„DE EEMLANDER" S BUITENLAND. Het Verinrfm Teliu!s 20e Jaargang No. 191 boKWSPMJS per 3 maanden voor Ametm toort t 11 a idem liane» fa post f 5.—. per week (met erati» verrekerinf legen ongelukken) f C.17* eliondwlljko nummet» f CM. RT i DIRECTEUR-UITGEVER» J. VALKHOFP. BUREAU; ARNHEMSCHE POORTWAll TEl INT 811 Vrijdag 10 Februari 19zz PRIJS M ADVERTENTiEH 1" Inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25. dienstaanb>e» dingen en Lieldadigheids-adveitentiën voor de helft der prQ* Voor handel en bedrijf bestaan teer wootdeelige bepalingen vooe het adverleeren. tien* oiculaire. bevattende de voorwaaidcn. wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht. M zullen hare gevolgen nog wel een tijdlang fijn te merken, niettemin zal het voor velen in Duitschland een opluchting zijn, dat de staking, Jdie een goede week lang het economisch leven van Duitschland heeft ontwricht, thans weer tot het verleden behoort. Niet alleen zullen de spoorwegarbeiders weer aan 't werk gaan, maar Dok de Berlijnsche gemeentearbeiders hebben tieren voor hun geld gekozen, zoodat over eeni- gen tijd in rijk en hoofdstad het verkeer en het maatschappelijk leven, waarop zoo onverhoeds een aanslag werd gepleegd weer op normale wijze zal kunnen worden hervat. De radicale élementen, wier leiding bij de thans geëindigde staking zoo duidelijk viel te bespeuren, hebben dus hun zin niet kunnen doordrijven en geen joverwinning kunnen boeken. De staking was overigens uitgebroken op een voor Duitschland wel uitermate ongeleden tijd stip niet alleen werd het binnenlandsch-econo- mische en maatschappeliike leven erdoor uit zijn voegen gerukt, ook in 't buitenland maakte de staking een weinig gunstigen indruk en gaf hun motieven in de hand, die er belang bij hadden Duitschland voor te stellen, als een land, waar in "eenen deele orde en rust heerschte. Van groot belang was dan ook, wat M«andag, toen tusschen de rijksregeering en de „Soitzen- organisationen" over de staking werd onderhan deld, v/erd opgemerkt door den Duitsc^en rijks kanselier, dr. Wirth hij vond toen gelegenheid te wijzen op de betekenis van de actie der ^poorwegmnnnen voor heel d®n politiekcn toe stand van Duitschland. De rükercgeorir.g had, wat haar verhouding tot de staten van de En tente betreft, successen kunnen hoeken, maar raar dr. Wirth terecht opmerkte een voor waarde voor het verder voeren van deze poli tiek was het vertrouwen dor wereld in Duitsch- !nnd*s zin voor orde en zün economisch presta tievermogen alle bemoeiingen zouden echter vruchteloos zijn, wanneer de wereld tot de over tuiging zou komen, dat er in Pmt-oM^d o-oen sprnke meer was van stngt«-',r®'""'\ Fr kan dan ook niet worJ?n ontkend. Hqt door d® onver- hoedsche staking z^n^er vooraf door on derhandelingen een red^ïïVe noging t** doen om tot overeenstemming te kom°n een onver antwoordelijke aansleg werd rrenleorrd op de autoriteit der rüksregeerm<r v--t n-eveig h?®rvnn had kunnen zijn/ dot op geduchte wüze zoowel do b'nnen- als buitenland®"*'® r*~u»;®ke rituatie van Dn'tschland werd gesc^ee'h 7®>pwe1 d» reac tie in hinnen- cn buitenland hoonte heimelijk bir de actie der in radicaal vaarwater geraakte sta kers zifdo te spinnen. F"n ye*-T"nchtipgen zün echter deerlük teleurgesteld en dit mag een ver- heugenis zijn voor hen, d'e be"®ff®n. H<>t tei conferentie van "Genua all®en 701 worden ge- Itrsterd naar verte':"nrs van een DuitccMnnd, dat een toonbeeld is van orde en politieke vastheid. Dat overigens in Frnnkri'"V met nanHprbt en groote belangstelling het verlep der