8.75! uoHimisrius zl r.t" Z ?.Z „DE EEMLANDER" BUITENLAND. MAISOH „L'HIR0KDELLE" FEUILLETON.- Ret Verloren Tehuis PRIJS DER AOVERTENYIEN met inbegrip van eea BLOUSES 20e Jaargang No. 190 pa poft t 1—ptt week (mei eratlf werieker od tegen ongelukken) f 0.17* alxomlciiyke nummer* 1 CjOJ. AMERSFOOBTSGH DIRECTCUR-UITGEVE*. J. VALKHOF#*. ,RNHEM1CH"POORTWA* TT1 INT *13 Donderdag 8 Februari rez2 bewijsnummer, elke regel meer 0,25, d'ensta.inlre» d'nqen eo Licfdadigheids-adveitenticn voor de helft der prijs Voor handel en bedrijf bestaan teei wooideehge bepalinqeo voor het adverleeren, Iicm citcu.aire. bevattende da voorwaarden, wordt 09 aan vraag toegezonden. Poliliek Overzicht. DE STAKING IN DUITSCHI.AND. Haar einde. r Naar uit de telegrammen rubriek blijkt, is zoo- Irel de spoorwegstaking in Duitschland als de •taking der Bcrlijnsche gemeentearbeiders ge- eindigd. De laatsten, die met een overgroote meerderheid aanvankelijk voor h*>t voortduren der staking stemden, hebben echter bliikens de in ons blad opgenomen telegrammen hun stand punt herzien. Bizonderheden over het plotse- fing wijzigen van hun standpunt worden ver meld in twee telegrammen van den Berlijnschen Tel.-correspondent, d.d. 8 Febr. Het eerste luidt De stemming in de stedelijke bedrijven, di1 lieden op aandringen der radicalen plaats vond, heeft tegen alle verwachting in een groote meer derheid voor de voortzetting der staking op geleverd. Voor de voortzetting stemden onge veer 20.000 arbeiders, voor het hervatten van het werk slechts 3 4000- Klaarblijkelijk is dit resultaat het antwoord t»p de mededeeling van het stedelijk bestuur, dat alle arbeiders, die zirh gisteren 2 uur niet hadden gemeld, zich als ontslagen moeten beschouwen. Reeds gisteren toch hadden de meeste arbeiders zich voor de verschillende fabrieken verzameld, om op het eerste woord ran hun organisaties het werk te hervatten. De uitslag der stemming komt zeer onver wacht, daar de staking der gemeentewerk- Beden eigenlijk een actie was ter ondersteu ning der spoorwegbeambten en met het her vatten van het spoorwegverkeer geen reden van bestaan meer had. Dat de staking toch wordt voortgezet, bewijst, dat de uiterst-radi cale groepen grooten invloed hebben op de Berlijnsche gemeentewerklieden. Tn leidende arbeiderskringen is men ook thans nog van meening, dat ondanks het re sultaat der stemming der arhe'd in de stede lijke bedrijven spoedig weer zei worden hervat. Het stadsbestuur handhaaft haar mededee- Bnrr over het ontslag der stakers. Hedennacht hadden de meeste particuliere huizen in de binnenstad weer electrisch licht, daar drie speciale tre'nen 3^1 leden van den techn'schen noodhulp uit Hamburg, Bramen en Lübeck hadden aanrrfbrnrbt. Zij ziin in de electriciteitsfabrieken ondergebracht. De mees ten van hen zijn techrvsche studenten Het regeeririgskwartier was gisteravond reeds Weer geheel verlicht. De straatverlichting van Peilün zal voor roo fer zij electrisch is, heden weer volledig func- fionneeren. De inhoud van 't tweede telegram is Hedenavond acht uur heeft de «;*«Vpnr^Ioïdfni? der gemeentewerklieden besloten de stoking op te heffen en het werk te hervatten. In den namiddag was een deputatie van sta kers en vertegenwoord'gers der vakbonden bi? het stadsbestuur gekomen om te verkrirgen, dat de stakers niet zouden worden gestraft. Do burgemeester