Prof. Pekelharing Hooilwasscherij. {u rins dei umimiti A. v. d. Wea, Langestr. 23 HAAHUNT feuilleton. DE EEMLANDER" BUITENLAND. W ft IS n N „L'HIBOHDELLE" P DOu.Meffir Het Verloren Tehuis n tOs Jaargtmg No. 206 AMERSFOORTSCH DAGBLAD Dinsdag 28 Februari 1922 ftt port 1 X—V per wtek tort grate «nekeruit •n ongelukken) f 0.17* Éftnrylfrlflhft i r CUB. DIRECTEUR-UITGEVER» J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWW. TEl INT 61X 1 i vegcit f LOS met inbegrip van ccm bewijsnummer, elke regd meer f 0.25, dienstaanbios dingen eo Laetdadigheids-adveitenticn voor de bdfit der pr$* Voor bandd en bedrijf bestaan zeer «oordceiige bepalingen «oor bef adverteeren. ben# circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden Hieuwu denkbeelden omtrent lager onderwUs. bit ons Wed ven' Woensdag 15 Febr. komt ten «artikel voor van den heer B. A- Venhedj onder bov eins taanden titel, waartegen wij ■enige bedenkingen in 't midden meerven. te Roeten brengeru Allereerst tegen den titel, waarm-ede wij WoTjwens die<n geest van het geheeVe artikel Ineenen te bestrijden. Als men spreekt van iiieuwe denkbeelden mag men veronderstel', pen let® te zullen 'hooren, dat voorheen nog pviet is opgeworpen en zich in 't licht van nieuwe feiten en gebeurtenissen begint baan te breken. En todh is bij hetgeen de heer Iverihenj ons vertelt «daarvan niets te bespeu len. Hoe mooi het ook klinkt, het is allemaal pOude kost". Ben eenvoudige geschiedenis ider onderwijskunde zal den heer Verheij leer en, dat van Bacon tot Diesterweg alle paedagogen dergelijke denkbeelden hebben geopperd, dlat ze feitelijk zoo oud' zijn als het Dmderwijs zelf. Bacon (1561—1626) heeft de beide onder- Kdjslcunddge beginselen aanschouwelijkheid In zelfwerkzaamheid duidelijk uitgesproken. Comendus (1502—1671) stelde als regel: ponder zaakkennis geen verstand'iige red'e- heering, geen woorden zonder gedachten, steeds het aanschouwelijke voor het afge trokken e: „De jeugd goed onderwijzen", zegt Coin en kis, „is niet haar een mengelmoes in pompen van woorden, zinledige uitdrukkin gen, volzinn en en meen«ingenTot nu toe hebben de sdholen het er niet op toege legd, dat de kinderen a'ls jonge boomen uit hun eigen wortels zouden op groeien, maar slechts daarop, dat zij zich met elders afgebroken twijgjes zouden be hangen." Locke (1652—1704) geeft aan de hoofde lijke opvoeding de voorkeur boven de ge meenschappelijke in de soholen. Aan kennis hecht hij minder waarde d«an aan gezondheid, deugd- en levenswijsheid. De Ion aap moet ah leen leer en wat hem eens nuttig zal zijn, wat hem in de maatschappij zal vooruithel pen. Het leeren zelf moet zooveel mogelijk In zijn „opvoedingsleer" beschouwt hij de opvoeding als de opzettelijke inwerking van een ouder geslacht op een jonger, met het doel een onafgebroken vooruitgang der tmenschheid te bewerken. Daarbij komen twee zaken op den voorgrond', aan den een en kant vrije ontwikkeling van de individuali teiten. Aan den anderen kant opwekking van reder individu om belang te stellen in het algemeen welzijn. De volmaking van het individu moet bewaarheid worden in een le ven en werken, dat heilzaam is voor het geheel Neen nieuw zijn de denkbeelden nu jirht niet, ze zijn zoo oud als het onderwijs zelf. Br moeten dus redenen zijn en ?eronde re denen ook, welke verhinderd hebben, dat al de, ongetwijfeld mooie, ideeën, db-r man nen, die allen min of meer hun tempel op de ontwikkeling ven ons onderwijs hebben gedrukt, niet meer ingang hebben gevon den. Het goede en bruikbare is dankbaar geaccepteerd, en dan ook in ons huidig schoolwezen terug te vinden, zelfs in meer dere mate dan de heer Verheij blijkbaar weet. En nu