efk'ng in Duitschland werd gevolgd, h'ükt dvHd«''"k uit de Fransche pers en tevens doen doze ui»'«ringen zien, dat de waarschuwmnren ven d®n riikskaïiv- selier voor de birtenlandc'-b-T»r»1?tf®ke «revdgen der stakingsactie inderdaad gemotiveerd waren Tal van Fransche bladen lego-en met name klenv op den politieken aai d van de stnVncr, vooruit nog eens een keer te mrt?r m->est hliiken, dat Duitschland zich nog steeds in een toestond ven volkomen anarchie bevond 't feit der sta king was dan ook voor sommige kran'en reeds aanleiding om te beweren, dat ®'k® discipline in Duitschland verdwenen was, het socialisme op zün laatste beenen lien, de anercMst:«:che toe stand was ingetreden, de socialïst^rbe minis ters de massa's niet meer achter zich hadden en het ministerie-Wirth zoowel machteloos wus tegenover de groote industrieën n's t®fenov®r de arbeidersklasse. Ja er riin reeds Fransche bladen geweest, die de stn*-:n®- in verband heb ben gebracht rnet h®t vree"® tri: d«r schadeloos stelling. Zij wijzen erop. dat finnncieele ge volgen van de nieuwe loopo'-e*-^n r<?Q.e|{nf?. der rük°f'nnr.ciën, die deer d° Oriicehf* regee ring in haar jongste nota *s aane-^-ondVd, ge heel onderste boven zetrien gec'en. M°ar tot deze constataties ben»etdo ppp zeker d®®1 der Fransche pers zich niet aan laatciorenoemd feit knoopt zij tevens de eisch vast, dat de garantie- en controlemaatregelen zullen worden uitge breid. Men ziet dus op welk een gevaarlijke en on verantwoordelijke wijze de in Duitschland gepro clameerde stoking de aspiraties heeft gevoed van die Franschen, welke gaarne elk motief aangrij pen om het voogdijschap over Duitschland uit te breiden en te bestendigen. Dot het der rijks regeering is gelukt binnen betrekkelijk kort tijdsverloop de stoking te^doen eindigen, mag dan ook worden beschouwd zoowel als een bin- nenlandsch- als buitenlandsch-politiek succes. Berichten. DE CONFERENTIE TE GENUA. Londen, 9 Febr. (N. T. A. Draadloos). In het Lagerhuis verklaarde Lloyd George, dat 8 Maart was vastgesteld voor de conferentie van Genua. Een groot aantal landen, die de uitnoo- diging aanvaardden, zetlen ui'een, dat r'j geen officieel antwoord hunnerzijds noodig achtten, daar de conferentie van Cannes beslist had de uitnoodigine-en te zenden. Van de Britscho do minions, die uitgenoodigd zijn, hebben Zuid- Afrika en Australië de uitnoodigin- aangeno men. Parijs. 9 Febr. (Hnvosb De commissie van buitenlendsche ^aken uit de Kamer heeft naar aanleiding van dë uiteenzetting van Poincnré een motie aangenomen, v/oorin zij kennis neemt von de verklaring van Poicnré, die bij het unnvaar- den van het bewind Frankrijk gebonden vond ten aanzien von de bijeenkomst te Genua en voornemens is de getroffen overeenkomsten te vervullen. De commissie is van moening, dat herstel van den blij venden vrede in Europa het herstel vereischt van de normale economische betrekkingen tusschen de verschillende landen. Zij neemt kennis von den krachtigen wil der re geering om te trachten, alvorens deel te nemen aan de bijeenkomst van Genua, de instemming to verwerven van alle deelnemers nopens de voorwaarden en vooral nopens de waarborgen voor het nakomen dier voorwaarden. De com missie eischt in overeenstemming met het ge voelen van het land, dat geen er Iel toevoeging zal geschieden aan den tekst of aan don zakc- lijken inhoud van het verdrag dot opge'egd is rio de overwinning, die den oorlog heeft bekroond, waarin millioenen mannen zijn genscuvcld voor het recht. De commissie vraagt zich of, hoe de eerhied voor het verdrag is te