„de eemlander" "binnenland.- IBOHMEMENTSPRUS PRIJS OER ADVERTENYIEM met inbegrip van ccf BUI TEN L AN D M\m „IHinSHDELLE" HU ZIJDE CtSilMES FEUILLETON. Ret Verloren Tehuis Steun aan werkioozen. KOLONIËN. 20© Jaargang No. 196 per 5 maanden voor Amers» toori 2. IQ. Idem üanco per po«t f V-, per week toe* sratts *er*ekeing kgen ongelukken) 0.17*, «ixoadetlijkc nummert y CuOS. AMERSFOORTSCH OIRECTEUP-UITQEVERt J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAll Tri int 61i ïn d'e Raadsvergadering van 31 Jtanirari Jkeeflt d'e heer Polder er op aangedrongen, de )teunverleening aan werloloozien wees* op ihot peil t brengen van 1921. Dit zou dan moeten geschieden door het van gemeentewege ver- etreildoen van een bijslag op die uritkeering, die de wenkloozien thans uit hun kassen ont vangen. De Dungemees'ter en. Wethouder Ruitenberg bestreden dezen toeslag feitelijk Met, maar vreesden, dat de minister er zijn goedkeuring aan zou onthouden en daarom gaven zij een anderen weg aan, n.k de gel den te verstrekken via het Burgerlijk Arm bestuur. Wethouder Hofland vond dit nog mi et zoo ver werpelijk, maar d e heer Pol der, in wieni het arbeiders-sentiment wat bader spreekt, dan tegenwoordig bij zijn partijgenoot, verwierp liever een dusdanige regeling. En volkomen terecht! De steun moet in de eerste en feitelijk in de eenige plaats verleend worden aan de bona fide arbeiders, aan de menscben, die honderd- maal liever arbeiden, dan steun ln welken vorm ook te aanvaarden. En voor die men- zdhen komt er een zeer -bitteren bijsmaak Ban geilden verleend via het Armbestuur; daartegen komt, en dat is heel natuurlijk, hun trots als werker in opstand. Wanneer men dat niet 'begrijpt en dus volkomen bil lijkt, toont men van het arbeiders-leven fei telijk niet de minste notie te bezitten. De „eeuwige werkloozen", de menschen, H&e zoo graag willen werk en als er geen werk te, maar wel steun wordt verleend', zullen tegen een en ander volstrekt geen bezwaar hebben; hun stoffelijke en zedelijke onver schilligheid doet hen niet vragen: vanwaar Icomt het geld? Als zij het maar hebben, dat is hoofdzaak en ook als ze er nvaar niets voor behoeven te doen. Dezulken bederven het voor de goede arbeiders en d'e massa kijkt helaas te veel na-ar die enkelingen om met :hen het overgroote deel der werkloo- zen te vereenzelvigen. Dat is zeer te betreu»- ren, maar zoolang ar werkloosheid is, zul len er ook mensohen zijn, die er a. h. w. op geabonneerd zijn. Gemeentebestuur en vak organisaties zullen echter goed doen eenige Bohifting te maken en die „abonné's" zoo mogelijk uit te sluiten of ze onder te hrerv- gen, daar waar ze -hooren. Voor de werkelijke slachtoffers der malaise moet echter de overheid zorgen, als de eigen loassen tekortschieten. Dit lijkt ons onaan vechtbaar en daarom was ons het voorstel van den heer Polder bijzonder sympathiek. Hij heeft toegezegd er nog op terug te zul len komen en hdj zal dat, naar wij hopen doen, met duidelijke gegevens, zoodat het debat er over niet kan verloopen in een veronderstelling omtrent houding van den minister, waaromtrent blijkbaar nog weé leenig verschil van meening bestaat. Wat toch is het geval? Door den nood der tijden gedwongen ontwierpen verschillende ge meenten steunregelingen als door den heer Polder bedoeld. Wanneer h-et -nu zoo onom- Btoofelijk vaststond, dat de Minister daar van absoluut niets wil weten, dan is het toch fwef vreamd, dat de onderhavige gemeente besturen daarvan niet precies op de hoogte ®ijnw Zoo lazen wij dezer dagen we-er van Deventer, waaf de uitkeering werd' voorge steld op de basis der oorspronkelijke steun regeling van 