UPS' SAFE-INRICHTING GELEGENHEIDS GESCHENKEN DE EEMLANDER" MAISON „L'HIRQHDELLE" Het Verloren Tehuis Het Reorganisatieplan L. u. zes maanöen orzacning 4lls°lo rp" dan 3lla°u ZIE ETALAGE ALS SIEEOS le KLAS GOEDEREN FEUILLETON. 20e Jaargang No. 213 DUisrn Ttt fa port f P« 'enk"'»! legen f 0J7». »l»oarWtHjfa> nummer» •yojos. AMERSFOORTSGH DAGBLAD BUREAU* DIRECTEUR-UITGEVER» X VALKHOFF. ARNHEMSCHE POORTWAl TEl INT 613. Woensdag 8 Maart 1922 PRIJS DER ADVERTEKYltH Z inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbim dingen en Lictdadigheids-advcitentiën voor de helfl der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan reet noordeeilge bepalingen «oor het advertecrcn. Een# circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. f Nu we het „Vóór-ontwerp van een nota aan jfcn Raad betreffende reorganisatie van het la- oer onderwijs" gelezen hebben, moeten we aller eerst onze excuses aanbieden over ons verwijt ben het Gemeentehuis, dat wij een en ander niet kadden gekregen. Wij dachten n.l., dat er reeds jten definitief voorstel was en nu zien we, dat |vet nog slechts een Vóór-ontwerp is. Tot zoo Iets komt men, als men weet, door de personen, fftie het weten kunnen, zooveel mogelijk te wor sen genegeerd. Dit vóór-ontwerp heeft onze vrees ook wat (Weggenomen, want nu we nog met geen defini tief voorstel te doen hebben, is de hoop niet ge- keel ongegrond, dat de vrij algemeene actie tegen het noodlottige plan nog wel iets ten goe- jde zal uitwerken. Wij althans kunnen ons niet ivoorstellen, dat B. en W. een zoó onvoldragen iwicht bij den Raad zullen ten doop houden. Wie Voor zich het vaderschap er van mag opeischen, Weten wij niet, maar wij hopen, dat het onder- Boek naar dat vaderschap voor den Raad ver boden zal zijn, anders vreezen wij, dat er harde floten zullen worden gekraakt. Men schijnt ten Stadhuize door een reorgani- KAlie-manie te zijn bezeten. Nog zitten we in ee ltige niet doorgevoerde reorganisaties van ons lager onderwijs, of de boel schijnt alweer te moeten worden overhoop gehaald. Het wordt meer dan tijd, dat dezen reorganisatie-welluste lingen een halt wordt toegeroepen, want ons onderwijs wordt kort en goed dood gereorga niseerd en unaniem hoort men dan ook reeds de klacht, dat het Amersfoortsche lager onder wijs nog teert op ouden roem, maar inderdaad hard achteruitgaat. Het vóór-ontwerp maakt den indruk, dat de opdracht is gegeven: Er moet bezuinigd worden, hoe dat klaar gespeeld wordt komt er niet op aan, als er maar bezuinigd wordt. In geheel het stuk wordt dan ook niet over het belang van het onderwijs gesproken, het is bezuiniging en l\og eens bezuiniging. „Het doen voortbestaan van de meisjesschool", zeggen B. en W. schijnt ons college een maatregel, die het resultaat van de hier voorgestelde reorganisatie weer voor een groot deel zou te niet doen". Kan het cynischer gezegd worden? We' is de geestelijke verwor ding tegenwoordig groot, dat een zich zoo gaar ne modern tooiend co'lege de zaak van het on derwijs uitsluitend mammonistisch beredeneerd. De moeilijkheden voor en de bezwaren van de ouders worden zelfs niet aangestipt, een cven- tueelen terugslag op ons onderwijs van een dus danig besluit, er wordt niet aan gedacht, zoo hebben de zilverlingen geheel het wenschen en begeeren der somenstellers ingepalmd. Dat er dan ook nog eenig andere beginsel aan deze geheele reorganisatie zou ten grond slag liggen, hebben wij niet kunnen ontdek ken. Van sommige zijden wordt wel iets ge mompeld ov;r de eenheidsschool, maar het ont werp spreekt er niet van, tenzij men het gegoo chel met „standenscholen" en „volksscholen" daarvoor wil aanzien. Die eenheidsschool is theoretisch ongetwijfeld heel mooi, vooral