LIPS' SAFE-INRICHTING Hl Middenstands Crefcfalt uihbibt Hu. t nmos in. 30* MAISON „L'HIIQNIELLE" Zwarte Pail'et Ziirlen Blouses DE EEMLANDER" BINNENLAND. BUITENLAND. MEMEIT» PRIJS OER ADVERTEHI1Ö EERSTE BLAD. Deposito-Rentes Een jaar vast s«A zes maanden opzegging 41 /3 <*/0 een I Firma Fontein Schippers, Hpoo en laan s'oitanrt !3.Pfi 20e Jaargang No. 204 •-'3i tood 1 14CC Idem bancs (kt poet f 1-, per seek (mei rratfc eenekermg tegen ongelukken) f (UT*, «tooodedyke nnnnnrr» ycuos.» AMEBSFOORTSCH DAGBLAD Zaterdag 25 feftriorl 1922 DIRECTEUR-UITGEVER» X VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTW4» TEI INT BIX I -4 regels f l.Qf met inbegrip v*d bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbtai dingen en Lactdadigheids-adeeitentiën voor de helft der prgs. Voor bandcl en bedrijf bestaan zeeC woordceiige bepalingen «roer het advcrieeren. beat circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt 09 aanvraag toegezonden. En nu: ten strijde. D© Algemeene Vergadering is verloopen, 'pOoals de ingewijde düft heeft verwacht. De 'Jiiet^bevriende pers en dit is 200 ongeveer feil es wat Nederland aan groote bladen 'be talt moge nog spreloen van: „het conflict In den. Vdjzinni.g Denvooratischen Bond" als Bdj 'berioht, dat Teenstra nu ook voor de jwrtij' heeft bedankt en als zij straks zal be- Wchten, dat Koster desgeÜjks heeft gedaan, ieen feit is het, dat er geen conflict meer bestaat, ja, dat er heeletmaal geen conflict beeft bestaan. Er mogen dan in onze algemeene verga- Bering enkefe stemmen zijn gehoord^ die filet geheel instemden invet de houding van fle partij^leiding ten aanzien van de nu af gesloten gebeurtenissen, schier de geheele Bond heeft de houding der frondeurs scherp Bfgekeund' en heeft de (motie van vertrou- iwen in de leiding met enthousiasme aan genomen. Gebleken is ook, dat de drie ex-candidaten Uj hunne beste vrienden geen steun vonden en dat de „onlbindiing" der partij alleen heeft bestaan in de geachte verbeelding van die persnheeren, die aan het optreden der fron deurs eenige beteekenis toekenden. In- openbare vergadering, voor de oogen van heel het volk, hebben wij deze onver kwikkelijke affaire beëindigd. Oit alles wil niet zeggen, dat we geen last zullen hebben van het gebeurde; de laster zal ook in dit geval wel hier en daar enjn blijv-en hangen en er zullen allicht een aantal 'kiezers zich efkeeren van den Bond, die zooals 'het dan heet „zich zelf Idoor inwendige twisten verscheurt." Maar ©an den anderen kant zal de openhartigheid, rwa armee wij de zaaik hebben behandeld, ons nieuwe vrienden 'brengen. Men zal eerbied hebben voor het woord van Merchant, dat in onzen Bond slechts plaats is voor onbaat zuchtige figuren, dat de leden van den Vrijz. Dem. Bond elkander open in de oogen moe ten zien en dat hij en zoovelen met 4 hem den Bond zouden verlaten, indien ock bij ons het politieke bederf zou binnen- Khiipen. E fitnita oomoedta. Deze opgeblazen affaire beeft reeds te veel van onzen tijd in beslag genomen en wij mogen niet dralen met onze teak in de Nederlandsöhe politiek weer op te ivemen. Aan ons d'e plicht aan het Nederlaoidsahe volk, voorzoover het ons streven nog niet waardeert of althans daarvan geen blijk geeft door ons te steunen-, te doordringen van de fuistShead van ons beginsel, van de oprecht- weid v-an ons pogen, die beginselen in de Jfcaetijk ten. bate van heel het volk toe te passen. Wie ons standpunt juist wil kennen., dient Uien begrip te hebben van de oorzaken, die feot de oprichting van onzen Bond hebben geleid. Het oude liberalisme