k Pillis DER ADVERTERYlER DE EEMLANDER BUITENLAND. maison „L'HinoNDüLE" FEUILLETON. Het VfïfJorPn "oJiiiis *0® Jaargang No. 208 P- ÏMiiiüiaisniis^Ttj-^ AMEBSFOORTSGH DAGBLAD Maandag 27 Februari 1922 j*r pott 1 V—, per wttk tatt trMt wsktrai Ugen oagcWda) f O-O*. »l«ondcrl»n n—W CuOJ. r» f9 DmECTEUR-WTQEVCRf J. VALKHOFP. BUREAU: ARNHEMSCHE FOORTWA» TEI INT 813. van 1 -4 regels f LQf met inbegrip van cem bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie* dingen en Lictd.idi jheids adyeitentiën voor de helft der prtjs Voor handel en bedrijf bestaan zeer «oordeel «ge bepalingen ««oor het adverteeren. Ecnf orcuiaire, bevattende da voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. P Politiek Overzicht ts Frankrijk imperialistisch gezind Het heeft Ér veeltijds allen schijn van; beschuldigingen dezen aanzien worden niet alleen aon zijn idres gericht van Duitsche, maar mede van neu rale en zelfs, niet zelden, van geallieerde Jngelsche b.v. en Amerikaansche zijde. De Tienden van Frankrijk loochenen met eendere Holligheid de gezindheid, die het venveten Cdt te koesterenFrankrijk's houding inzake apening achten zij gemotiveerd en voor de *ransche republiek noodzakelijkste eisch, om- K lat zij duchten, dat Frankrijk in den knel zal geraken tusschen een machtig Engeland en een puitschlond, dat met een bijna tweemaal zoo frroote bevolking te eéniger tijd er weer bo venop kan komen en alsdan een bedreiging zou (kunnen vormen voor Frankrijk, waar de natali- fteitskwestie de geboorten minderen gesta- Üig een der meest brandende vraagstukken Is. De meeste Fransche bladen verkondigen dan ipok bij voortduring van de daken, dat er geen land zód vredelievend is als Frankrijk, dat ech ter terdege-gewapend en paraat moet blijven in IVorband o.m. met een Duitsche revnncheihoge- Itykheid en den ve>rontrustenden geboorle-achter- iritgang. Het is moeilijk voor menigen Duitscher deze motieven te erkennen als oprechte beweegrede nen van Frankrijkmenige Duitscher wil of kan Bit niet gelooven en steekt dan ook niet onder ptoelen en banken, dat Frankrijk door een machtshonger wordt bezeten en te dien einde fcijn toevlucht neemt tot een provoceerend mili tarisme, dat in omvang en felheid het door tien vroegeren vijand fel gegispte en bestreden f- Duitsche militarisme verre overtreft Vooral trreest men van Duitsche zijde dikwijls, da Frankrijk geen genoegen neemt met het her- wonnen Elzas-Lotharingen, maar tevens zijn handen gaarne uitstrekt naar het Rijnland. Deze Vrees wordt duidelijk geïllustreerd door een be- ffcht van den draadloozen Duitschen dienst, Iran den volgenden inhoud De Deutsche Allgemeine Zeitung heeft een brief uit het bezette ppbied gepubli ceerd, volgens hetwelk in de Beiersche Rijn- pal tz toebereidselen voor een geheime Fransche mobilisatie zijn waargenomen, die in verband gebracht worden met het stre ven van Frankrijk om de vrijheid te herkrij gen, teneinde te kunnen besluiten alleen te gen Duitschland op te treden. Nu wij inmiddels bedoeld no. von de Deut sche Allgemeine Zeitung hebben ontvangen, heeft het zin den bewusten brief in zijn geheel weer te geven om kennis te maken met gevoe lens, die sommige Duitschers hetzij dezen werkelijk, hetzij in overdreven waan, overal wolven en beien op den weg zien koestéren. In den brief, getiteld Wat gebeurt er in R ij n 1 a n d wordt eraan herinnerd, dat in 't voorjaar van T92T voor den afloop van 't Lon- densche ultimatum de Franschen