!MMnsp!us-'r«rtr NI Middenstands Oredietbank UPS' SAFE-INRICHTING DE EEMLANDER BINNEN LAND71 PRIJS DER ADVERTENTIE» met inbegrip van ecu. VLEES6HH0UWER EN LAMME EERSTE BLAD. Een Klein Li°d van Dood eo Leren BUITENLAND, sr 9. MSIIICUT Ha. 4. mmw Ho.'30 Deposito-Rent®; 6en jaar rast s»0 zes maanden opzegqiug 4»/3®/0 jeen dag 3i'o0/0 Berichte»». 20© Jaargang No. 168 Ler post f 3.—. per week (met gratis verzekerio* &tgcn ongelukken) f 0J7*, afzonderlijke nummer» 1 Qj05, AMERSFOORTSGH DAGBLAD riRECmnf-OTTOEVeR» A **LKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWM TE1 INT 613. Zaterdag 14 Jauuari 1922 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbiea dingen en Detdadighcids-adveitentien voor de belft der prijv Voor handd en bedrijf bestaan zeer wooidcelige bepalingen *oor het adverlcercn. iicna circulaire, bevattende de voorwaarden, woedt op aanvraag toegezonden. 91ECBILEEBI3GE3. WinkelHOF 10 TEL. 618 Monsterkamers: PAPEI HOFSTEDE door Mevr. E. H. du Quesne van Gogh, Voetje voor voetjo is hij gekomen, En heeft het leven meègenomen; Hij heeft gestild het felle lee<L Hij heeft gesust de stem die kreet; Gebroken 't oog dat altoos zocht. Of er nog beterschap komen mocht; Hij heeft gestrekt de gepijnigde leden; Toen is de Dood weer uitgetreden: Hij heeft zijn arbeid afgedaan: Want de ziel die is naar God gegaan. Uit den bundel: Kerstrozen. Politiek Overzicht De gewezen generaal v. Schoenaich is zoo geprikkeld door de bewering van zijn oudcolle- fca's met Ludendorff aan het hoofd dot het „overwinnende Duitsche leger" in den rug gestoken zou zijn met een dolk en waaraan de nederlaag geweten moet worden, dat hij blij- kens 't Hbl. in het „Berl. Tagebl." een artikel publiceert „Der Dolchstoss, Legende, nicht Ge- schichte", om te bewijzen, dat deze bewering Volkomen in strijd is met de waarheid. Nu is dit voor iederen onbevooroordeelde wel duide lijk, maar generaal v. Schoenaich zegt zulke opmerkelijke dingen, dat het toch wenschelijk is van zijn betoog kennis te nemen. Amersfoort ütrechtFcheweg Dadelijk ingaande rente voor elk bedrag 3.60 Zoo noodig spoedige terugbetaling. ^nste inleg 0 ?5. Spaarboekjes kostetcos. Geopend eiken werk dag: 10—1; 34'^: 7-6. Zaterdagavond C1' n1% Zaterdagmiddag ge sloten. Den len April, zegt hij, toen met zekerheid gesproken kon worden van het mislukken van het groote voorjaaroffensief, kon de oorlog Voor Duilschland als definitief verloren be schouwd worden. Het legerbestuur was no dien tijd alleen maar in staat een poging te doen om te redden, wat nog gered kon worden. Dit mag het niet als een verwijt aangerekend wor den. Het nieuwe oorlogsplan ontstond om door nieuwe offensieven den vijand murw tc maken. Deze offensieven zijn volkomen mislukt. Het legenbestuur heeft het beste gewild, doch de eigen kracht overschat, die van den vijand on derschat. Aan het front en in het vaderland kwam, na het mislukte voorjaarsoffensief, snel het doffe gevoel op, dat er een wanverhouding was tus- 'schen de kunstmatig gevoede overwinningsver wachting en de werkelijke successen. Pessi mistische agitatoren vonden overal een open oor. Dat onder hen vele sociaaldemocraten wa ren, die systematisch te werk gingen, zal nie mand kunnen tegenspreken. Hoe vroeg de agi tatie tegen den oorlog aan het front en in het vaderland is begonnen, kon moediik vastge steld worden. In den winter van 1916/17 wer den de bewijzen van een systemetisch werken talrijker en duidelijker. Bij de marine-reserve, aan het front en op de schepen, werden steeds meer niet opvallende roode lintjes gedragen. Aan het front werden ophitsende liederen ge zongen, en overal kon men plakaten zien met •roest gescheld. Toen echter in den winter van 1917/18 den troepen de