LIPS' SAFE-INIIISHTINO MIUIMUITfU "binnenland.- po rtn! eöws~ DE EEMLANDER" BUITENLAND. STADSNIEUWS. H. V. C. I-Robur et v. I. I BOK loon. EERSTE BLAD. BRACHT Ho. UïlFPHOOH No. 304 Deposito-Ren *e: tOe Jaargang No. 210 «MUMS HL per poet f V-, per week (met rreth eeraekerm* ongelukken) CUT*, «honrlerlqfcr n—nmrr» raai AMERSFOORT^ Zaterdag 4 Maart 1922 PRIIS OER ADVERTENÏIER DFRCCTEUR-UTTQEVERA VALKHOFF. BUREAU? ARNHEMSCHE POORTW4L •m. INT 613. van I -4 regels f t.Of et inbegrip van cea bewijsnummer, elke regel meer t 0.25, dienstaxnbi» dingen en Lsctdadigheids-advcitentiën voor de helft der prQs. Voor bande) en bedrijf bestaan zeer woordeeiige bepalingen voor het advcriccren. licne orcuiaire. bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden Berichte*. DE CONFERENTIE TE GENUA. r Moskou, 2 Maart. (W. B.). Tsjitsjerin peeft aan den Italiaanschen minister van buiten- .Jpandsche zaken een telegram gericht, waarin hij Stijn verbazing uit over het onbepaalde uitstel Her conferentie te Genua hij acht de hiervoor Aangegeven reden (de Italiaensche ministercrisis) piet voldoende. Hij wijst op de moeilijkheid, pie de bijeenroeping der gedelegeerden, dikwijls fcdt de meest afgelegen plaatsen in Rusland, ver- borzaokt en stelt voor de conferentie defini- Hef bijeen te roepen op 23 Maart. Hii eischt drie Weken vooraf een mededeeling daaromtrent. Pen afschrift van het telegram heeft Tsjitsjerin pan den Britschen minister van buitenlandsche fcoken laten overhandigen. De geallieerde controle-commissie, v Londen, 3 Maart. (N. T. A. Draadloos). Volgens de bepalingen van het verdrag van Versailles zal de geallieerde marine controle commissie deze maand uit Duitschland worden teruggenomen. Het zal daarna vrij staan aan fien Raad van den Volkenbond een onderzoek fee gelasten, indien daartoe te eenigertijd reden bou zijn om na te gaan of de bepalingen inzake He merinevaartuigen wellicht door Duitschland Worden overtreden. De militaire en de luoht- Iraart-contrölecommissie zullen eveneens bin nenkort automatisch worden opgeheven. Met het oog op het feit, erkend door de beste vrien den van Duitschland, dat daar elementen be staan, die bereid zouden zijn heimelijk de be loften der Duitsche regeering te dezen aanzien to ontgaan, achten de geallieerden het raad- Eeam dat er voor zekeren tijd in Duitschland op kosten der geallieerden zeiven een kleine commissie van toezicht wordt gehandhaafd. In Groot-Britannië meent iren, dat als Duitsch land toestemt in de instelling dezer kleine com missies, de geallieerden in ruil hiervoor die ge allieerde militaire sancties, die nog in werking zijn in vier steden van het Rimland, dienen in te trekken. Deze taak is echter nog bij den raad Van gezanten in overweging. Bekend bankier overleden. Dresden, 3 Maart. (W. B.f De bekende Berlijnsrhe bankier Hugo Herzfeld is afgeloo- pen nacht in een hotel alhier aan een beroerte overleden. Ledebour overreden, Berlijn, 3 Maart. (W. B.) De 72-jarige Joafhankelijke afgevaardigde Ledebour is van avond door een fietser overreden en heeft zijn •cheenbeen gebroken. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. DE POLITIEKE CRISIS IN ENGELAND. Londen, 3 Maart. (R.) In zijn heden avond te Oxford gehouden rede verklaarde Chamberlain, dat Lloyd George hem had ge raadpleegd over de wenschelijkheid van zijn af treden en dat na gehouden beraad in het kabi- ivet de collega's van Chamberlain eenstemmig ten antwoord gaven, dat zij het in het belang Her natie noodzakelijk achten, dat Lloyd George aan het bewind blijft. De bevolking van Italië. Blijkens de laatste volkstellingen wijst Italië met inbegrip der nieuwe provinciën eene totale bevolking aan van 