isoiittMaisPEUS^T^^'r: DE EEMLANDEFT Pillis DER ADWERIEHÏlErn"'JZv»e« BUITENLAND. feuilletonT" Fr* VerFnrfiii Tph";s 20® Jaargang No. 181 pa port y— p*r «reek (net jmtti rareker.o* legen f CU7», etoontkrttike nnrnmeie f OM. AMERSFOORTSGH DAGBLAD CIRECTEUR-UtTQEVERi J. VALKHOFF. ARNHEMSCH^POORTWM, TEl. INT 613. Maandag 30 Jauuari 1922 bewijsnummer, elke regel meer i 0.25, dienstaanbie» cl-ogen en Licldadi ;hcid*-advcitenticn voor de helft der prfr» Voor bande) en bedrijf bestaan ree* voordeelipe bepailnccn *oor het advcrtceicn. Kent ciiculaire, bevattende de voorwaarden, woedt op aanvraag toegezonden- Politiek OverzichL ,.*Toen het kabinet-Wirth Mei j.l. tot stand «wam, stond het voor de taak de voorwaarden wan Londen, die de Entente stelde, naar beste kztnnen te vervullen. Daarom kan de rijkskan selier in zijn rede terecht opmerken, dat het jrraagstuk der schadeloosstelling in 't midden- Jnmt staat van heel de binnen- en buitenland- jftche politiek van 't Duitsche rijk. Want de pres taties, die het Londensche programma eischt, Jnijpen diep in 't leven van 't Duitsche volk in. Alle krachten moeten worden ingespannen om jde bepalingen na te komen. Maar op hoe ern stige wijze Duitschland in deze richting zich ï»ok heeft beijverd, het dictaat van Londen gaat üe krachten van 't Duitsche volk te boven. De Fransche voorzitter van de commissie van her- Stel, Dubois, is wel van oordeel, dat Duitsch- land's rijkdom door den oorlog maar met TO pet. is verminderd, maar deze raming is ten leenenmole willekeurig. Zij laat de zware won- Hen buiten beschouwing, die door de oorlogs jaren Duitschland zijn geslagen. Dergelijke uit eenzettingen leiden echter niet tot het doelwij ©n de wereld, die nu eenmaal zonder Duitsch land er niet weer bovenop kan komen, hebben yannoode een zuiver zakelijk-behandelde, groot- scheepsche, nieuw te bepalen houding tegen over het schadeloosstellingscomplex." Ziehier de aanhef van een artikel in de Deut sche Allgèmeene Zeitung, waarvan wij, daar wij ons gisteren ertoe moesten beperken verschil lende Duitsche persstemmen beknopt weer te geven, den inhoud op den voet zullen volgen. In het stuk, getiteld „Wirlh's antwoord aan Poincaré", wordt opgemerkt, dat de Fout van de te Londen door de Entente opgestelde reke ning hierin bestond, dat niet rekening werd ge houden met den werkelijken toestand, maar dat men de Duitsche betaling zeer eenzijdig en wel volgens de wenschen der crediteuren vaststel de. Het lukte de Duitsche regeering, nadat zij zooveel mogelijk gebruik maakte van alle bron nen, die te harer beschikking stonden, een deel der verplichtingen te regelen, alhoewel de eco nomische en militaire „sancties" aan den Rijn alsmede de afscheiding van een belangrijk dee' van Opper-Silezië op het meest kritieke oogen» blik Duitschland's economische krocht onder mijnden. Do onvermijdelijke ineenstorting volg de, hoezeer Berlijn zich ook inspande met man en macht haar op te schorten. De verklaring van de Bank van Engeland, dat zij Duitschland, gegeven den aard van de voorwaarden inzake de schadeloosstelling, geen crediet kon verlee- nen, was de uiterlijke aanleiding, dat aan de commissie van herstel voor de op 15 Jon. en 15 Fébr. vervallende termijnen een verzoek om uit stel werd gedaan. De Jbijeenkomst van den Op persten Raad, waarop slechts voor 't loopende 'aar T922 tot eervverlichting zou worden beslo- l?inÉ? uiteen, omdat de Fransche volksver- jgenwoordiging Briand ten val bracht. De cöm- Aissie van herstel, noodgedwongen, verleende Jen kort uitstel en eischte, dat haar op 27 Jan. een voorstel der Duitsche regeering inzake de waarborgen voor 't verlangde uitstel zou wor den ter