willen wij tegenover den heer Ver- h'eij niet stellen de voordeelen, welke het tegenwoordige klassikale onderwijs toch ook zonder twijfel biedt. Voor een strenjgrgehöiN den onderwijskiFndige discussie aohten wij ons niet geroepen en is ons bla'd ook niet de aangewezen nlaats.. Maar wij zouden hier het zwaartepunt wil len leggen op de pra'ktische onuitvoerbaar heid van veel dezer denkbeelden. Rousseau 'kon ze niet in toepassing brengen, ziin po ging om huisonderwijzer te zijmt, viel z-eTs ongunstig uit. En de leerwijze der Philan- tropisten, die in hooM'zank de gegeven rebels van Comenius, Locke. Rousseau e. a. wilde volgen, vendel al te dikwijls in oppervlakkige 'beuzefarii en was niet geschikt om te be werken, dat de leerlingen zich met hart en Ziel op het onderwezene torile "dendat zij geestkracht en volharding verkregen. En wil de heer Verheij wat meer van re- centen datum, laat hij den lezen het raooort der heeren J. G. van Gelder en G. P. zonder dwang geschieden en door den op-1 Vrijburg in het U«tr. Prov. en Stedelijk Dag- voeder zoo aangenaam gemaakt worden als blad van 2. 4, 8 en 15 Jen. omtrent een sdeohts kan. „Het is even onmogelijk in een sidderende ziel schoone en regelmatige lij nen te teekenen als op een bewegend papier" zegt Locke. Rousseau (1712—1778) leerde, dat alle op voeding moet overeenkomen met de natuur van den kweekeiing, met den aanleg, de krachten, behoeften, persoonlijke eigen schappen enz. Ook de lichamelijke opvoe ding stelt hij hoog. Ten aanzien der ver standelijke opvoeding stelt Rousseau els grondbeginselen vast: aansch'O" weli ikheid zelfwerkzaamheid1, geen werktuigelijkheid, geen overlading, geen schijngeleerdheid enz. Moeten we nog meer aanhalingen doen. Laten die vurge aanhangers van de „nieu- ve stroomingen op onderwijsgebied'" eens vagaan, wat de Piëtisten' en de Philantropis- en leerden en In toepassing brachten en rooral laten zij toch Pestaiozzi niet vergeten. En ook Diesterweg niet, bij wien zij al hun «eigen denkbeelden van thans zullen terug- tvlinden. Verder moeten zij eens snuffelen bij d»e wijsgeeren, K«ant, Fiobte e. a. die zich ook «verdienstelijk hebben gemaakt oo het gebied der opvoeding. En vooral bij Sch'leiermacher. bezoek aan Mimchen, met het doel zich op de hoogte te stellen met de toepassing van Dr. Kersdhensteiner's principes op het on derwijs. Kerschensteiner is de man van de „doe-9chool", wiens hoofdbeginsel is: „Alle kennis en kimde moet door den leerling door eigen arbeid tot zijn -eigendom gemaakt worden in de praktijk." En wat vonden de heeren? Dat slechts In enkele scholen onwe-dct wedt in de r"«rh4'.ng der „Arbeitss-ohule", in de lagere school bo vendien s'lechts in bet 7e en 8e leerjaar, ter wijl in een onderhoud hun werd gezegd, „dat Dr. Kerschensfcein er's invloed1 op het schoolwezen niet mocht onderschat worden, maar zooals het met ieder nvensch vol idea len ging, bleken ook hier slechts enkele daa«rvan van voldoend prakti'söhen geest, om voor venvezen lijking in aanmerking te ko men." Terecht schrijft dan ook de Bode, waaraan we dit ontleenen: „Bedenkt men nu, dat reeds in 1011 en 1012 proeven met de Arbeitsschule volgens het systeem-Kerschenstieiner zijn genomen, •en1 dat men Van Gelder en Vrijburg „in September 1021 wat de lagere school betreft, niets anders kon toonen dan een rud-men- Pnfel!b^5arr"icl','e>, 'eaen Hoofdroos, prüsf 0.