iHEiinsnus z FR1JS DER ADYERIEKVIÊH DE EEMLANDER BUITENLAND. FEUILLETON. Het Verloren Teliuis 20e Jaargang No. 179 {per post f X—, per werk (met rratt» eerrekerint ongelukken) f CJ7*. «Uoorietlgke nammrre AMERSFOORTSGH Vrljdeg 27 Jauuari 1922 a OIRECTEUR-UITQEVERt J. VALKHOFP. *RNHEMSCHEAPOORTWW XEl INT 511 ▼an 1-4 regels f l.Of net inbegrip van eea bewijsnummer, elke regel meer 0.25. dien staan b»ea dingen en Licldadigheids-adveitentiën voor de beid der prijs Voor handel en bedrijf bestaan zeer ▼ooidcclige bepalingen voor het advertecren. Een® circulaire, bevattende de voorwaarden, woedt 09 aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht. ;D© 28e Jan. staat zóó voor de deur, *dc dag, fcraorop de Duitsche regeering niet alleen tot paar tweede decadebetaling van 31 millioen Bnark in goud moet overgaan, maar aan de com» tnissie van herstel overeenkomstig het te Can nes vastgestelde tevens haar voorstellen betref lende de schadeloosstelling en de regeling van Kaar budget moet overhandigen. Zal nog tijdig fcan 't verzoek der commission des ré- derations kunnen worden voldaan om een ontwerp in te dienen betreffende de financieele hervormingen en waarborgen, alsmede een vol ledig programma der betalingen, in goud en na ture, voor 't jaar 1922 Van een al te vlotten voortgang viel Ï3e laatste dagen niet al te veel te bemer ken. Dit is voor een goed deel te wijten aan de kwestie van het belasting-compromis, waarom trent wij doaglijks berichten weergaven, waaruit £>leek hoe uiterst moeilijk het was de partijfcn tot «elkaar te brengen. Dag-in dag-uit wordt door de rijksdogfracties de kwestie der belastingen besproken. In het kort komt het verschil tus- schen de partijen hierop neer, dat er verschil ▼an meening bestaat over de wijze en den aard der te heffen belastingen, die volgens de eene partij de arbeiders te zwaar belasten, volgens de andere partij het kapitaal te zeer aantasten. Vooral hechtten de socialistische groepen in den rijksdag aan een gedwongen binnenlandsche Jeening, die voor hen vooral de beleekenis heeft van een belasting op de vermogens. Rn al waren de conservatieven, de Duitsche Volkspartij en een deel van het centrum aanvankelijk tegen een gedwongen leening gekant, niettemin schijnt bet, dat thans inderdaad het compromis een feit is geworden. De onderhandelingen, die gisteren tusschen de partijen over het belastingsysteem hebben plaats gehad, onder leiding van rijks kanselier Wirth, moeten luidens de jongste be richten na veel wikkens en wegens, schikkens en plooiens tot algeheele overeenstemming heb ben geleid cn wel op de volgende grondslagen: (I) Het vraagstuk der buitengewone beffingen Van het grondbezit wordt uitgeschakeld; (2) de heffing van de beide laatste derden van het Reichsnotopfer vervalt; (3) de toeslagen op de vermogensbelasting, oorsprork«liik bepaald op 500 worden tot slechts 200 geheven; (4) de rijkskanselier neemt op zich een nieuwe re geling te ontwerpen von alle belastingtarieven, in overeenstemming met de eischen van den tegenwoordigen tijd; (5) de partijen hechten hun goedkeuring aan de heffing van een ge dwongen binnenlandsche leening ten bedrage van 1 milbard gouden marken. Deze leening zal ▼en den dag van uitgifte af slechts een lage rente afwerpen. Wanneer inderdaad bovenstaande regeling tot stand is gekomen, mag de Duitsche regeering worden geluk gev/enscht en de partijen worden geprezen, dat zij het niet tot het uiterste hebben laten komen. Dit uiterste zou dan een regee- rinescrisis zijn geweest, die nu en dan dreigde en die voor Duitschland