hond gesteld. Duitschland wilde de rijkskanselier wees er in zijn rede op de schadeloosstelling in verband met de groote vraagstukken der wereldeconomie zien behan deld. Maar dat beteelcende niet, zegt de D. A. 7.tg„ dot Duitschland een samenkoppeling van beide zaken wenschte ten nodeele van zijn cre diteuren de Duitsche regeering streefde er den laotsten tijd veeleer naar begrip voor den werkelijken toestand van Duitschland te wek ken en 't buitenland erover in te lichten, dat het Duitsche volk feitelijk de alleruiterste grens van zijn betaal vermogen had bereikt. Hef re sultaat was, dat te Cannes voor de eerste maal een afgevaardigde der Duitsche regeering zijn opvattingen vrij en ongehinderd kon uiteenzet ten, terwijl nog Simons in Londen verhoord en kan boven af afgevaardigd werd. Duitschland, betoogt de D. A. Z.. wenscht eerlijk den vrede en den rustigen arbeid ten be hoeve van 't herstel der beschaafde wereld het verheimelijkte geen rijkdommen en wilde zich evenmin aan zijn verplichtingen tot betalen onttrekken, gelijk telkens weer werd beweerd want het belangrijkste was het herstel van 't yertrouwen tusschen de naties, dat een voor waarde was voor het welslagen der beraadsla gingen te Genua, die geroepen was om met uitsluiting van de kwesties der schadeloosstel ling een verstrekkend plan ter vernieuwing van de oude wereld Rusland inbegrepen te overwegen. Het blad weidt nader uitt ^Machiavellistische bedoelingen, zoookt Frankrijk den Duitschers in de schoenen schuift, ztllen zij te Genua werkelijk niet koesteren en dr. Wirth heeft dergelijke veronderstellingen geheel terecht afgewezen. Hoe openhartiger de dingen te Genua behandeld worden, des te voor- deeliger is hct^Vó'or de groote wereld, die zucht onder de gevolgen van den oorlog maar niet alleen is 't b.v. voordeelig voor Duitschland. Alle staatsgrenzen, die sinds 1918 nog verme nigvuldigd zijn, veronderen er niets aan, dat Europa in economisch opzicht één gemeenschap vormt, dat niet kunstmatig uiteengerukt kon worden en dot alle deelen van 't continent ge zond moeten zijn, wil zij geheel in leven blij ven." Volgens 't Duitsche blad spreekt uit Poinco- ré's programma, waarop de rijkskanselier te rugkwam, nog steeds de geest von wantrouwen, die slechts garanties van kracht wil laten,zijn maar daar \wam men niet mee vooruit Duitschland wist heel wel, dat de verlichtingen, waarnaar het streeft, zijn krochten nog steeds ten zeerste belasten en dat de verplichtingen, die uit 't verdrug van Versailles voortvloeien, zooveel als slechts kan, moeten worden nage komen „De crediteur moet ook ponden en ga- .anties verkrijgen, maar hij mag het woord von den vroegeren advocaat Lloyd George te Can nes niet buiten rekening loten, dat men een schuldenaar wel de rekening moet presenteeren, maar bij de dwangexecutie zijn betaalvermogen niet buiten beschouwing laten. Aon een schulde naar, die bankroet is, heeft de crediteur niets en ook in 't rechterlijk leven, waaraan Briand in Mei de vergelijking ontleende, dat Frankrijk als een onverbiddelijk deurwoarder moest optre den, is het vergelijk meest ook voor den credi teur de voordeeligste regeling. Poincaré's rede klonk scherp en kanselier Wirth kon elk af zonderlijk punt makkelijk weerleggen, want Duitschland heeft, gelijk blijkt uit de cijfers, die de rijkskanselier weer aanhaalde, zich flink ingespannen om uit te voeren wat van 't rijk werd geëischt." De noodzakelijkheid van den wederopbouw von Noord-Frankrijk erkende Duitschland vol komen het wilde daartoe met ijver medewer ken en juist daarvoor positieve voorstellen doenvoorwaarde voor dergelijken arbeid was echter, dat Frankrijk ook bereid is