jWMEMMS DE EEMLANDER BUITENLAND. MAISQH „L1I10NBELLE" ZIJOE ÏGORMS NEH FEUILLETON. Pet Vf-rlor«n ^eliiiis PROS OER ADVERTEOTIEH 20e Jaargang No. 209 1 ua Idem ^er poe* f i—per week «set *ratt» emektrm» ■gen ongelukken) f CtU*. kewkilhW nemmfa f CuOJ. AMERSFOORTSCH DAGBLAD Vrijdag 24 Fobruarl 19ZZ If DfRECTEUR-UITGEVERX VALKHOFP. BUREAU: ARNKEMSCHE POORTWA» TEU «NT 51X van 1 —4 reRcU f LOS. met inbegrip van ec« bewijsnummer, elke tegel meer 0.25, dienstaanbio dingen en Uctdailndicids-advcitenticn voor de bdfl der prijs- Voor bande) en bedrijf bestaan tem voor deel ige bepalingen *oor het adveriecren. Een* circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. •r Politiek Overzicht Korten tijd geleden zijn door ons xveergege- fen de opvattingen op 't gebied der politiek, die worden gehuldigd door iemand als Rakowski. pet heeft zin, nu niet alleen de droeve hongers dood in Europa in 't middelpunt van veler aan hecht staat, maar ook héél het Russische vraag stuk belangstelling wekt, kennis te maken met de inzichten van Radek, den in Russisch Polen ge- poren revolutionair, wiens scherpe dialectiek en Vermogen om aangenaam te causeeren, met name |n het oog springen. Aandacht verdienen ver schillende passages uit een artikel, dat door hem Js gepubliceerd in „Die Kommunistische Inter- n.K.onale". Wij laten ze hier volgen: 'Voorwaarde voor de zegerijke verwerkelijking Van het streven naar een „wereldbond van 't ka pitaal", was het resultaatloos verloop van den iporiog, de oorlog zonder overwinnaars, de oor log, die eiken deelnemer daaraan de hoop op buit ontnam en zoodoende aan alle kapitalisti sche mogendheden de noodzakelijkheid had op gedrongen onder elkander het eens te worden, teneinde gemeenschappelijk de catastrophe der .Wereldeconomie, die door den oorlog in 't leven Is geroepen, te beperken. De overwinnende En- tertemogendheden begroeven het denkbeeld van 'de internationale kapitalistische trust. Zij lieten «den naam van den „Volkenbond" bestaan, maar zij beperkten den Bond tot de overwinnende en ficvtrale mogendheden en ontnomen er eiken bindenden economischen inhoud aan. Kapitalis ten vormen een trust, wanneer zij elkander niet kunnen overwinnen. Het bankroet van een firma leidt niet tot een trust, maar tot haar opkoop. De geallieerden meenden op grond van de Duit- sche buit of dank zij de uitschakeling der Duit- sche concurrentie weer „gezond" te kunnen wor den. Zoo is de periode der na-oorlogsjaren de .periode der concurrentie. In de plaats van Duitschland en Engeland als de voornaamste concurrenten zijn Engeland en Amerika geko men. Tevens is echter de vraag opgeworpen boe is het mogelijk een mensch op straat van zijn portemonnaie, hemd en broek te berooven en hem tex'ens tot den besten kooper van waren te maken? Dit is niet alleen het vraagstuk van Duitschland, Oostenrijk, Turkije, maar ook he* probleem van Rusland. Terwijl de concurrentie der kapitalistische landen heeft geleid tot een nieuwe golf van streven naar beschermende rechten, leidde dit laatste onopgeloste vraagstuk tot de crisis in 't economisch leven der wereld, waarin de kaoitalistische wereld zich sinds het midden van 1920 bevindt. De wereldoorlog eindigde met de overwinning jdc. Vereenigde Staten van Noord-Amerika op w. eldschaal, met de overwinning van Engeland in Europa cn met de overwinning van Jnoan in Sost-Azië. De Vereenigde Staten van Noord- ftmerika proboeren de overwinning van Japan Ie verhinderen. Engeland verzet zich tegen de ^oreld-economische hegenomio der Vereenigde Staten van Noord-Amerika. Frankrijk, het land, dat de oorlog behalve den roem de meeste gra ven, de grootste offers en de grootste economi sche ontreddering heeft gebracht, tracht de he- genomic der Engelsche eilanden te bestrijden. De betrekkingen van deze landen tot elkaar moeten het uitgangspunt der beschouwingen over we- reldpolitiek vórmen, daar zij behalve sovjel-Rus- Icn.d de eenige subjecten der wereldpolitiek zijn. 