nieuwe taktiek van aanval werd geleerd, gelukte het nog eens, hun te doen ge- ïooven, dat door een offensief in het westen de oorlog gewonnen zou kunnen worden. Het 'agitatorische werk had geen afbreuk gedaan aan de gevechtswaarde der troepen. Zelfs bij het Mei-Juni offensief aan do Chemin des Da mes werd geen enkele klacht geuit over slech ten geest bij de troepen. De dolkstoot-geschiedenis heeft alleen betee- kenis, indien zonder de socialistische agitatie de afloop van den oorlog anders zou geweest zijn. En hiervan is geen sprake. Het offensief van Maart 1918 is mislukt zonder dat de socia listische agitatie hieraan schuldig was. In den loop van den zomer 1918 hebben meer dan 150.000 deserteurs het front verlaten, die in het vaderland en in de étappen rondliepen. Doch ook met deze 15 divisies zouden de latere offensieven niet gelukt zijn. Omdat de voor naamste oorzaak gezocht moet worden in ge brek ean materiaal bij ons en nieuwe Amerl- kaansche reserves bij den vijand. Het overloopen van gcheele divisies, insubor dinatie, de bekende uitroepen „Onderkruipers", „Slaat hem dood". „Trek het mes", dit alles da teert eerst van 1918, dus toen de nederlaag den blindsten man duidelijk moest zijn. De socialistische agitatie in het leger is niet de oorzaak, doch het gevolg geweest van de nederlaag. DE FRANSCHE KABINETSCRISIS. Poincaré kabinetsformateur. P a r ij s, 13 Jan. (Hayas). Poincaré aanvaard de de opdracht tot het vormen van een kabinet. DE CONFERENTIE TE WASHINGTON. Londen, 13 Jan. (R.) Reuter verneemt, dat Balfour en lord Lee him aanwezigheid te Washington nog noodzakelijk achten en him vertrek daarom hebben uitgesteld. Washington, 13 Jan. (R.) Bij de be sprekingen over de Sjantoeng-kwestie zijn de Chincesche en Japansche delegaties overeen ge komen Tsjingtao en het geheele gebied van Kiautsjau op geliike voorwaarden open te stel len voor den-handel ven alle volken. DE CONFERENTIE TE CANNES. Het Engelsch-Fransche garan tieverdrag. De tekst van het ontwerp-tractaat, dat Lloyd George aan Briand heeft overhandigd luidt Overwegende dat Duitschland bij heugenis van het levende geslacht tweemaal een inval heeft gedaan in het gebied van Frankrijken dat dit nog ten zeerste lijdt onder de verwoesting overwegende dat de Fransche cn Engelsche bevolkingen een zware schatting aan menschen- levens en rijkdommen hebben betaald bij het af slaan van den Duitschên inval overwegende dat de welvaart der Európeesche volken en de economische organisatie der we reld ernstig verstoord zijn door de beproeving van den longdurigen oorlog, dien zij pas doov- 'eefd hebben overwegende dat de waaiborgen tot beveili ging van Frankri'k legen een toekomstigen Duit- schen inval onmisbaar zijn voor het herstel van een stabielrn .toestand in Europa, gelijk die neergelegd is in bet tracjent van Versailles (de avtt. 42, 43 44 van het tractaat van Ver sailles betreffende de demilitorisatie van den linker Rijnoever haalt het ontwerp aan) en die artikelen geen voldoende verdediging van de gemeenschappe 1 i j ks en es^entieele belangen van I de hooge contrr.r.'ee'ende partijen alsmede van de handhaving van den vrede van West-Euro pa kunnen verschaffen zijn Zijne B-'tscbe Majesteit en de president van de Frne.'