1921. Waar d'e uitkeeringen voor 1922 voor meerdere werldoozenkassen door den Minis ter lager zijn vastgesteld dan de door B. en !W. voorgestelde steunregeling en het billijk moet worden geacht, deze op gel'ijke hoogte to 'brengen, stellen B. en W. voor, een toe slag te geven op de weekuitkeeringen van de ■werkloozen'kassen, zoodanig, dat deze gelijk rullen zijn aan de overeenkomstige door hen voorgestelde regeling Donderdag 18 Februari 1922 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanb>«* dingen en Lictdadigheids-advejtentiën voor de helfil der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zeer Voor dcc li ge Kepalini.cn voor het «dvcrlecrcn. Ecn« circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. De door B. on W. van Deventer voorgestelde regeling verzekert steun: aan gehuwden en kostwinners gedurende 12, a-an kostgangers gedurende 10 en aan bij ouders inwonenden gedurende 9 weken. Na afloop van dezen termijn wordt omtrent de voortzetting opnieuw een beslissing geno men. De steun bedraagt: a. voor gehuwden en 'kostwinners 15.60 per week; vermeerdert met ƒ1.— per week voor ieder gezinslid boven de twee pers-onen tot een maximum van 10; b. voor kostgangers 10.— per week; c. voor 'bij ouders inwonenden ƒ6.— per week. Geen uitkeering wordt verstrekt wanneer de inkomsten- in het gezin van den betrok kene bedragen: 20.— per week voor ge zinnen van 2 of 3, 25.voor gezinnen van 4, 30.— voor gezinnen van 5 of 6, 35.— voor gezinnen van 7 of 840.— voor gezinnen van 9 of 10, 45.— voor ge zinnen van meer dan 10 personen. Van de inkomsten, zoowel van den betrokkene zelf als van de overige gezinsleden, wordt in mindering gebracht op den steun, vastge steld volgens de hierboven genoemde nor men. Van de inkomsten van kostgangers wordt niets in mindering gebracht. De steun aan gehuwden en kostwinners mag niet meer bedragen dan 65 pet., aan kostgangers niet meer dan 60 pet. en aan bij ouders inwonenden niet meer dan 55 pet. van het loon, dat gelijksoortige arbeiders gedurende d'e laatste zes volle «weken van 45-urigen arbeid gemiddeld per week verdienden. De steunbedragen worden via de betrokken or ganisatie aan de ondersteunden ter hand gesteld. Het wil ons voorkomen, dat deze regeling weergeeft, wat de he-er Polder wilde. Nu is het natuurlijk mogelijk, dat de Minister een en ander niet zal goedkeuren, wat wij echter zoo zonder meer nog niet aooepteeren. Maar dat ontheft de Gemeente toch niet van den plicht te doen wat ze meent, dat gedaan moet worden. En al® -de Minister dan een spaak in 't wiel steekt, dan komt ook de volle verantwoordelijkheid voor Zijne Excellentie. Maar als van verschillende kanten dergelijke steunregelingen komen, zal het nog zeer te bezien staan of hij in een afwijzend stand punt zal volharden. Berichten. DE CONFERENTIE TE GENUA. Londen, 15 Febr. (R.) Reuter verneemt, dat in officieele kringen tot heden toe geen offirieele voorstellen uit Rome zijn gekomen betreffende eenig uitstel van de conferentie te Genua. Er zijn daarentegen verschillende aan wijzingen. dat een uitstel niet noodzakelijk is. DE POLITIEKE TOESTAND IN DUITSCHLAND. Motie van vertrouwen aangenomen. B e r 1 ij n, 15 Febr. (W. B.). In de voort zetting op heden van de discussies in den rijksdag over de regeringsverklaring omtrent de spoorwegstaking verklaarde de afgevaardig de Crispien in naam van de onafhankelijke so ciaal-democratische partij voor de motie van vertrouwen, die alleen betrekking heeft op de spoorwegstaking, kan de onafhankelijke sociaal democratische partij niet stemmen, ofschoon zij het niet noodzakelijk acht het ministerie ten val te brengen. Hierop