DE EEMLANDER BUITENLAND. FEUILLETON. Het Verloren Tehuis 20a Jaargang No. 209 iBOilEMEIISPÜIlS^'nï'Z^ PRIJS OER ADVFRTEHYl£H MA1SON WILRflf. MMSQN „LU !RBH DE LIE" ÜPTE TOUF!PHF!0 in zi'de VOORIMR^OEOEH. fxr pott f J.—. pet week (mei Rrati» ¥eneker.n« jkgen ongelukken) f CUT*, «llopftrrlijke nummer» jfOJO. AMERSFOORTSC! Vrijdag 3 Maart 1922 9J OIRECTEUfMJITGEVER» J- VALKHOFF BUREAU: ARNWEMSCHF POORTWftf m IKT B13 1 —4 rebels f LOJ «net inbegrip van cc* bcwilsnurnmcr. dkr repel meer f 0.25. dienstaanbiei dingen ea Uctdadi^hcids-advertcDticn voor de belfl der pr^a- Voor bandd en bedrijf bestaan reet voorde eJjpe bepalingen ^oor be* ad verleer en. tent arcuiaire. bevattende da voorwaarden, wordt 09 tanvraap toepezoooen Politiek Overzicht Weerom men van Engelsche zijde het on- Oferhoud, dat Lloyd George en Poincaré Zater- l)dag j.l. met elkaar te Boulogne sur Mer heb ben gehad, als een succes beschouwt, leeren de deelingcn, welke een vertegenwoordiger 1 de Manchester Guardian, die den Britschen lier op zijn reis vergezeld heeft, omtrent de nenkomst te beste geeft. Et zou dan urt moe- 1 blijken, dat Lloyd George, die vrij strijdlus- j naar Boulogne was gegaan, Poincaré dadelijk pan boord kwam met de vraag, of Frankrijk |ki eigenlijk naar Genua wilde gaan of niet. Mocht Frankrijk hiertoe niet bereid zijn, don Bouden er voor de Engelsche regeering maar twee mogelijkheden bestaan,: óf zonder Frankrijk tiaar de conferentie te gaan öf de conferentie Afzeggen. Lloyd George deelde aan den Fran- Bchen eerst e-minister mede, dat de Engelsche Fegeertng zich, zij 't ook met grooten tegenzin lich in de gegeven omstandigheden voor de eerste dezer twee mogelijkheden had uitgespro ken. DaaTOp zou Poincaré hebben besloten op ben duidelijke vraag een duidelijk antwoord te geven en zich te verplichten naar Genua te gaan. De correspondent van de Manchester Guardian beschouwt deze verwerkelijking van 't groote Conferentieplan als een volledig succes van Lloyd George en zet nu de beteekenis van de conferentie, zooals zij als resultaat van de over eenkomst van Boulogne zich openbaart, op do trolgervde wijze uiteen T. De Opperste R a a d. Van bet eindi Ten van den oorlog tot op dit oogenblik is de Opperste Raad het beslissend* uitvoerende Co mité voor Europa geweest. We!-is-waar beeft ttven te San Remo en te Spa pogingen gedaan Pm de scheiding tusschen de Entente-mo^end- keden en de vroegere vijanden te verminderen m Europa weer op te bouw®n op dm eenig nogglijken grondslag van de deelneming van kïle staten, Duitschland inbegrepen, maar thans wordt te Genua voor de eerste maal met deze opvatting ernst gemaakt. Duitschland en Rus- lend verschijnen weer op het tooneel als deelen van Europa en verkrijgen zitting en stem in het Europeesche concert. 2. De Volkenbond. Door de uitsluiting Ven Duitschland, de tegensMlmg tot Rusland •n de afwijzende houding d~r V*reemVde Staten t» de organisatie, die te Gerève onder den naam van Volkenbond werkzaam is, slechts vol gens den naam een zoodanlo-e Bond geworden. Lloyd George was iets anders voornemens ge weest, maar hif was indertijd te Pari is over stemd. Ook lat-°r vermocht de Volkenbond Duitschland en Ruslond niet in zich op te ne men. Wanneer de Engelsche led«n van het se cretariaat denzelfden invloed had<h*n als de Frans che bezitten, don zouden de waar- pchimlijk heel anders hebben geloooen. In wer kelijkheid treedt Genua voor 't eerst 00 den Voorgrond en Genève op den achtergrond. 