c. DE EEMLANDER" BUITENLAND. BueroTSfBfi m 7T.t Z FRIiS DER ADVERTS P. Nidilgüütjin^ Miatm rnmum h 4. teifpph h 30 Deposito-lRen'e: 8en jaar vast *<!o tas maanden opzepn'ng 4,,i3#U agn da1! 3*'a°'o LIPS' SAFE-IWHIHHTING 'binnenland? WILLEM GROENHUIZEN FFLEËfNHEinS PFPEHÜEI! zinmietuüüiiisii msnnrai FEUILLETON. Bet Verteree Tehuis 20© Jaargang No. 201 'ptt post f per week toet *tatts eenekerm* oogclekkeo) f CUT*. alTontkrlijkr liMimwi» oxa. AMEBSFOORTSCH legen woensdag 22 Feoruarl 1922 DtRECTgtKNtnTQEVgRX VAL KH O FF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWA! TE!- INT 613. vm 1 —4 regels f l.Of met inbegrip van ecg bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbioi dingen en Lietdadigheids-adveitentiën toot de belfil der prQa Voor bandel en bedrijf bestaan zeeg woordcelige hepaiinsen voor het adverteeren. beng circulaire, bevattende de voorwaarden, wozdt op aanvraag toegezonden- Politiek Overzicht L fcfrt hoofde „Engeland en de bezuiniging" teert den laatsten tijd gestadig in de telegram- pnenrubriek terug. En er was de laatste jaren in Engeland nauwelijks één tusschentijdsche ver kiezing voor 't parlement, waarbij niet een Anti-waste-candidaet stond tegenover den fcfHcieelen candidaat van de „spilzieke" coalitie, pi vel© gevallen ging de populaire candidaat Ine* d© overwinning strijken en wel, ofschoon pik© candidaat, dus ook die der coalitie, de piterst© spaarzaamheid in alle takken van be- Wtnir in zijn verkiezingsprogramma moest opne men, als hij tenminste een goede kans wou heb ben te worden gekozen. Den Engelschen kiezer, sinds jaar en dag zucht onder de steeds drukkender wordende belastingen, stelt vrijwel fcfleen nog maar belang in de vraag, hoe deze last kan worden verminderd. Voor het finan- tieele jaar 192122 rekende de minister van fle schatkist op een inkomstensurplus van 84 tniflioen pond, maar reeds aan 't einde van *t kwee de kwartaal veranderde het verwachte sur plus in een deficit. De regeering, inziend dat zij telechto aan 't roer kon blijven, wanneer zij de fanancieele en belastingvraagstukken oploste of thans een poging daartoe deed, gaf zij ft wat laat toe aan den algemeenen aandrang Inzake beperking der staatsuitgaven: zij stel- (de een enquête in. De afzonderlijke regeerings- Üepartementen werden aangespoord voorstellen te doen, waardoor de gewone uitgaven (zonder rentedienst) van 603 millioen tot 490 millioen pond op de begTOOting van 19221923 vermin derd konden worden. De vermindering der de partementen bedroegen echter in plaats van IT3 millioen, die door het kabinet was verlangd, maar 75 millioen. De regeering zag in of veeleer de openbare meening maakte het haar «duidelijk dat van de ressorts geen ingrijpende maatregelen konden worden verwacht. Daarom belastte zij een commissie, bestaande uit vijf personen, die een vooraanstaande plaats in 't eoonomisch leven innemen, met de taak na te gean, of 't mogelijk was op de staatsuitgaven te Öespareru Het voorzitterschap werd opgedragen aan sir Eric Gcddes, den vroe^eren minister voor 't transportwezen. De regeering verlangde tran de commissie voorstellen, die een verdere beperking der uitgaven ten bedrage van 100 mil lioen zouden mogelijk maken, zoodat dvts met de vermindering der departementen een totale be sparing van 175 millioen op de begrooting voor 39221923 verwezenlijkt zou kunnen worden. In verband met het vorenstaande is van be lang, dat de Fr. Ztg. eraan herinnert, dat niet in aanmerking werd genomen, dat de door de de partementen voorgestelde 75 millioen in werke lijkheid voor 't grootste deel heelemaal veen be sparing kon worden genoemd, omdat de uitga ven, om 't zoo maar eens te noemen, automa tisch