"feuilleton. Miunspiiisi^fz'r: PRIIS DER ADVERTENTIE» DE EEMLANDER" BUITENLAND. Frans Jozef Boilerwater per fS. SO cent ^"rnserwafer per kruik 7B cent. A. DE WEQ. Lanciestraat 23. MAISOH „L'ÜIROHDELLE" Eet Verlorfin Tehuis 20» Jaargang No. 194 per post f J.—. per sreek (met *raUt rerrekcr tt* tegen ongelukken) f 0.17* aixoadctlyke naniBrr» if CMS. AMERSFOORT Dinsdag 14 Februari 1922 DIRECTEUIMI1TGEVER» X VALKHOFP. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTW4L TEt- tKT 613, van 1 —4 regelt f 1.05 met Inbegrip van eei bewijsnummer, elke regel meer 0.25. dienstaanbim dingen en üetdadJgbeids-adreitentlën voor de helft der prijs Voor handel en bedrijf bestaan zeel voordeelige bepalingen voor het advertceren. Ecm circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op ~anvraag toegezonden. Politiek Overzicht Toen in 't laatst van 't vorige jaar tusschen Ierland en Engeland het verdrag van Londen ^erd gesloten, waarbij een lersche Vrijstaat in t leven werd geroepen, waren do optimisten fceneigd to juichen. Want, redeneerden ze, de lersche kwestie is nu uit de wereld en er is een lrinde gemaakt aan den onzaligen guerilla-oor- log, dio zooveel slachtoffers heeft gemaakt en foovee! verbittering heeft gewekt. Maar zij, die jtoo dachten en zoo zich uitten, hebben gerekend buiten den waard, die De Valera heet. Deze in transigente cn extremistische republikein toch beeft het nooit kunnen verkroppen, dat de ler sche onderhandelaars ten slotte genoegen heb ben genomen met de positie van Ierland als dominion. Hij vond het verworvene al had de Engelsche regeering vnn haar standpunt bezien een uiterst liberale concessie gedaan to ge ring cn had de meest volkomen onafhankelijk heid gewenscht van Ierland, dat z. i. zelfs niet met dunne zijden draden met Engeland had mo gen verbonden blijven. Gisteren nog heeft De Valera te Dublin zich tot tolk van deze gevoe lens gemaakt, toen hij op een bijeenkomst in do open lucht, als inzet van de verkiezingscam pagne der r^publikeinsche Ieren, onverbloemd to kennen heeft gegeven aan de verzamelde me nigte, dat de republikeinen niet dan met een onafhankelijke republiek genoegen konden ne men. Uit dezen hoofde weigerden De Valera en de zijnen dan ook zich gebonden te achten door de overeenkomst, gesloten tusschen Ierland en de Britsche regeering. Dat de partijgangers van De Valera zich da nig roerden, bleek reeds de laatste dagen en de extremistische Sinn Feiners hebben dan ok B'I weer veel van zich laten hooren. Men her innert zich, dat om in 't bezit te komen van gijzelaara de naar uiterst links zich oriën- fc erende Sinn Feiners velschillende Noord- - sche onderdanen hebben ontvoerd. Deze buitensporigheden hebben de verhouding tus- tchen Noord- en Zuid-Ierland, die een korten tijd ?eleden op zeker moment zeer gunstig waren dan ook ten zeerste verscherpt Want de toe dracht der zaak met betrekking tot de lersche -westie is op 't oogenblik zóó, dat er niet zoo- Nar moeilijkheden bestaan tusschen Engeland «ril Ierland dan wel tusschen Noord- en Zuid- Krlond. Nu heeft de voorlcopi<ye regeering van Zuid-Ierland, aan wier hoofd Collins staat, wel o n Churchill, als vertegenwoordiger van de Engelsche regeering verklaard, dat alle pogin gen in 't werk werden gesteld om de veiligheid, het welzijn en de spoedige terugkeer der Noord- lersche ontvoerden te garandeeren, maar een toezegging is nog heel iets anders dan een daad. Het schijnt, dot hier geen onwil van Col lins in 't spel is, maar veeleer onmacht om tegen de oppositie der extremisten op te roeien. Col Uns, die zich bei jvert blijk te geven vnn goe den wil en op allerlei wijzen stellig tracht de CT-.lv-erde Ulstermannen weer in vrijheid te stel- 1< heeft er dan ook verzet tegen aangeteekend, - t een speciaal politiecorps van Ulster in de grensstreken ageerde. Maar dc Engelsche eerst© ir.