A IBOHItllQllSPIlllS^TttZtl „DE EEMLANDER" BUITENLAND. Ill F'. BINNENLAND. FEUILLETON. Het Verloren Tehuis PRIJS DER ADVERTEREN Inbegrip van een r?0« Jaargang No. 215 iftT pott f X—k per week (met rratt» tetreke™» legen ongelukken) f CUT». «teccrUrlijkr nnmmm if cuoj. AMERSFOORTSCH DAGBLAD directeur-uitgever. j. valkhofp. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAt m int 6ia Vrijdag 10 Maart 1922 bewijsnummer, elke regel meer t 0.25. dienstaanbie» dingen ea Lletdadigheicls-advcitentiën voor de held der prQ» Voor handel cn bedrijf bestaan rrrr voor deel ige bepalingen noor het ad ver teer cn. Eenu circulaire, bevattende dm voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Berichten. DE CONFERENTIE TE GENUA. Geen Amerikoansche deelneming1. tonden, 9 Maart (N. T. A. Draadloos). De redenen voor Amerika's niet-deelnemen aan de conferentie van Genua worden opgevat els een duidelijke aanwijzing, dat Europa eerst ernstige pogingen moet doen om zich zelf te heJpen, alvorens hulp van de Ver. Staten kan worden verwacht. Algemeen wordt te Londen geloofd, dat, indien de resultaten der conferen ce bevredigend zijn, veel zal zijn gedaan om Amerika's effectief belang in de Europeesche problemen te verzekeren en het mogelijk te imaken, dat het tegenwoordig zal zijn op elke lagere conferentie, waarin Europeesche econo mische vraagstukken worden behandeld. Afschaffing van Engelsche duikbooten. Londen, 9 Maart (N. T. A. Draadloos) De Britsche admiraliteit heeft orders gegeven om nog vijf-en~twintig duikbooten buiten dienst te stellen met het doek ze later van de vloot af te voeren en te verkoopen. Ze behooren voor tiamelijk tot de E-klasse. De duikbootenkwestie. Par ij s, 9 Maart (Havos). De Matin publi ceert een motie, aangenomen op 21 Dec. T92T door een raadgevend comité, benoemd door pre sident Harding voor de ontwapeningsconferentie en bestaande niet alleen uit marine-deskundigen, maar ook uit vooraanstaande persoonlijkheden als Gompers, Hoover, Pershing, enz. Het docu ment stelt vast, dat een groote vloot van duik booten onmisbaar is voor de verdediging der Amerikaansche kusten. Indien de duikbooten optieden in overeenstemming met de wetten der merischelijkheid, verklaart het stuk verder, is er niets tegen, dot zij ook tegen handelsschepen woiden gebezigd. Indien ook ol de strijd zonder beperking tegen deze schepen moet worden ver boden voor duikbooten, het recht van onder zoek kan geschieden volgens dezelfde regelen als door schepen boven water. Het document eindigt met zich te verklaren tegen de beper king van de grootte der duiukbooten. DE ONTWAPENING VAN DUITSCHLAND. Berlijn, 9 Maart. (N. T. A. Draadloos). Officieel wordt bevestigd, dat de militaire con tróle-commissie in een nota aan de Duitsche re geering de intrekking heeft geëischt van het ar tillerievoorschrift vóór 20 dezer. De commissie beschouwt het voorschrift als een schending van het verdrag van Versailles, daar men daarin voorbereidingen kan zien voor een aanvalsoor log. DE LEIPZIGER MESSE. Leipzig, 9 Maart. (W. B.) Aan den evond vun den vierden dag der Mésse overtrof het aantel der zakenlieden, die hoar bezochten, reeds de 135,000, welk cijfer bij de vroegere Messen pas aan het einde werd bereikt. Het za kenleven is nog steeds levendig. De technische Messe vooral wordt nfcg altijd zeer druk be zocht; zeer vele zaken worden gedaan in werk tuigen en machines, voor zooverre nog orders worden geboekt. Een stoomschip vergaan. Bremen, 9 Maart. (W. B.) Volgens een bericht van Boesmonns Telegraafagentschep is het uit Engelsche bion afkomstige bericht van het vergaan van het Duitsche stoomschip Groot- hoft niet juist, daar er geen Duitsch stoomschip van dezen of Vergelijken naam