rijmen met dat deel van de agenda, dat het scheppen van een nieuwen, krachtigen grondslag voor den vrede aankondigt. De commissie zou niet kunnen toestemmen in ren Interpretatie, die gelijk stond met het afzien, wijzigen of aantasten van de verkregen réchten inzake het herstel. De commissie keurt het goed, dat Frankrijk tracht krachtig mee te werken tot den herbouw van Europa, maar dit herstel mag geen oudere rechten op schadeloosstelling te niet doen, we'ko niet-nakomjng de moreele en economische oorzaak blijft van de malaise en de moeilijkheden in Europa. De commissie ver wondert zich over het voorbijgoan te Genua von den Volkenbond, die de wereld erkende dien sten bewezen heeft, zooals de regeling van het Opper-Silezische vraagstuk, een onderzoek in- sielde naar de hulpbronnen van Duitschland en Oostenrijk en dien het vredesverdrag aanwees voor het deelnemen aan het internationale werk, dot in voorbereiding is. De commissie begrijpt niet de afwezigheid te Genua van de kostelijke deelnoming van de republieken van Lotijnsch Amerika. De commissie drukt hoor vertrouwen uit in de regeering cn vereenigt zich met het door haar gemaakte voorbehoud. Moskou, 8 Febr. (B. T. A.). Kamenef, die met algemeene stemmen tot president van de Mcskousche sovjet is gekozen, heeft in een rede verklaard, da* de conferentie te Genua een strijd perk zal zijn van allerlei eischen, maar dat sovje*-Rusland er zijn eigen eischen tegenover zal stellen, die het hoopt, dat de conferentie zal aanvaarden. „Onze onafhankelijkheid en onze vrijheden, die verkregen zijn in vier jaren van moeizamon arbeid, zull®n wij aan de diploma tieke tafel te Genua niet veisjaggeren. Wij zul len weigeren in het pion van onze vijanden te treden, die sovjet-Rucl°nd tot een gebied van koloniale exploitatie willen verlagen. M/ISON WILMS, Beekeusfcinschel. <8. Tel. 287. 70NDAG 12 FEBRUARI h 1 05. Tomatensoep, RoastbioJ. BiusseLs-lof, Griesmeelpuddinq, Bossensaus. Bezorgen -van diners alle uren van den dag. HET EINDE DER DUITSCHE STAKING. B e r 1 ij n, 9 Febr. (W. B.). Naar het rijks- ministerie van verkeerswezen meedeelt, is in de meeste directies gisteren in den loop vnn den dog het werk hervat: Al! en in Brunswijk heb ben de stokers besloten de staking te bestendi gen. Op enkele plaatsen is het personeel niet dadelijk aan het werk gegaan, omdat men het telegram van de rijksvnkvérecniging voor ver zonnen hield. Waar het personeel het werk hei-vat heeft, ziin de veiligheidspolitie en de technische noodhulp ingerukt. Men zal trach ten morgen reeds weer, met enkele beperkin gen, de normale d:cnstre,geling te volgen. De beperkingen zijn noodig, omdat de kolenvoor- ziening in verschillende directies zeer slecht is. Berlijn, 9 Febr. (W. B.). Inzake de be straffing van de spoorwogstnkers is het rijks kabinet van zins diciplinoire maatregelen te nemen tegen het personeel, dat de staking aan gesticht heeft of sabotage heeft gepleegd. De ambtenaren, die zijn onngenomen op een op zeggingstermijn en tot bovengenoemde catego- ricn bchcoren, moeten worden ontslagen. B e r 1 ij n, 9 F eb r. (W. B.) Volgens de bloden zijn de stadswerk1: -den vanmorgen voor het meerendeel weer aan den arbeid gegaan in de verschillende bed: 'iven. Do trnmbeambten ver schenen bijna voltallig. Zij moesten door hun onderteekenl.ng erkennen, dat zij opnieuw wer den aangesteld en zonder elke voorwaarde hun werk hervatten. Volgens c"? uitkomst van een rondvraag in verschel "ene bedrijven is aan te nemen, dot het aantal ontcl.