verklaarde evenwel rijkskanselier, dr. Wirth, dat de motie der regeeringspartijen zeer duidelijk de goedkeuring bevat van de verkla ringen der regeering en deze was daarbij uitge gaan niet van een binnenlandschen politiek en strijd, maar van den volledigen toestand van het Duitsche vaderland, waarbij de beoordee ling der buitenlandsche politiek der regeering de hoofdrol had gespeeld. Wie dus vóór de motie van vertrouwen stemde moest er wel van bewust zijn, dat hij daarmee een oordeel Uit sprak over de geheele politiek der regeering. Nadat het debat nog korten tijd was voortge zet, volgde de stemming over de motie van ver trouwen, dio werd aangenomen met 220 tegen 185 stemmen en 16 onthoudingen. Met dezen uitslag vervallen de moties van wantrouwen. B e r I ij n, 15 Febr. (W. B.) De in den rijks dag aangenomen motie van vertrouwen was in gediend door het centrum, de democraten en de sociaal-democraten en hiidde„De Rijksdag keurt de verklaring der rijksregeering goed." DE KWESTIE-SMEETS. Keulen, 15 Febr. W. B.) Het Landesge- richt heeft heden uitspraak gedaan in het pro ces tegen Smeets, die tot drie weken gevange nisstraf werd veroordeeld. De verdediger heeft revisie aangevraagd. HET PROCES-LAN^RU. P a r ij s, J 5 Febr. (B. T. A.) De minister ven justitie is van oordeel, dat er geen redenen zijn voor herziening van het proces-Landru. HET MOND- EN KLAUWZEER IN ENGELAND. London, 15 Febr. (R.) Het nuntal dieren, tot dusver afgemaakt in verband mei het mond ei klauwzeer, bedraagt tol dusver 15,000 run- dcrer, 3000 schapen en 6000 varkens. DE TOESTAND IN IERLAND. Londen, 15 Febr. (R.) De ontruiming van Ierland door de Britsche troepen is hervat Te Belfast was het heden rustig. Prof. dr. Fischer, y Kopenhagen, 15 Febr. (W. B.). De Deensche Röntgenspecialist, prof. dr. Fischer, is heden 54 jaar oud overleden. DE UITSLUITING IN DENEMARKEN. Kopenhagen, 15 Febr. (W. B.) De in middels afgekondigde uitsluiting omvat onge veer tweehonderd duizend arbeiders. De regee- ringsbemiddelaars trachten do partijen tot elkaar te brengen. 44 LAHGESTmT AMERSFOQBT GEBLOEMDE (OOK IN EFFEN TINTEN) Zweedsche arbeidsvraagstukken. Stockholm, 15 Febr. (N. T. A. Draad loos). Tusschen de arbeiders en werkgevers in de Zweedsche glasindustrie is een vergelijk tot stand gekomen. De loonen der arbeiders zullen met 40 45 worden verlaagd. Stockholm, 15 Febr. (N. T. A. Draad loos). De door de regeerings-arbitrage-commis- sie gevoerde onderhandelingen in de machine- industrie zijn thans afgebroken, daar de partijen te ver van elkander staan. Ongeveer 5700 ar beiders zijn bij het conflict betrokken. De Zweedsche handelsvloot. Stockholm, 15 Febr. (N. T. A. Draad loos). Blijkens officieele rapporten waren in de afgeloopen maand 544 schepen, d. i. 30 der Zweedsche handelsvloot, opgelegd. Draadlooze verbinding StockholmPetersburg. S t o c k h o 1 m, 1 5 F e b r. (N. T. A. Draad loos). De draadlooze telegrafische verbinding tusschen Stockholnv en Petrograd is Zaterdag geopend. Het geheele telegrafische verkeer tus schen beide landen zal voortaan over Stockholm worden geleid, Sneeuw te Napels. Het 1 eeft te% Napels gesneeuwd, wat sinds 1008 niet was voorgekomen, aldus de N. R. Ct. De sneeuwval is zóó hevig geweest, dat de Vesuvius van den top tot den voet in een kleed van maagdelijk wit is gehuld, waarboven de gewone rookkolom opstijgt, die met zijn vale kleur het heldere wit nog des te duidelijker laat uitkomen. In de vlokte staan de sinaosappelbco- men, vol sappige vruchten, van de sneeuw ge bogen, evenals de bloeiende rozestruiken en de bladerrijke palmboomen. Finsch minister vermoord. Helsingfors, 14 Febr. (UT. A.) De