LIPS' SAFE-INRIOHIINS GELEGENHEIDS GESCHENKEN Hmsrius zl DE EEMLANDER'1 PRIJS DER ADVERTENVlEH met inbegrip van eea BUITENLAND. N.V. Middenstands CrefeiM U! GEWACHT h h. TElFP'lin h 31 Deposito-Ren'e: MAlSIN „L'HIBQNBELLE" afABI™ i 4.101 ZIE ElllKE IIS SHE'S Ij (EIS EOEDÜEH FEUILLETON. P"' Verloren Tel>"!i 20e Jaargang No. 189 fet pert f J.-. per week (mrt jtratlï «mkerint legen ongelukken) f 0.17*. «Iloadftlijkc nummert 1 CjOJ. AMERSFOORTSGH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER» J. VALKHOFP. BUREAU: «ARNHEMSCHE POORTWV tei int sta Woensdag 8 Februari 1922 bewijsnummer, elke regel meer 0.25. dienstaanb>o dingen en Lietdadigheids-adveifentiën voor de helfi der prQ» Voor handel en bedrijf bestaan tecj wooideeiige bepaiinyen voor het advertecren Ken# cncuuirc. bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht D© conferentie van Washington behoort weer lot het verledenin ons middagblad heeft men In de telegTammenrubriek kunnen lezen, dat zij sine die, voor onbepaalden tijd, is verdaagd. Verleden Woensdag, in een plechtige openbare titting, zijn de tot dusver gesloten overeenkom sten door een aanvaarding zonder protest van de sijde van alle bijeengekomen afgevaardigden on der dak gebracht. Een der overeenkomsten, wei- ke tot stand zijn gebracht en wel nog maar enkele dogen geleden is die tusschen Japan en China over de teruggave van Sjantoeng. Staatssecretaris Hughes, de ziel van de confe rentie, heeft niet onder stoelen en bonken geslo ken, dat hij met name deze overeenkomst be schouwt als een der belangrijkste successen van de conferentie. Trouwens de Sjantoengkwestie is gedurende de geheele conferentie een zeer nete- lig punt geweest. Hughes' blijdschap is dus wel gemotiveerd. Volgens deze tusschen Japan en China geslo ten overeenkomst draagt Japan alle publiek be zit in Sjantoeng ,met uitzondering van de scho len en consulaten, aan de Chineesche republiek over. Het trekt al zijn troepen en manschappen wan de wacht binnen zes maanden terughet geeft de spoorlijn tegen een vergoeding van 53 tnillioen Mark in goud in handen van China hierbij komen ten overvloede nog de bedrogen, die Japan ten koste heeft gelegd ter verbete ring van de lijn cn die in Chineesche schatkist biljetten binnen vijftien jaar terug moeten wor den betaald. Japan benoemt een verkeersambte- naar voor de lijn en een financieel ambtenaar, die echter beiden onder den Chineeschen spoor weg-president komen te staan. In bedoelde zitting van Woensdag heeft staats secretaris Hughes er nog op gewezen, dot de mo gendheden overeen zijn gekomen de buitcnlend- sche postkantoren in China op te heffen en ook dp vreemde troepen terug te trekken, zoodro China ingestemd had met de vorming van een internationale commissie, die de stabiliteit van ziin regeering zou controleeren. Tenslotte verplichtten de mogendheden zich nog geen afzonderlijke voordeelen in China le •zoeken, maar aan het principe voh de open deur zoowel volgens de letter als volgens den geest d'- hand te houden. Zij zullen een bizonder bu reau instellen, dat alle bezwaren, die te dezen aanzien mochten rijzen, onpartijdig zal onder zoeken. En om de overeenkomst nog prachti ger te maken, verkondigde daarop de Engelsche vertegenwoordiger Balfour, dot Engeland in ver bond met den nieuwen tijd, die nu voor China was aangebroken, Weihoiwei aan de Chineesche •e^eering