verminderden tengevolge van den achter uitgang van de prijzen en loonen en 't vervallen van kosten, die na afloop van den oorlog ge leidelijk weg verdwenen. De commissie toog mid delerwijl aan den arbeid en het resultaat van een minutieus ert zorgvuldig onderzoek werd neer gelegd in het dikwijls door ons genoemde rap- port-Geddes. Feitelijk hebben wij te doen met twee rapporten. Het eerste was al medio De cember opgesteld. Met bizonder veel belang stelling werd de publicatie ervan tegemoet ge zien, maar de regeering treuzelde ermee en ver school zich o.a. achter het motief, dat het niet gebruikelijk was het rapport te publiceeren van een commissie, ingesteld door 't kabinet. Maar toen er nog over werd gedelibereerd, of het rap port al dan niet gepublioeerd zou worden, was de commissi© klaar gekomen met een tweede rapport. Van allo zijden zonder onderscheid van partijrichting werd dermate bij do regee ring op publicatie aangedrongen, dat de regee ring ditmaal zwichtte. Maar met de beide rap porten was het geheel© rapport nog niet vol tooid. Do bezuinigingscommissie heeft nog een derde en laatste rapport aan den kanselier ven de schatkist ter hond gesteld De com missie had tot opdracht op de verschillende departementale begrootingen honderd millioen pond bezuinigen. Wij kunnen thans reeds mede- deelen, dat naar verluidt door de drie ge combineerde rapporten slechts negentig millioen pond wordt bezuinigd. Vooral moet in het jong ste rapport door de Geddes-commissie het stel sel van controle op de staatsuitgaven worden ge kritiseerd» (Slot volgt). Berichte©. DE CONFERENTIE TE GENUA. Utstel der bijeenkomst. Berlijn, 21 Febr. (W.-B.). De Fransohc regeering heeft heden in een nota aan de Duit- sche regeering medegedeeld, dat zij onder ver wijzing naar de redenen, die in het memoran dum van den Franschen premier zijn uiteenge zet, aan de Itoliaansche regeering heeft voorge steld do conferentie van Genua uit te stellen. Berlijn, 21 Febr. (N. T. A.). In Berlijn- sche regeeringskringen wordt het ols vanzelf sprekend beschouwd, dat het voorstel van Frankrijk om de conferentie te Genua uit te stellen in overleg met Londen en Rome is ge daan en dat het uitstel derhalve ols een feit kan worden beschouwd. Londen, 21 Febr. (N. T. A. Draadloos). De Fransche regeering heeft medegedeeld, dat zij de volgende week haar vertegenwoordigers naar de bijeenkomst van geallieerde experts zal zenden, die to Londen het voorloopige program voor de conferentie van Genua zullen behande len. Dit korte uitstel zal ook België beter gele gen komen. Gemeld wordt, dot indien er zich politieke kwesties zouden voordoen, die buiten de bevoegdheid der deskundigen liggen, een con ferentie zal worden belegd tusschen de premiers en ministers van buitenlandsche zaken van Engeland en Frankrijk om deze vraagstukken onder oogen te zien.. P a r ij s, 2 2 Febr. (B. T. A.). Het Journal verneemt uit Berlijn, dat de Engelsche regee ring aan de Duitsche deed weten, dat de geal lieerden erin toestemmen, dat Duitschland deel neemt aan de voorbereidende conferêntie te Londen, waarop Duitschland terstond zijn afge vaardigden zendt. De Duitsche spoorwegtarieven. Berlijn, 21 Febr. (W. B.) Het rijksminis terie van Verkeer deelt mede, dat in tegenspraak met de andersluidende berichten in de bladen van ef 1 Maart as. alleen de goederentarieven met 20 zullen worden verhoogd. Van een verdere verhooging der goederentarieven en een verhooging der personentarieven is niets bekend. Evenmin worden nieuwe tarieven voorbereid. OPPER-SILE ZIE. Een nieuw incident. Breslau, 21 Febr. (W. B.). Op 19 Febr. 