voor (democratisch voelenden, die meer hun gevoel dan hun verstand laten spreken. En wij kunnen ons voorstellen, dat vooral de onderwijzers der „volksscholen" het als een onrecht beschouwen, dat „hun" kinderen a. h. w. minderwaardig wor den beschouwd. Maar is dat wel werkelijk zoo? Als de idee der eenheidsschool inderdaad meer dan een fictie is, dan ligt daarin ongesloten, da* de onderwijzers der „volksscholen" tot nog top )tiet bereikt hebben, wat zij konden bereiken, en dan ligt het aan hen, dat de „volksschool" den H,v MiMenstonfls (Mietfairt IWICTT h t TELEPH1W Ho. 304 Deposito-Rente: Ben jaar vast 5«0 kinderen niet die ontwikkeling h< t geven w lko de „standenschool" gaf. En ontkennen zij dat, dan ligt de conclusie voor do hand, dat de nivelleering niet is bedoeld om het minder be deelde lcind omhoog te voeren, maar om dat der beter gesitueerden omlaag te trekken. En dal streven achten we funest en mag in geen geval door een Gemeentebestuur worden gesteund. Geheel dot roepen om de eenheidsschool komi trouwens in een eigenaardig licht te staan, als we zien, hoe bijv. de heer van Mechelen op den ouderavond van de school in de Weyersstraot er voor opkomt. Waarom stuurt hij zijn kinderen dan daar en niet op -Puntenburg, vlak bij zijn woning, terwijl de heer van Mechelen daar zelf onderwijzer is, die zich toch niet minder zal achten da zijn collega's uit de Weyersstrant? Laat men zulke „propagandapaardjes" bij een zoo ernstig"» kwestie toch achterwege laten! Waar nu in het vóór-ontwerp met niets anders dan met „bezuiniging" is rekening ge- houdei, moeten de cijfers slechts onder het grootste voorbehoud worden aanvaard. Slechts door het miskennen der gevoelens van de ou ders kon men tot de juist sluitende rekening ko men van ruim 180 leerlingen per school. Nu zo' men ten Stadhuize wel beter weten en- vermoe delijk wel toegeven, dot de cijfers in werkelijk heid anders zullen zijn. Nemen we eens aan, dat Polios Athene 60 leerlingen krijgt en de nieuwe neutrale bijzondere school ook 60. Waar blijft dan de rekening, afgezien nog van de kinderen, die naar het kerkelijk bijzonder onderwijs zullen gaan. En wanneer nu elke klasse gemiddeld 30 leerlingen telt en het 7de leerjaar verplicht is, hoe komt men dan voor het Centrale 7de leer jaar aan zoo weinig leerlingen. Moet dan n;et ongeveer op TO X 30 worden gesteld, plus de genen, die een 8ste jaar blijven? Eischen die cij fers niet dringend herziening en waar blijft don de bezuiniging? Wij vinden het niet te gewaagd, te voorspellen, dat deze „bezuiniging" ten slot te in alle opzichten een strop voor de gemeente zal worden. Wat verder in het vóór-ontwerp wordt ge zegd over „standenscholen" en „volksscholen' is zoo formalistisch mogelijk. Bij het begrip „standenschool" denken we zoo gaarne aap het rijke kind, dat afgezonderd wordt gehouden van het arme. Maar hebben wij zulke standenscho len? Het zou wel eens de moeite waard zijn, na te gaan, welke ouders hun kinderen naar die z.g. „standenscholen" zenden, dan zou men zien, dat die „rijke kinderen" niet zoo overwegend in aan. ta zijn. De kwestie is eenvoudig, dat die scholen in een andere richting werken. Laat men aan al le scholen desnoods gelijkluidende leerplannen geven, maar laat men het onderwijzend perso neel vrij laten te werken in de richting, welke de ouders voor hun kinderen verlangen. En heeft men dun op de z.g. volksscholen flinke leerlingen, die verder willen studeeren, laat men dan de mogelijkheid scheppen, dat deze in hef 4de of 5de leerjaar naar de Opleidingsscholen kunnen overgaan. Dan krijgt men een goeden toestand, vooral ook als men de onderwijzers een woordje laat meespreken en maar niet alles van bovenaf decreteert. Dat