39 milliocn. De grootste toe neming had plaats in Sicilië met 40 pet. gedu rende de laatste 10 jaren, terwirl de bevolking in geheel Italië gemiddeld met 10 pet. toenam. Een rede van Trolzki. Warschau, 3 Maart. (B. T. A.) Bij de herdenking van den vierden verjaardag van het Roode Leger heeft Trotzki op een feestelijke vergadering in het Goote Theater te Moskou in een rede verklaard, dat het proletariaat zich moet voorbereiden op internationale verwikke lingen in het voorjaar. Tweede Kamer TWEEDE KAMER. Zitting van Vrijdag 3 Maart Binnenlandsche Zaken. i?e heer B ij lev e 1 d meent dat er nog veel ineer kan bezuinigd worden op uitgaven voor het ïentraal bureau voor statistiek. Hij vraagt be perking van de statistieken waaronder verschei dene vrijwel waardeloos zijn. De heer Van der Weerden meent, dat op 8e statistiek niet moet worden bezuinigd. Sta tistiek is geen weelde doch dringende noodzake lijkheid. De heer Deckers ondersteunt het betoog van den heer v. d. Woerden. Niet het minst voor de industrie is de statistiek van groote be teeken is. De heer Gerritson is voorstander van in perking der statistiek. De heeren Van Beresteyn en Mer chant bestrijden het betoog van den heer Bijle- IVeld.' De Minister wil niet verder gaan met bc- ^i-'niging op de statistiek. De post wordt zonder stemming aangenomen. De heer Van Zadelhoff verzet zich tegen ie posten voor de burgerwachten en den vrij- willigen landstorm. a* 6lrf' '-^5 U3ÊJ i Sun jaar vast s»0 zes maanden opzegping 41 3o/0 rsn dag 3»/8®/0 De heer Dresselhuijs waarschuwt den minister tegen de groote bezuiniging op de bur gerwachten. Hij wil de 700 millioen patronen, die in voorraad zijn, bij oorlog ter beschikking zien gesteld van de burgerwachten. De heer Van Ravesteyn betoogt, dat de burgerwachten zijn opgericht, ofschoon in 1918 geen schaduw van revolutie was te bespeuren. De heer Snoeck Henkemans herinnert aan de revolutionaire uitingen van Troelstra in 1918. Hij betoogt dat de S. D. A. P. niet mag schimpen op de burgerwachten, die haar hielpen beschermen tegen gelukken van haar plannen waarvoor zij zelf zoozeer vreesde. De heer D u y s verklaart, dat de S. D. A. P. in 1918 geen gewelddadige revolutie wilde. De Minister herinnert eveneens aan de uitingen van Troelstra en aan de vrees der S. D. A. P. voor het gelukken harer plannen. Hard nekkig verzet tegen burgenvachten is het beste argument om hen te behouden. Hij zal met oor log overleggen over de beschikbaarstelling van patronen. De post burgenvachten wordt aangenomen met 45 tegen 17 stemmen, die voor vrijw. landstorm met 46 tegen 17 stemmen, die voor politietroe- pen met 41 tegen 18 stemmen. De heer Winter mans klaagt over de geld verspilling voor krankzinnigengesticht te Woensel. De Minister zal dit onderzoeken. De heer Hiemstra vraagt hooger uitkeering voor de werkloozen in de veenstreken en komt op tegen de onware beweringen van den heer Braat in zijn schriftelijke vraag aan den Minis ter, omtrent de niet noodzakelijkheid van steun in de veenstreken. De heer Van Vuuren spreekt uit eigen er varing eveneens de beweringen van Braat tegen. De heer Van Beresteijn dringt aan op steun voor werklooze kunstenaars. De heer Schaper vraagt, of de werklooze veenarbeiders niet elders kunnen worden te werk gesteld. De heer Braat verklaart, dat hij meermalen •hoorde dat er in de venen te veel wordt ge steund. De Minister zegt, dat hij niet beschikt over gegevens, welke zouden aantoonen dat de heer Braat gelijk heeft. Het komt hem voor, dat de afgevaardigde te veel generaliseerde. Verbetering der steunregeling wordt over wogen. De stemming over de begrooting van Binnen- len 'sche Zaken zal Dinsdag plaats