teruggaf. Natuurlijk moest Hughes gewagen van het tweede groote succes der conferentiehet vcr- -ng nopens de beperkingen van don vioolbouw, tusschen Amerika, Engeland, Japan en •nkrijk en Italië is gesloten. De Amerikaon- •che vloot zal dadelijk verminderd worden tot •°en tonnage van 500650, de Engelsche idem tot 580450. de Jnpansche tot 301320, de Frnn- srhe tot 22TT70 ton en de Italiaansche tot T82800 ton. Voor de toekomst zal de aanbouw T mate worden ingekrompen, dat het aantoi r.nen zoowel voor Amerika als voor Engeland .toogstens elk 525000, voor Japan 3T5QO0 en roor Frankrijk en Italië hoogstens elk 170000 ton bedraagt. Elk slogschin zal niet meer dan 55000 ton groot mogen zijn en niet voorzien mogen zijn van kanonnen, waarvan het kaliber Ben jaar rast zes maanden opzegging 4 'i3«;0 een dag 3a °/o meer dan 40 c.M. bedraagt. De tonnage vooi vliegtuigschepen werd voor Amerika en Enge land beide op 135000, voor Frankrijk en Italië elk op 60000 en voor Japan op 81000 ton vastgesteld. Vermelding verdient, dat art 14 van 't eerste hoofdstuk bepaalt, dat handelsschepen niet derwijze mogen zijn ingericht, dat zij in oor logsschepen kunnen worden veranderd slechts mag hun dek zoo versterkt worden, dot zij ka nonnen met een kaliber van hoogstens 15 c.M. kunnen dragen. Een van de belangrijkste doelen der overeen komst, dot art 19 bevat, is pas de laatste dagen tot stond gekomen en betreft de versterkingen, die de contracteerende mogendheden in den Stil len Oceaan mogen aanleggen of behouden. Daarin wordt gezegd 1. De tegenwoordige stond der versterking moet gehandhaafd worden op de eilanden, die de Ver. St. in den Stillen Oceaan bezit ten of nog verwerven zullen, met uitzonde ring van (a) de kusteilanden in de nabijheid der Ver. St., Alaska en het Panamakonaal (afgezien echter weer van de Alëuten-archi- pel) en (b) de Hawaï-eilanden. 2. De status quo moet verder gehandhaafd worden in Hongkong en op de eilanden, die het Brit- sche- riik in den Stillen Oceaan ten O. van den HOden lengtegraad bezet of verkrijgen zol, met uitzondering weer van (a) de kust eilanden van Canada, (b) van Australië en (c) van Nieuw-Zeeland. 3. Door Japan ten slotte mogen geen nieuwe versterkingen worden aangelegd op de Koerilen en de Bonin-eilonden, Amamiosjimo, de Luch- eilanden, Formosa, de Pescadores-eilanden en alle andere gebieden, die Japan nog in den Stillen Oceaan zou verwerven. Deze overeenkomst beteekent, dat noch de Philippijnen noch Guam versterkt mogen wor den, zoodat den Amerikanen geen vlootstation in de nabijheid van Japan ter beschikking staat en de verleiding dus voor hen wordt weggeno men om een dergelijk station te gebruiken voor een aanvallenden oorlog op 't rijk van den Mi kado. Alleen zouden de Engelschen eventueel den Amerikanen Singopoer ter beschikking kun nen stellen, welks versterkingen mogen worden uitgebreid. In allen gevalle is op vorenvcrmelde wijze in den Stillen Oceaan een soort neutrale zóne in 't leven geroepen. Het verdrag is voor den duur van vijftien jaar gesloten en comple teert op effectieve wijze de bekende viermogend- heden-overeenkomst, die het derde deel der groote overeenkomsten van de Washingtonsche conferentie vormt en waarbij Amerika, Enge land, Japan cn Frankrijk wederzijds -elkanrs be zit in den Stillen Oceaan waarborgen. In verband met het bovenstaande is interes sant, wat de Kölnische