deze samen werking te aanvaarden. Wat Poincaré's verlangen inzake de uitleve ring van de „oorlogsmisdadigers" betreft, is do D. A. Ztg. van gevoelen, dat hierop met een beslist „neen" moet worden geantwoord. Daar op had ook dr. Wirth eergisteren den nadruk gelegd*; het Duitsche volk kon en zou het nooit toestaan, dat, om redelooze baat te bevredi gen, Duitschers in 't buitenlnnd werden -gevon» nisd. Het blad beslint ,JDe n-enezing van Europa kan bij dergelijke besprekingen niets winnen. Wij willen positieven arbeid verrichten en daarvoor alle krachten con- centreeren. Duitschland wil oprecht het zijne doen om de aanspraken der vroegere vijanden zooveel mogelijk te bevredigen. Dot is het doel der voorstallen, die door de Barlijnsche regee ring aan de commissie van herstel worden ge zonden. Daarmee heeft Duitschland het zijne Gedaan om voor de overeenstemming tusschen de volkerep den weg te effenen. Het komt er nu op aan, dat ook de tegenpartij erkent, dat 't noodig is door een verstandig betreden van vieer-c.mé wegen de wereld te redden voor den val in den afgrond." DR CONFERENTIE TE GENUA. De Zweedsché regeering heeft de uitnoodi- ging der Italioonsche regeering om deel te ne men aan de economische en fianacieele confe rentie te Genua aangenomen. De regeering uit in den brief, waarin zij de uitnoodigirg aan vaardt. de hoop, dat de deelneming zóó alge meen zal zijn, dat van deze conferentie het her stel van Europa in den geest van verzoenende samenwerking tusschen alle volken kan uitgaan. Rome, 29 Jan. (B. T. A.). Uit Warschau wordt aan het agentschap Stefani gemeld, dat volgens berichten uit Moskou het centrale uit voerende, sovjet-comité besloot een delegatie naar de conferentie te Gct\ua te zenden, waar van Lenin voorzitter zou zijn, die volledige vol macht zou bezitten. DE DUITSCHE SCHADELOOSSTELLING. Het antwoord aan de commissie van herstel. Het antwoord van de Duitsche regeering op de beslissing van Cannes van 13 Jonuari zou Zondagmorgen in de Berlijnsche en Parijsche bladen worden gepubliceerd. Het bevat het pro- giomma voor dé hervorming van de begrooting en den bankbiljettenomloop, met waarborgen en een programma voor de betalingen in geld en in nature in het kalenderjaar 1922. Vie^ bij lagen met gegevens over de Duitsche belastin gen, de begrooting, de vermindering der levens middel ensubsidios en de hervorming van het post- en spoorwegwezen'zijn aan dc nota toe gevoegd. Het h»-rvormingspTOgramma behan delt, naar het Hbl. verneemt, achtereenvolgens de maatiegelen tot vermeerdering van de in komsten, beperking der uitgaven cn verminde ring van de vlottende schuld en bankbiljetten- omloop. De geallieerde deskundigen op de Brussel- ,sche conferentie in 1921 'hebben, zegt het ant woord, erkend, dot de Duitsche directe belastin gen niet verder verhoogd konden worden. Niet temin verhoogen de bij den Rijksdog ingediende wetsontwerpen de vermogensbelasting, de be lasting op de vermeerdering van het vermogen, de kapitaalbelasting, de verkeeisbelasting, de belasting err? -nanmlooze vennootschappen op nieuw, zoodat in vele gevallen het aantasten der vermogens zelf noodzakelijk zal zün. De v uhooging van de omzetbelasting van 1 tot 2 pet. en van de kolenbelasting van 20 tot 40 pet. maken den productie- en den consumptie prijs aanzienlijk duurder. Evenzoo zullen d" douanerechten worden verhoogd tot de werke lijke goudbasis en verbruiksbelastingen worden geheven. De totale verbruiksbelasting is ten minste ge lijk aan de indirecte belasting in andere landen. De bijslagen stellen den Duitschen belasting druk op 31, resp. 23 pet. van het inkomen te genover 14—16 pet. in Frankrijk. Als krachtige