met zijn „laisser faire, laisser aller" -had in de praktijk al lang afgedaan, toen daarvan in de partijfornvatie nog niets tot uiting kwam. Er was ééme groote liberale partij, waarin zoowel demo cratische als conservatieve elementen sa menwerkten. Toen d'ie partij de urgentie van het algemeen kiesrecht verwierp, tTaden de onzen uit deze partij, omdat rij in het alge meen 'kiesrecht de eerste voorwaarde zagen om de menschen van alle lagen der bevol king te kennen, waardoor het mogelijk zou worden aan die wenschen tegemoet te ko men, voorzoover de Staat daartoe in staat was. Toen nu deze democratische elementen, htm gemeenschappelijk beginsel wilden for mule eren, kozen rij door de opgestelde be ginselverklaring kloek partij voor de demo cratie. Voor zoover de gemeenschap daarop invloed kan uitoefenen, mag er geen onge lijkheid bestaan tussohen de burgers. Ieder een behoort op die plaats te kunnen komen> waar hij krachtens zijn natuurlijke aanleg recht op heeft, en dit behoort zoo te rijn, Sliet alleen in het belang vein de individuen, maar ook in het belang der gemeenschap zelf. Uit dit beginsel vloeit voort: goed onder wijs voor iedereen, middelbaar en hoog er enderwijs bereikbaar voor allen, die daarvoor geschikt rijn. Ook indien zij de fi-nantieele middelen daartoe missen. Van deze wensoh'en hebben de Vrijzinnig- Democraten nog slechts een deel kunnem helpen verwezenlijken, da verwezenlijking van het geheele complex maatregelen in de alen zin as en blijft een van, hunne vurigste Wenschen'. Daarnaast hebben de Vrijzinnig-Democra- len van de oprichting der partij af gestreefd naar vrijmaking, ook in oeoocnomischen zin, 31/2 01 van den arbeider. Zonder te vervallen in de onhoudbare dogma's der socialisten, hebben, rij getoond de beste vrienden te rijn van die werkers met hoofd en hand, die in onze maatschappij zulk een belangrijke rol vervul len. De vrijzinnig-democraten hebben ge propageerd1 voor wettelijke voorziening ter tegemoetkoming aan de gevaren, die de oeconomisch zwakkeren bedreigen: ziekte, ongevallen, werkloosheid en tot steun van I de ouden van dagen. Niiet schoorvoetend' heeft de Staat in te 'grijpen, voor hij in dezen zin invloed kan uitoefenen, m-aar kloek en doelbewust. Dót is ons standpunt. Dit beteekent echter niet en dat wrijven onze tegenstanders ons aan dat wij den Staat almachtig wenschen; dat wij vóór ambtenarij zijn en vóór overheidsbemoeiing, overal en altijd. Dit is volstrekt niet het ge val. Daar, waar het particulier initiatief in grijpen van de overheid onnoodig maakt, houde de Staat rijn handen thuis. Slecht daar waar de particulier zich bovenmatig 'be voordeelt ten nadeel e van zijn medeburgers neme de overheid rijn. taak over. Hiermede is, zij het zéér beknopt, het Vrij zinnig-Democratisch beginsel geschetst en voor de verwezenlijking van deze beginselen hebben wij in -het vuur te gaan. De stembusstrijd zal waarschijnlijk ditmaal vrij kalm verloopen. De kiezers hebben in dezen tijd1 van malaise te weinig oog voor het algemeen belang, dat toch ook hun be lang is. Zo weten bovendien, dat de stem plicht niet houdbaar is gebleken en er zullen zoo een massa kiezers van de stenvbus weg blijven. De onzen hebben te 'begrijpen, dat dit plichtsverzuim is. Wie de schoonheid van onze beginselen doorziet, mng niet thuisblij ven. Br is thans meer aanleiding dan ooit invloed te oef-enen op de samenstelling der Regeering. Wie onze beginselen belijdt, poge er an deren van te doordringen. Niet iedereen, die vrijzinnig-democratisoh voelt, kón gaan schrijven of kan gaan