Zeitung opmerkt, die, na vastgesteld te hebben, dat de verschillende staatslieden in hun redevoeringen op de laatste openbare zitting elkander natuurlijk bewierook ten, noteert, dot de Amerikoonsche pers vindt, dat de conference daarmee voor 90 pet. succes heeft geboekt. De TO pet., die don de misluk kingen zouden voorstellen, komen in de eerste plaats op rekening van Frankrijk, dot hef En- gelsche plan betreffende de afschaffing of al thans aanmerkelijke vermindering der duïkboo- ten heeft tegengewerkt cn eveneens heeft ver hinderd, dat de kwestie der ontwapening te land ook maar ter sprake werd gebracht. Japan had verhinderd, dat beperking van don vioolbouw zoo ver ging, als in de bedoeling van Amerika cn Enge'and had gelogen. Ook werd door kritische beoordeelaars te Washington erop gewezen, dot de Joponsch-Chineesche overeenkomst den ge slepen Japanners nog rijkelijk gelegenheid bood de hegemonie in China te verwerven. Bovendien was Japan's heerschoppij in Port Arthur en Mandsjoerije thans erkend en met het terugtrek ken zijner troepen uit Oost-Sib"rië zou Japan ook nog wel tijd hebben. Dezelfde opmerkers zijn derhalve beducht voor 't uitbreken van oen tweeden Russisch-Jnponschen oorlo°-, zoodro Rusland weer op verhaal is gekomen. Engelscho bladen stellen vast, dot Japon en Frankrijk hun populariteit in Amerika ten zeerste hebben ver loren, terwijl Engeland de ontstemming, die we gens zijn verdrag met Japon aanvankelijk in Amerika heerschte, heeft weten te doen verdwij nen door af te zien van dit verdrag en een soort nolitïeke broederschap met de tegenwoordige Amerilcoansrhe regeering te sluiten. Het'moeilijke komt echter nog; de verdragen zijn wel gesloten, maar zij behoeven nog de goedkeuring van de parlementen der verschil lende landen. Vooral in den Amerikaansclen Se naat zullen waarschijnlijk nog tal van moeilijk heden moeten worden overwonnen. Berichte»». DE CONFERENTIE TE GENUA. Warschau, 7 F c b r. (B. T. A.). Het uit voerend comité te Moskou heeft de instructies uitgewerkt, bestemd voor de sovjet-dclegnti die naar de conferentie te Genua zal gaan. De instructies bevatten o.o. een stellige weigering om de Russische schulden van voor don oorlog te betalen, onder voorgeven, dat sovjet-Rus- land bijna tot een bankroet is gebracht door het Wcstcrsche imperil.sme. Amcrika's deelneming. Washington, 7 Febr. (R.) In officieele kringen in de Ver. St. verwacht men, dat het antwoord op de uitncxxb'ging tot de conferentie te Genua deze week zal worden verzonden cn een aanvaarding van de uitrioodiging zol betee- ïfenen. DE STAKING IN DUITSCHLAND. Geen Rijksdagzilting. Berlijn, 7 Febr. (N. T. A. Draadloos.). Tengevolge van de stremming van het verkeer kan de zitting van den Duitschen rijksdag he den niet worden gehouden. Ook verhindert de spoorwegstaking de Duit- sr-hc delegatie om nanr Geneve te gaan voor de economische onder handelingen met Polen, die 10 Febr. zouden beginnen. Dc toestand tc Berlijn. B e r I ij n, 7 Feb r. (W. B.). De stad Berlijn lijdt ernstig onder de staV«ng. In de ziekenhui zen zijn enkele ernstige zieken gestorven ton ge volge van het ontbreken van water en melk. Vele bakkerijen kunnen geen brood leveren. Kleine bedrijven zijn stop gezet wegens het ont breken van elcctrische kracht en in vele onder nemingen is het personeel, dat in dc voorsteden woont, niet verschenen. Sinds heden is