-'n; vter, Lloyd George, bij wien het eveneens vest faat, dat hot de tegenwoordige voorloopige Tegeering in den Ierschen Vrijstaat onder lei- din y van Collins ernst is om op eerlijke en op recht? wijze den nieuwen staat on te bouwen en de orde te handhaven, heeft op Collin's protest- telegram ten antwoord gegeven, dat de regee ring van Noord-Ierlnnd niet alleen het recht had om zulke maatregelen te nemen ter voorkoming van excessen, maar dat dit zelfs haar plicht was. De Britsche regeering vindt naar uit alles bliikt dat Collins' houding wel wat al te zeer een defensief karakter draagt en hij niet forsch genoeg optreedt, al is hij van goeden wille. In deze meening zou de regecring te Londen kun nen worden versterkt door de jongste buiten sporigheden in het graafschap Monaghan, waar, naar reeds in 't middagblad door ons is gemeld, Iei"ch-republikemsche soldaten Ulsterconsta- bels met geweren en mitrailleuses hebben be stookt, toen deze in den trein gilden stappen om naar Enniskillen (graafschap Fermanagh) te gaan. Vier mannen werden gedood, verschillen de andere gewond, terwijl de overigen gevangen werden genomen. Trouwens het begint telkens roeriger te worden in Ierland: gisteravond is te Dublin druk geschoten, waarbij eveneens doo- den zijn gevallen en de laatste berichten houden in, dat allerlei andere gewelddaden, brandstich tingen en veeverminkingen hebben plaats gehad, die de republikeinsche legerautoriteiten hebben genoodzaakt in 't district Crossmolina (in 't Westen van Ierland) de krijgswet af te kondigen; bovendien heeft de premier van Noord-Ierland van de Engelsche regeering de verzekering ge kregen, dat nog meer groote militaire afdeeün- gen beschikbaar zijn voor de bescherming van Ulster. Men ziet dus, dat de toestand op een wijze, zeer teleurstellend voor hen, die den vrede in Ierland gevestigd waanden, zich heeft verscherpt en dit valt des te meer te betreuren, aangezien juist Engeland en Ierland den laatsten tijd alles deden om de verhouding zoo aangenaam moge lijk te maken; terwijl het Engelsche departement van koloniën bekend maakte, dat gevangenen, die gearresteerd waTen in verband met vergrij pen, uit Iersch-politioke motieven begaan voor den wapenstilstand, de vrijheid zouden herkrij gen, beantwoordde Collins op zijn beurt als hoofd van de voorloopige Zuid-Iersche regee ring dezen maatregel door eveneens allen Engel- schen amnestie toe te zeggen, die vijandalükhe- den hadden gepleegd tegenover de Sinn Feiners. Zoo stonden de zaken, toen plots de excessen zich vermeerderden, die een reprise van den gueril la-oor log doen vreezen; of de autoriteit van de Zuid-Iersche regeering voldoende zal zijn om De Valera en diens aanhangers, die een politiek op eigen houtje schijnen te willen gaan voeren (tegen Engeland en tegen Collins beiden in) te nopen tot een minder onverzoenlijke hou ding, is een vraag, die de groote Tijd zal beant woorden. Met belangstel ling