stellig fataal zou zijn geworden, daar het moeilijk voor Du'tschland zou zijn een kabinet samen te stellen, dot meer het vertrouwen geniet in het buitenland don het ministeric-Wirth; uit de aanvaarding der bovenvermelde regeling gesteld dat zij de juiste is blijkt dus, dat de D. V. P. en de de mocraten hun verzet teg^n de gedwongen lee ning ten slotte hebben laten varen. Daar, blij kens de Duitsche bladen, het riikskabinet van middag zal bijeenkomen om te Lr raad'logen over hei antwoord aan de commissie van her stel, is de kans dan ook zeer groot, dat genoem de commissie, voordot de termiin van 28 Jan. verstrijkt, in 't bezit wordt gesteld van de be scheiden, die zij verlangde. Trouwens het ant woord moet reeds zoover klaar zijn, dot alleen nog maar die punten behoeven te worden aan gevuld, waarvan de definitieve formuleering voor het tot stand komen van het belasting compromis n;et mogelijk was. Twee belangrijke dingen ziin, dank zij den gunstigen loop van za ken, te elfder ure dus voorkomen: èn een Duit sche kabinetscrisis èn ontstemming der Enten te, die niet uitgebleven zou zijn, wanneer Duitschland met zijn aniwoord had gedraald tot na den vostgestelden tijd. Berichten. DE CONFERENTIE TE GENUA. Londen, 26 Jan. (R.) Reuter verneemt uit gezaghebbende bron, dat de bewering, als van de conferentie van Genua worden uitgesteld, ongegrond is. Amerika's standpunt. Washington, 26 Jan. (R.). Vein gezag hebbend" zijde wordt medegedeeld, dot de Ame- rikaansche regeering tegen deelneming aan de conferentie te Genua is, ris deze op den vast- gestelden datum wordt gehouden, moor dat zij een economische conferentie, die later gehou den wordt, wanneer Europa meer tijd heeft ge had om tot stabiele toestanden te geraken, in gunstige overweging zou nemen. Men vreest, dat de voorgestelde conferentie te Genua zal worden gebruikt voor de bevordering van indi- vidueele belangen en niet van de algemeene be langen. REDE VAN RIJKSKANSELIER WIRTH. B e r 1 ij n, 2 6 Jan. (W. B.) In de zitting van den rijdag van heden, die tot 6 uur 25 min. was verschoven, legde de rijkskanslier dr. Wirth een verklaring of. Hij besprak eerst de politiek, door het kabinet in zijn tegenwoordige samen stelling, sedert 26 Oct. 1921 gevolgd en gaf haar aldus in *t kort weer: In de binnenlandsche staatkunde: behouden en wederopbouw van het rijk, herstel van de eco nomische, sociale en moreele nadeelen vgn den oorlog door innerlijke consolidatie van het volk; ia de buitenlandsche politiek: medewerking van Duftschand aan het herstel van den werkelij- l-*en vrede in de wereld en als middel- hiertoe de bereidwilligheid om Duitschland's verplichtin gen volgens het vredesverdrag en anderszins te vervullen, voorzoover het rijk daartoe maar eenigszins bij machte is. Wij moeten dat doen met het overleg en in de overtuiging, dat slechts door krachtige prestaties de grenzen, hoever die kunnen gaan, vastgesteld kunnen worden en dot alleen de economische gevolgen der Duit sche prestaties de wereld kunnen inlichten om trent den werkelijken aard der Duitsche verplich tingen tot schadeloosstelling. De kwestie der schadeloosstelling vormt het middelpunt van alle groote vraagstukken. Berlijn, 26 Jan. (N. T. A. Draadloos). In zijn rijksdagrede bracht rijkskanselier Wirth eerst in herinnering, dot de rijksregeering hoar belofte had vervuld een politiek te zullen voe ren tot de grenzen van haar prestatievermogen, die onlangs bereikt waren, toen de Bank van Engeland het verzoek om een leening op langen termijn' weigerde. De kanselier deelde mede in den