3. Duitschland. Niet om rim inzichten wntrent het vraagstuk der scVn'* «loosstelling Aanbaar te maken, neemt DititceM^tvd aan de conferentie deel want deze onvetimTen zijn too onverschillig als di® van eiken schuldenaar Omtrent zijn eigen schuldenlast maar ""®leer wordt het een medewerker aan de groote taak van het Europeesche herstel. T~ rWe tewk tot een goed einde gebracht, dan zal Duïtsrhlend zijn schulden op eendere wijze moeten betalen, als Engeland ziin schulden heeft te betalen aan Amerika en Rusland zijn schulden dient te kwij len. 4. Rusland. De Engelsche regoering zal op het stuk van de erkerning der Russische schulden niet alleen de Fransche regeering Steunen, maar in de eerste plaats erop staan, dat Rusland deze schulden erkent, voordat de Rus sische regeering de jure erkend en de han- ielsb<~-trekkingen met Rusland weer worden sengeknoopt. 5. De militaire overeenkomst. Te Cannes heeft Engeland Frankrijk militaire waar borgen toegezegd voor een niet uitblokten aan val van Duitschland. Dit aanbod blijft gehand haafd. Engeland heeft dit gedaan, èn omdat het zulks aan zijn eer verplicht meent te zijn, èn wijl deze overeenkomst inderdaad d®n vrede verze keren en het economisch herstel bevorderen zal. Bijgevolg geldt het als een belangrijke „voor- looper" voor Genua. 6. De Kleine Entente. Hetgeen dr. Benes reeds op economisch en staatkundig ge bied voor Midden-Europa heeft verricht, zal in Genua geenszins meer omver worden geworpen. Op het door hem gepresteerde zal veeleer te Genua verder gebouwd kunnen worden. Men kan zelfs zeggen, dat de Kleine Entente, die eco nomische en diplomatieke betrekkingen met Po len, Oostenrijk en Rusland heeft aangeknoopt, juist ten exempel kan worden gesteld voor het geen te Genua voor geheel Europa moet wor den verwezenlijkt Berichten. DE CONFERENTIE TE GENUA. Londen, 2 Maart. (N. T. A. Draadloos). De conferentie te Boulogne tusschen Lloyd George en Poincaré heeft een einde gemaakt aan de vrees, die in Frankrijk werd geuit, dat een der verdragen van Versailles, Trianon, St. Ger main of Neuilly door de besprekingen der eco nomische kwesties te Genua zou worden aan getast De vrees der Fronschen was waarschijn lijk veroorzaakt door de omstandigheid, dat Poincaré niet zelf te Cannes was toen daar de resolutie omtrent de conferentie van Genua werd behandeld. De besprekingen te Boulogne dienden echter om te bewijzen, dot Groot-Brittannië evenals Frankrijk van oordeel is, dot de princi pes, waarop deze verdragen en hun economische clausules berusten, alleen een zaak zijn, die de geallieerden betreft en niet op een conferentie mogen worden ter sprake gebracht, waar de neu trale mogendheden in de meerderheid zouden zijn. Vanzelfsprekend is het begrijpelijk, dat bij de bespreking van den algemeenen economi- schen toestand van Europa een verwijzing naar de economische uitwerking van deze verdragen onvermijdelijk kan zijn. Niettemin is het echter duidelijk, dat deze verdragen op zich zelf staan en dat Engeland het volkomen met Frankrijk eens is. De vert egenwpordiging der Oostzeestatcn. Riga, 2 Maart. (W. B.) De Oostzeestaten hebben besloten zich gemeenschappelijk op de conferentie van Genua te doen vertegenwoordi gen ei hun neutraalverklaring te eischen. DE DUITSCHE