maatregel te^en de kapitaal- smokkelarij en belastingontduiking wiist het antwoord in het bijzonder op de opheffing van het bankgeheim en de controle van het be zit aan waardepapier bij de banken. De tarieven zijn in vergelijking met vóór den oorlog als volgt verhoogd voor het personen verkeer op de spoorwegen bedraagt het nieuwe tarief het 19-voudige van vóór den oorlog, voor het goederenveri'oor het- 32-voudige, voor post en telegraaf het 21-vowdigp De toeslagen voor het goedkoop er maken der levensmiddelen zullen in 1922 nog slechts T milliard papiermark, tegenover tot dusver 22.5 milliard bedreden. De broodprijs zal eerstdaags opnieuw met 75 pet. worden verhoogd. In plaats van werkloozenondersteuning zal werkloozenver- zekering komen op kosten der patroons cn werk lieden. De buitengewone uitgaven voor post en spoorwegen bedragen nog slechts 1.3 pet. van de kapitaalswaarde, tegenover 3 pet. voor den oorlog. De gewone begrootmg wijst met 103.2 milliard inkomsten en 86.7 milliard uitgaven een overschot aan van 1614 milliard, dat voor de betaling van de schadevergoeding enz. ter beschikking is. Voor de beperking van de vlot tende schuld zal dc rijksregeering in 1922, niet tegenstaande de mislukking van de spnarpre- mieleening van 1919, opnieuw een binnenland- sche leening uitschrijven. Hiervan is succes te verwachten wanneer vaststaat, dat de bepalingen van het verdrag van Versailles geen invloed kunnen hebben on den rentedienst. Onafhanke lijk daarvan is de in het belastingcompromis opgenomen gedwongen leening, die echter slechts een uiterste,*niet wederkeerende maat regel moet blüven, om de schadevergoeding- kosten voor 1922 zoo mo^eliik zonder de bonk- biliettercers te kunnen financieren. De auto nomie van de rijksbank wordt wettelijk gewaar borgd: de bevoegdheid von den rukcknnselier tot het ingrijpen in de zakelijke leiding van de rijksbank wordt opgeheven. De «•conornis^he en fmarcieele statistiek zal evenals vóór den oonoo- worden gepubliceerd. Het hervormingsprogramma waarborgt de dekking van de binnenlandsche betalingsver plichtingen, echter niet do gezonde financie ring van de schadc-vergoedingsbetalingcn. daar de rijksinkomsten slechts papiergeld opbren gen. De noto wijst op do uiteenzettingen van Rathencu te Cannes over de redenen v„in de da ling van do mark en de onmogelijkheid, niette genstaande alle krachtsinspanning oo dit oogenb'ik de sc'uudevergoed:ng;;osten op te Brengen. Duitschland bezit behalve kolen nog slechts zeer weip-'g grondstoffen. De productie van den landbouw is aanmerkelijk gedaald. Jaarlijks moet er aan onontbeerlijke grondstoffen en 'e- vensmiddelen ingevoerd worden voor ccn be drag van 2': milliard goudmark en de uitvoer is von 10 milliard goudmnrkt in 1913 tot onge veer 4 milliard, dus met inachtneming van de a'gemeene stijging van den wereldmarktprijs, tot ongeveer een vierde gedaald en de beta lingsbalans vertoont een deficit van ongeveer 2 milliard goudmnrk. Elke aanzienlijke betaling in buitenlondsche wissels brengt een nieuwe aanmerkelijke daling van de mark teweeg, ver meerdert de inflatie en verzwaart Duitschland's capaciteit, om de schadevergoeding te betalen, steeds meer. Als men het schadevergoedings probleem 'uit een economisch oogpunt be schouwt, komt men dus tot het resultaat, dat het onvoorwaardelijk nbodzakelijk is, dat Duitsch land ten minste voor 1922 van alle betalingen in geld wordt vrijgesteld. De Duitsche regeering erkent echter, dot de groote moeilijkheden voor de financiën en den economischen toestand van Duitschland moeten worden ten achter gesteld bij de politieke noodzakelijkheden. Zij wijst uitdrukkelijk op de bekende sommen van 