^° CU. tair overblijfsel", dan kan bier niet anders gesproken worden d'an van een groote mis lukking." Bn voor een soortgelijk experiment moet nu de gemeentekas worden aangesproken? Wij zouden d'at in hooge mate betreuren. Willen de heeren „hum schooltje" hebben, laten zij het dan inrichten von him eigen geld, maar laten zij de honden afhouden van de belastingpenningen voor in d'e lucht zwevende denkbeelden wier praktische toe passing op zijn zachtst genomen zeer pro blematiek is. Politiek Overzicht. Gepnsseerdcn Zaterdag hebben de Britsche pre mier Lloyd George en de Fransche ccrste-minis- ter Poincaré te Boulogne aan Zee een korte, nau welijks een uur of drie durende, vlot-verloopen- de conferentie gehouden. Zoo op het eerste ge zicht lijkt het, of het tusschen Frankrijk en En geland na al de vroegere malentendu's plotse ling koek en ei is gewordenzoowel de Britsche als de Fransche pers slaakt juichkreten en ge waagt om strijd van de groot© verbetering in de Fransch-Engelsche verhoudingen, welke zich weerspiegelde in d© discussies tusschen de twee staatslieden, die uiterst cordiaal worden ge noemd. Er volt voorloopig nog slechts af te gaan op beknopte communiqués, alsmede op de indruk ken van buitenlnnckche persbureaux en kranten. Hieruit blijkt, dat het dric-urig onderhoud bo venal gewijd is geweest aan de conferentie van Genua, die naar men zich .herinnert eerst was bepaald op 8 Maart. Toen kwam de Italiaan- sche kabinetscrisis tusschenbeide (welke in voorbijgaan opgemerkt Zaterdag door de vor ming van een kabinet-Facta is opgelost), terwijl ook Frankrijk weinig voelde voor den aanvan kelijk vastgestelden datum. Maar thans zal, als uitvloeisel van 't onderhoud van de beide pre miers te Boulogne, aan de Italinansche regee ring worden verzocht tegen 10 April de confe rentie bijeen te roepen. 44 LANGESTPUT AMERSFOORT IN Hlf TOERNf 'IfirfN Van hetgeen tusschen de beide eerste-minis- ters is overeengekomen, is wel een der belang rijkste punten, dat de confércntie te Genua zich niet zal bemoeien met het vraagstuk der scha deloosstelling en, wanneer wij kunnen afgaan op het door Havas geseinde communiqué, is algo- heele overeenstemming bereikt ten aanzien van de politieke garanties, die gesteld dienen te wor den, opdat noch op de prerogatieven van den Volkenbond, noch op de verdrogen, die Frank rijk na den vrede heeft gesloten, noch op de rechten der geallieerden op de schadeloosstel ling inbreuk wordt gemaakt. Hot kan niet wor den ontkend, dat Poincaré althans op één punt met de overwinning is gaan strijken door van Lloyd George gedaan te krijgen, dat deze ermee instemt, dat het vraagstuk der Dmtsche scha deloosstelling niet op de agendo van Genua wordt geplaatst. Maar Poincaré heeft nog een ander succes te boekenmen weet. dat art. zes van de te Cannes aangenomen resolutie de ver plichting behelst, dat de landen, die zullen deel nemen aan de ronf^entie van Genua, ziek ervan moeten onthouden elkaar aan te vallen. Maar de mogelijkkoïrl bestaat steeds, dot Dui^cMand in gebreke blijft te voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit het verdrag van Versailles. In oen dergelijk geval zou Fr«nkrük ziin toevlucht kunnen n»men tot sancties. Llo"d Georrro scMinr nu positief te hebben toegezegd dergeliike sanc ties niet te zullen achten als indruischende tegen de te Cannes vastgesteld" bepalingen het recht om bedoelde strafmaatregelen ventueel op Duitschland toe te passen, blijft dus '-oor Frank rijk onverlet en ongerept. Natuurlijk is tevens de Russische kwestie te Boulogne ter sprake gebracht en uit hetgeen tot dusver verluidt, blf:1't, dot het vraagstuk von de erkenning van Ruslnr.1 zal worden bewaard tot het einde der Genueesche besprekingen elke regeering mag in dezen handelen, zoools haar goed dunkt in dit opzicht heeft dus Lloyd George zijn zin weten door te drijven tegen het standpunt van Pc'ncaré in, die notuurlijk liever zou hebben gezien, dat de geallieerden eensge zind