mm jiiuiüDEur DE EEMLANDER" BUITENLAND. BINNENLAND.™ FEUILLETON. Hef Verloren Teiitils PUIS DER ADVERTEHYlEH Yj*- SOe Jaargang No, 214 ^pa post f J.—, pot week (met giath TOttkenn» fcgcn ongelukken) f 0.17», aixondcdijke nnmmrrt f» jrtu». DIRECTEUR-UITGEVER t A VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWM Lenteliedje. ÏRoior Mevr. E. H. <Ju Quesnovan Gogh, Boren klokjes door de sneeuw». Fluit or in den hoogen popel Nu en dan een vroege spreeuw Trip'len vogelkes door 't nat Von het vrijge worden pad Komt op hare glazen muilen Lente, wil zich nog verschuilen. Zonnetje strooit bleeken schijn Boven langs het wolkgordijn. Nu gekleurd en dan weer effen; Hoe men kan^ter nauw beseffen, Komen schaapjes, als bij hoopen, Langs de hemelbaan geloopen, Wollig wit aan korenblauw Plotseling is de lucht weer grauw. Tot verblijden en tot hopen, Lente, kom de harten nopen, *t Wonder dat gij worden doet, Zinke in 't blij verruimd' gemoed I - Politiek Overzicht. Reeds dikwijls is medegedeeld, dat de minis ters van buitenlandsche zaken der landen Frank rijk, Engeland en Italië van zins zijn samen te komen, teneinde te conferceren over de kwes tie van den Levant: het nabij Oosten derhalve. Aanvankelijk was vastgesteld, dat deze vergade ring van ministers ter regeling van het Ooster- sche vraagstuk op 13 Maart zou worden ge houden; de datum is echter verschoven en thans is op verzoek van Italië als dag der bijeenkomst de 2Tstc Maart bepaald. Een kleine veertien 'daag hebben de ministers van buitenlandsche Zaken nog voor den boeg en dezen tijd benut de Turlcsch-nationalistische minister van buiten landsche zaken, Joessoef Kemal pasja, om in de hoofdsteden der drie geallieerde mogendheden persoonlijk de zaak van zijn land te bepleiten. Hij heeft een redacteur van Havas te woord gestaan, wien hij heeft medegedeeld, dat hij opdracht heeft de Entente-staatslieden In te lichten omtrent de doeleinden, die Angora en het Turksdhe volk in den tegen- woordigen tijd nastreven en eens poolshoogte te nemen of de groote mogendheden ervoor te vinden zijn het bestaan te erkennen van een ab soluut onafhankelijken staat binnen zijn nationale grenzen. Terwijl Turkije, aldus moet de minister /an buitenlandsche zaken van Angora zich heb ben uitgelaten, zich voorbereidt om met kracht den strijd legen den overweldiger (Grieken land) voort te zetten, indien zijn rechtvaardige eischen niet in overweging mochten worden ge nomen, is het niettemin bereid elke gelegenheid, die zich mocht voordoen, te baat te nemen, om een einde nan den oorlog te maken. De belangstelling, waarvan de drie genoem* de landen jnet betrekking tot de kwestie van het nabije Oosten bij voortduring blijk geven, vindt niet zoozeer haar grond in het leedwezen om het feit, dot Grieken en Turken nog steeds niet het zwaard in de scheede hebben gesloken, maar houdt verband met persoonlijke belangen; poli tici plegen gemeenlijk niet filantropie te bedrij ven. Sinds de vredesverdragen zijn gesloten, die ie bezegeling waren van de gemeenschappelijke r.clie der geallieerden, die de onderwerping van den vijand beoogde, zijn de bondgenooten een meer individualistische politiek gaan voeren; vooral de meeningsversdhillen lusschen Frank rijk en Engeland waren legio; één dier bewuste meeningsverschillen nu houdt verbond met de Oostersche kwestie. Wel schijnt