„DE EEMLANDER" BUITENLAND. FEUILLETON. I30NKEMENTSPRIJS rj 7* 77 Reorganisatie L. 0. H.Ï. Middenstands Crediat'iaÉ ui trom ui.hup» »i. 39/ Deposito-Rente: 8en jaar vast 5% zes maanden opzegging 4 - 0 een dag 318 °/o LIPS' SAFE-IÜRIOHTING PRIJS DER ADVERTEHTtfü HIISIR „LIIRÜÜDEllE' M 'Hl MQÖERHE OMfl.RMer WIP-LEM GROENHUIZEN ZIE ETALAGE AIS STEEOS Ie KLAS GOEDEUEH Bet Verloren Tehuis ID« Jaargang No. 207 toot* 1 XXX. klcm banco per pert 1 per week (met eutta eenekenn* OUT*. .tranrtrrlj|fcn i AMERSFOORTSCH DAGBLAD ps» DfRECTEUR-OtTOEVER» X VAUKHOFI». BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAI TEl INT 613. TOaft wti) gevreesd <htefbben\ staat te g^/beu- I Dinsdag 0.®. wardrt de Rsed; zoaider be- nrlijik zich van hiefc voor en tegen te heb- lamnen overtuigen, voor cte buitenge- betengrij-loe besfissing, inzake de reor- enisatie van ons leger onderwijl geplaatst een/ deünitief voorstel hebben wrij nog Bbets gezien. Ten stadhuisje miskent men ten IGenenmale de taak van de pers; voorlichting •pan dfe publieke opinie sdhijnt men er als een •geheel overbodige kixe te beschouwen. Of men ocht dde vooriiohtarvg heeiemaal niet go- iwensabt, dear het dan mogelajik gemakke- fcjfoer g»at ingrijpende voorstellen zonder ertóek in veilige heven te brengen. Dezie PeronderstéHimig nu is wed niet direct vleiend voor ons gemeentebestuur, maar men moet er wel toe komen eis men ziet, hoe steeds Bp het allerlaatste moment de stukken ons morden toegezonden, zoodat bet veelal on mogelijk is er nog een en ander van te zeg gen. En zoo zal het ook nu wel weer gaan I Vrijde of Zaterdag krijgen we heb desbe treffende voorstel, dat dan reed® Dinsdiag b> openbare behandeling komt. Gelukkig is ditmaal reed® een en ander baj- Bjds doorgedrongen tot de dórect belang hebbenden/ en we mogen constateeren; dat de thans voor genomen reorganisatie al'ge- «veene beroering he elft gewelot. W el een be- #rijs, dot het hier hoogst belangrijke zaken betreft, went over *t algemeen is d'e belang stelling in Amersfoort zoo om ende nabij ven den Gemeenteraad zoo om endie nabij bet vriespunt. Wanneer wij goed ingelicht zijn, dan zal het ditmaal vooral gaan om bezuiniging. Bij de behandeling der Gemeentebegrooting wezen we er ad op, dot het een veeg teeben. was, dat van feitelijke bezuiniging ©Heen bij het onderwijs 'kon worden gesproken. Thans zei doe 'beajutmjgónjg worden voortgezet en on- getwijfeld zal ons weer worden wijs gemaakt, dat dlüt kern; zonder dat het onderwijs er scha de onder zal lijden. Dat dit natuurlijk maar een doekje voor het bloeden zal zijn, spreekt van zelf. Stel je voor, er v. rd't 60.000 op onderwijs bezuinigd en de toestand wordt eer beter dan slechter! Als dat bewaarheid zal worden, benoeme men den uitvinder van dat mooie denkbeeld dadelijk tot Opperste ••inigbeids-aposfel onzer gemeente en de ,en van melk en honing zullen spoed'ig voor onze belastingbetalers aanbreken. Het verzet richt zich voornamelijk tegen de opheffing van de Meisjes-school en teg^en het gelijkmaken van het onderwijs op alle fenolen. Wat dit laatste betreft heeft men met een waandenkbeeld te doen, te ergerlijker daar het onder het mom van demooratie wordt aangediend. Zeker, wij zouden geen enkel lr A van beter en meer onderwijs willen 1 "'en., alleen op grond van het bezitloos Ier ouders. Het kind van den a/rnve, met i c'.e vermogens, heeft recht op het beste orderwijs. Maar daar gaat het bier niet om. Br zijn tol van factoren, die richting en om vang van het onderwijs aangeven. Kinderen, die slechts de lagere school bezoeken en dan later naar de Ambachtsschool gaan of direct van school bij een baas komen, be hoeven niet geplaagd te worden met heel veel, dat thans de leerlingen nog moeten slik. ken, <üe naar