redevoeren. Maar onze zaak bepleiten bij zijn buurman en zijn vriend, dót kan elk van ons. Men vange met dezen strijd tot verster king van onzen invloed zoo spoedig mogelijk aan; de maanden, die nog verloopen, voor de stembur opengaat, zijn spoedig voorbij. Behangerij - Stoffeerden] - Meubileeringen, zijn niet duurder dan andöre vakgenooten, doch hebben oen apart kleuren genre. Traag roor Üw Voorjaarsvernmlerlngea ook hij ons prijsopgave. F zult bestellen en F kant tevreden zijn. Fransc-he filUnpijl 135 c.Sf. breed t 4.75 por ületer. Reslrt», Fraise, Beige kleuren. ve» kiezing toegekend aan den rijksdag. In be deelde wet staat toch letterlijk Den Wahllag bestimmt der Reichstag. Es musz ein Sonntag oder öffentlicher Ruhetag sein. M. o. w.wanneer de rijkskanselier zich in verbinding stelt met de partijleiders en er kan onverhoopt geen overeenstemming wor den bereikt, dan heeft de rijksdag volgens de grondwet het recht den dag der verkiezing vast te stellen. Belangrijker echter dan de datum der verkie zing is do kwestie der candidatuur. Aangezien volg/rs de verklaringen van den rijkskanselier dus binnen betrekkelijk korten tijd rekening kan worden gehouden met de presidentsverkie zing, zullen na rijksdagpartijen dus zeer sooe- d?g met eikoor moeten beraadslagen, of een gemeenschappelijke candidatuur mogelijk is, die hij voorbaat een groote meerdeiheid der kiezers op zich zou vereenigen. Wie Candida it zullen worden gesteld, volt voorloooig nog niet te zeggen, al worden reeds nomen genoemd, zooals admiraal Scheer, die door dr. Kohl's aanhangers naar het heet zal worden aan bevolen, terwijl Hergt's partijgenooten naar verluidt ook met een ,cïr"g« candidaot zouden u-'thornen. Het ligt echter voor de nand, dot de sociaal-democraten, die hierbij on oonmcrkelij ken steun van andere partijen schijnen te kun nen rekenen, het nog maar eens weer met Ebert zul let* probeeren. Politiek Overzicht. Do kwestie der presidentsverkiezing in Duitschland is plotseling weer actueel gewor den, doordat Woensdag in den rijksdag zoowel door den Duitsch-nationalen afgevaardigde Hergt als door den D. V. P.-er dr. Kahl het vraagstuk bij de begrooting van den rijkspresi dent is opgeworpen. Beide heeren stelden de vraag, wanneer tot de nieuwe verkiezingen zou worden overgegaan en vooral trok de aandacht de passage uit de rede van dr. Hergt, dat ook de s c h ij n moest worden vermeden, dat te dezer zake de rech ten van 't volk geweld werden aangedaanhet democratische beginsel eischte z. i. dat nieuwe verkiezingen plaats hadden. In verband met vorenbedoelde uitlatingen bij de tweede beraad slaging over het Duitsche begrootingsplan voor T9I2, heeft het zin er aan te herinneren, da- reeds ongeveer anderhalf jaar geleden door den tegenwoordigen president der Duitsche repu bliek, Ebert, aan den toenmaligen rijkskanse lier (Féhrenbach) een brief is geschreven, waar in hij den wensch te kennen gaf, dat zoo spoe dig mogelijk de termijn zou worden vastgesteld voor nieuwe presidentsverkiezingen. Volgens de nieuwe Duitsche grondwet moet de presi dent worden gekozen door het volk in zijn ge heel, waaruit volgde, dat de verkiezing van den rijkspresident niet eerder kon plaats hebben dan nadat de grenzen van 't rijk definitief waren vastgesteld. Dit is, zooals men weet, op oogenblik nog niet het gevaleen officieele inlijving van het Duitsche gedeelte van Opper- Silezië, al staat zij vrijwel voor de deur, is nog geen feit gewordende grenzen tusschen het Poolsche en Duitsche Opper-Silerië zijn nog niet voorgoed vastgesteld, zoodat nog onzeker