verklaarde echter dat het stads bestuur op zijn standpunt blijft staan, dat alleen arbeiders kunnen worden aangenomen, wier plaatsen intuschen niet zijn bezet en die nog noodig zijn. Het stadsbestuur zou overigens behoudens goedkeuring van den gemeenteraad, den rech ten der arbeiders, die weer worden aangesteld, welke uit de vroegere arbeidsverhouding voort spruiten, niet te kort doen. De hervatting van den arbeid door de sta kende gemeentearbeiders komt even onverwacht als het hedenmiddag genomen besluit om de staking voort te zetten. Blijkbaar moest de stemming slechts dienen om de positie der on derhandelaars te versterken. De meeste avond bladen rekenen reeds op een spoedige beëindi ging dar staking. Dé gTOOte arbeidersboden, de „Vorwarts" en de ,,Freihe't', spreken over de staking, alsof zij reeds voorbij was. De Vorwarts" hield een grafrede waarin het blad den stakers geducht de les leest. Deze staking, zegt het meerderheids-socialistische blad, is een catastrofe vpor de stad Berlijn en levens een catastrofe voor de vakvereenigingen. Wanneer de vakvereenigingsorganisatie niet of niet meei in staat is, om zulkestakingen te ver bieden, dan zal elk ver trouwen in haar verdwijnen als tegenpartij bij onderhandelingen in loon- overeenkomsten. Hoe ver de radicalen hun agitatie kunnen doordrijven, en hoe ver de organisaties nog ver wijderd zijn van een volkomen discipline onder de massa, is bij deze staking duidelijk gebleken. Thans is duidelijk aangetoond, hoe men het niet moet doen. Men zal hieruit leering voor de toekomst moeten trekken, wanneer men wil voorkomen, dat de vakvereenigingen haar on dergang tegemoet gaan, dat elk verband ver dwijnt en dat aan de zaak der werknemers onmetelijke schade wordt berokkend. Men moet inzien, dat de strijd der afgeloopen darren ge streden is ten koste van de hechtheid en de kracht der republiek. Evenals in Hongarije en Beieren wrren ook hier dè communisten slechts de gangmakers der reactie. Het schijnt dat er zich onder het spoorweg personeel nog een kleine groep bevindt, die de staking wenscht voort te zetten. De „Freiheit" maant het spoorwegpersoneel aan, het werk even aaneengesloten te hervatten, als het dit h»Wt neergelegd. Men moet er echter niet op rekenen, dat het spoorwegverkeer voor het einde dezer week weer geheel normaal zal zijn. Ten gevolge ven de strenge vorst zijn vele wissels bevroren en het zal veel moeite kosten, de spoorbaan weer in orde te brengen. Berichten. DE CONFERENTIE TE WASHINGTON. Washington, 8 Febr. (R.). Op last van Harding is al het werk aan de T4 kapitale oor logsschepen opgehouden, overeenkomstig de bepalingen van het vlootverdrog. Londen, 8 Febr. (N. T. A. Draadloos). De hulde, die bij de opening van het parlement de premier gebracht heeft aan de „bekwaam heid en groote voornaamheid", waarmede Bal- foui zich van zijn taak heeft gekweten op tit conferentie te Washington, wordt nog eens on derstreept in de Times, die zegt: Balfour heeft zijn langdurige politieke loop baan bekroond door een arbeid te Washington, die blijk gaf van zifn aanleg voor grootsche da^en, welke hem altijd heeft cekenmerkt en ge leid. Hij heeft de genegenheid en het vertrou wen gewonnen van het volk der Ver. St., dat hij biina dagelijks liet zien wat Britsche staats manskunst op zijn best en verhevenst is." Een symbolische handeling. De „Daily Chronicle" verneemt uit New York, dat als zinnebeeld van het verminderen d"r oor logsvloot en het denkbeeld van de conferentie van Washington, het plan bestaat, dat een Ame- rikaansch oorlogschip door de geheele Atlanti sche vloot naar zee zal worden gesleept, om daar met militaire eer tot zinken te worden ge bracht. Het schip zal voor die plechtigheid geheel worden geschilderd en al het metaalwerk worden opgepoetst. Het zal onder eigen stoom varen en op de plaats waar het zal zinken, zullen alle vlaggen worden geheschen. De muziekcorpsen op alle schepen zullen dan het volkslied spelen; de bemanning zal daarop bet saluut brengen en 2T saluutschoten zullen worden gelost. Vermoe delijk zal de „Kentucky", een schip, dat jaren lang dienst heeft gedaan, op die wijze worden begraven, maar de mogelijkheid bestaat ook dat het zal zijn de „Oregon", welk schip indertijd deel nam aan het vernietigen van het Spaan- sche eskader in den slag bij Santiago. DE CONFERENTIE TE GENUA. Washington, 8 Febr. (R.). De Federal Reserveboard zegt in een officieel verslag om trent de taak van de bijeenkomst te Genua, dat het herstel van den gouden standaard daar de voornaamste zaak is. Het verslag zegt, da: onder de leidende economisten en staatslieden een heugelijke eenstemmigheid bestaat, dat bet voor het herstel van het crediet- en koerswe zen noodzakelijk zal zijn om terug te keeren tot den een of anderen gouden grondslag. De Board schat de besparing, die te Washington is ver kregen op de kosten van de bewonening ter zee voor de Ver. St. op ongeveer 200 millioen dollar en voor Japan en Engeland op een ten- naastebij even hoog bedrag. De raad van gezanten. Parijs, 8 Febr. (B. T. A.). De gezanten- rand heeft de noodige maatregelen getroffen voor de aanstaande opheffing van de militniie commissie van toezicht in Bulgarije, verschil lende vraagstukken inzake de rivierpolitie in Oostenrijk en Hongarije geregeld en allerlei vraagstukken opgelost, die woicn ingediend door de grensafbakenings-commissies. DE DUITSCHE SCHADELOOSSTELLING. P a r ij s, 8 Febr. (Havas). Officieel Duitschlnnd heeft heden bij de banken, die de waarborgcommissie had aangewezen, in buiten- landsche wissels de derde deradestorting van 31 millioen gouden marken voldaan. DE STAKING IN DU1TSCHLAND. De spoorwegstaking geëindigd. Frankfort a/M., 8 Febr. (W. B.) De leden van den Dcutschen Eiscnbahnerverband hebben in een hedennacht gehouden vergadering in verband met de gehouden stemming onder het personeel een motie aangenomen, waarin zij zich bereid verklaren het werk in alle tokken van bedrijf terstond te hervatten, mits de spoor wegdirectie de door hoor tegen het stakende personeel getroffen maatregelen ten volle her roept. B e r 1 ij n, 8#F e b r. (N. T. A. Draadloos). Het s.nkingscomité van het spoorwegpersoneel heeft het parool tot workh -rvatting uitgevaardigd, zoodat, wanneer zich geer. complicaties voor doen, de spoorwegstaking van heden, v Febr., af als geëindigd kan worden beschouwd. Voor het einde der week is echter een normaal her stel van het spoorwegverkeer, ten minste te "erliin. niet waarschijnlijk. 44 LANGESTRMT AMERSFOORT IN TVI l'YRM.4 ilOOCj K.