tegenover Rusland één en hetzelfde stand punt innamen. Bovendien zal Ruo'ond zijn stantsleeningen von voor den oorlog moeten erkennen, terwijl voorts de indruk wordt gevestigd, dot de geal lieerde premiers er weinig voor voelen vergoe ding te betalen voor do uitgaven, die de sovjet- regeering zich heeft moeten getroosten om het hoofd te bieden non de expedities van Denikfn, Wrongel en Koltsjnk. Daarentegen waren de eer- ste-ministers het er over eens, dot het hervat ten der handelsrelaties met Rusland geen hinder palen in den-weg mogen worden gelegd. Aan de hervatting der diplomatieke betrekkingen zou echter pas kunnen worden gedocht, v>onneer er waarborgen bestonden, dat geen gevaren waren verhanden non het hervatten dezer relaties. 't Heeft er echter allen schijn van, dat de geol lieerden eerst eens op de conferentie van Genua de kat uit den boom willen kijken mocht blijken, dot Rusland zich behoorlijk gedraagt en waar deering weet te wekken, dan zal waarschijnlijk de erkenning van Rusland worden overwogen, evenals Ruslond's toetreding tot den Volken bond. Het is nog de vraag, of Rusland met een en ander genoegen zal nemen Tsfitsjerin heeft een paar doog geleden zeer uitdrukkelijk te ken nen gegeven, dat de deelneming van Rusland twijfelachtig wordt, wanneer het zich zou moeten onderwerpen aan eenigerlci vorm van voogdij en minderwaardigheid. Van niet minder belang dan het vorenstaande is het feit, dat de premiers vriiwel het eens schij nen geworden te ziin over het Fransch-Engelsche earnntieverdrag, wnnrvnn wordt verwacht, dat het nog, voordat de conferentie van Genua be gint, zal worden geteekend. Sfirfehte*. DR CONFERENTIE TE WASHINGTON. Bericht wordt uit Berlijn, dat de Amerikaan- sche commissie voor buitenlandsche zaken zich met TO tegen 3 stemmen ten gunste van de overeenkomst der vier mogendheden heeft ver klaard. DE CONFERENTIE TE GENUA Londen, 27 Febr. (R.) Reuter verneemt, dat Tittoni de conferentie te Genua, die 10 April bijeenkomt, zal presideer en. DE DUITSCHE SCHADELOOSSTELLING. Londen, 27 Febr. (N. T. A.). In het La gerhuis werd heden medegedeeld, dat na de stappen door de Commissie van Herstel gedaan, de Duitsche regeering bij deze commissie een volledigen staat heeft ingediend van de belas tingen in Duitschland en een vergelijkenden staat van de belastingen in Duitschland, Enge land en Frankrijk betreffende de belastings-capa- citeit. Leveringen in naturo. B e r 1 ij n, 2 7 Febr. (W. B.). De onderhan delingen, die de lontste twee weken tusschen de Duitsche regeering en de commissie van herstel gehonder zijn over de leveringen in notuia, zijn heden tot een voorloopig einde ge komen. Er werd een overeenkomst opgemaakt, die aan de Duitsche regeering en de commis sie van herstel ter goedkeuring zal worden voorgelegd. Bijeenkomst der geallieerde ministère van financiën. P a r ii s2 7 Febr. (B. T, A.) De bijeen komst der Fransche, Enuelsche, Itolieansche en Belgische ministers van financiën is op 8 Maart bepaald. Zi{ zal zich met name bezig houden met de ver deel in<r der Duitsche stortingen en de kosten der bezettingstroepen. Het economisch herstel vnn Europa* Londen, 27 Febr. (R.) Het organisatie* comité der centmie internationale corporatie en de nationale corporatie ter bevordering van het economisch herstel van Europa, heeft zijn aan* bevelingen gepubliceerd. Deze houden in: het grondknpitnal der nationale corporatie zal gelijW staan met 20 millioen, waarin gelijkelijk wor* den dcplgencrmen door Engeland, Frankrijk Duitschland, Italië cn België, doch ook doofl Amerika, Japan, Denemarken, Nederland, Zwibi serlnnd en Tsjecho-Slowakije zullen tot <hf deelnemen aan het bijeenbrengen