heid bestaat over 't staatsburgerschap van som mige personen. Zoodra dus de buitenlandsche bezettingstroepen Duitsch-Opper-Silezië hebben verlaten en dit overgedragen is aan 't Duitsche beheer, kan aan het in de grondwet vervatte beginsel worden voldaan. De verkiezing van een nieuwen president (een herkiezing van Ebert is ook mogelijk) werd dus een paar jaren uit gesteld om bovenvermelde redenener was dus sprake van een noodgedwongen z.g. provi- sorium, waarmee men algemeen instemde en dat ook de goedkeuring wegdroeg der rechtsche partijen. Dezen beginnen echter nu, zooals men uit het bovenstaande riet, ongeduldig te wor den, al is ook door de vertegenwoordigers der Duitsch-nationalen en der Duitsche Volks-Partij eikend, dat het ontbreken van een definitieve beslissing omtrent de plebiscietgebieden de be vestiging van Ebert in zijn ambt noodzakelijk h^pft gemaakt. Rijkskanselier dr. Wirth heeft Woensdag ter stond bij de begrooting van den rijkskanselier gereageerd op de verklaringen van Hergt en dr. Kahl en bij deze gelegenheid verklaard, dat de regeering, dadelijk nadat het Opper-Silezi- sche vraagstuk tot een oplossing zou zijn ge komen beraadslagingen met de leiders der par tijen zou openen omtrent den termijn, die het meest geschikt zou zijn voor de verkiezingen. En om goed te doen uitkomen, dat 't „provisorium" niet moedwillig door de regeering was veT- lenga, wees de rijkskanselier er met nadruk op, dat de verkiezing na het regelen der Oppet- Silerische kwestie ook door de regeering werd beschouwd als een kwestie van dringende nood zakelijkheid. Overigens heeft de wet nopens de verkiezing van den rijkspresident, die dateert van 4 Mei 1920. het vaststellen van den daor der 44 LANGESTPMT AMERSFOORT VOOR OI'D*"" PAMFS Berfcbte*. DE CONFERENTIE TE GENUA. Het onderhoud tusschen Lloyd George cn Poincorë. Londen, 24 Febr. (R.) Lloyd George is vanochtend uit Londen vertrokken om Poincaré te Boulogne te ontmoeten. Hij denkt morgen avond naar Engeland terug te keeren. Londen, 24 Febr. (N. T. A. Draadloos). Aan drie vooraanstaande ambtenaren van het departement von handel, het ministerie van fi*- nanciën en het ministerie van buitenlandsche za ken is opgedragen Engeland te vertegenwoordi gen op de te Londen te houden conferentie van exports, die ter voorbereiding van de conferen- te van Genua zal dienen. DE DUITSCHE SCHADELOOSSTELLING. De leveringen in natura, Berlijn, 24 Febr. (N. T A.) De commissie voor buitenlandsche aangelegenheden heeft heden de organisatie van de leveringen in natura besproken, die in den loop van het jaar door Duitschland ten gunste van de geallieerden moe ten worden verricht en waarvan de nauwkeurige vaststelling nog door een overeenkomst met de geallieerden moet plaats hebben. De onder staatssecretaris van de ministeries van buiten landsche zaken en herstel brachten rapport uit over de kwestie Berlijn, 24 Febr. (W.-B.) In de bijeen komst van de commissie voor de buitenlandsche aangelegenheden ter bespreking van de organi satie der leveringen in natura hebben no? de afgevaardigden Klöckner (Centrum), dr Heim (Beiersche Volkspartij) en Müller-Franken (soc.