zal worden afgewacht, welk resultaat voortvloeit uit de onderhandelin gen, die heden zullen plaats hebben tusschen Collins en Sir James Craig, den premier van Noord-Ierland. En eveneens zullen van belang zijn de eerstdaags in Ierland te houden alge- meene verkiezingen; alsdan zal blijken, of het lersche volk verlangt de extremistische richting van De Valera dan wel de meer jegens Enge land verzoeningsgezinde van Collins te volgen. Berichten. DE CONFERENTIE TE GENUA. Het voorstel, door de Britsche regeering ge daan, dat geallieerde' deskundigen zoo spoedig mogelijk te zamen de verschillende punten zul len overwegen, te berde gebracht in het iongsle Fransche memorandum over de conferentie van Genua, heeft tot strekking de voltooiing der be schikkingen voor de conferee, ie te verhaasten Met het oog op de waarschijnlijkheid, dat dit voorstel aannemelijk zal blijken voor de regee ringen der betrokken landen, is dientengevolge geen antwoord op het Fransche memorandum van uit Londen gezonden. De Britsche regeering verlangt nog steeds uitstel der confeienlie te vermijden, en men denkt dat de voorloopige De- schikkingen, die thans de aandacht der deskun digen in de resp. hoofdsteden in beslag nemen, zouden kunnen worden bespoedigd door eene gemeenschappelijke bespreking te Londen. DE POLITIEKE TOESTAND IN DUITSCHLAND. Het lot van het kabinet-Wirth moet Woens dag in den Rijksdag beslist worden. Tegelijker tijd bedreigd door den uitersten linkervleugel en den rechtervleugel, strijdt de kanselier om een votum van vertrouwen te verwerven. De Temps vestigt er de aandacht op, dat in den strijd, dien het kabinet-Wirth zal leveren, het niet alleen personen zijn, die elkaar het hoofd bieden, maar systemen. Aan den eenen kant is een systeem, hetwelk bestaat in regeeren, gesteund door de 'frTara in het algemeen heerschende meening van het tegenwoordige Duitschland, waarbij getracht wordt een internationaal conflict te vermijden. Aan den anderen kant een systeem, hetwelk be staan zal in het regeeren met de minderheid van het Duitsche volk, eene communistische en reactionaire minderheid, welke in het buiten land tracht invloed en geld te verkrijgen, die noodig zijn, om de macht te behouden. Het staat aan den rijksdag, tusschen deze twee systemen uitspraak te doen. De Temps herhaalt, dot do Franschen slechts getuigen zijn cn geeft de hoop te kennen, dat alle buitenlanders eenvoudig ge tuigen zullen blijven. CONGRES VOOR VOLKENRECHT* B e r 1 ij n, 13 F e b r. (N. T. A. Draadloos). De Duitsche vereeniging voor het volkenrecht heeft als Duitsche referenten op het congres voor volkenrecht, in Aug. te Buenos Aires te houden, gekozen den vroegeren minister dr. Simons en prof. Alfred. Manes. Wereldbond van studenten. Berlijn, 13 Febr. (N. T. A. Draadloos). De vroegere rijkskanselier Michaelis vertrekt 20 Febr. van Rotterdam met een stoomschip der Hamburg-Amerikalijn naar Oost-Azië om doel te r.emen aan de conferentie van den wereld bond van studenten, die begin April te Peking wordt gehouden. Haussmonn. f D© rijksdag-afgevaardigde Conrad Hauss- mann is volgens een bericht uit Stuttgart na een ongesteldheid van 14 dagen aan dc griep in den ouderdom van 64 jaren overleden. De Duitsche scheepvaart. B e r 1 ij n 13 Febr. (N. T. A. Draadloos). Te Hongkong kwam gisteren het stoomschip Havelland aan, als eerste Duitsche schip sedert den oorlog. 