'Al het andere vormt hun object. De wereldoorlog'heeft de bezittende klassen van heel de wereld met grooten schrik vervuld. .Onophoudelijk oorlogen zij met elkaar, maar Voor den oorlog zijn zij bang als de pest. Daar om zullen zij alles doen om door economische en politieke schikkingen him belangen zooveel mogelijk met elkaar te verzoenen. De „city" ver langt fel naar rust. Amerika is een jonge vle gel, die van tijd tot tijd zijn ouderen neef ge ducht op de eksteroogen trapt. Maar het is dui delijk, dat zelfs de diplomatie der Vereenigde Staten, waarin zich de common sense van 'den koopman met het dilettantisme van de stu denten der Hovard-universiteit vermengt, niet opgeblazen oorlogszuchtig is. De Engelsche deskundige op financieel gebied, IWr'-nard Keynes zijn fonkelnieuwe ontdek king, dat men een volkomen uitgeput mensch nauwlijks waren kan verkoopen en de indruk, die deze ontdekking maakte bewijzen slechts in wel ken geestelijken toestand de kapitalistische we reld zich bevindt heeft gelijk, wanneer hij be rekent, dat Duitschland de eerstvolgende jaren reeds niet in staat zal zijn de verplichtingen, die het op zich heeft genomen, te vervullen. Ja de verplichtingen kunnen slechts uitgevoerd worden op voorwaarde, dat zich de Fransche en door Frankrijk geroofde ertsen met de Duitsche ko. len vereenigen. Alleen het vormen van een Duitsch-Fransche economische trust zou de voortbrengende kracht van Duitschland dermate kunnen doen toenemen, dat het zijn verplichtin gen, die het tegenover de geallieerden op zich heeft genomen, zou kunnen uitvoeren. Maar te gen dit plan verzetten zich de militaire krin gen van Frankrijk en de kapitalistische kringen van Engeland. 4* Het gecompliceerde van de verhouding der geallieerden tot Rusland wordt nog grooter, doordot Rusland een Europeesch cn tevens een Aziatisch land is. De politiek der geallieerden tegenover Rusland was geen oogenblik van uni formen aard. De Engelsche regeering deed, alsof zij zeeT geschrokken was, door de mogelijkheid, dat de revolutionaire ideeën van Rusland zouden over springen op de Oostersche landen, in de eerste plaats op Indië. Maar in werkelijkheid waren de sleurmenschen („routiniers") van 't Engelsche departement van buitenlandsche zaken van mee ning, dat de ideeën niét zoo gevaarlijk kunnen zijn als kanonnen. De Engelsche regeering toch heeft tot dusver de verspre'ding van de geschrif ten der Engelsche liberalen in 't Oosten niet verboden, die toch meer aantrekkingskracht voor de jonge Indische bourgeoisie bezitten don de communistische dankbeelden, die op hun ont eigening aansturen. Maar wat de wapenen be treft, zou naar bij de hoeren Nicolson en Cur- zon vaststaat een wit Rusland er in grootere mate over beschikken, want het zou op Schnei- der-Creusot en op de Bethlehem Steel Corpora tion kunnen rekenen. De Indische.