- dem.) gesproken Aan het einde der zitting gaf de voorzitter, dr. Stresemann, een overzicht over de resultaten der vertrouwelijke besprekingen. DE DUITSCHE SPOORWEGMANNEN. B e r 1 ij n, 2 4 Febr. (W. B.) Naar van be voegde zijde wordt gemeld, is het bericht in de bladen, volgens hetwelk de rijkskanselier giste ren de vertegenwoordigers van de Reichsgewerk- schaft Deutscher Eisenbahnbeamter und An- warter persoonlijk ontvangen zou hebben, niet juist. De commissie is door een ambtenaar van de rijkskanselarij ontvangen, aan wien zij haar wenschen heeft meegedeeld. De Duitsche luchtvaartindustrie. P a r ij s, 2 4 F e b r. (B. T. A.) Naar de Temps mededeelt, heeft de controle-commissie voor de luchtvaart, na tot de erkenning te zijn gekomen, dat de luchtvaartclausules uit 't verdrag van Versailles volledig door Duitschland zijn nage komen, op advies van de gezantenconferentie de Duitsche regeermg medegedeeld, dat met de fabricage of den import van burgerlijke vlieg tuigen op 5 Mei as. weer begonnen mag wor den. De socialistische Internationales. Frankfort a. a. Main, 24 Febr. (W. B.) De gisteren gehouden voorloopige besprekingen van de gedelegeerden der Tweede Internationale, waarbij Duitschland, Nederland, Engeland, Bel gië en Denemarken vertegenwoordigd waren, leidde volgens de Volksstimme tot een eenpa rige opvatting nopens de ten aanzien van de Twee-en-een-half de en de Derde Internationale te volgen politiek. Frankfort, 24 Febr. (W. B.) Hedenmor gen zijn in het raadhuis alhier de uitvoerende comité's der Tweede Internationale en der Wie ner Arbeitsgemeinschaft (onder leiding von Frie- drich Adler staande z.g. Twee-cn-een-halfde In ternationa !p) voor een streng vertrouwelijke be spreking bijeengekomen. AANSLAG OP DEN EX-CZAAR FERDINAND VAN BULGARIJE. P a r ij s, 2 4 Febr. (B. T. A.). Het Journal verneemt uit Mainz dat de Bulgaarsche student Tchernakow twee revolverschoten loste op ex- keizer Ferdinand van Bulgarije terwijl hij de opera te Münthen verliet. Ferdinand weid echte»- niet getroffen. De dader verklaarde dat hij den ex-vorst be schouwde als een der grootste oorlogsmisdadi gers, wiens bestraffing echter uitbleef. Diefstallen. Keulen, 24 Febr. (W. B.) Aan de Köln. Ztg. wordt uit Frankfort n. d. Main gemeld In de fabriek van goudsmidswerken te Pforzheim zijn groote diefstallen van sieraden ontdektge stolen is volgens een voorloopige schatting voor ongeveer 15 millioen mark. LANDRU. Dc terechtstelling voltrokken. P a r ij s, 2 5 Febr. (B. T. A.) De president der republ»ck verwierp het verzoek om gratie van Landr»». Het doodvonnis werd hedenochtend 6 u. 4 voltrokken. Er hadden geen incidenten plaats. Viscount Horcourt. f Londen, 24 Febr. (N. T. A. Draadloos). Gemeld wordt de dood von Viscoimt Harcourt, den oudsten zoon van wijlen Sir William Har court, den bekenden liberalen staatsman, die de rechterhand was van Gladstone. Von ve:« schillende kabinetten van Asquith maakte de zoon deel uit en onderscheidde zich, hoewel zijn naam verdonkerd word door den roem van zijn vader. Hü wérd tot viscount benoemd, toen hij zich in T9T3 uit het politiek© leven terug trok. Zijn hoofsche manieren mankten hem tot een populaire figuur in het Lagerhuis. Hij werd algemeen voor den „best gekleeden man" in het Lagerhuis gehouden. DE MOORDENAARS VAN DATO. Berlijn, 24 Febr. (N. T. A. Draadloos). De moordenaars van Dato zijn gisteren te Ma drid aangekomen. ITALIAANSCHE MINISTERCRISIS. Romo, 24 Febr. (R.) Facta heeft den ko ning medegedeeld, bereid te zijn eon ministerie te vormen. Het huwelijk van koning Alexander. Boekarest, 23 Febr. (B. T. A.) Het hu welijk van koning Alexander zal op 4 Juni a.s. te Belgrado worden voltrokken. De Poolsche Landdag. Warschau, 24 Febr. (W. B.). De Land dag heeft het voorstel om op 25 Juni parle mentsverkiezingen te houden met 118 tegen 96 stemmen verworpen. De Poolsche spoorwegen. Berlijn, 24 Febr. (N. A. T. Draadloos). Het tekort der Poolsche spoorwegen bedraagt 55 milliard Poolsche marken. De Poolsche mark. Warschau, 24 Febr. (B. T. A.) De Pra- ger Presse constateert, dat de financieele politiek van Michalski erin gesl^igd is, de koers van de Poolsche mark te stabiliseeren en de inflatie te verminderen. Zoodra Michalski het beheer der financiën ter hand had genomen, steeg de mark en wist zich sedert Nov. op dezelfde hoogte to handhaven. CONFERENTIE VAN SOVJET-STATEN. Keulen, 24 Febr. (W.