44 LABBESTBAAT AMERSFOORT DHTUHGEN PE MEOWS VOOR JAAR EN ZOMEN-MODELLEN VOOR HET VERVORM EO VAN 00 DE HOEDEH. I.AAT OW HOED THAWS VERVORMEN. Kolengebrek in Duitschland. Berlijn, IT Febr. (N. T. A. Draadloos). D© bekend© kalifabrieken Alexandershall en Thiederhall moesten wegens kolengebrek geslo ten worden. Ook ligt de geheel© visscherij op de Noord zee stil. Sepp Ocrter. B r u n s w ij k, 13 Febr. W. B.) De Bruns- wijksche onafhankelijke landdagfractie besloot met algemeene stemmen den afgevaardigde Sepp Oerter uit de fractie uit te sluiten. Roovcrsbcnde gearresteerd. Maagdenburg, 13 Febr. (W. B.) Te Ringelheim is een uit elf personen bestaande spoorwegrooversbende gearresteerd. Een aan zienlijke voorraad gestolen goederen werd in be slag genomen. De bende had maandenlang spoortreinen op het traject Maagdenburg Brunswijk geplunderd. De vorst in 't buitenland. Daun, (E'fel), 13 Febr. (W. B.). De meren, het Eifeler Maar, het Gmündener Maar en het Falkeneher Maar zijn sedert eenige dogen ge heel dichtgevrorenhet ijs is 30 c.M. dik, zoo dat de wintersport daar in vollen gang is. Se dert menschenheugenis is dit de eerste mooi dat het Falkenehrer Maar geheel is dichtgevroren. De Fransche indirecte belastingen. P a r ij s, 13 Febr. (Havas). De opbrengst der indirecte belastingen bedraagt de afgeloo- pen maand 7.323.110.000 francs, hetgeen een vermeerdering beteekent van 118.659.000 francs vergeleken bij Jan. 1921. Inbraak in een postkantoor. P a r ij s12 F e b r. (B. T. A.). Inbrekers heb ben de brandkast geopend in het postkantoor in do Ru© Vauvenargue te Parijs. Zij rtamen 800,000 frs. nationale verdedigingsbons weg en 5000 frs. geld. Het huwelijk van prinses Mary. Londen,13 Febr. (V. D.) Bijna 2000 uit- noodigingen zijn reeds verzonden in verbond met het huwelijk van prinses Mary op 28 Febr. a.s. De koning heeft besloten, dat zooveel moge lijk uitnoodigingen zullen worden gezonden. De sociale, politieke en industrieele persoonlijkhe den von het geheele land zullen vertegenwoor digd zijn. Ook zijn uitnoodigingen gericht tot de leden van het kabinet en ex-ministers met hun ccht- genooten, tot de leden van het Hooger- en La gerhuis, alle lord-mayors cn lord-provosts, ver tegenwoordigers van handel cn industrie en alle kerkelijke instellingen in het Vcreenigde Ko ninkrijk. De vooraanstaande vereenigingen en instellingen en de voornaamste vertegenwoordi gers van den arbeid in cn binten het pariement, evenals de vrouwelijke leiders zullen worden uit- genoodigd. ENGELAND EN DE BEZUINIGING. Londen, 13 Febr. (R.) In het Lagerhuis heeft Chamberlain meegedeeld, dat het memo randum der admiraliteit nopens het rapport- Gecïdes door de admiraliteit is openbaar ge mankt ingevolge een algemeen besluit van de regeering, die het wenschelijk vond, dat het Huis deze inlichtingen vóór zich zou hebben, even goed als hel rapport-Geddes. Londen, 13 Febr. (R.) In het Lagerhuis heeft Sir Robert Home, kanselier van de schat kist, tijdens het debat over de bezuiniging ver klaard, dat hij een vermindering van 40 millioen in de uitgaven voor het loopende finoncieele jaar voorziet, ten deele als gevolg van de aan vaarding der adviezen van Geddes, ten deele als gevolg van de door de regeering tot stond gebrachte bezuinigingen. In de adviezen, die thans door de regeering worden overwogen, zijn moeilijke en ernstige politieke vraagstukken ver vat. Behalve dat