H. B. S. of Gymnasium gaan. Ook maakt het een groot verschil uit welke omgeving de kinderen komen, 't Is toch te gek om te beweren, dat de kinderen, die thans de school in de Coninckstraet bezoe ken op geheel dezelfde wijze onderwijs •kunnen ontvangen «als de kinderen, die thans op de school in de Oldenbameveltlaan zrijn. Br zijn immers nog heel wat economische factoren, die het onderwijs beheerschen en die maar niet worden weggecijferd bij decreet van het Amersfoortsche Gemeente bestuur. Bn dan de opheffing van de Meisjesschool! Wat denkt men daar nu mee te bereiken? Heed veel ouders stellen er prijs op, dat him kinderen niet met jongens ter school gaan. Of dat goed is of niet, daarover behoeven we niet te twisten; een feit is het, dat dat verlangen bestaat. Laten we nu eens aanne men, d'at een Gemeentebestuur aan een dergelijk verlangen niet tegemoet behoeft te komen en dus zegt: we richten geen school meer in, alleen voor meisjes. Wat zullen dan veel ouders zeggen? Wel, dan doen we het zelf. Ben schoolvereniging is spoedig ge sticht, het benood'igde waarborgkapitaal is ook wel te krijgen en de leerlingen zullen overvloedig komen. We krijgen dus al weer een nieuw schooltje; de gemeente 'kan de bouwkosten enz. betalen en het Rijk betaalt de salarissen. Waar blijft nu de 'bezuiniging? En men meene niet, dat dit nu maar louter veronderstellingen zijn. Integendeel, bij veel ouders bestaat het vaste voornemen zich door bet gemeentebestuur niet te laten dwin gen. Het gevolg zal dus zijn: schade aan het openbaar onderwijs en bevordering van het bijzonder onderwijs, neutraal zoowel als ker kelijk. Dat zal nu wel niet direct in de be doeling liggen, maar het is o. i. onafwend baar atm het voorstel verbonden. En dat alleen reeds maakt voor ons het heel'e plan verwerpelijk. Reeds vroeger we zen wij op het noodlottig gevolg van de welf de Visser* m. 1. de versplintering van ons onderwijs. Ons vooruitstrevend gemeente bestuur zal dat nog meer in de hand gaan werken en inplaats van bezui-ni gingen zal men voor veel groot er lasten komen te staan. Ook het centralise eren van het zevende leerjaar achten wij een groot ongerief. In theorie zullen alle leerlingen na de zesde klasse «gelijk moeten zijn, maar in de praktijk is dat onzin. Bn al die ongelijksoortige leer lingen moeten worden soamgebracht in één school. Het schitterend resultaat laat zich denken! Waarom niet aan elke school' 7 leer jaren, opdat ongestoord kan worden door gewerkt op de grondslagen in de eerste zes leerjaren gelegd. En dan ka«n de school voor Voortgezet Onderwijs gerust verdwijnen. Van zoon tusschending snapt toch niemand d«e feitelijke beteekenis en om het ter ziele •gaan er van zal vermoedelijk niemand een traan laten. Er zullen nog veel punten zijn, welke be spreking -kunnen vragen, maar wij kennen 't voorstel nog niet en gaan op geruchten af. M«aar o. i. komt reeds voldoende uit, dat bet toch maar niet aangaat nu a. s. Dinsdag zoo'n belangrijk voorstel af te ha«ndelen. Ben verwijzing naar de afdeelingen ter rustige bespreking lijkt ons onafwijsbaar. Dan kun nen d'e Raadsleden zich er eenigszi/ns inwer ken en d'e belanghebbenden kunnen dan ook him bezwaren terdege brengen daar waar zij hoorem Wil de Raad dan toch met B. en W. meegaan, ons wel. Maar men ontloopt dan tenminste het verwijt, de zaak er te hebben doorgejakkerd', zonder zich aan an- derer meening te storen. Woensdag 1 Maart 1922 inbegrip van eet bewijsnummer, elke regel meer 0 25, dienstaanbi® dingen en Lietdadi^heids-adveitentiën voor de bell der prija. Voor bande) en bedrijf bestaan sea uoordecligo bepalingen voor het advcrleercn. ten* circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht. Op de conferentie van Washington was een