-B.) De Köln. Ztg. verneemt uit Kopenhagen, dat, naar aan Ber- lingske Tidende uit Helsingfors wordt gemeld, de Russische Sovjet-i egeering vertegenwoordi gers van alle verbonden Russische republieken (Oekraïne, Kaukasië, Georgië, Azerbeidzjan en Siberië) tot een conferentie te Moskou bijeen geroepen heeft, waarop de bases zullen worden gelegd voor een gemeenschappelijke buiten landsche politiek. Revolulionnaire propaganda. Warschau, 24 Febr. (B. T. A.) Uit Mos kou wordt d.d. '23 Febr. gemeld, dat de alge meene vergadering van het uitvoerend comité dei derde Internationale daar onder voorzitter schap van Sinofjef gehouden is, die een rapport voorlas over de werkzaamheid van de com munistische partij in de verschillende landen. Namens de Duitsche communistisch» partij zette Clara Zetlcin den economischen toestand van het Duitsche rijk uiteen en verklaarde, dat, on danks de lijdelijkheid van het Duitsche prole tariaat, er toch in Duitschland alle elementen aanwezig zijn om een sociale revolutie te begin nen. De Duitsche communistische partij telt thans 300.000 leden. Russische doodvonnissen. Berlijn, 24 Febr. (N. A. T. Draadloos). De revolutionaire rechtbank te Petersburg velde alleen in Januari 200 doodvonnissen wegens roofaanvallen. Kameroverzicht. Tweede Kamer Zitting vaa Vrijdag 24 Februari. Dc motie-Van Braambeek, uitsprekende dat herziening der dienslvoorwaarden van het spoor* wegpersor.ee! niet noodig zou zijn, wordt ver* worpen met 50 tegen 24 stemmen. De motie- Van Braambeek betreffende de wenschelijkheid eener wettelijke regeling van dc dienst- en rust* tijden van het spoorwegpersoneel wordt verwon pen met 43 tegen 26 stemmen, Aan de orde is Hoofdstuk 5 der Staotsbegrooting. De heer Klecrckoper intcrpelleert daarbij over het onjslng van een Bredoschen politie* agent. Spr. vraagt *f de minister het lokaal waarin de agent zich ter gelegenheid von het carnavals* bal vertoonde met een opschrift tegen de politic* verordening beschouwt als een openbare plaats; of de minister het verboden acht aan zulk een feest doel te nemen, omdat men tot do politie behoort, of de minister meent dat dit geval zoo ernstig is dot dc agent ontslag verdiende, of de minister herstel vjn het gepleegde onrecht wil bevorderen. Nog spr. op tegen het infor- meeren naar de godsdienstige gezindheid bij enndidnten voor het burgemeesterschap cn tegen onrechtmatige tooneelccnsuur. Do heer D u y s intcrpel leert over de faillis* sementsnnnvTagc der gemeente Wormorveer. Hij vraagt of dc Minister meent dat het financieela beheer te Wornvervecr te wenschen laat, zoo ja in welk opzicht; of, de Minister de gemeente wil helpen of naar de mooning van den Minister do burgemeester zijn toak naar behooren vervult; of de Minister een algemeene regeling wil treffen tot leniging van den finoncieelen nood van noodlijdende gemeenten. De heer D u y s wijst verder op gevallen van bevoorrechting voor katholieken door katholieke gemeentebesturen. De heer De Jonge licht ccn motie toe, tot het geven van T millioen uit de schatkist ter leniging van den nood in Rusland. De heer Van de Laar bestrijdt de opvat ting dat bij burgcmccstersb' aoemingen dient to worden rekening gehouden t ct de politieke ge voelens van de meerderheid der bevolking. Hij bestrijdt de motic-Dc Jongi cn dient een motie in om <le regeering uit tc noodigen een geld inzameling te houden ten fo.