het ontwerp van een gelijk leerplan voor alle scholen reeds is ingekomen, nadat de her ziening der bestaande leerplannen op de bij Kon. Besluit geregelde wijze was voorbereid, is een vergissing. Van verschillende kanten toch is ons verzekerd, dat dit onjuist is. In het defini tieve voorstel zal dit wel niet voorkomen. Onoprecht is verder het vóór-ontwerp, waar het spreekt over de vakken handenarbeid en openluchtspel. Men kan deze vakken wel opne men, maar laat men er dan eerlijk bijzetten „als paradepaarden". De bevoegde leerkrachten zijn voor die vakken niet aanwezig en de onderwij zers willen er niet aan. De eerste cursus in han denarbeid was in hoofdzaak bezocht door on derwijzers van buiten; de tweede kon niet door gaan bij gebrek aan belangstelling. De cursus in openluchtspel wordt hier thans bijgewoond door T hoofd en 4 onderwijzers der gemeente scholen. Zegt dit niet genoeg? Is het ernst met die vakken, laat men dan maatregelen tot wer kelijke invoering er van nemen. Thans maakt het gescherm er mee den indruk van „verlakkerij". Ten slotte een welgemeende raad. Laat men het wichtje nog eenigen tijd m de couveuse broe den, of nog liever laat men het den nek om draaien, dan is veel kwaad voorkomen. BUITENLAND. Berichten. DE LEIPZIGER MESSE. Leipzig, 7 Maart (W.-B.). De rijkspre sident heeft heden in gezelschap van enkele rijksministers een bezoek gebracht aan de Messe. De rijksminister voor economie gaf in een rede zijn voldoening te kennen, dat tie Messe er zoo veel toe bijdraagt om de internationale han delsbetrekkingen weer te doen opleven; zooveel hij kan, zal hij dit gaarne ondersteunen. Het bezoek uit het buitenland nam zeer sterk toe. Er werden zeer vele zaken gedaan in alle takken van nijverheid. Vele finra's moesten ver dere opdrachten afwijzen, of tcf> minste langere leveringstermijnen bedingen. Geen Duitsche koopvonrdijvlog in Fronsche havens. Parijs, 7 Maart. (B. T. A.). De koopvaar- dij-commissie van den Ligue Maritime Coloninlc heeft met algemeene stemmen den wensch ge uit, dat de Duitsche viag in de Fransche havens zal worden geweerd, totdot dc voorkeur-clau sules in het verdrag von Versailles nopens de toelating van de Fransche vlag in de Duitsche havens op loyale wijze door dc onderteekenaars van het verdrag ten uitvoer zijn gelegd. Arbeidsconflicten in Engeland. Londen, 7 Maart. (N. T. A. Draadloos). Er is een gunstige keer gekomen in twee ar beidsconflicten (n.l. betreffende de machine-in dustrie en den scheepsbouw) als gevolg der be middeling van den minister van arbeid, dr. Mac Nsmara. In de machineindustrie dreigde een uit sluiting van de werkgevers wegens de verwer ping door de arbeiders van de voorloopige over eenkomst tusschen het bestuur van hun bond en de werkgevers omtrent het overwerk. Do werkgevers en werknemers houden nu bespre kingen en naar bericht wordt, toonen de bespre kingen, die MacNamara had met elke partij, reeds belangrijke vorderingen, die tot een ver zoening kunnen leiden. 44 LAKGESTRAAT AMERSFOORT W. VAÏV KOSSEM LAAT REEDS NU UW OUDE HOEOEN VERNORMEH. Wil ONTVINGEN DE MODELEEN, In de zaak der scheepsbouwers dreigde er moeite door het besluit der werkgevers om de oorlogstoeslagen in twee te mijnen in te trek ken, een deel nu en een d- /T later. Ook hier heeft de tusschenkomst van Mac Namara de twee partijen dichter bij elkaar gebracht. De werkgevers en vertegenwoordigers der arbeiders hielden gisteren een bespreking en op Vrijdag wordt een nieuwe samenkomst verwacht. De grootste motorreddingsboot ter wereld. Londen, 7 Maart. (N. T. A.). De grootste motorreddingsboot ter wereld, die vrijwel on- zinkbaar genoemd mag worden, wordt thans voor rekening van de Britsch Notional Lifeboat Insti