y BLOUSES WHoimsMiis^Tïrz'r: FilllS DER AMERIEINIÉH DE EEMLANDER BUITENLAND. MftlSON „L'HiR0HBFLE" FEUILLETON. Het Verloren Tehuis Jaargang No. 199 W pol f J.—. per week (met cratta wreker n* ^gax eegeJekkco) f 007», dlloockrlyke trammer* f CuQJ. AMERSFOORTSCH DAGBLAD OIRECTEUlMJITOBVEfft X VftLKHOI*. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWM Ttl INT 613 klfaanuag 20 Feoritari 1922 van l —4 rc*elt t 1.0) met inbegrip van et» bewijsnummer, elke rcccl meer 0.25, dicnstaanbioi dingen en Licidadfehcids-advcitentico voor de helft der pri)a Voor handel en bedrijf bestaan teer ooordeelige bepalinuen *00* het advcrtccicn. Lena cncuuire. bevallende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht De berichten, die den laatsten tijd vooral uit flerijs over politieke overeenkomsten tusschen pe sovjatregeering on Frankrijk verspreid wer pen, hébben te Berlijn en Londen zeer de aan dacht getrokken en eenige onrust teweeggc- Iwrncht, hoewel volgens de jongste verzekerin gen van de ingespireerde Fransche pers geen positieve overeenkomsten zijn gesloten. De FrankL Ztg. is van oordeel, dat het vraagstuk jnet do formule, dat de sovjots de sohulden van de tsaristische regeering erkennen en daarvoor ^vruchtgebruikers" van 't verdrag van Versailles tnet een bescheiden deel der Duitsche sohade- Hoosstellingsbedragen zullen worden, niet is „uit- jpeput".- Het blad heeft in gesprekken met Rus sische vertegenwoordigers den indruk gekregen, idat het, wat de sovjets betreft, om meer gaat dan om de verzekering van een vooreerst niet tc betalen invoer van waren van enkele honder- Iden millioenen Mark in goud, maar, dat zij als politici aan de groote constellaties der toe komst denken; voot de Moslcousche staatslieden Bchijn-t het een axioma te zijn, dat van Amerika binnen afzienbaren tijd geen beslissend ingrijpen in de Europeesche aangelegenheden kan worden irerwacht. Bijgevolg dienen de Europeesche na ties onder elkaar op de eene of andere manier klaar te komen en van dit standpunt uit hecht fcnen groote waarde aan de Conferentie van Ge nua. Daar do sovjets anders dan Duitsch- bind - in staat zijn hun buitenlandsche politiek te voeren, probeeren zij van de steeds sterker aan den dag tredende tegenstelling tusschen En geland en Frankrijk profijt te trekken. Een al te bitse houding tegenover Engeland kunnen ook «ij niet aannemen, maar over 't geheel oor- Öeelt de Fr. Ztg. hebben zij eerder er belang fcij tegen Engeland en voor Frankrijk te zijn, "waarbij in aanmerking moet worden genomen, bint volgens de ideeën der sovjet politici het tijd perk der wereldoorlogen en revoluties geens zins afgesloten is. In dit verbond was voor hen ld© houding van Duitsch land van een belangrijk- beid, die de financieele voordeden verre over trof. De Fr. Ztg. heeft dan ook den indruk ge kregen, dat de toonaangevende sovjetautoritei ten aan een vluggen economisch en wederop bouw van Rusland niet gelooven. In dit opzicht b him oordeel aanmerkelijk nuchterder don dat gan vel© Duitsche industrieele kringen. Ook En> reland zal h. i. in Rusland niet veel kapitaal Jcunnen beleggen, zoodat de opbouw weMs-waar eystematisch, maar toch slechts stapje voor «tapje kan plaats hebben. Onder deze omstan digheden bestaat er voor hen des te minder eenleiding de economische suprematie in han den te stellen van een groot financieel consor tium, waarin Engeland