SCHADELOOS STELLING. De overeenkomst met do commissie van herstel. De tusschen Duitschland en de commissie van heistel gesloten overeenkomst is van kracht tot 30 April 1923. De definitieve goedkeuring van bet verdrag door de Duitsche regeering, die evenals die van de commissie van herstel, nog noodig is, verplicht de rijksregeering zich te genover do onderdanen der geallieerde landen de door Duitsche onderdanen te verrichten be- talirgen (met uitzondering van de betaling van buiterdandsche grondstoffen) te verzekeren. De overeenkomst heeft ten doel vrije overeen komsten mogelijk te maken tusschen Duitsche en geallieerde onderdanen, waarbij zij geheel vrij gelaten zullen worden, ook wat de prijsbe paling betreft. De economische conventie tusschen België en Luxemburg. Brussel, 2 Maart. (B. T. A.). De Senaat heeft met 97 stemmen de economische Bel- gisch-Luxemburgsche conventie aangenomen. Dr. Wirth terug. B e r 1 ij n, 2 M a a r t. (W. B.) De B. Z. am M. meldt, dat de rijkskanselier hedenmiddag weer te Berlijn is teruggekeerd. Het huis Hohenzollcrn contra den Pruisischen staat. B e r 1 ij n2 Maart. (W. B.). Volgens de B. Z. am M. h®eft de vertegenwoordiger van het huis Hohenzollern aan de Pruisische reneering voorgesteld het Reichsgericht oen scheidsrech terlijke uitspraak te laten geven in het geschil tusschen den Pruisischen Staat en het huis Hohenzollern. De transportarbeidersstaking te Leipzig vermeden. Leipzig, 2 Maart. W. B.) De vrees, dat door een transportarbeidersstaking de Messe in gevaar zou worden gebracht, is thans definitief Beekeust.lann 48. Tcleloou 287. ZON HA» 5 MAART üniaremalnil., 8oei>. Biefstuk, Groenten, Pndillng. Crêuo earitmel. Restaurant op de 1ste étane. Prijzen a's gswoon (vanaf SO can!.) van de baan, daar overeenstemming is verkre gen tusschen werkgevers en werknemers. De Leipziger Messe wordt, zooals is vastgesteld, 5 dezer geopend. Grupen pleegt zelfmoord. Hirschberg, 2 Maart. (W. B.) De in verband mc; den tweevou.hgen moord te Klep- pelsdorf tweemaal ter dood veroordeelde archi tect Grupen, die uit de gevangenis uitgebroken was en zich daarop weer aanmeldrle, heeft in zijn cel zelfmoord gepleegd. Grimm werd sinds zijn vlucht afzonderlijk opgesloten. HET FRANSCHE LEGER. P a t ij s, 2 Maart. (Hovas.). Bii de verdere besprekingen in de KameT over de recrulcc» ring van 't leger vervolgde Fabry de lezing van zijn rapport. Hij wees er op, dat, indien Frank rijk afzag van de middelen, die het verdrag het toestaat om Duitschland In een stoa» van min* derheid te houden, het verraad, zou plegen oon de zaak van den vrede. Spreker verklaarde, dit het dekkingsleger, dat de commissie voor stelt, niet nonvollend en niet passief moet zijn. maai actief, opdat het aan de grens, die het moet verdedigen, waarborgen bezit, voldoende om zijn eigen krocht van tegenstand te ver meerderen en die von den tegenstander te ver minderen. Vervolgens den duur vin den mili tairen dienst besprekende, zeide Fabry Frankrijk zal DuitscMand volgen in zijn ont wapening. Als Duitschland de Reichswehr te rugbrengt tot zijn werkelijke orgonisatie als het een;ge jaren lang nog het stelsel toepast der verbintenissen op langen termijn, dot elk 44 LJKGESTPMT AMFRSF9PRT jaar het aantal geoefenden vermindert, nis het voortdurend contróle oefen* op de militaire in stellingen en fabrieken, als Vt vtm geallieer