bestaat. Vermoe- de-lijk geldt het hier het Noorsche stoomschip Grönhoft (2056 bruto-registertonnen), dat van New-Yofk was vertrokken naar Esbjerg en aJ lang over tijd is. De achturige werkdag op koopvaardijschepen. Par ij s, 8 Maart. (Havas.) (Door den etorm vertraagd.) Aan een noenmaal heeft de onderstaatssecretaris voor de koopvaardijvloot aan de buitenlandsche vertegenwoordigers ver zocht duidelijk en stipt te verklaren, of hun landen zich bij Frankrijk zullen aansluiten in de toepassing van de wet op den achturigen •Werkdag. Rivelli, de algemeene secretaris van de vakvereeniging van zeelieden, verklaarde, dat, als het Fransche voorbeeld niet gevolgd mocht worden, de Fransche zeelieden de eer sten zullen zijn om te vragen op gelijken voet behandeld te worden als hun collega's. De Olympische spelen. P a r ij s, 9 Maart. (Havos.). In de Kamer heeft de onderstaatssecretaris, Vidol, de indie ning aangekondigd van een ontwerp-crediet van 20 millioen francs voor de Olympische spelen in 1924 hij bevestigde", dat die te Parijs ge houden zullen worden op een wijze, Frankrijk waardig. De huwelijksreis van prinses Mary. Londen, 9 Maart. (N. T. A. Draadloos). Prinses Mary en Viscount Lascelles hebben van daag Londen verloten om hun verdere witte broodsweken te Pariis en Florence door te bren gen. De reizigers in den trein naar Dover waren niet weinig verrast, toen zij het koninklijk paar in een aangehaakt salonrijtuig zagen plaats ne men. Het jonggetrouwde paar had het aanbod, van dc spoorwegmaatschappij om met een spe- cialen trein te reizen afgeslagen. De toestond von Lloyd George. Londen, 9 Maart. (N. T. A. Draadloos). Op'medisch advies-heeft Lloyd George zijn ver trek naar Noord Wales uitgesteld tot morgen. Zijn beterschap neemt toe. DE IERSCHE KWESTIE. De onlusten in Ierland. Londen, 9 Maart. (N. T. A. Draadloos). Naar de Evening News bericht, is de Engelsche regeering thans bezig voorbereidingen te troffen voor een conferentie tusschen M'chncl Collins, het hoofd van de voorloopige 'regeering van Zuid-Ierland en Sir James Craig, den Ulster- premier, met betrekking tot het opstellen van een algemeen plan om een gezamenlijk optre den van de regeeringen van Noord- en Zuid- Ierlond om de ongeregeldheden in Ierland mol succes te kunnen onderdrukken. Men hoopt, voegt het blad er aan toe, dot deze conferentie binnen enkele dagen zal plaats vinden. Indien deze twee Iersche leiders het met elkander eens kunnen worden over een gemeenschappelijke politiek om de orde te handhaven, zal de Engel sche regeering bereid zijn ook harerzijds daar toe met alle mogelijke middelen mede te wer ken. Het nieuwe Spnonsche kabinet. Madrid, 9 Maart. (B. T. A.) Het nieuwe Spannsche kabinet bestaat uitSanchez Guer- ra, minister-president; Fernnndez Prida, buiten landsche zaken; Bertram" Mitsiti, justitie; Ber- gomin, financiën; Alaguer, oorlog; Odonnez, marine; Arguelles, openbare werken; Silio, on derwijs, Calderon, arbeid. De Engelsche staatsuitgaven. Londen, 4 Maart. (N. T. A. Draadloos). De geraamde uitgaven voor de openbare dien sten voor het met April beginnende fiscale jaar bedragen 383 millioen pond sterling. De uitga ven voor het nog loopende jaar Bedroegen 590 millioen pond sterling. Dit beteekent dus een vermindering van de uitgaven van 207 millioen pond sterling. Alleen de Volkenbond levert e°n post op, die meer zal kosten. De contribritie van Engeland voor het aanstaande jaar zal "ITT.000 porvd sterling bedrogen tegen 77.000 pond voor het nog loopende jaar. Het vrouwenkiesrecht in Engeland. Londen, 9 Maart. (N. T. A. Draadloos.). In het Lagerhuis is de indiening van een wet aangekondigd tot opheffing van de beperkende bepalingen van het vrouwenkiesrecht en om de