avond van 27 Jan. een overzicht van het hervormingsplan te zullen geven en verklaarde, dat de vrees ongegrond was, dat Duitschland de kwestie der schadeloosstellingen aan het daartoe bevoegde lichaam onttrekken en aan de interna tionale conferentie voorleggen wilde. De rijks regeering wilde slechts een behandeling van de kwestie der schadeloosstelling bevorderen in verband met de groote internationale economi sche problemen en daardoor niet alleen Duitsch land, maar geheel Europa van dienst zijn. De Duitsche gedelegeerden, zeide Wirth, gaan derhalve niet met een dolk in het gewaad, maar met open vizier naar Genua met het parool overeenstemming tusschen de noties te trachten te bereiken als tusschen armen en rijken, over winnaars en overwonnenen en naar het gemeen schappelijk doel, het herstel der internationale betrekkingen, te streven. De rijkskanselier ver wacht, dot ook van Fransche zijde het vraagstuk der schadeloosstelling niet met de oorlogsschul digen zal worden v verbonden en in het geheel geen vraagstuk als dat der ontwapening, ten aanzien waarvan Duitschland zijn verplichtingen volledig is nagekomen, zal gebruikt worden tot weder-invoering van een systeem van waarbor gen en sancties: dit zou slechts het uit den weg ru;men van de tusschen Duitschland en Frank rijk bestaande tegenstellingen kunnen beletten. Ten bewiize, dat de regeering al het mogelijke deed om den koers der mark te stobiliseeren door het budget in evenwicht te brengen, wees de kanselier op de thans met de partijen afge sproken financieele regelingen, die sterke be lasting van het bezit door vermogens- en omzet belasting, alsmede nieuwe en vermeerderde in directe belastingen op kolen, brandewijn en weelde-artilcelen bevatten. Verder za! door eene MAISON WILMS, Beekenst. laan 48. TeL 287. Menu 29 Jan. 1.05. Soctj, Tournido, Doperwten, Wortelen en Vanille padding. Zaal disponibel voor dage- lijksche OfficierstafcL binnenlandsche gedwongen leening van 1 mil liard gouden marken de leveringen in nature voor den Franschcn wederopbouw mogelijk wor den. Met de verklaring, dat behalve de rcgce- ringsparlij ook de Duitsche volkspartij toestemt in deze geweldige belasting op het bezit, snrak Wirth de hoop uit, dat ook de Rijksdag deze plannen zou goedkeuren, waarin Duitschland opnieuw een overtuigend bewijs gaf van zijn vastbeslotenheid om door het in evenwicht brengen van de be^rooting en economische of fers, die deze nog overtroffen, een mogelijkheid te scheDpen voor eene rechtvaardige oplossing van de kwestie der schadeloosstelling. DE DUITSCHE SCHADELOOSSTELLING. B e r 1 ij n 2 7 Jon. (V. D.) De nota aan de commissie van herstel zol niet voor hedenavond loot worden verzonden. Naar wij vernemen, heeft de Duitsche regeo- ring besloten eerst den uitslag van de stemming in den rijksdag of te wachten. Londen, 26 Jan. (Hovas.). De Poll Mali Gazette bevat een artikel van haar commissa ris Sir John Leigh, een gezaghebbend man in de katoennijverheid. Hij verklaart daarin no- drukkelijk, dat Duitschland kon en moet beta len. Hij stelt vost, dat het alle Duitsche in dustrieën, vooral die van ijzer, staal, koper cn chemicaliën, thans weergaloos voor den wind gaat. Men ziet het bewijs ervan in het feit, dat Duitschland in den loop van 1920/21 in Amerika driemaal zooveel koper heeft gekocht als Fronkrijk en Engeland somen. Leigh zegt ten slotte dat de elementaire gerechtigheid gebiedt, dat de geallieerden Duitschland dwin gen om te betalen. DE DUITSCHE BELASTINGEN. B e r 1 ij n, 2 6 Jan. (W. B.). Tn de interfrac- tioneele bespreking