echter een verbetering in den toestand ingetreden. Van officïeele zijde wordt medegedeeld, dat de leve ring van melk voor morgen en volgende dagen zoo goed als verzekerd is. 44 LANGFSTRAAT AMERSFOORT ZIJDE VOORJAARSHOEDEN "iv t *v zwart B e r 1 ij n, 7 Febr. (W B.). De waterlei- dingswerken, behalve die, welke op elect-ische kracht ziin aangewezen, z'in weer ten volle in bedrijf. Hedenmiddag zullen ook de elecliische centrales weer werken, waarna de watervoor ziening weer volledig zal zijn. Ultimatum aan de Telcgraofarbeiders. B e r I ij n, 7 Febr. (W. B.). Vanwege het rijksministerie voor de posterijen is den stnken- dpn technischen arbeiders van den telegrafi- schen dienst door de autoriteiten aangezegd, onverwijld den arbeid te hervatten. Wie Don derdag a.s. aan deze aanzegging niet heeft vol daan, kan zich als ontslagen beschouwen. Sabotage. Frankfort n.d. M.. 7 Febr. (W. B.). Te Limburg bij Frankfort o.d M. is hedennacht een locomotief in een draaischijf-kuil gereden. Aan het stat'on Zuid werden de locomotieven van een uit Darmstadt komend-m trein door stakers bezet en afgekoppeld. Voorts werden op ver schillende plaatsen de rails opgebroken. De schade werd echter weldra weer hersteld. Een spoedig einde der staking? Berlijn, 7 Febr. (W. E.) Omtrent den te- genwoordigen toestand der onderhandelingen t*i bijlegging ven de spoorwegstaking wordt van bevoegde zijde verklaard, dat vertegenwoordi gers van den bor.d van Du'tsrhe beambten nog gisteravond na de zitting in bet riiksrrinisteiie van financiën aan den rijksbond der Duitsche spoorwegbeambten de vérklaring van den rijks minister van het verkeerswezen hebben meege deeld. De rijksbond verklaarde zich tevreden over de formuleering dor rijksregeering van d kwestie van de wet op den werktijd en van het vraagstuk der minimumloonen. De bond stelt echter de opheffing der staking afhankelijk van de regeling der kwestie van de maatregelen. Dusseldorp, 7 Febr. (W. B.) Door de regeering in Dusseldorp wordt meegedeeld, dat om half twaalf hedenmorgen het volgende droediooze telegram von Nauen is ontvungen uit Berlijn Dn.*«r de onderhandelingen tusschen de rijks regeering. de vokvereenigingen en den bond der Duitsche beambten tot een aan beide zijden bevredigend resultaat hebben geleid en een grondslag is gevonden voor het afbreken der staking, r'-krnt men er op, dat nog heden de staking zol worden opgeheven. Dc maatregelen der regeering. B e r 1 ij n 7 Febr. (W. B.) In een bespre king ntcl den leider van den bond der Duitsche beambten verklaarde de rijksminister van lret verkeerswezen, dat bij de uitvoering van de mactregclen voor de stokers geenszins hard zou worden opgetreden, met name zal niet in massa disciplinair worden gestraft. Met bet oog echter op de voor drievierde trouw gebleven beomb- ten moest er op gelet worden, dat de leiders en voornaamste schuldigen non de tegenwoordige staking niet straffeloos bleven. Over evcntueele gratie-vergunningen beslist alleen de president der rcpubiick Metoolorbeidcrsstaking in Wcstfalcn. Hagen (Westfalcn), 7 Febr. (W. B.). Sind9 gisteren staakt het geheele personeel van de metaalindustrie. De Wcst-Deutscho Volkszei- tung schat het aantal arbeiders, dot bij deze staking betrokken is, op 35.000. De stakings- leiding heeft besloten den allernoodzakelijksten arbeid te verrichten. DE DIENSTTIJD IN FRANKRIJK. P a r ij s, 7 