met betrekking tot de kwestie van de bescherming der Christe lijke minderheden in Klein-Azië, waar heel wat om te doen is geweest en die zeer nauw samen hangt met de erkenning van de soevereiniteit van de regeering te Angora, een compromis formule te zijn gevonden, maar wat de voor naamste punten betreft, staan de Engelsche en Fransche aspiraties nog lijnrecht tegenover elkaar. Niet alleen vindt Frankrijk de Grieken, die van een Venizelos b.v. heelemaal niet meer willen weten, geenszins meer sympathiek (de Grieken deugden alleen, zoolong zij aan Fran sche zijde aan den oorlog deelnamen), niet al leen moeten de Fronschen von den Griekschen koning niets meer hebben, maar ook stelt Frank rijk buitengewoon veel prijs op goede relaties met de Turken, omdat er millioenen Mohamme danen wonen in de Fransche koloniën. En dezen zou Frankrijk voor nog zooveel niet onaange naam trillen zijn. Het verdrag, tusschen Franklin Bouillon en de Kemolisten gesloten, wijst er voorts op, dat koopmons- cn fabrikantenbelan- gen de liefde voor de Turken (eenmaal de vijand der geallieerden en bondgenoot van de Boches voor een goed deel bepalen. De Franschen voelen er dan thans ook alles voor, dat de troepen van Koning Constontijn Klcin-Azië ontruimen en zij konten er zich dan ook ten zeerste tegen, dat de Grieken voorgoed vasten voet krijgen in Klein- Azië. Het is wel amusant, dat Frankrijk, die steeds de heiligheid der gesloten vredesverdra gen heeft bepleit, er geen been in ziet het voor de Turken uiterst harde tractaat van Sèvres in voor de Turken gunstigen zin aan een radicale herziening te onderwerpen. Engeland op zijn beurt steunt de Gvieksche aanspraken op Smyrna en gaat nog veel ver der: het staat er op, dat Griekenland door een nieuwe verdeeling van Klcin-Azië een recht- streeksche toegang krijgt tot de Dardanellen en de zee van Marmora. Nu heeft Engeland zelf wel-is-waar de zeeëngten niet in handen, maar door ze te verdoelen onder twee rivalen nis Griekenland cn Turkije, die ten opzichte van elkaar een tegenwicht vormen, kan de Engelsche dooi vaart heel moeilijk hindernissen in den weg worden gelegd. „Voor Engeland", schreef dezer dagen de Temps, „is het een levensblang, dat deze zee engten niet ten tweeden male afgesloten worden. Het denkt daarbij aan de rijke petroleumbronnen van den Kaukosus cn Roemenië en weet maai al te goed, dat deze petroleum, waarvoor maar één weg door de Dnrdanellen bestaat, op een goeden dag voor de vloot onontbeerlijk zou kun nen zijn." De toewijzing van den Europeeschen oever der zeeëngtc non Griekenland, voegt het Fransche blad hier nog aan toe, kan echter En geland onmogelijk een waarborg bieden voor de ten allen tijd vrije doorvaart: want het ffgt voor de hand, dnt Turkije zich met Bulgarije tegen Griekenland zal verbind n en na het ver drijven der Grieken Thracië zal verdeelc-n; maar don is Turkije ook zonder het bezit van den Europeeschen oever met behulp van mijnen en duikbooten steeds in staat de doorvaart te ver sperren. Gezien dezen staat van zaken, is te verwach ten, dat ten aanzien van de Oostersche kwestie tusschen Frankrijk en Engeland niet in ec-n om mezien overeenstemming zal worden bereikt. Van belong is te dezer zeke, welke de houding van Italië, dat naar de eene of andere zijde den doorslag kan geven, zal zijn. Het pas afgetre den kabinet