den van Frankrijk verlangt om de veiligheid van dit laatste land aan den Rijn te waarbor gen, dan zal Frankrijk Duitschland volgen tot op den afstand, waar het denkt te blijven en zal dus in 1925 overgaan tot den militairen diensttijd van een jaar. Het is onrechtvaardig en onvoorzichtig na de smartelijke oorlogsjaren mannen, die zich militair uitrusten, te beschul digen toebereidselen voor den oorlog te maken. Frankrijk, dot gewapend blijft, jaagt geen over winningen na en voert ge®n imperialistische pobtiek. Zwakheid zou hst zijn den post te verlaten, waarop het vertrouwen zijner bondge- nooten het heeft geplaatsthet zou geliik staan met aan een ontwapende gerechtigheid de zorg op te dragen voor de bescherming der rechten, der eer en der veiligheid van Frnnk- riik. FronWiik wil zijn veiligheid, niets meer cn niets minder. DE POLITIEKE CRFIS IN ENGELAND. Londen, 2 Maart. (P.) Lloyd George was heden in het Lagerhuis aanwezig en beantwoord de verschillende vragen, maar er werd in het Lagerhuis geen gewag gemankt van de politieke crisis. Engelsche compensatie nnn Frankrijk. Londen, 2 Maart. (N. T. A. Draadloos). De kanselier der schatkist deelde in het Lager huis mede, dat de Britsche regeering oan Frank rijk veertig millioen pond sterling had betaald als vergoeding voor het gebruik van spoorwe- l gen, havens, loopgraven enz. en allen overlast in verband met den oorlog. ENGELAND EN DE BEZUINIGING. Londen, 2 Maart. (V. D.). In zijn uit voerig overzicht van het rapport-Geddcs in het Lagerhuis heeft de kanselier van de schatkist gisteravond een scherp onderscheid gemaakt tu«schen de voorgestelde definitieve gespecifi ceerde bezuinigingen en die, welke niet gespe cificeerd zija. De thans gespecificeerde bezui nigingen in het rannort bedrogen in totaal 71 millioen pond rterling. De bozuinirinjfsvoorstellen van de regeering op den basis, aangegeven door do commissie- Geddes, loopen tot oen bedrog van 53 millioen, terwijl verdo- elf millioen wordt bezuinigd door do besluiten van de conferentie te Washington. Onder de bezuinigingen is een groot bedrag van de regceringsministeries zelf. Voor bot volgende par schat de regeering de bezuiniging op 1ÖT millioen pond sterling. De vermoedelijke invloed van deze bezuini gingen op de belastingen maakte het voornaam ste punt uit der gisteren gehouden redevoerin gen, welke volgden op de verklaring van den kanseliet- in het Lagerhuis. De belastingcijfers hier te lande weden vergeleken met die in de ardere landen. Een lid wees cr op, dot de Brit sche schulden 20.8.T0 per hoofd der bevol king bedf-agev Voor Frankrijk is dit cijfer, 50 francs tegen een pond gerekend, vijf pond en 15 shilling cn voor de Vereenigde Staten (vijf dollars gerekend tegen een pond), zes pond en 10 shilling het vorige jnar cn vijf pond en 10 shilling dit jaar. De Duitsche belasting bedraagt 1610 Mark per hoofd en de huidige wisselkoers is onge veer 1000 Mark tegen een pond Sterling. De zware Britsche belastingen vinden hun oorzaak in de oorlogsschulden. Velen zijn van mee ning, dat de zware belastingen een vernietigen den invloed hebben op de industrie. Weinig steun werd verleend aan de voorgesteld© be zuinigingen voor onderwijs. De voorstellen tot vermindering der onderwijzerssalarissen en het verhoogen von den leeftijd zijn door de regee ring verworpen. De Britsche burgerlijke luchtvaart. Londen, 