Febr. (Haves.). Poincnré en de ministers van oorlog en financiën hebben heden aan de commissie voor de financiën en de wcei- macht uit de Kamer inlichtingen verschaft over de finnncieele gevolgen van de ontwerpwet op de lichtingen vooY het leger. Poincaré verklaar de, dot naar het oordeel der regeering de diensttijd van 18 maanden slechts een mijl paal was op den weg naar de verkorting van den diensttijd tot een jaar. De omstandigheden, zei hij, verplichten Frankrijk een militaire mo gendheid te zijn, maar niet een militaristische mogendheid. Ik wil tot geen prijs, dnt onze bu- •■en ons van imperialisme kunnen beschuldigen. De regeering zal alles doen, opdat de oorlogs- begrooting van 1923 die van 1922 niet over treft en zij zal ter bezuiniging het volgend jaar geen reservisten onder de wapens roepen. Poin caré drong er op aan, dot het ontwerp spoedig ter behandeling zou komen in de Kamer. Frank rijk, zei hij, moet in staat zijn eerbied of te dwingen, opdat het zeker zij geëerbiedigd te worden. Ten aonzien van de sancties, die Frank r ük mogelijk gedwongen zou kunnen zijn jegens Duitschland tc nemen, verklaarde Poin caré „Wij koesteren noch de bedoeling, noch den wensch tot sancties over te gaan, maar men mag niet uit bet oog verliezen, dat zekere ar tikelen van bet verdrag von Versailles Frank rijk het recht verleenen eerbied voor zijn be langen of te dwingen". De commissie van financiën heeft een motie aangenomen, waarin zij het ontwerp ter behan- Viing in de Kamer aanbeveelt. DE OPENING VAN T ENGELSCIIE PARLEMENT. Londen, 7 Febr. (N. T. A. Draadloos). Ondanks de hevige koude bad een groote me nigte zich hedenmorgen in de straten verzameld ter begroeting van den koning en de koningin, toen deze zich van het Buckingham Palace naar Westminster begaven om de nieuwe zitting van het parlement met een troonrede te openen. De debatten over de troonrede von den koning zul len niet voor den namiddag aanvangen. De be langrijkste rede tijdens het debat zal worden ge houden door den eersten minister. Volgens de bladen zol hij een buitengewoon belangrijke ver klaring afleggen. (Daarna volgt in 't telegram do rede van dei Engelschen koning, die we gisteravond reeds namen. Red.). Rede van Lloyd Georgök Londen, 7 Febr. (N. T. A. Draadloos). D« opening van de zittingsperiode, waaraan zoove!« politieke mogelijkheden zijn verbonden, wus bui tengewoon kalm elke opwinding ontbrak. Clynes, die het debot voor het adres van ont* woord opende, hield een rede, waarin hij de po litiek der regecring aan een nlgemecne critiek onderwierp en de raadzaamheid von het En- gelsch-Finnsche verdrag in twijfel trok. Wan neer de regecring meent, aldus Clynes, dot z\ huar positie kon versterken door het uitschrij ven vun verkiezingen, dun zal de Labour Paity den strijd niet ontwijken, rnour dc partij wcnschl die taak op het tegenwoordige oogenblik niet uit de bonden von Lloyd George over te nemen (ironische toejuichingen vnn de regeeringsban» ken) omdat door het houden van verkiezingen geen onmiddellijke wijziging kan worden ge* bracht in de buitengewoon moeilijke economie schc positie von het lond. Donald Mac Lean verklaarde daarop, dot, hoe eerder de verkiezingen kwamen, hoe beter het zou zijn. Daarna kwam Lloyd George aan het woord. Hij begon met te verklaren, dot dc conferentie van Washington een vun dc grootste stappen r.aor den vrede is, die