uiiiamspuis tt? z PRI1S DER ADVERTENTlEN DE EEMLANDER" BUITENLAND. Frars«5 Jozef rtgr f!. 80 cent Fmserwa4er per krufk 75 cent. A. VAN DE WE^. Lantiesfraa' 23. FEUILLETON. Fet Verloren Mms 30e Jaargang No. 182 per poet f y— per wtek *«th «reekermt étgen ongelukken) f 0.17*, efiondrrlijkc rnimmcm i ojqj. AMERSFOORTSCH DAGBLAD Dinsdag 31 Jauuarl 1822 DIRECTEUR-UITGEVER» 4. VALKHOFF. bureau: arnhemsche poortwa*. tei int 613. 1 -4 regel* 1 I.Of met inbegrip van ee« bewijsnummer, elke regei meer f 0.25, cli en staan bim dingen co Lictdadiqheidwdrei ten tien voor de belli der prfl» Voor handel en bedrijf bestaan zeer «oordeelige bepalingen voor het adverteeren- ten» circulaire, bevatten do do voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht Do kwestie van do berechting der z.g. „Oor logsmisdadigers" ia den loatsten tijd weer te berde gebracht Poincaré, in een rede bij zijn Ambtsaanvaarding, stond op uitlevering van Duitsche zijde en gaf zijn ontevredenheid te ken nen over de rechtspraak door de Duitsche rech ters; rijkskanselier Wirth en zijn jongste rijks- IdngTede heeft geprotesteerd tegen het verlangen Iniet von geallieerde, maar van Fransche zijde), idat Ententereohters vonnis zouden wijzen en de Duitschers moesten worden uitgeleverd. De •trekking van Wirth's betoog was in 't kort: ppAan uitlevering ken geen enkele Duitsche re geering denken; iets dergelijks is psychisch on mogelijk." De stemming in Engeland over 't alge meen wijkt van die in Frankrijk af, is minder in gegeven door felle gevoelens van wraak. In En geland beschouwde men de zaak dan ook vrijwel •b afgedaan en concentreerde men meer zijn gedachten op de economische vraagstukken. iVooral van belang is te dezer zake het oordeel Van een Engelschman, die de processen te Leip zig heeft bijgewoond. Elaud Mull ins heeft bij H. F. en G. Witherby te Londen een boek ge publiceerd, getiteld „The Leipzig Trials"; de Deutsche Allg. Ztg. publiceert er een uittreksel ven; Mullins toont aan, met welk een zakelijk heid en onpartijdigheid de leidende persoonlijk heden bij 't Reichsgericht hun zware taak hebben vervuld en hij wijst er op, dat het hoogste rechterlijke college in Duitschland zooveel mo gelijk zich heeft beijverd de waarheid te dienen. Ten tijde van 't proces gewaagde de Times van een jusritioneele travestie en de Evening Standard merkt op, dat Leipzig, van 't standpunt der gea'lieerden beschouwd, een farce is ge weest. Mullins gelooft niet, dat ook maar een Engelschman, die bij 't proces tegenwoordig is geweest, deze opvattingen mede heeft gehuldigd. Hoe zeer wij ook de vonnissen mogen kritiseeren aldus de Engelsche publicist en hoezeer wij ook van 't standpunt der rechtspleging uit haar „Miszverhöltnfs" mogen betreuren, niettemin kunnen wij het proces geen farce noemen. Vol gens den schrijver beijverden zich de Duitsche rechters volkomen getrouw te zijn aan de tradi- ios van fairness en onpartijdigheid, die de trots an alle gerechtshoven zijn. Mullins merkt dan >ok op: „Volgens mijn overtuiging is dit een ;eer hoopgevend teeken in deze dagen, nu meer en meer internationale vraagstukken teT beslis sing aan gerechtshoven worden voorgelegd. Als jurist was en ben ik trotsch op de wettige op vatting, die de rechtvaardigheid zoekt, zelfs al valt de hemel naar beneden. Het is een Engel- vche karaktertrek eerc te geven aan wien eere toekomt. Terwijl ik voor mijn persoon spreek en op grond van 't proces, dat ik