\ f*4AU SldHTGND LANGE MOUW IN. De staking der Bcrlijnsche gemeentearbeiders. B e r 1 ij n, 8 Febr. (W. B.) Hedenmorgen werd in de stedelijke bedrijven een stemming on der de arbeiders gehouoen. Voor zoover thans hekend is geworden, heeft de meerderheid der werklieden van de gasfabrieken vóór bestendi ging der staking gestemd. Het resultaat der stemnvng in de electriciteitsfabrieken ontbreekt nog. Er worden al werkloozen aangenomen. Voor bestendiging der staking. B e r 1 ij n, 8 Febr. (W. B.) Tc I uur namid dag was de uitslag der stemmingen in de stede lijke bedrijven voor ongeveer 85 percent be kend. Hiervan heeft tv.ee derde der stemgerech tigden voor de voortzetting van de staking en tegen dc arbitrale uitspraak van 2 dezer gestemd. De ontbrekende 15 j ercent kunnen aan het eind resultaat niets meer veranderen. Herziening van hur besluit. E e r 1 i» n, 8 Febr. (W. B.) De stakingslei ding der Brn.jnsche gemeentearbeiders heeft besloten op dc verklaring van den burgemees ter, dat tengevolge von het feit, dn* steeds meer werkwilligen worden aangenomen, bij het voort duren der Staking voor de stakers telkens de kans ara weer te worden teruggenomen vermin dert, de staking on te heffen. OPPERST! F7lf?. B e r 1 ij n, 8 Febr. (W. B Dr. Peters, die in opdracht der rirksregcering een onderzoek moet instellen naar het gebeurde te Pctersdorff, is heden wegens den dringenden aard van zijn zending per extra-trein naar Brcslau vertrok ken. Uit de Engeïschc mijnindustrie. Londen, 8 Febr. (R.) Heden is een ge zamenlijke conferentie van mijnwerkers en -eige naars gehouden om den toestand van slapte bij uen uitvoer in de mijnindustrie te bespreken. Zij besloot een gemeenschappelijke commissie te benoemen om den invloed te bespreken van de Duitsche kolen, die door de schadeloosstelling worden geleverd, op den Engelschen kolenhan del. HET MOND- EN KLAUWZEER IN ENGELAND. Londen, 8 Febr. (R.) Boscawcn heeft ir het Lagerhuis meegedeeld, dat het mond- en klauwzeer op 25 Jan. is uitgebroken en dot von T tot en met 7 Febr. op 477 boerderijen gevallen zijn vastgesteld. Er zijn 8500 koeien, 1000 schapen cn 2500 vorkens afgemaakt, welk aantal slechts K procent van den Engelschen veestapel bedraagt. De politiek van afmaking ven zieke en verdachte beesten is dc beste om de ziekte te bestrijden. HET IERSCHE VRAAGSTUK. Londen, 8 Febr. (R.) Heden zijn tal van vooraanstaande unionisten uit dc Ulstersche graafschappen Tyrone en Fermanagh overvallen en weggevoerd. De aanvallen zijn gelijktijdig uit gevoerd in een gebied van veertig mijl lengte. Onder hen, die weggevoerd zijn, bevinden zich de grootmeester van de orangisten van Tyrone en de gewezen gouverneur van Fermanagh, die gewond is. Te InniskiMen daarentegen zijn elf aanvallers gevangen genomen door de politie, die tevens drie automobielen met munitie buit mankte. Men vreest voor represaillemaatregelen der unionisten on groote schaal, daar de gemoe deren door het geschil over de grensregeling zeer opgewonden zijn. Men gelooft, dat de aan vallers van over de politieke grens van Ulster kwamen. Londen, 8 Fe^r. FV Bij de hervatting van de bespn kingen over het adres van ant woord op dc troonrede deelde Chamberlain mede, dat hij nadere inlichtingen had ontvangen omtrent het gebeurde in Noord-Ierlnnd. De elf gevangen genomen aanvallers zijn door de Noordelijke autoriteiten herkend als leden van het Iersche republikeinschc leger. Zij hadden bommen cn revolvers bij zich. Chamberlain zeide, dat de Engelsche regeering dientengevol ge een