der burgerlijke partijen en der' sociaal-democratie werd overeengekomen, dat de gedwongen leening niet tot een bedrog van zoo mogelijk één milliard goudmarken zou worden opgelegd, maar dat zij in elk geval- dit bedrog moet opleveren. Verder werd besloten, dat de gedwongen leening in de eerste twee ja ren geen rente zal afwerpen. Later heeft de so ciaal-democratische fractie ook toegestemd in het gedeelte van het compromis betreffende de belastingen, dat betrekking heeft op de omzet- en kolcnbelasting. Daarmee is het laatste twist punt uit den weg geruimd. De omzetbelasting blijft 2 Yk pCt., waarbij ook de naamlooze ven nootschappen deze moeten betalende kolen- belasting zal 40 pCt. zijn. Sindcrrnan. Dresden, 26 Jan. (W. B.). Het landdag- lid, Sindcrrnan, de leider van de snc-nal demo cratische partij van Saksen, is 53 jaar oud overleden. HET PROCES-VILGRAIN. De krijgsraad te Nancy heeft Vilgrain met 6 tegen 1 stem niet schuldig verklaard aan het verlaten van zijn post in het gezicht van den vijand en hem ontslagen van rechtsvervolging. De correspondent der N. R. C. te Parijs meldt neg over het proces Majoor de Courcy heeft in zijn requisitoir voor den krijgsraad teNancy onder andere gezegd Ik geloof in de schuld van Vilgrain, omdat hij verschillende lezingen van den aanslag gegeven heeft en van wege de verklaringen der deskun digen. Hii betoogde, dat Vilgrain nu zegt, dat de aanvaller door het geraas van een motorrij der werd verjaagd, ofschoon hij aan officieren der balterij al een half uur tevoren een verhaal van den aanslag had gedaan. Deze heeft dus niet plaats gehad. Vilgrain sprak nooit over een kogel, die zijn broek doorboorde en wel, omdat hij zich door de stof van d»e broek heen in de hand geschoten had. Het O. M. eindigde met hem ten volle voor zijn daad verantwoordelijk te achten. Tijdens het requisitoir ontving de ad vocaat, mr. de Monzie, een brief blijkens welken er officieren in die buurt in omstandigheden als door Vilgrain aangevoerd gewond zijn. JBochc". De Fransche minister van justitie heeft een circulaire uitgegeven wonrin aan alle magistra ten verzocht wordt Duitschcrs, waarmee zij in aanraking komen, niet met „boohe" aan te spre ken. Gedenkschriften von Sasonof. Sasonof, de vroegere minister van buiten landsche zaken van Rusland, die thans te Warschau vertoeft, heeft daar verklaard, dat hij weldra zijn gedenkschriften za' uitgeven. Volgens personen uit de omgeving vnn den oud-minister zal Sasonof met een niets ont ziende openhartigheid mededeelingen doen over de diplomatieke cn militaire gebeurtenis sen der vijftien laatste jaren en veel nog ombe kend materiaal openbaar maken. HET FRANSCH-ENGOLSCHE GARANTIE-VERDRAG. De besprekingen tc Londen begonnen. Londen, 26 Jan. (N. T. A.). Hedenavond zijn de besprekingen tusschen lord Curzon en Do Saint Auluire, den Franschcn gezant tc Londen, inzake de Frarsch-Engelschc overeen komst begonnen. De politieke medewerker van de Doily Tele graph zegt, dat Poïncaré volledige, moor be trekkelijk rekbare instructies heeft gezonden, die den Franschen gezant in staat zullen stellen naar bevind van zaken en ongedwongen met den Britschen minister vnn buitenlandsche znken te onderhandelen. Met name kan van den nieuwen Franschen premier worden gezegd, dat hij zich heeft ontpopt als een politiek rea list in den besten zin des woords, die ten volle den onverwinlijkcn afkeer van de Engelsche openbare meening ten aanzien van bindende militaire conventies beseft. Het is mogelijk, aldus genoemde medewer ker, dat de vertegenwoordiger van Poincaré