2 Maart. (N. T. A. Draadloos). De raad van advies voor de burgerlijke lucht vaart, waarvan de oprichting werd aangekon digd op de jongste luchtvaartconferentie, is thans ingesteld en telt onder zijn leden vooraan staande vertegenwoordigers van het luchtvaart- ministerie, van de postadministratie, van nijver heid, handel en andere organisaties. Er zijn re gelingen getroffen voor overleg, zoo noodig, met vertegenwoordigers der dominions. Als eer ste onderwerp zal aan den raad door den be trokken minister advies worden gevraagd om- tent de kosten en de uitvoerbaarheid van een rijksluchtpostdienst. Engeland en de doodstraf. P a r ij s, 2 Maart. (B. T. A.) De Matin ver neemt uit Londen, dat het Lagerhuis een motie nopens het afschaffen von de doodstraf in En geland met 234—86 stemmen heeft verworpen. DE IERSCHE KWESTIE. Een incident in het Lagerhuis. Londen, 2 Maart. (R.) De bespreking in hel Lagerhuis van de artikelen der wet inzake het lersche verdmg leverde niets belangrijks op, behalve een incident, voortvloeiend uit een op merking van Churchill, dat bij de onderhandelin gen met de Sinn Fein-leiders de Engelsche re geering besloten had hen te beschouwen als ver tegenwoordigende de lersche natie. Dit gaf aan leiding tot een storm van protesten van de voor Ulster zitting hebbende leden, die verklaarden, dat Noord-Ierland nimmer over deze zaak was geraadpleegd. De Dail Eireann verdaagd. Dublin, 2 Maart. (R.) Na een nieuwen dag van verbitterde discussies tusschen voor- en tegenstanders van het verdrag, is de Dail Eireann verdaagd tot 25 April. Engelsche steonkoolproductie. Londen, 2 Maart. (N. T. A. Draadloos uit Leafield). De stcenkoolproductie in Groot- Brittannië heeft de afgeloopen week de vijf mil lioen ton overtroffen. Slechts eens gedurende T92T heeft de wekeüjksche productie dat cijfer bereikt. HET DEENSCHE ARBEIDSCONFLICT Kopenhagen, 2 Maart. (N. T. AJ»V Draadloos.). Na voorbereidende mnatregclei\| die verscheidene dagen duurden, hebben do be* middelaars inzake het Dcensche arbeidsconflict gisteren eon vergadering gehouden met de ver* tegenwoordigers vnn beide partijen afzonderlijk en els gevolg d.iorvan hebben zij heden een gezamenlijke vergadering belegd, waa*- nieuwd onderhandelingen zullen worden geopend on* der leiding van do bemiddelaars. Blijkens cenf officieele mcdedeeling betreffen die onderhan* delingen verschillende punten aangaande ol* gemecno regeling, die thans nog niet bestaart en ook de kwestie van den ö-urigen arbeids* dag. Een gevangenis-krent. Kopenhagen, 2 Maart. (N. T. A* Droadloos). Besloten is tot de uitgifte, beginnen* de 1 April, van een veertiendaag^ch blad, dn< verspreid zal worden in de Deensche govonge* nissen. Het zal oen blad zijn van 8 bladzijden^ dat zoowel binnen- als builen]arvdsch nieuw* geeft. Ook zullen er ortike!<*n van opvoedend karakter in word< n opgenomen. Het blad woidU gedrukt te Nyborg en zal worden geredigeerd door een geestelijke, verbonden aan een van do spccia1® gevangenis-instellingen. HET ITALIAANSCIiE KABINET. Het ontslag von Di Ccsaro aanvaard Rome, 2 Maart. (B. T. A.). De koninfl heeft een decreet geteekend, waarin hij het ont* slag van den minister von posterijen cn tele* graphie Di Cesnro heeft aanvaard en in dicna plaats den afgevaardigde Fulci benoemt. Oostenrijksche arbeidersvraagstukken. Weenen, 2 Maart. (W. B.) Nnor de