telegram heeft gezonden aan den bevel voerder van de troepen in Ierland, waarbij zij hem opdroeg de noodige hulp te verschaffen bij de vcrded'ging van dc Noordelijke grens en om versterking te vragen, als dit noodig mocht zijn. Ook heeft de regeering een telegram gezon den aan de voorloopige Zuidelijke regeering, behelzende, dat de regcering den gemelden toe stand als uiterst ernstig beschouwt, die een inbreuk op den wapenstilstand vormt en het ver drag ten zeerste in gevaar brengt. De regeerifcg verzocht onmiddellijk bericht dat stappen waren genomen om de gevangenen, die over de grens waren gekeept, in vrijheid te stellen en een her haling van deze ernstige wandaden te voorko men. Londen, 8 Febr. (R.) Craig, de premier van Noord-Ierland, die thans te Londen vertoeft, heeft een boodschap gezonden aan het volk van Ulster, waarin hij zegt, dat hij krachtige stappen te Londen onderneemt in verbond met dc wan daden non*de grens. Hij heeft er voor gezorgd, dat onmiddellijk wapens zullen worden uitge deeld, die noodig zijn voor de bescherming van de grens. Londen, 8 Febr. (R.) Tegen het einde van de Lagerhuis-vergadering deelde Churchill mede, dat hij een telegram van Collins had gekregen, waarin deze zeide, dot de raids niet ver band hielden met het grensgeschil, maoT voort- vloeiden uit de vrees nopens het lot von de gevangenen in Derry, die ter dood waren ver oordeeld. Dit vonnis was door den onderkoning veranderd. Ofschoon Collins dit nog niet wist, heeft hij bijzondere pogingen aangewend om deze daden van geweld te vooijkomen. De voorloopige regeering heeft aan die te Lon den verzekerd, dat zij alles doet was zij kon om de veiligheid van de gevangenen genomen man nen te verzekeren en hen spoedig naar huis te loten keeren. De Duitsche gezant in Denemarken. Ko penhagen,8Febr. (W. B.) De koning ontving hedenmorgen den buitengewonen gezin* en gevolmachtigden minister van Duitsrhlind, dr. von Rodenberg, die hem zijn geloofsbrieven overhandigde. HET CREDIET AAN OOSTENRIJK. Londen, 8 Febr. (N. T. A. Draadloos). In zijn verkluring over Oostenrijk in het Lagerhuis heeft Lloyd George medegedeeld, dot de Briti sche rcgecring met hoor geallieerden heeft over gelegd wat gedaan kon worden om Oostenrijk te steunen, totdat de Amcrjkaanschc Senaat ecnige moeilijkheden wat betreft het vcrleenen van voorschotten op leveringen in nat.ura uit den weg zou hebben geruimd. In 1920 werd een bedrog van tien millioen pd. st. door Engeland ten behoeve van Centraol-Europn goedgekeurd. Nog slechts twee millioen is von dit bedrag over en Engclund stelt voor nog twee millioen op goede waarborgen voor te schieten om Oos tenrijk in slaat te stellen do tegenwoordige crii sis door tc komen. De premier wees op het gevaar voor gehce) Centranl-Europo, indien men toestaat, dat Oos tenrijk ineenstort. Londen, 8 Febr. (N. T. A. Draadloos). Een bericht uit Washington meldt, dot senatoi Lodge in den Amerikoanschen senaat een reso lutie heeft ingediend, strekkende tot het verlee- nen van hulp non Oostenrijk door de period© voor de betaling der Oostenrijksche schuld aan de United States Grain Corporation met 25 jaar te verlengen. In dc resolutie is het voorbehoud vervat, dat onderc naties soortgelijke maatrege len zullen treffen. Oostenrijk cn Tsiecho-Slowokije, Praag, 8 Febr. (W. B.). Het verdrag no pens de heden geëindigde