de leidende positie zou bobben en deze h. i. zou gebruiken ten dienste Van zijn politiek. De Russen daarentegen zou- Iden gaarne hun land voor de Duitsche waren en do Duitsche intellectueelen open stellen, maar zij wenschen, dot de Duitsche economische kracht onafhankelijk en niet steunend op Enge lend zal optreden. Hun verklaringen te dezen •anzien zijn vrij onverbloemd. Zij zouden gaarne bereid zijn met de Duitschers te onderhandelen, ■naar wanneer deze in Rusland alleen als Engel sche opzichters en handlangers zouden ver schijnen, zouden zij lievor, in plaats van via Dtritschlarvd, regelrecht er met Londen over be- raadslagen. Omdat de Russen nu vreezen, dat Engeland te Genua het ©r op aan zal sturen ■net behulp van Duitsche werkkrachten een eco nomisch protectoraat over Rusland uit te oefe nen, zouden zij toenadering tot Frankrijk zoeken, Wn niet weerloos te staan tegenover 't streven Iran de consortiums. Het Duitsch© blad maakt in verband met het bovenstaande de opmerking: „Dat de Russische bemoeiingen ten aanzien wan Frankrijk al onze aandacht vergen, behoeft peen betoog. Het zal de voornaamst© taak van den nieuwen minister van buitenlandsche zaken eijn voor onze politiek eindelijk eens wat groo- ter vrijheid voor 't treffen van regelingen daar te verkrijgen, waar wij niet contractueel verbon den zijn, zoodot de belangrüke arbeidskracht en economische talenten der Duitschers niet altijd weer alleen in den bodemloozen afgrond der pehadeloosstelling moeten worden geworpen. Maar het zou natuurlijk voorbarig zijn de sug gesties der Moskousche diolomntie onvoorwaar delijk te vertrouwen. De onzekere „continentale politiek", waarop de Russische ideeën telkens weer uitloopen, is Veel te wankel om onze toe komst er voor op 't spel t© zetten. Ho© onbe vredigend de pogingen om te komen tot een dragelijk schadeloosstellingsplan tot dusver ook gebleven zijn, nochtans komt het weinige, dat geschied is, in hoofdzaak op rekening van «hot door eigen nood telkens meer baanbrekende Engelsche inzicht en niets pleit er tot dusver voor, dat Frankrijk's haat en argwaan bereid schijnt t© zijn clementie tegenover ons te be- toonen. Duitschland terwille von deze of gene buitenlandsche belangen te laten drijven in een positie, die door het Russische volk als vijandig zou worden beschouwd, moet onze politiek on voorwaardelijk vermijden; anderzijds kan men ook heel goed begrijpen, dat de sovjets den Duitschen koopman en technicus, wanneer hij slechts zijn eigen mach tel ooze regeenng achter zich heeft, oneindig veel liever bij zich zien, dan wanneer hij een syndicaat vertegenwoordigt, dat een sterken politieleen ruggesteun heeft. In dit opzicht is van beteekenis, dat ons meegedeeld werd, dat de Russische machthebbers er bezwa ren tegen hebben hun, thans in 't buitenland ver toevende, technische en finóncïeele Russische in tellectueelen weer terug te laten koeren, waar tegen na den terugkeer tot particuliere kapitalis tische vormen geen wettige bezwaren meer zou den bestaan." De Fr. Ztg. besluit met er op te wijzen, dat de sovj^tautoriteiten beducht zijn voor den on- gunstigen politieken invloed van deze Russische persoonlijkheden op 't Russische volk en dat men zich voor kon stellen, dot de Duitsche econo mische pionier juist de man is, dien zij graag zouden willen hebben. BfHchtett DE CONFERENTIE TE GENUA. Brussel, Tl F e b