in het bezette Rijnland verstrekkende voorzorgsmaatregelen fiebben getroffen om het Ruhrgebied binnen te rukken. Het monsteren van paarden, requisites van vracht- en personenauto's, het inventarisee ren van fabrieken, die geschikt waren voor het Vervaardigen van oorlogstuig, maakten mede 8eel uit van de mobilisatie van 't Fransche le ger in 't Riinland. Het doel hiervan was vol gens den briefschrijver het binnenvallen in Duitschland's rijkste kolencebied, waarnaar zoo vele Fransche politici hevig verlangden. Maar de loop der politieke gebeurtenissen voorkwam de verwerkelijking van deze plannen. Wel duur de het nog geiuimen tijd, voordat de laatste gerequireerde vrachtauto aan den rerhtmatiqen pezitter werd teruggegeven. De brief vervolg' don Maar het scheen, alsof deze mobilisatie van 't Rijnland tegen 't ei^en vaderland ook slechts een der vele episodes is geweest, die wij in 't bezette gebied bijna da<r~in dag- uit genoopt ziin mee te mak°n. Sinds 1-orten tüd echter valt inzonderheid in het Zuide lijke gedeelte van het b°zefte gebied, in de Be:ersche Rheinpfalz derhalve, opnieuw iets waar te nemen, wat maar al te vel geliikt op Fransche mobilisetievoorb°reMselen in t Ri'nland. En wanneer men zich daarbij er rekenschap van geeft, dot terzelfder tüd zekere Fransche kranten erop uit zijn in Frankrijk de idee wakker te houden om de Ententeverdragen op losse schroeven te zet ten, teneinde Frankrijk „de vrijheid om te beslissen" terug te geven, dan hoeft men maar een kleinen stap te doen om de ge beurtenissen in de Palts in verband te bren gen met den gedachtengang van de Parij- sche chauvinistische pers met betrekking tot „Frankrijk's vrijheid van handelen". Do schrijver zet dan uiteen, dat, evenals in 't voorjaar van T92T, ook thans weer van de kreits-gedelegeerden wordt verlangd, dat die fa brieken op de lijst worden geplaatst, welke mogelijk voor oorlogsgebruik kunnen worden verbouwd. Ook worden inlichtingen gevraagd omtrent de trams en lokaaltreintjes, waaruit duidelijk zou moeten blijken, dat hiernaar een onderzoek wordt ingesteld om na te gaan, op en op welke wijze deze verkeersmiddelen kun nen worden gebruikt in geval van een plotse ling* mobilisatie. Hierbij kwam nog, dat b.v. i de Fransche pers een oproep van den Fran schen minister van oorlog werd gepubliceerd, waarin vrijwilligers worden opgeroepen voor de vorming van bataljons spoorwegmannen in 't bezette Rijnlandsche gebied. De brief vervolgt: En wanneer men zich voor ogen houdt en weet, dat het afdrukken van deze oproepin gen van den Franschen minister van oorlog in enkele kranten van de Pfalts zoo weinig in 't concept der daar inzake de „mobili satie" werkzame mannen paste, dat deze lcranten „wegens het afdrukken van een op roep van den Franschen minister van oor log" door de Fransche gedelegeerden van dit landsgedeelte verscheidene dagen lang verboden werden, dan stemt zulks opnieuw tot nadenken. Bovendien wordt vermeld, dat er bij de stads besturen op wordt aangedrongen te allen tijde voor de behoeften der troepen 60TOO fietsen gereed te houden. Of wel hun wordt opgedragen bij een „plotseling noodzakelijk vertrek der in deze steden wonende Fransche officieren" borg te staan voor hun meubilair. Uit al deze feiten wordt geconcludeerd, dot deze dingen alle te zomen genomen de vrees wekken, dat men te doen heeft met geheime, zij 't slecht gemas keerde mobilisatievoorbereidselen. Hierbij kwam den loatsten tijd nog, dit