tution gebouwd. De boot zal 60 voet lang wor den en 150 personen kunnen bevatten. KABINETSCRISIS IN SPANJE. Madrid, 7 Maart. (B. T. A.) Het kabinet is afgetreden. EX-KEIZER KARL. Gothenburg, 6 Maart. (W. B.) Goete- borgs Handelstidningen meldt uit Londen, dat de gewezen keizer Karl toestemming van de En- gelsche regeering heeft gekregen, om naar het eiland Wight te verhuizen. DE NOOD IN RUSLAND. Washington, 6 Ma a r t. (R.). Hoover meldt, dat de ofgeloopen maand 100000 ton Amerikaansche voedingsmiddelen en zaaikoren in Oostzee- en Zwarte Zeehavens zijn gelost. Tengevolge van den vervollen staat der spoor wegen konden slechts 26000 ton naar 't bin nenland worden vervoerd130000 ton kan in Maart worden gelost, maar men verwacht" niet. dat de capaciteit der 'spoorwegen er beter op zal worden. Een Venizclist vermoord. Athene, 7 Maart. (R.) Kavafokir, de eige naar van het Venizelistische blad Eleftheros Typos, is in een straat buiten zijn woning ver moord. DE REGEERING TE WLADIWOSTOCK OMVERGEWORPEN. Wladiwostock. Ongedateerd. (B. T. A.) De regeering van Merkoelof is omvergeworpen. Amerikaansch missionaris in Thibet vermoord. Londen, 7 Maart. N. T. A.). Naar ge meld wordt, is dr. Albert Skelton, een Ameri kaansche medische missionaris In Thibet door roovers vermoord. Argcntijnsch minister afgetreden. Buenos Aires, 6 Maart. (B. T. A.). Do minister van landbouw is afgetreden. DE STAKING IN ZUID-AFRIKA. Johannesburg, 7 Maart. (R.) De alge meene staking is door de extremisten uitgeroe pen. Tot nog toe wordt er maar weinig gevolg nan gegeven. BIN N EN LANDT" Kameroverzicht. Eerste Kamer. Vergadering van Dinsdag 7 Maort, des avonds half negen. Regeling' van werkzaamheden. De Voorzitter stelt voor Woensdag en Donderdag in dc nfdeelingen verschillend hoofd stukken van de Staatsbegrooting te behandelen cn Vrijdag in het openbaar eenigc wetsontwer pen. Aangezien geen voorstel wordt ingediend, wordt het voorstel van den voorzitter goedge keurd. Verschillende wetsontwerpen. Aon de orde is de begrooting van het Staats- boschbedrijf voor 1922. Het wetsontwerp wordt goedgekeurd. Vervolgens zijn aan de orde de wetsontwer pen: 1.Aanvulling en verhooging van het tiende hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 1920 (sa larissen, pensioenen, kindertoelage, wachtgel den, enz). 2. Verhooging van hot Xe hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 1921 (kosten stichting von boerderij op woeste gronden). De beide ontwerpen worden goedgekeurd. De vergadering wordt verdaagd tot Vrijdag ochtend 11 uur. Tweede Kamer.' Zitting van Dinsdag 7 Maort. De begrooting van Binnenlandsoho Zaken wordt aangenomen met 66 stemmen tegen 1 st. Aun de orde zijn alsnu de welsontwerpen- Deckers en Braat tot Afschaffing van den Zomertijd. De heer Beumer dient een motie in, uit sprekende dat het internationale spoorwegver keer nadere regeling van den wet tel ijken tijd noodig maakt. De regeering wordt iritgenoodigd met desbetreffende voorstellen te komen en de Kamer besloot de behandeling der ontwerpen- Deckers en Braat te schorsen. De heer Teenstra noemt deze motie on waarachtig, een poging om den strijd te ontloo- pen; hij wil geen internationale regeling van den wettel ijken tijd. De heer Bulten protesteert eveneens tegen de motie. De motie wordt aangenomen met 43 tegen 33 stemmen. Aan de orde is de Suppletoire OnderwijsbegTOoting, die z. h. st. wordt aangenomen. Aan de orde is de Begrooting van Onderwijs, Kunsten cn Wetenschappen. De heer O 11 o vraagt maatregelen ter beteu geling van de hooge onderwijsuitgaven. De heer Gerhard dringt aan op oplossing der spellingkwestie. Mej. W e s t e r m a n komt op tegen het ont slaan van gehuwde onderwijzeressen. De