der kwesties, die in verband met de Fransche as piraties, welke oanstuurden op een groote Frun- sche onderzeeërs-vloot, vooral veel stof tus- schen Engeland en Frankrijk hebben opgejaagd, het duikbootcnvraogstuk. Men herinnert zich dat op 6 Febr. een verdrag is geteckcnd te Was hington, dot betrekking heeft op het regelen van 't gebruik <k-r onderzeeërs en op 't verbod om verstikkende gassen (resolutie-Root) te ge bruiken. Dit verdrag werd gesloten tusschen de Vereenigde Stalen, Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië en Japon. In dit verdrag wordt te kennen gegeven, dat genoemde staten, in 't verlangen om de bepalingen doeltreffender tc doen zijn, die door de beschaafde landen voor de bescher ming van 't leven der onzijdigen cn non-com battanten op zee in tijd van oorlog zijn aan vaard en om het gebruik te verhinderen in oor logstijd van gassen en schadelijke chemische producten, besloten hebben te dezen einde een verdrag te sluiten. De gevolmachtigden der ge noemde staten zijn overeengekomen hetgeen in de volgende artikelen is vervat Art. L De ondergeteekende mogendheden verklaren, dat bij het aantal bepalingen, aan vaard door de beschaafde landen voor de be scherming van 't leven der onzijdigen cn niet- strijdenden ter zee in oorlogstijd de volgende regelen moeten worden geacht als makende reeds deel uit van 't internationale recht. (1) Een handelsvaartuig kan niet worden in beslag genomen, voordat het order heeft ont vangen teneinde zijn aard te kunnen vaststel len zich neer te" leggen bij visitatie cn door zoeking. 44 UR/GEST^MT AMERSFOORT Bnsrn HEIT EN Op een handelsvaartuig kan geen aanval wor den gedaan, tenzij na sommecring het weigert stil te houden om zich te onderv pen aan visitatie en doorzoeking, of tenzij het, na inbeslagneming, zich weigerachtig betoont den weg te kiezen, dien het is aangeduid. Een handelsvaartuig kan niet worden vernie tigd dan nadat bemanning cn reizigers voordien in veiligheid zijn gebracht. (2). Oorlogvoerende onderzeeërs zijn onder geene omstandigheid vrijgesteld van bovenver melde algemeene regelingdoet zich 't geva' voor, dat een onderzeeër niet bij machte is een handelsvaartuig buit te maken, waarbij het ge noemde regelen eerbiedigt, dan moet hij over eenkomstig het erkende volkenrecht zoowel van aanval als inbeslagneming afzien cn het han delsvaartuig zijn weg, zonder het te molestecv- ren, laten gaan. Art. II. De ondergeteekende mogendheden noodigen alle andere beschaafde mogendheden uit instemming te betuigen met de erkenning vnn dat vastgestelde recht, zoodot er een alge meene, wei-gedefinieerde openbare overeen stemming bestaat ten aanzien van de gedrags lijn, volgens welke de openbare meening der we reld in den vervolge de belligerenten zal be- oordeelen. Art. III. De ondergeteekende mogendheden die verlangend zijn de uitvoering te verzekeren von de reeds door haar erkende en bevestigde wetten von menschelijkheid betreffende den oon- val, de inbeslagneming en de vernietiging van handelsvaartuigen, geven buitendien te kennen, dat elke persoon, in dienst van welke mogend heid ook en al dan niet handelend op bevel van een meerdere in rang, die deze of gene der vermelde bepalingen zal verkrachten, ge acht zal worden de oorloge wetten te hebben ge schonden en onderworpen zal zijn aan strafver volging, als hadde hij een zeerooversdaad ge pleegd. Hij zal voor de burgerlijke en militaire overheden van elke mogendheid kunnen worden gedaagd, in wier gezagsgebied hij zal worden aangetroffen. Art. IV. De ondergeteekende mogendheden erkennen, dot 't proctisch onmogelijk is de onder zeeërs te gebruiken bij de vernietiging von den handel zonder, zooals in don loop van den oorlog van T914-T8 is gebeurd, op de algemeen door