het Fransche militaire bestuur er op staat langs alle wegen van 't be zette Rijnlandsche gebied woarschuwings- en signaolborden aan te brengen, zoools die ge bruikt worden bij 't internationale autoverkeer. Eveneens wordt, gewaagd van een verscherping van de toch reeds vergaande spionnagevcrorde- ning der intergeollieerde Rijnlandcommissie. De brief eindigt: Het kan zijn, dat wij hier in 't Rijnland de dingen te donker zien, maar we zien ze al te duidelijk en zien bovenal te duidelijk de uiterlijke overeenkomst van al deze voorbe reidselen met die voor den opmorsch der Franschen en Belgen naar Dusseldorp en Duisburg, die ten slotte ook naar 't Rijn gebied moet 'eiden. En hier in 't Rijnland schiint het, alsof Frankrijk er slechts op wacht zijn „vrijheid" om te beslissen" te verkrijgen om daarna, geheel tegen 't ver drag van Versailles in en alle overeenkom sten met zijn geallieerden ten spijt en, al leen luisterend naar 't advies zijner gene raals, de denkwijze van Foch volgend, een politiek van de daad te kunnen voeren. Berichte». DE CONFERENTIE TE WASHINGTON. Washington, 26 Febr. (R.). Omtrent het viermogendhedenverdrag, betreffende de Stille Zuidzee, olsmede omtrent de daarbij be- hoorende supplementen inzake de beperking der bewapening ter zee en inza*ke de duikbooten is, naar bericht wordt, een gunstig rapport uitge- grooting voor 1922/23 verminderd tot beneden 61 millioen pond. In totaal is de raming met 22 millioen pond besnoeid. Deze raming is thans goedgekeurd. DE CONFERENTIE TE GENUA. De premiers-bijeenkomst. Londen, 25 Febr. (N. T. A. Draadloos uit Lcafield). Lloyd George is den afgeloopen nacht naar Lympne vertrokken en stak hedenochtend vroeg het Kanaal over van Dover naar Calais voor zijn ontmoeting met Poincaré in de nabij heid van Boulogne. De bijeenkomst zal waar schijnlijk 4 uur duren en men verwacht, dat do premier, die slechts door twee secretarissen is vergezeld, nog hedenavond naar Engeland zal terugkeeren. P a r ij vS, 2 6 Febr. (Havas). Lloyd George drong in den loop der bijeenkomst erop aan, dat te Genua Poincaré Frankrijk zal vertegenwoor digen. De beide ministers waren het erover eens, dat een spoedige beslissing noodzakeliik is Wat het Fransch-Britsch verdrag betreft, dot beiden gaarne zouden tot stand zien ko men, schijnt het dat reeds een eenvoudige nauwkeurige omschrijving de beide gezichts punten tot overeenstemming zou kunnen bren gen. Het is mogelijk, dot Poincoré nog vóór de conferentie von Genua raar Londen zal gaan om het verdrag te sluiten. Boulogne, 2 5 Febr. (B. T. A.) Poincaré en Lloyd George hebben Boulogne verloten. Boulogne, 25 Febr. (Hava^. Het offi cieel© Fransche communiqué van de conferentie tusschen Lloyd George en Poincaré houdt in De beide premiers ontmoetten elkaar in het gebouw van de onder-prefectuur te Boulogne, waar zij een onderhoud van ruim drie uren hadden, ge durende hetwelk zij in een geest van de groot ste hartelijkheid een aantal aon de orde zijnde vraagstukken bespraken. Met name hielden de beide premiers zich bezig met de conferentie ven Genua. Zij kwamen tot volledige overeen- 44 LANeESTFAAT AMERSFOORT Steeild In mime k^tize toorrndlc Rouw FDH wwo: SLUIERS QIpnTflAEnEN TI'Q^ES in faiipssssndt voilett stemming omtrent de politieke waarborgen, die moeten worden gesteld, opdat noch de preroga tieven van den Volkenbond, noch de verdragen, die Frankrijk na den vrede heeft gesloten, noch de rechten der geallieerden