r. (B. T. A.) Op de eer ste bijeenkomst van de commissie, belast met hetonderzoek der problemen, opgeworpen door de conferentie van Genua, waren de minister president en de minister ven buitenlandsche za ken aanwezig. De minister-president heeft be toogd, dat de conferentie van Genua niet het economisch terrein moet verlaten, noch een po litiek karal ter aannemen of de kwesties der schadevergoeding aanroeren. Hij zeide voorts, dat het slagen van de conferentie bijzonder be- 'nn-nr voor Be1flr*ë ^nn hebben. Brussel, 18 Febr. fB. T. A.). Volgens ze kere inlichtingen uit diplomatieke kringen zou de Italiaansche regeering van plan zijn voor te stellen de conferentie, die te Genua zal worden gehouden, begin April te Rome te doen plaats hebben. Rome, 18 Febr. (B. T. A.l Bij de jongste parlementaire besprekingen kon worden vastge- steld. dot geen enkele Kamergroep de politiek van Bonomi met betrekking tot de conferentie von Genua virandig gezind was. UIT BEZET DUITSCHLAND. C o b 1 e n z, 18 Febr. (B. T. A.). De hooge intergeollieerde commissie heeft aan kapitein Muller, den vroeg eren bevelhebber van den ge- pantserden kruiser Einden, de machtiging ge weigerd om in het bezette gebied lezingen te houden. Zij besloot een aantal aangekondigde conferenties, waar ove1* de verantwoordelijkheid voor den oorlog zou worden gesprok», te ver bieden. Mainz, 18 Fobr. (B. T. A.) Burget, afge vaardigd© van Ludwigshofen, werd tot 1000 Mark boeten veroordeeld, omdat hij rich op be- leedigende wijze tegenover de Fransche rege^- ring heeft uitgelaten. Begenadiging vnn Duitsche officieren. Mainz, 18 Febr. (B. T. A.). Geweem Duitsche officieren, tot gevangenisstraf veroor deeld door den Belgischen krijgsraad wegens overtreding van een order van de hooge com missie betreffende het verbod van militaire or ganisaties werden op verzoek van den Duit- sohen commissaris aan den Belgischen in vrij heid gesteld Coblenz, T8 Febr. (W. B.). Zooals men weet, werden door den krijgsraad te Aken aan het eind van het vorige jaar een aantal gewezen officieren van het Krefeldsche regiment-Vogel von Falckenstein wegens deelneming ean regi mentsfeesten tot zware gevangenisstraffen cn hoog© boeten veroordeeld. Thans zijn de twin tig veroordeelden, nadat een verzoek om gratie door den rijkscommissaris voor 't bezette gebied bij den Belgischen opper-commissaris was inge diend, uit de gevangenis ontslagen en bege nadigd. De hausse aan de Berlijnsche beurs. Keulen, 18 Febr. (W. B.) Naar de Köln. Zeitung uit Berlijn meldt, brengt men de giste ren ingezette hausse-beweging in deviezen aan de Berlijnsche beurs in verband met het ge rucht, dat de Duitsche regeering opnieuw eon verzoek om uitstel zou hebben gedaan bij de geallieerde regcevingcn. De Duitsche regeering verklaart, dat deze berichten volkomen onge motiveerd zijl en noci t ze een beursmanceuvre. Het goudogio der Duitsche douanerechten. B e r 1 ij n, 18 Febr. (W. B.). Het goudogio op do Duitsche douanerechten wordt met in gang van 1 Maart op 4400 vastgesteld. De disciplinaire maatregelen tegen de Duitsche spoorwegstokers. B e r I ij n, 18 Febr. (W. B.) Omtrent de gisteren /tusschen .de Reichsgewerkschaft Deut- scher Eisenbahrvbeamter und Anwai'ter en den rijkskanselier gevoerde besprekingen wordt van bevoegde zijde medegedeeld, dat de vertegen woordigers von de spoorwegambtenaren zeiden, dat tegen de aangenomen principes in, .toch nog massa-strafmaatregelen genomen waren. Zij legden daarbij een lijst over, waarop zeven dui zend van deze geval leb voorkwamen. Het resul taat van de besprekingen is geweest, dat de rijks kanselier heeft toegezegd zooveel mogelijk aan de aangenomen beginselen bij de bestraffing zich te zullen houden. Hij verzocht de delegatie om nog meer materiaal ter staving harer bewe ringen aan hem over te leggen. 