kiesbevoegdheid voor vrouwen gelijk te maken aan die voor de mannen. Indien deze wet door het parlement wordt nongenomen, krijgen alle volwassenen het stemrecht. DE DREIGENDE IHTSLUITING IN ENGELAND. Londen, 9 Maart. (N. T. A. Draadloos). Lloyd George gevoelde zich heden weer veel beter. Hij heeft met Mac Namara, den minister van arbeid en met vertegenwoordigers van werk gevers en werknemers uit Bet machinebouwbe drijf een conferentie gehad over de in de indus trie gerezen geschillen. De conferentie duurde tot den avond. Men hoopt, dat de dreigende uit sluiting zal kunnen worden voorkomen. Londen, 9 Maart. (N. T. A. Draadloos Aangezien gisteren geen overeenstemming werd verkregen tusschen de werkgevers en den ma- chinistenbond, heeft de nationale arbeidsraad de partijen uitgenoodigd gedelegeerden te zen den om nogmaals een poging te doen om het staken van den arbeid aan het einde van de week te voorkomen. De autonomie van Zuid-Tirol geëischt. ïnnsbrück, 9 Maart. ^W. B.) Naar de Allgemeine Tiroler Anzeiger uit Bozen verneemt, hoeft het derde congres van de Tiroolsche Volkspartij voor Zuid-Tirol oen resolutie aange nomen, waarin opnieuw de oisch wordt gesteld voor autonomie van het land met inbegrip van Dui. -che landelijke gemeenten. Moeilijkheden tusschen Oostenrijk cn Hongarije. B e r 1 ij n, 9 M a a r t. (N. T. A. Draadloos). LTit Weenen worden nieuwe moeilijkheden ge meld tusschen Oostenrijk cn Hongarije, dat een derde van het West-Hongoarsche gebied ver langt, welke aanspraken door de Oostcnrijkschc regeering worden afgewezen. De Poolsche kabinetscrisis. Berlijn, 9 Maart. (N. T. A. Draadloos.). Naar uit Warschau gemeld wordt heeft Pilsoedski Ponikofski belast met het vormen van een nieuw ministerie. Arbeidsconflict in Zweden. Stockholm, 9 Maart. (N. T. A. Draad loos). Volgens Socialdemokrnten is de toestand ernstig in de ijzerfabrieken. Sommige werk gevers hebben de loonen met vijf-en-zestig per cent erminderd. Het ziet er niet naar uit alsof de onderhandelingen tot eenig resultaat zullen 1 iden. In sommige fobr: ken wordt ol gestaakt en elders is men geneigd dit voorbeeld te vol gen. I- -iri«i 44 LAN6ESTRAAT AMERSFOr-HT ONTVANGEN Greotn Terse sld°tilieiil ChaoeUerle- Boeden, zwart en mode klenrsn. Aparte Genres. DE 'NOOD IN RUSI.AND. De Engelsche steun. Londen, 9 Maart. (N. T. A. Draadloos.). In het Lagerhuis heeft minister Chamberlain heden medegedeeld, dat de regeering zich op nieuw ernstig heeft bezig gehouden met de kwestie van het verstrekken van geldelijke middelen aan de hulporganisaties in de Rus sische hongersnooddistricten. Met het oog op de groote sommen, die door het Huis reeds werden toegekend voor de hulp verleening aan Europa, alsmede met het oog op de zware las ten, waaronder het Engelsche volk gebukt gaat, was het, naar de minister te kennen gaf, voor de regeering onmogelijk uit de staatskas nog meer financieel© middelen voor Rusland be schikbaar te stellen. Er zullen evenwel ernstige pogingen worden gedaan om nog meer dan tot dusverre de Roode Kruis-organisalies met ge neesmiddelen uit de voorraden van het rijk te steunen. De Prins van Wales naar Japan. Londen, 9 Maart. (N. T. A. Draadloos). Er zijn uitgebreide pionnen uitgewerkt voor het a.s. verblijf van den prins van Wales in Japan, waar hij een maand denkt te blijven. Hij zal op 12 April te Tokio aankomen. De Japansche re geering heeft een program gemaakt, dat hem in staat zal stellen het oude en het nieuwe Japan te leeren kennen en kennis te maken met de meest belangwekkende eigenaardige gewoon ten en bezienswaardigheden des lands. Behalve aan de officieelo diners zal de prins ook deel nemen aan het jaarlijksche kersenbloesem feest in de keizerlijke tuinen. Voorts zijn