Ar* beiterzeitung meldt, heeft de bedrijfsconferentio der Weensche metaalindustrie haar goedkeuring gehecht oon de thans plaats hebbende onder* handelingen betreffende het loontorief en heeft zij het bondsbestuur volmacht gegeven om dat besprekingen voort te zetten om een gemeen* scheppelijken index ten behoeve vnn nlle geslo* ten overeenkomsten te verkrijgen. Volgens d4 Neue Freie Presse gaan de arbeiders der metaal industrie niet accoord met het compromis der metaalindustrie; de onderhandelingen met dezo arbeiders zijn daarom afgebroken. Daarentegen! keuren de arbeiders der gummi- en cementin* dustrie, even als andere industrie-groepen het compromis met de metaalarbeiders goed. Het compromis heeft eveneens betrekking op de col lectieve overeenkomst met de beambten, d* meubelfabrieken, de houtindustrie en de schoen* industrie. De werkloosheid in Oostenrijk. Weenen, 2 Maart. W. B.). De minister raad heeft zich ernstig bezig gehouden met do werkloosheidskwestie en besloot de verschillen* de autoriteiten opdracht te geven om het uit* voeren van openbare werken te verhaasten. Ver* hooging der ondersteuningen voor werkloozcn achtte de ministerraad onmogelijk. Uit de Hongaorsche politiek. Boedapest, 2 Maart. (W. B.) De On* afhankelijke partij en de partij van '48 besloten heden tot ontbinding en tot nonsluiting bij da regeeringspartij. Het kiesrecht in Hongarije. Boedapest, 2 Maart. (W. B.). Volgens een regeeringsbcsluit van heden betreffende het kiesrecht voor de a.s. Nat, Verg. zijn stem* gerechtigd monnen, die den leeftijd von 24 ja* ren hebben bereikt, sinds 10 jaren Hongaarsch? staatsburger zijn, 2 jaar in fen gemeente zijn ingeschreven en 4 klassen der lagere school hebben afgeloopen vrouwen boven de 30 jaar en die 6 klossen der lagere school hebben af geloopen. Passief kiesrecht hebben olie kiezersr boven de 30 jaar. Een Leonardo da Vinei ontdekt. Boedapest, I Maart. (B. T. A.). Er is een prachtig schilderij van Leonardo da Vinei, voorstellende de maagd Maria met het hindeko Jezus, dat oon 't einde der vorige eeuw verloa ren was gerankt, ontdekt. Het Zwecdsch-Russischc handelsverdrag. Stockholm, 2 Maart. (W. B.). Het voorloopige economische verdrog tusschen Zweden en Ruslond is door den Zweedschciï Uit het Engelsch door Mevr. J. P. WESSELINK-VAN ROSSUM. door DAVID L/ALL. 39 Weriot bleef niet lang. Peter zou misschien loJM thuiskomen, zeide hij en hij had geen goe de bui voor gezelschap. Binnen tien minuten kotj hit huis verloten HOOFDSTUK XIL l^gen zorg kan snel gelenigd worden door de ■or£ voor onderen. Toen Heriot zijn aanteekeningen en papieren 3ie* avond in zijn leeg, eenzaam huis door vocht, kwam het stukje papier hem in handen, welrop hij het adres in Brighton gekrabbeld feoil, dat Geoffrey Ferrars hem gegeven had. (Trt'wijl hij daarnaar zat te staren, peinsde hij er G\'€r, dat er vijf dagen verloopen waren, sedert fci£ beloofd had, iets te doen om die ongeluk- tegv» zaak uit den weg te ruimen of tenminste daeiomtrent de volle waarheid uit te visschen. En hij had niets gedaan. Hij stak het reepje pa pier zorgvuldig in zijn zak en besloot, den vol- grr-len dag naar Brighton te gaan, wat dan een Z'it-nóog zijn zou. Hij zou misschien eerst Fer- ti r.j oproeken, of als hij hem niet treffen zou, ko_i <<lefoneeren van Northampton Street. i*>. ?r»3teilir.g met zijn verwachtingen, sliep Eö dj* nacht v*«t