-School van het Londensche departement van buitenlandsche zaken, die heel de wereld als Glacis Indicns" beschouwt, vreesde, dat het witte Rusland, een maal in 't zadel, in de richting van Midden-Azië zou rijden. Daarom hernieuwt de heer Curzon de politiek von lord Beoconsfield de politiek, aansturende op verzwakking van Rusland. Hij steunde de witten slechts zóóverre om sovjet- Rusland te verzwakken, maar niet zoo ver, dat zij zouden hebben kunnen overwinnen. De mee- ningsverschillcn in 't kamp der witten waren niet de laatste reden van de overwinning van sovjet- Rusland op de interventies. Het is hcelemaal niet aan twijfel onderhevig, dat Engeland geen vinger uitsteekt om als be middelaar tusschen Frankrijk en Rusland te die nen, maar dot het integendeel juist met Rusland alleen wil blijven om het in honden te behouden en het door een overeenkomstig doseeren van leeningen zoo long in een toestand van volko men uitputting te houden, tot de, positie van En geland in Indië zal zijn versterkt en de Turksche kwestie tot een oplossing gebracht. Berichten. DE CONFERENTIE TE GENUA. Londen, 23 Febr. (N. T. A. Draadloos). Poincaré heeft aan den Britschen premier de verzekering doen toekomen, dat het hem .zou verheugen den premier einde dezer week te ont moeten en het aan Lloyd George overgelaten de plaats der samenkomst te bepalen. De Parijsche correspondent van de Evening Standard meldt, dat er geen twijfel aan is, dat Poincaré tot zekere hoogte het Engelsche stand punt is genaderd, donk zij de besprekingen, die hij dezer dagen heeft gevoerd met Lord Har- dinge, den Britschen gezant te Parijs. Hij is be reid in plaats van nota's te wisselen conventies te houden, terwijl het verschiet in Frankrijk over het geheel genomen veel klaarder is. Londen, 23 Febr. (R.) Lloyd George deelde in het Lagerhuis mede, dat de regeering de hoon koesterde binnenkort een bijeenkomst te houden met de Fransche en andere deskun digen over de conferentie van Genua en de inter nationale agenda. Lloyd George zou Zaterdag de geheele zaak met Poincaré bespreken. Londen, 25 Febr. (R.). Reuier verneemt, dat Lloyd George Zaterdagmorgen vroeg uit Londen zal vertrekken cn Poincaré te Calais of te Boulogne sur Mer ontmoeten. Het onder houd zal niet lang duren en een vertrouwelijk en informeel karakter drogen. De Brits'che pre mier hoopt nog denzelfden avond naar Enge land terug te keeren. Parijs, 2 3 Febr. (Havas). Het onderhoud tusschen Poincaré en Llovd George zal te Bou logne sur Mer plaatsvinden. Rome, 23 Febr. (B. T. A.). Officieel wordt meegedeeld, dat, aangezien de regeeringscrisis voortduurt, het de ïtaliaansche regeering niet mogelijk zal zijn 8 Maart te hondhaven als da tum voor de conferentie te Genua. De regce- ring heeft daarom tot uitstal besloten, hetgeen zij telegrafisch heeft medegedeeld aan de uit- genoodigde regeeringen. Tevens heeft zij zich met de geallieerden in verbinding gesteld om met gemeenschappelijk goedvinden een ande ren dotüm te bepalen. DE PRESIDENTSVERKIEZING IN DUITSCHLAND. B e r 1 ij n, 2 3 Febr. (W. B.). In verbnnd met de verklaring van gisteren van den rijks kanselier, dot na afdoening der Opper-Silezi- sche kwestie de aangelegenheid der nieuwe ver kiezing \fan een president als dringend moet worden beschouwd, herinneren de blo den aar. den brief van president Fbert aan den rijkskan selier d.d. 21 Oct. 1921, waarin deze er op wijst, dat onverwijld de toebereidselen moeten worden getroffen voor de nieuwe verkiezing van den rijkspresident. 