de be«!chnofde landen ter bescherming van 't leven der onzijdigen en nict-strijders aanvaarde begin selen, inbreuk te maken cn met de bedoeling om algemeen het verbod om onderzeeërs te ge bruiken bij de vernietiging van den handel als geincorporeerd in het volkenrecht te doen er kennen, komen zij overeen zich in den vervol ge gebonden to achten door dit verbod cn noo- digon zij de andere landen uit zich bij de onder havige overeenkomst aan te sluiten. Art. V. Daar het gebruik in oorlogstijd van verstikkende, vergiftige of soortgelijke gassen alsmede von alle vloeistoffen, producten of pro cédés van overeenkomstigen aard, terecht wordt veroordeeld door de algemeene meening der be schaafde wereld en omdat voorts het verbod van dit gebruik geformuleerd is in de verdragen, die door het meerendcel der beschaafde mogendhe den zijn erkend, verklaren de ondergeteekende mogendheden, met de bedoeling om dit verbod, dat zoowel noodig wordt geucht door het ge weten als door de practijk der naties, algemeen te doen erkennen ols zijnde opgenomen in 't volkenrecht. Zij komen overeen zich te dezen aanzien onderling gebonden tc achten en noodi- gen alle andere beschaafde landen uit aan de onderhavige overeenkomst hun goedkeuring te hechten. Art. VI. Het onderhavige verdrag zal zoo gauw mogelijk door de ondergeteekende mo gendheden worden hekrachtigd volgens de con- stitutioneele procedures, waaraan zij zich onder scheidenlijk dienen te houden. Het zal van kracht worden op den dag, dat alle ratificaties te Was hington zullen zijn gedeponeerd. De regeering van dc Vereenigde Staten zal non olie onderge teekende mogendheden een authentiek afschrift von 't proces-verbaal van 't deponeeren der ra tificaties doen toekomen. Het onderhavige verdrag, in Fransche cn En- gelsche bewoordingen opgesteld, zal in de ar chieven der Amerikaanscho regeering gedepo neerd blijven authentieke afschriften ervan zul len door deze regcering oan elk der onderge teekende mogendheden ter hond worden gesteld. Art. VII. Later zol de regeering der Ver. St. aan oUe mogendheden, die het verdrag niet hebben geteekend, er een authentiek afschrift van doen toekomen en hnor uitnoodigen er hoor goedkeuring oan te hechten. Elke mogendheid, die niet heeft onderteekend, zal zich bij 't verdrag kunnen aonsluiten door bescheiden te zenden, waarin der Amerikoan- sche regcering adhoesie met het verdrag wordt betuigdde regeering der Ver. St. zal alsdan aan elk der mogendheden, die geteekend hebben of him goedkeuring hebben gezonden, een authen tiek afschrift loten zenden. Berichten. DE CONFERENTIE TE GENUA. De Belgische delcgotie. Brussel, 28 Fehr. (B. T. A.). Thcunis en Jospar zullen België op 10 April te Genua ver tegenwoordigen. Volgens te Brussel ontvangen inlichtingen kunnen wij bevestigen, dat te Genua niet zal worden gesproken over de kwes tie der schadeloosstelling. Alleen de Commis sie van Hertsel zal de volmacht krijgen om deze kwestie te regelen. Ook zal er geen sprake von zijn, dat aan de prerogatieven van den Volken bond wordt geronkt. Deelneming van Argentinië en Brazilië P a r ij s, 2 8 Febr. (B. T. A.). Argentinië en Brazilië hebben aan Italië verzocht deel te mo gen nemen aan de conferentie te Genun. Dit verzoek zol waarschijnlijk worden ingewilligd. UIT BEZET DUITSCHLAND. Berlijn, 28 Febr. (W. B.) De rijksminis ter voor de schatkist heeft m den rijksdag ver klaard, dot generaal Degoutte een exercitie- plaats voor het bezettingsleger in hel Rijnland geëischt heeft, waarvoor 3000 H.A. bosch dicht bij Eppenbrimn in de Beiersche Polz is afge staan. Tevens moeten voor de oefening der tioepen een aantal gebouwen geleverd worden, terwijl bovendien een smalspoor noodig is. 15^ totale kosten zijn ongcvccT 200 milHoen