dezer 2(11 millioen worden uitgenoodigd, indien zij zicllj wenschen aan te sluiten. Op het kapitaal vni 20 millioen der centrale corporotie wordt go* liikelijk door de nationale corporatio ingeschre* ven. Het comité is eenparig van meening, dat d* coipornties geen zaken moeien doen met of in een land, dat niet zijn vroeger aangegane schul den cn vorplichtingen erkent, alsmede de ver* plichtingen tot vargoodinq aan buitcnlandsclu onderdanen voor geconfiskeerde en achtcrgos houden eigendommen. DE DUITSCHE RIJKSPRESIDENT. B o r 1 ij n, 2 7 P c b r. (W. B.). Volgens dd Deutsche Allg. Ztg. heeft de rijkskanselier aan de partijleiders meegedeeld, dat hij weldra met hen voeling zal houden over de verkiezing van een rijkspresident. Do burgerlijke partijen zijn het nog niet eens over den persoon. DE DUITSCHE SPOORWEGMANNEN. B e r 1 ij n, 2 7 Febr. (W. B.). Naar de Lokn! Anzelger meldt, is op een bijeenkomst van vertegenwoordigers van vijftien bonden vn« spoorwegbeambten de staking van de benmb-* ten veroordeeld, terwijl do eisch werd gofor* muleerd, dat de beombtenrood cn de wet op d« bedrijfsraden der beambten zullen worden ver vangen door een onmiddellijk in te stellen be- ombtenkamer van publickrechtelijken aard. Ver der werd een arbeidsgemeenschap van de op deze bijeenkomst vertegenwoordigde bondon gevormd om de spoorwegbeambten, die tegen de staking zijn gekant, te vereenigen. Er zal onmiddellijk worden begonnen met dc vorming van een beambtcnorgonlsntie, die bereid is mede to werken aan den economisohon weder* opbouw van Duitschland. De metaalbcwerkcrsstaking ie Münciiun. B e r 1 Ij n, 2 7 Febr. (W. B.). Naar de Ber* liner Lokolanzeiger uit MOnchen verneemt, heeft de staking der metaalbewerkers aldaar zich uitgebreid. Er staken thans meer don ÖOOO ar* beiders. De Goethëwcck te Frankfort. B e r 1 ij n, 2 7 Febr. (N. T. A. Draadloos). De Goetheweek te Frankfort a.d. Main werd he den In tegenwoordigheid van rijkspresident Ebert geopend. De socialistische conferentie te Frankfort. Frankfort a.d. Main, 27 Febr. (W. B.). Op de conferentie der be;'V uitvoerende commissies van de tweede internationale en de internationale twee-en-een-half (do Wecnscho Arbeitsgemeinschnft) las Van der Velde het of ficieel© antwoord voor vnn het bestuur der tweede internationale op de uitnoodiging van hel bureau van den internationalen Arbeidersbond der socialistische portücn van T6 Januari, waar* in in principe wordt aangedrongen op een voorafgaande bespreking vnn de leden van de uitvoerende commissies van de tweede interna* tionole, de internationale twee-en-een-half cn die van Moskou. In deze voorafgaande bespre-4 king zou de mogelükheid der bi}eenroep«ng van een gemeenschappelijke conferentie worden on* derzocht. De vergadering der dri<» bestuurs commissies zou 7oo spoedig mogelijk worden gehouden te Berlijn. Dc Leipzigcr Mcsse, Leipzig, 27 Febr. (W. B.). Het bezoek van de Leinziger Messe zal weer recordcijfers aanwijzen. De kaarten voor de uit allo deelen van het rijk naar Leipzig rijdende 36 expres- treinen voor gezelschappen tegen verminderden prijs ziin reeds alle verkochtaan 'een groot aantal aanvragen kon niet worden voldoen. Een even sterke vraag is er voor de exprestreinen uit binnen- en buitenland. Wee hen, die barmhartigheid plegen zon- Her ontroering, die zich ontfermen uit gewoon te, die van menschenliefde maken een bedrijf ®n van kennis een eere-dienst. VAN EEDEN. Uit het Engelsch door Mevr. J. P. WESSELINK-VAN ROSSITM. door DAVID L7ALL. 88 Barclay Speed scheen geneigd alles te be spoedigen en het huwelijk was eigenlijk reeds bepaald tegen het einde van Juli, waarna het pas getrouwde paar een maand op de