minister van binnenlondsche zaken is op straat door drie revolverschoten gedood. De dader is ccn bekend maniak, die geen enkele politieke rol speelde. Helsingfors, 15 Febr. (W. B.) De koopman Tandese't, die wegens den /noord op den Finschen minister van binnenlondsche za ken is aangehouden, heeft als jongmensch we gens een aanslag op een Russisch oorlogsschip in de haven van Helsingfors bloot gestaan aan ernstige mishandelingen in Russische gevange nissen en heeft sindsdien van tijd tot tijd tee kenen van verstandsverbijstering gegeven. Hij heeft verklaard den minister te hebben neerge schoten, daar deze niet krachtig genoeg tegen de levolutionaircn in Finland is opgetreden. HET BRITSCH-INDISCHE VRAAGSTUK Londen, 15 Febr. (N. T. A. Draadloos uit Leafield). Het bestuur van Indië is medegedeeld dot, indien het onvermijdelijk blijkt Gandhi te arresteer en. het den onverdeelden steun zal heb ben van do Britsche regeering. Hiervan heeft Montagu, de minister voor Indië, gisterenavond in het Lagerhuis mededeeling gedaan. Hij zeide, dat het bestuur van Tndië een paar dagen ge leden last gaf tot arrestatie van Gandhi, maar dat later, toen Gnndhi zijn civiele ongehoor- zonmhcidspolitiek Het varen, het bestuur besloot zijn actie op te schorten, om er zich van te vergewissen, of de gestie von Gondhi betee- kende het staken van alle onwettige en gevaar lijke actie. „Indien het blijkt, dat dit niet de be doeling Is", voegde Montagu hieraan toe, „ii de arrestatie van Gondhi dringend noodzake lijk." Gnndhi kondigde, volgens Reuter's parti culieren dienst, aan, dot hij een boetedoening van vijf dagen is begonnen wegens het drama te Chauchichouro, dot hij beschouwt als een nieuwe waarschuwing van den hemel tegen een overiildo toepassing van de massaongehoor- zonmheid cn als den bittersten beleer van zijn vernedering. Hif geeft den misdadigers den raad zich vrijwillig bij de autoriteiten aan te melden. Onlusten te Guatemala. Mexico, 15 Febr. (R.) Alhier is bericht ontvangen van ernstige onlusten te Guatemnla tengevolge van een aanval van leden der unio nist'sche partij op aanhangers der regeering. Oost-IndiS. Autonomie voor Indië. De heeren Wiessing en Folkersma, leden van het comité Autonomie voor Indië, vertrekken 15 Februari per Gelria naar Holland, om aldaar op te treden als vertegenwoordigers van het Co mité. Communisten in Ned. O.-Indië. Bergsma's externeering is een gevolg van zijn politieke en vakactie van de laatste jaren. Bergsma weigerde op de meeste vraagpunten te antwoorden. De communist Malaka is bestemd om geïnter neerd te worden. Hij zal 15 Februari door den resident van Samorang op vraagpunten worden gehoord. Zijn beide brochures zijn in zeer hooge mate opruiend. Deze communist is onderwijzer. Hij haalde in Holland de hulpecte, maar slaagde niet voor de hoofdacte, hetgeen hij weet aan het feit, dat hij inlander was, wat hem altijd dwars gezeten heeft. Kameroverzicht Eerste Kamer. (Zitting van Woensdag 15 Februari) Aan de orde is de Pensioenregeling der ambtenaren en van hun weduwen en wezen. De heer De G ij zeiaar acht het ontwerp onaannemelijk wegens den financieelen toestand van het land en dc onbillijkheid voor niet-amb- tenaren die een vrijwillige verzekering sluiten. Do heer Van Basten Batenburg en| Bergsma zullen voorstemmen, ol hebben zij eenige bezwaren. De heeren De Waal M a I e f Ij t en v. F e 11 z vinden de kosten van het ontwerp ont verantwoordelijk hoog met betrekking tot dcij slechten toestand van de schatkist. De heer Vliegen noemt dit ontwerp een noodzakelijkheid evenals indertijd de verhoogirvtf der Salarissen door de Kamer werd goedgekeurd. De