->een cn niet meer aangenomen beambten bij de tram ongeveer 5000 bedraagt. TKS$B55eBa$r mm „IHIRONDELLE" 44 LAÜGKSÏRMT AMERSFOORT Pfène i!ü Ciiins laripn lanne zilda ÜJiÉcIiasnen Wil fin M. Sbun. B e r 1 ij n, 9 Febr. (W. B.). Nadat de sta king der spoorwegambtenaren volkomen is ge ëindigd heeft de rijkspresident van hedenmid dag 12 uur of zijn verordening von 1 Febr. no pens het verbod van 't neerleggen von den ar beid door rijksambtenaren buiten werking ge steld. Een verldering van Wir'h. B e r 1 ij n 9 Febr. (W. B.) In den Rijksdag legde dr. Wirth over de spoorwegstaking een verklaring der regecring af. Hij wees in de ^rste plants op hel verbond tusschen de kwestie der schadeloosstelling en den binnenlondschen -tcatond. Hij zeide ongeveer het volgende: Alleen de meest nuchtere en noeste werklust kan ons helpen. Het in de wereld steeds ,meer haan brekend inzicht, dat de medev/erking van Duitschland aan den wederopbouw der wereld moet worden verzekerd, legt heel het volk den plicht op zich achter de Tegenin*-- te scharen of ten minste den arbeid der regeering niet licht vaardig te vernietigen. Uitermate veel hangt af van het vertrouwen, dat wij in staat zijn het bui tenland in te boezemen. Alleen een werkzaam, oidclijk Duil^hland kon de buïtenlandsch" poli tiek voeren, die wij noodig achten voor de we- dpvtoetrcding tot den politieken en economi- schen kring der wereldvolkcn. Tegen dezen plicht von turht cn verantwoordelijkheidsgevoel is ernstig en misdad-'g gezondigd; niet door po litieke partijen, maar door el-menten, die in de a^rste plaats geroepen zijn den staat te steu nen, zijn nood mede te gevoelen en hem in politiek onrustige tijden een vasten steun te geven. De weigering om te werken door een deel de) spoorwegarbeiders, een gebeurtenis die men sta king pleegt te noemen, die ik niet schroom als een opstand tegen de maatschappij te kenschet sen (bijval, lawaai links) is een treurig voorval, welks gevolgen nog niet zijn te overzien. De rijkskanselier schetste daarop den gang der gebeurtenissen sedert einde Jan. De eischen van den Duitschen benmbtenbond, die oon de beweging een schijn vnn rechtmatigheid wilden geven, zouden het Rijk, de landen en de ge meenten een verhooging der uitgaven met 50 tot 60 milliard mark hebben bezorgd. Reeds sedert 23 Jon. waren onderhandelingen onn den gang, die in weerwil von de stoking onaigeb o- ken werden voortgezet. Hoezeer de beambten zich door deze eerste staking hebhen bein- d. elri, valt nog niet te overzien. Dr. Wiith be sloet: De „Rcichsgcwerkschnft" pleegde onredn te genover heel het Duitsche volk, dot zij losten poogde op te leggen, die het in geen geval had kunnen drogen en dat zij in nieuwe bihnen- en buitenladsche moeilijkheden bracht. De kem van de zaak is de kwestie van het stakingsrecht der beambten. Hieromtrent verklaar ik voor de wettelijk oongestelde openbtre beambten bestaat rrcen stakingsrecht (Stormachtige protesten bij do communisten). Niet omdat de beambten on dergeschikten zijn, maar juist omgekeerd, omdut zij een deel der regecring zijn, organen der regeering. (Gelach bij de communisten). Regee ringen en regeeringsorganen, die de hun opge legde teak weigeren, hebben him recht als zoo danig verspeeld. Dc spoorwegbeambten zijn voor het overwegend grootste deel voor levens lang aangesteld. Hun aanspraken op pensioen rn die hunner nagelaten betrekkingen zijn bij de wet geregeld en worden door de grondwet beschermd, ^ij zijn onvereen;<rbaar met het stakingsrecht der beambten. Wilden wij hun het recht toekennen het werk hunnerzijds neer te leggen, don moest ook het