44 URGESmAT AMFBSFIPRT IN *3.50 0.50 4.1 S BARETVORM 3.90 Duitsche leveranties oun Engeland. B e r 1 ij n, 2 3 Febr. (N. T. A.). Engeland heeft tot dusver van Duitschland op rekenin] van de schadeloosstelling in het geheel ontvan gen 4070 ton ve.istoffen, waarvoor Duitsch land tot een bedrag van 577.000 pond sterling is goedgeschreven. Duitsche handel met Rusland. B e r 1 ij n, 2 3 Febr. (W. B.). Volgens de Berl. Anzeiger heeft het rijksministerie voor economische aangelegenheden, als resultant van de besprekingen van c' n minister voor dit de partement met de bestuurscommissies der vok- vereenigingen in het rijk, personen nongewe- zen, die als deskundige vertegenwoordigers van den Duitschen handel te Moskou de economi sche en handelstoestanden in Rusland ter plant- so zullen onderzoeken. Als eerste gedelegeer den vertrekken heden de rijksdagafgevaardigde dr. Hugo voor den rijksbond van den Duitschen in- en uitvoerhandel en directeur Benster te Stettin als vertegenwoordiger van den expedi tie-handel hen zal de vroegere staatssecretn ris dr. Muller volgen. De economische deskun digen zullen ongeveer zes weken in Rusland blijven. DE DUITSCHE SPOORWEGMANNEN. Berlijn, 2 3 Febr. (W. B.). De „Reichs- gewerkschaft deutscher Eisenbahnbcamten" had den rüksvorkeersminister om een onderhoud verzocht, dat on hedenmorgen was vastgesteld. Daar zich bij de daartoe gevormde commissie evenwel beambten bevonden, tegen wie als be werkers van de stak'ng disciplinaire maatrege len worden genomen, liet de minister de com missie weten, dat hü met deze beambten niet kon onderhandelen. Hoewel de commissie liet verklaren dat zij deze meening niet deelde en bezwaren niet kon erkennen, bleef de mi nister bij zijn afwijzende houding. De rijkskan selier weigetde om dezelfde reden een onder houd met de commissie. Berl ij n, 23 Febr. (W.-B). In een bijeen komst van het bestuur van den Duitschen be- ambtenbond heeft de vertegenwoordiger der spoorwegmannen voorgesteld, dat de leiding van zaken over zou gaan in handen van de sta- kings-gezinde richting. De meerderheid sprak evenwel vertrouwen in het bestuur uit en keurde de spoorwegstaking of. Een algemeeno verga dering van den bond, die over zes weken bijeen komt, zal definitief over deze kwestie beslissen, De Duitsche emigratie naar Amerika. B e r 1 ij n, 2 3 Febr. (N. T. A.) Het aantal personen van Duitschen oorsprong, dot in 1920 in de Ver. St. van Amerika woonachtig- was, be droeg volgens statistische gegevens 2.501.180, tegen 1.686.102 in 1910. De Duitsche Onofhankclijkcn cn Communisten, B e r 1 ij n, 2 5 Febr. (N. T. A. Draadloos' Do rijksconferentie der U. S. P. D. verklaarde zich vóór opneming der Kommunistischc Ar- beiisgemeinschaft. Ontploffing in een trein. Elberfeld, 23 Febr. (W.-B.). Heden middag heeft in een wagon 4de klasse van den personentrein Keulen—Barmen gedurende het oponthoud aan het station Elberfeld een ont ploffing plaats gevonden. Een reiziger werd op slag gedv)od en drie onderen ernstig gewond. Men vermoedt, dat een der reizigers een bom bij zich heeft gehad, die ontploft is. Een der gelijk gevol heeft zich enkele weken geleden te Barmen voorgedaan. Dc reis van Bcncs. Pn r ijs, 3 3 Febr. (B. T. A.). Benes heeft Parijs verlaten cn zich naar Proog begeven. Dc Bunquc Industricllc de Chine. P a r ij s2 3 Febr. (B. T. A.) Na een ver hoor ondergaan te hebben, is Pernette, alge meen directeur van de Bnnque Industriclle de Chine, in hechtenis genomen. LANDRU. P a r ij s 2 3 Febr. (B. T. A.) President Mil- lerand heeft mr. de Moro Giafferi ontvangen, die hem kwam verzoeken