-che republiek het volgende over eengekomen Art. T. In geval van een rechtstveckschen niet uitgr'oVten_anrvai tegen het gebied van Frank rijk "oor D-'hschland zal Engeland zich onmid dellijk aar» de zijde van Frankrijk scharen met zijn ze»-, land- en luchtmacht. Ai t. 2. De hooge contracteerende partijen be vestigen opnieuw het gemeenschappelijk belang, dot voor honr in de arlt. 42, 43 cn 44 van het tractaat von Versailles is gelegen en zullen ge meenschappelijk hendelen, indien de bedreiging zich mocht voordoen van eenige schending van de genoemde artikelen of indien gevaar mocht rij/cn ten aanzien van hun uitlegging. Art. 3. De hooge contracteerende partijen verbinden zich bovendien gemeenschappelijk te 1 handelen in geval Duitschlnd eenige militaire, maritieme of luchtmochtmaatregelen mocht ne men, die onvereenigboar zijn met het tractaat van Versailles. Art. 4. Het tegenwoordige tractaat zal geen verplichting opleggen aan eenig dominion van het Britsche rijk, tenzij en totdat zij door het betrokken dominion is goedgekeurd. Art. 5. Het tegenwoordige tractaat zal voor een tijdvak van tien jaar van kracht blijven en bij gemeen „overleg aan het einde van dat tijd vak vernieuwd kunnen worden. Het voorloopig uitstel aan Duitschland. Cannes, 13 Jan. (Havas). Het volgende be sluit van de commisïe van herstel is hedenoch- tend ter kennis der Duitsche delegatie gebracht: De commissie van herstel besluit de Duitsche regeering een voorloopig uitstel te verleenen voor de vervaldagen van T5 Jan. en T5 Febr. 1922, voor zoover deze vervaldagen nog niet zijn gedekt door betalingen in contanten, die reeds zijn gedaan of nog te doen zijn, of door leveringen, in natura, die reeds zijn ontvangen of nog te ontvangen zijn op de hieronder vast gestelde data en volgens de hieronder volgende voorwaarden A. Gedurende d° periode van het voorloo- pige uitstel zal de Duitsche regeering elke tien dagen in buitenlandsche wissels een bedrag van 31 millioén goudmark moeten storten. De eer ste storting moet 15 Jan. plaats hebben. B. De Duitsche regeering moet over veertien dagen de commissie een geschikt plan voorleg gen inzake de hervorming van Kaar budget en haar crediet-circulatie, alsmede een compleet program der betalingen in contanten en de leve ringen in natura voor het jaar T922. C. De periode van het voorloopige uitstel zal eindigen, zoodra de commissie of de geallieerde regeeringen een besluit zullen hebben genomen Detrefcnde het plan en het program in par. B. aangeduid, behalve wat buiten dit besluit zal kunnen worden bepaald. Het verschil tusschen het bedrag tijdens de periode van het voorloo pig uitstel betaald en het bedrag gedurende de zelfde periode verschuldigd krachtens den staat der betalingen, zal invorderbaar en betaalbaar zijn binnen do vijftien dagen vanaf het besluit der commissie van herstel of de regeeringen der geallieerden. Wanneer het plan en het program, waarvan hierbovensprake is, door de commissie van herstel zullen zijn ontvangen, zullen zij ter stond door de commissie aan de geallieerde ïegeeringcn worden ter hand gesteld, die aldus in staat zullen zijn om hetzij zelf de kwestie te behandelen of haar naar de commissie van her stel terug te zenden om door deze te worden opgelost. Het vertrek der delegaties. Cannes, T3 Jan. (B. T. A.) De Italiaan- sche afgevaardigden ziin te 5.55 vertrokken, Lloyd George gaat om 7 uur. Londen, 13 Jan. (R.) Reuter verneemt, dat welingelichte kringen te Londen van mee ning zijn, dat de uitkomsten, tot dusver tc Can nes bereikt, ten gevolge van het aftreden van Briand zullen vervallen. Het is onwaarschijn lijk, dat de conferentie van de ministers van buitenlandsche zaken over het nabije Oosten, d're te Parijs zou bijeenkomen na afloop van de conferentie te Cannes, vooreerst niet gehouden zal worden. Cannes, 13 Jan. (B. T. A.) De afvaardi ging van Engeland, Belgic, Japan en Duitsch land zijn te 7 uur vertrokken. Verhooging der Duitsche spoorwegtarieven. De rijksminister van verkeer heeft den rijks raad medegedeeld, dat hij in overleg met den minister van financiën de spoorwegtarieven met 50% verhoogd heeft, welk besluit op 1 Febr. in werking zal treden. DE VERKIEZINGEN IN ENGELAND. Londen, 