's avonds om 9 uur heeft te Glciwitz het vol gende incident plaats gehadDrie Fransche soldaten, van wie een een revolver in de hand hield, kwamen uit een hotel. Zv waren blijkbaar eenigszin9 aangeschoten. De Fransche riepen tot een groep burgers „Honden op I" en het zelfde oopenblik schoot de gewapende Fransch- man op de burgers, zonder echter, iemand te treffen. Een wachtmeester van de politie, die dienst deed en op den hoek van de straat stond, verzocht den lieden op kolmen toon door te loopen. Zonder een woord te zeggen richtte de Franschman de revolver op den politiemnn en schoot hem door het hoofd, waarna de Fran schen aan den haal gingen. Het huwelijk van prinses Mary. Een draadloos N. T. A.-bericht meldt, dat de plechtige feestelijkheden in verband met het huwelijk van prinses Mary, dat 28 Febr. plaats heeft, gistermiddag zijn begonnen met een partij. die de koning een de koningin in het Bucking- hampaleis hebben gegeven en waar ongeveer 1500 gasten aanwezig waren, die alle geledingen van het Britsche volk vertegenwoordigden. ENGELAND EN FRANKRIJK. Londen, 22 Febr. (R.). De politieke me dewerker van de Daily Cronicle verneemt, dat Lloyd George vernemens is Zaterdag naar Parijs to gaan om met Poincaré te confercercn over verschillende onderwerpen, die betrekking hebben op de Engelsch-Frnnscho relaties. Te vens wordt gehoopt, dat het dan mogelijk zal zijn tot overeenstemming te komen omtrent den datum van de conferentie van Genua. DE IERSCHE KWESTIE. Londen, 21 Febr. (R.). De Sinn Fèlnsche politieke conventie, die gemeenlijk nis Ard- fheis bekend staat, is heden te Dublin bijeen gekomen om de kwestie van het verdrag te be spreken 2500 afgevaardigden waren aanwezig. De Ardfheis heeft een geweldigen invloed, maar geen administratieve macht. De Valera heeft de verwerping van het verdrag voorgesteld. De besprekingen worden nog voortgezet. Men ver wacht morgen de beslissing. Dublin, 21 Febr. (R.). De oproep tot eenheid, die verschillende sprekers in de Ard fheis deden, heeft tot een belangrijke gc1 .ch- tenwisseling geleid. De Valera zeide, dat allen '-laorblijkelijk verlangden samen te werken, als dit kon en gaf zijn bereidheid te kennen aan dit verlangen te gemoet te komen, als men be greep, dat de bezwaren van zijn partij onver anderd woren en de verkiezingen werden uitge steld. Collins zeideols wij de verkiezingen kun nen vermijden, totdat wij een grondwet kunnen veitooncn, zijn wij bereid dat te doen. De posi tie zou dan heel wat duidelijker zijn, maar on- dertusschen moet de minderheid in de Dail Eireanri er mee uitscheiden de voorloopige re geering aan te randen. ï^rawwtw" De Valera weigerde te beloven de aanvallen op de voorloopige regeering te schorsen. Hier op volgde een geweldig tumult, moor ten slotte besloot men de vergadering te verdagen tot morgen 11 uur. De leiders zullen onderlusschen beraadslagen orn welomschreven voorstellen in te dienen voor het voorstellen van de Ard fheis en het uitstellen van de algemeene ver kiezing, totdat cr een constitutie is opgesteld, die aan de goedkeuring van het volk moet wor den onderwoipen. Londen, 21 Febr. (N. T. A. Draadloos). Als gevolg van het amnestie-besluit der Brit sche regecring zijn twintig Sinn Feiners, die in Maart van het vorige jaar werden veroordeeld wegens schietpartijen, enz. tot gevangenisstraf fen van ten hoogst© 15 jaar, gisteravond op vrije voeten gesteld en noor hun woonplaatsen teruggekeerd. HET ARBEIDSVRAAGSTUK IN DENEMARKEN. Kopenhagen, 21 Febr. (W.-B.). In het Deensche arbeidsconflict is een vc~scher ping ingetreden. De onderhandelingen met de havenarbeidersorganisatie zijn mislukt. Tegelij kertijd hebben de arbeiders in de electro-tëch- nische bedrijven, ten getale van 2000, de voor stellen der bemiddelingscommïssie van de hand gewezen. Kopenhagen, 21 Febr. (W.