ooit in de wereldgeschie denis werden geboekt. De voorstellen, die het practische resultaat der conferentie zijn, zullen de begrooting voor dit jaar met millioencn ver minderen. Vervolgens besprak dc premier de Britsche politiek met betrekking tot Frankrijk. Deze po litiek, zeide hij, is er een von vriendschap en so menwerking in het belang van don vrede. Onze bedoelingen zijn dezelfde, maar onze methodes zullen misschien niet altijd overeenstemmen. In dat geval moeten er besprekingen plaats heb ben. Gij moet Frankrijk het gevoel geven, dat het niet geïsoleerd is en niet in den steek is ge laten. Schenkt vertrouwen dan schenkt gij te vens kalmte. Gij moet Duit .chland tot het besel brengen, dol een wroukpolitiek niet alleen zal afstuiten op Frankrijk, maar ook op andere, lun- den. Zoodoende zult gij dergelijke gevoelens reeds bij hun eerste ontkiemen doen verflauwen. De premier verklaarde verder, dut Groot- Brittannië op het oogenblik meer dun honderd milliocn pd. st. per jaar uitgeeft ten bate vun de werkloozcn. Bezuiniging is blijkbaar het be langrijkste onderwerp, dat in deze zittingsperio de van het parlement besproken zal moeten worden. Met betrekking tot Egypte zeide Lloyd George dat de regeering bereid is tegemoet te komen aon alle wettige verlangens van dat land. De re geering is "bereid haar protectoraat te doen ein digen, maar dit kon alleen geschieden op duide lijke en fundamenteele voorwaarden. Wanneer lord Allenby is aangekomen en de regeering een onderhoud met hem heeft gehad, zal zij beter in stoot ziin het Lagerhuis in te lichten omtrent de Verschillende voorstellen en tegenvoorstellen, die te dezer zake zijn gedoon. Ten slotte besprak Lloyd George het verdrag, waarbij de Iersche Vrijstaat wordt gesticht. Hij verklaarde, dat hel wetsontwerp, waarbij uitvoe ring aan het verdrag wordt gegeven, over een of twee dogen zal worden ingediend. De regee ring is bereid, aldus de premier, met het ver drag te staan of te vallen. Met betrekking tot de besprekingen tusschen de eerste ministers van Ulster en van den ler- schen Vrijstaat zeide Lloyd George, dot hun eerste bijeenkomst zeer bevredigende en veel belovende resultaten had opgeleverd. Er was een regeling getroffen niet alleen inzake hel vraagstuk von de grensregeling, moor ook be treffende de kwestie omtrent de boycot van Ul ster door Zuid-Ierlond. De tweede bespreking was echter minder goed geslaagd. Dot is alles, wat tot dusver is voorgevallen, maar, voegde de premier er bij, „laten wij ons niet ol te haas tig in het eerste het beste geschil mengen ea voor den een of ander partij kiezen." GROOTE HOTELBRAND Tal van slachtoffers. Londen, 7 Febr. (R.). Tc Richmond (V r- ginia, V.S.) is het Lcxington-hotel door brand verwoest. Van de 72 gasten, worden een aan tal vermist. Drie lijken zijn gevonden cn vijf en twintig zijn met ernstige verwondingen in Een gedachte uit levenservaring geboren !b meer waard, dan tien uit boeken geleerd. WII-LEM GROFNHUIZÊN JVHEI.IER - AM Rit* POOKT Groote keuze door DAVID L/ALL. Uit het Encrelsch rioor J. P. WESSELINK-VAN ROSSÜM. Mi „Het is de roeping van de bloem om te bloei en, mijn kind. Weet je niet, dat je juist daarom onze leven9 zoo mooi maakt Je versiert ze, verleent ze geur, zonneschijn, vreugde net als je naam." „O, oom Henry, u bent niet anders dan een lage vleier. En wat kom m ij daarvan toe Wel, in het