op de schadeloosstel ling worden aangetast. Eerlong zullen deskundi gen te Londen vergaderen om de economische en technische vraagstuk!: otu. na te gaan en zal oon de Italiaonsche regeering verzocht worden tegen 10 April de conferentie van Genua bijeen te roe pen. Lloyd George en Poincaré kwamen omtrent alle punten, welke zij behandelden vriendschap pelijk tot overeenstemming en beiden nomen van hun onderhoud de zekerheid mede, dot de entente tusschen Engeland en Frankrijk betref fende alle internationale kwesties weldra de meest vruchtbare resultaten zal kunnen afwer pen. Inzonderheid kregen zij de zekerheid, dat geen enkele moeilijkheid von politieken aard bei den geallieerden naties zal verhinderen in vol komen wederzijdsch vertrouwen tot het econo misch herstel van Eurooo en de consolidatie van den vrede samen te werken. Tsjitsjerin aan 't woord. Moskou, 25 Febr. (N. T. A.) In een inter- bracht door de commissie voor buitenlandscho» view van een medewerker van de Vestnik met zaken uit den Senaat. Oe bezuiniging op de Engclsche vlootiritgoven. Londen, 25 Febr. (N. T. A. Draadloos uit Leafield). De secretaris van de admiraliteit bericht, dat tengevolge van de te Washington gesloten overeenkomst nopens de bewapeningen en in verband met de samenwerking met de Ged- des-ocmimmissie en de speciale commissie uit het kabinet, belangrijke besparingen in de uit gaven zijn verkregen; zoo wordt de marinebe- Tsjitsjerin heeft deze verklaard, dat thans voorstellen zijn gedaan, die een volko men wijziging beteekencn van de resolutie van Cannes. Indien dergelijke voorstellen zouden worden aanvaard, zou het gevolg hiervan kunnen zijn, dat de Russische regeering zich genood zaakt ziet haar houding ten aanzien van de con ferentie te wijzigen. Indien b.v. het voorstel om -Voor Rusland een proeftijd van zes maanden vast te stellen, zou worden aanvaard als grond slag der conferentie, zou de deelneming van Rus and twijfelachtig worden, daar zulk een voor stel volstrekt onaannemelijk en bclcedigend zou zijn cn door Rusland niet overwogen zou kun nen worden. Rusland wenscht als gelijke met ge- ijken te onderhandelen cn het verwerpt eiken vorm van voogdij en minderwaardigheid. Het standpunt der Zwitserschc regcering. Bern, 25 Febr. (B. T. A.) Volgens inlich tingen uit de beste bron is de Zwitsersche re1 peering van oordeel, dat de conferentie van Genua slechts nuttig werk kan doen, indien het programma van te voren ernstig kan worden be studeerd. Een uitstel van drie maanden komt \aar noodzakelijk voor. Verplaatsing der Conferentie? B e r 1 ij n, 2 5 Febr. (N. T. A. Draadloos). Volgens den Porijschen correspondent van de Times bespreekt men in diplomatieke kringen aldaar de mogelijkheid, dat de conferentie van Genua te Florence zal plaats hebben, dnor de Frunsche regeering van meening zou zijn, dat het sterke communistische element te Genua het houden van de conferentie in deze stad niet wenschelijk maakt. Een kort uitstel overwegen. B e r 1 ij n, 2 5 Feb r. (W. B.) De Italioansche gezant heeft aan het Duitsche ministerie van bui- tenlandsche zaken een nota doen toekomen, waarin hij mededeelt, dat de Italiaansche regee ring besloten heeft tot een kort uitstel der con ferentie van Genua en zich met de geallieerde regeeringen in verbinding heeft gesteld om in overeenstemming met haar den nieuwen datum vast te stellen, die aan de Duitsche regeering zal worden medegedeeld. DE CONFERENTIE TE FRANKFORT. Frankfort, 