scheem meer het Engelsche stand punt in te nemen; hoe het lcabinet-Facto tegen over de zaak zal staan, valt olsncg r.iM ie voor spellen. In aller, gevalle beijvert men in Frank rijk zich reeds Schanzer te wijzen op het ge vaar, dat vast zit aan een houding, die de ent stemming van heel do Mohcmmedaonsche wereld zou wakker reopen. Berichten. DE CONFERENTIE TE GENUA. Londen, 8 Maart. (N. T. A. Draadloos.) Chamberlain deelde in het Lagerhuis mede, dat hij. aangezien de samenstelling van dc Britschp delegatie voor de conferentie van Genua nog niet bepaald is, niet definitief kon mededeelon, of vertegenwoordigers der arbeidersorganisa ties zullen worden uilgenoodigd om er deel van uit te maken, maar dot vertegenwoordigers van commercieele en financieele belangen reeds zijn geraadpleegd om materiaal te verzamelen voor de conferentie. Hij zeide verder vernomen te hebben, dat het internationaal Arbeidsbureau heeft voorgesteld zes vertegenwoordigers naar Genua te zenden. Londen, 8 Maart. (N. T. A. Draadloos.). Lloyd George is heden veel beter. De premier presideerde een kabinetszitling. die in Dow- ningstrcet werd gehouden ter bespieking van enkele aangelegenheden, die moeten worden geregeld vóórdot hij met vacantie naar Wales gaat. De Evening Standard zegt, dat de piemier besloten heeft tijdens zijn vacantie alle regce- ringsoangelegenheden ter zijde te laten 2n zich slechts met de meest dringende te bemoeien Hij hoopt zich te kunnen voorbereiden voor zul- too- de zware taaie te Genua. Te dien einde len de gegevens der experts hem worden gezonden. Geen Amerikaansche deel neming. Washington, 8 Maart. (R.). De Ver. St. hebben dc unitnoodiging om aan de bijeen komst te Genua deel te nemen, afgeslagen. HET VIERVOUDIG VERDRAG NOPENS DE STILLE ZUIDZEE. Washington, Maart. (R.). In den Senaat heeft Lodge een welsprekende rede ge houden om het verdrag van de vier mogendhe den nopens den Stillen Oceaan aan te bevelen, waarin hij aantoonde dat, als het verdrag niet werd geratificeerd, de beperking van de be wapening ter zee zou worden bedreigd. HET NEGENMOGENDHEDFN- VERDRAG NOPENS CHINA. Washington, 0 Maart. (R.) Harding zond een brief aan den Senaat, waarin hij er krachtig op aandringt het negenmogendheden- verdrag omtrent China aan te nemen, wat hij een noodzakelijkheid noemt. Een Fransch geschenk aan maarschalk Wilson. Londen, 8 Maart. (N. T. A.) Veldmaar schalk sir Henry Wilson is heden naar Parijs vertrokken om uit handen von maarschalk Foch een vaas van Sèvres-porcelein te ontvangen van de Fransche regeering als uiting van waardee ring voor de diensten, die door hem voor en tijdens den oorlog aan Frankrijk zijn bewezen. 44 I.INGESTPflAT MV'RSFOORT OVERHEMD - BLOCSE" in Frntté. M tlero Kienrnn 6.90 m INT 613 Donderdag 9 Waar! T92Z i I van 1 —4 regels f 1.0J I net inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 1 0.25, dienst a anb ie* dingen cn Licldadigheids-advcitentiën voor de helit der prijs Voor handel en bedrijf bestaan zeec vroor deel ige hcpalineen toot het advcrtecren. heni circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt 09 aanvraag toegezonden ROKKEN er „-■■jTTar-r. -»jr11 A- vwuwmyy n DE BANQUE JNDUSTRIELLE DE CHINE. Bcrthelot voor den Disciplinaircn Raad. Parijs, 8 Maart. (V. D.). Murc-I Hutin deelt in de Echo de Paris mede, dot Poincaté Maandag den voormoligen