M. D® minister verklaarde ten slotte, dal deze eisdf een der vele inbreuken op het v redes verdrag DE GEDWONGEN LEENING IN DUITSCHLAND. Berlijn, 28 Febr. (W. B.). Naar het Bom liner Tngeblatt verneemt, hebben hedenmorgen op het ministerie van financiën besprekingen plaats gevonden met ver tegen worodigers van do industrie, van den handel, uit de bonk* wereld en von de arbeiders over do hoogte van den rentc9tandaard van de gedwongen leening) na de eerste drie rentclooze jaren. De ptortin* gen voor de gedwongen leening zullen in go* deoltcn plaats hebben cn wel in termijnen vort drie mnnnden. De volledige storting van dc lee* ning zal volgens de bestaande verwachtingen in het voorjaar van 1023 geheel zijn gcschicdj OPPER-snnziË. Verborgen wapenen. O p p e 1 n, 2 8 Febr. (B. T. A.). Een nfdeei ling Itoliannsche troepen heeft in een bosch' in het district Ratibor een 77 m.M. kanon mot een nnntol granaten, drie mitrailleurs met reser* veloopcn en een dertigtal kisten munitie, gc* weren cn handgranaten gevonden, die in den grond verborgen waren. DUITSCHLAND EN FRANKRIJK. P a r ij s, 2 8 Febr. (Hnvas.). Vnnmiddag heeft de Knmcr de legerwet in behandeling gei nomen Fabry, de rapporteur, toonde onn, dat het absoluut noodzakelijk is de grens onkwets* baar te maken. De legcrcommissic, zei hij,, wenscht, dat een dekkingsleger de oevers van den Rijn zal bezetten, zoodra gevaar dreigt^ Het denkbeeld van een passieve dekking zon Duitschland het middel laten tot mobilisatie,, d. w. z. tot het voorbereiden van den oorlog. Fabry zette daarop de richtsnoeren uiteen, di« do commissie gevolgd heeft bij het opstellen von het ontwerp, met name ten aanzien von dei samenstelling van het dekkingsleger. In het begin von zijn rapport zei Fabiy, dat iedereen in Frankrijk een verkorting van den! diensttijd wenscht tot 1 jnor, wat mogelijk zou zijn, indien het verdrag van Versailles 'werd toegepast, maar het niet toepassen van hot vem diag en het gebrek aan tijd voor de noodig® technische hervormingen dwingen Frankrijk een diensttijd von 18 maanden te handhaven. Het is evenwel mogelijk, dnt een nieuwe verkorting) van den diensttijd zal kunnen worden ovcrwo* gen in 1925, als de bovengenoemde politiek® en technische voorwaarden zijn vervuld. De in* richting van het leger, zoonis de commissie di« heeft vastgesteld, is gericht op een diensttijd van één jaar. Hierop wees Fabry uitvoerig op de gevaren, die nog steeds voor Frankrijk'? veiligheid uit het buurschap van Duitschland voortspruiten cn gaf hij een uiteenzetting van wat dc commissie verstaat onder veiligheid en! ontwapening, welke woorden het biutenlond somtijds misverstaat. Frankrijk rust zich niet ten ooriog toe het neemt er alleen voorzorgen tegen. Fabry toonde vervolgens de noodzoke* lijkheid aan om toezicht te houden op de mo* gelijkheden van een industriecle ipobilisatie in Duitschlnnd, bovenal inzake de verandering van chemische fabrieken voor oorlogsdoeleinden en de vliegtuigfabricotie Bovendien tracht Duitschland een organisatie in het leven to houden, die een vlugge mobilisatie mogelijK maakt. Het bescK?kt over 250.000 man van een uitstekend kader, waarvan 100.000 geor ganiseerd zijn in een tot in de puntjes verzorgd leger en 150.000 verdeeld over machtig inge* richt© formaties, die dienen voor zulk een snelle mobilisotie. Hij geeft er de voorkour non, dat men ook voortdurend, en onverwijld te be* ginnen, toezicht uit zal oefenen op Duitsch* land's verplichtingen op lnngen termijn. Fabry wees verder op de beteekenis van d® uitrusting en de industrierle organisatie in den modernen oorlog. Duitschlnnd zol trachten te gen het militaire nadeel, dat het lijdt door het vredesverdrag, een tot in de puntjes verzorgde uitrusting te laten opwegen. Vervolgens gaf Fabry oon, hoe de commissie zich de voorberei- denkt van de economische mobilisatie in arbeidskrachten en grondstoffen ?n Frank rijk zelf. Streef hoog opwaarts, maar de liefde geve de richting aan van uw streven. JUWET.