onderhandelingen tus- schcn Oostenrijk cn Tsjecho-Slowakije is door dr. Gürtler, den bondsminisler van financiën, van Oostenrijk en Novak, den minister von fi nanciën voor Tsjecho-Sfownkijc, onderleekend. DE STAKING IN TSJECHO-SLOWAKIJE. Praag, 8 Febr. (N. T. A. Draadloos). Vol gens de Ceske Slovo heeft de bond van Tsjechi sche onderwijzers 100.000 kronen geschonken voor het steunfonds der stokende Tsjechisch# mijnwerkers. Het geheim stemrecht in Hongarije. B o e d 0 p e s t, 8 F c b r. (B. T. A.). De com missie uit de Nat. Verg. heeft het kieswetont- werp gewijzigd door dc invoeging van het ge heim stemrecht en den stemplicht. De zittings duur von het parlement is bepaald op vijf jaar. UIT MESOPOTAMÏË. Loin den, 8 Febr. (N. T. A. Draadloos). Officieel wordt meegedeeld, dat de spoorwegen, door Groot-Brittnnnië tijdens den oorlog in Mesopotomiö aangelegd, thans worden ge taxeerd om ze over te dragen aan de regcering van Irak. Het is mogelijk, dat de rcgecring van koning Feisoel bereid zal zijn de spoorwegen na de overneming te verkoopen of te verpachten aan een particuliere commercieele onderneming. DE REIS VAN DEN PRINS VAN WALES. Londen, 8 Febr. (N. T. A. Draadloos). De Begum van Bhopal, de ecnige regeerend© vorstin in Azië, heeft ter gelegenheid van het bezoek van den Prins van Wales, aan haar volk een nieuwe grondwet gegeven, volgens de lijnen van de Britsche hervormingen in Indië. CHRISTIAAN DE WET. f De begrafenis Londen, 8 Febr. (R.). Uit Bloemfontein wordt gemeld, dut een ontzaggelijke menig% aanwezig was bij de indrukwekkende begrafeni» van De Wet, dio begraven is at\n den voet van het monument voor de vrouwen cn kinderen, di© tijdens den Boerenoorlog in de concentratie kampen zijn gestorven. Onder de slippcndra- gers waren Smuts, Hertzog, andere leiders in den Boerenoorlog on Reitz, ex-president van de Oranje Vrijstaat. De gouverneur-generaal was vertegenwoordigd in den stoet, waaraan ook deelnamen leden van de regcering, de admini stratie en de rechterlijke mocht, zoowel van du Unie als de provinciën. In de Burger van 7 Januari, toen generaal Do Wet hard achteruit ging", wijdde J. F. E. C. (Jan Celliers) het volgende gedicht aan den populo ren generaal: Stil, broers, daar gaan 'n man verby, hij groet, en dis verloas. Daar 's nog maar een soos hij, —1 bekyk hom goed. Slechts hém is de lof w»ird, die de af keuring op waarde weet te stellen. door DAVTD L7ALL. Uit het Engelsfh r*>or Mevr. J. P. WESSELINK-VAN ROSSUM. 20 „Maar dien avond, dat ik gekomen ben, toen tnirn dochtertje ziek was, ben ik niet uit vrijen wil gekomen, maar omdat ik op de vlugste mor "er den dokter wilde bereiken." „Nu laat het dan daarbij," zeide de dominee met 2ijn aangenamen glimlach. „U hebt mij dien ayond terdege te pakken gehad I Het was vreemd, dot ik juist in het mid den van dat gesprek kwam, omdat ik toen net iets met mijzelf had uit te vechten. Heeft Fer guson u iets omtrent mijn huis verteld, domi nee omtrent mijn huiselijke omstandigheden, meen ik De predikant keek Heriot vlak in het gelaat „Hij heeft mij meer dan een£ over uw vrouw gesproken met bewondering en oprechten eer bied, en hij heeft mij verscheiden keeren ge vraagd, haar eens te bezoeken, maar ik heb bet niet gedaan, om tweeërlei redenen om dat u niet tot mijn parochie behoort en omdat sij naar eigen dominee heeft in de Presbyteri- aansche