heer Van Wijnbergen beveelt ter be zuiniging aan uitstel der invoering van het 7e leerjaar, uitstel der nieuwe opleiding cn WM hooging van het maximum uantal leerlingen peil onderwijzer. De heer V an Ravostcyn betoogt, dnt het onderwijspeil onder dezen minister is gedaald^ dat er geestelijke malaise valt tc oonstalceren* De heer De K a n t e r wenscht invoering vort een vereenvoudigde spelling van beperktenl aard. Hij weerspreekt dat het onderwijs zou zijnl achteruitgegaan. De heer Ossendorp waarschuwt tegen be* zuiniging, die het volksonderwijs zou kunnen schaden. Minister De Visser verwijst voor de quaes* tie van bezuinigingen naar de behandeling vort het bouwwetje. Spr. gevoelt voor invoering den spelling van de professoren Muller cn Kluyverw Hij zal nooit medewerken tot intrekking vani> het 7de leerjaar. Tegen benoeming van gchuw 'ol onderwijzeressen hoeft Spr. geen bezwaar. Hijj geeft evenwel voorkeur aan gelijkwaardige mon* nelijke krachten. De heer O 11 o bepleit dnt lichaamsoefening! zal worden gemankt lol" een hoofdvak bij het L. O. cn reorganisatie von lichamelijke ontwik* keling van rijpere jeugd, door decentralisatie ert bevordering van het particulier initiatief. De Minister zal eerlang voorstellen doert overeenkomstig het denkbeeld van den heefl Gerhard. Spr. wijst op moeilijkheden ten aan* zien van toekennen van beurzen. BfHchtei. De Staatscourant van 7 Maart bevat o.a. de volgende kon. besluiten. benoemd lot commissaris vun politie te Wa* geningen J. Bocrsma, thans te Znlt-Bommel, te* vens commissaris van rijkspolitie met eervol ontslag uit laatstgenoemde betrekking Jhr. van Nispen tot Scvcnocr bij den Paus. Stefani bericht uit Rome, dot de Paus gis* teren den Nedcrlandschen gezant in gchoof heeft ontvangen. Ncd. gezant in Cliili. Noor wij vernemen is dc heer W. A. EngeT* brecht, consul-generaal der Nederlanden in al* gemeonen dienst, benoemd tot consul-generaal der Nederlanden met den rang von buitenge* woon gezant en gevolmachtigd Minister te Son* tiago (Chili). De heer Engelbrccht, die hier te lande ver* toeft, zal 10 Maart e.k. naar zijn bestemming scheep gaan. Hr. Ms. Tromp. Bij het deportement van Marine is tclcgrav fisch bericht ontvangen, dot Hr. Ms. Tromp on* der bevel van den kopitein-luitenont ter zee L. Boeser, op hare terugreis naar Nederland den 6en Maart te Algiers is aangekomen. DE KAMERVERKIEZINGEN. De Centrale Kiesvereeniging voor Drente vaT\ den Vrijheidsbond heeft de volgende condidotcn- lijst vastgesteldT. J. Huges te Assen 2. mevr« van RielSmeenge te Emmen 3. N. A. Blonü te Meppel4. mr. A. van Gijn te 's Graven* hnge5. S. Postma te Emmen 6. mej. J. Wes* terman te 's Grovenhago7. dr. N. Berema tal Usquertmevr. Wynuenrlts FrnnckenDyse- rinck te 's Grovenhago9. H. C. Dresselhuis taf 's Grovenhage. Bij de stemming in de r.-k. Kiesvereeniginger* van den rijkskieskring Tilburg, over de condl* daten der groslijst, werd deze volgorde vostge* steld T. mr. dr. A. van Rijckcvorsel (oftr.), 2. J van Rijzewijk (aftr.), 3. ir. L. J. M. Feber, 4. W J F. Juten (oflr.), 5. dr. G. M. Kusters, 6. mr( J, C. A. M. van de Mortel, 7. F. L. D Nivard* 8. mevr. J. Kill IerWigman, 9. H. J. Borgholty Do datum. Men meldt ons uit den Haag Naar aanleiding van het bericht dat de can* didaotstelling voor de n.s. algemeene Kamer* verkiezingen zou plaats hebben op 23 Mei cni do stemming "hoogst waarschijnlijk op 5 Juli d.a.v., kan uit zeer bevoegde bron worden me* degedeeld, dat omtrent de doto von een en an der nog niets bekend is en nog niets bepaald kan worden zoolang de Eerste Kamer over dö wetsvoorstellen tot grondwetsherziening nogL geen beslissing heeft genomen. De liefde is het luchtschip dat naar den hemel voert. Het huwelijk is de parachute, die ons doet neerkomen. WILLED GROENHUIZEN JUWEIIEB - AMERSFOORT Groote keuze Uit het Engelsch door M«vr- J. P. WESSELINK-VAN ROSSUM. door DAVID L7ALL'. 