25 Febr. (W. B.) De interna tionale socialisten-conferentie weTd hier van daag op het stadhuis geopend. Tot voorzitter werd benoemd de secretaris van de Fransche socialistische partij, Paul Faurc, wien Ledeboirr (Duitschland), Wnllhead (Engeland), Tom Show (Engeland) en Vandervelde (België) terzijde staan. Door officicele gedelegeerden zijn verte genwoordigd: Engeland, Frankrijk, Duitschland, België en Italië. Allereerst werd besloten, dat de besprekingen niet openbaar zijn en dat de pers niet zal worden toegelaten. Aan de socialistische pers zal een communiqué worden verstrekt. Door de Fransche partij werd der conferentie een uiteenzetting nopens de kwesties der scha deloosstelling en de ontwapening voorgelegd. Door de conferentie is besloten, dat eerst de af zonderlijke delegaties dit exposé zullen onder zoeken. Behalve de officieele gedelegeerden der uit- genoodigde partij, wonen als gasten de confe rentie bij: Fritz Adler (soc.-dem. partij van Oos tenrijk), Anderson (Denemarken), Schreidcr (links-revolutionaire partij van Rusland), Grimm (soc.-dem. partij van Zwitserland) en Vliegen (Nederland). DR. WIR TH. B e r 1 ij n, 2 5 Febr. (W. B.) Naar de Tag verneemt heeft rijkskanselier Wirth zich voor een kort verblijf naar zijn geboortestreek in Baden begeven. Aan het eind van de maand zal hij weer naar Berlijn terugkeeren. De Duitsche handelsbalans. B er 1 ij n, 2 5 Frbr. (W. B.) Volgens een v^or'oopige officieele opgave toont de Duit sche handelsbalans voor Januari een uitvoersur- plus van M. T.7 milliard. Een Elbc-verdrag. Be r 1 ij n2 5 Febr. (W. B.) Volgens een be richt ,uit Dresden aan de Berlmer Lokal-Anzei- ger, heeft de internationale Elbe-commissie na een bespreking van drie weken het nieuwe Elbe- verdrag besloten. Het is een staatsverdrag, dat op grond van het verdrag van Versailles tusschen Duitschland, Engeland, Frankrijk, Italië, België en Tsjecho-Slowakije gesloten is. De bepalingen van het verdrag beoogen de vrijheid en gelijk heid van scheepvaart van alle landen te waar borgen. De Duitsche mijnwerkersloonen. B e r 1 ij n, 2 5 Febr. (W. B.) De gisteren in het rijksministerie van arbeid begonnen onder handelingen over de mijnwerkersloonen zijn mis lukt. Maandag zal een scheidsgerecht uitspraak doen over de loonen. DE MOORD OP ERZBERGER. B e r 1 ij n, 2 5 F o b r. (W. B.) Volgens d#3 avondbladen verneemt do Münchener Post dat, behalve de in verband met- de zook-Erzbcrgefl gearresteerde advocaat Muller nog twualf ponf sonen, die in dienst staan van de door dr. Pit* tinger geleide politieke beweging, op een bijeen*' komst door de politie verrast werden. Onder dd gearresteerden bevinden zich een Hongaar, vnit do Verceniging dor Ontwakende Hongaren, dtf vroegere leider van do politieke afdeeling dot politio te Bamberg, graaf Sodcn, een vertrouw* de van Kahr en Pöhner. Een op grond hicrvnrt gedane huiszoeking bij den vroegeren politic* president van Miinchen en den tegenwoordigei* „Obcrlnndsgerichtsrat" Pöhner leverde geen r®*» sultoat op. Roofmoordenaar ter dood veroordeeld. Keulen, 25 Febr. (W. B.) De ossistentW wisselwachter. Peter Brnun, is heden door d<*( rechtbank van gezworenen ter dood veroordeel^ wegens roofmoord op den procuratiehoudeo Bohncn. Het huwelijk van Prinses Mary, Londen, 26 Febr. (V. D.). De binden wij* den heden veel ruimte aon volledige bijzonder* heden van de regelingen, welke thans voltooid zijn in verband mot het huwelijk van PrinsoA