hebben. De begrooting der Landsdrukkerij wordt aan genomen z. h. st. Berichte*. DE BURGERLIJKE PENSIOENWETTEN. Naar de „Rsb." uit parlementaire kringen verneemt, zal bij de a.s. behandeling der op nieuw ingediende pensioenwetten voor de bur gerlijke ambtenaren van verschillende zijden een poging worden gedaan, om art. 36 zóó to redi- geeren, dat het geheele premievrije pensioen voor de ambtenaren, diè~ thans in dienst zijn, blijft gehandhaafd, terwijl der Regeering de be voegdheid gelaten wordt, van de nieuw-aonge- stelde ambtenaren al of niet de premie voor de pensioenen te eischen. Bewijs van individueel geoefend man, bedoeld in 12 der Vrijwillige Londstormbeschikking. In een beschikking van den minister van oor log wordt er de aandacht op gevestigd, dat zich onder de dienstplichtigen, die in het tijdvak van 15 Maart 1922 voor eerste oefening onder de wapenen zijn gekomen, personen kunnen bevin den, die in het bezit zijn van een bewijs van individueel geoefend man voor een ander dan dat, waarbij zij zijn ingelijfd. Deze dienstplich tigen kunnen ten spoedigste aan den minister van oorlog een verzoek indienen om overplaat sing naar het wapen, waarvoor zij bedoeld be wijs hebben verworven. Dit bewijs moet bij het request worden overgelegd. In afwachting van de beslissing zijn de desbetreffende dienstplich tigen reeds dadelijk met groot verlof te zenden. De minister verzoekt aan het vorenstaande on verwijld algemeene bekendheid te geven en bij inlijving van de volgende ploegen der lichting 1922 te handelen op overeenkomstige wijze. Beperking van het verbod van hertrouwen. 21 dezer treedt de wetswijziging in werking, waarbij het gescheiden echtgenooten vergund wordt, met elkaar een nieuw huwelijk aan te gaan. Een beperkende bepaling is, dat het nieuwe huwelijk slechts kan worden gesloten, nadat een jaar is verstreken, sedert de ontbinding van het vorig huwelijk is ingeschreven in de registers van den burgerlijken stand. Mocht op het tweede huwelijk wederom echt scheiding volgen, dan is een verdere echtver bintenis tusschen de betrokken personen ver boden. De afkondiging van deze huwelijken kan be ginnen op 25 dezer. Aardappelenimport. Volgens berichten uit Polen heerscht aldaar groote overvloed aan goede consumptie-aardap pelen tot lagen prijs. In verband hiermede zijn met het oog op de schaarschte en toenemende duurte van de eetaardappelen ten onzent, met name in de noodlijdende veenstreken, eenige aardappelenhanaelnars uit Ter Apel dezer dagen naar Polen vertrokken om te trachten aanzien lijke hoeveelheden op te koopen en naar deze streken te verzenden De melkprijs. Te Wageningen hebben de melkboeren den prijs der melk verlaagd met 2 cent en gebracht op 13 cent per liter. Geen Mond- en Klauwzeer. Vanwege de Directie van den Landbouw wordt medegedeeld, dat gedurende de week van 12 tot 19 Februari 1922 hier te lande geen ge vallen van mond- en klauwzeer zijn geconsta teerd. Amsterdam spelen morgen de nos. I en 3 te gen elkaar. Deze wedstrijd welke gaat tusschen Ajax en Feijenoord is voor beide clubs van veel belang. De overwinnaaY blijft in de win ning, terwijl do verliezer voorloopig zal die nen af te wachten of één der andere favorieten komt te struikelen, waarna de kans geopend wordt om nog een poging te wagen om kam pioen te worden. Over het algemeen heeft Feijenoord meer constant spel getoond, zoo dat wij een kleine zege voor de Rotterdammers waarschijnlijk achten. Blauw Wit, dat no. 2 staat, heeft het iets ge makkelijker, daar zij thuis tegen H. B. S. uit komt. Ook Haarlem maakt ccn goede kans oin to winnen, daar zij D. F. C. op bezoek krijgt. R. C. H. heeft o. i. weinig kans tegen het her leefde