huwelijks reis zou blijven, gedeeltelijk buitenslands en ge- êeeltelijk in Schotland en zich in den herfst in [orley Street zou vestigen. Niemand behalve Ferguson wist, hoe hij al Bic veranderingen vreesde, hoe zijn ziel ineen kromp bij al dat snijden en snoeien in zijn leven •n zijn toekomst I Zelfs zijn gedachten behoor- Hen hem niet meer toe en hij vroeg zichzelf leeds of, of de prijs niet te groot zou zijn. De Speeds waren handelende menschen. Dot fe een trek van welslagen en het pleit zou mis schien bc.riechten, dat, daar het reeds m één lichting een goed gevolg gehad had, zij het Secht hadden, dit ook ergens anders te beproe- ^n. Maar het beroepsleven, met zijn vreemd Wetboek van zielkunde, dat bindend en onver- Hderlijk is als de wetten van Meden en Perzen- van welks inhoud veel lastig was voor den ge wonen zakengeest, was een boek met zeven slo ten voor Barclay Sneed Hij wilde volgens den Amerikaanschen stifl. zijn wil doorzetten en zijn schoonzoon in het West End gevestigd zien als een van de mannen, die zich snel een goede toekomst veroverd hebben. Wat oordeelkundig de groote trom roeren, moest men niet verzui men. Niets kan in deze dagen tot stond komen zonder reclam*. Reeds had hij meer dan één scherp onder houd gehad met Ferguson betreffende de ma nier, waarop de algeheele verandering in zijn zaken zou moeten plaats hebben. Ferguson was geen kind en oolc niet. voor zoover het zijn eigen zaken betrof, een dwaas. Maar in sommige opzichten was zijn behouden heid niet aan te randen een steenen muur, waartegen het krachtige rammelen van Barclay Speed weinig indruk maakte. Al wat hij uitwerk te was „Dat Is mijn manier niet, Mr. Speed. Het ding kan niet op die manier behandeld worden. Het zijn geen zaken. Het is iets meer biizonders. Ik ben bang, dat ik u moet vragen, mij dit alles over te laten, om het op mijn manier te behan delen." Hij had er bijna bijgevoegd „En houd terzelfdertijd je mond er over en ook over mij I" Maar gelukkig hield hij dit onoordeelkundige toevoegsel terug, dat zeker Speed's woede zou opgewekt hebben. Zijn tehuis te verlaten, als de nieuwe omge ving vreemd is en hem niet aanstaat, is een zware proef voor den moed van een man. Fer guson was zichzelf niet. Hij was zich bewust van een voortdurende prikkelbaarheid van geest, waarvan hij eerst bevrijd was, als hij druk in zijn werk zaJ. Zijn gelaatsuitdrukking was op dat oogenblik Bomb**-* l>t» sneed eea stuk kaas af ea begon gedachteloos te eten. On hetzelfde oogenblik wp^rklonk er een vreeselijk hard gebel. Hij stond nogal boos op en stak zijn hoofd buium de kamer. „Al9 dat weer een patiënt Is, Lizzie, ben ik niet thuis. Ik wil niemand anders m^cr vanavond ziVn. hetzij hij dood of levend is I" Zün toon was ongewoon boos, en Lizzie, wat in de war, zeide gedwee„Goed mijnheer," en ging naar de voordeur. Het was Heriot, die daar stond en zij aarzelde, niet goed wetend, wat zij zeggen zou. Maar hij loste het vraagstuk op, door haar op zirde te duwen, terwijl hij haastig zei„Hii is thuis. Ik zie zijn schaduw op het gordijn. Ik zal even naar binnen gaan." Het volgend oogenblik was hij in de eetkamer en staarde naar Ferguson, met wilde oogen. „Zag Dan, zij heeft mii verlaten I" „Wie Je vrouw bedoel je vroeg Ferguson, wiens aandacht getrokken werd door de kracht van Heriot's stem, door zijn wilde oogen en iets schuws in zijn voorkomen. „Ja, natuurlijk I Wie zou dat anders zijn, ezell Tk ben lang opgehouden op het bureau ik kwam eigenlijk pas thuis om half negen en toen ik thuis kwam, was alles donker, dit op mfjn lessenaar, geheel vol°ens de manier van het melodrama, die steeds birvnl verwerft I Kunt ge mij eenig licht geven