ÏEU - AMEJRNEOURT Groote keuze Uit het Engelsch door Mcvi J. P. WESSELINK-VAN ROSSUM. door DAVED LyALL. 37 „Houd op, Duncan I" Be heb nu geen geld over, om nieuwe schalen to koopen," zeide hij droogjes. „Wee zeg ik, dat je een koelbloedig dier bent," riep Heriot uit. „Als het jouw vrouw was, zou Je weten, wat het beteekent f Maar misschien tal je dat ook eens welen ofschoon God het verhoeden mag I Maar je bent een dwaas, Dan Fergvson, om jezelf te ketenen, ols je vrij kunt zijn f En jeugd en hartstocht kunnen niet eens tot je verontschuldiging dienenwant wat je doet, doe je in koelen bloede. Maar met warm bloed zal je het moeten betalen. Neem dat van 8»j aan." Ferguson schoof zijn stoel vrij luidruchtig achteruit en stond op. „Kijk eens, Duncan. Je bent, verklaarbaar ge noeg, opgewonden en uit je gewone doen. Laat mij eens een minuut of wat met je praten. Jo vrouw heeft over de dingen reeds een geruimen tijd zitten peinzen. Natuurlijk heb ik dat gewe ten. Ik kon niet in huis komen, zonder het te we ten overigens was het mijn taak te ontdekken, wat haar scheelde. Zij heeft nooit een woord over je gezegd, dat je niet hooren mocht. Be spreek hier nu, zoover het jou betreft. Daar op rechte taal hier noodig is, moet ik zeggen, dat het mij altijd verbaasd, somtijds verward heeft, dat je zoo dom, verwaand en blind was, waar het je vrouw betrof. Zij is geen gewone vrouw. Zij heeft hersens en verstand en is fijn en ge voelig besnaard en daardoor heeft zij en heb jij geleden, daaraan twijfel ik niet, maar dat heeft haar tegelijkertijd verheven boven het gewone peil. En zij heeft klaarblijkelijk net zooveel ge kregen, als zij hoogstens verdragen kon." „Je gelooft toch niet. Don, dat zij weggekro pen is naar een rustig plekje in Richmond Park of Highgate Woods, of ergens anders, om een eind aan haar leven en dat van de kinderen te maken? Ferguson schudde nadrukkelijk zijn hoofd. „Zoo is je vrouw niet. Zij zal niets overhaast doen. In sommige opzichten heeft zij meer ver stand in haar pink dan jij in je heele lichaam, en wat zij hier zegt, is waar. Zij is weggegaan, om eens een vergezicht te hebben. Hierbij zal je het moeten laten, en ze zal weer bij je terug komen, Duncan, of je vragen naar haar te gaan en don zal alles weer goed tusschen jelui zijn of waarschijnlijk beter, dan het ooit geweest is. Ik veronderstel, als ik je aanzie tenminste, dat je dat gaarne zoudt willen?" „Dc zou het wel gaarne willen, maar het zal i nooit gebeuren kreunde Heriot. „Ik ben een gek geweest. Dat zie ik nu inen het vreemde is. Dan, dat ik dat ingezien heb, voor dit ge beurd is, en ik getracht heb, de dingen te ver beteren. Be had haar dat gezegd." „En dal heeft het verhaast. Waarschijnlijk heeft zij gedacht, dot je iets gedaon hebt, waar over je berouw hadt en bijgevolg boete doen wilde. Vrouwen zijn vreemde wezens, Duncan behêèrscht door geen bekende wetten' van logica of handeling. Somtijds maken zij fouten, maar de meeste keeren hebben zij het wonderlijk juist ingezien. Maar je kunt gerust van mij de ver zekering aannemen, dat mevrouw Heriot niets gedaan heeft cn ook niets doen zal om je tot schande te maken of in het ongeluk te storten. Wat je doen moet, is wachten I" „Maar zij heeft geen geld I Ik heb haar strak gehouden. Dan. Zij kan maar een paar shillings overgelegd hebben, als het zooveel is." „O, zij zal wel ergens vandaan geld gekregen hebben I Hoe staat het met haar broeder te Glen Kinder Is zij niet onlangs nog met hem in briefwisseling geweest