-B.). Het aantal werkloozen in Denemarken is thans tot 120.000 geklommen. HET SPAANSCHE PARLEMENT. Madrid, 21 Febr. (B. T. A.) De koning heeft een besluit onderteekend, waarbij de te genwoordige zitting van het parlement wordt gesloten en het perlement weer wordt bijeen geroepen tegen 1 Maart. DE TOESTAND IN PORTUGAL. Lissabon, 21 F b r. (B. T. A.) Er heerscht volkomen rust. De zware kanonnen en de mi trailleurs zijn weer in het wapenarsenaal opge borgen. DE ITALIAANSCHE KABINETSCRISIS. 'Rome, 21 Febr. (B. T. A.) Giolitti heeft het aanbod om een kabinet te vormen niet aanvaard. HET RUSSISCHE VRAAGSTUK. P n r ij s, Febr. (Haves). Uit berichten uit Londen schijnt opgemaakt te kunnen worden, dat de Engelsche regeering van meening ver anderd is ten opzichte van de sovjets en er niet meer aan zou denken reeds thans de sovjet-re- gecring te erkennen. Zij zou enkel voorstellen de sovjets aan een proefstelsel te onderwerpen, waarbij deze fabrieken, mijnen enz., die aan bui tenlanders toebehooren, terug zouden moeten geven en v/oarborren zouden moeten verschaf fen. dat vreemdelingen zaken zouden kunnen doen in Rusland. Indien de uitslag bevredigend zcu zijn, zou c-en tweede conferentie plaats heb ben om te beraadslagen over de beide erkennin gen, die van de schulden door de sovjets en die on de soT"vti- ti- ■- r.ndf-e heden. DE NOOD IN RUSLAND. Brussel, 21 Febr. (B. T. A.) Wouters, leider van de eerste hulpzending van het inter nationaal vakvereenigingsverbond nonr Rusland, is te Brussel teruggekeerd. Hij heeft verklaard, dot de sovjet-autoriteiten wel goeden wil toon den, maar verlamd woren door de administratie ve anarchie, die in Rusland heerscht. In de streek van Tsjoevasj zijn 370,000 hongerende kinderen. Tal van dorpen, die bezocht werden,, waren geheel uitgestorvcn. Wauters zeide, dat wat men ook deed. twee derden van de bevol king van die streek om zou komen. Do vlek- typhus richt ontvettende verwoestingen aan. Tien procent vnn het personeel van de Europeesche en Amerikaansche hulpzendingen is reeds ge storven. Wauters zeide verder, dnt te Moskou do sovjetleiders door zwaar gewapende militai ren beschermd worden. Toen Trotzki op een bijeenkomst kwam om er te spreken, was er cavalerie op de been en stonden er schildwach ten aan alle ingangen. ^E SPANJA ARDEN IN MAROKKO. Madrid, 21 Febr. (B. T. A.) In verband met den toestand in Mtfrokko en de voorgeno men actie tegen Alhucemas, verklaarde de re geering te vertrouwen, dat de actie, wanneer zij onmiddellijk wordt begonnen, een spoedig einde zr 1 maken aan den veldtocht en dot tegen Mei of Juni de helft der strijdkrachten zal kunnen worden gerepatrieerd. HET EGYPTISCHE VRAAGSTUK. Cairo, 21 Febr. (R.). Leden der Egypti sche delegatie, door Renter's correspondent on dervraagd, verklaarden, dat de aanvallen, die de botste dagen op vreedzame personen werden gedaan, het Egyptische volk pijnlijk hebben «mngednan, wijl het zulke onwettige middelen veroordeelt. Egypte wil den wettelijken weg bewandelen, overtuigd ols het is dot dit zal lei den tot onafhankelijkheid. GROOTE RAMP IN VIRGINIA. Het luchtschip Roma vernietigd. N e w-P o r t News (Virginia^ (R.) Het luchtschip Roma, dat von Italië is gekocht en enkele weken geleden in dienst werd gesteld, is verongelukt. Het was bemand met 50 personen, von wie 35 werden gedood. Tien zijn totaal on herkenbaar; onderen zijn zwoor verminkt. Vol gens een ooggetuige kwam do Roma in aan raking met een electrischen draad, die hoor in brand deed geraken. Een der overlevenden ver klaarde, dat het schin zich op een hoogte be vond vnn ongoveer2 00 voet, toen het niet meer naar het