in die zaak Zijn groote vingers frommelden, minder zeker dan gewoonlijk, tot zij een enveloppe uit zijn borstzak hadden gehaald en hij reikte Ferguson het halve blaadje, dot zij bevatte, over, om het te laten lezen. Maar Ferguson raakte het niet aan- „Dc wil het niet zien, Duncan. Doe het weer weg in je zak," zeide hij bedaard. „Je kunt mij vertellen, wat erin staat, als je wilt en denkt, dot het van eenig nut zal „Je bent een koudbloedig die»-T' zeide Heriot .woesf. „Je ken'V hoer goed. Wonneer heb je haar 't laatst gezien „Ik heb hnar in 't geheel niet meer gezien, sedert dion avond ve-w Pa^en, toen iü mij uit de Pastorie ven St. Bede hebt gehaald." „Neen Nu, hoe was zii H'"en avond Ferguson scheen na te denken, maar dat was eigenlijk niet noodig, want hij herinnerde zich zonder de minste inspanning, dat Jeanie Heriot dien avond droeviger gestemd was dan ge woonlijk en meer hekel aan het leven had dan ooit „Zii was notuurlijk ongerust over het klndL zeide hij bedachtzaam. „Anders, zooals gewoon lijk „Heeft zii ooit iets omtrent mij gezegd? Zich beklaagd hè Of gedreigd, iets 2ooals dit, te zul Ion doen „Ze was geen vrouw, die klaagde." „Misschien niet met haar tongmaar som tijds was haar enkel bestaan reeds een klacht. Dan, je kunt je niet voorstellen, wat het leven v/orden kan voor een man naast zulk een vrouw I" „Vooral als hij voelt, dat hij ertoe bijgedra gen heeft, het zoo te maken," zeide Ferguson, onder den indruk van het oogenblik. Tot zijn verwondering nam Heriot het goed op „Natuurlijk. Dat is juist wat met mij gebeurd is I Ik zie mijzelf zooals, naar ik veronderstel, zij mij gezien heeft. Maar het is te laat. Zij is nu weg, heeft mij in den steek gelaten om een kerk of een molen van mijn huis te maken I „Maar dat behoeft toch niet zoo te blijven oté je het ernstig meent. Er zijn vroeger ook wel vrouwen weggeloopen en weer terugge bracht. Dc heb daarvan heel wat in mijn prak tijk gezien en dikwiils zoo'n terugkeer geleid- Je deedt beter, mij te vertellen, wat zij zegt* Geeft zij je een sleutel „Lees het toch zelf. Er is geen woord in, dat heel Londen niet zou mo^en lezen," zeide He riot en aldus uitgenoodigd, schoof Fergusoiv het halve velletje popier vrij omzichtig naar zich toe. „Beste Duncan," zoo begon het, heel gewoon. „Ik go weg. omdat ik zeer goed gevoel, dnt het niet mogeliik is, zoo verder te gaan, zonder kans te krijgen, mün ziel te herwinnen of te» begrijpen, waar ik sta en iii staat en waar wij te zamen staan. Ik heb reeds lang genoeg erover nagedacht, een dergelijken stao te deen. maor er scheen geen uitweg op te doemen. Maar nu plotseling, is er een gekomen, en je behoeft je over rriif niet ongerust te maken, of iets wan hopigs te doen of zelfs mts te zeggen. Ho» mmder er gezegd wordt, des te beter is het. Ik neem de kinderen, omdat je niet zoudt weten, wat je met hen doen moest en zif zou den niet weten, wat te deen zonder mij. Wij gaan naar buiten, naar het land en wii zulle» veilig zifn en goed verzorgd en misschien hej je ook blij, dat ie wat vrijheid krijgt. Ik denJ/ dat ie alles wel in orde in huls zult vinden. Jeanie." „Koel, vindt je niet. Jmst of zij weggegaan is, om ergens den namiddag door te brengen 1 zeide Heriot, en ziin bloed was aan het koken, zooals Ferguson zien kon. „Dat is juist, hetgeen zij van plan is te doen. Eens een vrijen namiddag nemen. Misschien wel een vrij langen. En ie kunt er niets aan doen. Duncan, dan haar alleen en met rust laten." Bij deze beuzelachtige raadgeving sloeg He riot met zijn machtige vuist op de tafel, zoo* dat het aardewerk van den dokter rinkelde. fWordt vervolgd)»

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1