44 LAN6ESTÏMAT AMERSFOORT HOOG EU LAAG SL'JITEÜfl Prima Witte Waschzijde 33.25 Wit Yiyoila N.75 Loonregeling van het Duitsche spoorweg personeel. Berlijn, 18 Febr. (W. B.) De organisatie voor de loonen van de drie bonden van spoor wegarbeiders deelt in een brief aan het ministerie van verkeer mede, dat zij wil afzien van het opzeggen der loonoverecnkomst, mits ook in de toekomst over wijziging der loonen van het personeel in verband met een verandering van het prijsniveau door onderhandelingen een rege ling wordt getroffen. STAKING IN DUTTSCHLAND. Eisleben, 18 Febr. (W. B.) N^dat de mijnwerkers het gisteren gedane voorstel van de Mnnnsfeldische Syndikate Aktiengesellschaft hebben afgeslagen, om de hangende kwesties aon arbitrage te onderwerpen, is de staking vaiv middag begonnen. De Duitsch© onofhankclijkcn en ^1 communisten. Keulen, 17 Febr. (W. B.) Volgens de Rheinische Zcitung hebben gisteren te Berlijn besprekingen plaats gehad tusschen de bestu ren van de U. S. P. D. en de kommunistische Ar- beilergemeinschaft, over de vereeniging van deze twee groepen. Bela Kun. B r I ij n, 18 Febr. (W. B.) Volgens de Lokal Aneiger zou de vroegere volkscommissa ris voor biritenlondsche zaken der Hongaarsohe radenrepubliek Bela Kun, alsmede een vroeger lid van het uitvoerend comité der sovjets thans te Berlijn vertoeven. Het Hof-theater te Dessau. Berlijn, 18 Febr. (W. B.) Volgens een bericht van de Berliner Lokal Anzeiger uit Halle, heeft het Anhaltsche hertogshuis 10 mil- lioen Mark geschonken om het afgebrande vroegere Hoftheater te Dessau weer op te bóu- wen. Handel in blonk© slavinnen. Keulen, 18 Febr. (W. B.) Do zedenpolitie t© Keulen heeft ©en bende koppelaars gearres teerd, bestaande uit tien mannen cn vrouwen, die voortdurend jonge meisjes nis dienstboden huurden en z© daarna in beruchte huizen brach ten. Een kanaal Opper-Silczic—Danzig. Warschau, 17 Febr. (P. T. A.) In indus trieel© kringen alhier wordt een ontwerp uitge werkt voor den aanleg van een kanaal, waar- 1 ngs de Opper-Silezische steenkool naar Dan zig zal kunnen worden vervoerd. Dit kanaal zou de steden Myslowitz, Kattowitz en Lodz verbin den. Tusschentijdsche verkfezmg in Engeland. Londen, 18 Febr. (R.). De uitslag van de tusschentijdsche verkiezing to Clayton (district Manchester) is een treffende overwinning voor de arbeiderspartij. De labour-candidaot Sutton verkreeg 14,662 stemmen, tegèn 11,038, die op Flanagan, den conservatief werden uitgebracht. Staking te Liverpool. Londen, 18 Fobr. (R.). De scheepvaart ondervindt heden te Liverpool groote vertraging door de staking van 800 man slccpbootperso- neel, die gisteravond begonnen is. DE IERSCHE KWESTIE. Londen, 18 Febr. (N. T. A. Draadloos). In Belfast is het weer rustig. Do regeering van Ulster heeft verklaard, dat zij ven zins is de wet op de vuurwapenen strenger toe te passen. Volgens de bepalingen van deze v/ct moet de bevolking van Belfast allo wapens inleveren of oen vergunning