stuur wilde luisteren, waarop onmiddel lijk order werd gegeven tot het uitwerpen van ballast; manr det bleef zonder resultaat. Het schip kwam in oonrakirtg met een electrischcn draad, die het deed kantelen. Van het schip is olleen het stalen geraamte overgebleven. Londen, 21 Febr. (R.) Uit Newport News (Virginia! Vereen. St.), wordt bericht, dot de militaire bestuurbare luchtballon Roma ontplof te, terwijl hij den inhnm, Hampton Roads ge naamd, overstak. De Roma landde, terwijl de ballon in biond stond bij het marinestation; vier mannen werden levend, moor zwaar gewond gered. Het luchtschip was onlangs van Ito lil gekocht en nog maar enkele weken geleden do weermacht opgenomen. Verspreide Berlohtevt. DE WERKLOOSHEID IN ZWITSERLAND, Het aantal werkloozen in Zwitserland is tol 145.761 gestegen. Goud uit Rusland Te Stockholm zijn 529 lusten goud ter waarde van ongeveer 70 millioen kronen aangebracht door hot atoomschip Gladiator uit Rusland, via Rcvol. Hetzelfde stoomschip zal spoedig een nieuwe groote lading goud aanbrengen. Kameroverzicht. Tweede Kamer. TWEEDE KAMER. Zitting vun Dinsdog 21 Februari. Do heer \V ij n k o o p vraugt verlof tot ce* interpellatie over de vervolging van communis* ten op Ternote. Justilicbegrooting. De motic-KIccrckopcr ever het aanhangig ma* ken van wettelijke voorzieningen met het doel de vrouw tot het rechterlijk ambt toe te laten wordt aangenomen met 41 tegen 36 stemmen. De heer B e u m e r betoogt, dat de heer Schai per een verkeerde voorstelling gof von het op* treden der politio tegen betoogende werkloozen in de Venen. De Minister meent dat het optreden van d« politie geen blaam treft. De heer J. ter Laan vraagt de 51-urig« werkweek voor gevangenispersoneel en afschaf* fing van de colleges van regenten over gevan* genissen. Pe heer Von de Laar sluit zich bij het eerste deel van dit betoog onn. De Minister overweegt nog de mogelijk*, beid vnn een 51-urige werkweek. De colleges van regenten wil hij niet afschaffen. Do heer Bulten vraagt verbetering voor het personeel van de Rijksopvoedingsgestichten. De heer VandeLoar dringt aan'op salaris- verhooging voor de directeuren dier gestichten. De heer Scheurer klaagt over do ongun stige resultaten van Rijksopvocdings-gestichtcn. Do heer Schokking komt door tegen op; 75 pet. van de Rijksopvoedclingen behoudt een goede plaats in de maatschappij. De Minister vreest dot positie-verbetering zal moeten afstuiten op den slechten financiee* len toestand. Do heer Deckers bepleit veel omvangrijker steun voor het reclossccringswerk. Do Minister zal nauwgezet overwegen of meer steun kon worden verleend. De heer Bij le veld vraagt stemming over den post voor aankoop van het gebouw voor do rechtbank te Zutphen. Deze stemming zal morgen worden gehouden, evenals die over de begrooting. Berichten. De Staatscourant van 21 Februari bevat» o.a. de Kon. besluiten: benoemd tot burgemeester van Hilversum Mr, P. J. Reijmer op verzoek eervol ontslagen uit 's Rijks dienst met dank J. J. G. von Wicheren, als directeur der directe belastingen enz. te Groningen op verzoek eervol ontslagen H. Kruger, to Rotterdam, en S. Dolman, te Arnhem, ols veri* ficteurs der invoerrechten en accijnzen herbenoemd tot burgemeester van Leiden Jhr« Mr. Dr. N. C. de Gijseloar aan den luitenant-kolonel F. C. K. Hoalebosi van den Staf der Infanterie, op zijne aanvrage ter zake van Inngdurigen dienst, onder toeken ning von pensioen, eervol ontslag uit den milw tairen dienst verleend benoc-md, bij het reserve-personeel der Land macht. bij het personeel vnn den Geneeskundi gen Dienst, tot reserve-officier van Gezondheid der 2de k'sse de heeren J. A. Bos en A. H. da Wijn, artsen is oon den heer A. W. Segboer, met den titu* loiren rang van kolonel, gepensionneerd Iuitcv JUWELIER - AMERSFOORT Groote keuze Uit het Engelsch door M*vr. J. P. WESSELINK-VAN ROSSUM. door DAVID LYALL. 