bij 't be^in der onderhandelingen zal oandringen op militaire verplichtingen, die verder gaan dan eenige denkbare Britsche regsering bereid zou zijn te verleencn. Maar tusschen een permanen te en formeclc beraadslaging tusschen de beide generale staven, die volgens den Franschen wensch een biina algeheele volmacht zouden moeten bezitten en de bereidheid om eventueel gemeenschappelijk de middelen te bestudceren ter bestrijding vnn onvoorzine gebeurtenissen, hestoat een groote speelruimte, waardoor het mogelük zal ziin de verschillende inzichten met betrekking tot Europa's toekomst met elkaar in overeenstemming te brengen. Geboorte en sterfte in Engeland. Londen, 26 Jon. (N. T. A. Draadloos). De sterfte in Engeland cn Wales in 't laatste jour toonde een recordcijfer n.l. 12.1 per dui zend. Ook de kindersterfte was zeer loog, 83 per duizend. Maar het geboortecijfer was ook zeer laag. Alleen van 1915 tot 1919 was het nog lager. Vakvereeniging van vliegers. Londen, 26 Jan. (N. T. A. Draadloos). Met het doel om de loonen en de algemeene toestanden der burgerlijke bestuurders van vliegtuigen tc verbeteren, hebben dezen beslo ten een vakvereeniging te stichten. Het zal de eerste van dezen aard in de geheele wereld zijn. In de kringen der vliegers verklaart men, dnt zulk een vakvereeniging niet zoo zeer noo- dig is voor de bestuurders op de vaste lijnen, als wel voor de vliegers, die belast worden met het overbrengen van aëroploncn, in dit land ge kocht, naar andere landen. Hierin is moor bij gelegenheid werk en het brengt meer gevaren mee don het vliegen langs een voste route. Een lawine. B r i e g, 2 6 Jon. (B. T. A.). De Orient-ex press over den St. Gothard is gedeeltelijk door een lawine bedolven. DE DOOD VAN DEN PAUS. Rome, 26 Jon. (B. T. A.). Kardinaal Gas- parri heeft alle schikkingen getroffen, opdat de voorbereidingen voor het conclave zoo vlug mogelijk zullen worden getroffen. KARL en ZITA. B e r n, 2 6 J a n. (B. T. A.). De kinderen van er.-koning Karl zijn, behalve het zieke zoontje uit Rorrschach vertrokken. Demonstratie van Oostcnrijksche ambtenaren» W e e n e n, 2 6 Jan. (B. T. A.). Donr do r 64 gcering geweigerd had zekere eischen in te wil ligen, door de georganiseerde ambtenaren ge steld, hebben deze laatste betoogingen gehou den voor het parlmentsgebouw, waarvan zij ruiten verbrijzelden. Een delegatie werd dooc den kanselier ontvangen, maar met het oog op het waarschijnlijke aanstaande aftreden heeflL. het ministerie geenerlei besluit genomen. De Zuid-Slavische politiek. Belgrado, 25 Jan. (B. T. A.). In een èk. hot parlement gehouden rede over debuitcnlnnd* scho politiek, verklaarde Pnsitsj dat Zuid-Sla* j vië evenals in het verleden de politiek der ge* nllieerden zou blijven volgen. Hij was er va» overtuigd, dat de geallieerden er in zouden sla* gen olie moeilijkheden tc overwinnen, die tegen* woordig het onderwerp der conferenties uitma* ken. Betreffende de afbakening van de Zuid-Slavi* sche grenzen, zeide Pasitsj, dat de vaststelling der grenzen met Oostenrijk ongunstig voof Zuid-Slavië was uitgevallen. De vaststelling van de Zuid-Slavisch-Roemecnsche grens wachttfl nog slechts op de goedkeuring vnn het parle* ment. De afbakening von do grens tusschen Zuid-Slavië cn Bulgarije had plaats, overeen* Tcomstig de bepalingen van het vredesverdrag* De betrekkingen met Albanië lieten nog steed# te wenschen over. Door de Albonoezcn aangen vallen, had Zuid-Slavië vnn zijn leger gebruik moeten maken om zijn grenzen te verdedigen. Zoolang Albanië in zijn tegenwoordige houding