secretaris-generaal van het ministerie van buitenlandsche zak Berthelot heeft ontvangen. Hij deelde Imm me de, dat tegen hem een disciplinaire vervolging ingesteld is, ten einde hem in de gelegenheid te stellen zich ten opzichte van zijn bemoeiingen tot het weer vlot maken van de Bonquc b»M dustrielle de Chine, te vera.i'nooiden. De Disciplinaire Raad zal binnen twee weken onder presidium van den minste*- var. buiten landsche zaken, Poincaré, op den Qnai d'Orsoy b;;f enkomen Als leden van den Raad zui'en twee gevnten optreden wier nua en nog ni°i bekend zijn, de chef van het m nistërie var; buitenlandsche zaken Hermetic, terwijl een gevolmachtigd minister als griffier zal fun-" geeren. De Raad kan de volgende stiaïfen uitspreken: terugroeping' uit zijn ambt, (Berthelot heeft den titel van gezant), tijdelijke ontzetting uit zijn ambt, tijdelijke slopzetting van zijn arobts- bomoeiipger* en een berisping Hutin merkt naar aanleiding vu deze op, dot de diplomatieke disciplinaire raad voor ongeveer dertig jaar geleden bijeen kwam, toen de minister van buitenlandsche zaken Cosimir Perrier tegen graaf d'Aunay een vervolging in stelde wegens een incident aan het Deensche Hof. Destijds is d'Aunay weer in zijn functie van gezant te Bern benoemde Internationaal cangres van christelijk spoorwegpersoneel. B e r 1 ij n 8 Maar t. (N. T. A. Draadloos). Op 14 en 15 Maart heeft te Parijs het interna tionaal congres van alle Christelijke bonden van spoorwegpersoneel ploots, waaraan ook Duit- sche afgevaardigden zullen deelnemen. 7ecliedenvcrzckering. Berlijn, 8 Maart. (N. T. A. Draadloos). Uit Parijs wordt gemeldGisteren ving de zit ting uan van het comité uit het Internationaal Arbeidsbureau, hetwelk uit een gelijk nontal vertegenwoordigers der readers en van dc zee lieden is samengesteld over het vraagstuk van een internotionaol statuut voor verzekering van zeelieden tegen werkloosheid, ziclcte cn anders zins. Ook Duitschlnnd is vertegenwoordigd. Huwelijksgeschenken van prinses Mory. Londen, 8 Maart. (N. T. A. Draadloos). De huwelijksgeschenken van prinses Mary, ten getale van dertienhonderd, zijn heden voor het publiek tentoongesteld in de zolen van het St. James-pnlei<\ Er werd een entrée van een shil ling geheven voor liefdadige doeleinden. De tentoonstelling van do geschenken zal voort duren, zoolong er voldoende belangstelling is, Drie uren voordat de tentoonstelling werd ge opend, stond er voor het polcis reeds een lange queue van belangstellenden, ondanks den kou- den wind en den guren regen. DREIGENDE STAKING IN ENGELAND. Londen, 8 Maart. (R.) De hervatte onderhandelingen tusschen patroons en werklie den in het machine-bedrijf om de uitsluiting, waarmee tegen TT Maart werd gedreigd, te ver mijden, zijn heden zonder resultaat geëindigd. Londen, 8 M a a r 1. (N. T. A.) Een hoopvol tecken wordt het met betrekking van dC indus triezo érisis geacht, dat de president van den Boord of Trade in een brief aan de werkgevers organisaties er op heeft aangedrongen, dot de Britsche firma's dc regeering zouden steunen bij de pogingen om het economisch leven in de lan den van Centraal- en Oost-Europa te herstellen door tot de hervatting van de handelsbetrek kingen met die landen het initiatief te nemen cn er vertegenwoordigers heen te zondoen om be stellingen op te nemen. In den brief spreekt de