heb biigewoond, verklaar ik ronduit, dat dr. Schmidt en zim ge- rechtshof fair zijn geweest- Volkomen objectief in den beginne leerde ik hen respecteeren en ik ben er van overtuigd, dat zij hun moeilijke taak zonder vrees en zonder bevoorrechting vervul den. Ik persoonlijk zou gaarne dr. Schmidt op elke aanklacht tegen mij zien ontreden, zelfs -op een beschuldiging, waarbij mijn woord tegen over dat van een Duitscher stond." Niets toonde volgens Mullins duidelijker dr. Schmidt's onpartijdigheid aan dan de wijze, waarop hij de getuigenverklaringen aanhoorde, waarin werd geklaagd over de behandeling in de campen der 'gevangenen. De Engelsche publi cist herinnert er aan, dat Engeland Duitcehland beeft geblokkeerd. Nu kwamen vroegere Engel sche gevangenen uit Duitschland teruo- en be klaagden er zich over, dot zij g*ro koffie, enz. hadden gekregen, terwijl feitelijk niemand in Duitschlond dergelijke zakro kre°g. Het zou aldus Mullins slechts menschel"k riin geweest, wanneer dr. Schmidt ook zijn ceduld zou hebben verloren; ook bij had geen koffie gehad, maar hij bleef vriendelijk en stelde een nauwkeurig on derzoek in naar de klachten over de behandeling dei gevangenen. De Duitsche vertegenwoordiger van de be schuldiging bij deze processen was dr. Ebcr- mayer, dien Mullins schetst als een mager, be kwaam en zelfs eerbied inboezemend man, dien men noodzekelerwijze moest kennen om hem te begrijpen. Hij was een man van weinig woorden en was in 't begin zeer kort aangebonden; maar naarmate hij vertrouwen begon te krijgen in de Engelsche missie, werd hij openhartiger en toe gankelijker. Hoewel de Britsdie missie tijdens het proces niet het woord voerde, was zij steeds op haar qui vive en onderhield zij voortdurend relaties met de Duitsche autoriteiten. Het was niet mak kelijk, oordeelt Mullins, deze onofficieele betrek kingen aan te knoopen, bovenal daar de Duit schers, naar 't scheen, over de Engelsche weige ring om de rol van „Nebenklager" te spelen, teleurgesteld waren. Maar dank zij de macht zij ner persoonlijkheid had sir Ernest Pollock bin nen zeer korten tijd zich weten te verzekeren van de vervulling van alle verzoeken, die hij had te doen. Mullins merkt nog op, dat de Brit- sche missie iedereen met volkomen beleefdheid en respect behandelde. Het resultaat von deze houding en de wijze, waarop de Engelsche ge tuigen hun getuigenis aflegden, was, dat de roep van Engeland in Duitschland hooger stond dan ooit. Dit allemaal leek aldus Mullins mis schien wel op verraad tegenover de meerderheid in ons land, wier haat toenam, die naar wraak verlangde en nooit den enkeling van de massa kon scheiden. Hij getuigt dan ook: „Maar ik aarzel niet te verklaren, dot de weg van de Brit- sche missie de beste was." Berichten. OE DUITSCHE NOTA AAN DE COMMISSIE VAN HERSTEL. P a r ij s, 3 0 Jan. (B. T. A.). De commissie van herstel nam kennis van de Duitsche nota zij besloot die onmiddellijk aan de regceringen der geallieerden te zenden, die daardoor in staat zullen zijn om óf de kwestie zelf te behandelen, óf die terug te zenden naar de commissie van herstel, opdat deze er een besluit over neme. DE DUITSCHE BEGROOTING. B e r 1 ij n, 3 0 Jan. (W. B.). In den Rijksdag is heden de eerste lezing begonnen van de rijks- begrooting voor 1922. De minister van finan ciën dr. Hermes verklaarde Het begrootings- ontwerp voor T922 staat in het teeken der ont zaglijke losten, welke het Duitsche volk zijn op