*hoeve van de nood lijdenden in Rusland. Bericht*^ De Staatscourant van heöon 24 Febru ari bevat o. a. de volgende Kon. besluiten op verzoek eervol ontslagen mej. C. W. Wis* selink te Posterholt als lecrores bij het land* bouw-huishoudonderwijs benoemd tot lecraar aan do R. H. B. S. te Briello M. G. Stokvis, thans tijdelijk tot leeraar aan de R. H. B S. te Wageningen E. M. v. <L Grampel te 's-Gravenhoge verleend de zilveren ceremedaije der Oranje* Nassouorde aan A. Strik, baos-fitter aan de gos* fabriek to Hoorn benoemd tot controleerend geneeskundige bij de rijksverzekeringsbank V. Gravcstein, thans geneeskundige bij de medische afdeeling dier bank definitief benoemd tot belastingontvanger J. Bouwmeester, thans waarnemend; te Terheyden H. Methorst, thans waarnemendte Warmelo J. Gevaert, thans waarnemend te 's-Gravenpol- der benoemd tot belastingontvanger to Heeze M. J. van Riet, thans te Wamelte Bodegraven E. K. Reiger, thans te Monnikendamte Beilen H. Mulder, thans te Metslawierte Rijp N. J. Schepers, thans te Kerkradetc Terschelling H. J Bakker, adjunct-commies te Eindhovente Oirschot P. do Jonge, adjunct-commies te Breda (2e afd.); te Blerikum F. J. Bogaert, commies* verificateur te Haarlem ingetrokken is de benoeming van den belas tingontvanger H. A. Poulszen te Nieuwerkerk tot ontvanger te Eysdcn, en is hij opnieuw be* noemd tot ontvanger to Nieuwerkerk benoemd bij het personeel van den genees kundigen dienst der landmacht, tot ofiicier van gezondheid der 2de klasse, de student in de geneeskunde (arts) D. M. Levy benoemd bij het reserve-personeel der land* macht, bij het personeel van den geneeskundi gen dienst, tot reserve-officier van gezondheid der 2de klasse, de heer D. den Hoed, arts. voor den tijd van drie jaar in den Raad voor de visscherij tot lid van de le afd. voor de zee* visscherij benoemd de heeren L. J. van Gelde ren, voorzitter van de Reedersvereeniging voor de Ned. Haringvisscherij te 's-(jTavenhage, Tlu Haasnoot, lid van het hoofdbestuur van voor* noemde Vereeniging te Katwijk o. Zee, M. F, Klcrcq, onder-voorzitter der Vereen, van Ree* ders van visschersvaartuigen van IJmuiden iö Haarlem, A. van der Toorn Jr., lid van het hoofdbestuur der Reeders-Vcr. voor de Ned. Haringvisscherij te Scheveningen en Maarten de Vries, bestuurslid der Ver. van reeders van visschersvaartuigen von IJmuiden te Bloemen- daal eervol ontslog verleend aan Th. H. Dresena te Maastricht, als bureelambtenaar van den Rijkswaterstaat der Ie klasseA. Versteeg Sr» tc Hoek van Holland als opzichter van den Rijkswaterstaat der 2e klasse L. W. van der Made te Dordrecht als technisch ambtenaar, van den Rijkswaterstaat der le klasse; F. West* hoeve te Dordrecht, als opzichter van den Rijkswaterstaat der 2e klasse en J. J. Tooien zich schrijvende Thoolen te 's-Gravenha* ge, als bureelambtenaar van den Rijkswater* staat der le klasse. -H. M. de Koningin, H. K. H. de Groothert togin Marie von Mecklenburg en Z. K. H. dn Prins hebben gisteravond in het Gebouw voof. Kunsten en Wetenschappen te Den Haag hel zesde volksconcert door het Resident!eorches\ onder leiding van mr. J. A. H. baron van Zuy* (en van Nyevelt bijgewoond. Groothertogin Marie van Mecklenburg^ moeder van Prins Hendrik, bracht gisteroeh* tend een bezoek aan do Koningm-MoedAr.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1