31 Hier was het de klank van de huisschel. He- fïot had hem niet gehoord. Maar nu klonk ?eanie's stem weer in zijn ooren, terwijl zij de Beur van de studeerkamer opende. „Mijnheer Ferrars is teruggekomen/ zeide £ij, met haar bedaarde gewone stem. „Hier is Kir." ITeriot moest zich vermannen, het gewone, fclledaagscne voorkomen aannemen, de hand grijpen, die de jonge man uitstak en toevallige en alledaagsche begroetingen uiten. Maar zijn ïhneriijk was zóó ver weg, dat hij niet opmerkte, dat Geoffrey er niet gewoon uitzag „ïk vrees, dat ik op een ongeschikt oogen- blik kom. U hebt natuurlijk al gegeten, want he* is nu half negen. Hebt u twintig minuten toor mi f Het is nog al van belang, tenminste Voor mij." He~iot wilde dolgaame weigeren, maar toch kon hij het niet. „Ik ben pas thuisgekomen. U wilt mij wat vertellen. Zul'en wij wat gaan loopen? Ik voel mij zoo suf in huis. Nogal een warme avond nie* Het was echter biter koud er woei een kou de noru d-oostenwind, die den droom van een blijvende en vriendelijke lento verjoeg. „Ja, als u wilt. Ik heb wel niet het recht, u aldus lastig te vallen, maar mevrouw Heriot was zeer vriendelijk en heeft mij gevraagd, of ik later wilde terugkomen." „Dat is goed. Zeg maar niets meer. Laat 003 weggaan," zei Heriot en zij verlieten tezamen het huis. Het was geen lange wandeling van Peinber Villas naar Regents Park en na een korten tijd gingen zij erin, door de Gloucester Gate. Zij spruken zeer weinig en namen hun weg dwars door de drukke verkeerswegen naar het Park. Maar toen zijn donkere, koele schaduwen hen omgaven, begon Geoffrey te spreken met vlugge, wat opgewonden stem. ,,Ik zit in moeilijkheden JVIr. Heriot, en of schoon ik een massa menschen in Londen ken, is u de eenige, van wien ik denken kon, dat hij mij zou kunnen helpen." „Wat soort moeilijkheden, beste jongen? vroeg Heriot en ofschoon zijn stem vriendelijk was, klonk zij toch lusteloos. Hij wenschte wan hopig gaarne, weg te kunnen gaan, alleen te zijn met de moeilijkheden m zijn eigen leven, die dadelijk en flink ingrijpen noodig maakten. „Geldelijke moeilijkheden, ja voegde hij er bij, na een oogenblik vergeefs wachten op op heldering. „O, neen, niets van dien aard. Het is iets anders. Be schaam mij bijna, het u te vertellen.1 maar ik weet, dat u mij begrijpen zult. Ge zijt zoo verschillend van andere menschen zoo menschelijk en zoo ruim van opvatting omtrent alles I Ik heb nooit iemand ontmoet zooals» u „Stil, jongen, jc weet niet wat je zegt," zeide Heriot boos. „Ik geloof niet, dat je, wanneer je Londen doorzoekt, een blinder of ongeschik ter gids zou kunnen vinden. Ik kan van som mige dingen wel een goede oovatting hebben wat dot betreft, dat weet ik niet, maar ik heb geen wijsheid, die toe te passen." „U zegt dat natuurlijk, omdat u veel te ne derig is. Dat zijn volwassen m<inschen altijd. Dat heb ik al ontdekt. Ik hoor dat u verleden Zondag in Unleys geweest bent. Hebt u mis schien toevallig iemand van mijn familie ge zien „Ik ben in Digswell geweest en ofschoon ik Zondag naar de kerk in Uplëvs gegaan ben, was de eenige persoon, dien ik werkelijk ge zien heb, je oom, Mr. Hunt." „O, is hij daar geweest vroeg Geoffrey verrast. „Ik heb hem juist voor de feestdagen gezien en hij heeft mij geen woord er over ge zegd." „Ik geloof, dot hij niet van plan was, dat be zoek af te leggen. Maar hij heeft Zondagmor gen daar een preek gehouden." Jk veronderstel, dat hij niet teruggekomen, is, wel Ik ben blijde, dat hij eens vrij