president er zijn vertrouwen over uit, dot dc ge leidelijke verbetering von den economischen loestand in die landen reeds is begonnen, het geen wordt bevestigd door niet-officieele rop- porlcn uit industricele kringen. Een ander gun stig leeken ziet men in den gong van zaken in de warenhuizen en op de werven cn de Times verklaart, dot de export, in vergelijking met den import, op het oogenblik een gunstige ver houding aantoont. - DE IERSCHE KWESTIE. Londen, 8 Maart. (R.) Het Lagerhuis heeft de Ierschc verdragwet in derde lezing aan genomen met 295 stemmen 52. Londen. 8 Maart. (N. T. A. Draadloos). In den mfgeloopen nacht zijn le Limerick T000 man aangekomen van het leger van den Ierschen vrijstaat. Dit aantal is belangrijk hoogor dan dal van de opstandige afdecling van het „Iersche republikcinsche leger", dat verschillende gebou wen in de stad bezet houdt. Er worden ollo maatregelen getroffen om een conflict te voor komen. Men vertrouwt, dat dc situatie op be vredigende wijze zal worden opgelost. B e r 1 ij n, 8 M n a r t. (N. T. A. Draadloos). Uit Londen wordt bericht, dat de te Limerick binnengerukte ofdeeling van net republikein- sche Iersche leger de stad volkomen he- heerscht, nadot de voorstanders van het En- gelsch-Icrschc verdrag waren gevangen geno men. De storm in 't buitenland. Londen, 8 Maart. (N. T. A. Draadloos). Een zware storm woedde den afgcloopen nacht cn venmorgen aan do Zuidkust von Engeland cn richtte veel schade aan. Deze was echter niet van ernstigen aard. Schepen in het Engel sche Kanaal werden genoodzaakt een schuil plaats te zoeken. Dt diensten van Dover moes ten worden gestaakt. Uit verschillende deelen van het land worden sneeuwstormen gemeld. Een Engelsche torpedo boot is bij Newhaven op de kust geworpen. Loonsverlaging bij dc Zwcedsche bouwbedrijven. Stockholm, 8 M a a r t. (N. T. A. Draad loos.!. Do bond van Zweedsche bouwers heeft aan de vakbonden voorstellen gedaan voor een nieuwe loonovereenkomst in het bouwbedrijf, waarbij wordt voorgesteld het uurloon met on geveer 50 en het stukloon met ongeveer 60 te verminderen. DO FIUMEESCHE KWESTIE. R R o m e8 M a o r t. (B. T. A.) Volgens de bh* den zouden dc verschillende Fium vscho panf tijen het er over eens zijn den afgevaardigd^ (von Venetië) Giurioti tot regent van d«n staat van Fiumc te benoemen. DE KbEINE ENTENTE. Londen, 8 Maart. (N. T. A. Draadloos)* Naar aanleiding van de conferentie te Belgrado* van de deskundigen der Kleine Entente, zeg: d® Daily Telegraph, dat thans besloten is dot z® deskundigen do volgende week niet naar Lons den zullen komen om dear overleg to piegeiï met de deskundigen van den Opporstcn Rand* Wanneer deze lantstcn overleg noodig achten,, zullen zij waarschijnlijk dc gezanten der Klein® Entente to Londen tot een bespreking uitnoo* digen. De Amerikaansche scheepvaart. N e w-Y ork,8Mnort. (R.) De United Amev ricon Lines, die zich 4 Moort terugtrokken, zijn! weer tot de conferentie toegetreden, woordoofl het heffen der oorlogstarieven nnnr Nederlands' sche, Belgische *en Duitsche havens is voorko-4 men. De conferentie is gereorganiseerd met ui tv sluiting van de Fransche lijnen, moor een spe« ciole conferentie zal worden gehouden om deze tot overeenstemming te komen. Opstootjes te New-York. N e w-Y o r k, 8 Maar t. (N. T. A. Draad-* loos). Bij een opstootje in de