13 Jan. (N. T. A. Draadloos). Lloyd George heeft uit Cannes een schrijven gericht, waarin hij verklaart, dot hij geen beslis sing ten aanzien van de Engelscho algemeene verkiezingen zal nemen, alvorens hij bij zijn terugkeer te Londen zijn ambtgenootcn zal heb ben geraadpleegd. De Unionisten dringen aan op het houden ven pari ij ver ga deringen om de kwestie te behandelen of het niet gewenscht is deze verkiezingen eerder tc doen plaats hebben. DE IERSCHE KWESTIE. Londen, 1 3 Jan. (N. T. A. Draadloos). En kele uren na de gisteren gedane officieele mede- deeling omtrent de omnestie, door den koning verleend oan de Iersche politieke gevangenen, was de vrijlating van dezen in vollengang. Heden zijn allen zoo goed als vrijgelaten. Men is ook ernstig be rig met de maatregelen voor de terug trekking der Britsche troepen uit Ierland. Waar schijnlijk zal echter de ontruiming zeer ver traagd worden door de staking, waarmede de spoorwegmannen, d.eigen tegen morgen-mid dernacht. Een bijzondere commissie onder voorzitter schap van Churchill treft alle schikkingen om de uitvoerende macht in handen te leggen van de voorloopjge r^gcering van den nieuwen Ier- schen vrijstaat. Verwacht wordt, dat deze over dracht formeel zal geschieden aan een afgezant der voorloopige regeering op a.s. Maandag te Londen. Griffith en zijn regeering zullen daarna verkiezingen uitschrijven en het gekozen parle ment zal wettig worden ingesteld als het parle ment van Zuid-Ierland. Een interview met De Valero. In een onderhoud met Britsche jnunnlisten heeft De Valera blijkens het Hbl. verklaard, dat hij Zaterdag niet naar de vergadering van de Zuidelijke afgevaardigden zou gaan, omdat hij en zijn vrienden een dergelijk Dsrlement niet erkennen. In antwoord op de vraag of hij, bij aldien de algemeene verkiezingen zich zouden uitsprel'.en voor den Vrijstaat, zijn oppositie zou laten voren, antwoordde hij, dat geen enkele verkiezing op dit oogeiiblik de vrije keuze van het Iersche volk zou beteekeneu, omdat het een verkiezing zou zijn, die beïnvloed is door be dreiging en het volle zich dus n.et vrij zou dur ven uitspreken hij zou dus bij zijn oppositie volharden. „Bedoelt ge constitutionccle oppositie werd hem gevraagd. „Oppositie door alle middelen, die ik be schikbaar heb", antwoordde De VoVsa nadruk kelijk, „ik zal in mijn tegenstand volharden tegen elke autoriteit, die ons van buiten wordt opgedrongen". Hij zeide verder, dat hij nooit zitting zou kunnen nemen in een vrijstaat-parleinent en nooit d.e eed zou kunnen afleggen op een ver drag als datgene, hetwelk nu gesloten was. Het verdrag was opgedrongen onder Engelsche be dreigingen en als Lloyd George dat dreige ment tot hem gebezigd had, zou hij gezegd heb ben ,Best, mijnheer, dan ga ik naar huis I" „Ik zal", besloot De Valei a, „alle middelen blijven aanwenden om de onafhankelijkheid van Ierland erkend te krijgen". Dontzig. D a n t z i g, 1 3 J a n. (B. T. A.) Op T500 in woners na, die vóór Duitschland stemden, heeft heel het gebied zich voor Dantzig verklaard. Danzig, 12 Jan. (P. T. A.). In den nacht van 10 op 11 Jan. zijn de Danzigsche douane tarieven door de Poolsche vervangenterzelf- dertijd werd de Poolsch-Danlzigsche tolgrens opgeheven. WILNA. Genève, 13 Jan. (B. T. A.) De Volken- bondsraad heeft met algemeene stemmen beslo ten binnen een maand de militaire controlecom missie aan de Pcolsch-Litausche grens terug te trekken en nota te nemen van de belofte van heide regeeringen om zich te onthouden van elke daad van vijandschap en den vredestoestand te handhaven, alsmede om na het vertrek van de commissie de neutrale zone te vervangen door een voorloopige demarcatielijn, waarbij in het oog moet worden gehouden, dat het