gelegd ter vervulling van het vredesverdrag. De begrooting voor binnenlandsche zaken wijst een overschot aan van 16.5 milliard. De begrooting voor uitvoering von het vredesverdrag eischt een leening van 171 milliard. Zoolang niet de kwestie der schadeloosstelling is geregeld op een wijze, die rekening houdt met het vermogen om te betalen van Duitschland, kan van een evenwicht der begrooting geen sprake zijn. Bijna honderd milliard marken moet in het fi- nancieele jaar 1922 gehaald worden uit de huis houding van 't Duitsche volk. Wij hopen, dot nu ook de Entente zal erkennen, dat Duitschland alle mogelijke inspanning zich getroost om uit zijn staathuishouding aan belastingen te holen, wat te uit te halen is. Wanneer in verklaringen in Engeland en vooral in Duitschland wordt beweerd, dat de Duitscher minder belastingen heeft te betalen dan de Engelschman of de Franschman, don berust zulk een bewering op een volkomen ver keerde methode van vergelijken. Vergelijkingen van cijfers kunnen slechts dan waarde hebben als men het bedrag in verhouding neemt tot het gemiddelde inkomen en de koopkracht hier van. Tegenover de verwijten, dat Duitschland weliswaar vele belastingen heeft ingevoerd, maar die niet int, moet er op gewezen wor den, dat om het belastingstelsel uit te voeren er een geweldig administratief apparaat noodig is. dot maar niet dadeliik krachtig werkt. Frankrijk heeft dezelfde ervaringen opgedaan. Rijksminister dr. Hermes. B e r 1 ij n, 3 0 Jan. (W. B.). Naar de Voss. Zeitung verneemt heeft de rijksminister van fi nanciën dr. Hermes voor eenige dagen aan do rijksregeering meegedeeld, dat hij om persoon lijke redenen liever niet als gezant naar Was hington zou gaan, maar te Berlijn zou willen blijven. Men neemt aan, dat dr. Hermes bij een eventueele wijziging van het rijkskabinet minis ter voor voedselvoorziening^ zal worden. Kanaal verbinding van Homburg en Bremen met Wcstfalen. B e r 1 ij n, 3 0 Jan. (N. T. A. Daadloos). Tus- schen Hamburg en Keulen is een overeenkomst tot stand gekomen over een konaal verbinding der Noordzeehavens met her Rijnsch-Westfaal- sche industriegebied door een nieuw kanaal von Gelsenkirchen, dat tot Bremen 297, tot Ham burg 384 K.M. long zal zijn. SPOORWEGSTAKING IN DUITSCHLAND. B e r 1 ij n3 0 Jan. (W. B.) Het rijkskabir.et heeft zich hedenavond ernstig met de dreigende stoking van een deel van het spoorwegperso neel bezig gehouden. Het richt tot alle betrokken kringen een dringende waarschuwing om zich niet te laten verleiden tot handelingen, die voor him toekomst noodlottig zouden zijn. De binnen- en buiten'andsche toestand des lands laat niet toe, dot onverantwoordelijke lie den door het verlammen van het spoorwegver- keei den staat bij de keel grijpen, zoonis de ge bruikelijke uitdrukking van radicalen kant luidt. De regeering zal daarom, indien het geval zich mocht voordoen, met de uiterste gestrengheid teen dergelijke pogingen optreden. B e r 1 ij n, 3 0 J a n. (W. B.). Naar wij van vertrouwbare zijde vernemen, is het spoorweg verkeer in het bezette gedeelte van het district Keulen der spoorwegdirectie totnogtoe niet ge stoord. Hedenmiddag komt de bond der spoor wegbeambten te Berlijn bijeen. Metaolbewcrkcrsactïe te Berlijn. B e r 1 ij n, 3 0 J a n. (W. B.). Een vergadering van het bestuur van den metoolbewerkersbond te Berlijn, wees gisteren de scheidsrechterlijke uitspraak voor de metaalindustrie geveld in het ministerie van arbeid, van