hij den nadruk legde op het streven der regecring om de uitgaven voor 't ko mende financieele jaar te verminderen tot de uiterste grens, voor zoover dit met de veilig heid des lands samengaat, gaf hij geen aan wijzingen ten opzichte van de begrootingsvoor- uitzichten. De buitenlandsche handel van Engeland. Londen, 11 Febr. (R.). De waarde van den invoer in Januari bedroeg 76.488.231, zijnde een vermindering van 40.552.884, vergeleken met Januari 1921. De uitvoer beliep 63.T46.949, zijnde 22.609.145 minder. HET MOND- EN KLAUWZEER IN ENGELAND. Londen, 13 Febr. (R.). De mond- en klnuwzeer-epidemie neemt overal af. Het aantal gevallen wordt bij den dag geringer. DE TOESTAND IN IERLAND. Londen, 13 Febr. (R.) Het schieten Is vanavond te Belfast herhaald. Er zijn drie bom men gegooid tusschen een menigte kinderen op straat, van wie twee gedood zijn cn vijftien naar het ziekenhuis moesten worden gebracht, waar drie in stervenden toestand bleken to zijn. Londen, 13 Febr. (R.) Heden zijn te Du blin door gewapende mannen twee banken be roofd, de eerste voor een bedrag van 5000 pd. st., de tweede voor 6000 pd. st. Ook te Sligo werdr-n twee banken beroofd, resp. voor 9000 en 6000 pd. st. Londen, 13 F ebr. (R.) Het vertrek der tioepen uit Dublin is heden plotseling opge schort, terwijl dat van het garnizoen van West- Cork is geannuleerd. De ongeregeldheden in Belfast hebben heden voortgeduurd. De lijst der dooden tijdens de week-end bedraagt thans acht. Collins heeft de Amerika arische vereeniging tot erkenning der lersche republiek geseind zich te onthouden von het rleenen van hulp, daar een staatsgreep tegen de voorloopige regeering •..ordt beraamd. Londen, 13 Febr. (R.) In het Lagerhuis heeft Churchill medegedeeld, dat de Britsche regecring in voortdurende verbinding met de lersche voorloopige regeering staat, diie heeft verzekerd, dat lij al het mogelijke doet om de {f vrijheidstelling der ontvoerde lieden te verze* keren. Wij geloovcn, aldus Churchill, dot h«( haar oprechten wcnsch en voornemen is, moot de omvang van haar gezag is op het oogenbliK twijfelachtig. Geen der gevangenen is nog vrij* gelaten. De voorloopige regeering heeft den wensch uitgesproken een somenkomst van d<j hoofden der Noord- cn Zuid-Icrscho regeeringen to bewerkstelligen. De Britsche regeering heeft dezen wensch ter kennis der Noordelijke regee* ring gebracht, die het bij den tegenwoordigen -gesponnen toestand niet mogelijk noht een sa* menkomst te organIsecren, die de Britsche re geern"* als hoogst wonscheü'k beschouwt. De Dcensche koning bezoekt den Zwcetlschcn* K o p e n h a g e n, 1 3 F e b r. (N. T. A. Droadi loos). Koning Christinon van Denemarken ver* trekt heden uit Kopenhagen nnnr Stockholm om een bezoek te brengen oon den koning van Zwc< den, hetgeen wegens diens ongesteldheid was uitgesteld. De koning zal warschijnlijk in een ijsbreker de Sond oversteken en Donderdag naar Kopenhagen terugkeeren. Het Spoonsch-Noorsche zcevaortverdrag. Christionio, 13 Fe br. W. B.) Nnar hot ministerie van buitenlandsche zaken mededeelt, heeft de Spaonsche gezant in opdracht van zijn icgeering in een nota d.d. 11 Febr. 