V. O. C. Met meer belangstelling wachten wij de uit' slag tusschen H. V. V. on V. V. A. De Am sterdammers zullen trachten tc toonen, dat het hun ernst is om in de eerste klas te blijven. H. V. V. kon hiervan wel eens het slachtoffer worden. U. V. V. speelt wederom thuis, ditmaal komt de Spartaan op bezoek. We zijn benieuwd of de thuisclub thans in vorm zal zijn, wat immers in deze eene overwinning zou beteekenen. In het Zuiden kan reeds de beslissing voor het kampioenschap vallen. N. A. C. gaat naar Willem II, wint zij, dan is zij bij een normaal verloop kampioen. Gezien de verrichtingen van beide teams gelooven wij dat het de Bredosche club zal gelukken Willem II op eigen grond te kloppen. Velocitas zal met Philips wel afrekenen, waardoor de Eindhovensche club tot degrada tie gedoemd wordt. Dosko gaat de verre reis van Bergen op Zoom naar Maastricht ondernemen. Wij betwij felen of zij succes tegen de Limburgers zullen hebben. WilhelminaNoad wordt to 's Bosch ge speeld. Het krachtsverschil is hier niet groot, zoodat een gelijk spel verwacht mag worden. Bredania zal weinig moeite hebben met V. V. V. uit Venlo. Voor het Noorden speelt Be Quick tegen Upright en wint dus. G. V. V., dat j.l. Zondag gelijk wist te spelen, ontvangt nu Achilles. Dit maal is eene nederlaag vrij zeker voor G. V. V. AlcidesFrisia kon wel eens voor de bezoe kers worden. W. V. V.Velocitas zal zeer spannend worden. Eene verdeeling der punten is waarschijnlijk. Ook VeendamForward is een aardige ontmoeting. Hier maakt de bezoe kende verecnigïng een mooie kans. In het Oosten gaat Hengelo naar Tiel. The- *>1e krijgt de gelegenheid doordat Hengelo haar kampioenskamer verspeeld heeft, te winnen. Go Ahead heeft het niet al te moeilijk tegen Be Quick. MAISBM „L'HHONIIÜIE" 44 LANGESTRAiT AMERSFOORT In groote versoheldenheid HeraclesQuick wordt te Almelo gespeeld. Een spannende wedstrijd en eene verdeel ing der punten mag tegemoet gezien worden. U. D. moet naar Zwolle en zal haar uiterste best moe ten doen om de slechte beurt van de vorige week te herstellen. Vitesse speelt tenslotte te gen Enschede en zal wanhopige pogingen in het werk stellen om een of meer punten te ver overen. In II A slechts twee wedstrijden, n.l. Ervsch. BoysRigtersbleek en TubantiaHercules II, waarbij de thuisclubs wel zullen weten te win nen. In II B wordt te Velp, V. V. O.-H. Hendrik gespeeld. Hier mag verwacht worden dat Her tog Hendrik zal winnen. Te Apeldoorn speelt A. G. O. V. V. tegen Quick. De uitslag is wei nig twijfelachtig. N. E. C. zal nu wel van Vi tesse II weten te vannen. Wageningen zal te Doetichem zeker niet met zulke hooge cijfers nis j.l. Zondag winnen. Tenslotte speelt H. V. C. de returnwedstrijd tegen Robur et Velocitas uit Apeldoorn. Een gelijk spel ligt in de lijn der wachtingen. HORGEH nnr n.m (Apeldoorn) TERREIN If. V. C. GEWONE PRIJZEN. H. V. C. komt uit met de volgende spelers. Smit. Stender, van Doorn. Scheerder, Floor, Kluvers. v. Wilpen, Sleeking, Westerlaak, v. d. Esker, v. d. Pol. De H. V. C. reserves trekken naar Doesburg om de club van dien naam te bekampen. De beide punten zullen wel in Doesburg blijven. H. V. C. Dl zal morgen wel van het Gooi III winnen Quick trekt morgen met de volgende spelers naar Apeldoorn W. G. Bakker. Klein, Houbaer. Bos, v. d. Brink, Klasser. van Goor, v. d. Sanden, de Man, de Bruijn, Smits. Wegens plaatsgebrek moest het verslag van de openbare vergadering von de V. D. Kicsver- eeniging tot een volgend nummer worden uit gesteld. Garnizoen. Bij Kon. besluit van 2 dezer is met ingang van 16 dezer benoemd b. d. Generale Staf tot luitenant-generaal, generaal-majoor N. D. A. Forbes Wels, Chef van dien staf. Eij Kon. besluit van 2 dezer is met ingang van 14 dezer benoemd tot reserve lo luitenant b. h. wapen der cavollerie bij zijn tegenwoordig corps, reserve 2e luitenant E. J. Willet van het le regiment huzaren. De adjudant-onderoff.