aanvragen voor het bezit ervan. Op overtreding ston* twee jaar gevangenisstraf. Er zijn f*cds enkele wapenen ingeleverd. Londen, 18 Febr. (N. T. A. Draadloos). De gemengde grcnscommissie, die door dc Engelsche ministers was voorgesteld en door de lersche regeering aanvaard, begint heden haar werkzaamheden. De commissie is belast met de handhaving van de orde aan de grens tusschen Ulster en Zirid-Ierland. Elk der twee afdeclin- gen, woorin de commissie is verdeeld, zal be staan uit vier officieren, waarvan twee moeten behooren tot het lersche republikensche leger en de politie van de noordelijke regeering (Ul ster) en twee tot het Britsche leger. Volgens de tegenwoordige regeling zullen de afdeelingcn in nauwe voeling met elkander arbeiden. Zij zullen echter elk afzonderlijk oan elke zijde der grens per auto haar dienst verrichten. Zij hebben tot taak zich zoo spoedig mogelijk te begeven naar de plaats, waar zich eventueel incidenten voor doen of vanwaar de aanwezigheid van gewapen de afdeelingen wordt gemeld en zullen al haar invloed en gezag aanwenden om een vrede breuk t© voorkomen. Londen, 18 Febr. (N. T. A. Draadloos). D© Daily News verneemt, dat de in Ulster door de Noordelijke regeering gearresteerde Sinn Feiners nog dez© week in vrijheid zullen wor den gesteld. DE UITSLUITING IN DENEMARKEN. Kopenhagen, 18 Febr. (N. T. A.) De onderhandelingen met do bouwvakarbeiders zijn tot laet in den morgen voortgezet. Er verluidt, dat de regeeringsibemiddelaar een nieuw bemid delingsvoorstel heeft gedaan. De bijeenkomst werd ten slotte met goede vooruitzichten ver daagd. Naar verluidt, is inzake de onderhande lingen met de havenarbeiders wat vooruitgang te bespeuren. De besprekingen worden heden voortgezet. Tussohen de scheepmakers en hun werkgevers is gisteren overeenstemming bereikt. De Ver. Stocwnv. Mij. te Kopenhogen heeft bekend gemaakt, dot een van haar schepen, ondanks den toestand. Maandag a.s. geluden mot landbouwproducten zal uitvaren. Het Zwccdsche leger. K\) penhaq-en, 1 8 Febr. (W. B.) Giste ren werd in d© verdedigingscommissie van den Zweedschen Rijksdag door de rechterzijde een voorstel ingediend, waarbij jaarlijks 5214 mil- lioen kronen voor leger en vloot uitgetrokken worden, of 8 millioen kronen meer dan de lin kerzij-de voorstelt. In het voorstel der rechter zijde wordt een landstorm ingesteld, waarin alle manschoppen na twee maanden opleiding bij in gedeeld worden. Er wordt verder algemeene dienstplicht bij ingesteld met janrlijksche opleU ding von tienduizend man, waai von 6000 bij da infanterie. Vooor den landstorm komen even eens 6000 man in aanmerking. In politiek© kringen is men van oordeel, dnt dc rcchter- en linkerzijde tot een vergelijk zullen komen. Een rede van den Paus. Rome, 18 Febr. (B. T. A.). De hij hel Voticaon geaccrediteerde leden van het corps diplomatique hebben gisteren gezamenlijk hun geloofsbrieven aan den nieuwen paus aangebo den. De gezant von Spanje hield daarbij n!s deken van het corps een rede, waarin hij do vreugde in de gehcele wereld uitte wegens do verkiezing van Pius XI. Do paus dankte voor do toespraak en verklaarde Het is met bijzonder vertrouwen, dat wij mv huldebetuigingen in ontvangst m men ulsmedo uw wenschen voor bet groote werk van den al- gemeenen vrede, die het doel en de verdienste was van onzen betreurden voorganger, wij weten het bij gplukkige persoonlijke