Zou zij misschien niet daarheen op weg' zijn Het zou wellicht de moeite waard zijn morgen een particulier tele gram met betaold antwoord te sturen cn eens te zien." „Als ik iets weet omtrent Jeanie. is Glen Kin der de laatste plaats, waarheen zij gaan zol en volgens mijn weten heeft zij de laotste drie jaar niets van haar broer Alec gehoord." „Misschien heeft iemand hoor een schuil plaats verleend veronderstelde Ferguson. Maar Heriot schudde met nadruk het hoofd. „Zij kent niemand, die dat doen zou, of zij moest kennissen hebben buiten mijn weten," antwoordde Heriot en hij keek zuur, toen het denkbeeld., dat ziin vrouw en ziin kinderen door iemand anders onderhouden zouden worden, bij Duncan. Zij is een verstandige vrouw en ilc hem opkwam. „Zij komt toch niets dikwijls bij de Bains veronderstelde Ferguson. Heriot schudde zijn hoofd. „Zij ging met niemand von mijn kennissenn vriendschappelijk om, en dat was een van de stoc-nen des aanstoots." Ferguson kon gemakkelijk en naar waarheid gezegd hebben, dat een vrouw, die al het werk doen moest en aanhoudend het toezicht moest houden, op twee kinderen niet veel tijd kon heb ben of misschien ook niet veel zin om slechts kennissen aan te kweeken. Hij hod iets geweten van de schrikbarende eenzaamheid van Jeanie Heriot's leven en had het dikwijls be treurd, maor het had nu geen nut, dit naar He riot's hoofd te slingeren. De wanhoop en be zorgdheid van den man waren oprecht en ver twijfeld genoeg zonder dat I" „Zij kende Vickary Hunt ook niet?" Heriot keek verwonderd op. „Ik heb heelemaal niet aan hem gedacht I Maor ik geloof, dot zij hem niet kende. Hij heeft nooit thuis een bezoek gebracht. Dan. Dat heeft hij mij zelf gezegd." „Dan geloof ik, dot wij aan het eind van onze wijsheid zijn en zooals ik reeds gezegd heb, is het eenige, wat je doen kunt, wachten." i „Wachten 1" zeide Heriot woest. „Hoe kan een 1 man wachten, als een vuur zijn levenskrachten verteert I Hoe kan ik vannacht slapen, als ik niet weet, waar zij zijn cn of zij een bed heb ben, om in te slapen Be zal je wat vertellen. Den een man zou iets dergelijks nooit gedaan hebben I Men moet een vrouw zijn, om zooiets te bedenken." „Misschien," was alles wat Ferguson ant>- 1 nest heb besreverw j woordde. „Kom mee in mijn hol en rook het I i weg. Be h«n erg genist, wat je vrouw betreft, herhaal, dat zij geen treurspel zol opvoeren P „Treurspel I Bij mijn trouw, en zij heeft hot reeds gedaon I" antwoordt Heriotmaar eenigszins getroost, volgde hij Ferguson naar dd rookkamer achter in het huis, welker nongena* me inrichting en stilte Heriot hem dikwijls be* nijd had. „Je hebt hier een aardige woning. Don. Vindt je hot niet jammer, hier weg te moeten gaan „Ik ben hier nog niet vandaan," was het la* konieke antwoord, terwijl FePguson leuning^ stoelen aanschoof en de kastdeur opende. „Maar het zal toch spoedig gebeuren, vcronx derstel ik Hierop gaf Ferguson geen antwoord cn zij gingen zitten en trachtten te doen als menschcnt die den tijd, de plaats cn het gezelschop naar, him zin vonden. Maar spookgestalten waren met hen in de ka* mer en alles was slechts schijn. Heriot bemerkte nu eerst dot Ferguson etf vermoeider don gewoonlijk uitzag, dat hij iet® verloren had van zijn kalm, voldaan uiterlijk! vol zelfvertrouwen, dat hem altijd gekenmerkt had. „Hoe schiet je op vroeg hij, met het ver* trouwen van een man, wicn een langdurig® vriendschap eenig recht op die vraag gogeveit had „Wat bedoel je, Duncan?" vroeg FergnsoU koel. Je eigen zaak. Is de dog van je huwelijk al vastgesteld „Niets is bepaald," antwoordde hij somber „en ik geloof," voegde hij er langzaam en daard bij, „dat ik mij in een leelijk wespew (Wordt vervolgd*-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1