Hannoverslrcct, loot in den namiddag, werd door militairen ge vuurd op de menigtetwee jongens werden gedood en één gewond. De afkondiging van den staat vnn beleg schijnt ophanden. DE STAKING IN ZU1D-AFRIKA. Johannesburg, 8 Maart. (R.) In het district Brixton is den heel en nacht geschoten. De stakers vielen dc inboorlingen aan, die weer wraak uitoefenden. Aangezien overal do tele* groof- cn telefo'ondraden zijn doorgesneden is het onmogelijk berichten te krijgen omtrent dó vele ontploffingen, die 's nachts hebben plants gehad. De spoorweg Pretoria—Gormiston is to Sialkot opgeblazen. Johonnesb u«r g, 8 Maart. (R.) Hel ein- stige von den toestand Is de neiging van do inboorlingen om weerwraak te nemen tegen <Io aanvallen van dc stokers, die worden toege schreven aan niets dan baldadigheid. Eon ge vaarlijk incident had plaats op Brandis Square, waor de stakers, die een groene vlug bij zich hadden, op dc politie revolverschoten losten. De politie rukte op met gevelde bajonet, gesteund door vrachtauto's cn verdrong de groote me nigte. Verspreide Serlchfón. DREIGENDE MUNWCRKERSSTAKING IN AMERIKA. Nuar het Hbld. meldt, is het volgens den Washingtonschen correspondent van de Mor- ningpost zoo goed als zeker, dat de mijnwerkers op T April het werk zullen neerleggen. Pogingen van de zijde der regcering om een compromis tusschen werkgevers en werknemers tot stand te brengen zijn vruchteloos gebleven, ofschoon nieuwe pogingen daartoe vóór den fatalen datum zullen worden gedoon. Op het ©ogenblik heeft een referendum plaats; de h'.urm der mijnw r- kors-orgnnisatics zeggen, dot dc uitslagen, die reeds bekend zijn, wijzen op een verpletterende meerderheid vóór .staking. Dc mijnwerkers heb ben zich verzekerd van den „moreelen steun'" van de spoorweg- en transportarbeiders, die tó zamen meer don 2.000.000 man tellen. De Vesuvius werkt. Uit Napels wordt gemeld: De luatstc dagen is weer een groote werking vnn den Vesusvius te bespeuren. Men vreest, do', er rr-n lievige uit- borsting van lava zal plaats hob^n. Knmeroverzichf. Vweede Kaïncr Zitting van Woensdag 8 Maart. Begrooting van Onderwijs. De heer Scheurer vraagt krachtige maat regelen tegen de ontgroeningsschandalen. Vergeten wij nooit, dat 't kind nog maar de lieflijke proloog is tot 't grootsche drama dat nirtensch" heet. JUST HA VELAAR. Uit het Engelsch door Mevr. J. P. WESSELINK-VAN ROSSUM. door DAVID LYALL. 44 *,Al heb je den boel nu hopeloos verknoeid, Bongen, ging Heriot verder, terwijl zij samen ntmi dp deur liepen, „dan heb je noB overvloed Van lijd voor je, om alles weer g-oed te maken, «a» je jeugd pleit voor je olies is mogelijk voor.de Jeugd! En iets zegt mij, dat het nog -t ein van alles niet is. Je zult misschien moe ten boeten, muar als dat gedaan is, bestaat de kuns'.. 15ie weei met nieuwen moed beginnen „Als IK met hoor trouwen moet, weet ik niet, va oen moet I kreunde de jongen. ,Jk ben pas v.er-en-twmttg en het leven is aardig lang het'bi Hn is a"es Vrr^err(i en bedorven bij Je hebt gelijk. Maar wij hebben den moed nog I«et opgegeven, antwoordde Heriot vroolijk. ^Kom, kom I Ga maar eens een flinke wandeling maken en don zal ik je wel over een uur zien." Henot was zich bewust, dat de jongen stil- Jtond op het aan den wind blootgestelde pla- **kel V9n Kmgs Road, juist onder het j Aquarium en hem achterna keek, maar hij draai- en