Mary met Lord Los cel les op Dinsdag a.s. Da straten, die zullen worden gevolgd door de ko* ninklijke processie op hnor weg naar de West* minster Abbey, zijn reeds vroolijk versierd met' Venetioonsche masten en vlaggen, terwijl ef groote tribunes zijn opgericht ten gerieve de* oonschouwers. De hotels te Londen zijn vol bezoekers uit dA provincie cn het buitenland om dc meest be* langrijke bijzondere gebeurtenis von het jaar bij te wonen. Men verwacht, dot groote massa'* zich Dinsdag naar Londen zullen begeven, tem behoeve waarvan men speciale treinen heeft in* gesteld. De prinses ontvangt nog steeds deputi* ties uit alle kringen, die mooie huweliikscre* schenken komen aanbieden. DE ÏERSCHE KWESTIE. Londen, 25 Febr. (N. T. A. Draadloos); De besprekingen tusschen de Engelsche minis-4 ter-s en de vertegenwoordigers der voorloopigA regeering van Zuid-Terlnnd, onder wie Griffith, zol vanmorgen beginnen. Het doel der bespre kingen is den toestand op te helderen, die teil gevolge van het besluit om de verkiezingen int Zuid-Ierland uit te stellen, ietwat duister is ge worden. De besprekingen zullen dc Engclschö ministers in dc gelegenheid stellen na te gaan, of het bestand tusschen de tegenover elkaar staan* de partijen in de Sinn Fein-portij eenigen in vloed zal uitoefenen op de wet, die thans bij het porlement in behandeling is. Londen, 25 Febr. (V. D.). Vertegenwoor digers der Iersche voorloopige regeering hadden gisteren cene bijeenkomst met Winston Chur chill, om den Terschen toestand te bespreken. Drt minister van Koloniën had ook een onderhoud met den premier von Noord-Ierlond, den gou verneur-generaal van Ierland en Lord Middleton van de Zuid-Iersche unionisten. Heden word eene nieuwe conferentie gehou den met Griffith en zijne collega's, waarbij Churchill werd bijgestaan door Austcn Chnm- berloin. De Observer verneemt, dot men in of ficieele kringen van meening is, dot er in het uitstel der Iersche verkiezingen niets is gelegen, hetwelk onvereenigbaor is met het verdrag cn door velen wordt de hoop gekoesterd, dat het uitstel van drie maanden dc beide tegenoverge stelde partijen in Zuid-Ictlond in stoot zol stel* len, tot eene vriendschappelijke regeling te ge* roken. Londen, 25 Febr. (R.) Naar vernomen wordt, zijn de vooruitzichten inzake den toe stand in Ierland tengevolge van dc confcrentio tusschen Churchill cn Craig cn die tusschenl Churchill en Griffith van meer geruststellenden aard geworden. DE UITSLUITING IN DENEMARKEN. Kopenhagen, 25 Febr. (N. T. A. Draadloos). De normale gong van het doge-, lijksch leven in Kopenhagen en een groot deel van Denemarken is tot dusver niet noemens* waarig beïnvloed door de uitsluiting. De grootol melkfabrieken en steenkoolimporteurs te Ko* penhagen hebben verklaard, dat zij voor eenigen Het eerste en laatste wat van het genie tfeëischt wordt is waarheidsliefde. GOETHE. Uit het Engelsch ooor Mevr. J. P. WESSELINK-VAN ROSSUM. door DAVID L7ALL. 35 „Ik twijfel niet, of u zult een grootschen tijd krijgen, en misschien brengt u nog een Yankee •chtgenoot in je gevolg mee een koperko ning of een varkensvorst of iets anders, dat millioenen voortbrengt. Dan behoeft u niet lan ger in den boekenmolen te malen Elsa lachte. „O, ik ben goed verzoend met mijn lot en of- Hchoon ik er niets op tegen heb de millionnairs te ontmoeten en ze eens te bekijken op hun fcigen gelukkig jachtterrein en goede copie door hen te krijgen, zou ik ze anders niet we ten te