de hand, en besloot om Dinsdag onder de aangesloten metaalbewer kers te Berliin oen rcferendusover de stoking fe laten houden. Een oorlogsmisdadiger ontvlucht. B e r 1 ij n, 3 0 Jan. (N. T. A. Draadloos). De eerste luitenant Ludwig Dithmor, die wegens deelneming non het torpedeeren van het Engel sche hospitaolschip „Llandovery Castle" door het Reichsgericht te Leipzig was veroordeeld tot vier jaren gevangenisstraf en opgesloten in de gevangenis te Naumburg, is Zondagnacht ontvlucht. I9 repeeringskringen is men pijnlijk verrast, vooral thans, nu over de kwestie der schadeloosstelling wordt onderhandeld. Of schoon de Pruisische regeering verantwoorde lijk is, zal de rijksadvocaat dadelijk te Naum burg een onderzoek instellen, of alle maatrege len genomen zijn om den voortvlurhtige te ver volgen en te arresteeren en om de medeplich tigen aan de vlucht te straffen. Op de gevan genneming van Dithmnr is een belooning ge steld van 50.000 mark. Nieuwe onthullingen. B e r 1 ij n 3 0 J a n. (V. D.) In d® Moskouer Prav/da wordt medegedeeld door professor Po- krowski, dat de soviet-regeering binnenkort zal overgaan tot de publicatie von nieuwe geheime documenten van de Czarenregeering met bewijs stukken voor de schuld van Poincaré aan het uitbreken van den oorlog. Brieven van Koningin Victoria. Londen, 29 Jan. (V. D.) Eene nieuwe reeks brieven van Koningin Victoria, tot publi catie waarvan de koning thons machtiging heeft verleend, zal betrekking hebben op het tijdnerk van af T86T, gedurende hetwelk de verheffing van Pruisen tot Duitsch keizerrijk plaats vond en de machtsuitbreiding der dynastie Hohen- zollem. De Sunday Times zegt: Zander den oorlog zou de publicatie van deze brieven onmogelijk zim geweest. Zij zullen een helder licht werpen niet alleen op de b;nnenlandsche politiek, maar ook op die der wereld. DE DOOD VAN SIR FINEST SHACK! ETON. Londen. 30 J an. (V. D.). Het bericht van den door in de Zuidpool-wateren von Sir Er nest Shackleton. is in het gohccle rijk met zeer veel leedwezen ontvangen. Tengevolge von een aanval von influenza overleed Shackleton plot- siling a m booid van de „Quest" op 5 Januari, nab-j k :st on Zuid Georgië. Het lijk werd over rht p den Noorschen stoomer „Pro fessor Grnuvel" en naar Montevideo gebracht, vanwaar het nno. Engeland zal worden ver- vo'-d;. wni.schijn'' k door het s.s. „Andes". De „Quest" znl de expeditie voortzetten on der commando van F ank Wild. de hoofdleide' van Shackleton, zelf een ontdekkingsreiziger met groote ervaring. Toen Shackleton in Sep tember j.l. Londen verliet voor zijn reis naar de Zuidelijke zeeën had hij een uitstekende ge zondheid en was hij vol goeden moed voor de reis van 30.000 mijlen, waarvan de resultaten van zooveel belang konden zijn voor de we tenschap. Shackleton was een geboren leideren misschien de grootste Poolreiziger. Gedurende 20 jaar, sinds hij zijn eerste reis naar de Zuid pool maakte, was dit riin vierde tocht. Hij bereikte den i- van 48 jaar en het is mogelijk dat de i van ontbering, welke hij vrijwillig heeft ondergaan met abnormale temperaturen, gedeeltelijk oorzaak zijn van zijn plotselinge hartverlamming. De „Quest", aan boord waarvan hij stierf, is een klein vaartuig van een paar honderd ton, bijna uitsluitend bemand met mannen der we tenschap en voorzien van bijna alles, wat noo- dig is voor wetenschappelijke onderzoekingen. De meest moderne instrumenten waren aan boord. Onder de bemanning