hij pakte met beide handen de leuning vast. de zijn hoofd niet om. Aan zichzelf overgelaten, keerde Geoffery zijn gelaat ten laatste naar Kemp Town en begon met groote, flinke stappen te wandelen, zoo Heriot's beschikkingen naar de letter opvolgend. Terwijl hij wandelde met den glorierijken om trek van het kanaal voor zich, waarop hier en daar een licht schemerde als een oog in den nacht, voelde hij zich minder ongelukkig en de hoop besloop zijn hart weer, dat zich verbeeld had, die voor oltijd vaarwel te moeten zeggen De medelijdende sterren boven hem en het gevoel von ruimte en vrijheid, brachten hem de woorden van een lofzang in herinnering, dien hij dikwijls in de Uplcys Kerk gehoord bad „There is a wideness in God's mercy, like the wideness of the sea." Misschien zou die genade zich nu nog ook over hem uitstrekken, misschien had God hem een sterken, waren vriend in Heriot gezonden om dit voor hem te ondernemen. Geoffrey Ferrars zou dat uur nooit vergeten en ook niet dat, hetwelk volgde. Het eene bracht zijn berouwvol len, bedroefden, gebroken geest voor den Troon van Genade het volgende ver vulde hem met verwondering over de grootheid van Gods barmhartigheid, die straalt tot in de donkerste diepen van 'smenschen leven als een lichtbaken op stormachtige, donkere wateren I Hij was tegen half tien terug voor de deur van het hotel en toen hij merkte, dat Heriot nog niet teruggekeerd was, wandelde hij weer naar den hoek, stak den weg over en bleef tegen de leuning aan staan met zijn wakkere jonge oogen den weg gretig en sekuur bewakend, langs wel ken hij wist, dat Heriot komen zou. En toen ten laatste de groote lenige gestalte kwam aanstap- voor hi| zichzelf weer meester was. Maar wat Heriot ook te zeggen zou hebben, hij moest wachten. Geen gevangene in zijn kerker was vuriger cn wanhoüiger verlangend-ziin vonnis te hooren, dan Geoffrey Ferrars dien avond op de kade van Brighton verlangend was naar den uitslag van het gewichtige onderhoud. Niels was er te lezen op Heriot's gelaat, toen deze naderde. Hii rookte en hij ncm zijn pijp uit zijn mond, toen hij Ferrars in het gezicht kreeg, juist op het oogenblik, dat hij langs een zijweg naar het hotel wilde gaan. „Zoo, ben je daar, jongen. Ik hoop, dat je bier niet nl den tijd, dat ik je verlaten heb, stond te kreunen „Neen. ik ben tot Sussex Square geweest nog verder, geloof ik," zeide Geoffrey met moei te. „Nu, hebt u haar gezien „Zeker. Maar laat ons naar beneden gaan. Ik zie daar -een bonk over de keisteenen, dicht bij den rand der zee. Daar kunnen wij goed samen praten." Zij gingen de ondiepe treden af, liepen over de keien en gingen op de bank zitten, die het dichtst bij de zee stond. „Wel, ik moet zeggen, Ferrars, je hebt je als een verbazende ezel gedragen I" was Heriot's eerste woord. „Wel, zij is bijna oud genoeg, om je moeder te zijn „O, neen," zeide Geoffrey met beschaamd gezicht. „Zij Is zes-en-twintig jaar." „Ze zal de zes-eri-dertig niet meer zien, jon gen f Maar ik geloof niet. dat wij nog veel van hoar zullen hooren, na hedenavond." Geoffrey FerraTs' oogen traden bijna uit hun kassen. „Maar Heriot Wat bedoel je? Is zij niet naar dat wij zoo goed als samen getrouwd waren en is mijn moeder dientengevolge niet bijna ge storven „Dat heeft zij gedaan. Maar dat bewijst niets. Ik heb bijna juist zeven-en-veertig