Minister acht het niet onsoliedc de uM lossingen der crisislecningcn voorloopig te be-f perken tot de verplichte. Spr. is pessimistisch wat betreft den financieelen toestand van hel land, doch deze wet moet gehandhaafd worden„ omdat er toch eenheid moest komen in dc vcr4 ouderde pensioen-wetgeving. Dc burgerlijko pensioenwetten' worden verworpen met 23 tegen 22 stemmen^ Vóór stemmen de hcorcn: Van Swaay, Dq Waal Malefijt, d'Aumolc van Hnrdenbrock, Boself van Oud-Amelisweerd, Van der Lande, De Boeq' Idenbung, Fransscn, Van der Mnesscn do Som-i brcff, Luca^en, van Basten Batenburg, Bergsma^ Smeenge, Diepenhorst, Pothuis -Smit, Vliegen^ Wittert van Hoogland, Van Embdcn, Ancma^ Slingenberg, Mendels cn dc voorzitter. Tegen stemden de hecren: Hafmans, Smits, Reekers, Dojes, Fokker, Van Lanschot, Blom< jous. Van Wnsscnaar Rengcrs, Vim Houten, Geertscma, Gillissen, Arntz, Cremcr, De GijseV laar, Verheycn, Krans, Vnn dor Hoeven, Vort der Feltz, Vnn der Does do Willebois, De Vos van Steenwijk cn Van Nierop. Morgen wordt besloten of de militaire pen-*, sioen ontwerpen van de agenda zullen worden afgevoerd. Tweede Kamer.1 (Zitting van Woensdag 15 Febr.) Aan de orde is de Jusiticbegrooting met een drietal interpellaties en twee moties. - De heer Van Rappard interpclleert over de grensbewaking door militaire poli liet roepert in de zoogen. verboden strook. Hij vraagt ol de minister die bewaking geheel wil intrekken, zoo neen waarom niet? Of de minister het advies van de procureurs-generaal over de bewaking, heeft ingewonnen, of dc minister een onderzoek wil instellen naar het ergerlijk optreden van de politiet roepen, of de minister voor grenst bewoners gTcnskaarten wil beschikbaar stellen. Spr. dringt nog aan op de mogelijkheid van voorwaardelijke veroordeeling van 14-16 jarigen. De heer Van Ravesteijn interpelleer! over de behandeling van dienstweigeraars. Hij vraagt of spoedig een wetsontwerp inzake dienst* weigeraars is te wachten en welke de hoofd* inhoud van een eventueel te wachten ontwerp zal zijn. No de pauze richt de Voorzitter eert woord van welkom tot het Permanente Hof van Internationule Justitie, dat heden wordt geopend, (Applaus). Minister Heemskerk sluit zich namens da regeering bij de woorden van den voorzitter aorv (Applaus). Het amendement Van de Laar op Buitenlandsche Zaken tot opheffing van het gezantschap bij den Paus wordt verworpen met 43 tegen 27 stemmen. Da begrooting van Buitenlandsche Zaken wordt aangenomen mot 71 tegen 4 stemmen. Justitiebegrooting De heer Vnn Zadelhoff interpclleert ovet de behandeling van dienstweigeraars en ovef de maatregelen die de regeering wil treffen voor. dienst wei gero a rs. Spr. vraagt of een wetsontwerp spoedig is ta wachten en dringt aan op een andere berechting) en zachter behandeling van dienstweigeraar», Berichten. De Staatscourant van gisteren bevat d* volgende Kon. besluiten: benoemd, bij het reserve-personeel der londk macht, tot reserve-paardenarts 2e kl., den heer F. J. A. Bruins, veearts; den reserve-Ie luitenant J. Ploeg, van het 4a regiment vesting-artilleri,e op het daardoor door hem gedaan verzoek, een eervol ontslag uit den militairen dienst verleend; De hoop is voor de menschenziel wat het Jwiker is voor het schip: een sterke en onwankel bare steun te midden van de stormen der be proeving. Uit het Engelsch door Mevr. J. P. WESSELINK-VAN ROSSUM. door DAVID LYALL. 