43 „Het is hier een groote zaak wel een klel- Ije stad op zichzelf," merkte hij op. „Ik denk, Hat er heel wat menschen aan het werk zijn „Honderden. Ik haat en verafschuw dit alles, Heriot, dat is de waarheid! Dc was nooit be- •temd om m zaken te g-aan. Dc wilde, dat ik nooit hier gekomen was I" „O, maar dat is een dwaasheid om met je ■boterham met jam op die manier te twisten," jeide hij met een breeden, langzamen glimlach. .Het is toch alles eens voor jou, veronderstel Jr daar je oom geen zoon heeft" je ertrer ik wil het niet hebben. Hert. ot Ik zou niet weten, wat ik er mede doen moet. Be heb zin, de heele zaak te laten loopen en naar de wildernis te gaan, waar een jongen vrijheid kan genieten." „Niemand van ons is vrij, noch zal het ooit zijn, omdat de ketenen in ons binnenste ge smeed zijn," merkte Heriot op. En dat bracht hen buiten de poorten weer in het doodloopen- de straatje, waaruit zij hun weg moesten zoe ken, om langs verschillende straten, die omlie pen, de omnibuslijn in de Spa Street te bereiken. „Riversea heeft niets aantrekkelijks voor mij, Ferrars. Ik ben hier nooit te voren geweest. Het lijkt een plaats, waar de ziel van een mensch verwoest wordt van die menschen, die erin moeien wonen, bedoel ik. Jij gaat eruit, dat is het groote verschil." „Het is een afschuwelijke plaats I" zeide Fer rars, met ol den hartstocht dien hij in staat was te gevoelen. „Hier is onze bus. Geen mensch bovenop, dus kunnen wij rustig praten. Zeg, Heriot, weet ge wat mijn moeder ziek gemaakt heeft Zijn gezicht was zoo verdrietig en vertrokken, dat Heriot aangedaan was en toch kwaad ver moedde, terwijl hij zijn hoofd schudde. „Zij het meisje, waarvan ik gesproken heb is van Brighton overgekomen en en heeft mijn moeder ingelicht, dus nu weet je het. Mijn moeder heeft om mij gestuurd, maar ik kon niet gaan," vervolgde hij met een snik in zijn stem. „Natuurlijk, het is ontzettend laf en nog meermaar toch kon ik niet gaan. Ik heb oom Henry gezegd, dat ik het niet doen koru" „Weet hij de geschiedenis, die je mij verteld hebt „Neen tenminste niet alles ervan. Hij ver moedt, dat er iets is, maar ik kon het hem niet zeggen, Heriot U zoudt het ook niet gekund hebben, als Je zooals ik drie jaren in de Pasto rie van St. Bede gewoond hadt en wist, wat een heilige hij is." „Maar hij is geen steenen heilige. Hij weet wat mannen en vrouwen zijn. Hij heeft medege voel, begrip, en een bijna heilige ontferming." „Dat is zeer waar, maar ik ben zijn neef. Men vertelt die dingen niet aan zijn eigen familie. Dat is te hard voor hem. Zelfs de verwantschap met hem is als die groote muur daar niet te beklimmen en te bereiken." „Je hebt nooit een warer woord gezegd 1 Nu en waarom ga je dan vandaag, als je het zoo voelt „Nu, ziet u, ik heb van morgen een brief van oom Henry gehad, een erg eardigen brief. Hij zegt, dat ik komen moet, dot moeder mij kan spreken en dat ik misschien haar wat gerust kan stellen omtrent mij. En ik ga, maar ik vind het afschuwelijk. Ik wil eigenlijk, in het geheel niet gaan f Be zou liever bijna sterven, dan zeide d© jongen, terwijl een snik zijn keel be klemde. „Kom, kom, wees een man I Er zal wel een uitweg komen. Ik ben eigenlijk boos op mijzelve. n< had vroeger in de week naar Brighton moe ten gaan. Dan had ik dit misschien kunnen voor komen." „Ik mocht zulks niet verwachten," zeide Ge offrey met gesmoorde stem. „Het was bijzonder goed van u, zoo naar mij te luisteren en te trachten mij moed in te spreken. Maar als iemand van den rechten weg afwijkt, moet hij zelf boete er voor doen. Niemand anders kan zijn schuld afdoen. Maar ik wil op deze manier niet betalen. Be zou wel alles willen geven, als zij het niet geweten had, mijn arme moederen als ik met haar van aangezicht tot aangezicht sta, wat moet ik dan in Godsnaam zeggen „Verwacht zij je vanavond?" ^Vanavond of morgenochtend.