genomen heeft. Die arrne oom Henry I Hij werkt zoo vreeselijk hard en heeft zoo weinig vrije dagen." „Hij is Maandag teruggekeerd. Ik heb hem toen opgezocht," zeide Heriot kortaf: Geoffrey trok zijn wenkbrauwen op. „Wat vlug, niet Hij doet nooit de dingen, zooals andere menschen. Maar ik moet niet te veel van uw tijd in beslag nemen, Mr. Heriot. Ik wilde u over mijzelf spreken. Be heb wel niet het recht u lastig te vallen maar als het u hin dert, zeg het dan maar en ik zal niet verder gaan." „Daar wij voor dat doel naar buiten zijn ge gaan, doe je beter te begrijpen," antwoordde Heriot vriendelijk. Mindert het je, als ik rook 11c heb al in geen uren gerookt, ik geloof niet, sinds mijn lunch I" „Vraagt u toch niet I Ga alsjeblief uw gang Ik wilde wel, dot ik wist, hoe ik beginnen moet I Ik geloof, dat ik iets teruggaan zal. Her innert ge u dien avond in de Pastorie, teen u Ferguson kwaamt halen en wij over godsdiens- stige dingen proatten een vreeselijk ernstig gesprek „Natuurlijk herinner ik me dat." „Nu, ik v/eet niet, of u het opgelet hebt, maar ik heb mij dien avond bizonder ellendig ge voeld." „Dat heb ik niet opgemerkt, maar dat is na tuurlijk. want ik had je nooit tevoren ontmoet." „TT: dacht, dnt oom Henry op mij schold. Hij vond het niet geed, dat ik de Pastorie verlaten had, maar ziet u, ik kwam vooruit en ik had nooit iets anders dnn dien kant van het leven gezien. Mijn moeder heeft mij opgevoed, zooals u weeten vrouwen weten niet of sluiten er haar oogen voor, dat er een massa dingen zijn, die een man in de wereld ontmoet. Gelooft u niet „Het is v;aar, lot zoover." ,Jk ben vreeselijk dol op oom Henry en ik ben zeer gelukkig geweest in de Pastorie, ziet u? Maar ik voelde, dat hot leven van iedereen niet zijn kon, zooals hij het zijne heeft ingericht en er voldoening in gevonden heeft. Natuurlijk, het is prachtig werk en ik weet niet, wat de Parochie zonder hem zijn zou: maar hij is een geestelijke en hij bekijkt de dingen met de oogen van een geestelijke.^ „Ik vind, dat hij een man is met een zeldzame breed e zienswijze." zeide Heriot eenvoudig, „met heel weinig van de echt geestelijke kaste cn 2)jnf liefdadigheid is grenzenloos." „O ja, natuurlijk. Hij is een beste man, maar, nu, ik geloof, dat ik beter doe, verder te gaan- Ik wenschte iets von het leven te zien, voor iW mij zou vestigen: dus ging ilc weg en nom ditf kamers in Gloucester Gate, en heb een paar ka* meraden gekregen en ik verbeelde mij doA ik een verrukkelijk goeden tijd had." „Ik twijfel riet, dat je dien gehad hebt, zoo* lang als hij duurde jongen; en is de rekening nu gekomen?" „Moet die altijd komen? zeide hij woest. „Ik* heb niet veel gedaan. Het was maar een soort tijdverdrijf, weet u? En ik ben bang, dat ik nu dat alles verschrikkelijk zal moeten betalen! U hebt mij verleden Zaterdag aan het Victor!» Station gezien, herinnert ge u niet? cn ik zeide dat ik naar Parijs ging. Maar dot was een leu* gen. Ik ben slechts naar Brighton gegaan." „Nu cn wat heb je in Brighton gedaan.' ,Jk heb daar een meisje opgezocht. Zij heeft in Lenden gewoond en nu is zij in Brighton. „V/at voor soort meis;^? Een dat je aan ja moeder zoudt kunnen voorstellen en misschien: later zoudt kunnen trouwen, of van het andera soort „Van het andere soort. En dat is het got, v/a ar in ik gevangen zit Ik ben zoo goed al9 verloofd met een lief meisje uit Fromlingham, Be kan dot nu niet verder laten gaan. Het moet alles tusschen ons uit zijn." „Heb je dan beloofd die andere te trouwe^ of ben je al met haar getrouwd?" „Ik b -og niet met haar getrouwd, maof zij denkt, dat ik het doen zal." (Wordt vonrolgd^

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1