Riik het recht heb ben tot opzegging en ontgin®-. Daaromtrent ziin allo staatsregecrirgen vnn alle tijden en alle landen het eens, ook Sovjet-Rusland. Ik zou niet in staat zijn een regecring langer te leiden, wanneer den beambten het recht om te staken werd toegekend. De rijksregeering kon het sta kingsrecht der beroen«d)enmbton niet erkennen, maar zij erkent den plicht van den staat om voor hen b:nncn de oren^en van het mogelijk te zor gen. De zakelijke behondcl'ng en verdediging der beambtcnbelnngen van de zijde der regce- ring geeft geen oonle'ding om den staat het ver trouwen op te zeggen en zich te laten verleiden tot een oproerige beweging, die den Staat een voudig negeert. (Groote onrust links). Wij zijn dc beweging, gesteund door de on dubbelzinnig wclwi'lende bondings des volks, de baas gebleven. Ik snrek dengenen, die ons daarbij steunden, den dank der regeering en vnn den Staat uit. Ik d^nk donrbii aan de Z"id-Duit- sche landen en speciaal oon de teehnische nood hulp (Geroep: onderkruipers Gij noemt hen onderkruipers, wij noemen hen degenen, die de oirne geplaagde bevolking het leven hebben ge red. (Groot lawaai links). De verordening van den rijkspresident is in getrokken. Dot 'daarmee echter do beambten weder het recht hebben om te stoken, zal de regeering nooit toegeven. Wie het met het Duitsche volk goed meent, kon het geen ande ren rnod geven dnn dezen: op den weg van on zen arbeid niet lichtvaardig hindemissen voor staat en maatschappij op te werpen. (Levendige hiival bij de meerderheid). Na een lange discussie naar aanleiding van de agenda werd de bespreking der re gee rings ver klaring, in weerwil van de stormachtige protes ten der communisten cn onafhankelijken, tot morgen verdaagd. FRANKRIJK EN ENGELAND. De rede van Lloyd George. B 3 r 1 ij n, 9 Febr. (N. T. A. Draadloos). Het Berliner Tageblntt merkt op, dat het interessante in de re<Ie van Lloyd George is, dat hij blijkbaar het sluiten van het garantmverdrag met Frank rijk als zeker beschouwt. Opvallend is ook, dat hij geen woord zegt over de gelijk met de on- derh'-ndeb'ngen ever dit verdrag gehouden be sprekingen over den Levant. Bij de bespreking over de kwestie, in hoever de vrees van Frank rijk voer een Duitsche revanche gerechtvaar digd is, had Lloyd George aldus het Tage- blatt ongetwijfeld de vreedzame gezindheid der geweldige meerderheid van het republikein- sche Duitschland meer recht hebben kunnen doen wedervaren dan hij gedaan heeft. Londen, 9 Febr. (N. T. A. Draadloos^ Over de toekomstige betrekkingen met Frankrijk heeft Churchill gisteravond in het parlement ge zegd, dot het verdrag, dat de regeering geneigd is ter goedkeuring bij het parlement aan te be velen, zich beperkte tot de verdediging van Fronkrijk's gebied tegen een niet uitgelokten aanval. Duitschland zelf zou voordeel hebben van het gevoel van veiligheid) dat Frankrijk door zulk een regeling zou krijgen. Wanneer Frankrijk gevoelen zou, dat het beveiligd wos, zou dit op heel Europa kolmeerend werken. DE FRANSCH-RUSSISCHG RELATIES. Een interview met Rudck. P a r ij s, 9 Febr. (Havos). In een interview met den Bcrlijnschen correspondent van de Ma- tin heeft Rodek oungedrongen op de noodzake lijkheid om Rusland op den been te helpen, het geen een waarborg zou zijn voor Frankrijks vorderingen. Hij erkende, dot Fronkrijk reden heeft, de bolsjewisten nis bankroetiers to be schouwen, maar hij voegde er aan toe, dot het zich er rekenschap vnn moest geven, dat de bolsjewisten op 't oogenblik er Muter en alleen naar streven Rusland weer tot