* „Nu ik geloof, dat je beter deedt met mij vanavond naar Brighton te gaan cn dan zul len wij trachten de zaak te onderzoeken. Je zoudt dan morgen vroeg in Upleys kunnen zijn. Als je moeder beter is, zal dat oponthoud van een paar uur geen groot verschil maken." Geoffrey had er wel ooren naar, maar bleef twijfelen. „Het is allervriendelijkst van u, maar gelooft d, dat het beter is „Zeker. Ik geloof, dat je dit maar aan mij moet overlaten, Ferrars. Be zal den vinger eens op de wonde ieggen en misschien kan je dan morgen met een beter geweten naar je moeder gaan, als wij eerst eens poolshoogte genomen 'nebben." De uitdrukking van vereerendo dankbaarheid op het gelaat van den knaap deed Heriot bijna glimlachen. „Kijk toch niet zoo. Ik help je maar een hin dernis uit den weg ruimen. Niemand van ons doet eigenlijk zooveel als hij doen moest. Toe vallig heb ik dit zelf noodig bij wijze van af leiding voor mijzelf." Maar Geoffrey liet zich niet gemakkelijk af wijzen. Heriot ontsnapte hem in Piccadilly en ging naar huis om een paar dingen in zijn tasch te doen terwijl hij met hem afsprak om hem op het Victoria Station te ontmoeten, vroeg ge noeg om den sneltrein van zeven uur naar Brigh ton te halen. Zij spraken niet veel gedurende den korten tijd, waarin de trein hen naar de Zuidkust bracht. Het was Heriot's eerste bezoek niet aan Brigh ton en toen zij op het perron wandelden, stelde hij voor een rustig klein hotel op te zoeken in de.Old Steine, waar hij bij andere gelegenheden wel zijn intrek genomen had. Geoffrey stemde erin toe zonder tê aarzehsn, zooals hij in alles toegestemd zou hebben, wat zijn vriend zou hebben voorgesteld. Nu, in zijn eigen land, een paar mijlen vat* zijn huis scheen de hopeloosheid von zijn ellende» hem als in een schroef vast te klemmen. Hif zag er zoo ongelukkig en wanhopig uit, dat He* riot hem weer eens onderhanden moest nemen* „Kijk eens, mijn jongen. Als je zoo voortgaat*- helpt het ons niets, integendeel, zeg ik je. War je doen moet, is daaraan het hoofd te bieden eni alles flink onder de oogen te zien." „Dot is allemaal heel goed," mompelde Ge* offrey somber. „Maar het beteekent zooveel f het beteekent eigenlijk, dot ik vernietigd bcn$ Zie je, als ik werkelijk met haar trouwen moet# ga ik buitenslands. En don mijn moeder Heriot veranderde plotseling van onderwerp door zijn aandacht op iets te vestigen, dot heraf; juist passeerde en hij weigerde vastbesloten efj verder over te spreken. Toen zij in hun hotel aangekomen waren, wer*J den zij hartelijk verwelkomd door de waardinJ die aangename herinneringen van hem had erv zij gingen dadelijk dineeren, zonder van Idee*? ren te verwisselen. Bovendien hadden zij geen van beiden andere kleeren meegenomen. Toen zij met den maaltijd gereed waren, ston<| Heriot vrij vastbesloten op. „Nu. Ferrars, zal ik eens weggaan en die juf-4 frouw Frampton om een onderhoud vragen. „Ik moet toch zeker met u meegaan „Wel neen," zeide Heriot droogjes. „Je blijf? waar je bent, en bezit je ziel in zooveel gedulcj als je verzamelen kunt tot ik teruggekomei? ben en tracht niet zoo doodongelukkig te kijken^ Het zal de aandacht trekken. Ga je gezicht eeni bekijken en oefen je met je gelaat weer in di gewone plooi te brengen, tot je me weer ziet begrepen Geoffrey glimlachte met bleek gezicht. t (Wordt vervolgd)*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1