vraagstuk der toewijzing aan een van beide staten wordt voorbehouden. De Volkenbondsraad nam kennis van het protest der regeering van Kofno tegen het gebeurde te Wilna. De raad verklaart dien aangaande, dat de oplossing van een geschil, dat door een lid voor den Volkenbond is ge bracht en welke oplossing wordt uitgevoerd bui ten den Raad om en zonder toestemming van de betrokken partijen, niet kan worden erkend. De vertegenwoordigers van Litauen nam onverwijld met voldoening kennis van deze verklaring van den Raad. Hij verklaarde, dat de regeering van Liteuen er gaarne genoegen mee zou nemen, dat de definitieve beslissing over het lot van Wilna zou worden verwezen naar het Internatio nale Gerechtshof of naar een tribunaal voor arbitrage. De Poolsche vertegenwoordiger ant woordde alleen, dol hij het besluit van den Vol kenbondsraad aan zijn regeering zou overbren gen. Wilna, 1 2 J a n u a r i. (P. T. A.). Volgens de laatste gegevens zal de Landdag van Wilna bestaan uit 50 christelijk-n^tionole democraten, die de rechterzijde vormen, 32 leden van de volkspartij, die het centrum uitmaken en 15 le den van de linksche volkspartij, 5 democraten, 10 leden van de renaissancepartij, 2 socialisten, 2 Wit-Roethenen of tezamen 34 leden der lin- kerziide. De Landdag komt waarschijnlijk 20 Jon. bijeen. DE SPANJAARDEN IN M*nOKKO. P a i ij s, 13 Jan. (B. T. A.) De Intransi- geent verneemt uit Lalla Maghrma, dat volgens berichten uit het Rif de Spoanscho troepen, die Kert wilden passeren om Derucich tc bezetten, een bloedige nederlaag hebben «■"•lHen. De Spanjaarden verloren veel buit en tal van ge vangenen. UIT BRITSCH-INDIE. Wanordelijkheden tc Madras. Madras, 13 Jan. (R.). Meer lastige dan gevaarlijke opstootjes van den kant van wan ordelijke benden gaven op den morgen, dat de prins van Wales hier aankwam, aanleiding tot een conflict met de politie in gepantserde auto's. Er zijn verscheidene gewonden. De overheden nemen strenge maatregelen. De Staotscourant van gister bevat do navol gende Kon. Besluiten benoeml in de rechtbank te Zwolle tot rechter mr. M. de Muinck thans substi tuut-griffier bij do rechtbank te Heerenveen tot griffier jhr. mr. J. M van Asch van Wijck, thans griffier bij het kantongerecht te Alk maar toegekend de bronzen ecre-medaille Oranje- Nassau-orde nan J. J. de Haan, arbeidtr in dienst bij de firma J. Buh:mann pakkistenmo- keiij en houthandel te Amsterdam op verzoek envoi ontslagen met dank mr. dr, A. Spanjer als lid van dc Bezuinigingscom missie benoemd bij he-. r--eive-personccl der land macht I. bij het Wapen der Infanterie n. tot reserve-e -re-luitenant, de reserv- tweede-luitenant H. Singels, van het wapen, gedetacheerd bijhet Leger in Ned.-Indictot reserve-ee:ste-luiienant bij hun tegenwoordig korps, de reserve-twee de-lui tenant H. S. J. Hu- genhollz, van het 3de regiment, J. Jansen, van het 16de regiment, H. J Schulte, van het 4de regimentA. Klapwijk van het 21ste regiment H. W. Motthieu, vnn het 18de regimentG. Mnthijssen, van het lOrle regimentH. M. F. Wijs, van het 21ste rr r]mentJ. Lezer, van het 18de regimenten E. L. van Swieten, van het regiment jagers b. bij den Staf van het Wapen, tot reserve- eerste-luitenant voor speciale diensten, de re- serve-lweede-luitenant voor sp°cïale diensten jhr. A. E. F. Graswinkel van d;en Staf II. hij de Infanterie der Landweer, met ingang van 8 Februari 1922, tot reserve-eerste-luite nant bij zijn tegcnv.oordig korps, de reserve- tweedc-luitenant T. Broere, van het 5de batal jon j in hunnen rang overgeplaatst o. bij het regiment Grenadiers, de eerste-lui- tenant G. H. van Steyn, adspirant bij het 15de regiment infanterie 1 b. bij het regiment Jagers, de eerste-luitcnant J J. Tuinsten, van