leven te brengen, zonder een streep te willen holen door dc vroo^ gere schulden. Radek ontkende voorts, dot Rusland gemec- ne zaak maakt met Duitschland. Wat betreft do Fransch-Duitsche betrekkingen, -verklaarde hij „Het eene is overwinnaar, doch verwoest, het andere is overwonnen, maar intoct gebleven. Do overwonnene behoort dus te werken om do schade van den overwinnaar te herstellen, welke hij heeft aangericht." Verder verklaarde hij, dot de Poolsche onaf hankelijkheid voor de Sovjet-regeering een hi storisch cn definitief feit betcckent. Polen zou bij een Fronsch-Russischc toenadering slechts gebaat kunnen zijn. Wat betreft de Engelsche politiek zeide Ra- dek, dot zoo de bolsjewisten niet bestonden, Engeland ze zou uitvinden, omdat dit land weer is teruggekeerd tot dc politiek van Disraeli, dio aanstuurde op een zwak Rusland. Engeland be handelde de regeering te Moskou „nis een on wettig kind, dat men in de keuken kun ontvaiv» gen." De bolsjewisten waren volgens hem Enge- land's politiek moede. Na Fronkrijk's politiek ten aanzien vnn Turkije te hebben goedgekeurd, drong hij nog oan op een Fransch-Russische entente en hij voegde er aan toe„Wij gnon noar Gcnuo, niet om elkaar te bestrijden, maar om elkaar te begrijpen." DE TOESTAND IN IERLAND. Londen, 9 Febr. (R.). Churchill heeft it. het Lagerhuis mepgedceld, dot er heden in Ier land verder geen ernstige incidenten hebben plaats gehad. De voorloopige regecring neemt krachtige maatregelen om dc invrijheidsstelling der gevangenen te verzekeren cn vertrouwt er op, dot hun levens niet worden bedreigd- De Engelsche regeering heeft alle reden oan te nemen, dat de voorloopige regeering haar best doet in moeilijke omstandigheden en de En-V gelsche regeering tracht haar op alle mogelijke manieren te steunen. De Noordelijke regecring brengt een aanzienlijke politiemacht op de been om de grens te beschermen cn zal de meest volkomen steun vnn de Engelsche regee ring krijgen bij het handhaven van wet en orde. Londen, 9 Febr. (N. T. A. Draadloos). In het Lagerhuis antwoordend op vingen betref fende de raadzaamheid om op te houden met het afstaan van wapens cn munitie dor Britsche troepen aan de voorloopige regecring van den Ierschen vrijstaat, vcrkloarde Churchill, dat, zoo lang de voorloopige regeering het verdrag uit voerde, de Britsche regeering haar zou toerusten met alle middelen tot handhaving der orde bin nen haar gebied. L o n d e n, 9 F e b r. (R.) Chamberlain heeft m het Lagerhuis het wetsontwerp betreffende hel verdrag van Zuid-Ierland ingediend, waardoor kracht van wet wordt verleend onn de artikelen van het verdrag en waarin worJt voorzien in nadere montregelen ter uitvoering van de over eenkomst. Het ontwerp zal 16 Febr. in tweed* lezing behandeld worden. Londen, 9 Febr. (R). Een hooggeplaatst officier van het republikeinsche leger aan d<? grens von Ulster deelt mede, dot dc Ulstermaiv De jeugd stemnelt den man, evenals de norgen den dag verkondigt. FEUILLETON. Uit het Engelsch Hoor Mevr. J. P. WESSELINK-VAN ROSSUM. door LrAVID LYALL. 