ervaring, dat een corps diplomatique, zoonis wij het ge* nocgcn hebben om ons te zien, bij knn dragen tot de verwezenlijking von den nlgemcenenf vrede, d-'e door alle volken gewcnscht wordt. Daarna schonk de paus aan alle aanwei'0"" diplómntcn zijn zegen. AFTREDEN VAN T MINISTFRIE-BONOM^ R o m e1 0 P c b r. (B. T. A.) Tengevolge van de stemming, die gisteren in de Kamer is gehou den, heeft Bonomi het ontslag vnn het ministe rie ingediend. Rome, 18 Febr. (B. T. A.). De koning heeft omtrent de aanvaarding van hel ontslag van het kabinet-Bonomi nog geen beslissing genomen. Het kabinet blijft belast met dc afwikkeling der loopende zaken. Bommenwerpers. L i v o r n o, 18 Fobr. (B. T. A.) Den ofge- loopen nacht barstltc een bom uiteen bij een winkel vnn een handelaar in oudheden. Hot magazijn werd vernield. Toen men dc lont zou dooven van een andere bom, vloog ook dezo net uiteen. Men neemt aan, dnt dfze onnslojgen van politieken aard zijn en zij hebben dan ook weermaatregelcn uitgelokt: des morgens werden twee bommen, waarvan één ontplofte, naar een winkel geworpen, waarvan de eigenaars social listen zijn. Er vallen geen slachtoffers e bctrcu* ren, Opheffing von hot Poolsrhc ministerie voor Kunsten en Wetenschappen. Warschau, T 8 F e b r. (\V. B.) Dc Land- dog heeft besloten het ministerie voor Kunst ei* wetenschappen op tc heffen. De 10-urendog in Polen. W arschau, 18 Febr. (W. B.) De Londs dag heeft gisteren de novelle inzoV.e den T0< urendag in de industrie na een stormachtige be raadslaging bij hoofdelijke stemming nangeno- men met 148 tegen 69 stemmen. Wilna. Warschau, 17 Febr. (P. T. A.). In da Donderdag j.l. gehouden zitting der commissi© uit den Wilnaschen Landdag voor politieke aan gelegenheden werden de moduliteten besproken der kennisgeving door den Landdag oan dc Poolsche regeering van de resolutie nopens d© aansluiting bij Polen. Do rechterzijde wilde, dat de Landdag zich in zijn geheel naar Warschau zou bpgeven, terwijl de andere partijen zich uit spraken voor het zenden cener delegatie. D© besprekingen worden Zaterdag vervolgd. W i 1 n o1 7 Febr. (P. T. A.). De Wilnosch© Landdag heeft heden een delegatie ontvangen der neuirale zone, die een petitie der bevolking oyerbandigde, waarin deze om aansluiting dei, zone l>?j Polen verzoekt DE REIS VAN KRASSIN. Berlijn, 18 Febr. (W. B.) Naar de blo* den melden, is Krassin gisteren «rit Berlijn naar MöSkou vertrokken, waar hij verslag zal uit brengen oon de Sovjet-regcering over zijn in* drukken-van zijn onderhandelingen te Londen en; Berlijn. Met 'hem reizen Radek en het hoofd vol* do Sovjet-hondelscommissie te Berlijn, di© aan de onderhandelingen hebben deelgenomen. Uit het Engelsch door Mevr. J. P. WESSELINK-VAN ROSSUM. door DAVID L7ALL. 29 Hij vroeg zich af, of hij wel voor goed een >ind "eraan gemaakt had. Elsa had verbazend weinig gezegd, en had eigenlijk in het geheel niets geantwoord op zijn »vat onbeholpen verklaring. Hij wist, dat hij ge knoeid had met zijn woorden, maar dat doen 0e meeste menschen bij zulke keerpunten in hun leven. Er is maar zelden een schcone en heldhaftige manier om uit een verkeerde steeg te geraken. Maar misschien was hij noodeloos lomp ge- ilveest Hij trachtte zich woord voor woord, tot één geheel gebracht te herinneien en een Verstandig helder overzicht te krijgen van dat Vreemde half uur. Maar het deed hem versteld Vtcan. Het