geheel niets 1 Bloeien en schijnen zijn langzame handelingen ik wil werken zoo als u." „Als God het wil, zal je daartoe den weg ge- vrezen worden, Joy. Ondertusschen moet je loch het eerst aan je moeikïr denken." «Gaat het altijd zoo in let leven, oom *^en- ry dat men zoo moet wachten op alles, wat men zoo wanhopig begeert „Alle dingen, die waarde hebben om ze te bezitten, verkrijgt men op die manier, Joy." „Zoo En tegen den tijd, dot wij ze krijgen, zijn wij zoo versleten door het wachten, dat wij er geen vreugde meer in kunnen vinden. Ik ge loof, dot zoo het leven is. Vaarwel liefste van alle ooms! Geef alle zuigelingen en engelen uit de sloppen mijn groeten cn zeg dat mijn hart bij hen is, ofschoon mijn lichaam te Upleys zijn moet." Hij had een visioen van haar, toen hü haar op het perron verliet, met de tranen, die zij niet gestort had, nog helder aan haar wimoers hangend en in haar uitlogende oogen. Het hin derde hem, omdat hij haar boven alles op aar de liefhad. Hit verlangde, haar bij zich te heb ben en wist dat zij in een leegte zou voorzien in zijn leven en in dat van anderen. Maar baar moeder, die zeer goed wist, wat de dienst in een parochie als St. Bede beteekende, hoe Joy met haar geheele ziel er zich aan zou wijden en zoodoende hoor mooie jonge geestkracht, en de bloem van haar jeugd er aan zou opofferen, beefde en deinsde terug. Ofschoon zij een on recht godsdienstige vrouw was, koesterde zij, zooals alle moeders, de hoop, dat de lieveling j haars harten een schooner lot zou ten deel val- i len. Joy was algemeen bewonderd in Sussex en zij i kon gekozen hebben met schitterende vooruit- j zichten, wat de toekomst betreft. Maar naar het scheen, namen de mannen en het huwelijk I geen plaats aan den horizon van haar leven in. j Zif behandelde hen allen gelijk met een vroo- 'ijke, gedurfde openhartigheid, die hen in de j war bracht en hén tegelijkertijd aantrok. I Haar moeder, die niet eerzuchtig was in den gewonen zin van het woord, was een weinig be- I vreesd en zou gaarne den stem^vastiVen in vloed van een vriéndcb"ke liefdesverhouding Ivoor Joy gezien hébben. Neen, meer zij zou I dankbaar geweest zijn als zii baar veilig gean kerd bad gerien in het hart van een goeden man. Want baar imnulsief karakter, haar ver achting voor de ommantsvornvm, haar warm, levendig hart waren even zoo vele gevaren voor 1 haar. Niemand kon ooit instoan voor betgeen Joy I zoggen of doen zou en of^c^orxp rtït mede een deel van hear liefelijke hekr>ort?ikh«H was. oaf het de moeder weer meer angst met betrekking j tof Jóv's toekomst. I D? wo'nioe uron on bet land bo^^^n VioVnry Hunt uifoorust en verfriscbt. maar hü vond j toch nrett'*or dat hij dien avond weer in zijn e'o-en huis was. Het was een Bank-Hobdev vol teleurstelling oev/eest, wat het weer befr~rt en hü dgcM droe- i vig na over d-m vermoêd^HIVop der ber- ttni-rmri, die een vprki/'fJl"ke cr*»u''"laats non- bn-Vn teopn het natte on gom d^r straten. Toch schoen ziin buurt in Londen bom erg rust'" en vorlnten toe toen bü Let bob dor Pns- torio bereikt ba'1 en de warmte en de bu'^olifb- heid van zijn emen baard in do studoerkomor verwelkomde homhij nam 7""b voor dien I avond eens beerlitk lamr te worken. 