waren dierkundi gen en biologen, die het dieren- en vogelleven von d® zoo weinig bekende eilanden zouden on- aei zoeken en fotografeeren. Voor de voort had zij een speciaal geconstrueerd watervliegtuig aan boord. Na de ontvangst van het bericht von den dood van Shackleton zond de Koning onmiddel lijk een telegram van rouwbeklag naar me vrouw Shackleton en hnor drie kinderen, daar bij uitdrukking gevende aan het medegevoel van alle leden der Koninklijke familie. Londen, 30 Jan. (V. D.) De dood van Sir Ernest Shackleton werd eerst drie weken, r.aclot hij overleden was, bekend wegens het ontbre ken van een droadlooze verbinding. De „Quest kwom op het eiland Zuid-Georgië aan, met groo te schade aan de droadlooze installatie tenge volge van den hevigen storm. De reis had ove rigens zonder ongevallen plaats. Sir Ernest Shackleton was gedurende den gehoc'en tocht in goede gezondheid. Een dog voor zijn dood ging hij aan wal op een eiland tot het aonkoo- Don van voorroden. Hij kwam schijnbaar in goede gezondheid op het schip terug. Na het eten ging hij naar zijn hut, waar luj kort daarop overleed. Londen, 3 0 Jan. (N. T. A. Draadloos). Het overschot van Sir Ernest Shnckleton is ge balsemd. Het zal naar Engeland worden ge bracht door kapitein Hussey, meteorologist der expeditie. Alle bloden geven artikelen over Shackleton vol waardeering voor zijn werk. IJs in de Oostzee. B e r 1 ij n, 3 0 Jan. FN. T. A. Draadloos.). Uit Stettin wordt gemeld: Kilometersver is de Oostzee bedekt met ijs, dot zich uitstrekt tus- schen Stroolsund en Riïgen. De haven van Kiel is sede-t tientallen van jaren voor 't eerst weer geheel dichtgevroren. DE PAUSKEUZE. R o m c, 3 0 J a n. (B. T. A.). Het blad „Tl Mondo" meldt, dat er onder de Angcl-Sakvi- sche kardinalen een strooming volt waar te ne men ten gunste van de verkiezing van een niet- Italiaan tot Paus. Genoemde kardinalen zouden in 't bijzonder voor een verkiezing van den Ne- derlandschen kardinaal Van Rossum zijn. Het pensioen van ex-Keizer KorL Belgrado, 28 Jan. (V.D.) Jougo-Slavië heeft toegestemd in de overeenkomst, volgens welke de successiestaten voor het onderhoud van het vroegere keizerpaar zullen zorg dragen, echter onder voorwaarde, dot de onderhouds kosten tot het noodige benerkt worden en Karl en Z'ta buiten staat worden gesteld, met het geld, dat hun verstrekt wordt, tegen de be staande orde somen te zweren. Lenin. Moskou, 30 Jan. (N. T. A. Draadloos^ Een gedelegeerde der boeren, welke terugkeer* de van een reis in de provincie, maakt melding van de onrust onder landlieden, die in talrijk* vergaderingen vrngen, dat Lenin in geen gova| nuar 't buitenland zal gaan. Dc strijd in Kurelië. B e r I IJ n, 3 0 J o n. (N. T. A. Drnadloosjk De Russische opperbevelhebber Komenef be« richt uit Koreüë, dat de laatste tegenstand de* opstandelingen door voorgoed is gebroken f het avontuur in Knrclie is geëindigd. Dc Gricksch-Turksche kwestie. B e r I ij n, 3 0 Jon. (N. T. A. Draadloos!» Griekenland heeft zich bereid verklaard om d# bemiddeling der geallieerden in het conflict met Turkije te aanvaarden. DE BÏOSCOOPRAMP TE WASHINGTON. Washington, 30 Jon. (R.) Het aantal dooden bij de cinemaramp bedraagt thans reed* 112. Washington, 30 Jan. (R.) Tijdens de ramp in de bioscoop gebeurden er verschrikken lijke tooneelen. Velen renden uit het bioscoop* theater, overdekt met bloed en de omgeving vervullende met hun angstkreten. Vnn den konf der redders