gratie te verleenen aan Lnndru. Mill, rand heeft gezegd binnenkort zijn besluit te zullen mededeelen. Hel huwelijk van prinses Mary. Londen, 23 Febr. (N. T. A. Draadloos), Prinses Mary besteedt eiken dag vele uren aan het ontvangen van deputaties uit verschillende deelen van het land en alle rangen cn standen vertegenwoordigend, die adressen en geschen ken komen aanbieden. Gisteren heeft zij 17 dergelijke deputaties ontvangen. Tegen één dezer zei zij„!k ben heel blij, dot ik in mijn vaderland zal blijven en dat ik mijn leven zal doorbrengen onder mijn eigen volk." ENGELAND EN DE ONTWAPENING. Londen, 23 Febr. (R.). Worthington Evans, minister van oorlog, zeide in een rede te Chorby, d?.t hij bereid was een vermindering van het legfr.mct 33,000 man voor te stellen, hetgeen ten gevolge zou hebben het opheffen van 24 bataljons infanterie, 47 batterijen artil lerie en 5 regimenten cavalerie. Hij hoopte de begrooting van oorlog te verminderen met 16V? millioen tegen 20 millioen, die waren voorge steld door do bezuirugirgscommissie. De be grooting voor het volgende jaar zal minder dan 60 millioen bedragen, tegen 95 voor 1921/22 cn 412 millioen voor 1919/20. DE IERSCHE KWESTIE. Londen, 23 Febr. (R.) Naar aanleiding van de beslissing van dc Aid Fheis en de uil wer king ervan op het lot van de wet ter bekrachti ging van het verdrag, werden heden in het La gerhuis aan Churchill verschillende vragen ge steld. Churchill verklaarde: Omtrent heigeen gisteren te Dublin is voorge vallen, bezitten wij geen voldoende inlichtingen, die ons in staat zouden stellen ons een oordeel te vormen omtrent den weg, die thans moet wor den ingeslagen. Wij hebben de Iersche ministers en de onderteeVenaars van het verdrag uitge- noodigd naar Londen te komen, om spoedig een confo-entie te houden ter bespreking van den geheolen toestand. Ann Churchill word gevraagd, of het niet noo- dig was de evacuatie der Engelsche troepen t/it Ieriand uit te stellen; hij zeide hierop nog niet te kunnen antwoorden, maar zeide toe later hieromtrent een verklaring af te leggen. Het lag in 't voornemen Maandag verder gaan met de bespreking van het wetsontwcri ter bckrochtiging van het Iersche verdrag, maai Chombeilain deelde mede, dat men daartoe nof niet zou overgaan. Londen, 23 Febr. (R.) In het HoogerJ huis legde Lord Birkenhead een verklaring af omtrent de besprekingen met de Iersche mini» Iers, die dezelfde strekking had als de medeV dceling von Churchill in het Lagerhuis. Hij voegde cr aan toe, dat, ofschoon hij zich niel wilde uitlaten over de gevolgen, die dc besli9< sing van do Ard Fheis zou hebben, dc houding der Engelsche regeering onveranderd blijft: „Wi houden ons aan liet verdrag en zien niet in, dal de beslissing in strijd is met dit standpunt." STAKINGEN IN SPANJE. Madrid. 22 Febr. (B. T. A.). Uit Pueblo Nuovo wordt gemeld, dat alle vnkvcrecniginK gen een staking hebben afgekondigd uit soIh daiiteit mot dc mijnxverkers te Ponnrroyo. Hel acntal stakers bedraagt ongeveer 5600. 