't Spannsch- Noorsche zeevaart verdrag opgezegd, aangezien aê Spaansche regeering het noodig oordeelt zich hoor volle vrijheid von handelen tót reorgani satie von dc Spaonsche scheepvaart voor te be houden. De opzeggingstermijnen bedraagt twaalf maanden. Spanje en het Vnticnnn. Rome, 7 3 Febr. (B. T. A.) Noor verluidt, heeft de aartsbisschop van Sorogosso na do ver kiezing van den paus verklaard, dot hij dezen een brief van den koning van Sponje heeft over handigd, waarbij do koning verzocht dc eerst© to zijn om den nieuwen paus geluk te wenschen. DE KRONING VAN DEN PAUS. Rome, 12 Febr. (B. T. A.) Bevestigd wordt, dat de zegening van de menigte door den paus geheel onvoorzien was cn alleen geschiedde om aan de wenschen der menigte te voldoen. Zelfs wordt gezegd, dat een koninklijk ambtenaar, b last met de handhaving der orde buiten, zici verplicht achtte aan het Vnticonn te loten we ten, dot hij vreesde de manifestaties der enthou siaste steeds aangroeiende bevolking niet meet in bedwong te kunnen houden cn dat hij meen de, dat de paus zich moeilijk meer zou kunnen onttrekken aan het geven vnn zijn zegening. Pauselijk© benoemingen. Uit Rome wordt gemeld In de kringen vnn het Vaticaan verluidt, dot paus Pius XI in het eerstvolgend© consistorium aan de Nuntii te Parijs, Berlijn en Madrid de kardinaals-waardig heid zal vcrleenen. Italië cn Duitschland. Parijs, 12 Febr. (B. T. A.). Duitschland had de ïtaliaansche regeering gevraagd de Duitsche eigendommen in Italië te mogen te- rugkoopen. Het Journal des Dóbnts verneemt thans uit Rome, dat de Itoliaonsche regeering den totalen koopprijs heeft vastgesteld op een milliard goudmark. Dit bedrag zou door Duitschland zijn aanvaard. Kroatische aanslag op Fiume. Rome, 13 Febr. (B. T. A.) Uit Triest wordt' aan de Popoio Romano gemeld, dat eon talrijk© gioep Krooten in den efgeloopen nacht een aan* slag heeft gepleegd op Fiume, met bet doel zich! van hot openbare bestuur meester tc maken. Do Kronten werden echter door de bevolking zelf afgeslagen. De particuliere belangen in Rusland. P a r ij s13 Febr. (B. T. A.) Het internatio naal congres ter bescherming von de particu liere belangen in Rusland heeft verschillende moties aangenomen, die overeenstemmen met do beginselen, vastgesteld door den Oppersten Road te Cannes. De voornaamste motie ver klaart, dat do uitdrukkelijke erkenning van dr verplichtingen der vroegere Russische regeering door de plaatselijke overheden en het herstel van de schade, die oan de bezittingen van bui- i\iet de mensch met den besten aanleg; dis zijn vermogens het best gebruikt, beklimt ,-idc-n hoogsten top. Hit het Engelsch door Mevr. J. P. WESSELINK-VAN ROSSUM. door DAVID LYALL. 24 Zij nam bedaard een stoel aan het hoofd der tafel, deed suiker in den kop, die op het blad fctond en toen zij dien gevuld had, haalde zij een enderen uit de hoekkast, zonder een woord gesproken te hebben. Spek en eieren, die goed gekookt waren, la gen aangenaam op een klein wit bord, dat op pen gehaakt matje stond, maar ofschoon Heriot een goeden eetlust had en 's morgens evenals leder gezond mensch in den regel hongerig jwas, had hij dien morgen geen trek. 1 „Is er iets niet goed?" vroeg zij. Dc ben gisteren naar een nieuwen winkel gegaan, om spek, want ik heb gezien, dat ze mij een slecht gewicht gaven i nden anderen". „Slecht gewicht I" herhaalde hij en legde een jboozen nadruk op die woorden. „Ik geloof, meid, fclat je dat een heelen tijd lang gekregen hebt". L'j zag den schok, dien zij kreeg, maar zij g< hem zijn thee, zonder iets te zeggen. Heriot bediende zichzelf, at een stukje, zich tteeós bewust van haar