720 millioen gouden marken in geld en 150 millioen in nntura, die de geallieerden te Cannes hebben voorgesteld. Zij verzoekt, de betolingen in geld, zoo noodig onder verhoo- -ging van de betalingen in nature, lager vast te stellen, stelt achter, zonder rekening te houden met de hoogte van het vastgestelde bedrog, op grond der voorloopige besprekingen te Cannes verschillende bijzonderheden voor de uitvoering der leveranties voor. O.a. zullen de bezettings- kosten met het totooi der betalingen in 1922 worden verrekend en de overige verplichtingen in vreemde geldmiddelen volgens het vredes verdrag door clearing mogelijk gemaakt wor den. Duitschland verklaart zich verder opnieuw bereid, met alle tot zijn beschikking staande middelen en krochten aan het herstel der ver woeste gebieden mede te werken. In dezen geest is het verdrag van Wiesbaden gesloten. Duitsch land is bereid ook met de andere geallieerden overeenkomsten omtrent leveringen in notura te sluiten. Ten slotte wijst de noto op de ervaring, dat maandelijksche of driemoandelijksche schade vergoedingsbetalingen in vreemde valuta's Duitschland aanzienlijk nadeel berokkenen en het volkomen herstel van zijn financiën belet ten. Een werkelijk vermogen om te betalen, zonder gebruik te maken van binnen- en buitcn- landsche credieten is ondenkbaar. Het herstel van het vertrouwen van de wereld in Duitsoh- lnnds betalingscapariteit is de voorwaarde van het in grooten omvang betelen van de schade vergoeding. De Duitsche regeer mg is daarom van meening, dat de regeling van de srhodever- goedingsbetaling voor 1922 slechts de eerste stop op don v/eg vnn de oplosring van het ge- heele schadevergoedingsprobleem is. Wordt de ze stap niet gedaan, dan zal de onzekerheid over de betalingen van 1923 af ook op den econo mischen en fin-ncieelen toestand van de geal lieerde landen een ongunstigen invloed oefenen. De Duitsche regeering verzoekt de commissie van herstel, speciaal aan het slotwoord haar aandacht te schenken, opdat de weg tot herstel van het Duitsche crediet in het binnen- en bui tenland gevonden en een groote schadevergoe- dmgsleening door internationale samenwerking mogelijk gemaakt kon worden. DE DUITSCHE BEGROOTING. B e r I .j n, 2 8 Jon. (W. B.) In den Rijksdag is het wetsontwerp tot vaststelling der begroo ting ingediend voor het financieele jao«- 1922 Een bijlage in drie deelen is bij het ontwerp ge voegd. n.l. het algemeen administratief beheer des rijks, het beheer der bedrijven en de uit voering van het vredesverdrag. Het tweede deef betreflende de bedrijven loopt over de positie! van posterijen en telegrafie, van rijksdrukkerij en Duitsche rijksspoorwegen. De begrooting wijst voor het financieele jaafl van 1 April 1922 tot 31 Maart 1923 tot in mil* liocnen afgerond, voor 't algemeen beheer var* het verkeer, aan inkomsten cn uitgaven uanc 285,424 millioen mark, voor posterijen cn tele- grofie 18.781 millioen mark, voor de «poorwe* gen 78,788 millioen, voor de uitvoering voiV 't vredesverdrag 187,532 millioen mark. De rijksminister van financiën wordt gomach* tlgd om, ter afdoening van spoedige buitengo* wone uitgaven, 183,366 millioen mark op le ne men in den vorm van een leening, voor tijdelijke', versterking van do gewone middelen der schat kist een bedrog «ot 12,500 millioen mark non schatkistbiljetten uit te geven en ter voldoening) non noodzakelijke door de nawerking van den oorlog veroorzaakte behoeften zoo noodig waar borgen over te nemen. Van de In dc rijksbegroo® ting voor 1920 voorziene plaatsen voor nmbte* noren mag, zoo er vrij worden, slechts een van de twee plaatsen weer worden bezet. Bezuiniging bij de Duitsche