er plannen gemaakt voor het jagen op wilde eenden. Een bezoek zal worden gebracht aan Nikko, beroemd om zijn watervallen en zijn grafmonumenten, Kioto, een van de schilderachtige oude Japan sche steden met zijn moe'^ tv» Ook Kobe en Osaka met hun moderne havens zullen worden bezocht. Het bezoek duurt tot half Mei. DE STAKING IN ZUID-AFRIKA. Londen, 9 Maart. (R.). De regeering heeft dc artillerie, de cavalerie en verscheiden regimenten infanterie gemobiliseerd om de po litie te versterken. De regeering is besloten een eind te maken aan den bestaanden toestand. Het publiek is gewaarschuwd, dat er vliegtui gen, van machine-geweren voorzien, zullen wor den gebruikt. De stokers hebben met revolvers geschoten op de inboorlingen, van wie 25 zijn gedood of gewond. Kameroverzicht. Tweede Kamer. Zitting van Donderdag 9 Maart Onderwijs. Een nmendement-Otto gericht tegen verande ring van het lectoraat in de experimenteele psychologie aan de Utrechtsche Universiteit in een professoraat wordt met 45 tegen 17 stem men verworpen. De heer Ketelaar klaagt over te lage sale- rieering van het onderwijzend personeel bij het ni j verheidsonderw ijs. De heer Gerhard sluit zich daarbij aan en klaagt over anarchie bij het kunstnijverheids onderwijs, waarbij iedere samenhang ontbreekt met het ambachtsondenvijs. De heer Van Beresteyn betoogt dat meer aandacht moet worden geschonken aan hot kunstnijverheidsonderwijs. Mevr. Westerman meent, dat hot nijver heidsonderwijs voor meisjes niet tot zijn recht komt. De heer Van Wijnbergen komt op tegen het stopzetten van de uitbreiding van het nij- verheidson derwij s Mevr. Groeneweg vraagt belangstelling voor het huishoud onder wijs. De heer Snoeck H enkemans wil niet alle onbevoegde onderwijskrachten terugbren gen naar de laagste klassen. De heer Van der Molen sluit zich aan bij het beloog van den heer Wijnbergen, even als de heer O 11 o, die klaagt over onvoldoende salarieering aan de middelbare technische scho len. De Minister herinnert dat de uitgaven voor het huishoudonderwijs tijdens zijn minis terschap zeer sterk zijn gestegen. Salarisverbe teringen zijn thans onmogelijk. Aan de middel bare technische scholen zal het kunstondenvijs meer tot zijn recht moeten komen. Overwogen zal worden of voor uitbreiding van het nijver heidsonderwijs althans iets zal kunnen worden gedaan. Mevr. Westerman betoogt, dat vrouwen ook in de hoogere klassen van lagere scholen onderwijs moeten geven, ook in het belang van het praotische onderwijs. De heer 011 o wijst op onvoldoende salariee ring voor onderwijzeressen in handwerken. De heer O 11 o wijst op de onvoldoende sa larieering van de onderwijzeressen in de hand werken. Spr. dient een motie in, waarin gevraagd wordt om opheffing van de onbillijkheden in de salarisregeling van de onderwijzers ten aanzien van onderwijs buiten de schooluren. Uit een interruptie van den Minister tijdens de rede van den heer O 11 o blijkt dat de tech nische herziening van de L. O.-wet zeer spoe dig is te wachten. De heer Bulten wenscht toelating ook van niet gediplomeerden tot het geven van hand- werkonderwijs bij het vervolgonderwijs. Hij vraagt hooger salaris voor gehuwde onderwij zers zonder hoofdakte, voorzoover zij gehuwd waren bij het ingaan van de nieuwe salarisrege- ling. De heer Wintermans behandelt verschil lende administratieve punten in verband met de uitvoering van de onderwijswet. De heer S n o e c-k Henkemons vraagt wijziging van art. 3 van de leerplichtwet, waar van het gevolg is dat vele kinderen 1 uur lan ger op school moeten blijven na het doorloo- pen van alle klassen. Ook dient weder onder wijs in vreemde talen vóór het zevende leer jaar te worden toegelaten. De heer Van der Molen bestrijdt