het 4de regiment infanterie. H. M. de Koningin heeft aan den heer H. C. bp.r-n Bentinck, voorzitter van het bestuur van het Kinderziekenhuis een aanzienlijke gift ten bate van die inrichting doen toekomen. Uit Venezuela. De Venezuelaansche legatie deelt ons mede, dat generaal J. V. Gomez, president der Ver. Staten van Venezuela, wiens gezondheid in den laatsten tijd te wenschen liet, thans geheel ge nezen is. Voorts, dat ter gelegenheid van de laatste Nieuwjaarsviering de regeering aan alle politieke gevangenen amnestie heeft verleend en hen alle in vrijheid heeft doen stellen. In het geheele land heerscht groote vreugde over deze beide gebeurtenissen. De Kamerverkiezingen. Op de voorloopige groslijst voor den kies kring Overijssel der R. K. Staatspartij komen de volgende namen voorMr. Aalbcrse, Mr. A. C. B. Arts. P. D. Beersma, G. H. Bloemen, J. Bol- scher (Enterbroek), H J. Berghols (Den Haag), mevr. Eronsveld-Vitringa, mevr. Brouns-Besouw, A. H. Engels, L. J. M. Pelser, (Den Haag), G. H. Harhuis (Reutum), C. M. Jansen (Amsterdam), mevr. JanzenHemmulder (Arnhem), S. J. J. Luyckx (Guloen), B. M. Minke, B. Prinsen (Hen gelo), prof. Veraart, mr. A. E. baron van Voorst tot Voorst (Nijmegen), L. baron van Voorst tot Voorst (Twello), Th. de Wolf. Op Zaterdag 14 Januari zal te Almelo een bespreking worden gehouden tot samenstelling der definitieve groslijst. A. B. J. Prakken, f Gisteren is in den Haag, 69 jaar oud, overle den de heer A. B. J. Prakken, gep. luit.-kol. Indische leger. EEN NIEUWE STAATKUNDIGE ORGANISATIE. „De wijze waarop in de Volksvertegenwoordi ging in den iongstcn tiid de oersoonlijke en geestelijke vrijheid, de onpartijdigheid in do bW hnrtiging van de verschillende belangen in stand en mautschappij, grondslagen van ons stoots* beleid sinds tientallen van jaren en geworteld in het diepste innerlijk van ons volk, in het ge* drang zijn gerookt, de wijze waarop de beharti* ging van olgcmeenc en groote stnatsbelnngeni somwijlen worden ten offer gebracht aan por* tijbclangen. hrt*ft in brccdcn kring ontstem* ming gewekt. Wij mecncn een dergelijk beleid niet ini overeenstemming s met do zeer bijzondere* eischen die de tijd aan ons stelt". Aldus de aanhef van een circulaire, die in! beperkten kring onder min of meer op deni, voorgrond tredendo personen verspreid, nun* leiding werd tot een vergadering Wocnsdaga*| vond in den Hang gehouden, die leidde tot detj stichting van een staatkundige organisatie lofl van elk partijverbond. De grondslag, waarop do vergadering zich int beginsel stelde is dc volgende i „Het eerste doel van elko politieke partij) moet zijn de bevordering cn versterking van de! nationale eenheid. Een grondwettig koningschap gebaseerd op| de eeuwenoude banen tusschen Nederland enl het Huis van Oranjo is voor deze eenheid hoofdfactor. Daarnaast behoeft ons volk a. een regeering, die beschikt over de middel len om hoar gezag cn de rechtsorde krachtig to handhaven, cn die bereid is deze middelcni desnoods ten volle gebruiken b. een wetgevende macht, welker samenstelt ling waarborgt, dot olie rechtmatige belangen! vun het volle zich kunnen doen gelden, cn irt evenwicht worden gehouden c. een in vrijheid rechtsprekende magistra* tuur, zóó toegerust, dat de wettelijke rochtcn! der burgers verzekerd zijn, ook tegenover pu* bliokrechtelijke organen d. een diplomntie, welker doel moet zijnl handhaving der souvereiniteit van ons volk ini overeenstemming met den groei der internatio* nale rechtsgedochtc cn een buitenlandsche pot litiek, welker zelfstandigheid cn vrijheid vart beweging niet don onder goedkeuring van do volksvertegenwoordig door overeenkomsten met andere mogendheden mogen worden beperkt* e. een weermacht, die, zich