gebruiken. Mannen zijn bij mij niet in lel, mevrouw Bain. Anders zou ik misschien wel getrouwd zijn." „Op mijn woord, ik ben blijde te hooren, dat ge zooveel gezond verstand hebt, lieve f Want löe beste mannen breken je 'soms het hart en brengen verwarring in onze levens I" zeide zij, fluw liegend, om een op dit oogenblik gepast Antwoord te geven. „En wanneer is dat alles gebeurd U bent hier Zondagavond geweest, Aoordat wij naar Digswell gegaan zijn en toen fcebt u er geen woord over gerept." #/H«t is gebeurd, toen ik Linmok ontmoet beb, aan een diner bü de Fieldings. Maar het zal mij spijten, van de oude bende voor een onbepaalden tijd afscheid te moeten nemen, en ik zal ze1-^r dit lieve, dierbare nest missen, mevrouw Bain I" „U zult wel een andere bende vinden en een nieuw nest," antwoordde Margaret profetisch. „Wat is u toch onvriendelük I Ik mis heden de melk der zachtheid, de kern van mensche- lijke vriendelijkheid in u, mevrouw Bain I" „Die is gedeeltelijk verzuurd, lieve. Maar laat ons daarover niet spreken. Hier is uw kopje geen suiker natuurlijk. Ik geloof, dat als een vrouw suiker uit haar thee laat, dan beduidt e at, zooals de boekenschrijvende lui zeggen, een bijzonder t'idperk in haar loopbaan. Wat mij betreft ik kan nooit genoeg krijgen Zij liet twee groote, dikke klonten in haar kopie vollen, terwijl zij sprak. ,,Je behoeft niet op je mooie figuur te letten," mompelde Elsa, met een glimlach van oprecht genoegen, daar zij besefte, dat zij Margaret Bain aangetroffen had in een van haar heerlijk ste buien. „Omdat ik dit al verloren heb wil je zeg gen I" gaf Margaret dadelijk tot antwoord. „Nu er zijn erger dingen, dan een goede, stevige fi guur, lieve dat is een bekrompen en nauw hart. Zorg, dat je dat niet krijgt, Elsie Mars den." Margaret struikelde telkens over* de laatste Ietter van juffrouw Marsden's voornaam en gaf dien steeds een zuiver Schotsche uitspraak, waarvan juffrouw Marsden hield en die zij aar- dig vond klinken van Margaret's lippen. 1 „Gelooft u, dat ik gevaar loop vroeg zij, haar oogen op het kop je gericht, waai uit zij af en toe een slokje dronk. „Ja misschien. En alles zou beter zijn, een 1 varkensprins of een kooerkonincr. Daaivoor ziin zij, om ons te beletten scherp te worden en ook. dot wij te veel aan onszelf denken." ,.Zou je mij willen vertellen, Margaret, wie dot was, die je door het hek verliet, terwijl ik aankwam vroeg Elsa, zonder eenige aanlei- ding. „Margaret antwoordde zachtjes„Dat was mevrouw Duncan Heriot" Zij deed net of zij Elsa niet gadesloeg, maar uit den hoek van haar oog zag zij den flauwen Jschün van een blos. I „Dus was dat mevrouw Heriot 1 Ik heb hem j in tijden niet gezien. Ik heb hem zeker oo de een of andere manier h°leedigd, mevrouw Bain Is hij op u ook kwaad „Neen, hij is in de Bungalow geweest op Paasc^zondag, maar hij heeft de vlucht geno men en ons overhaast verlaten. Wij hebben hem sedert dien niet gezien." „Zoo, dus dat was mevrouw Heriot zeide Elsa peinzend. „Waar schuilt het kwaad dan Het was de soort vraag, die Margaret op dit ooeenblik zeer gevoeiig trof. „Er is niets kwaads, als de menschen maar eens rustig konden leven," zeide zij, bedaard en vastbesloten. „Dat is een vrouw, die hard werkt cn bijna niets van het leven krijgten zij is verbazend knap en denkt diep en ver na. Naast haar zijn sommigen van ons niets dan holklinkende vaten I Wij zullen nog wel eens -van Jeonie Heriot hooren en dan allen verrast