de rao- tie-Otto als onuitvoerbaar zonder een wijziging van het bezoldigingsbesluit. Hij wil don Ministeil meer bevoegdheden geven tot het plaatsen vnnt onderwijzers die op wachtgeld zijn gesteld. Drf nieuwe onderwijzersopleiding dient door oert wetswijziging moor soepel gemaakt to worden*' De heer Van Veen Icomt er tegen op dot de schoolopzieners thans tegelijkertijd wacht* geld en pensioen kunnen gerrieten. Mevrouw Groeneweg bepleit een mildorO subsidieregeling ten behoeve van het handwerk* onderwijs ten plottelnnde. De heer Van W ij n b e r g e n dringt aan op overleg met dc organen op onderwijsgebied om-» trent het voorontwerp der i ische herziening» van de lager onderwijswet. De Minister deelt mede, dat een wijziging» van de lager onderwijswet vermoedelijk zeer, kort na Pnschcn de Kamer zal bereiken. De heer? Van Veen dient de door hem besproken k west id bij de bogrooting van Financiën ter sprake td brengen. Wat de motie-Otto nnngant, treft sprc* ker geen schuld wanneer de betrokken onder* wijzers over 1QTQ geen vergoeding voor over* uren hebben ontvangen. Slechts door een gele* genheidswet kon nnn de gemeenten gelegenheid gegeven worden alsnog nan de betrokkenen ver* goeding voor overuren uit te koeren. Dot kin* deren een joor langer op school moeten blijven! is in vele gevallen een voordeel. De wetswijzi ging door den heer Snoeck IJenkemans verlangd kon snreker niet toezeggen. Met het gesprokene door den heer Van der Molen inzake wachtgeld is de Minister het volkomen eens. Vrijdag 1 uur voortzetling. Berichten. De Staatscourant van 9 Maart bevat o.flr de volgende Kon. besluiten. aan den kapitein op non-activiteit W. K. C* Beerstecher, vnn het wapen der infanterie, tef zake van ongeschiktheid voor de verdere waar* neming van den militairen dienst, onder toeken* ning van pensioen, eervol ontslag uit den mili* tairen diens* verleend; aan den reservc-ecrste-luitenant H. Wijk, von het 14de reg. inf., op het daartoe door hem ge* daan verzoek, een eervol ontslag uit den mili* tairen dienst verleend aan den reserve-kolonel van den generalenl stof J. C. van den Belt, op zijne aanvrage, ter zake van vijf jaren dienst bij het reserve-perso neel der landmacht voor een reserve-officier, on* der toekenning van pensioen, eervol ontslag u!£ den militairen dienst vorlccnd. bendhmd tot schoolopziener in de inspectie» Leeuwarden A. Brons te Apeldoorn. Dc Aalsmcersche bloemententoonstelling. De minister van Landbouw, Nijverheid en Handel heeft zich bereid verklaard do Aals* meersche tentoonstelling, welke wordt gehouden ter gelegenheid van de inwijding van het nieuw* vcilingsgebouw der Coöp. Ver. „Blocmenlust^ op 6 April Q.S. te openen. De Grondwetsherziening. Het Hbld, verneemt, dot het Voorloopig Ver* slag der Eerste Kamer "bver de voorstellen van wet tot herziening van verschillcndo hoofdstuk* ken van de Grondwet misschien nog einde dozorj week zal verschijnen. Anders begin der volgen* de week. De Zondagssluiting. Het „Centraalblad voor Israël, in Nederland* verneemt uit parlementair© kringen, dot d* Tweede Kamer het wetsontwerp op jlo Zondags* sluiting vóór de algemeene verkiezingen niet meer in behandeling zal nemen. Wijnaccijns? Naar de N. R. Ct. verneemt overweegt de Re* geering een wetsontwerp in te dienen tot ver* hooging van den wijnaccijns. Installatie Raad voor de Zecvisscherij. Aan het departement van Landbouw, Nij* verheid enHandel werd Donderdag geïnstal* leerd de Raad voor de Visscherij (eerste afdee* ling Zeevisscherij). De minister van Landbouw, Nijverheid cf Handel hield daarbij een rede, waarin hij er ofl wees, dat terwijl er buitengewoon groote moei* lifkheden bij den afzet van het procent werden» Hoe zouden inderdaad groote