an onafgebroken door, niet I bezocht door een enkelen droom. Waarschijnlijk had de inspanning hem ongelooflijk vermoeid; hoe het zij, hij werd wakker, frisch voor den nieuwen dag, die in elk opricht van alle andere dag®n zou verschillen. Hij veronderstelde, dat het de verschrikke lijke stilte in zijn huis op dat uur was, die hem tusschen zes en- zeven uur deed ontwaken, want anders begon tegen dien tijd het leven in huis. Dot was het uur, waarop Jeanie iederen nieu wen dag haar plichten weer opvatte. Hij had zich dikwijls omgedraaid, als hij het kraken van haar deur gehoord had of haar voetstap op de trap. De vroolijke en doordringende stemmen der kinderen, die ook wel eens zeurig waren, konden zijn ochtendhumeur niet bederven. Hij was al leen met een stilte als van het graf. Niet mogelijk den drang zijner gedachten lan ger te verdrogen in wat hem plotseling een on gemakkelijk bed toescheen, sprong hij op en begon zich aan te kleeden. En nu deed het schelle gefluit van den melkman buiten voor het hek een eerste beroep op zijn vrijheid. Maar hetzij uit gebruik of gewoonte, of omdat hij een bijzondere opdracht had, zette de man inplaat9 van aanhoudend te blijven bellen de melk voor de deur en ging de treden weer op met een tweede vroolijk gefluit Heriot liet al de deuren van de bovenkamers open en half gekleed, ging hij alles weer eens onderzoeken^ maar vond niets dan een buiten gewone orde en netheid. Twee feiten van betee kenis troffen hem opnieuw. De kleerenkast en de laden in zijn vrouws kamer waren geheel ontruimd en leegzij had alles weggenomen. De bedd,en die keurig opgemaakt waren met de witte spreien er over, schenen luid om iets te roepen, dat die doodelijke orde zou verstoren! Heriot herinnerde rich met echeroe pijn het ra votten der kinderen en hoe hij niet lang geleden Ken's lange ledematen gemeten had in zijn bed je en gezien had, dat hii aan het groeien was. Tot zekere grens op de hoogte van huishou delijke bezigheden, was hif in staat een ketel water te koken boven het gasstel en zichzelf een maal te bereiden. Jennie had eenige dingen daarvoor klaar gemaakt en achtergelaten in de donkere, koele ondergrondsche provisiekamer een stuk gekookt spek, een overvloed van boter en eieren en de overblijfselen van een vleeschpastei. Heriot ontbeet met wat hij vond, keek het ochtendblad in, dat naast het brood lag en vroeg zich af, wat er van de kat geworden was. een groote Perzische met een enormen staart, van wie de kinderen veel hielden. Hadden ze Bogie meegenomen, of had poes, die misschien angstig en wanhopig was door de stilte der verlatenheid „hem ook verlaten." Hij dacht aan de kruimeltjes voor de vogels, iets wat de kinderen nooit vergoten bij het ein digen van hun eigen maaltijd, toenhij den troep roetachtige musschen zag neerstrijken uit on bekende schuilplaatsen. Zekere woorden van George Macdonald, die hem langen tijd aange trokken had, kwamen terug in zijn herinnering en deden een zonderling beroep op zijn hart The bird has pain, but no fear Content with the day's ill he has got, He waits just, nor haggles with his lot y Neither jumbles God's will With dribblets from his own still, It cometh therefore to this, Lord I have considered Thy word And will henceforth be Thy bird. 1 Het kwade dat de dag hem bracht, bedwelm- 'de hem en vroeg ven hem de strengste beproe- ving, die een