troostte hem, .terwijl het hem toch Vo'z even teleurstelde, dat Elsa het zoo licht ppjenomen had. Het was natuurlijk goed, dat zij zoo onver schillig was, maar hij had gewenscht, dat haar onverschilligheid niet zoo duidelijk zichtbaar Ores geweest. Hij had toch niet geheel en al fijn gevoel van spijt kunnen onderdrukken bij fcet vooruitzicht van die breuk en hun vriend schap was ernstig en innig genoeg geweest, dat rij wel een paar tronen bij h*t verbreken ervan, .wsard geweest woa Zoo redeneerde de man, zoo verlangde de man naar overgevoeligheid, waarmee hij in het diepst van zijn hart, meer begiftigd is dan d« vrouw. Langzamerhand echter begonnen zijn gedachten,* die Elsa nu loslieten, zich tot zijn gezin te bepalen en wat daar zou plaats vin den. Het denkbeeld, dat onder den indruk van het oogenblik in Elsa's zitkamer bij hem opgeko men was, kreeg vorm en inhoud. Ja het zou uitstekend voor hen ziin buiten te gaan wonen. Hij zag reeds in zijn verbeelding een landelijk optrekje niet zoo'n leelijk ding als de hut van de Bains, waarvan het eenige aan gename was, dat die goedkoop en verplaatsbaar was, maar een echt landhuisje met overhangend afdak en rozen tegen den "muur en een langen tuin, waarin misschien de nachtegaal in het donker zingen zou. Daar zou Jeanie wellicht haar verloren jeugd herwinnen, en zouden zij samen him leven weer kunnen opbouwen f Hij had in dien tijd een rondreis gemaakt bo ven op verschillende omnibussen naar de Hamp- stead Roaddaar vandaan kon hij den weg naar Pember Villas beko:-ten, en had het ver lokkend© beeld reeds een bepaalde vorm aan genomen. Op Zaterdag in den namiddag zouden zij met de geheel familie naar het noorden gaan, om naar een nieuwe woning uit te kijken. Hij moest echter eerst iets anders deen het gesprek met Jeanie kon niet langer uitgesteld worden. Het was reeds donker, toen hij langs de lan ge, bezadigde rij huizen van Pember Villas wan delde en nummer veertien binnenging. Het huis was rustigwaarschijnlijk zouden de kinderen al slapen. Hij hing zijn jas en hoed op met de gewone rumoerigheid, maar Jeanie kwam niet te voorschijn. Toen hij de deur van zijn studeerkamer open de, was hij verwonderd, daar een vroolijk vuur te vinden en Jeanie met schrijfgereedschap rondom haar, oogenschijnlijk bezig een brief op te stellen. Zij keek op, zonder een glimlach en zeide het duidelijke „Ben je al térug V' Zij was zorgvuldiger dan gewoonlijk gekleed en ofschoon de japon zv/nrt was, had zij iots wits aan den hals en wat narcissen in haar cein tuur gaven alles een vrootijke tint. Heur haar was ook goed gekapthet scheen wel, of zij spijt had gehad van dien morgen, dat hem haar uitzien zoo duidelijk verontrust had. „Ik veronderstel, dat je nog geen avondeten gehad hebt," zeide zij, met haar kalme, effen stem. „Wat wil je hebben „Bc ben niet kieskeurig," antwoordde hjj vrien delijk. „Geef mij maar, watje hebt. Ik heb thee gedronkeri, voor ik het kantoor verlaten heb en ik heb vandaag met Edmund Grier geluncht, op zijn kosten; hij heeft mij goed onthaald." „Zoo. Nu, als je geen haast hebt, zal ik'even dezen brief eindigen," zeide zij en ging weer aan haar taak. „Hoe is het met de kinderen, goed „Ja. Wij zijn in den namiddag een poosje naar het park geweest en zij hebben daar ge speeld, tot zij moe werden. Margie viel in slaap onder haar gebedje, dat arme lieve kleintje I" „Zeggen