kerk en als ik iets van hem weet is het, dat hij volmaakt geschikt is om zijn eigen menschen te troosten en te helpen." „Mijn vrouw is niet het soort vrouw, dat hulp zoekt bij dominees," zeide Heriot nogal knor rig. „En ze gaat nu heel zelden naar de kerk, zij zegt, dot het te ver is naar Mandebone Road. Het kon mij niet schelen eigenlijk bob ik mij geen moeite gegeven, om haar te vragen, wat haar scheelde." „Maar nu bent u ongerust V vroeg Hunt be daard. „Ik weet het niet. Ik ben heelemaal in de war. Het is uw schuld en u zult moeten lu:stören naar alles, wat ik te vertellen heb I" zeide He riot met een zekere onderdrukte woede, die de kraoht van- ziin gevoelens uitdrukte. „Voor dat doel ben ik hier," luidde het ant woord van den predikant. „Nu misschien spijt het u toch wel. Ik zal bij het begin moeten beginnen en naar Schot land teruggaan, waar ik opgevoed ben en zij ook is opgegroeid. Wij waren op dezelfde school en ontmoetten elkaar later dikwüls. Zij had geen broeders of zusters en ik ook niet. Wij zijn zoo langen tijd samen geweest ein-en- lijk ons geheele leven. Toen vond ik dat ik heel anders over haar claoht, toen ik ongeveer negen tien was. Men moe«;t eens iets doen om 00 jon gens van dien leeftijd te letten en te voorkomen dat zij door vrouwen schiobreuk lijden in hun leven. Ik spreek ernstig .Negen tienden van de mislukkingen van het huwelijksleven zijn aan die oorzaak te wijten I" „Wij werden verliefd op elkander, geloof ik, zooals dat gewoonlijk gaat. Haar liefde is ge bleven. De mijne nietdat is de geheele zaak in oen notedop." Het antwoord van den predikant bestond al leen uit een ernstigen hoofdknik. „Het was toen ik op de Hoogeschool te Mer- dun kwam ,dat de verandering begon. Ik moest *»ard vechten om er op te komen, want de zaak in G'en Kinder, was heel goed on vader dacht, dat ik hem erin opvolgen zou. Het was de oude Malcolm Richardson, de schoolmeestor. die mijn v«der v/ist over te k.-len, om mij naar de Universi teit te laten gaan. Hij geloofde in mij de arme oude sta?<ker. Mnar hij wist voordat hij stierf, da* 'k een gebroken riet was. Wat zeide ik O ja, over Jeanie. Toen ik Glen Kinder verliet, zwoeren wij elkander eeu wige trouw. Alles wnt ik doen zou en volbren gen zouen er bestonden in die dagen geen grenzen voor mijn eerzucht zou voor haar 7Ün. Ik weet niet, waarom en hoe ik veranderde. Merdun verkleineerde G'en Kinder, opende an dere deuren voor mij cn veranderde mijn ge heel e inzicht in alles, cn ofschoon Londen nog steeds mijn doel was, had ik het verlongen ver loren Jeanie te nemen. „H~b je haar dat verteld „O, neen ik trachtte het te doen, maar ik kon het niet. H«t is een hard ding voor een man, zijn eigen onstandvastigheid te moeten beken nen en els een hond om zijn vrijheid te moeten vromen. Ik heb het niet kunnen doen." „Maar had zij er geen vermoeden van Heeft zij het niet geraden L;efde, ofschoon men ver onderstelt, dat zij bb'nd is, is gewoonlijk begif tigd met een innerlijke helderziendheid, die zich zelden vergist." „Wat dat betreft, ik weet het niet. Tk geloof dat ik net deed, of ik haar liefhad. Zij dacht wel, dat ik veranderd was ja. En zij bracht het op rekening van het studentenleven. IMu om kort te gaan, wij trouwden en gingen naar Lon 'en. Het is een striïd geweest, een lange strijd en ik heb nooit flink gestre 'en. Ik heb