ongeduldig man ooit ondergaan moet namelijk te wachten, bewegingloos, dof, stil te wachten op het volgende, dat ge beuren zal. Hij had nooit kunnen wachten en het ook niet getracht te doen bij wijze van proefneming, noch od het kwade, noch op het goede, dat de dag hem bracht. Hij had eenvoudigweg genomen ,wat hij noo dig had, zonder beletsel of hindernis en zonder stil te staan, om te zien, hoe dat nemen ande ren aandeed. Het was zoo geweest in zijn houding tegen over" Jeanie al die jaren had hij aangenomen, dat Jeanie voor hem zorgde, en had hij den tol ontvangen van de huishoudelijke sloverij zon der dankbaarheid of begrip. Daarvoor was zij er toch om voor zijn lichamelijk welzijn in rijn huis te zorgen en zijn kinderen op te voe den. Dat zij nog een leven kon hebben, daarvan afgescheiden, was nooit in zijn brein opgeko men. Hij had naast dit stomme vrouwschepsel al die jaren geleefd, in den, naar men veronder stelt, innigsten van alle aordsche banden en hij had haar nooit gekend. Toch zeide iets hem, dat zij zoo'n fout niet gemaakt had neen, dat het was, omdat zij rijn waarde kende, dat dit was gebeurd. Zij wos weggegaan om haar ziel te vinden en te bezitten I Hij was verbaasd over de groote kalmte, die over zijn ziel kwam toen hij, met onhandige, ongewende handen zijn huis in orde bracht voor hij het verliet. Jeanie zou geglimlacht hebben, als zij hem een tweeden ketel water had kun nen zien koken, om zijn kop en schotel en bord schoon te wasschen. Maar er was ook gevoel in en nog iets die pers. Het ledige omhulsel van het huis, was plotseling een heilige plaats geworden, door de handen, die het helder en lieflijk voor hem gemaakt hadden. Als God wilde, zou hij die plaats niet ontwijdenhet huis zou blijven, zooals zij het verlaten had, tot zij weerkwam I Dat zij zou komen, daaraan twijfeldo hij niet. Zij had er altijd van gehouden, dat alles net* jes in orde was zij zou nooit hun levens hoi peloos verwoesten het zijne cn het hare en dat van de kleine kinderen niet, die zij uitdruk* kelijk als de hare opgeëischt had. ^Je zoudt niet weten, wat je met ze doen moest," had zrt geschreven, „evenmin als zij zouden weten, wat te doen zonder mij." De geheele zaak in een notedop I Een verba* zend boekdeel in één kleinen zin I Iedere beweging, ingeving en gedachte van Heriot Duncan's leven was een gebed. Jeanie had hem verlaten, maar Jeanie moest terugkomen I God bespoedig dien dag l Dat wo9 do inhoud ven zijn gebed. Geen gedachte om do gebruikelijke en gewone middelen aan te wen* den om haar te ontdekken of terug te krijgen» kwam bij hem op. Hij wou Jeanie niet bespion* neeren. Voor den eersten keer van haar leven* zou zij onbelemmerd de vrijheid genieten, di# hij voor zichzelf geëischt had ,terwijl hij tege* lijkertijd zorg had gedragen, die ver van haa# te houden. Een nieuwe hoedanigheid van Duncan Heriot deed zich dien dag gelden op de plaats, waar, hij rijn brood verdiend had. Niemand zou dia onder woorden hebben kunnen brengen, net zoo min al9 iemand zou hebben dVnyen vra* gen, wat dat beteekende, of waar het vandaal» kwam. Hij zou misschien geantwoord hebben, als hij er zeker von geweest was, dat het God» genade was. Hij had zich overgegeven. Zo<v ais de vogel wilde hij „jumble God's will with dribblets from his own still." (Wordt vervolgdh

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1