volhardde, zouden onderhandelingen over een schikking onmogelijk zijn. Italië, verklaarde do minister, eerbiedigt d# verdrogen niet. Zuid-Slavië zal steeds een Russisoh-gezind® politiek voeren, maar het zal niet een regecring erkennen, die het Russische volk zelf weiger^ te erkennen. Zijn rede besluitend, verklaarde de mi nister, dat, indien het parlement de ingediende wetsontwerpen zou aannemen, do met Tsjecho- Slowokije en Roemenië gesloten militaire over eenkomsten niet absoluut noodzakelijk zijn, daar Zuid-Slavië sterk genoeg zal zijn. Fronkrijk en Polen. B o r 1 ij n, 2 6 J a n. (N. T. A. Droodloos). Do Fransche regeering wil als leening aan Polen de meer don een millinrd Duitsche marken ver strekken, die in de filialen der Fransche bank te Metz en Straatsburg liggen, om Polen te hel* pen aan Duitsch geld voor Poolsch Opper-Si* lezië. Berlijn, 26 Jon. (N. T. A. Draadloos). Dtf Poolsche bond ter bescherming van de weste lijke districten maakt bekend, dat van de 25000 Duitsrhers, die de laatste weken hebben ge stemd, slechts 12.000 nis Duitsche stoatsonder- dancn in Polen wilden blijven. Tot dusver had den zich in Polen on do vroeger Duitsche ge bieden 51.000 menschen voor Duitschland ver klaard, van wie 31.000 reeds daarheen zijn uit geweken. Het Perzische kabinet nfgelredciv Volgens een bericht uit Teheran is het Perzische kabinet afgetreden. De sjah is vootl een kuur naar Fronkrijk vertrokken. DE TOESTAND IN BRITSCH-INDIE. Lord Northcliffe heeft in Engelsch-Indië, vol*, gens de N. R. Ct., de alarmtrom geslagen. Da toestand is volgens hem veel ernstiger dan men in Engeland inziet. De uitspattingen tegen de Europeanen hebben veel weg van die bij den op« stand van 1857. Zoowel de Mohammedanen, nlj de Hindoes beginnen een vijandelijke houding aan te nemen. Voor het eerst in de geschiedenis gaan beiden somen. Northcliffe heeft met meer dan 100 Mohammedanen gesproken. In Nederl.- Indie, de staten van Malakka, op Ceylon, te Ma dras, in Zuid-Indie, Hyderabad, Midden-Indië, de Vereenigde provincies, de Punjnob, Rojpoeta- ma en te Bombay nemen de Mohammedanen een houding aan van onheilspellende stilte of uitge sproken vijandigheid. Een loyaal invloedrijk Mo hammedaan, rechter, opgevoed tc Oxford, ver klaarde, dat een gevaarlijk teeken is, dat de vrou* wen ook met het anti-Engelsche gif besmet ra ken; all^n, die den Islam kennen, weten wat dat beteekent. De gematigde moslims eischen, dat Engeland den sultan weer zal erkennen als hoofd Tot heerscher is, wie zcih beheerscht, bij machte. door DAVID LYALL. Uit het Engelsch door Mevr. J. P. WESSELINK-VAN ROSSUM. 9 Maar zij hadden nog niet afgedaan met Tho mas Speed. Hij had geen plan ze op te geven, want hij koesterde de geheime eerzucht hun te bewijzen, dat hij zich kon meten met welken Ferrar ook. Het lot scheen hem bijzonder gun stig. De Ferrars, ofschoon een oud geslacht Waren arm; en de tijd kwam dat zij niet langer bei heerenhuis en de heerlijkheid van Upleys kon den behoudentoen moest dit alles verkocht worden en verdeeld om aan de rechtmatige eischen der verschillende familieleden tege moet te komen. De eenige persoon, wien hij ooit eenige aan wijzing omtrent zijn verlangen en voornemen gaf, was zijn schoonzuster, mevrouw Nugent Ferrars, de vrouw van den tweeden zoon, die de pastorie van zijn vader gekregen had, juist .