het feest en voor d® eerste maal van zijn leven had hij zelf eert glaasje tc veel. Toen het natuurlijk gevolg niet uitbleef, en drinkebroers twist kregen, en Peetje tusschen* kwam met vredeswoorden, onbeschnofd als eert hondgeblaf, maar uit een goed hart voortvloei* end, werd hij weggestampt. Vuistslagen vielenf tusschen de* strijders, waarvan er een voor eert ander bestemd, hem trof, en ols herinnering aart het feest een blauw oog naliet. 's Anderdaags waren de biertonnen uit bal* dadig vermaak den bodem ingeslagen, de jenct verflesschen gebroken in gevaarlijke scherven! rondgezoaid, cn op het gras en tusschen de ne* tels van het slroatpad lagen de weggesmeten hespeknuisten, deels nog met vleesch oan, dooi!' wemelende mierscharen overwemcld. Peetje, heel beteuterd, moest bij den vlas*l koopman bekentenissen doen en geld vragerwj Hij had niets meer. De laotste overgehoudert" vijffrankstukken waren uit zijn vestzak verdwe*j nen, hij begreep niet hoe. Hij kon toch niet zoo dadelijk weder van d® post afhalen, wat er nog geen vierentwintig uren was geplaatst. Met vaderlijke vermaningen kreeg de aanzoe< ker weer von den vloskoopman een voorschot/ Hij beloofde zuiniger te worden en ging ort brood. (Wordt vervolgdji

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1