mijn groote. eerzuchtige plannen één voor één begraven. Hun graf is rrr0ot en diep genoeg. God is mijn getuige I Het is een afschuwelijk treurspel geweest. Ik heb tal van dingen ge- I daan, die ik had moeten nalaten en de rest maar ongedaan gelaten. Dat is de geschiedenis, do minee. Een gewoon, zeer alledaagsch treur spel „En nu zeide Hunt ondervragend. „Wel, nu ik weet niet precies, hoe ik het zeggen moet, nu heb ik het verlangen, betere dingen te doen .Maar ik weet niet precies, hoe ik dat moet aanvangen. Ik heb gisteren Digs- j well overhaast verlaten en de Baïns doodelirk beleedigd. die dikwijls zoo vriendelijk ziin, mijn 1 grillen teverdrogen en te verontschuldigen omdat ik spijt had nu over alles en toen ik thuiskwam heeft zij niet tegen mij gespro ken Zij docht, dot ik geen recht had, om uit Londen te gaan, indien dot voor haar en de kinderen onmogelijk was. Zij zegt niet veel, dominee, maar wat zij zegt, treft iemand ge woonlijk in het hart En dan kan zij je aankijken, dat fe je als een worm voelt I" „Geloof je, dat haar liefde dood is V vroeg de predikant. Heriot schudde vermoeid het hoofd. „Wat dat betreft, ik weet het niet. Het woord i is tusschen ons in de virf of zes laatste jaren i minstens, niet genoemd. Wij hebben er trouwens noo;t zooveel over gesproken." I „En hoe staat het met je ei^en liefde I Heriot begon langzaam te blozen onder den vas"»n blik van den predikant. „Ik weet het nietik kon het niet zeggen. Ik vrees heusch dot mirn onverschilbgheid is-toe- I genomen. Maar toch spijt het mij voor haar en als ik haar beter kende, dan zou dat de din gen veel gemakkelijker en beter voor haar ma- j ken. Ik zal van haar geen hulp krii^en dat I zie ik wel in. En ik weet niet dudelijk, wot ik nu moet doen." I De predikant ging weg van den haard, ging voor zijn schrijftafel zitten en draaide zijn kantoorstoel om, zoodat hij Heriot kon aankij ken. „Het klinkt nogal wanhopig, maar het feit, dat een van jelui tenminste verbetering begeert; geeft weer wat hoop. Er is slechts één weg. Ik veronderstel, dat ge kunt raden, welke die is? Je moet de liefde weer aankweeken de har© en je eigen liefde." „Het is niet gemakkelijk, zoo iets te dwiivi gen," zeide Heriot langzaam cn zonder geest drift. „Zeg mij want nu je mij zooveel hebt toevertrouwd, kon ik je misschien helpen, iiv dien alles mij recht duidelijk is heeft zij eeo bizondere reden om je te wantrouwen en aW van je te houden Heriot bloosde „Ben je haar trouw gebleven I" vroeg de prw dikant op den man af. „Met de daad, ja, in gedachten, neen," ant woordde Heriot met verrassende oprechtheid. „Maar daarvan kan zij niets weten. Dat is niet mogelijk." „Het kan onwaarschijnlijk zijn, onmogelijk b het riet. Vrouwen zijn anders bewerktuigd dan wij, haar gevoelens zijn fijner ontwikkeld, zij hebben vreemde voorgevoelens, die ofschoon zij niet duidelijk bewaarheid worden, toch zelden op een verkeerd spoor zijn. En als zij haar te rughoudendheid tot dat punt heeft opgevoerd, dan is het mogelijk, dat zij meer weet, don ja denkt, van je privaat leven buitenshuis." „Ik kan niet inzien, hoe zij dat kan weten. Zij komt nérgens niemand komt nu bij mij thuis, Ziet o, zij heeft mij nooit dat tehuis trachte* te verschaffen, waarvan ik aredrnomd had en dM ik verwacht had." (Wordt vervolgd),

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1