▼oor diens dood. rrHet is voor Enid s jongen, Lucy," zeide hij en zij hoorde toen een klank in zijn stem, die haar zeer verraste. „En hij kon later zijn moeders naam aanne men, als hij dat gaarne wil. Slechts moet hij •erst van voren of beginnen, u*t zooals zijn va der dat gedaan heeft en de waarde van geld keren kei neru Als de Perrars cbu geleerd had- I den, zouden zij niet behoeven te zijn, waar zij zich nu bevinden." De vrouw van Nugent Ferrars was het soort vrouw, die men innerlijke aangelegenheden kon toevertrouwen. Zij behoorde tot de Vickary Hunts van Norwich, een fomilie rijk aan ga- na de en doortrokken von den Grooten Geest. En ofschoon zij nooit had ingestemd met de alge meene veroordeeling van Thomas Speed, omdat zij haar karakter niet verlogen kon, door iemand te berispen en zij rieeds het kwade betwijfelen bleef, was zij van dat oogenblik, zijn trouwe vriendin. Maar, ofschoon zij haar beste krach ten inspande, kon zij haar echtgenoot niet met Speed verzoenen, noch als naaste buur, noch als heer der heerlijkheid. Gedurende de onder handelingen over den verkoop was de naam van den kooper geheim gehouden en toen de rector van Upleys den uitslag vernam, was hij woe dend. „Ik hoop, dot ik niet onmenschlievend ben, Lucy," had hij tot zijn vrouw gezegd, toen de woede van zijn drift een weinig bedaard was. „Maar roor mij is hij een vreeselijk mensch, geheel het tegendeel van alles waaraan wij, van Upleys hechten. God mag geven, dot wij hem niet te dikwijls zullen zien I Als dat wel het geval zal zijn, dan kon het nog daarmede ein digen, dat ik den bisschop vraag om overplaat sing." Dit werd echter verhinderd door zijn eigen plotselingen dood, nog voor dat zijn zwager de bezitting aanvaard had. Dat had heel wat ver anderingen teweeggebracht, maar de weduwe, die geleerd had, de parochie, waarheen zij als bruid gekomen was, zeer lief te hebben, be sloot, die niet te verlaten. Door de tusschen- komst van Thomas Speed had zij de Oude Pas torie tegen een loge huishuur gekregen en i daar had zij zich gevestigd, om zich te wiiden aan de opvoeding harer drie kindereri* Speed echter, die nooit een vriendelijkheid hem bewezen, vergat, noch een smaad hem aan gedaan, vergaf, had zich herinnerd, hoe Lucy Ferrars zijn partij gekozen had en hij bewaar de als een schat den echt vrouwelijke brief, dien zij hem geschreven had, toen hij ging hertrou wen. Hij had het in zijn macht die vriendelijk heid met stoffelijke giften te vergelden, en dat deed hij ook op een wat lomne manier, dat Is waarmaar Lucy, die alle kwade dingen ver gaf en op alle goede dingen hoopte, nam het onaangename met het goede in den koop mee en wist door haar fijn overleg en vrouwelijke vriendelijkheid de gelukkigste verstandhouding te handhaven tusschen de Oude Pastorie van Unlays en het Heerenhuis. Zij vond, dat de tweede mevrouw Speed wel wat moeilijk in den omgang v/as. Zij was erg Schotsch. Een groote becnige vrcuw met een hard gelaatwie elk waar, warm gevoel ont brak en die optrad op een wijze, die ieder een afstootte, zelfs hen, wier goedkeuring en, goede meening zij het meest trachtte te verwer ven. Toen zij naar Upleys gekomen was, koes terde zij een geheimen wrok en jaloerschheid tegen al de Ferrarsdaar zij niet veel zelfver trouwen had en niet wist, hoe zij zich te gedra gen had in de voor zeer ongewone omgeving, was zii veel meer, dan zij wist, verschuldigd aan Lucy Ferrars. De buren waren er niet erg op gesteld de nieuwe heerschers te Upleys te gaan verwelko men en zouden nog veel langer weggebleven zijn, als Lucy er niet geweest was. Maar me vrouw Speed gaf niets om Upleys en kwam zoo zelden mogelijk. Zij voelde zich veel meer te huis in het groote huis te Bayswater, waar zij haar gelijken kon ontvangen en sommigen van hen overbluffen kon