hoorde men gekerm vnn de g«r wonden en von degenen, die onder dc ruïnt ingeklemd zaten. Velen dankten nog hun leve» aan het feit dat het gevallen dok gedeeltelijk nog werd gesteund door andere wrakstukke» von het gebouw. De redders waren genood? zaakt met groote toortsen gaten te smelten if het ijzeren dak, door welke vele overlevenden ct« lijken werden weggehaald. Velen zijn gedood door dc instorting van het bnlcon, terwijl and©« ren verpletterd werden onder het dak, dat viel van een hoogte van 75 voet. Vele mannen zij» gedood, zittende naast hun vrouwen en vader» naast hunne kinderen. De gchcele ruïne war overdekt met een dikke sneeuwlaag. Toen tk ramp bekend werd door de brandspuiten dia door de straten snelden, verdrongen duizenden zich achter de politic-afzetting, vragende om be* richt over hunne familieleden. Allo mogelijk* methoden worden aangewend om het reddingss werk te vergemakkelijken. Zelfs kleine jongen» worden gebezigd om door de bouwvallen te krui pen en aon de uitgeputte slachtoffers water andere ververschingen te verstrekken. Sneeuwstormen in Ameriko. Baltimore, 30 Jan. (N. T. A. draadloos!» Baltimore en Washington zijn geteisterd doof een zoo hevigen sneeuwstorm ols men sinds vijftig jaar niet heeft gekend. Een sneeuwlaag von een voet tot 50 inches (ongeveer T.2 meter) hoog bedekt de streek aonh het middengedeelte van de kust van den Atlontischcn Oceaan. Do sneeuwval is het grootste sedert 1891 en strekte zich naar 't zuiden uit tof in de beide Carolina- Stoten. Op vele plaatsen sneeuwde het 24 uur achtereen. Het treinverkeer is gestoord. Do tramdienst is hier en in vele andere steden stop gezet voor vele uren. Een krachtige storm woedt aan de kust. Een aantal schepen verkceren, naor geroeid wordt, in nood. De storm gaat noord waarts. Het congres en de meeste regeeringsdeparte- mentcn werden vroeg gesloten. De bijeenkomst der ontwapeningsconferentie werd verdaagd. Do scheepvaart aan de kust van Virginia wordt zwoor getroffen door den storm. Washington is von de buitenwereld afgesneden. Geen passa- gierstreinen zijn vertrokken sedert Vrijdogmid* dernacht. Slechts 45 Senaatsleden kwamen tci zitting van den Senaatdeze is daarop ver» daagd. - Verspreide Berichten. „Het dal des doods". Kannibalisme. Hoe verschrikkelijk de berichten ook zijn, di« door de buitcnlandsche hulporganisaties en door leden von het Nonsen-comité uit Rusland gezonden worden over de ellende in de Russi- sche hongergebieden, zoo schijnen dpze schik deringen nog niet eens de afschuwelijke ver schrikkingen nabij te komen, van den toestond in dc afgelegen gebieden van Oost-Rusland. Tot de zwaarst getroffen gebieden benoo en de Wie de armoede vernedert, verhoogt het onrecht. door DAVID LYALL. Uit het Engelsch door Mevr. J. P. WESSELINK-VAN ROSSUM. 12 „Toch is hij een schattige engel I Ik bedoel Pickles, niet u, oom Tom en ook niet boer Trus- cott," zeide Joy. „Dat is zijn aard toch. Hoe soudt u het vinden, als het in uw aard lag en kon het niet doen Op die bewering kon Speed geen antwoord geven en hij glimlachte wat knorrig, toen hij •aar de deur ging. „Ik ga heen en zal Mary vertellen, dat wij gas ten vandaag hebbenwij verwachten jelui al len precies om half acht." HOOFDSTUK IV. Vijf meer ten eten, zonder vooraf te waar schuwen, en nog wel op Zaterdag I Je bent niet wijs, Tom I zeide mevrouw Speed, toen haar echtgenoot haar mededeelde, wat hij gedoan had. Zij was echter niet werkelijk boos, want