spoorwegen* B e r 1 ij n, 2 8 Jan. (V. D.). De rijksminister van verkeer heeft ccn verordening uitgevaor*. digd, volgens welke bij de rijksspoorwcgcïi voorloopig 20.000 arbeiders moeten worde# ontslagen. Russische gedelegeerden geweigerd. Brussel, 28 Jan. (B. T. A.), De Peupïa bericht,^dnt de minister van buitenlondsche za* ken geweigerd heeft dc Russische gedelegeerd den, die ccn conferentie vnn hot comité vnn hel internationaal coöperatief verbond zouden bij® wonen, vergunning te verleenen in België te ko® men. Deze conferentie beoogt het verwezenlijken der twee voornaamste resoluties, die op het congres van Bazel zijn genomen, n.l. de oprich* ting van een internationale coöperatieve banld en het in het leven roepen vnn een internntioi naai bureau ten behoeve van engros-annkoopen^ Fransche, Engelsche, Nederlondschc, Duitsche,, Itolioansche, Tsjechnische en Belgische ntve* vaardigden nemen er aan deel. ENGELAND EN EGYPTE. Onafhankelijkheid vooi Egypte? Londen, 29 J an. (R.) De diolomntlekc cor® •espondent van 't Zondagsblad Observer ver® klaart, dat dc Brilsche regcering bereid is Egypta een volledige onafhankelijkheid te vcrleenoru Morgen zullen officicclc medcdcelingon worden verstrekt, waarin precies is aangegeven tot hoc. ver de regcering bereid is te gaan. Een der fun® dnmcnteclc voorwaarden is. dnt dc Britschc ver® binding met Indië en het Oosten wordt gewaar* borgd. (Volgens de Tel. heeft gisteravond het En* gelsche ministerie von buitenlondsche zaken he^ volgende communiqué openbnnr gemaakt: De Hooge Commissaris van Egypte werd naar, Engeland ontboden, om aan de regeering Inlich® tingen te verstrekken cn von advies te dienenf omtrent den toestand aldaar, alsmede rapport uit te brengen omtrent de onderhandelingen, tus schen hem en den gewezen minister van Egypte* nopens de toekomstige regeering van dit land gevoerd. In sommige kringen, vervolgt het com muniqué, schijnt de meening te heerschen, dal de Britsche regeering haar vrijzinnige houding tegenover Egypte's aspiraties zou hebben opge* geven of zal opgeven cn dat zij haar bijzondere positie in Egypte zou wenschen te benutten la hGndhoving van een politiek en administratief be* stuursstelsel, onvereenigbanr met de vrijheid, lol welker erkenning zij zich bereid verklaarde. Dil is evenwel niet het geval. Het standpunt, dooi de Britsche regeering ingenomen, ook gedurende den tijd, dat de missie van Adly Pasja Tn Londen vertoefde, werd op de volgende beginselen ge® baseerd: De regeering heeft zich steeds nadrukkelijk be* reid verklaard het parlement le verzoeken, het in 1914 over Egypte afgekondigde protectoraat op te heffen, Egypte's bestaan als soevereine staat te erkennen en toe te stemmen in dc sa® menstelling van een Egyptisch parlement en het herstel van een Egyptisch ministerie von Buiten londsche Zaken, zoodra de Britsche regecringi voldaan Ls omtrent de vervulling van de vol gende voorwaarden, die van vitaal belang zijne Het voornemen is goed, de vervulling «waar. door DAVID LYALL. Uit het Engelsch noor Mevr. J. P. WESSELINK-VAN ROSSUM. 11 „Wij hebben tot nu toe Henry nooit erg irotsch gevonden, Tom, en ik vind, dot je te al gemeen bent in je beweringen," waagde me vrouw Ferrars tegen te spreken. Ma^r vertel mij aog wat van Naomi's verloofde." „Een harde werker, bedaard, fatsoenlijk Iemand, die een goed leven leidt, zooals wij in Schotland zeggen en daarbij ook eerzuchtigl Dat ben ik van hem te weten gekomen op een avond, dat hij bij mij thuis* kwam eten. Hij *ou eigenlijk niet de helft van zijn tijd laoeten «woegen in sloppen, om arme kleine kinderen op de wereld te helpen. Maar, omdat het bij zijn werk behoort, doet hij het met