door de pracht harer om geving. Het feit, dot Upleys bestemd was voor haar stiefzoon Charles maakte, dat zii zeer wei nig belangstelling koesterde in de heerlijkheid. Maar Charlie werd niet, wat zijn vader ver langde. Reeds von den beginne af had Speed met den jongen niet den goeden weg ingesla gen. Om te beginnen was hij door en door een Ferrrs en al zijn sympathieën stonden vreemd tegenover de jamfabriek en de vuile omge ving ervan. Zijn vader, getrouw aan de gelofte, die hij afgelegd had, dot zijn zoon Charlie zou opgroeien zonder iets van den Ferrars' onzin en dat hij door den zuren appel moest bijten voor hij het goed zou kriigen, brak zijn opvoeding plotseling af, op een tijd, dot den knaap de stu die dierbaar was geworden en zette hem aan het werk. De jongen voelde zich ongelukkig in zijn huis en in zijn werk en niemand was verwonderd, toen de steeds wijder wordende kloof tusschen vader en zoon eindigde met een algeheele breuk. Charlie liep van huis weg, toen hij twin tig jaar was en alles wat-men van hem wist, was, dat hij zich naar Canada had ingescheept. Dat was het tweede verdriet in het leven van Thomas Speed en zooals het vorige, begroef hij het diep in Zijn hort. Hij had nu nog een kind, een dochter, Naomi genaamd, precies haar moeder en even moeilijk te begrijpen. Maar in tegenstelling" met haar moeder, was zij dol op Upleys en was daar dikwijls alleen, terwijl zij het gezelschap zocht der meisjes uit de pastorie, die zij haar nichten mocht noemen. Van deze twee trouwde de oudste zeer jong met een kapitein van het leger, die haar mee nam naar Indië. Zij was mooi, zooals haar vader, en bezat ook diens hoog, driftig karakter. Joyce was het kind harer moeder, liefelijk als een Juni-roos, een von die beminnelijke schepseltjes, die geschapen zijn, om overal zon neschijn te verspreiden. Zij was de jongste van' het gezin, daar de eenige broer, Nugent Geoffrey altijd Geoffrev genoemd er tusschen kwairw Voor hem was Speed in zekeren zin een vodet geweest. Toen zijn eigen zoon zijn schepen ach ter zich verbrand had, kwam hij naar LTpleys en bood Geoffrey vormelijk een plaats tc Riserse# aan. Mevrouw Ferrars, die geen geld had, om t< doen voor hoor jongen, wat zij gaarne zou ge wild hebben, nam dit dankbaar aan en op zeven* tienjarigen leeftijd ging Geoffrey naar Londen. Gedurende drie jaar was hij bij zijn oom Henrfj in de St. Bede's pastorie geweest en toen ver kondigde hij plotseling, dat hij gaarne ergens anders kamers op zijn eigen wilde hebben. Op dat tijdstip hebben wij hem ontmoet en drie dagen na het gesprek in de studeerkamer van de pastorie van St. Bede wandelde Tho mas Speed door het park naar de Oude Pastorie om met zijn schoonzuster, Lucy Ferrars, te spreken. Ofschoon gekleed als een landedelman, ge leek Speed er weinig op. Zijn eens groote ma gere gestalte was aanzienlijk breeder geworden en de steeds grooter wordende omvong van zijn middel verkondigde den middelbaren leeftijd. Zijn gezicht had de bleekheid behouden, die het gebrek, in zijn jeugd geleden, er op gebracht had en hij droeg vreemdsoortige, kleine bakke* baarden, die al geheel grijs waren en hem een ouderwetsch voorkomen verleenden. Hij had een paar scherpe, diep liggende lichtblauw© oogen en een breede kaak, die de lijn aanga* ven van een harden mond. H^t eenige wezen op aarde, dat de macht gehad had, om dat harde karakter te verande ren en te verteederen, en dat hem had kunnen veredelen, was om een ondoorgrondelijke redeö hem ontnomen. (Wordt vervolgd^

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1