-adm. M. van Ommeren van het 21e reg. inf. te Helder, aangewezen als administrateur van het oef.-detachement 21e reg. inf. te Amersfoort, wordt op 6 Maart a.s. op dat garnizoen gedirigeerd. De sergeant A. Leijnse, vnn het 2!o reg. inf., is geplaatst bij het oef.-detachement 21e reg. inf. te Amersfoort(wordt bij de oplcidings- comp. in subsistence gevoerd). Voetbal. De wedstrijden van morgen. In het Westen neemt de strijd om de eerste plaats iedere week in belangrijkheid toe. Te Rookt ons seriem^rk „A M I C i T I A Sumatra Zanóhladsigaar. SIMABAZim '1SPORTHÜIS". Reorganisatie L. O. Een gelukkig toeval heeft ons in staat gesteld kennis te nemen van het „v ór ontwerp van oen nota aan den Raad betreffende reorganisatie van het lager onderwijs", zoodat we er een en ander van kunnen meedeelen. Allereerst wordt gewezen op de nieuwe on derwijswet, welke de vraag deed rijzen in welke mate en op welke wijze de tegenwoordige orga nisatie van het lager onderwijs in deze gemeente wijziging behoeft, ten einde met de nieuwe be palingen in overeenstemming te worden gebracht Bij de oplossing dezer vraag zijn de gemeente besturen ten deele gehouden tot eenvoudige uit voering van datgene, waartoe de nieuwe wet ronder meer verplicht, terwijl ook anderzijds een verstandig beleid vordert, dat cencrzjjds met de belangen van het onderwijs zooals het historisch nu eenmaal geworden is en anderzijds met dio van de gemeente-financiën ten nauwste wordt rekening gehouden. De groote moeilijkheid lag in de verdeeling der schoolbevolking over de verschillende scho len. Op de gewone lagere scholen waren op 1 Dcc. 2584 leerlingen en 90 leerkrachten. Voorts hebben we nog de school voor Voortgezet Lager Onderwijs, de M. U. L. O.-schooI en de 4 kop- klassen der meisjesschool. De toestand wordt onder de nieuwe wet voor dp gemeentekas zeer nadeelig geacht Met de 2 nieuwe scholen, Vondel laan en Soes- terkwartier, zullen er 15 lagere scholen zijn. Wordt nu in het oog genomen, dat de nieuwe wet 180 leerlingen per school eischt om voor alle zes aan de school verbonden leerkrachten voor Rijksvergoeding van de jaarwedde dier leerkrachten in aanmerking te komen, don blykt, dat een verdeeling der schoolbevolking zoodanig oat elke school 180 leerlingen zou hebben, mo gelijk en uitvoerbaar is. Immers weliswaar levert een verdeeling van 2584 leerlingen over 15 scholen, slechts een ge middelde van 172 leerlingen per school, doch indien de schoolbevolking zou worden onder gebracht in 14 scholen, zou een gemiddelde van 184 leerlingen per school zijn te bereiken Daarom is de vraag overwogen tot opheffing van een der bestaande scholen over te gaan, te meer daar 1 Sept. 1922 schoolruimte moet aan wezig zijn voor het 7de leerjaar en de op te heffen school kan don in gebruik komen bij het centraal 7de leerjaar. Het doen voortbestaan der Meisjesschool komt ongewenscht voor, omdat zulks de regeling zelfs in gevaar zou brengen. Immers deze rqgeling zou ontworpen worden met de bedoeling de scholen zoodanig te organiseeren, dat de jaar wedden van alle aan de hierbedoeldo scholen werkzame leerkrachten zouden komen ten laste van het Rijk. Terwijl er nu reeds aan de lagere schoolafdeeling der Meisjesschool één leerkracht meer verbonden is dan het Rijk aan de gemeente vergoedt, is het gevaar niet denkbeeldig, dat na de reorganisatie, het aantal aangiften voor de meisjesschool zal stijgen bijv. als gevolg van ontevredenheid van sommige ouders over over