minuten met juffrouw Julia Frampton gepraat, Geoffrey, en pen, had hii het gevoel of hij doodelijk ziek was 1 Upleys gegaan en heeft zij daar niet gezegd. je kunt mij op mijn woord gelooven, dat jc !nis meer van hooren zult." „Maar hoe Waarom Ik begrijp het niet." „Dat zal zoo aanstonds wel het geval zijn. Ik heb hoor het vuur aan de schenen gelegd. Het is haar om geld te doen, Geoffrey. En mijn eerste plicht was haar te overtuigen, dat je niets bezat, dat als zij beslist haar bespottelijke rechten wou laten gelden op jou, het slechts een reis naar Canada zou beieekenen en duar gebrek lijden .Ik wees haar erop, wat zij ge daan had, door je moeder op te zoeken en ik wil tot haar eer zeggen, dat het haar scheen tv spijten .temeer, daar zij de overtuigmg ge kregen had, dot het een vergeefsche stap was geweest. Dan is zij reeds getrouwd cn haar echtgenoot kon gezocht worden, dus zie je, dot de weg weer vrij is." Geoffrey Ferrars staarde voor zich heen in het schemerige licht en Heriot kon zien, hoe zijn gelaatstrekken werkten en zjjn ademhaling zwoegde. „Je bent vrij uitgegaan en als je niet zoo'n zuigeling was geweest, was je nooit in zulk een bespottelijke klem geraakt. Je wilde het leven zien, niet, mijn jongen Nu, ik hoop, dat je er genoeg von zult hebben." „God weet, dat het zoo is I Maar ben je zeker, dat het waor is Moet ik hoor niet weerzien of haar schrijven „Neen, of je moet er erg op gesteld zijn", zeide Heriot. En hij zag de lichte rilling, waar- i mede de jongen zijn veronderstelling aanvaard had. „Ik zeg je, je bent haar niets verschuldigd en ik heb dodelijk gezorgd, dat elke omgang met haar geëindigd is. Ik geloof nipt," sprak hij met ccn bedaarden glimlach, „dat zij nu juist van haar kent er erg op gesteld is, je weer te zien. Zoonis ik zeg, ze had het op je geld vooizien. Iemand had haar verteld, dat je do erfgenaam waart von de heerlijkheid von LTp- leys begrijp je cn toen zij daarheen ge gaan is cn gehoord heeft dat je slechts dc een voudige zoon uit de Oude Pastorie vnn Up leys bént, nu, toen veranderde zij dadelijk von. idee I" „ïlc heb nooit gedacht, dat zij om geld gaf. Zij heeft et* nooit blijk vnb gegeven." „Natuurlijk wou zij zich niet zoo dadelijk in I cle kaart laten kijken," zeide' Heriot, met een lichten, drogen glimlach. „Toen ik eerst erover, begon, wos zij geneigd mij te overbluffen out zeide zij, dat ze van je hield, dot iij haar van» een ander hebt afgetroggeld je kent, of a-.-s- schicn ken je die gewone praatjes niet. K ar al zeer spoedig, toen zij zag, met wien zü >a doen had, hield zij daarmee op en wij hnr n j een woordenwisseling cn daarna vertelde zii <'e naakte waarheid. Zij liet mij je schriftelijke he-' wijzen zien, Geoffrey. Hier zijn ze." Hij nam uit zijn zak iets, dot op een pakje brieven ge-.^ lleek, met elastiek erom, maar hij deed hf er (niet of. „Ik heb haar den geheelen toestorv3 jkalm en redelijk uitgelegd, haar verteld, dat slechts een bediende in dienst van je oom wrt en dat je je eigen weg moest zoeken, zooal» iedere andere jongeling en geen Denny bezat;^ behalve die je verdiende. Onderwijl sloeg haar nauwlettend gade en trachtte te ontdekt, ken, wat voor soort meisje zij was, en dat hcfy ik na een poosje ontdekt, geloof ik. Het speelt mij voor haar." - (Wordt vervolgd)^

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1