gevoelens ook kunnen samengaan, met een armzalige klein geestige, oppervlakkige maatschappij. DE BALZAC Uit het Engelsch door Mevr. J. P. WESSELINK-VAN ROSSUM. door DAVID L7ALL. 45 „Mij ook het spijt mij vreeselijk zeide Geoffrey haastig. „Zij heeft het altijd erg moei- j ken hard gehad, heeft altijd veel voor andere menschen gedaan en werd daarna door hen Brerlaten." „Ik geloof dat zij goedhartig is en toen zij mij Bmrlelde vun het onderhoud met je moeder, kon rfn ^at. 21ï werkelijk gevoeld had." „ileeft zij ook gezegd, dat mijn moeder ziek avos, terwijl zij daar was?" „Neen, zij heeft niets gezegd. Zooveel als ik v*ruit kon opmakerv heeft het onderhoud niet Jang geduurd en je moeder heeft op een bij zonder wonderbaarlijke manier indruk op haar gemaakt. Je moeder had verzekerd, dat als zij "Brnstige rechten op je kon laten gelden, deze de laatste zou zijn, om die terzijde te zetten en ttot zij erop vertrouwen kon, dat haar recht zou geschieden. Maar zij zag, geloof ik wat een (Zlag het was voor je moeder en het spijt haar -fcu, dat zij gegaan is." f —Wat heeft zij hoar yertaLL weet je dat? Ik zou graag precies willen weten wat zij mijn moeder verteld heeft." „Zij heeft gezegd, dat zij met je getrouwd was, geloof ik. Maar waarschijnlijk zal je dat allemaal wel hooren, als je naar Upleys gaat." Ferrars legde impulsief zijn trillende hand op Heriot's aim. „Je komt toch morgen naar Upleys, Heriot, mijn moeder bezoeken Ik zou het gaarne wil len. En zeg haar, wat je mij nu verteld hebt I Het zal haar meer dan iets anders ter wereld overtuigen. Het is toch waar, niet Hij nam zijn pet af en stond op, en Heriot zag het vochtige zweet op zijn voorhoofd. Hij stond ook op en liet zijn hand zwaar op Geoffrey's schouder vallen. „Je neemt het ernstig op, man, zooals het behoort. Je bent er misschien gemakkelijker af gekomen, dan je verdientmaar ik denk, dat je er met dankbaarheid aan zult denken, gedu rende de rest van je leven." „Dat zal ik, zoo waar helpe mij God I" ant woordde Ferrars en er was een oogenblik van gr oote stilte. „Dus je komt naar Upleys I" her haalde Geoffrey toen ernstig, alsof zijn toe komst van het antwoord afhing. „Ja, ik zal komen. Mijn werk is hier gelukkig gedaanen ik zou dolffaarne die moeder van je eens zien, die zoo'n macht over je heeft I" „Je zult er oom Henry ook zien. Moet je het hem vertellen, Mr. Heriot?" „Waarom Er zal niet meer verteld worden dan hoog noodig is. Het is een ondenkbaar kar wei, het bederf te verspreiden. Alleen wat hoog noodig is, om je moeders hart gerust te stellen dan zwijgen." Plotseling wendde hij zijn oogen naar de zee en zijn stem veranderde en werd droomerig en vol gepeins. „Eigenaardig ding, de zee en hoe zij werkt op den oorsprong van het zijn wat een man do^ terugdenken aan wat Arnold noemt „de heuvels, waarop zijn leven ontstond en de zee, waar het hecnvliedt." Je hebt je les geleerd, mijn jongen. Dc ben bijna veertig en ik struikël nog over het alphabet." „Neen, neen I" riep Ferrars uit, vlug hem te gensprekend. „Hoe kan je zoo over jezelf spre ken Als je slechts wist, hoe ik over je denk en wat ik voor je gevoel. Ik kan mijn dank niet in woorden uitdrukken. Het is een zee, als je wilt groot en uitgestrekt genoeg, om mij te bedwelmen. Maar ik wcnschte, dat ik het je vergelden kon." „Dat kan je door je koning Arthur's raad te herinneren slechts één vrouw te beminnen, en ook slechts één, en haar trouw te blijven. „Dat recht zal ik nu nooit hebben I" riep Ferrars, op een bitteren toon van spijt, zoools Heriot nooit gehoord had. Hij liet het bittere getij ongehinderd stroomen, want hij wist, dat het ten laatste zou reinigen en hem weer een gezond mensch zou doen worden. HOOFDSTUK XIV. Zij gingen den