26 Maar, toen Heriot zijn oogen geopend had èn moedig de geheele inrichting van zijn leven Overzag, was hij niet teruggedeinsd te beken-» nen, dat dit alles hem te dierbaar en te onmis baar was geworden en dat het daarom uit zijn leven verdwijnen moest. Want geen man kan twee tehuizen hebben voor zijn geest of zijn hart en het een of het ander daardoor geen leed berokkenen. „Be veronderstel dat je vanmorgen terugge komen bent ging zij voort, en iets roerde zich in de diepte van haar kalme, grijze oogen, een Vage onrust, een schijn van vrees, dien zij trachtte te verbergen. „Neen," antwoordde hij dof. „Dc ben gisteren gekomen neen. Zondagavond, geloof ik. Gisteren was Bank Holiday, niet Het komt er Biet op aan." „Je zult wel graag een kopje thee willen heb ben. niet? Het zou j> misschien wat helpen." „Het kan mij niet schelen," antwoordde hij. *Maar als Je het heit, wil ik natuurliik graag een kopje drinken." „Ik heb met het mijne opzettelijk gewacht. Ik had je zooveel te vertellen. Ik heb een verte genwoordiger van de Waters' Compony Zater dagavond gesproken, met hem gegeten, heusch, bij de Fieldings in Bryanstone Square en hij is geneigd een geheele uitgave van mijn boeken in Amerika te bekostigen. Hij denkt dat ze daar, en vooral de gedichten, veel opgang zullen ma ken." Heriot's gelaat klaarde even op. „Dat is goed nieuws. En hoe heeft Fielding zich verontschuldigd, dat hij je werken zoo schandelijk slecht heeft uitgegeven Juffrouw Marsden lachte, en terwijl zij ach terover leunde in haar stoei, liet haar japon een zacht geririsch hooren en haar klein voet je kwam te voorschijn en bleef op het ouderwetsche vuurscherm rusten, dot haar moeder bewerkt had met rozen en vergeet-mij-nietjes, toen P-er- lijnsch wollen borduurwerk een groot deel van de bezigheid eener dame in beslag nam. „Je kent Fielding hij glimlacht en glim lacht en wrijft zijn dikke handen. Hij is een goe de oude sukkel en ik ben erg dol op hem, of schoon hij mijn werk-roo afzichtelijk heeft uit gegeven. Maar de Amerikaan zijn naam is Lincock, een engelachtig man, met een paar slimme oogen en den ergsten Amerikaanschen tongval, dien je ooit gehoord hebt I zegt, dat het goed zou zijn, als ik naar Amerika zou gaan. Hij heeft mij voorgesteld, hem en zijn \touw een bezoek in Boston te brengen eigen lijk met hen de volgende maand terug te gaan." „Een uitstekend denkbeeld I" zeide Heriot gretig. „Geloof je ook niet Elsa Marsden sloeg haar oogen neer cn zij scheen het patroon van de wollen roosjes te be- j studeeren, of zjj ze voor den eersten keer zag. „Nu, ik heb het zoo niet opgevat en ik wei gerde. Mevrouw Lincock was niet bij de Fiel- dings, maar zij is hier in het land. Zij is op een pelgrimstocht naar Stratford-on-Avon ge durende de feestdagen. Tk zal haar deze week, denk ik, wel spreken. Hij scheen er erg op ge steld te zijn." Het dienstmeisje bracht, in antwoord op het schellen, het theeblad binnen, en slechts een paar onbeduidende opmerkingen werden er tus schen hen gewisseld, tot zij haar plichten ge daan had en vertrokken was. Het was een erg huiselijk tooneeltje een aardige zitkamer, een aantrekkelijke sympathie ke vrouw en een omgeving van boeken en geest, waarin een man zichzelf geven kon en zijn diepste gedachten vrij kon uiten. De scherpte der tegenstelling tusschen dit al les en het beeld, dat hij van Pember Villos de zen morgen met zich droeg, sneed Heriot als een tweesnijdend zwaard door de ziel. En niets was er dit te beletten niets, zeide hij tot zichzelf. Jrtanie had even gemakkelijk zoo kun nen zijn_Tenminste had zij zoo voor het uiter lijke kunnen zorgen, want er was noch buiten sporigheid noch weelde in de woning, niets dan eenvoudige dingen, smaakvol gerangschikt boeken, wat goedkoope bloemen, een paar mooie schetsen, geschenken van goedgezinde vrienden. En Els aMarsden was altijd aangenaam, te vreden, borrelde