plaatsing van hun meisjes van een school, waar zij~-thans zijn, naar een andere waar zij even tueel na de reorganisatie zouden worden onder gebracht. Indien in het oog wordt genomen tot welke consequenties ten opzichte van het bij zonder onderwijs hetwelk voor zijn scholen aan spraak mag maken op de jaarwedden van even veel suirnumeraire leerkrachten uit de gemeente kas, als er aan een overeenkomstige openbare school zijn verbonden, zulk een toestand zou leiden, dan schijnt ons college het doen voort bestaan van de meisjesschool een maatregel, die het resultaat van de hier voorgestelde reorga nisatie weer voor een groot deel zou te niet doen. Het centraal 7de leerjaar willen B. en W. ver eenigen met de school voor Voortgezet Onder wijs, welke dan dus in de Meisjesschool wordt ondergebracht, terwijl de lokalen der school Hellestraat, die dan vrij komen, te eeniger tijd in aanmerking kunnen komen voor een school vooi\ buitengewoon onderwijs (onderwijs aan achterlijke- en zwakzinnige kinderen). De meisjes, die thans de 4 kopklassen der Meisjesschool bevolken kunnen overgaan naar de M. U. L. O. (Leusderweg). De mogelijkheid tot op- en inrichting cn van exploitatie van een Middelbare Meisjesschool zul worden onderzocht. De reorganisatie zal meebrengen een verplaat sing van leerlingen, opdat overal het wettelijk minimum van 180 leerlingen zou worden be reikt. Het spreekt vanzelf, dat, ofschoon bij deze verplaatsingen zooveel mogelijk rekening zal worden gehouden met woonplaats der leerlin gen, in verband met ligging der school, niet al tijd, althans niet in die mate als bij het tot dus ver gevolgde systeem geschieden kon, gelet kan worden op individueele wenschen en verlangens. Doch overigens kan er tegen deze overplaatsin gen naar de meening van B. en W. te minder bezwaar bestaan, qmdat, ofschoon er thans nog bestaan A- en C-scholen, met een leerprogrom- heal gelijkluidend is, ook de leerplannen defl scholen in overeenstemming met de nieuwe wet* telijke bepalingen zullen moeten worden herzien- Immers waar art. 2 der wet bepaalt, dat het ge* woon lager onderwijs in do eerste zes leer* jaren omvut de vakken, in dot artikel vermeld onder n tot k, waaraan alleen het vnk handen* arbeid kan worden toegevoegd, dienen overeen* leomstig dit wettelijk voorschrift do lccrplnnneif der scholen in die voege te worden herzien, dal zij voortnon voor alle scholen voor gewoon lager onderwijs gelijkluidend zijn, zoodnt op allot scholen dezelfde leerstof wordt onderwezen enf de onderscheiding tusschen A- cn C-scholen ver* valt. Wordt hierbij in herinnering geroepen, dat els gevolg vnn de nieuwe wetsbepalingen, —1 art. 63 der wet ook het schoolgeld voor nllol scholen van gewoon lager onderwijs sinds 1) Jon. 1922, gelijk geworden is, dnn volgt daaruit dat van z. g. „standenscholen" voortaan niet meer kan worden gesproken. Immers do z. g- „standcnscholen" onderscheiden zich, onder denf ouden toestand van de z. g. „volksscholen" dooi* zoowel een hooger schoolgeld als doordien en op de „stundcnscholen" in den regel onderwijl werd gegeven volgens ccn leerplan, dut ufweeW van dat dor „volksscholen". Meestal bestond dat versdhil hierin, dat op de „standenscholen het onderwijs in een bepaald vak wat uitgebreid der was don op de „volksscholen" of dot op hef leerplan van de eerste een of meer vakken (Fransch bijv.) voorkwamen, welke op do louU ste niet worden onderwezen. Voortaan dienen dan ook de scholen, be* stemd voor gewoon lager onderwijs tc worden aangeduid als „school voor gewoon Iogcr on* derwijs". Het ontwerp van oen gelijk leerplan voor deze scholen, is reeds ingekomen, nadat de herziening der bestaande leerplannen op dn