1 DE CREDJETEN VOOR OOSTENRIJK. Londen, 23 Febr. (N. T. A. Draadloos)] De Doily Telegraph meldt over de bijeenkomst van de intrnationnle firtancieclc commissie vnnj den Volkenbond ter bestudecring van do besta methoden vnn vcrdecling der reeds gegeven of toegezegdo creaieten aan Oostenrijk, dat hef practisch zeker is, dat de internationale commisJ sie zal besluiten een bizondcren buitcnlandschei\ gedelcgcerdo te benoemen om met goedkeuring van de Oostenrijkscho regcering de uitvoering der bepalingen, verbonden aan het verleenen der credieton, te controlcercn. Uit Weenen wordt gemeld, dat do Scandinuvische londeij Oostenrijk een credict zullen toestaan van ongc^ veer twee millioen pond sterling. Doctor Rosenberg wordt de volgende xveeV uit Weenen te Londen verwacht in verband met het vaststellen der wettelijke schikkingen vrm» het Britsche crediet. Een resolutie vnn den Landdag van Wilna. Warschau, 22 Febr. (P. T. A.) De Wik nasche Landdag heeft Maandag jl. met 96 stemi men en 6 onthoudingen de volgende resolutie aangenomen: „De Landdag van Wilna besluit: (T). Alle juridische cn politieke banden, die ong door Rusland waren opgedrongen, benevens het recht van dat land om zich te mengen in onze aangelegenheden, niet te erkennen en te be schouwen als onherroepelijk verbroken. (2). Wij verwerpen cn ontkennen definitief alle juridische cn politieke pretenties der republiek Litauen op ons land, die werden neergelegd in het Litausch-Russischc verdrag van 12 Juli 1920. (3). Wij verklaren plechtig, dat wij geen en kele beslissing zullen aanvaarden, genomen door buitenlundsche factoren en in tegenstelling met onzen volkswil, ten aanzien van het lot of do binnenlondsche organisatie vnn ons land. (4). Het Wilno-gcbicd vormt zonder eenig voorbehoud en zonder eenige voorwaarde een integreerend gedeelte van. de republiek Polen. (5). Alleen de republiek Polen bezit het volk en souvereine recht op het Wilna-gehied. (6). De bevoegde autoriteiten der republiek Polen bezitten louter en alleen het recht beslis* singen te nemen inzake de wetten en instellingen van het Wilna-gehied, in overeenstemming met de Poolsche grondwet van 17 Maart 1921. (7). Wij noodigen dc Poolsche regcering en den Landdag uit onverwijld over te gaan tot het uitoefenen der rechten en plichten, die voort vloeien uit Polen's souvereiniteit ten aanzien van het Wilna-gebied. BRITSCH-INDIK. B e r 1 ij n, 2 3 Febr. (N. T. A.). De onder koning van Britsch-Indie heeft een conferentie bijeengeroepen van alle Indische gouverneurs. Er zijn 160 Indische nationalisten uit de geve*" genis vrijgelaten. HET EGYPTISCHE VRAAGSTUK. Cairo, 23 Febr. (R.). Er is een proclama- :ie uitgevaardigd om alle wapenen in te leve ren, waaraan zeer goed gevolg wordt gegeven. Men stroomt naar het hoofdkwartier van da politie om wapenen in te leveren. De nieuwe president van Guatemala. B e r I ij n, 2 3 Febr. (N. T. A.) De enndidaat der liberalen, generaal Orcllana, is met over-* Uit het Engelsch rioor Mevr. J. P. WESSELINK-VAN ROSSUM. door DAVID LYALL. 88 Zij was daar vroeger slechts één keer ge weest op een Zondagnamiddag, toen Peter zijn Academie-werken tentoonstelde. Maar zij was alles vergeten. Tenminste, alles leek haar nieuw dien dag en verrukkelijk, want alles kreeg kleur cn leven door de warmte, levendige persoonlijk heid van Margaret. „Ik zal den ketel hier overhangen," zeide Margaret, en schraapte dc gloeiende asch xvat bij elkaar met een vreemden langen pook van bewerkt ijzer. „Er is altijd veel warmte in de asch van hout. En hoe gaat het je lieve? Ik hoop, dat Duncan en de kinderen gezond zijn?" „Zij zijn heel wel dank je," antwoordde Jea- nie, nog altijd onbeholpen, terwijl zij ging zit ten en zenuwachtig haar handschoenen uittrok. „Waarom heb je de kinderen niet meege bracht of wat heb je met ze gedaan Na tuurlijk, mijn spruiten zijn uit, maar ze hadden In den tuin kunnen spelen." „Zij zijn bij een buur. Er woont twee deuren •van mij vandaan een meisje, dat dol op hen is. Zij kwam op hen passen en ze zou voor htm thee zorgen, terwijl ik hierheen ging. Be zeide, dat ik waarschijnlijk maar een uurtje zou weg blijven." .