over van kalme levensvreugde, knorde nergens over en had nooit een vraagstuk op te lossen, dat haar zielerust verstoorde. Haar boeken nuffen net qIs zij zuiver, ge zond, gemakkelijk te lezen en aangenaam te her inneren. Dat het lang duurde voor zij haar ko ninkrijk veroverd had Heriot zeide dit met een vleug van woestheid toonde, dat het pu bliek vuile waar verkiest, met overleg en open oogen en de gave der goden weigert, als men het die voorzet. Het was natuurliik een overdreven opvatting en niemand don Elsa zelf wist beter, dat haar „waar" zooob zij het noemde, zeer middelma tig was en dat haar verbeeldingskracht, die de moeite waard was, om ontwikkeld te worden, log binnen het rijk der gedichten. Zij had een aardige zinswending voor het lied of een tref fend gezegde en haar gedichten waren steeds welkom in de betere avondbladen, waarin zij dikwijls verschenen en opgemerkt werden dooi een kleinen kring van bewonderaars. Maar zij was geen groot schrijfster en zou het ook nooit zijn. Zij wist dit zeer goed en twistte er niet over met het lot. Zij verdiende genoeg, om zich eenvoudige gemakken te kunnen ver- oorlooven. Dac.r zij ren weeS was, haar broers en zusters wa.en al'en getrouwd had zij slechts voor zicnzelï te zorgen en leefde een gezond, gelukkig, evenwichtig leven, gevuld met aangename bezigheid, geheel volgens haar smaak en verrijkt door goede kameraadschap. In den ongewoon prettigen kring harer vrien den, stond Heriot zonder twijfel vooraan, maar vandaag voelde zij iets beklemmends in hun gesprek, dot wees op onaangename dingen. Zij had geen vermoeden, wat voor moeilijkheden er waren, en dacht, dat die uit zijn tehuis voor kwamen. Zij had Jeanie nooit gezien, ofschoon zij me vrouw Bain over haar had hooren spreken. Me vrouw Bain had gezegd, dat zij een aangename persoon was, die men zeer goed voorstellen kon in zijn kring, als men haar wat nader ken de, moor dat zij duidelijk getoond had, dat zij geen vriendschap zocht, zeggende, dat zij geen tijd had, en na herhaalde vergeefsche pogingen, had mevrouw Bain opgehouden, haar te bezoe ken. Maar, die buitengewoon goedhartige vrouw met haar breede opvatting, had nooit iemand veroorloofd, in haar tegenwoordigheid ook mnaf de minste aanmerking te maken op de vrouw van Heriot. Niemand dan Jeanie zelf zou er meer ver* wonderd over geweest zijn, als zij geweten had* hoe warm zij verdedigd werd, den enkelen keef dot Heriot het onderwerp van het gesprek uit* mankte in het atelier van Peter Bain. Elsa was nooit bizondcr nieuwsgierig naar mevrouw Heriot geweest. Zij had reeds long door hem geweten, hoewel hii er nooit ronduit op zinspeelde, dat zijn huwelijk op de een oï andere manier een mislukking was. Zif behoorde echter gelukkig niet tot die ge* vaarlijke soort vrije vrouwen, die een groot deel! van haar leven zoek brengen, door te trachten, echtgenooten te lokken, die zich voordoen, of zij verkeerd begrepen worden en die in haai) strikken te vangen. Zij was veel te verstandig, en veel te goed van nature voor zulk een dwnaS tijdverdrijf. Zij mocht Heriot wel, stelde zijni vriendschap on prijs, maar zij was nooit ver* der gegaan. Zij had er geen vermoeden van* welk een groote plaats hij in haar leven innarru ook niet, wat het voor haar zou beteekenen, als hij er uit wegging. „Wil je niet wat eten?" vroeg zij, met eert oprechte bezorgdheid. „Je ziet er niet uit, of jS heel erna al in orde bent Is er iets niet goed i* Northampton Street „Niets. Zij zijn allen weg, golf spelen ge^ lukkig en zoolang als het duurt, is daar rusfj volmaakte rust." (Wordt vervolgd), j

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1