Sir kon de proef doorstaan. Wat betreft de mnterieele zijde der dingen, was de gastvrijheid van Mary Speed zoowel te Bayswater als te Upleys schitterend. Men liet het de gasten op de een of andere manier mer ken, dat hun onthaal zoo al geen ontzettende Inspanning gekost had, er toch extra aandacht •an elke bizonderheid besteed was. De manie ren der gastvrouw schenen een vergelijking met anderen te willen uitlokken. Een kop thee door Lucy Ferrars in de zitka mer der kale Oude Pastorie geschenken op een bevallige manier, had een geur, die onbekend was in het Heerenhuis Sneed, die zich dat bewust was, had eens ge tracht die bevallige bekoorlijkheid met zijn vrouw te bespreken, maar de uitslag had hem ontmoedigd. Al haar sluimerende jaloerschheid op de Ferrars werd plotseling van een smeulen de vonk tot lichterlaaien gloed, en zij was wel een half jaar van Upleys weggebleven. Barrlay Speed, die daarna beweerde dat een man heer en meester in zim eigen huis moest zijn, was dat toch niet geheel en al. En, daar hij naor vrede verlangde, nu hij ouder werd, vond hij het beter voor het evenwicht van zijn geest en zijn lichaam, om zijn vrouws toorn niet op te wekken. Hij glimlachte nu ook tegen haar en zeide met een verzoenenden klank in zijn stem „Vier of veertig I Dat kan jou toch niet sche len. Mary. Daartegen ben je wel opgewassen. En ik wensch den dominee eens te toonen, hoe wij hier leven. Hij ziet wat minachtend op Up leys neer. Zooals ik reeds tegen Lucy gezegd heb, zal hij hier niets vinden, waarover hij zich zal moeten schamen." „Heb je haar dat werkelijk gezegd, Tom vroeg mevrouw Speed met een stem, waardoor twijfel heenklonk. „Dat heb ik gedaan, vrouw." „Nu ja, het zal haar niet hinderen. Ja, ik weet het, zij is zeer vriendelijk en zoo voort, maar de afstand is zeer groot. Telkens als ik naar Upleys kom, schijnt zij dien afstand opnieuw uit te meten." Speed scheen wat verbaasd over deze geheim zinnige uitspraak. »Het is waar I" zeide zij <31 knikte met haar groot hoofd met de zware zwartblauwe vlechten hem toe van haar schrijftafel. „O, ik weet, dat je haa»- aanbidt en zoo voort, en zeer waar schijnlijk zou je met haar getrouwd zijn, als de we» dat veroorloofd had." „Goede God, Mary f Wat praat je toch V* zeide hij, e»"ht beleedigd. „Voor mij he®ft er maar één Ferrars bestaan en -die h°b ik ge trouwd evenals er later maar één Barclay is geweest en ik heb haar getrouwd," voegde hij erfwet onhandig bij. Maar het vrij linksche compliment bracht geen glimlach op haar lippen. „Wat ik tracht je uit te leggen maar va! mij don niet in de rede is, dat Lucy Ferrars denkt, dat zij od een hooger Dlon staat, dnn wij. Zij zal dot denken tot den dag van hot Jongste Oordeel en dot kan mij niet schelen. Ik geef niets om dien bekrompen, provincialen omgang hier. In Londen kan men vrij ademhalen. Mis schien wil je wel eens even het menu doorkij ken, om te zien of het goed genoeg is voor de menigte." Somtijds, evenals nu, was er een bizonder ha- telijken klank in de stem zijner vrouw, dien Speed wel begreep. Hij doch er over, hoe hij den aftocht zou blazen- „Neen, neen I Heb ik je niet gezegd, dat je daarin je wederga niet hebt Er zijn weinig mannen, die daaromtrent zoo gerust kunnen zijn. Ik zal eens gaan zien. wat Ronsome voor ons heeft op het punt van bloemen etc. De kas sen kosten heel wat aan onderhoud, Mary, maar wij krijgen er geen voordeelen van zooals uit Covent Garden en ze