„Prachtig ingericht I Het heeft mij altijd ge hinderd, als ik aan je denk, xvat meer ge beurt, dan ge -je zoudt verbeelden, lieve, niette genstaande je zoo xveinig naar de Beild komt. Ik heb altijd het gevoel, dat je je te veel op stuit. Hier zijn wij in een ander uiterste ver zeild, want wij worden niet door de menschen met rust gelaten, niet 's morgens, 's middags en 's-avonds, niet op Zon- of Zaterdagdogen. Maar toch is onze manier de beste, geloof mij, me vrouw Heriot. Het hart, dat zich te veel in zich zelf keert, verteert ten laatste." „Ons huis is er niet op ingericht, om men schen te ontvangen," zeide Jeanie langzaam. „Ook hebben wij er het hart niet voor," xvilde zij er aan toevoegen, maar de ferme blik van Margaret belette het haar. „Ik moest die dingen eigenlijk uitdoen, maar ik ben net een kind, Jeanie, Ik xdnd zoo'n x'er- kleedpartij heerlijk. Het duurt altijd eenigen tijd, voordat ik weer uit mijn rol ben, dus als je heusch niet lang kan blijven,, dan zal ik de rokken van Brittannia even opspelden en dade lijk de kopjes en schotels gaan halen." Zij vestigde Jeanie's aandacht op haar san dalen aan haar blonken, xvelgevormden voet en was zoo verrukt over haar uitzien en haar tooi, dat de ander er ook belang in begon te stellen. Op den bodem van haar hart echter voelde zij een vage, maar toch stekende jaloezie, omdat Margaret zoo rijk was in alles, wat het leven betrof, omdat, veilig in haar huis haar geen pijn of kwaad treffen kon. Een dof gevoel van opstand tegen de on rechtvaardigheid der dingen zette haar woorden wat later, kracht bij, toen zij over de theekopjes heen, het doel van haar bezoek trachtte uit te leggen. „Ik heb geen vrienden in Londen, behalve gij" zeide zij, terwijl zij achterover leunde in het la- stoeltje, en de warmte en de verkwikking een zxvak kleurtje toovorde op de zichtbare bleekheid barer wangen. „Zoonis je wel zeggen zult, heb ik eigenlijk bet recht niet je lastig te vallen met mijn moeilijkheden." „O. toch, zeker kwam het vlugge weder- xvoord. „Alle Schotten behoorden elkander tot steun te zijn, en meestal zijn zij dat ook," antwoordde zij met een grappig gezicht. „Peter zegt, dat ons kiezelpad nfgeloopen is door de voeten X'on de behoeftige Schotten, die ons opgezocht hebben. Ik zeg hem, dat het noodlottig is, den naam te hebben een vriende lijk hart te bezitten. Maar wat is je moeilijk heid Het ligt toch zeker niet aan do kindeven. Duncan vertelde mij, dat zij goed gezond zijn." „O, zij zijn goed in orde," antwoordde Jeanie zachtjes cn aarzelde nog, want datgene, xvat een uur geleden nog zoo gemakkelijk en drin gend noodzakelijk geschenen had, xvas nu zoo goed als onmogelijk I „Wij waren boos. dat Duncan maar zoo'n erg kort tijdje in de Bimgaloxv gebleven is. Wat scheelde hem toch. dat hii ons Zondagnamiddag zoo in den steek heeft gelaten Margaret stelde de vraag in de hoop, ilat het de xrrouw tegenover haar op xveg zou helpen. Want dat Jeanie een bizonder oogmerk had met haar komst, daaraan twijfelde zij geen oogen blik. Dat sprak uit Jeanie Heriot's geheele voorkomen en manier van doen. „Ik heb het hem niet gevraagd, mevrouw Bain." „Waarom heb je het hem niet gevraagd Pe ter moet mij van alles tekst en uitleg geven, lieve I Dat is noodzakelijk, want de bosten on der