zijn hij het meest von allen. Neem nog oen kop thee en vertel mij iets meer van de men schen,. die je naar Amerika meenemen." Margaret zag. dat juffrouw Marsden het ge- j sprek over de Heriots wilde voortzetten, maar zij was eveneens vastbesloten, er niet op door te gaan. Ofschoon haar woordenstroom ge- woonüjk onophoudelijk vloeide, hielden haar 1 aangeboren verstand en haar ernstige oprecht heid en vriendelijkheid haar terug von de ram pen, die zoo dikwijls het gevolg zijn van ge babbel. Mejuffrouw Marsden was over het geheel niet zeer voldaan over haar bezoek en verliet de Beild met de onaangename overtuiging, dat Brittannia om de een of andere duistere reden I haar niet lijden mocht en daarom blijde was, dat zij voor onbepaalden tijd afscheid van haar kon nemen Toen Peter Bain tegen ongeveer zes uur noar de Beild terugkeerde, was ziin verbazing groot, zijn vrouw nog in Brittannia's kleed te vinden, terwijl zij gebogen zat bij het vuur in het atelier. Het theeblad met drie koppen erop, vertelde een eigen verhaal. „Ik heb je vanavond niet weer noodig, meid," zeide hij vriendelijk. „Dat janhagel op Tower Hill en de Embankment heeft de kiem verstikt, en heeft mij nieuwe gegeven, maar niet zoo goed of aangenaam. Dus ga je pakje maar uit trekken en geef mij wat thee." „Dat zal ik doen, man," antwoordde zij, ter wijl zij opsprong. Hij had de glinstering van een traan aan haar wimpers gezien, toen zij hem voorbijsnel de, maar daor hij een verstandig man was, maakte hij geen toespeling erop en deed geen enkele vraag. Als Maggie verkoos het hem te vertellen, dan was het goed. Maar Maggie verkoos dat niet te doen, daar haar wachtwoord op dat oogenblik zwijgzaam heid was. HOOFDSTUK XL Ferguson, die in het huis van zijn aanstaan den schoonvader had moeten eten, maar in de uurt van Oakley Square opgehouden was door r Ibi een van die dikwijls voorkomende gebeurtenis* sen in zijn praktijk, was zich bewust van eert groote verlichting, toen hij zijn huis om tienl minuten voor tien betrad en toen tot de con* clusie kwam, dut hij niet meer tc Bayswoteil verwacht kon worden. Hij schelde echter por telefoon op en legdrt uit, dat hij eerst nu was thuisgekomen cn dati het niet goed voor hem was, zoo ver van huiA te reizen voor den morgen. Toen trad hij zijrt eetkamer binnen, om datgene te eten, wat zijrt huishoudster hem in zoo korten tijd had kun* nen klaarzetten. Toen hij in een leuningstoel ging zitten, zaa hij er oud en zeer vermoeid uit, de lijnen warei^ scherp geteekend op zijn gelaat, het haar bi^' zijn slapen liet in het heldere licht der lomp^j die boven de tafel hing, veel grijze lokken zierc* Het kon zijn, dat hij meer vermoeid was dar« gewoonlijk, maar hij zag er voorzeker minden gelukkig en minder op zijn gemak uit dan eet» paar weken geleden, voor hij zich met nieuw^ schakels aan nieuwe verplichtingen gebondei» had, die hem geen ware geestdrift gaven, onj ze te veraangenamen. Ferguson vond reeds dafl die verplichtingen veeleischend waren. Het huishouden te Boyswater, van Borcla^j Speed tot alle anderen, was nu verbozend be** Iangstellcnd naar en zeer druk bezig ^Gt zlj^ particuliere zaken. Hij wilde zelf zijn tijd bepad len, om die zaken op zijn eigen manier te be± handelen; en daar hij zoo lang vrij was gewees| als een vogel in de lucht; vond hijhun bemoei^ zucht, hun aanhoudend vragen en veronderttelf len buitengewoon lastig. (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1