el zijn macht! •Geef hem maar een halve kans en hij zou zijn idoel bereiken, en ik zeide lang geleden, voordat tiij over Naomi begon te denken, dat die jongen eigenlijk in Harley Street moest zijn. Ik heb mijn tijd afgewacht. Ik maakte zelfs geen toe speling op hetgeen ik dacht want waarom? Het zou alles bedorven hebben. En dan hij heeft zijn eigen trots. Hij beroemt zich op het feit. dat hij zichzelf er doorgeslagen heeft. Maar Ik kon toch de laatste twee jaren een soort in- Ünking zien van den geest niet een. ver mindering van zijn geestkracht, maar een soort afstand doen van de hoop". „En hebt gij die hoop doen herleven, Tom?" zeide Lucy en haar oogen begonnen te schit teren. „Neen mijn beste dat heb ik niet gedaan. Ik was er juist over aan het denken, toen Man/ mij eens heel terlooos zeide: „Tom, heb je opge merkt, dat Dan Ferguson hier zoo dikwijls komt en dat Naomi belang in hem stelt? Zou ie dat gaarne zien?" „Zeker, meid, zeer gaarne," en dus gaven wij ze de gelegenheid en nu zullen ze samen trouwen ik heb ze gezegd, wat ik be reid ben te doen". „En wat is dat, Tom?" vroeg Lucy met een trilling van echte bezorgdheid in haar aange name stem. „Ik zal hem in Harley Street installeeren. Hij zal eed goeden prijs voor zijn praktijk kriigen: het is een gezonde oude zaak, zoodat hij niet bepaald arm zal zim en ik zal borg voor hem staan de eerste vijf jaren. Dat is zijn kans en ik geloof, dat het een van de beste geldbeleg gingen is, die ik ooit gedaan heb." „Ik hoop, dat het zoo zijn zal, Tom. Het klinkt bemoedigend", zeide Lucy, maar toch was er diep in haar verborgen gedachten een vaag wantrouwen. Luisterende naar de edelmoedige waardeering van den zoon van een ander, peinsde zij over de behandeling, die hij zijn eigen zoon had doen ondergaan. Wat had hem toch in staat doen ziin tot zulk een vreemde eigenzinnigheid en hard heid tegen de nalatenschap van de vrouw, die hij zoozeer had liefgehad Lucy was niet knap en ook niet, behalve in zaken van genegenheid en plicht, erg slim. Haar kennis van de wereld v/as beperkt tot de grenzen van den noodzake lijken nauwen cirkel, waarin zij zich bewogen had. En dan had zij nog veel echt vrouwelijke «rouwen-bekrompenheid. Zij wist niet, dat Speed's lange veete met Charlie een strüd was geweest tegen elke leerstelling van de Ferrars' overlevering en te^en hun geloef; de oude ras oorlog tu^chen Schotten en Engelscben, ge streden te Bannockburn en te Flodden cn nooit door beide ziiden vergeten of begaven. Soeed's behoefte om de goe-hï hoedanigheden van ziin ras te bewijzen, hadden hem van ziin zoon ver wijderd en hem dienaangaande verblind en dat het gebleken was, een mislukking te zijn, had hem bitter gestemd. Lucy durfde hem er niet aan herinneren. Zij verwonderde zich alleen. "„Wacht tot je hem gezien hebt, Lucy", ging Hij verder met hptzelfde groote zelfvertrouwen in ziin stem. „Hij heeft de handen van een chirurgijn en in het gasthuis hebben zii c-ezegd, dat hij een veelbelovend mensch is. Hii komt hier vanavond, om over Bank Holiday hier te blijven en kennis te maken met de plaats, die Naomi meer dan iedere andere nlek ter wereld bemint. Schotland niet uitgezonderd I Waarom kom je ook niet met ie allen hedenavond eten Ik zal teruggaan en Marv zeggen „Maar je vergeet, dat Henry komt." „Waarom komt Henry ook niet mee Wat verhindert hem mee aan te zitten in de oude heerlijkheid? Hij zal daar niets zien, dat de schaamteblos naar ziin manlijke wang zal jagen, wel?" vroeg Speed met een van zijn grove schertsen. „Maar vertel eens, waar is de kleine Joy vanmorgen „Een loopje maken met de honden. Zij heeft Anna Main waring over uit Tramlinghem gedu rende