bij Kon. Besluit geregelde wijze was voorbereid* Van de wettelijke bepaling, die tot uitstel van invoering van onderwijs in lichamelijke oefening tot 1936 gelegenheid biedt, wenschen B. en W< geen gebruik te maken. Het onderwijs in licha* melijko oefening, zoouls dat thans op do scHo* len wordt gegeven (vrije- en ordeocfeningcn; afgewisseld met openluchtspel) moot worden ge* hondhoafd tot hot aangekondigde Kon. Besluit tot nadere regeling in het nieuwe vak J. zal zijnr verschenen. Verder geeft het vóór ontwerp een regeling) omtrent het personeel. Voor zoover het per* son-eel der Meisjesschool niet oon andere scho* len kan worden geplaatst komt het op wacht* geld. En uit do berekening moet volgen een be* zuiniging van f 65.000. Ouderavond C-s c h o I e n. Ook de ouders von de C-sclvoIcn 2 cn 3 (Heerenstraat) hebben vergaderd. Met 1 stom tegen namen zij de volgende motie aan De voorgestelde reorganisatie van het L. Q, wordt geacht schodelijk te zijn voor het onder* wijs en o.s. toekomst der kinderen waarom zij Burgemeester en Wethouders verzoeken, doza reorganisatie niet ten uitvoer te brengen, en d* huidige toestond te handhaven. Protestvergadering. Dinsdag 7 Maart houden de sigarenfabrieken* vereeniging de Geldersche Vallei in de Schutters* doelen in de Stoovestroat een protestvergade* ring tegen do tabaksbelasting. Men zie de ad* vertentie in dit nummer. Uitgaan. Tropcnadel. De N.V. Tooneelvereeniging, directie Hermal Heijermans, heeft thans ook aan de lijve kun* nen gevoelen, dat slechts in buitengewone ge* vallen, zooals bij „Allerzielen" het Amors* foortsch publiek naar den schouwburg komt. Gisteravond waren bij het bekende „Tropen* adel" van Henri van Wormeskerken nauwelijks een honderdtal bezoekers. Wij meenen dat het stuk voldoende bekend* heid geniet, zoodat wij ditmaal niet in détails behoeven te treden. De rake zetten op de vreemdsoortige Indischs toestanden, waar men destijds iederen Engelsch* man verheerlijkte, werden zij het sterk over* dreven, geestig weergegeven. Mevrouw E. de Boerv. Rijk vervulde do roj van de Amst. juffrouw, die haar neef komt op* zoeken. Succes was hierdoor natuurlijk verze* kerd. Het eminente spel van den heer Harms ols van Vliet dient genoemd te worden. De overige spelenden pasten zich goed bjf de hoofdrollen aan. Onze Winkels. Het kleedingmagazijn „Do Dom" op de Vai* kensmarkt heeft thans ook eene verandering ondergaan, welke beslist de voorbijgangers mea* zal trekken om de étalages te bekijken. Door verandering van de entree is eon eta* lage-kast gewonnen. De kasten zijn van boveit afgesloten, waardoor zij thans geheel stofvrij zijn. De bovenafsluiting is van spiegelruiteru waardoor de winkelbelichting tot haar rechf komt. De kasten zijn in witten tint gehouden, dal vooral do meer donkere kleedingstukken keurig doet uitkomen. De heer Köhlmann heeft al meermalen blijW gegeven een bijzondere kennis van étaleeren tel bezitten, maar ditmaal heeft hij zich zelf over* troffen, zoodat het de moeite waard is eens tol gaan zien. N u t s-S paarbank. Gedurende de rnaond Februari 1922 wer<J ingelegd 89011,38 en terugbetaald ƒ40663.27Ï alzoo meer-ingelegd 48348,11. Uitgegeven werden 88 nieuwe boekjes en af* betaald 2 boekjes. In spaarbusjes werd gespaard een bedrog ven 173.75, terwijl voor een bedrag van 7050.— aan effecten van inleggers in bewa* ring werd genomen. ma dat slechts voor de eerste vier leerjaren ge- Zondagsdienst Doktoren. Morgen zijn te consulteeren (vanaf 8 uut v. m. tot Maandagmorgen 8 uur) Dr. V. Enst. Dr. Jorissen. Dr. Kamerling. Zondag- en Nachtdienst Apotheker». Morgen geopendApotheek v. d. Boven* kamp.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1