starende, onderzoeken de oogen. D© ontbijttafel ofschoon niet de Iglaots voor een ernstig gesprek, en zeker niet voor zielkundige vraagstukken, werd nu plot seling een plaats van een Godsoordeel. Een vreemde angst beving den man toen hij den rustig starenden blik voelde van die onpeilbare oogen. „Het zal vandaag niet druk zijn in de stad", zeid© hij hortend. „De helft van de lui zal wel niet voor morgen boven water komen, geloof ik". „Waarom heb je dan zoo'n haast gehad, te rug te komen vroeg zij, terwijl zij er nu voor den eersten keer op zinspeelde. „Ik weet zeker, dat de Boins verwonderd zullen geweest zijn tenminste als je daar geweest bent". „Waarom zeg je dat, Jeanie. Je weet, dat ik bij de Bains geweest ben". „Zeker, je hebt me gezegd, dat je er heen ging, maar ik weet, dat je wel eens een anderen weg neemt, nadat je uit huis bent gegaan. Het doet er niets toe, o, neen, in het geheel niet. Geloof maar niet, dat het mij iets kan schelen. Ik geef er niets om. Alleen, het was jammer en ook zonde voorhet geld om ergens van daan weer terug te komen, voordat je er eigen lijk recht geweest bent". De toon was opzettelijk onaangenaamde bedaardheid ei van deed ieder woord doel tref-, fen. „Ik ben naar de Bains gegaan, Jeanie, maar je hebt het recht, te zeggen, wat je gezegd hebt Ik ben niet ahijd oprecht geweest, dat geef ik toe. Ik verontschuldig mij niet. Wat ik zeggen wilde, was, of je het niet zoo zou kunnen in lichten dat we elkander vandaag in Londen zouden kunnen treffen bij .voorkeur wat laat in den namiddag, nadat ik klaar ben met alles, wat afgedaan moet worden". De vraag was zoo ongewoon en zoo onver wacht, dat hij haar een kleur zag krijgen. Hij had gesproken onder de ingeving van het oo genblik, hoofdzakelijk omdat hij erkende, dnt tusschen de nauwe muren, die ben beiden ge vangen hielden, het de plaats niet was, waar hij haar de verschuldigde uitlegging kon geven, die, zoo afschuwelijk ze was, toch moest plaats hebben, eerder kon de lucht niet zuiver worden. „Wat? Ik weet niet, wat je bedoelt, Duncan. Hoe kan ik je in Londen ontmoeten Wat moet ik met de kinderen beginnen Ze ook meene men „Neen, je kunt de kinderen niet meenemen." „Ik heb fiiemand, om op hen te passen. Ver ondersteld, dat ik ze hier samen moest opslui ten, zooals Londensche moeders somtijds doen. volgens hetgeen ik in de krant gelezen heb als we dan terugkwamen, zouden wij misschien het huis in vlammen vinden en de kinderen verbrand". Zij stond op, terwijl zij sprak, zonder den halfvollen kop thee, dien zij voor zichzelf in geschonken had, aangeraakt te hebben. „Ik moet weggaan, Duncan. Ik kan die uren van dezen mooien morgen niet missen, „Goed dan," zeide hij gelaten. „Ik zal vroeg thuis zijn," riep hij haar achterna. Hij glimlachte vrij knorrig in zichzelf, terwijl hij zich over zijn bord boog en noch iets tracht te t© eten. Het was, zooals hij verwacht hod, maar daarom was het niet minder moeilijk. Hij voorzag dat het pad, dat hij verkozen had te bewandelen, al zijn overredingskracht en al zijn vernuft in aanspraak 20U nemen en op de proef zou stellen. Een vonk'van gevoel op te wekken in een standbeeld daarop kwam het aan. Toch was dat standbeeld eens een levende, liefhebbende vrouw geweest op de heuvels van haar geboortegrond. Dot was zijn eenige hoop en zijn plechtanker. Niettegenstaande datgene, wat de eerste mis lukking van zijn toenadering