21 „En heb je dan getracht haar daarin te hel pen Heriot kon niet zeggen, dat hij dat gedaan ha-1. Hij nam daarom ziin toevlucht tot zwijgen „Voor dat je een enkelen stap in de goede richting doen kunt, moet je die zaak eerst in orde brengen met je geweten en met haar, He- riot," antwoordde de predikant ernstig. „Jc moet met een open en oprecht hort tot je vrouw gaan en met een zuiver geweten." „Dat begrijp ik, maar dat beduidt voor mij iets op te geven, dat zeer veel in mijn leven be- teekent" „Des te grooter reden, dat je het moet opge ven en wel geheel en al en voor goed. Indien, zooals ik hoop, God tot je gesproken heeft, dan is dot het eerste, wat Hij eischt, dat je doen ïub Hcriot steunde zijn groot hoofd op zijn uit gestrekte hand en scheen na te denken. Hunt deed geen poging de stilte te verbreken. „Zeg eens, dominee dat was een moeilijk Vraagstuk waar u ons weer gisteren in de Up- ieys Kerk tegenover hebt gesteld. Menschen het Christusleven te willen laten leven in de wereld! Gelooft u eerlük man nu tegenover man gelooft u eerlijk, dot het mogelijk is „Ik geloof het." „Als ik uw redeneeringen en beweringon volg. zie ik geen ander doeleinde dnn zelf-verniei-r 'ng en daartoe is geen men«cheüjk wezen in staat." „Dat hebt ge mis. Christus vraagt opoffering, zeker, maar geen vernietiging van den mensch, «Hechts zijn eindeüike en algeheele veredeling. De Posit'even, die het d.enkheeld van volmaakt heid in de menschheid aanbidden, hebben een element vergeten, dat horer gevoelens, en daar om kan hun secte niet blijven voortleven. Om een algemeene toevlurht te zijn, moet er een ideale Mcnsch zijn. Hij wordt ens voorgesteld in Christus en er is geen deel von Zijn gedrag of leer op aarde, dat wij niet zouden kunnen nastreven. De buitengewone bekoring van het leven van Christus, die ons geopenbaard wordt door het nauwkeurig te bestudeeren, schuilt in zijn volmaakte, liefelüke menschelükheid." „Maar men moet zich toch houden ann de naakte feiten, dominee," zeide Heriot eigenzin nig. „Het helpt niet. of wij er al met woorden omheen draaien Hij zegt ons, dat wij onze andere wang moeten ophouden, als wij op de oene een klon gekregen hebben. Ik zeg, dot het een onmogelijkheid is I" „Maar dat hebt ge juist weer mis T Het wordt gedaan en dagelijks, ofschoon misschien niet in de zuivere, letterlijke beteekenis. Op het oogenblik, dat ge tracht de wonderspreukige gezegden van Christus letterlijk op te nemen, worden ze onmogelijk en dan Van men ze ook niet toepassen in het menschel ijk leven. Tedere op zichzelf staande ziel moet ze zelf uitleggen en op zichzelf toepassen. Het verschil ligt hem in de ervaring, maar als de geest der leer zui ver wordt opgevat, don zal de waarheid hem wel op den juisten weg leiden. Het eer;Te wer kelijke is rust en bereidwilligheid om door den Grt®st geleld te worden. Hcriot schudde ongcloovtg zijn hoofd. „De eenige vraag voor mij op dit oogenhlik is, wat kon mij thuis helpen, in de verwarring van mijn vroirws Wen en het mime?" „Ik neem aan, dat ge u weer met haar ver zoenen wilt „Wij hebben niet getwist," verbeterd® Hcriot, „wij hebben ons alleen langzamerhand van el kaar verwijderd." „Nu dan, je wenscht dus d® toestanden thuis te verbeteren te trachten je verloren geluk te W'winnen „Dat verwacht ik niet maar ik wil recht- vanrHïg handelen, om twee redenen." „Welke zijn d'e „Omdat het mij voor hoor spüt en omdat, als ik het niet doe, nu, dnn zal ik iets ond^rs dc-on, wat het einde beduidt, voor zooverre net mijn teWï- betreet." Vickary Hunt had, terwiil hij naar die bewe ringen luisterde, waaraan Heriot kracht en ge voel biirette door ze zoo eenvoudig te vertel len, in het diepst vnn zirn ziel, om een le'dster, hoe met dien man te handelen, die op zulk een dro®vigkeernunt in zün leven stond. „Dan is er maar <5én wee\ Vertel alles rond uit aan je vrouw cn leg je "iel voor haar bloot. Als datgene waar Is. wat Ferguson mij omtrent haar verteld heeft, dan zult ge je niet vergeefs or> haar beroeoep. Er is m«er in haar karokter dan men van buiten riet. Ferguson