7nu er j eenige orde komen in zün nrbtersta'l-n-e bn'of- wisseling en nog ander schrijfwerk, waarmee hij ten achter was. I Hij was echter nog slechts een paar uren in 'huis neweest, toen Heriot op bezoek kwam. Do predikant was hierover goensr'ns verrasthij had de mogelijkheid van zün verwacht. Hij zeide, dat men hem dadeliik bij hem moest brengen. „Ge moest halfweg terLmkopren. net nis ik," zeide bü vriendelijk, terwijl zij elkaar de hand schudden. „Wat jammer, dat wij niet samen ge reisd hebben I" „Ik ben gwtoravond teruggekomen," ant woordde» Horiot's diepe keelstem kortaf. „Ik hoop, dat ik u niet lastig val," vroeg hij, en blikte naar den overladen lessenaar van don predikant! .Jk ben gekomen in de hoop, dat u terug zou^t ziin en mij een paar uurtjes zoudt kum"on wifden." „Wel zoker, met het grootste genoegen I Er is hier niots, dat niet wachten kan en ik heb al wat orde er in rrot>rQcht. Een vrij onaange name avond, nmt Een natte Bank-Holiday is een waar ongeluk." „In de stroton is hot erg stil. Ik geloof, dat de kroogon vol zitten," zeide Heriot zwaar, ter wijl bij zich in een stoel neerwierp. „U ziet er vermoeid uit zooals een man, d?e buiten zijn bod goLleven is, in plaats van buiten op het land. Waarom moest u gisteren ter utkoeren Is er nu plotseling zoo'n haast mot de uitcmve van het tijdschrift „Hot had plots met miïn werk te maken," ant- v/oo>r,Jde H°riot bits. .rik moest naar buis gaan.' ,Torh alles gezond, naar ik boon? G-ng uw o-e-rin don niet met u mee naar bieten „Neen, daar bod ik geen geld voor. En ik woet niet, waarom ik trof,rtan ben. Het was een plotselinge inval van mijmaar het was toch geen uitweg en ik wilde, dot ik niet gegaan was." De predikant gaf geen antwoord, omdat hij er "-een vinden kon. „U hobt mij gisteren in de kerk van Upleys aangevoüen, dominee. U hebt mij gezien cn toen bent u reebt on het doel afgegaan I was I zijn volgende opmerking. 1 De predikant, die met zijn elleboog op den schoorsteenmantel leunde, nadat hij nog een blok op het haardvuur gelegd had, keek Heriot vrijmoedig in het gelaat. „Ik heb u gezien, en ik verbeeldde mij neen, ik wist het dot u iets noodig hadt. Dc boodschap, die mij was opgedragen, was voor u bestemd. Ik ben naar Ppleys gegaan, om dia ovor te brengen." Heriot keek hem ongeloovig oan. „U wilt zeggen, dat u geraden hebt „Wat geraden hebt „Dat alles in mijn leven verkeerd cn slecht „Ik weet reeds cenigen tijd, dat ge ongeluk kig zijt, Heriot. Wat het roden betreft, ik geloof niet, dat ik veel uit te slaan heb met die nogal woaghalzige manier om de dingen tc behande len. Ingevingen vnn den Geest hebben mij naar Unleys gezonden, tot groot ongerief van mij zelf. Ik was niet voornemens geweest te prce- ken, maar mii werd ingegeven, dot ik het doen moest Toen ik u achter den pilaar zag zitten naast de weeskinderen, begreep ik de bedoe ling." „Nu, het is in ieder geval waar," zeide Heriot „Maar ik geloof niet, dot er iets bovennatuur lijks »n is. U hebt mij al dikwiils aangepakt long geleden en reeds sedert ik u gekend heb, Ik veronderstel, dat u opgemerkt heb, dat ik boe langer boe mindor hier gekomen ben Fergu* son heeft het wel opgemerkt, geloof ik." „Ja natuurlijk. Ik bcb u gemist." „Maar u hebt mij niet gevraagd, wat scheelde „Ik begreep, dat er een wolk over onz* vriendschap is gekomen niet om die te ven» nietigen of te benadeelen, maar voldoende om die gedurende een tijd te omhullen en te ver» donkeren. En ik wist, dat u terugkomen zoudt* 9)7ordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1