genoemd kan wor den. was Heriot's hart lichter dan te voren, toen hij dien morgen zijn huis verliet. Tenminste had hij een poging gedaan en ofschoon hij weinig aanmoediging gekregen hod, was hij toch niet geheel en al afgewezen. Zij scheen verwonderd en dat was al iets. Hij zou haar den geheelen dag in die verwondering laten, en hoopte, dat wat er uit voortkomen zou, haar zachter jegens hem zou stemmen. Hij floot zelfs een weinig, toen hij de achter trap weer opging en Jennie, die in het wasch- hok een wit jurkje van Margie uitsloeg, hoorde hem en hield op, om naar hem te luisteren. Zij was werkelijk verwonderd, meer verwonderd dan zij tegenover hem zou hebben toegegeven. Maar dit kon nauwelijks een aangename ver wondering genoemd worden. Zij wekte in haar slechts een vaag, neen, een ijverig wantrouwen. Er was iets gebeurd, dat hem teleurgesteld en den korten vacnntietiM, dien hij had genomen, bedorven had. Misschien had hij de menschen of dien ééncn, dien hij wilde ontmoeten, niet ge troffen. Ja. er was iets gebeurd en om een on verklaarbare reden wilde hij aardig tegen haar zijn f Dat deed haar dadeliik op haar hoede zijn, want, daar zij zich overtuigd had, dat elke vonk van genegenheid voor haar dood was in het hart van haar echtgenoot, moest zij een andere reden vinden voor de verandering in zijn op treden. Hij had niet zoo vriendelijk tegen haar ge sproken of was zoo belangstellend in wat haar betrof, geweest Ninds den tijd, voor Margie's ge boorte. Sedert was de kloof aanhoudend gTOO- ter geworden. Ja, zij moest op haar hoede zijn, al haar ver dedigingsmiddelen gebruiken, haar trots, haar terughoudendheid, alle armzalige overblijfselen harer waardigheid oproepen, om hem in verle genheid te laten. Toen Heriot in zijn lichte overjas schoot, terwiil hij nog zachties floot, zag hij plotse ling een klein, weemoedig u>i ziend figuurtje op dc treden Kenneth, in een bespottelijke pynma die de knappe vingers zijner moeder getooverd hadden uit een oud pak van zijn vader. Bleek, met groote oogen, zijn borstelig hnar overeind, deed hij onbewust in zijn kinderlijkheid een be** roep op zijn kracht en zijn voderschap. Heriot liep met een plolselingen zwaai do trappen af, tot het portaal en pakte hem in zijn armen. .Hallo, oude jongen, zijn je kijkers open Jij zult een man word n, daaraan twijfel ik niet I Waar is die pyoma vandaan gekomen, hè Heb je de miine geroofd vroeg hij, aan d» mouw trekkend, toen hij het patroon herkend© „Moeder heeft ze gemaakt," antwoordde d< knaap, met een toegeknepen vuist wrijvend i% zijn slaperig oog. „Hoe laat is het En waar is moeder Ik wil ontbijten en Margie heeft tien minuten op mijn hoofd gezeten." „Waar is zij, die deugniet „Weer in haar bed teruggegaan, omdat ik haar gestompt heb. Zij brult en wil, dat moede? komt wij hebben allebei moeder noodig en wij willen ons annkleeden. Ik kan miin kouser niet vinden daarom ben ik heneden geko men" „Zal ik je helpen, je kousen vinden „Neen", zeide de kleine jongen en glipte «la een aal van zijn armen op de trap. „Ik wil moeder hebben I" Hij ging naar de trapleuning en was reed® onderaan, en riep zijn moeder, voor Heriot hero kon tegenhouden. Hij nam een geldstuk uit zijn zak het wat een dikke, glimmende halve kroon liet hem de trap afrollen achter het kind aan en ging dt deur uit. (Wordt vervolgd^,

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1