zij dan nog hun gebedje op „O, ja, natuurlijk! Zij'zullen het waarschijn lijk wel laten, als zij groot genoeg zullen zijn, om te begrijpen maar nu is het ai'es nog wer kelijkheid voor hen," antwoordde zij. Hij nam zijn sigarettenkoker en wilde een si garet opsteken. Maer terwijl hij dat deed, sloeg hii ziin vrouw *u*»*wkeurig gade en was verrast te bemerken, ho© snel haar pen over het papier vloog. „Je bent een vlugge, schrijfster, Jeanie f Ik zou het von je verliezen in snelheid," antwoord de hij schertsend. „Denk je Jo, ik geloof, dat ik nogal vlug schrijf, ik moet wel/' antwoordde zij en scheen dan verlegen, dat zij dit gezegd had. Zij haast te zich dus van onderwerp te veranderen. „Die jonge Ferrars is hedenavond al weer hier geweest, om je te spreken. Dat is deze week al de tweede keer. Wat moet hij toch. Duncan „O, ik geloof maar eens een bezftek brengen." „Tk stond op het punt te vragen, of hij wilde binnenkomen: hij keek zoo, of hij dat vanavond vei wacht had, maar ik wist niet zeker, of je het zou goedvinden. Hij vertelde mij, dat hij in Gloucester Gate woonde en dot hij wel iater zou terugkomen, tusschen negen en tien uur. Natuurlijk kon ik hem niet zeggen, of je dan thuis zou zijn. Je bent dikwijls zoo laat." „Dat is zoo. Ik zal hem eens een van deze evonden opzoeken. Maar ik zal mij nu stilhou den, dan kan jij je brief afmaken." Zij boog zich weer over den lessenaar, maar het scheen of haar gedachtengong afgebroken wes, of haar macht om zich uit te drukken plot seling gestremd was, want na nog een vergeef- sche poging gedaan te hebben, sloot zij haar vloeiboek en nam het onder den arm." „Het is niet zoo erg belangrijk en ik zal maar liever eens voor je eten zorgen. Ik hoop, dat het je niet hindert, dat ik hier zit. Duncan. Ik heb genoeg van dat eeuwige sousterrain, niettegen staande den tuin." Het denkbeeld ,dat zij zich trachtte te ver ontschuldigen, dat zij ven zijn studeerkamer gebruik mankte, trof hem pijnlijk, ofschoon hij 71'rh dikwiils beklaagd had, als hij soms daar I een van de kinderen toevallig aantrof of dot 1 zijn papieren cn gereedschap in wonorde waren gebracht. „Spreek toch zoo niet, Jeanie I Hoort het ge* heele huis niet van je en kan je er niet me© doen, wat je wilt „Ik heb niet gevoeld, dat het van mij was -4 behalve de ontbijtkamer, de keuken en den tuin* We zouden den tuin boven alles missen. „Vreemd, dat je dot zegt I Want juist vandaag heb ik het plan gevormd een onder huis te hu4 ren eigenlijk, om Londen te verlaten. „Maar woar zal je een ander huis krijgen met die gemakken voor dien prijs En de tuin i© een wore weldaad voor do kinderen. Ik zou hef er niet buiten kunnen stellen." „Jij arme, lieve vrouw, je hebt je edel got schikt I" zeide hij, bewogen door een plotse* ling medelijden cn een teederheid, door detf effen klank harer stem, die geen klacht uitte^ maar slechts de grauwe werkelijkheid van haaf, bestaan schilderde. Zij vond geen antwoord op dit onverwachte blijk van achting, maar zijn volgend© woordert leidden hoar gedachtengang in een nieuw erf minder aangenaam kanaal. „De tuin is een armzalig lapje en grenst aarf die zwarte spoorweglijnen I „De kinderen rei~rtn er eiken dag van hun le* ven langs noar de E'vzeesche velden," zeide zij met een flauwen glimlach, omdat zij ondoor^ dacht iets van zich had blootgegeven-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1