brengen niet veel op." Lachend om zijn grap, die hij nogal aardig vond, was hij op het. punt, de deur dicht te doen, toen zijn vrouw een andere vraag stelde. „Tk veronderstel, dat je je gedanst hebt, hun dat omtrent Naomi te vertellen. Wat hebben ze «ezecd TT JLucv was er al Hen maar. Zij scheen erg in hnar schik. Z:j hou b werkelijk van jou en Nao mi, Mary. 11c wenschte, dat je dat wou geloo- ven." „Op dezelfde wiize, als zij van den bakker, den slager en d®n Iciiri'H-far houdt,' verweet Mary uitdagend. ..Mevrouw Nugent Ferrars doet mij altijd denken aan de zon, die vriendelijk genoeg is te scbi:~en voor de rechtvaardigen en d«» onrecht va nrdigen." „Maar Mary, Mnn' I Je bent verschrikkelijk I Tk kan me niet ber"'iio®n. waarom je zoo tegen dot arme vrouwtje "ekant bentzeide haar echtgenoot ha-tig. .Zorg maar. dat je er aardig uitziet en dot Nnomi iets aantrekt, dat haar goed kleedt. Een man is graag trotsch on zijn vrouw volk, en ols dat kan zijn, kunnen de rekeningen hem nrets schelen." Hij dacht oan Joy, terwijl hij weggingaan den wil de rozenblos, het schitterend oogenpaar, de vlugge en sierlijke voetjes. Als hij een jon ge man geweest was zelfs een man als Dan Ferguson, die beroemd wide worden wist hij wel, waar hij nieuwe geestkracht zou ge zocht hebben. Speed had nu en nooit een van die heerlijke ouderlijke illusies gehad, die geen gonzen zien onder hun zwaren. Hij had de pijn lijke gewoonte, de dingen vlak in het gelaat te zien en de verkeerdheden dadelijk te ontdekken. En dien dag, misschien omdat het lente was, was het visioen van de jeugd in zijn bloed. Hij was zich plotseling bewust geworden, toen hij naar het gelaat van de kleine Joyce had gezien, dat alles, wat hij in zijn leven volbracht had, alles wat de mensch kan voltooien, als stof en asch is voor de onvergelijkelijke gaven der Goden. Eer de dag ten einde was, zou een ander zich da» ook bewust worden. Toen Speed verdwenen was door de huiska mer naar den achterkant van het huis, voegde Naomi zich bij haar moeder. Een slanke, statige persoon, keurig gekleed in een blauw flanellen blouse, die iets op di« van een werkman geleek, en een zwarte das mei een enkele diamanten veiligheidsspeld, was zij een verschijning die eerbied inboezemde. Waar digheid log in al haar gelaatstrekken en haar werkelijk mooi hoor was zoo om haar hoofd ii vlechten gelegd, dot er geen lokje uitkwar*. Moor er was geen elektrische vonk, haar pern soonliikheid deed koud aon, wat terughoudend, eigenlijk ondoorgrondelijk. Een pince-nez, dio goed stond bij den bouw van Naomi's gclaatu strekken, verhoogde nog den indruk van onge* naakbaarheid. Men kon zich geen golven van hartstocht voorstellen in die lichte, helderblauwe ©ogen. Haar moeder, die haar meer don iets anders op aarde beminde, maar haar dat nooit gezegd had, was dikwijls bevreesd, somtijds wel een» teruggestooten door haar buitengewone onge* naakbaarheid en terughoudendheid. Toen zij wist, dat zij Don Ferguson ols ver loofde had oangerom ou zij er werelden voor over gehad hebben heusch werelden —1 om te weten, hoe en waar en met welke woor den het aanzoek gedaan cn aangenomen was. Zij voelde, dat dit haar misschien den sleutel tot het hort harer dochter zou gegeven hebben. Zij had altijd gehoopt en geloofd, dat de Hef» de Naomi zou doen ontwaken en hoar mensch©* lijker zou maken. Maar uiterlijk was er geer verschil. (Weidt -

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1