volgenden dag naar Upleys en wandelden van Lewes Junction een voor stel van Heriot, die bijzonder getroffen was dóór het gezicht op het landschap. Zij gingen onderweg voorbij het dorp Digswell en Heriot wees hem het roodgeschilderde dak van Peter Bain's Bungalow, uit welks schoorsteen een dunne pluim blauwe rook naar boven steeg. Had hij geweten, wier hond dat vriendelijk huishoudelijk vuurtje had aangelegd, had hij geweten, dot hij letterlijk binnen het bereik van een steenworp van zijn Jeanie en zijn kinderen was nu, don behoefde het overige van deze geschiedenis misschien niet geschreven te wor- I Maar hij wist het nietzelfs geen inner lijke ontroering of ingeving van zijn geest waarschuwde hem. Hij ging op nog geen honderd meter het hek voorbij en zag het flodderen ven Margie's wit jurkje zonder een enkel gevool van herkenning. Een half uur later zagen zij den vierkanten Normandischen toren van de oude kerk van Upleys en de gevels van de Pastorie er dicht bij. Ferrar's zenuwachtigheid werd zichtbaar grooter, naarmate zij het hek naderden. Heriot trachtte hem op zijn gemak te zetten, maar ver geefs. „Verondersteld, dat zij dood is I Zij is mis schien gisteravond gestorven en ik heb zelfs niet eens geschreven I Hoe zou ik kunnen schrijven f Tk kon haar toch niets anders mel den don mijn donkerste' wanhoop." „Hier is niemand dood. jongende ramen zijn open voor de zon," antwoordde Heriot gerust stellend. Daar hij den zin prettig klinken vond, her haalde hij dezen „de ramen zijn open voor de zon I" Het lage kleine huisje, heelemaal bedekt met bloemtrossen van den blauwen regen, was een beeld Van betooverende bekoorlijkheid op dezen helderen lentemorgen. Toen hun voetslappen op het grint kraakten, verhief zich een grijs hoofd, dat voor het venster der studeerkamer over schrijfwerk gebogen zat en Vickary Hunt haast te zich naar buiten, om hen tegemoet te gaan, terwijl een levendige voldoening op zijn gelaat zichtbaar werd. Hij was verwonderd Heriot te zien, dien hij niet in eenig verband kon brengen met de ge beurtenissen in zijn familie. Hij zag de ellende op het gelaat van zijn neef, maar maakte daar over geen opmerking. rNu, hoe ziin ieliri hier gekomen I Er is geen trein, voor zoover ik weet, die in Upleys om de* zen tijd stopt" „Wij zijn van Lewes Junction hierheen ge* wandeld en hebben vannacht in Brighton gesln* pen/' antwoordde Heriot en Geoffrey, die zicH nu eerst bewust scheen té worden vnn zijn eer< sten plicht, keek naar de trappen. „Zij is beter, Geoffrey, veel beter. Dr. Cam* pion is juist hier geweest en hij geeft ons nllfl" hoop." Geoffrey knikte en verdween. De predikant opende de deur der studeerka* mer cn noodigde Heriot uit, binnen te komen^ „Tk veronderstel, dot, nu je in Geoffrey's ge* zelschop hier gekomen bent, je iets weet. Dug je bent op de hoogte von de moeilijkheden, diflt hier zijn Heriot scheen na te denken. „Ik weet er iets van." „Mijn zuster heeft mij eigenlijk niets vertoid( Ik begrijp natuurlijk, dat zij een vreeselijk erf schok gekregen heeft, door iets dot met Geof< frey in betrekking slaat1 „Ja, dat is zoo." „Heeft hij je alles toevertrouwd „Jo, en zoover het in mijn macht was, neb iW den knoop ontward. Daarom hebben wij elkaafl gisteravond in Brighton ontmoet en daarom bert ik ook vandaag met hem hier.' Vickary Hunt dacht een oogenblik na. Hij ho<l een veel te ruime opvatting der dingen, om he<( I kwalijk te nemen, dat hit in het duister was ge4 loten cn zijn vertrouwen in Heriot was volmaakt^ „Toen ik hier aangekomen ben, was mijn zus* ter erg ziek. Zij heeft een vreesclijken schotf gehad en scheen te denken, dat een onherstel* baar kwaad bedreven was." (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1