heeft haar in tifderv van nood en lichamelijke pijn eeri.en cn heeft de ware vrouw in haar ontdekt de vrouw, die rif eeris gekend en benvnd hebt. Zn is nog dezelfde vrouw, of°choon er mur®n rond om haar hart gebouwd zün muren door je eirren hand gebouwd. Niets minder dön een aardbeving zal ze doen instorten. Veroorzaak de aardbeving wees die aardbeving, als het r.ooóig mocht ziin." „Ik ben bevreesd, dat ik mijzelf te pletter zq! loonen teTn de steenen muren van haar onver schilligheid." „Muar steenen muren storten in door aardbe vingen, zoools de muren von J®rir%o ingestort ziin door het geschal van Joshua's bazuin I" H®riot schudde zijn hoofd. „Ge zijt nooit getrouwd geweest, dominee. Ge weet niet, wat het is, als een vrouw u zóó ann'-ükt." „Wat je moet doen, is mper oon haar den ken en minder oon jezelf t® t denken oan het aandeel, dot je gehad hebt, dat zij zoover gekomen is." „IV Henk eraan 1 Ju'st omdat ik daaraan denk, bon ik hier. Maar wij komen niets verder I Ik heb u een horde noot gegeven, om te kraken do minee I Als re mb-scMen m'nder hard geweest was, zou ik de kern waarschijnlijk zelf wel ge vonden hebben." „Zou je mis ••'•Men zpurne zien, dot ik haar eens bezocht. Heriot Onrecht "ezegd, geloof ik r.f®t, do* ik het doen meest. Er is n;®ts be paalds in d'e richting in mün geest ik bedoel, dot men m'r n;et o^^edra^en heeft begrijp je Toch, als ie aerict „Ik geloof niet, dot Jeanïe ®r gevoel'g voor riin 7«'. 7ii heeft een vreeseliiken trets en ik geloof niet, dat zii ooit haar gevoelens ean een lovend schenkel ^eeft prüsgegevën, zelfs niet aan Fcrnucon. Als zij dat gedaan heeft, dnn hoeft Kü hoor misschien gevangen, t"®n zij niet op '-nar hoede was donrvon ben ik zeker." „Terwijl het ie taak moeïüiker maakt, wordt 7:; daardoor cel- d®s te meer waard. Zoo veel ge~ is vern-'-rigc] door praatzucht. Je hebt iets van te groot? waarde, dnn dat je het verliezen zult. Heriot. Jc moet trachten, haar terug te win nen." „!k heb reeds gez®»"'* dat ik bereid ben, het te proheeren, maar hoe „Niet op de mnnier, die je je voorgesteld hebt, vriend I" zeide de vicaris heel langzaam en hij boog zich wat voorover in zijn ijver. „Luisten Ik neem je tegenv/oordigheid hier, jc bereidwil ligheid om over het kwaad in je leven te pra ten, als oen bewijs vnn twee dingen dot je hort er treurig om is en dot de Heilige Geest met je worstelt. Dat deed je naor Upleys gaar en ik moest daarheen gaan, om je te ontmoeten „Nu „Je moet wat plooibaarder wezen. Houd op voor jezelf zoo aanmatigend te zijn. Als een man de liefde van Christus in ziin hart heeft zooals je die in liet vervolg in je hort zult dra gen en die liefde is dicht bij de deur, ik geloof zelfs, dat zij den drempel reeds overschreden heeft don zult ge alle menschen in Hem lief hebben met je vrouw te beginnen. Je zult ge reinigd worden van jezelf. Er zal minder aard- sche hartstocht in je genegenheid zijn en meer van de teederheid en het medegevoel van Chris tus. Op die grondvesten cn de wereld en het vleesch en de duivel zullen machteloos zijn, die te doen schudden op die grondvesten zult ge je huis n'euw opbouwen." Heriot's diepliggende oopen keken gloeieni naar het ernstige geloot, toen hij naar dit nieu we evangelie luisterde, dot zoo oud is als het geloof zelve. „Het klinkt zeer hoog en dunkt mij moeilijk te bereiken, dominee. Bijna onmogelijk voor ge* wone menschen I Gelooft u, dat iemand het ooil bereikt „Duizenden I En voor dat doel alleen is Chri»« tus gekomen." (Wordt vervolgd

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1