oanpassend aan de ontwikkeling van waarborgen door groeien* de rechtszekerheid op internationaal terrein, geschikt en in staat is de rechten en belun* gen van het Nederlondsche volk cn zijn ge* bied in Europa en in Oost en West met kans op welslagen te verdedigen tegen daarop be* raamde aanslagen. In de proctische staatkunde moeten de idect van den rechtstaot, niet die van den politie* stoat, en de ontwikkeling van zelfstandige indi* vidueele kracht cn verantwoordelijkheid richt* snoeren zijn. Ingrijpen van den wetgever op sociaal of economisch gebied mag slechts ten doel heb* ben opwekking von niet bestaande, of verster king van te zwak levende vrijheid. Overigens trede de staat slechts steunend en helpend op, waar en voor zoover het particulier initiatief alleen niet in stoot blijkt het vooropgezette doel te bereiken. Do wetgever kon door het wegnemen van belemmeringen het gemeen overleg in arbeids zaken bevorderen en aanmoedigen, moet zich1 echter overigens beperken tot maatregelen, diir misbruik maken van de vrijheid door de eend partij tot zedelijk of lichamelijk nadeel der an* dere voorkomen. Do welvaart worde bevorderd o. door handhaving van ons handelsstelsel en bevordering van het vrije ruilverkeer, b. door ruime oorlichting van landbouw, nij* verheid, handel cn scheepvaart cn degelijk vakonderwijs. c. voorts door alles na te laten, wat noode* loos de vrijheid van beweging der onderne* mers zou belemmeren. d. door een belaslingpolitiek, die kapitaal* vorming, als zijnde economisch noodzakelijk» zoo weinig mogelijk belemmert, cn e. door verkeevsverbetering, vooral ook ten platte lande, zoodat elk aldaar uitgeoefend be* drijf gelegenheid vinde de beste markten te zoeken voor zijn producten. Aan den onmiddellijken productieven arbeid moet een zoo gering mogelijk percentage van ons volk worden onttrokkennoodig is zoo* danige reorganisatie van het bestuur in staat^ provincie, gemeente dat een zoo groot moge' lijk nuttig effect worde verkregen. De overheid stelle in al deze organen een voorbeeld van spaarzaamheid en eenvoud, me* de door economische organisatie in openbare! diensten en in alle, van harentwege uitgeoefen* de bedrijven zóó, dat van de personen toewij* ding, van het dcode materiaal het hoogste ren* dement worde verkregen. Voor herziening van verschillende wetboeken in verband met de duidelijk aan den dag getrc* den veranderingen in 't rechtsbewustzijn van 'ti volk en de verhoudingen in de maatschappij zal kiachtig moeten worden geijverd. De belastingwetgeving zij er op gericht zoo* velen mogelijk van de burgers een deel der las* ten te doen dragen, zoowel in de belastingen! naar het inkomen als in de verteringsbelasting, zulks met inachtneming zooveel mogelijk vart offer-evenredigheid, uitgedrukt, waar mogelijk^ in progressie. Het onderwijs streve niet alleen naar intellect tueele ontwikkeling, doch tevens naar karakter* vorming met eerbiediging van elke religieust gevoelens; ook dc versterking der nationale ge* dnchte zal richtsnoer moeten zijn. Het zedelijk en maatschappelijk peil van hoft onderwijzend personeel zij in overeenstemming] met de uiterst gewichtige taak van opvoeding) der jeugd tot toekomstige staatsburgers. Aan grondige lichamelijke opvoeding van; jongelieden van beiderlei kunne worde eert ruime plaats verzekerd. Met betrekking tot de koloniën gelde het vol* gende a, erkenning van de eigen waarde der een* trnle plaats van Nederland in deze gebiedsdee* len en behoud dezer plaats b. autonomie en zelfbestuur, zoo uitgebreid mogelijk, in de kringen, welke zich in de samen* leving aldaar als natuurlijke, geschikte OTganen hiervoor openharen, met hieffOD gohouwd mede*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1