de Paaschweek." „Wel, breng het heele zootje mee I" zeide Speed gul. „En morgen zeg je me dan je mee ning over miin aanstaanden schoonzoon." „Ik geloof dat ik de kinderen hoor", zeide mevrouw Ferrars en ging vlug naar het raam toe. „Ja, zij steken nu den graskamp over. Maar voordat zii komen, Tom, moet je mii iets meer omtrent Geoffrey vertellen. Ik hen wat ongerust over hem den InnNten ti'd en ik kon geen reden vinden, waarom hij met Paschen niet hier komt. Hij zegt dat hii nog hoooen achterstallig werk he°ft, en dat alles wil afmaken." Barclay cneed schraaote zijn keel eens, maar verzweeg datgene, wat Lucy's ongerustheid nog grooter zou gemaakt hebben. „Ik geloof wel, dat je ons verlangen geraden hebt, waar het Anna betreft. Zij zijn heimelijk verloofd. Het zou mij zoo gelukkig maken en ik hoopte, dat je hem spoedig een betere positie kon geven, natuurlijk, indien je denkt, dat hij het waard is." „Zoo, dus daar zit hem de knoop, Lucy Nu zij is een aardig meisje en ook goed, geloof *ik. Ik zal er eens over denken en met den jongen oraten. Ik heb niets op hem aan te merken; hij is een flinke, standvastige erker, maar doet tot heden niets uit zichzelf. Hij komt nu zelden naar Boyswater, ja zelfs minder, don toen hij bij Henry gewoond heeft. Hij heeft zijn eigen vrien den veronderstel ik. Nu de jongen moet zijn evenwicht hervinden, Lucy, maar ik weet zeker, dat je 's nachts niet wakker behoeft te blijven uit bezorgdheid over hem." Lucy liet blijken, hoe verlicht zij zich gevoel de. „Dank je. Tommaar toch had ik wel gaarne willen weten, waarom hij niet gekomen is, daar Anna expres» uitgenoodigd was en daarom met haar vader niet naar Cheltenham is gegaan. Daar zijn ze." Op hetzelfde-.oogenblik werd de deur geopend en jeugd vulde de kamer. Joyce en haar vrien din met schitterende oogen en een blos als het morgenrood op haar gezicht, en 'de dauw van de grootste gift ter wereld, de ieugd, in haar oogen, die als sterren waren. Zij waren een verrukkelijk paar en de oogen van Speed keken zachter, toen hij ze zag. „Zoo, hoe gaat het, oom Tom?" zeide Joy „Wij hoorden dnt u gekomen waart en zouden bijna Naomi afgehaald hebben, om met ons ta wandelen. Dit is Anna Moinwaring." Joy was mooi en zocht en liefelijk, met een kleur als von de wilde rozen op haar wongen haar korte rok liet even den fiinen enkel zien' en haar blauwe sportblousc de lijnen van haaf, lenige gestalteeen muts eenigszins schuin op gezet, liet het goud van haar krullen bloot, dat er göed bij afstak. Anna v/as nauwelijks minder bekoorlijk, en daar zij zeer donker was, vormde zij een prach tige tegenstelling. De verpersoonlijking deti jeugd, haar onvergelijkelijk erfdeel haar gavent voor geen geld verkrijgbaar, schenen een nieuw leven in de kamer te brengen. Sneed verwonderde zich vaag, toen hij noor zal keek, dot ze zooveel van Naomi verschilden* Die was nu zeven-en-twintig jaar, maar zelfs og haar zeventiende had zij nooit die heerlijke bca koorlijkheid gehad, maar was zij een ernstig^ leeiijk kind geweest, linksch in haar beweging gen en verlegen als het woord tot haar gericht werd. Joy (vreugde), die haar naam eer aandeed^ draaide vroolijk de kamer door. „O, Moeki I Pickles was toch zoo ondeugend^ hij was vandaag echt bandeloos, niet, Anna En wij .moesten hard wegloopen, want wij za* gen boer Truscott in de verte met zijn geween zwaaien. Pickles heeft de schapen naar bene-* den naar den rand von het kreupelbosch ge® jaagd en och, hij had zoo'n pret." „Als dot zijn pret is, liefje," zeide oom Tom vrij boos, „heeft boer Truscott het recht hem dood te schieten.' (Wordt vervolgdJI

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1