hen zijn slechts groote kinderen, die be moederd moeten worden." Jeanie schudde hoor hoofd. „Er is een verschil tusschen Mr. Bain en Dun can Heriot." „Een groot verschil, lieve in uiterlijk om mee te beginnen. Je hebt de keur der markt- i bloemen, xvat het uiterliik en misschien ook wat hersenen betreft. Men kan niet alles krij- I gen f Ik zou Peter Bain niet willen ruilen voor een of anderr-n romanheldmaar ik kan niet I zeggen, dot ik hem om zijn mooi uiterlijk ge trouwd heb." I „Je ziet er mooi genoeg voor twee uit," zeide Jeanie. „En bet uiterlijk beteekent eigenlijk niemendal. De rrceste mannen, die er goed uit zien. hebben e*n te hoogen dunk van zichzelf." „ïk geloof niet, d.at de jouwe je op die ma nier last geeft tenminste heb ik hem nooit zijn veerer. zien opstriikenf" lachte Margaret, ter- j wijl zij suiker in de kopjes deed. „Je houdt miershien niet van Londen Zou j het niet beter zijn, als je xvat verder buiten j ging xvonen Wat verhindert Duncan, eiken dag heen en weer te reizen Andere mannen doen het ook." „Dat xvil hij ook doen, moar ik heb hem ge zegd, dat xvat mij betreft, hij het zich niet moei- lijk behoeft te maken." Margaret maakte de thee klaar, trok haar i stoel achter de kleine Schotsche tafel vandaan jen leunde xvat voorover, terwijl de schijn van het haardvuur speelde door de lange gouden haarlokken en keek, met scherpe, onderzoeken- de oogen in het gelaat der vrouw, die voor haar zat. „Dat is de kreet van een gexvond schepsel, lieve. Als het je xvat helpt, vertel het mij dan. Ik kan zwijgen als het graf en ik ben een graf geweest voor velen in deze groe'e, xvreede dier bare stad. Maar zeg niets, waarvan je later spijt l zoudt kunnen hebben. Het is zoo gemakkelijk als er vloed is, moor don komt de eb en de leeliike achterblijfsels op de kust I" „Dat is alles nl voorbij. Ik ga hem verloten, mevrouw Bain. Dot heb ik hem al gezegd." „Maar xvoarom xnroeg Margaret, terwijl haar oogen groot en lichtend werden door me delijden. „Hij is zoo'n groot, lief kind 1 Hulpc** loos an afhankelijk." Jeanie lachte een bitteren, hol klinkenden lach. „Als hij hier zoo poseert, mevrouw Bain. dan stelt hij uw Brittannia in de schaduw I Er i9. nietó hulpeloos of afhankelijks aan Duncan He-* riot tenminste, hij heeft van m ij niets nooi dig" Teen liet zij zich-gaan. Het wos of de sluizen zich openden en dc vloed er door stroomde. Morgaret zat heel rustig, haar kin in de palmi van haar groote, hulpvaardige hand, haar oogenj strak gericht op het smalle, opgexvonden ge-« laat tegenover haar, uit medegevoel met deni hartstocht van een gepijnigde en verbitterd® ziel. Geen enkel xvoord sprak zij, totdal Jeani® geëindigd hndtoen stond zij heel vlug en stil) op, knielde neer, sloeg haar armen om de slan^j ke gestalte en keek haar recht in de oogen* „O, lieve, te denken, dat dit alles zoo dich® in mijn nabijheid is gebeurd en dat ik er niet3( om gegeven en niets van geweten heb I Ik hoop^ dat God het mij zal vergexren I Zie je, ik heli het geprobeerd, en toen ik dacht, dat je mij nief xvilde hebben en het weinige, dat ik geven kon^ niet noodig had toen heb ik mij teruggetrokken^ Maar dat was verkeerd, ik had moeten volhoud) den. Ik ben zoo dankbaar, dat je nu bij mij ge*, komen bent I Wij zullen dat alles wel in ord®j maken, lieve jij cn ik, *onder ons terwijw God ons tegelijkertijd zal helpen, op zijn eiger^ wonderbaarlijke xvijze I" (Wordt vervolg-d).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1